.

.

✅ حقوق مدنی نکته 401

عقد اجاره از زمان تلف مورد اجاره باطل می شود(از نظر تحلیلی مقصود از باطل در این ماده همان انفساخ می باشد)

✅ حقوق مدنی نکته 402

عقد اجاره از زمان تخلف از شروط فی مابین موجر و مستأجر، قابل فسخ می باشد(یکی از استثنائات تخلف از شرط فعل).

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 401

بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید   محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 402

تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود.

✅ حقوق جزا نکته 401

یکی از ادله اثبات جرایم زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه 4 بار اقرار مرتکب است.

✅ حقوق جزا نکته 402

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهاربار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.حکم این مقرره در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

✅ اصول فقه نکته 273

اصطلاح وحدت ملاک که امروزه در کتاب های حقوقی بدان بسیار استناد می شود ، بدین معناست که ملاک حکم در یک موضوع در موضوع دیگری هم عینا وجود داشته باشد به سخن دیگر ، اگر دو موضوع که حکم یکی از آنها ذکر شده و حکم دیگری بیان نشده شبیه یکدیگربوده و در ملاک و مناط با هم مشترک باشند ، حکم یکی به دیگری هم سرایت می کند. معمولا این اصطلاح را در جایی به کار می برند که ملاک حکم به صورت قطعی کشف شده باشد .

✅ حقوق تجارت نکته 401

نکته بسیار مهم : در شرکت سهامی⇩

1- انتخاب مدیران و بازرسان 2- تصویب ترازنامه3- کاهش یا افزایش سرمایه 4- انحلال 5- تصفیه شرکت ⇩

باید در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شود.

✅ حقوق تجارت نکته 402

هيچ مجمع عمومي با هیچ اکثریتی نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 401

ماده ی 103 قانون آیین دادرسی مدنی توأم نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری، پیش بینی کرده است. هدف از توأم نمودن دعاوی مرتبط جلوگیری از صدور آرای معارض است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 402

قانونگذار شرط توأم نمودن دعاوی را ارتباط کامل قرار داده است. بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاحدید دادگاه می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 403

فوت موجر یا مستأجر از اسباب بطلان عقد اجاره نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 404

هرگاه موجر فقط به مدت عمر خود مالک منافع بوده، فوت وی موجب بطلان عقد اجاره است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 403

تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 404

بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد .سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

✅ حقوق جزا نکته 403

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

✅ حقوق جزا نکته 404

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بوده شرایط احصان، و همچنین در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، اعدام است.

✅ اصول فقه نکته 274

إلغای فارق: الغای فارق کاربردی شبیه تنقیح مناط دارد و برخی این دو را یکی می دانند. الغای فارق کنار گذاشتن فرق ها و اوصاف مخالفی است که میان دو چیز وجود دارد و تأثیری در اصل حکم ندارد و نتیجه آن سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر است.

✅ حقوق تجارت نکته 403

در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ضروری است. چنانچه در بار اول این حد نصاب محقّق نشود، مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 404

دعوت دوم و سوم مجمع عمومی مؤسس به این صورت خواهد بود که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن، مجمع آگهی با قید دستور جلسه ی قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره¬نویسی معین شده است درج می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 403

تفکیک دعاوی ترتیبی عکس توأم نمودن دعاوی است. مانند موردی که دعوا قابل تجزیه است و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با در خواست خواهان، دادگاه مکلف به صدور رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 404

هم چنین هرگاه دعاوی متعددی در یک دادخواست اقامه شده باشد، دادگاه می تواند نسبت به بعض آنها که آماده ی صدور رای می باشد، اقدام به صدور رای و نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 405

فوت موجر یا مستأجر از اسباب بطلان عقد اجاره نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 406

هرگاه موجر فقط به مدت عمر خود مالک منافع بوده، فوت وی موجب بطلان عقد اجاره است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 405

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبارمتهم ممنوع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 406

تخلف از مقررات نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

✅ حقوق جزا نکته 405

حد لواط برای فاعل در غیر موارد مذکور در نکته قبل صد ضربه شلاق است.

✅ حقوق جزا نکته 406

حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان)اعدام است.

✅ اصول فقه نکته 275

تفاوت الغای فارق و تنقیح مناط این است که که در الغای فارق به مجرد کنار گذاشتن وجوه افتراق دو موضوع ،حکم اصل ،به فرع سرایت داده می شود و مجتهد در پی یافتن علت اصلی حکم نیست،اما در تنقیح مناط با حذف اوصاف غیر دخیل ذکر شده در حکم اصل،نخست علت حکم تعیین می گردد و سپس حکم اصل بر فرع هم بار می شود. از دیدگاه شیعه الغای فارق قطعی حجت است نه ظنی(اصول فقه کاربردی، ج2، ص235).

✅ حقوق تجارت نکته 405

دعوت مجمع عمومی مؤسس صرفاً از تکالیف مؤسسین شرکت است، نه برای مرجع ثبت شرکت ها امکان دعوت این مجمع پیش-بینی شده است و نه برای دادگاه.

✅ حقوق تجارت نکته 406

در شرکت سهامی نتیجه عدم حصولِ نصاب جلسه مجمع عمومی مؤسس با دعوت سوم » عدم تشکیل شرکت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 405

هرگاه دعاوی متعدد تفکیک شوند نه تنها از حیث قابلیت شکایت هر یک استقلال خود را حفظ می کنند بلکه از حیث تاریخ شکایت نیز تاریخ ابلاغ هریک از آراء باید جداگانه در نظر گرفته شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 406

چنانچه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم دادرسی فوت نماید یا محجور شود دادرسی متوقف می شود تا در مورد فوت ورثه متوفی و در مورد حجر نماینده ی قانونی محجور به دادرسی دعوت شود. و اگر شخصی که به عنوان نماینده ی یکی از اصحاب دعوا در دادرسی شرکت داشته اما در جریان دادرسی سمت خود را از دست بدهد در این صورت دادرسی متوقف می شود تا خود شخص اصیل یا نماینده ی بعدی او برحسب مورد به دادرسی دعوت شود.

✅ حقوق مدنی نکته 407

هرگاه شرط مباشرت مستأجر شده باشد، فوت وی موجب بطلان عقد اجاره است.

✅ حقوق مدنی نکته 408

انتقال مورد اجاره از اسباب بطلان عقد اجاره نیست مگر اینکه حق فسخ برای موجر در صورت انتقال بر مستأجر شرط شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 407

تبصره 3 ماده 66 اصلاحی 10/11/1395

سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده 66 ق.ا.د.ک استفاده کنند که از مراجع ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده 66 محروم می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 408

متهم می تواند سکوت اختیار کند.در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.

✅ حقوق جزا نکته 407

احصان عبارت است از آنکه مرد، همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

✅ حقوق جزا نکته 408

در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

✅ اصول فقه نکته 276

قیاس مع الفارق: میان اصل و فرع، فرق موثری است که مانع تاثیر علت مشترک می گردد و همین تفاوت، مایه تفاوت حکم آنهاست و به تعبیر دیگر، فرع با اصل، شباهت اساسی نداشته و شباهت جزئی دارد؛ مثلا خودکشی موصی کاری است که بوسیله خودش انجام یافته و با قتل مورث بوسیله وارث تفاوتی آشکار دارد. همچنین در موردی که قدر مشترک (علت یا جامع) در قیاس وجود نداشته باشد قیاس مع الفارق رخ داده است.

✅ حقوق تجارت نکته 407

نصاب تصمیم¬گیری در مجمع عمومی مؤسس⇦ اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه مجمع.

✅ حقوق تجارت نکته 408

تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی عام، الزامی بوده ولی در شرکت های سهامی خاص، الزامی نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 407

چنانچه بعد از اقامه دعوا مشخص شود که خوانده، قبل از اقامه دعوا در قید حیات نبوده، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 408

اگر رسیدگی دادگاه خاتمه یافته و پرونده آماده صدور رای باشد، در این حالت فوت یکی از طرفین دعوا موجب توقیف دادرسی نخواهد بود بلکه دادگاه باید رأی را صادر و به ورثه متوفی ابلاغ نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 409

در حالت انتقال عین مستأجره به غیر مستأجر، انتقال گیرنده ی جاهل می تواند به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی، عقدِ مبنای انتقال را فسخ نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 410

انتقال مورد اجاره به مستاجر اگر حاوی انتقال اجاره باشد، سبب انفساخ اجاره است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 409

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند.متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 410

پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثر انگشت او برسد .متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

✅ حقوق جزا نکته 409

دخول کمتر از ختنه گاه، در حکم تفخیذ است.

✅ حقوق جزا نکته 410

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

✅ اصول فقه نکته 277

در الفاظ و معانی کلمات، در عبادات، در کفارات و در جزائیات (حدود، قصاص، دیات) قیاس باطل است. قیاس مع الفارق و قیاس استقلال رای دوشیزه بالغ رشید در نکاح، به استقلال رای او در معاملات نیز باطل است.

✅ حقوق تجارت نکته 409

در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک حق رأی دارد(تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت )اما در سایر مراجع، محتمل است که دارندگان برخی از سهام شرکت، حق حضور و رأی نداشته باشند، مثلاً ممکن است که در اساسنامه پیش¬بینی شود داشتن تعداد معینی از سهام برای دادن رأی ضروری است.

✅ حقوق تجارت نکته 410

وظایف مجمع عمومی مؤسس

1- تصویب گزارش مؤسسین

2- رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم

3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن

4- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت دعوت و اطلاعیه صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی عادی

6-تصمیم¬گیری در خصوص مزایایی که مؤسسین شرکت برای خود در نظر گرفته اند.

✺نکته اول: روزنامه شرکت در شرکت سهامی عام، «پیش از تشکیل مجمع عمومی مؤسس» در طرح اعلامیه پذیره نویسی مشخص می¬گردد. «پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس» توسط این مجمع و وزارت ارشاد تعیین می¬گردد. با تشکیل مجمع عمومی عادی، تعیین روزنامه از جمله وظایف این مجمع خواهد بود. در شرکت سهامی خاص نیز در ابتدا در اظهارنامه تعیین خواهد شد و در مراحل بعد از سوی مجمع عمومی عادی مشخص می گردد.

✺نکته دوم: تغییر طرح اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است، اما پس از تصویب آن، تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار می گیرد.

✺نکته سوم: انتخاب اولین مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است اما انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

✺نکته چهارم: مجمع عمومی مؤسس می تواند از تصویب و پذیرش مزایایی که مؤسسین برای خود درنظر گرفته¬اند، امتناع کند. در این صورت جلسه¬ی بعدی این مجمع، حداکثر یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه اول خواهد بود

در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آن¬ها از‌طرف ساير پذيره‌نويسان، قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد، مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 409

همان گونه که فوت طبیعی، موجب توقیف دادرسی است چنانچه یکی از طرفین دعوا در جریان دادرسی مفقود الأثر شود و حکم قطعی مبنی بر موت فرضی او صادر شود، دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر کند تا ورثه وی به دادرسی دعوت شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 410

فوت در صورتی موجب توقیف دادرسی است که حق موضوع دعوا قابل انتقال به ورثه باشد و در دعاوی قائم به شخص، با فوت یکی از طرفین، دعوا زائل می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند.

✅ حقوق مدنی نکته 411

اجاره ی مال موقوفه با ملاحظه ی صرفه ی وقف، صحیح می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 412

مشتری می تواند موضوع بیع شرط را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد تا حدی که با منافع وی منافی نباشد، اجاره دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 411

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست،مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 412

مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

✅ حقوق جزا نکته 411

در صورتی که فاعل تفخیذ، غیر مسلمان و مفعول آن، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

✅ حقوق جزا نکته 412

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

✅ اصول فقه نکته278

مواردی که اجرای قیاس، ممنوع است:

در مورد قوانین کیفری ، به ویژه مباحث حدود ؛ زیرا اجرای قیاس و تفسیر موسع قوانین کیفری معمولا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( مفاد اصل 36 ق.ا. و ماده 2 ق.م.ا. و قاعده « قبح عقاب بلابیان » منافات دارد .

در صورتی که از قوانین یا دلایل خارجی برآید که حکم ، مخصوص به مورد معین است و قابل سرایت به موارد مشابه نیست ؛ مانند ذیل ماده 456 ق.م. که تصریح می کند خیار مجلس ، خیار حیوان وخیار تاخیر ثمن مخصوص بیع است و ماده 1139 ق.م. که مقرر می دارد « طلاق مخصوص عقد دائم است …».

در مورد احکام استثنائی و خلاف قاعده.

✅ حقوق تجارت نکته 411

تصویب آورده های غیرنقد با مجمع عمومی مؤسس است که نمی تواند بیش از آن¬چه که کارشناس رسمی دادگستری تعیین نموده، قبول نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 412

تصویب سهام ممتاز در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 411

تاثیر فوت اصحاب دعوا:

فوت خوانده قبل از اقامه دعوا←قرار عدم استماع دعوا

فوت یکی از اصحاب دوا در جریان دادرسی ← توقیف دادرسی

فوت در دعاوی قائم به شخص← قرار سقوط دعوا

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 412

اگر خواهان در زمان اقامه دعوا اهلیت نداشته باشد ضمن اینکه خوانده می تواند ایراد کند دادگاه نیز می تواند رأساً قرار رد دعوا صادر کند اما فوت خواهان در جریان دادرسی موجب توقیف دادرسی خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 413

هرگاه اجاره دادن موضوع بیع شرط با منافع بایع منافی باشد، مشتری باید از طریقی مانند جعل خیار، منافع وی را حفظ کند.بنابراین اجاره تا زمان اعمال خیار از طرف فروشنده نافذ و بعد از آن غیر نافذ و منوط به اجازه ی فروشنده است.

✅ حقوق مدنی نکته 414

هرگاه اجاره بها از قرار روزه یا ماه یا سال معین شده باشد، اجاره برای یک روز، یک ماه یا یک سال صحیح است و موجر برای باقی مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 413

بازپرس برای شاکی،مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد،فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند.مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 414

چنانچه افراد مذکور در فوق قادر به نوشتن باشند ،منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

✅ حقوق جزا نکته 413

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

✅ حقوق جزا نکته 414

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

✅ اصول فقه نکته 279

آیا قیاس در فقه و حقوق حجت و معتبر است؟ در ابتدا لازم است بین قیاس قطعی و قیاس ظنی، قائل به تفکیک شویم:

اول) قیاس قطعی: به کارگیری قیاس قطعی مانند قیاس اولویت،قیاس منصوص العله و تنقیح مناط قطعی و وحدت ملاک قطعی همچنان که در فقه و احکام شرعی جایز بوده،در حقوق موضوعه ایران نیز به طریق اولی جایز خواهد بود. در حقوق، چون دستیابی به نظر قانونگذار، آسان تر است علت حکم قانونی در بسیاری از موارد به صورت قطعی قابل کشف است و لذا قیاس حقوقی، معمولاً قطعی است(اصول فقه کاربردی، ج 2، ص 239).

دوم)قیاس ظنی:باید قائل به تفکیک شد(همان، ص240):

1:در قوانینی که مستقیماً از فقه اقتباس شده است،مانند بیشتر مواد قانون مدنی، نمی توان به قیاس ظنی و مستنبط العله تمسک کرد زیرا در این موارد علاوه بر کشف علت حکم در نظر قانونگذار، علت و مناط حکم در نظر شارع نیز باید کشف شود و استنباط ظنی، علت شرعی اعتباری ندارد و از آن نهی شده است. در این موارد، قیاس ظنی حجیتی ندارد.

2:در مورد قوانین و مقررات عرفی و احکامی که مستقیماً در شرع مطرح نشده است و احیاناً از حقوق و قوانین دیگر کشور ها اقتباس شده است. مانند بیشتر قوانین اداری،مالیاتی،گمرکی، شهرداری، استخدامی، نیروهای مسلح، راهنمایی و رانندگی، شرکت های تجاری و … در این موارد می توان به قیاس ظنی تمسک جست.

✅ حقوق تجارت نکته 413

تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی عام، اجباری و در شرکت سهامی خاص، اختیاری است.

✅ حقوق تجارت نکته 414

بعد از اتمام پذیره نویسی، وظایف مجمع عمومی مؤسس آغاز می شود و با تشکیل شرکت خاتمه می یابد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 413

در صورتی که خوانده در زمان اقامه دعوا محجور باشد یا در جریان دادرسی محجور شود دادرسی متوقف می شود تا نماینده ی قانونی او به دادرسی دعوت شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 414

بروز جنون باعث توقیف دادرسی همه ی دعاوی اعم از مالی یا غیرمالی می گردد اما بروز سفه و ورشکستگی باعث توقیف دادرسی تنها در دعاوی مالی و غیرمالی اعتباری می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 417

در صورت وضع بنا یا کاشتن درخت بدون اجازه ی موجر، هر یک از موجر یا مستأجر هر وقت بخواهند می توانند بنا را خراب یا درخت را قطع کنند و در صورت بروز نقصان به عین، مستأجر مسئول است.

✅ حقوق مدنی نکته 418

در صورت وضع بنا یا کاشتن درخت با اذن موجر، موجر نمی تواند الزام به تخریب بنا یا قطع درخت نماید. در نتیجه اگر بنا یا درخت در تصرف موجر بماند، مستأجر مستحق اجرت المثل آن خواهد بود و اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر بماند، موجر مستحق اجرت المثل زمین است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 417

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 418

پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:

1-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

2-گزارش پزشکی و روان پزشکی

✅ حقوق جزا نکته 417

حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است(حدقوادی مقید است).

✅ حقوق جزا نکته 418

در صورت به نتیجه نرسیدن قوادی، عامل به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 281

کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی:

1.کاربرد عقل به عنوان ابزار استنباط: کمتر استنباط فقهی را می توان یافت که در آن رد پای عقل، مشهود و ملموس نباشد؛چرا که پایه استنباط احکام شرعی بر استدلال نهاد شده و استدلال صحیح ، جز با کمک عقل میسور نیست. مثلاً در رفع تعارض ظاهری میان ادله از طریق تخصیص یا حمل مطلق بر مقید یا در تشخیص ناسخ و منسوخ آیات قرآن یا ترجیح خبری بر خبر دیگر در تعارض روایات عقل، نقش بسزایی دارد(همان، ص139).

2.کاربرد عقل به عنوان منبع استنباط: در کنار قرآن،سنت و اجماع عقل به عنوان منبع مستقل ذکر شده است. همین کاربرد عقل است که با عنوان «دلیل عقلی» یا «ملازمات عقلیه» مطرح می شود.

3.نقش محوری عقل در اثبات مسائل اعتقادی مانند اصول دین.

4.کاربرد عقل در نفی احکام. در این کاربرد هرگاه در مورد خاصی،دلیل کافی بر وجود تکلیفی از ناحیه شارع وجود نداشته باشد و در نتیجه اصل وجود تکلیف مورد تردید باشد،عقل به حکم قاعده ی «قبح عقاب بلابیان» وجود تکلیف را در ظاهر منتفی دانسته و حکم به برائت می کند.

✅ حقوق تجارت نکته 417

تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر صورت می گیرد مگر در موارد مقرر در قانون تجارت.

✔️نکته← انتخاب مدیران و بازرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین صورت می گیرد.

✔️نکته ← انتخاب اولین مدیران و بازرسان با اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی مؤسس اتخاذ می شود در حالی که انتخاب مدیران و بازرسان بعدی در مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی حاضرین خواهد بود.

✔️نکته ← انتخاب اولین مدیران و بازرسان در شرکت سهامی خاص، به اتفاق آراء سهامدارن صورت می گیرد و در انتخاب های بعد از سوی مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 418

دعوت مجمع عمومی عادی، تکلیف مدیران شرکت است و رئیس هیئت مدیره به نیابت از مدیران، دعوت مجامع را انجام می دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 417

در صورتی که اصحاب دعوا متعدد باشند و تنها یکی از آنها در جریان دادرسی دچار فوت، حجر یا زوال سمت شود تنها در خصوص همان یک نفر توقیف دادرسی صادر می شود و دادرسی نسبت به سایرین ادامه خواهد یافت مگر اینکه موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت، دادرسی نسبت به همه متوقف خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 418

مواردی نظیر حبس، توقیف به معنای بازداشت شدن، عزیمت به مأموریت نظامی یا دولتی، مسافرت ضروری، هیچ کدام از اسباب توقیف دادرسی نیست فقط دادگاه به این اشخاص مهلت مناسب جهت انتخاب و معرفی وکیل می دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 419

اقساط مال الاجاره که موعد آن نرسیده با فوت مستاجر، حال نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 420

در اجاره ی زمین زراعتی، آفت زراعت به عهده ی مستاجر است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 419

بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 420

در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود.اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 419

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند.

✅ حقوق جزا نکته 420

حد قوادی برای زن در هر حال فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

✅ اصول فقه نکته 282

اقسام دلیل عقلی:

1.مستقلات عقلی: ادراک مستقلی است بدون توجه به خطاب شرع؛ به عبارت ساده تر احکامی که عقل بطور مستقل از شرع و بدون بهره گیری از مقدمات شرعی ، آنها را صادر می کند. «مستقلات عقلی از دو مقدمه(صغری و کبری) تشکیل می شود که هر دو مقدمه عقلی است: حکم عقل به حُسن یا قُبح ذاتی برخی افعال(صغری) و حکم عقل به ملازمه میان حکم عقل و شرع(کبری). (همان، ص152).

 1. غیر مستقلات عقلی: هر گاه برای رسیدن به حکم شرعی، یک قیاس منطقی تشکیل شود که تنها یکی از مقدمات آن(کبرا) عقلی و مقدمه دیگر(صغرا) غیرعقلی باشد آن را دلیل غیرمستقل عقلی می گویند. مهم ترین مسائلی که اصولیان در باب غیرمستقلات عقلی مطرح می کنند عبارت است از: مقدمه واجب، دلالت نهی بر فساد، مسئله ضد، اجتماع امر و نهی و مسئله إجزاء(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 419

مجمع عمومی عادی جز در خصوص مسائلی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق¬العاده می¬باشد، حق تصمیم گیری دارد اما از موارد مهم صلاحیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-تصویب صورت های مالی شرکت اعم از ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت دارایی، حساب دوره عملکرد

2-تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام

3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

4-تعیین حق الزحمه بازرسان

5-تعیین حق الزحمه هیئت مدیره و عزل اعضای هیئت مدیره

✅ حقوق تجارت نکته 420

حداقل فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر آن چهل روز خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 419

استرداد دادخواست یا دعوا یا صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی از اختیاراتی است که قانونگذار تنها برای خواهان پیش بینی کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 420

خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی یعنی حداکثر طی نخستین اقدامی که در جلسه اول دادرسی به عمل می آورد، دادخواست خویش را مسترد دارد که در نتیجه ی این کار دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید و این مانع طرح مجدد دعوا در آینده نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 421

مال الإجاره در اجاره حیوانات با توجه به مدت اجاره یا مسافت مورد نظر یا مقصد مورد نظر تعیین می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 422

در اجاره ی اشخاص، اجاره کننده مستاجر، کسی که مورد اجاره واقع می شود، اجیر و مال الاجاره، اجرت نام دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 421

در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود.فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 422

تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیر علنی است.

✅ حقوق جزا نکته 421

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 422

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

✅ نکته 283

برای اثبات احکام شرعی هم به تشکیل قیاس منطقی نیازمندیم.گزاره هایی که به عنوان صغرا و کبرا در هر قیاس استنباط مورد حکم قرار می گیرد، ممکن است از عقل یا غیر عقل گرفته شده باشد.بر این اساس سه صورت مختلف قابل تصور است:

قیاس استنباط:

1)هر دو مقدمه، غیر عقلی(معمولا شرعی) است   ← دلیل شرعی

2)هر دو مقدمه عقلی است     ←     دلیل عقلی مستقل

3)یک مقدمه،عقلی و دیگری غیر عقلی است      ←   دلیل عقلی غیر مستقل

✅ حقوق تجارت نکته 421

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 422

ریاست مجمع عمومی شرکت سهامی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن¬ها جزء دستور جلسه مجمع عمومی باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی، انتخاب خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 421

خواهان می تواند تا قبل از ختم مذاکرات طرفین بدون نیاز به اخذ رضایت خوانده، دعوا را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و طرح مجدد دعوا در آینده هم ممکن است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 422

خواهان می تواند پس از ختم مذاکرات طرفین، دعوا را مسترد کند که اگر در این حالت خوانده راضی باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و امکان طرح مجدد دعوا باقی می ماند ولی اگر خوانده راضی نباشد و خواهان به طور کلی از دعوای خود صرفنظر کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید که اعتبار امر مختومه دارد و خواهان حق طرح مجدد دعوا را به هیچ وجه نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته 423

اجاره ی اشخاص به دو شکل قابل تصور است:

1-اجاره ی خدمه و کارگران

2-اجاره ی متصدیان حمل و نقل جهت انتقال اشخاص یا اموال

✅ حقوق مدنی نکته 424

اجاره ی کارگر به دو صورت است:

1-برای مدت معین

2-برای کار معین

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 423

بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 424

پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخّر صلاح بداند تحقیق می نماید.

✅ حقوق جزا نکته 423

قذف باید روشن و بدون ابهام باشد.

✅ حقوق جزا نکته 424

برای تحقق جرم قذف نسبت دهنده باید به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

✅ اصول فقه نکته284

قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع:

در اصول فقه قاعده ای است که می گوید: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را که عقل به آن حکم کند، شرع به آن حکم می کند و برعکس. این قاعده خود مرکب از دو قاعده است: قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع و عکس قاعده ملازمه.

✅ حقوق تجارت نکته 423

در شرکت سهامی چنان¬چه هیئت مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت نکند، بازرس شرکت رأساً مجمع عمومی را دعوت می کند، در غیر این صورت هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی را از اداره ثبت شرکت ها بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 424

در صورتی که مدت مدیریت مدیران منقضی شود و مراجع موظف، مجمع عمومی عادی را جهت تعیین مدیران جدید دعوت ننمایند، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب مدیران تقاضا نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 423

در بحث استرداد دعوا در بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار از اصطلاح تمام شدن دادرسی استفاده نموده و در بند «ج» از عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوا، که منظور از آن مقطعی است که دادگاه با برگزاری یک یا چند جلسه، اظهارات و مدافعات طرفین را شنیده و تشکیل جلسه ی دیگری برای استماع طرفین لازم نمی داند لیکن اقداماتی مثل استعلام از یک اداره دولتی باید انجام شود تا پرونده آماده صدور رأی شود، که به نظر می رسد منظور از هر دو عبارت، یکسان است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 424

هرگاه در حین رسیدگی به دعوایی، دعوای دیگر مطرح شود به آن دعوا، طاری می گویند که انواع آن بسته به اینکه از طرف چه کسی و علیه چه کسی مطرح شود متفاوت است:

 • خواهان دعوای اصلی علیه خوانده ی دعوای اصلی ← دعوای اضافی

 • خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی ← دعوای متقابل

 • خواهان یا خوانده دعوای اصلی علیه شخص ثالث← دعوای جلب ثالث

 • شخص ثالث علیه خواهان یا خوانده دعوای اصلی ← دعوای ورود ثالث

✅ حقوق مدنی نکته 425

ید متصدیان حمل و نقل امانی است و از تاریخ تحویل اشیاء در صورت تعدی یا تفریط مسئول خواهند بود.

✅ حقوق مدنی نکته 426

شرط عدم ضمان متصدی حمل و نقل(به جز در موارد اضرار عمد یا در حکم عمد یا خسارات جانی وارده به اشخاص که باید تقصیر عمدی اجیر ثابت شود)صحیح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 425

بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کندو نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات،محل اقامت،پیام نگار،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی و نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورتمجلس قید می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 426

شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خودبه این شرح سوگند یاد می کند:«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

✅ حقوق جزا نکته 425

قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

✅ حقوق جزا نکته 426

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» قذف مادر وی محسوب می شود.

✅ اصول فقه نکته 285

1) قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع: « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» یعنی اگر عقل کاری را خوب و مفید تشخیص دهد و آن را نیک شمارد، شرع نیز آن عمل را نیک می داند.

هر گاه عقل، در انجام عملی، مصلحت حتمی و کاملی مشاهده کرد به گونه ای که به صورت قاطع، حکم به لزوم انجام آن عمل نمود یا مفسده مهم و اساسی در عملی درک کرد به صورتی که به نحو قاطع، به لزوم ترک آن عمل حکم کرد در چنین مواردی، عقل، حکم دیگری را نیز درک می کند و آن اینکه هر قانونگذار عاقل حکیم و مصلحت اندیشی نیز باید همین طور حکم کند و با توجه به اینکه همه احکام شارع مقدس بر طبق موازین حکمت و حکیمانه است از این رو شارع مقدس نیز باید به لزوم انجام دادن فعلِ واجدِ مصلحت و ترکِ فعلِ واجدِ مفسده، حکم کند(اصول فقه کاربردی، ج2، ص150).

2) عکس قاعده ملازمه: « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل». آیا عکس قاعده ملازمه، حجت و معتبر است: یعنی آیا می توان گفت: هر چه شرع بدان حکم کند عقل نیز بدان حکم می کند؟

عقل به طور کلی و عام، با توجه به شناختی که از شارع دارد قضایای شرعی را تصدیق و به طور اجمالی به صحت آنها حکم می کند. علاوه بر این، لزوم اطاعت از دستورهای شرعی را نیز درک می کند اما نمی تواند به تفصیل دربارة آنچه شارع حکم کرده، حکم صادر کند. بنابراین، می توان گفت: عکس قاعده ملازمه صحیح نیست یعنی چنین نیست که هر حکمی که شارع صادر کرد عقل نیز آن را درک کند و بر طبق آن حکم دهد زیرا عقل در بسیاری موارد نمی تواند به مصالح و مفاسد احکام شرعی دست یابد(همان، ص151 به نقل از: علیدوست، فقه و عقل، ص 119).

✅ حقوق تجارت نکته 425

در مجمع عمومی عادی در صورتی که عزل یکی از مدیران جزء صورت جلسه باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران با اکثریت نسبی تعیین خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته 426

اگر در مجمع عمومی اعلام تنفس شود، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسه بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت + تاریخ جلسه بعد، نباید دیرتر از دو هفته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 425

هرچند دعاوی طاری در دل یک دعوای اصلی مطرح می شوند اما خود به تنهایی نیز باید شرایط و تشریفات طرح دعوا را داشته باشند. لذا برای طرح این دعاوی، تقدیم دادخواست لازم است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 426

تعدادی شرایط عمومی و مشترک میان همه ی دعاوی طاری وجود دارند که باید در زمان طرح دعوا موجود باشند:

نفع

اهلیت

سمت

✅ حقوق مدنی نکته 427

یادآوری می شود که مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق مدنی با حقوق تجارت متفاوت می باشد و تعهد متصدی در حقوق مدنی برخلاف قانون تجارت، تعهد به وسیله می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 428

هرگاه فردی زمینی را برای زراعت و به مدت معین در اختیار فرد دیگری بگذارد تا حاصل بین طرفین تقسیم شود، عقد مزارعه محقق شده است و هرگاه موضوع عقد کاشتن درخت باشد، آن عقد را مغارسه گویند که تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 427

بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع، واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 428

اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می شود، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضا یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع یا از ادا شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 427

هرگاه کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی» قذف مادر وی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 428

هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است،حد ثابت نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 286

هرگاه وابستگی بین دو چیز چنان باشدکه یکی متوقف باشد بر دیگری، اولی را ذی‌المقدمه و دومی را مقدمه گویند. مثلا طبق قانون حمایت خانواده طلاق وقتی انجام می گیردکه قبلا دادگاه رسیدگی نموده و گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد؛ لذا طلاق ذی‌المقدمه و گواهی صادره از دادگاه مقدمه نامیده می شود.

ذی‌المقدمه: آنچه منوط به تحقق قبلی مقدمه است یعنی تا مقدمه نیاید ذی‌المقدمه بوجود نمی آید.

✅ حقوق تجارت نکته 427

حد نصاب تشکیل جلسه و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، همان حد نصاب مجمع عمومی عادی است.

✅ حقوق تجارت نکته 428

مقررات مربوط به حضور تعداد لازم صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیم به موجب اساسنامه است مگر در موارد خاصی که قانون معین کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 427

اصطلاح دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما از مفهوم ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به تجویز آن از سوی قانونگذار پی برد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 428

شرایط اختصاصی دعوای اضافی:

 • توسط خواهان دعوای اصلی علیه خوانده ی دعوای اصلی مطرح می شود.

 • مهلت اقامه ی آن تا پایان جلسه ی اول دادرسی است.

 • باید با دعوای اصلی، وحدت منشأ یا ارتباط داشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 429

اصولا در مزارعه، حصه ی طرفین باید به نحو اشاعه باشد اعم از نصف یا ثلث یا ربع و غیره.

✅ حقوق مدنی نکته 430

تعیین سهم غیر مشاع برای عامل و مزارع، عقد را باطل نمی کند و احکام متناسب با ماهیت خود را دارد. بنابراین احکام مزارعه بر چنین عقدی حاکم نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 429

بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثرانگشت یا ادا شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 430

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

✅ حقوق جزا نکته 429

هرگاه کسی به دیگری بگوید: «تو با فلان زن زنا یا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 430

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

اصول فقه نکته 287

مقدمه

🔻مقدمه وجوبی

🔻مقدمه وجودی

           *مقدمه داخلی

           *مقدمه خارجی            ⬅️ شرط شرعی

                                         ⬅️شرط عقلی

                                           🔸شرط متقدم

                                           🔸شرط مقارن

                                           🔸شرط متأخَّر

✅ حقوق تجارت نکته 429

سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت‌مديره خواستار شوند ⇦ هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند⇦در غير اين صورت⇦درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند⇦بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند در غیر این صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط ‌آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرسان تصريح ‌نمايند.

✌️پس توجه داشته باشید: وظیفه دعوت از مجمع عمومی عادی در مرحله اول بر عهده هیئت مدیره است، در صورت عدم انجام این وظیفه از سوی هیئت مدیره، در مرحله دوم این وظیفه در صلاحیت بازرس یا بازرسان شرکت و در صورت عدم انجام تکلیف، در مرحله سوم سهامداران دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت هستند که به ترتیب فوق عمل می نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته 430

در شرکت سهامی، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 429

نباید دعوای اضافی را با افزایش خواسته اشتباه کنیم چراکه علاوه بر تفاوت های ماهوی، تفاوت های شکلی زیر را نیز دارند:

 • اقامه ی دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست جدید و رعایت کلیه تشریفات طرح دعواست اما افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست جدید ندارد.

 • دعوای اضافی باید با دعوای اصلی ارتباط یا وحدت منشأ داشته باشد اما برای افزایش خواسته خواهان تنها میزان و بهای خواسته ی مطروحه در دعوای اول را افزایش می دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 430

شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل:

 • از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی.

 • اقامه ی دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی.

 • داشتن وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی.

✅ حقوق مدنی نکته 431

در عقد مزارعه می توان شرط کرد احد طرفین مال دیگری نیز علاوه بر حصه ی معهود به طرف دیگر تسلیم نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 432

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف مالک زمین باشد اما باید حتما مالک منافع باشد یا از طرف مالک حق تصرف در آن را داشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 431

بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثرانگشت یا ادا شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 432

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

✅ حقوق جزا نکته 431

قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف،بالغ،عاقل، مسلمان،معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

✅ حقوق جزا نکته 432

هرگاه قذف شونده،نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 288

مقدمه خارجی، شرایط و اموری است که خارج از ماهیت عمل واجب است مانند وضو گرفتن یافتن قبله که مقدمه نمازند و تحقق نماز، متوقف بر آن است ولی جزء ماهیت آن به شمار نمی آیند. اما مقدمه داخلی به اموری گفته می شود که جزء واجب و داخل در ماهیت آن هستند مانند تکبیرة الإحرام، رکوع، سجده، قرائت و … که جزء نماز هستند و تحقق نماز، متوقف بر تحقق این امور است. تحقق اجزای داخل در خود عمل، مقدمه تحقق عمل است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص158).

✅ حقوق تجارت نکته 431

دعوت مجمع عمومی فوق العاده صرفاً در صلاحیت هیئت مدیره است.

✅ حقوق تجارت نکته 432

نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده در دعوت اول← حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند. در دعوت دوم ← حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 431

وقتی دو دعوا با هم ارتباط کامل دارند که رسیدگی به یک دعوا مستلزم به رسیدگی به دعوای دیگر باشد و اتخاذ تصمیم در یکی منوط به اتخاذ تصمیم در دیگری باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 432

منشأ دعوا یعنی رابطه حقوقی مبتنی بر عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانون که بر طبق آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند.

✅ حقوق مدنی نکته 333

زمین موضوع عقد مزارعه باید طبق عرف بلد ذاتا و بصورت بالقوه قابلیت زرع مورد نظر را داشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 334

هرگاه زمین برای بهره برداری به عملیات غیر متعارف نیاز داشته باشد، عامل حق فسخ خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 433

هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد،اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد،بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده،تدابیر زیر را اتخاذ می کند:

الف-عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب-عدم افشا اطلاعات مربوط به هویت،مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛

پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 434

در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان انان اتخاذ می کند.

✅ حقوق جزا نکته 433

قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

✅ حقوق جزا نکته 434

قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

✅ اصول فقه نکته 289

مقدمه خارجی خود بر دو گونه تقسیم می شود: شرط عقلی و شرط شرعی. شرط عقلی، به شرایط و مقدماتی گفته می شود که انجام کار، عقلاً و در عالم تکوین بر آن متوقف باشد؛مانند انجام مسافرت برای به جای آوردن حج. ولی شرط شرعی شرطی است که عقل به تنهایی نمی تواند توقف انجام کار بر آن را درک کند ولی انجام صحیح عمل از دیدگاه شرع، مشروط به آن شرط است. مثلاً انجام نماز به صورت صحیح، مشروط به پاکی بدن و لباس، وضو داشتن و قرار گرفتن نمازگزار در جهت قبله است.

✅ حقوق تجارت نکته 433

موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده:

1-تغییر مواد اساسنامه

2-تغییر در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه

3-انحلال قبل از موعد

4-رسیدگی به درخواست انحلال شرکت از سوی سایر اشخاص

5-ترتیب دادن سهام ممتاز و تغییر در امتیازات این گونه سهام

6-انتشار اوراق قرضه و مشارکت

7-تبدیل شرکت

8-تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس

9-تمدید مدت شرکت

✺نکته: در صورت پیش بینی در اساسنامه، هیئت مدیره شرکت می تواند برخی از صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده را به استناد اساسنامه و بدون نیاز به تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده آن ها را انجام دهد: ☑️انتشار و عرضه ی اوراق قرضه ☑️ انتشار اوراق مشارکت ☑️ تبدیل سهام بانام به بی نام ☑️ صدور سهام ممتاز.

سایر موارد صلاحیت در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است و اساسنامه شرکت به هیچ وجه نمی تواند متضمن اختیار تغییر سرمایه، تغییرات اساسنامه و انحلال شرکت برای هیئت مدیره باشد.

«هیئت مدیره»

✅ حقوق تجارت نکته 434

هیئت مدیره شرکت سهامی توسط مجمع عمومی مؤسس و عادی انتخاب می شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 433

نه تنها خوانده در برابر دعوای اصلی می تواند دعوای متقابل مطرح کند بلکه در برابر دعوای اضافی، ورود ثالث اصلی و جالب ثالث اصلی نیز با اجتماع شرایط قانونی امکان طرح دعوای متقابل وجود دارد. اما تقابل در مقابل تقابل مسموع نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 434

ادعای تهاتر، احتساب، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال اینها از سوی خوانده نوعی دفاع ماهوی است و دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و مقید به مهلت نیز نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 435

هرگاه زمین از قابلیت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه مانند دیگر عقود مستمر پس از انتفا موضوع عقد در اثنا مدت عقد، منفسخ خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 436

غصب مورد مزارعه پیش از قبض، موجب حق فسخ برای عامل و پس از قبض بی تاثیر خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 435

در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود،بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیانناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید.هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، اشتماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید.اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه های مدکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مدکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 436

در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان،زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند.

✅ حقوق جزا نکته 435

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر ، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 436

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدنیست مانند زنا یا لواط درحال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 290

شرط شرعی خود بر سه گونه است: شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخَّر.

✅ حقوق تجارت نکته 435

تعداد اعضای هیئت مدیره               ⇦ در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر

                                             ⇙ در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر

✅ حقوق تجارت نکته 436

مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره در اساسنامه تعیین خواهد شد که در هر صورت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 435

اگر دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی اقامه شود و خواهان آمادگی دفاع در برابر آن را داشته باشد دادگاه همزمان به هردو دعوا در همان جلسه رسیدگی می کند. اما اگر خواهان برای تدارک دفاع در برابر این دعوا نیاز به زمان داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای تأخیر جلسه را بنماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 436

شرایط اختصاصی دعوای ورود ثالث:

 • طرح دعوا از جانب شخص ثالث علیه اصحاب دعوای اصلی یا یکی از آنها.

 • وجود وحدت منشأ یا ارتباط میان دعوای اصلی با دعوای ثالث.

 • ثالث باید دعوای خود را تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دعوای اصلی مطرح کند.

 • دعوای مزبور به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه نشده باشد.

 • رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد یا دو دعوا با هم ارتباط داشته باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 437

فوت متعاملین از اسباب بطلان عقد مزارعه نیست مگر در صورت قید مباشرت عامل

✅ حقوق مدنی نکته 438

پس از آنکه محصول رسید،عامل مالک سهم خود خواهد شد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 437

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ف در صورت وجود دلایل کافی، یکیاز قرارهای تامین زیر را صادر میکند:

الف-التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 438

در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود.

✅ حقوق جزا نکته 437

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.

✅ حقوق جزا نکته 438

حد قذف حق الناس است.

✅ اصول فقه نکته 291

شرط متقدم، شرطی است که از جهت زمانی، مقدم بر واجب باشد مانند گرفتن وضو که شرط نماز است و از نظر زمانی باید پیش از شروع نماز، محقق شود(همان، ص159). شرط مقارن، آن است که وقت آن همزمان با انجام واجب باشد مانند طهارت بدن و رو به قبله بودن در هنگام نماز. به این معنا که این دو شرط از آغاز تا پایان نماز لازم است(همان). شرط متأخَّر آن است که زمان آن، پس از زمان عمل باشد مانند اجازه مالک در بیع فضولی، بنا بر اینکه کاشف از صحت بیع از هنگام انعقاد عقد بیع باشد نه ناقل.

✅ حقوق تجارت نکته 437

اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت انتخاب نمود و شخص حقوقی یک فرد حقیقی را به عنوان نماینده دائم خود در شرکت معرفی می کند که در این صورت فقط شخص حقوقی باید تعداد سهام لازم برای وثیقه را داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 438

محدودیت های پیش بینی شده در ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای اعضای هیئت مدیره، در مورد شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است نیز حاکم است.

ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می¬دارد: «اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: 1- محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آن¬ها صادر شده است.2- كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت ‌محروميت: سرقت-خيانت در امانت-كلاهبرداري-جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است-اختلاس-‌تدليس-تصرف غير قانوني در اموال عمومي.»

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 437

شخص ثالث یا باید برای خود مستقلا در موضوع دعوا حقی قائل باشد که در این صورت وی را وارد ثالث اصلی نامیده یا باید خود را در ذیحق شناخته شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند که در این صورت به وی وارد ثالث تبعی میگوییم.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 438

اقامه ی دعوای ورود ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی امکانپذیر است.

✅ حقوق مدنی نکته 439

شرط تملک کل محصول برای هر یک از متعاملین، خلاف مقتضای ذات عقد است.بنابراین شرط باطل و مبطل عقد می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 440

پس از بطلان عقد مزارعه، محصول به طور کلی از آن صاحب بذر است و طرف دیگر به تناسب، مستحق اجرت المثل عمل یا ابزار خود می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 439

در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)،(پ)،(ت)و(ث)ماده 217 ق.آ.د.ک قرار کفالت صادر می شود.در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 440

در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

✅ حقوق جزا نکته 439

تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.

✅ حقوق جزا نکته 440

در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

✅ اصول فقه نکته 292

برخی اصولیان در امکان شرط متأخَّر تردید نموده یا آن را انکار کرده اند. همان گونه که شرط عقلی، جزئی از علت تامه برای تحقق ذی المقدمه است و برای تحقق معلول(ذی المقدمه) تمام اجزای علت باید پیش از تحقق معلول، تحقق یابند در شرط شرعی هم وضع چنین است و لذا شرط متأخَّر امکان ندارد(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 439

شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است با شخص حقوقی از لحاظ مدنی، مسئولیت مدنی دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 440

محدودیت مذکور در ماده 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص اخذ وام در مورد شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است نیز جاری است.

ماده 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد: «مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌ شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات ‌مذكور در اين ماده به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه‌ به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي‌كنند و هم چنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده مي‌باشد.»

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 439

اگر دادگاه احراز نماید که انگیزه شخص ثالث از تقدیم دعوای ورود ثالث، تبانی با یکی از اصحاب دعوای اصلی یا ایجاد تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی بوده است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به دعوای ثالث نمی باشد، در ورود ثالث اصلی، دعوا را از دعوای اصلی تفکیک نموده و جداگانه به آن رسیدگی خواهد کرد و در ورود ثالث تبعی،دعوا رد خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 440

در ورود ثالث تبعی اگر دادگاه هر یک از شرایط اختصاصی دعوای ورود ثالث را احراز ننماید دعوا را رد می نماید چرا که این دعوا به تبع دعوای اصلی مطرح شده و وارد ثالث مستقلا حقی را مطالبه ننموده تا مانند دعوای ورود ثالث اصلی در صورت عدم وجود شرایط ،تفکیک و جداگانه رسیدگی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 441

اگر عامل به تعهدات خود عمل نکند ، اول به تقاضای مزارع توسط حاکم اجبار به انجام می شود و اگر امکان پذیر نشد به خرج عامل تعهد اجرا می شود و در غیر اینصورت مزارع حق فسخ دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 442

مزارع مستحق اجرت المثل زمین به عنوان خسارت ناشی از تلف منفعت است حتی اگر مدت عقد منقضی شده و عامل زراعت نکرده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 441

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاهف قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکت 442

مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته 441

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم ، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

✅ حقوق جزا نکته 442

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای آن را مطالبه کند.در این حالت برای هر یک حد جداگانه ای اجرا می شود.

✅ اصول فقه نکته 293

1.مقدمه شرعی: مقدمه ای است که در آن وابستگی و توقف بین دو چیز را شرع تعیین کرده است.

2.مقدمه قانونی: مقدمه ای است که در آن وابستگی و توقف بین دو چیز را قانون تعیین کرده است.

 1. مقدمه عقلی: مقدمه ای است که در آن توقف چیزی را بر دیگری عقل درک می کند.

 2. مقدمه عادی: گاهی رفتار مردم چنین است که برای انجام کاری، قبلا کار دیگری را انجام می دهند بدون اینکه عقلا یا شرعاً یا قانوناً بین آن دو وابستگی و توقفی وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 441

در شرکت های سهامی انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره، اختیاری است ولی انتخاب عضو علی¬البدل بازرس، اجباری است.

✅ حقوق تجارت نکته 442

در شرکت های سهامی عام و خاص، تعاونی، مختلط سهامی و غیرسهامی مدیران شرکت باید شریک شرکت باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 441

شرایط اختصاصی دعوای جلب ثالث عبارت است از:

 • توسط یکی از اصحاب دعوای اصلی علیه شخص ثالث اقامه می شود.

 • دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی دارای یک منشأ باشد یا با هم مرتبط باشند.

 • برای طرح دعوای جلب ثالث باید جهات و دلایل تا پایان اولین جلسه دادرسی ذکر شوند و ظرف سه روز دادخواست تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 442

هرگاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را جلب می نمایند تا در برابر او محکوم شود این جلب ثالث را اصلی میگوییم اما اگر یکی از اصحاب دعوای اصلی ثالثی را به د ادرسی جلب نماید تا ثالث موضع وی را تقویت کند و قصد محکوم نمودن وی را ندارد، این جلب ثالث تبعی نام دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 443

ید عامل در مزارعه، امانی است.بنابراین هرگاه بتوان تقصیر عامل را اثبات کرد عامل مسئول جبران خسارت حاصله ناشی از افراط یا تفریط خود می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 444

تعهد عامل، تعهد به وسیله است اما می توان تعهد به تحقق نتیجه معین را در عقد شرط نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 443

در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 444

چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند.دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند.تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته 443

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 444

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 294

علت تامه: هر گاه چیزی بوجود آورنده چیز دیگری باشد آن دو را علت و معلول گویند. موجد را علت و آنچه را ایجاد کرده معلول گویند.مثلا عقد ازدواج علت به وجود آمدن رابطه زوجیت بین زن و شوهر است. هرگاه همه مقتضیات وجود چیزی فراهم باشد و مانعی نیز در کار نباشد(مقتضی موجود و مانع مفقود) می گویند علت تامه وجود آن چیز حاصل است و معلول یا ذی‌المقدمه نیز حتما موجود خواهد بود. زیرا انفکاک معلول از علت، معقول نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 443

مدیران به دو صورت با شرکت همکاری می نمایند یا موظف هستند و یا غیرموظف.

مدیر موظف یا مدیران مقیم← مدیری است که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، قرارداد کار با شرکت نیز دارد و مستخدم شرکت به حساب می آید.

مدیر غیر موظف← مدیری است که صرفاً عضو هیئت مدیره است و قرارداد استخدامی با شرکت ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 444

هر دو دسته مدیران موظف و غیرموظف باید بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت سهامدار باشند و سهام وثیقه سپرده باشند⎆

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 443

اگر دادگاه احراز نماید که منظور از جلب ثالث ایجاد تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی بوده در جلب ثالث اصلی، دادخواست جلب از دادخواست اصلی تفکیک شده و به طور جداگانه مورد رسیدگی واقع خواهد شد و در جلب ثالث تقویتی دعوای جلب ثالث رد خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 444

مجلوب ثالث اصلی خوانده محسوب می گردد و تمامی حقوق و تکالیف خوانده در مورد او مجری است اما مجلوب ثالث تبعی را نمی توان خوانده تلقی نمود.

✅ حقوق مدنی نکته 445

اگر در عقد مزارعه، زرع معین شرط شده باشد، زراعت غیر از آن سبب بطلان عقد می شود و حاصل از آن صاحب بذر است.

✅ حقوق مدنی نکته 446

در فسخ عقد مزارعه پیش از انقضای مدت نیز حاصل از آن صاحب بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 445

کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 446

در صورت تایید نظر بازپرس در عدم ملائت کفیل توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

✅ حقوق جزا نکته 445

اگر قاذف پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود.

✅ حقوق جزا نکته 446

اگر قاذف پس از اجرای حد بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 295

مقتضی: علتی که آماده تأثیر باشد ولی مانعی آن را از کار انداخته باشد. مثلا عقد، علت تحقق ازدواج است ولی اگر بین زوجه و دیگری علقه زوجیت وجود داشته باشد، عقد نکاح از تأثیر باز می ماند و علت بصورت مقتضی در می آید.

✅ حقوق تجارت نکته 445

هر دو دسته مدیران موظف و غیرموظف مشمول پاداش مقرر در ماده 134 و 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهند شد.

✅ حقوق تجارت نکته 446

در صورتی که شرط انتخاب مدیران در اساسنامه شرکت سهامی به اتفاق آرای شرکاء منوط شده باشد، دادگاه در صورت عدم رعایت شرط مندرج در اساسنامه تقاضای ابطال این تصمیم را می پذیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 445

قرار رد یا ابطال دادخواست جلب ثالث و همچنین، قرار رد دعوای جلب ثالث بطور مستقل قابل تجدیدنظر نیست و فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. اگر این قرار در مرحله ی تجدیدنظر با اعتراض جالب ثالث نقض شود، دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوای اصلی و جلب ثالث بطور یکجا رسیدگی خواهد نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 446

اگر همه ی شرایط عمومی طرح دعوا و شرایط اختصاصی هر یک از دعاوی طاری به شرحی که گذشت وجود داشته باشند دادگاه مکلف است که به دعوای طاری همزمان و تؤام با دعوای اصلی رسیدگی کند و تکلیف هر دو دعوا را در حکم واحدی تعیین نماید حتی اگر در خصوص دعوای طاری صلاحیت محلی نداشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 447

هرگاه پس از انقضای مدت مزارعه، بذر که ملک عامل است در زمین بماند، مزارع مستحق اجرت المثل زمین است.

✅ حقوق مدنی نکته 448

در فسخ مزارعه پس از ظهور محصول، متعاملین مستحق حصه ی مقرَّر بین خود خواهند بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 447

پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 448

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود.تخلف از این مورد موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است.

✅ حقوق جزا نکته 447

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 448

حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد.

✅ اصول فقه نکته 296:

سبب: مقدمه ای است که ذاتاً می تواند مؤثر واقع شود ولی به شرط اینکه عوامل مساعد برای تأثیر موجود باشد. مثلا قرابت سبب وجوب انفاق است اما به شرطی که شخص متمکن و خویشاوند، فقیر باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 447

سردفتران و دفتریاران نمی¬توانند به عنوان هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت¬های تجاری انتخاب شوند.

✅ حقوق تجارت نکته 448

وکلای دادگستری می¬توانند به عنوان هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت¬های تجاری انتخاب شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 447

اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد و اگر تعیین تکلیف در دعوای اصلی منوط به تعیین تکلیف پرونده طاری است باید با صدور قرار اناطه تا زمان صدور حکم قطعی در پرونده طاری، رسیدگی و صدور حکم در پرونده اصلی را متوقف نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 448

اگر دادگاه هر یک از شرایط اختصاصی مربوط به دعاوی طاری را احراز ننماید باید پرونده را تفکیک و در صورتی که خودش صالح به رسیدگی است به آن رسیدگی نماید و اگر صالح به رسیدگی نمی باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و در خصوص پرونده اصلی تا تعیین تکلیف پرونده طاری، قرار اناطه صادر کند.

✅ حقوق مدنی نکته 449

هرگاه پس از انقضای مدت مزارعه، محصول نرسیده باشد، مزارع مجاز است یکی ازدو عمل زیر را انجام دهد:

الف-قلع زرع       ب-بقای زرع با اخذ اجرت المثل زمین

✅ حقوق مدنی نکته 450

اگر در عقد مزارعه برای عامل، شرط مباشرت نشده باشد، او مجاز است برای زراعت، کارگر استخدام کند یا با شخص دیگری شریک شود یا در مقام اجرای تعهدات ناشی از عقد مزارعه، خود به عنوان مزارع با عامل دیگری قرارداد مزارعه منعقد نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 449

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن ر ا امضا می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 450

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه ی کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه ضبط می شود.

✅ حقوق جزا نکته 449

هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای حد قذف را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

✅ حقوق جزا نکته 450

در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

✅ اصول فقه نکته 297

اقسام شرط و شرح آن از قرار زیر است:

الف) شرط اصولی: مقدمه ای که وجودش در ایجاد ذی‌المقدمه تأثیر زیادی ندارد ولی اگر وجود نداشته باشد، حتما موجب بوجود نیامدن ذی‌المقدمه می شود. مثلا مستند به ماده 1043 ق.م نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده متوقف بر اذن پدر و جد پدری اوست، اذن ولی شرط نکاح است ولی بدیهی است که این امر ازدواج را بوجود نمی آورد.

ب) شرط در لغت: به معنای الزام و التزام است.

ج) شرط ادبی: جمله ای است که همراه با حروف شرط آورده می شود و بعد از آن جواب یا جزای شرط آورده می شود. مانند ماده 1024ق.م.

د) شرط در حقوق و فقه: گاهی در حقوق و فقه، شرط به معنای تعهد تبعی و فرعی است که در ضمن یک عقد بوجود آید. مثلا هر گاه در عقد نکاح زن شرط کند که شوهرش اجازه دهد دختری را که از شوهر قبلی دارد همراه خود به خانه شوهر دوم ببرد و مخارجش به عهده شوهر دوم باشد و او نیز قبول کند. این را می گویند شرط ضمن العقد و تعهدی است که به تبع نکاح به عمل آمده است. تعهدی فرعی و تبعی.

✅ حقوق تجارت نکته 449

محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است و کسانی که به علت سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردند.

✅ حقوق تجارت نکته 450

کسی که حکم ورشکستگی وی صادر شده است *چه ورشکستگی به تقصیر باشد و چه به تقلب* نمی تواند عضو هیئت مدیره باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 449

در فرضی که دعوای طاری همه ی شرایط دعوای طاری را دارد اما خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد دادگاه دعوا را تفکیک می نماید اما اصحاب دعوا می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که دعوا را بنا به تجویز ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی توامان رسیدگی کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 450

دادخواست دعوای طاری باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده و نسخه ای از آن همراه با ضمائم به خوانده این دعوا ابلاغ گردد. شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن در دعاوی طاری، همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 451

هرگاه موضوع عقد ، سهم مشاع معینی از میوه، برگ و گل و … باشد معامله بین صاحب درخت با عامل را عقد مساقات گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 452

عقد مساقات قائل به مدت است و ضمانت اجرای عدم تعیین مدت، بطلان عقد است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 451

قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 452

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

✅ حقوق جزا نکته 451

هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیبـ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود.

✅ حقوق جزا نکته 452

هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود، حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می شود.

✅ اصول فقه نکته 298

عدم مانع: گاهی مقدمه ای چنان است که وجودش ذی‌المقدمه را از بین می برد، از این مقدمه به «عدم مانع» تعبیر شده است. مثلا جمع بین دو خواهر، مانع انعقاد عقد خواهر زن است؛ وجود چنین مقدمه ای مانع ذی‌المقدمه می شود و برای تحقق بخشیدن به ذی‌المقدمه لازم است که چنین مقدمه ای را قبلا از بین برد.

✅ حقوق تجارت نکته 451

در صورتی که مرجع انتصاب اعضای هیئت مدیره فردی را که قانوناً نمی توان به مدیریت انتخاب نمود را انتخاب نماید اعمال و تصمیمات مذکور نسبت به ثالث نافذ و معتبر است.

✅ حقوق تجارت نکته 452

رئیس هیئت مدیره، شخصی حقیقی است که توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود و مدت ریاست وی از مدت عضویت وی در هیئت مدیره فراتر نخواهد رفت. در صورتی که رئیس هیئت مدیره نتواند موقتاً وظایف خود را انجام دهد، نائب رئیس، وظایف وی را برعهده خواهد گرفت. هیئت مدیره هر زمان می تواند رئیس و نائب رئیس را از سمت های مذکور عزل نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 451

هزینه ی دادرسی دعاوی طاری، معادل هزینه ی دعوای اصلی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 452

وقتی دادخواست دعاوی طاری تقدیم دادگاه شد اگر فرصت کافی برای ابلاغ اوراق دعوای طاری به طرف مقابل دعوا وجود داشته باشد به نحوی که فاصله ی قانونی میان ابلاغ و تشکیل جلسه رعایت شود، ابلاغ صورت گرفته و به هر دو دعوا در وقت مقرر برای دعوای اصلی توأماً رسیدگی می شود، در غیر این صورت جلسه دادرسی به تأخیر می افتد تا در وقت بعدی به هر دو دعوا تواماً رسیدگی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 453

پس از فسخ یا بطلان عقد مساقات، تمام ثمره، ملک مالک درخت است و عامل فقط مستحق اجرت المثل است.

✅ حقوق مدنی نکته 454

عامل نمی تواند در عقد مساقات با دیگری شریک شود یا عقد را به دیگری انتقال دهد(برخلاف عقد مزارعه).

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 453

مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم،کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 454

مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می کند.

✅ حقوق جزا نکته 453

هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

✅ نکته حقوق جزا نکته 454

هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه وی، گذشت کند حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می شود.

✅ اصول فقه نکته 299

مُعِدّ: مقدمه ای است که تأثیر کمی برای وجود ذی‌المقدمه دارد و می توان گفت زمینه وجودی آن را فراهم می کند بدون اینکه اثری در وجود آن داشته باشد. مثل گواهی تندرستی زوج در عقد نکاح.

✅ حقوق تجارت نکته 453

وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

1) اداره امور داخلی شرکت به صورت مستقیم و اداره امور خارجی شرکت از طریق مدیرعامل

2)اجازه هیئت مدیره در خصوص معاملات مدیران با شرکت

3)اقدام به موضوع نمودن اندوخته قانونی

4)رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان پس از پذیره نویسی(مطابق با ماده 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5)تهیه گزارش و ارائه به مجمع عمومی

6)دعوت مجامع عمومی در مواعد قانونی

7)انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره

8)تقاضای وام از بانک ها و مؤسسات مالی برای شرکت

9)انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و وظایف وی

10)انجام امور انحلال و تصفیه

11)تنظیم حساب های شرکت و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی

12)تقاضای افزایش سرمایه از مجمع عمومی فوق العاده و عملی نمودن افزایش سرمایه

13)انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه(مطابق با ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

14)ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات

به طور کلی جز موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است اداره امور شرکت با هیئت مدیره است. در واقع هیئت مدیره باید در حدود موضوع شرکت فعالیت و اداره نماید و به حیطه صلاحیت مجامع عمومی وارد نشود.

✅ حقوق تجارت نکته 454

هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر تا یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 453

اقامه ی دعوای اضافی و متقابل فقط در مرحله بدوی امکانپذیر است اما دعاوی ورود و جلب ثالث را هم در مرحله ی بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر می توان اقامه نمود. ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ی فرجام و اعاده دادرسی به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 454

استرداد دادخواست یا دعوای اصلی نسبت به دعوای اضافی، متقابل، ورود ثالث اصلی و جلب ثالث اصلی تأثیری ندارد و مانع از رسیدگی به این دعاوی نخواهد بود. فقط در ورود ثالث تبعی و جلب ثالث تقویتی است که استرداد دادخواست یا دعوای اصلی، رسیدگی به دعوای طاری را نیز منتفی می سازد.

, [01.09.17 21:00]

✅ حقوق مدنی نکته 455

هرگاه کسی(مالک) به دیگری(مضارب) برای تجارت کردن سرمایه بدهد با این قید که در سود آن شریک باشند، عقد مضاربه محقق شده است.

✅ حقوق مدنی نکته 456

سرمایه باید لزوماً وجه نقد باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 455

کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت آزادی یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 456

در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید.

✅ حقوق جزا نکته 455

هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند، حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می شود.

✅ حقوق جزا نکته 456

هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد؛ حد قذف درهر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می شود. در این حالت مجازات مرتکبان سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

✅ اصول فقه نکته 300

علت و علامت: هر گاه ارتباط بین دو چیز، طبیعی یا عقلی باشد آنها را علت و معلول گویند مثل قرابت و نفقه یا قرابت نزدیک و حرمت نکاح یا قرابت و ارث. ولی هر گاه ارتباط بین دو چیز، جعلی و قراردادی از ناحیه شرع یا قانونگذار باشد مقدمه را علامت گویند مثل ارتباط بین حلول وقت و صحت نماز، رو به قبله ایستادن برای صحت نماز و امثال اینها.

✅ حقوق تجارت نکته 455

هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و

اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهد داد.

✅ حقوق تجارت نکته 456

در صورتی که هیئت مدیره شرکت سهامی خاص در انعقاد قرارداد با شخص ثالث در حدود موضوع شرکت اما خارج از حدود اختیارات مصرح در اساسنامه اقدام نماید، هیئت مدیره مسئول جبران خسارت شرکت است اما قرارداد ثالث با شرکت صحیح خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 455

از آنجایی که رسیدگی به یک دعوای مدنی، مدت زیادی به طول می انجامد و در این فاصله زمانی ممکن است خوانده اقداماتی انجام دهد یا اتفاقاتی رخ دهد که در نهایت زمینه ی اجرای حکم در آینده از بین برود، لذا خواهان حق دارد که از دادگاه بخواهد که خواسته ی او را توقیف نماید، به این وسیله خواسته ی خواهان مصون باقی می ماند تا اگر در آینده حکم به نفع او صادر شد بتوان از طریق آن چه که توقیف شده است حکم را اجرا نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 456

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 457

حصه هر یک از مالک و مضارب، باید به نحو اشاعه در قالب نصف، ثلث و غیره باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 458

هرگاه تمام سود از آن مالک باشد توافق مذکور مضاربه نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 457

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد،ممنوع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 458

تخلف از مقررات مذکور در نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

✅ حقوق جزا نکته 457

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

✅ حقوق جزا نکته 458

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یا حضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 301

علت و حکمت: گاهی بین مقدمه و ذی المقدمه ملازمه عقلی است بدین معنا که جدایی ذی المقدمه از مقدمه ممکن نیست. چنین مقدمه ای را علت گویند مثل زوجیت دائمی که علت توارث زوجین از یکدیگر است و مانند رابطه بین نیروی محرکه و حرکت. ولی گاهی جدایی ذی المقدمه از مقدمه ممکن است. در این صورت مقدمه را حکمت خوانند. مصالح موجود در اعمال از این قبیل است. مثلا جلوگیری از اختلاط نسب را علت تأسیس عده طلاق دانسته اند ولی اگر در موردی بدانیم که مسلما حملی در بین نیست نمی توان گفت عده لازم نمی باشد مانند طلاق زنی که بچه دار نمی شود یا شوهر او عقیم است و مانند طلاق زنی که مدتها با شوهر خود متارکه کرده باشد یا مباشرتی نداشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 457

هیأت مدیره شرکت سهامی مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی، موضوع نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 458

محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در اساسنامه شرکت ← از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل قلمداد می شود، حتی اگر این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی شود.

✌️توجه داشته باشید: در شرکت¬های با مسئولیت محدود اگر محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 457

شرایط عمومی درخواست تأمین دلیل مانند همه ی دعاوی نفع، اهلیت و سمت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 458

شرایط اختصاصی درخواست تأمین خواسته این است که خواسته عین معین باشد و یا اگر خواسته مال کلی باشد باید میزان آن معلوم باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 459

حصه هر یک از متعاملین باید معین باشد مگر آن که سکوت طرفین به دلیل معین بودن حصه طبق عرف بلد و منجز باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 460

طریق انفساخ عقد مضاربه عبارت است از:

1-فوت یا حجر احد طرفین(مضارب/مالک)

2-مفلس شدن مالک سرمایه

3-تلف کل سرمایه و سود

4-عدم امکان تجارت

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 459

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است،در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 460

در خصوص نکته قبل چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد مجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته 459

هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 460

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کن باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

✅ اصل فقه نکته 302

مقدمه وجوب: هرگاه چیزی مقدمه تعلق حکم به وجوب عملی باشد آن را «مقدمه وجوب» گویند(شرط حکم وجوب).

مقدمه وجود یا مقدمه واجب یا مقدمه وجود واجب: منظور آن است که کاری واجب شده، انجام آن متوقف بر امری دیگر باشد(مقدمه اختیاری برای انجام واجب).

مقدمه صحت: مقدماتی که در صحت و درستی ذی‌المقدمه مؤثرند نه در وجوب آنها(شرط صحت ذی المقدمه).

مقدمه علم: گاهی انجام کاری این فایده را دارد که انسان مطمئن شود وظیفه خود را انجام داده است، اگرچه آن کار بطور مشخص و مسلم وظیفه و تکلیف او نبوده است؛ چنین امری را مقدمه علم نامند.

مقدمه نفوذ: مقدماتی در شرع و قانون وجود داردکه نمی توان آن را بطور دقیق جزء یکی از چهار قسم یاد شده دانست، اثر اینگونه مقدمات این است که عقد غیرنافذ را نافذ می کند.

✅ حقوق تجارت نکته 459

دعوت اعضاء به جلسات هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره صورت می گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 460

عده¬ای از مدیران که لااقل یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل جلسه حداقل یک ماه گذشته باشد، هیئت مدیره را دعوت نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 459

تنها خواهان حق دارد که قبل از اقامه دعوا، ضمن اقامه دعوا یا در جریان دادرسی قبل از صدور حکم قطعی تقاضای تأمین خواسته نماید .

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 460

اگر خواهان قبل از اقامه ی دعوا تقاضای تأمین خواسته کند و قرار تأمین صادر شود باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست راجع به اصل دعوا را تقدیم نماید در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین خواسته را لغو خواهد کرد.

✅ حقوق مدنی نکته 461

عقد مضاربه بر خلاف مزارعه و مساقات قائم به مدت نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 462

شرط مدت در عقد مضاربه سبب لزوم عقد نمی شود و انعقاد معامله توسط مضارب پس از انقضای مدت عقد،تابع احکام معاملات فضولی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 461

مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 462

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه،اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

✅ حقوق جزا نکته 461

خوردن فقاع(آب جو مسکر)موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

✅ حقوق جزا نکته 462

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

✅ اصول فقه نکته 303

مشهور اصولین به وجوب مقدمه مطلقا قائلند. وجدان و عقل آدمی درمی یابد که خواستن آن چیز مستلزم خواستن مقدمه آن نیز خواهد بود. به همین دلیل می گویند مقدمه واجب به حکم عقل واجب است و بحثی عقلی از نوع استلزامات عقلی است.

✅ حقوق تجارت نکته 461

در شرکت های سهامی خاص و عام ← اکثریت لازم برای تصمیم گیری در هیئت مدیره ←اکثریت عددی حاضرین و در صورت تساوی دسته ای که رئیس هیئت مدیره جزء آن است برتری می یابد، مگر آن که اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر کرده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 462

جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت سهامی حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 461

تقاضای تأمین خواسته نسبت به مال یا طلبی پذیرفته می شود که موعد تسلیم یا پرداخت آن فرا رسیده باشد با این وجود قانونگذار تقاضای تأمین خواسته نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده را با جمع دو شرط قابل پذیرش می داند:

-حق مستند به سند رسمی باشد.

-حق یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 462

در مواردی دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی می تواند قرار تأمین خواسته را صادر کند که عبارتند از:

-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

-مواردی که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است که عبارتند از: اوراق تجاری واخواست شده، ضرر و زیان ناشی از جرم، انجام معامله به قصد فرار از دین.

✅ حقوق مدنی نکته 463

در مضاربه بدون تعیین نوع تجارت (مضاربه مطلق)عامل در انتخاب نوع تجارت آزاد است اما در انجام طرز آن باید عرف را رعایت کند.

✅ حقوق مدنی نکته 464

مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به دیگری انتقال دهد مگر به اذن مالک.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 463

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 464

چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.

✅ حقوق جزا نکته 463

غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

✅ حقوق جزا نکته 464

اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 304

وجوب مقدمه -بنا بر نظر موافقان آن – وجوب غیری است. بدین معنا که «واجب» اگر اصالتاً و به خاطر خودش مورد امر قرار گرفته و واجب شده باشد «واجب نفسی» نامیده می شود و اگر به خاطر واجب دیگری مورد امر قرار گرفته آن را «واجب غیری» می نامند (اصول فقه کاربردی، ج2، ص155به نقل از: نائینی، فوائد الأصول، ج1، ص220).

✅ حقوق تجارت نکته 463

در هنگام انتخاب مدیران در شرکت سهامی، آن ها باید مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 464

عضو هیئت مدیره مستعفی شناخته می شود:

1- اگر مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد.

2-اگر ظرف مدت یک ماه تعداد سهام وثیقه را در صندوق تودیع ننماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 463

اصولاً در غیر موارد استثنایی فوق الذکر صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است که باید نقداً به حساب صندوق دادگستری واریز شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 464

از آنجا که تقاضای تأمین خواسته در شرایطی به عمل می آید که هنوز ذی حقی خواهان در اصل دعوا معلوم نیست لذا در برخی موارد قانونگدار صدور قرار تأمین را منوط به سپردن خسارت احتمالی کرده است که اگر بعدا در اصل دعوا رای قطعی به ضرر خواهان صادر شد جبران خساراتی که در اثر اجرای قرار بر خوانده تحمیل شده میسر باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 465

هرگاه طبق عرف لازم است اعمالی توسط اجیر انجام شود مضارب باید اجیر استخدام کند. پس اگر خودش آن کارها را انجام دهد مستحق اجرت اجیر نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 466

مضارب موظف است طبق عرف آنچه برای تجارت لازم است را خودش انجام دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 465

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 466

متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض،دادگاه کیفری دو است.

✅ حقوق جزا نکته 465

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

✅ حقوق جزا نکته 466

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود،،جنایت واقع شده عمدی است.خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

✅ اصول فقه نکته 305

از غیری بودن مقدمه نتیجه گرفته می شود که وجوب مقدمه از نظر مطلق و مشروط بودن، کاملاً تابع وجوب ذی المقدمه(واجب) است. بنابراین اگر وجوب عمل واجب(ذی المقدمه) مشروط به شرطی باشد وجوب مقدمه هم مشروط به همان شرط خواهد بود و پیش از تحقق آن شرط، وجوبی ندارد. به دیگر سخن، مقدمات واجب، هیچگاه پیش از وجوب خود واجب، واجب نمی شوند(همان، صص155و 156).

✅ حقوق تجارت نکته 465

تعداد سهام وثیقه و میزان آن را که باید اعضای هیئت مدیره دارای آن باشند را “اساسنامه شرکت” تعیین خواهد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 466

سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی بانام و غیرقابل انتقال است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 465

نوع تأمین بابت خسارت احتمالی فقط وجه نقد است و میزان آن 10 تا 20 درصد خواسته یا ارزش خواسته است و مهلت سپردن تأمین را نیز دادگاه تعیین میکند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 466

مفاد تصمیم مربوط به نوع و میزان و مهلت دادن تأمین به خوانان ابلاغ   می شود، اگر ظرف مهلت خسارت احتمالی را سپرد قرار تأمین صادر می شود و اگر خسارت را پرداخت ننمود تقاضای تأمین خواسته رد می شود و به هیچ وجه نیز قابل اعتراض نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 467

تعهد مضارب، تعهد به وسیله است.بنابراین اثبات تقصیر مضارب با مالک است.

✅ حقوق مدنی نکته 468

شرط تضمین سرمایه توسط مضارب و شرط عدم توجه خسارت به مالک از شروط باطل و مبطل عقد مضاربه هستند اما شرط تملیک مجانی مال توسط مضارب به مالک به مقدار خسارات یا ضرر صحیح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 467

جهات اعتراض به دستور مذکور در قوف عبارتند از:

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب-هرگاه مدعی شون متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ-هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده )178(این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات تنوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

ث-هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در معلت مقرر ممکن نبوده است.

آیین دادرسی کیفری نکته 468

دادگاه در تمام موارد نکته کیفری قبل، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند.رأی دادگاه قطعی است.

✅ حقوق جزا نکته 467

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مهدور الدم نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 468

هرگاه مرتکب،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، جنایت واقع شده عمدی است.

✅ اصول فقه نکته 306

مقدمه مستحب، مستحب است. اصل: مقدمه حرام و مکروه، حرام و مکروه نیستند. زیرا این مقدمات ملازمه ای با انجام حرام و مکروه ندارند و لذا در حکم، تابع آنها نیستند.

✅ حقوق تجارت نکته 467

داشتن سهام وثیقه برای شخص حقوقی عضو هیأت مدیره الزامی است ولی برای نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره الزامی نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 468

در شرکت سهامی مدیران حق انتقال سهام وثیقه را ندارند ولی سایر سهام خود را می¬توانند منتقل نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 467

رسیدگی به تقاضای تأمین خواسته بدون دعوت خوانده صورت می گیرد زیرا هدف غافلگیر کردن وی برای جلوگیری از مخفی نمودن اموالش می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 468

اگر قرار تأمین خواسته به ضرر خوانده صادر شود وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می تواند نزد دادگاه صادر کننده ی قرار اعتراض نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 469

جعاله عقدی است که در آن جاعل در مقابل انجام عملی ملزم به پرداخت اجرت معلوم می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 470

تعیین عامل در جعاله موضوعیت ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 469

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 470

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شو د یا کفیل یا یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.در این صورت، اعتبار قرار، تامین صادره به قوت خود باقی است.هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئو.لیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 469

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود جنایت واقع شده عمدی است.مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

✅ حقوق جزا نکته 470

در خصوص نکته قبل اصل بر عدم آگاهی و توجه مرتکب می باشد و باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثباتـ، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 307

استثناء مهم: در برخی موارد، بیشتر شرایط و مقدمات انجام عمل حرام یا جرمی فراهم شده و تنها یک مقدمة اختیاری باقی مانده است که با انجام این مقدمه، عمل حرام نیز قهراً محقق خواهد شد و شخص، پس از این مقدمه، دیگر قدرت بر ترک حرام را نخواهد داشت. به سخن دیگر، در چنین مواردی، انجام مقدمه، آخرین جزء علت تامه برای تحقق حرام است. ارتکاب چنین مقدمه ای که ناگزیر به انجام عمل حرام می شود حرام به شمار می آید. مثلاً انداختن شخص در آتش یا رودخانه یا قفسِ حیوانات درنده – در مواردی که امکان نجات وجود ندارد – مقدمه قتل و حرام است. زیرا با انجام این گونه مقدمات، قهراً قتل واقع خواهد شد. چنین مقدماتی را در اصطلاح اصول، «افعال تولیدیه» یا «افعال تسبیبیه» می نامند. یعنی افعالی که به مجرد تحقق آنها ذی المقدمة از آنها متولد شده و به صورت قهری و بدون اختیار انسان، تحقق پیدا می کند(همان، ص161 به نقل از: فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ج4، ص631).

✅ حقوق تجارت نکته 469

سهام وثیقه با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی تصدی مدیر، خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته 470

سود سهام وثیقه متعلق به مدیر است و جزء وثیقه منظور نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 469

اصولا قرار تأمین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ می شود و بعد به مرحله اجرا در می آید مگر تأخیر در اجرا موجب تضییع یا تفریط خواسته باشد که در این صورت دادگاه دستور میدهد که قرار ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 470

اجرای تأمین خواسته یعنی توقیف اموال منقول یا غیر منقول که اگر خواسته عین معین باشد فقط همان عین معین توقیف خواهد شد و توقیف مال دیگر به جای آن ممکن نیست و اگر خواسته مال کلی باشد معادل طلب یا ارزش واقعی خواسته از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 471

شرط اخذ اجرت، رسیدن به نتیجه ی مطلوب جاعل است.

✅ حقوق مدنی نکته 472

تعهد عامل در عقد جعاله تعهدبه نتیجه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 471

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 472

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف-جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.

ب-جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت-ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث-سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

✅ حقوق جزا نکته 471

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، جنایت واقع شده عمدی است.مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

✅ حقوق جزا نکته 472

هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد جنایت واقع شده شبه عمد است.

✅ اصول فقه نکته 308

اگر شرع یا قانون اذن دهد که کاری انجام گیرد، آیا این اذن، مستلزم اذن انجام لوازم آن کار هم هست یا خیر؟ پاسخ به این سوال مثبت است و گفته شده که قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» قاعده ای عقلی از نوع استلزامات عقلی است.

✅ حقوق تجارت نکته 471

فروش سهام وثیقه برای جبران خسارت مدیران صرفاً از سوی مراجع قضایی امکان¬پذیر خواهد بود، اگر شرکت وکالت در فروش داشته باشد می تواند آن را به فروش برساند.

✅ حقوق تجارت نکته 472

وثیقه سهام را نباید با سهام وثیقه اشتباه کرد

وثیقه سهام عملی حقوقی است که به موجب آن دارنده، سهام خود را در قبال بدهی به رهن راهن یا طلبکار می گذارد. چنان¬چه سهم بی¬نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن داده شود و در خصوص سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 471

اگر در اجرای قرار تأمین خواسته بخواهیم محصول باغات و املاک خوانده را توقیف کنیم تنها تا دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است و اگر این محصول از اموالی باشد که در معرض تضییع است در این صورت تحت نظارت دادگاه فوراً و بدون رعایت تشریفات دو سوم سهم خوانده به فروش می رسد و حاصل فروش به حساب صندوق دادگستری واریز می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 472

قرار تأمین خواسته مادامی که اجرا نشده باشد هیچ اثری ندارد اما همین که قرار به مرحله ی اجرا در آمد نسبت به خواهان و خوانده آثاری دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 473

شرط اخذ اجرت، رسیدن به نتیجه ی مطلوب جاعل است.

✅ حقوق مدنی نکته 474

تعهد عامل در عقد جعاله تعهدبه نتیجه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 473

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن ق.ا.د.ک ملغی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 474

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در نکته قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف-آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادا شهادت امتناع کنند.

ب-بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ-آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

✅ حقوق جزا نکته 473

هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند اینکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا شخص مهدور الدم است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد جنایت واقع شده شبه عمد است.

✅ حقوق جزا نکته 474

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد جنایت واقع شده شبه عمد است.

✅ اصول فقه نکته 309

تفاوت مبحث مقدمه واجب با مبحث اذن در شیء، اذن در لوازم آن است:

 1. مقدمه واجب، به لحاظ ترتیب عقلی، مقدمه از حیث زمان پیش از ذی‌المقدمه است مثلا در نکاح «رضایت طرفین»، مقدمه شرطی و مقدم است اما در اذن در شیء، اذن در لوازم آن است ترتیب عقلی بین لازم و ملزوم این است که لازم، مؤخر از ملزوم باشد مثلا در نکاح، «اهلیت طرفین» مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه(نکاح) می باشد و «وجوب نفقه» لازمه نکاح و مؤخر بر آن است.

 2. مقدمه و ذی‌المقدمه هریک وجود مستقل و جدای از یکدیگرند مثلا رضایت یا اهلیت طرفین(به عنوان مقدمه) مفهومی مستقل از نکاح دارد در حالی که لازم، عرضی است که با ملزوم به وجود می آید مثلا وجوب نفقه یا توارث زوجین از یکدیگر که از آثار و لوازم نکاح دائم است با عقد نکاح بوجود می آید و وجودی خارج از آن ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 473

در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص نحوه تقسیم سود قابل تقسیم تصمیمی نگرفته باشد، تقسیم سود با هیئت مدیره است.

✅ حقوق تجارت نکته 474

تعیین حق الزحمه هیئت مدیره با مجمع عمومی عادی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 473

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان:

 • توقیف کننده برای وصول طلب خویش از محل مال توقیف شده بر سایر طلبکاران مقدم است.

 • خواسته ی خواهان مصون از تعدی و تفریط و تضییع خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 474

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده:

 • ممنوعیت خوانده از هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده از تاریخ توقیف.

 • استحقاق مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار در صورت اعلام بی حقی خواهان توسط دادگاه در اصل دعوا.

✅ حقوق مدنی نکته 475

انجام موضوع جعاله پیش از آگاهی از ایجاب، نیز موجب استحقاق عامل به کسب اجرت می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 476

انجام موضوع جعاله پیش از ایجاب مقید به آینده موجب عدم استحقاق عامل جهت کسب اجرت است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 475

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود.چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی،بازداشت شود،دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 476

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود.دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته 475

جنایت اگر در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود جنایت خطای محض است.و هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد،جنایت عمدی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 476

جنایت واقع شده به وسیله صغیر و مجنون جنایت خطای محض است.

✅ اصول فقه نکته 310

ابراز رضایت نسبت به امری در صورتی که قبل از انجام آن امر باشد اذن بوده و اگر بعد از انجام آن امر باشد اجازه می باشد که به آن تنفیذ هم می گویند. اذن صریح، موافقت روشن و کامل با امری است. اذن ضمنی، موافقت غیر روشن یا عدم مخالفت در امری است به نحوی که بتوان از آن رضایت شخص را استنباط کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 475

تعیین حق الزحمه هیئت مدیره به دو شکل صورت می گیرد یا حقوق و مقرری است و یا حق حضور.

✅ حقوق تجارت نکته 476

حق حضور هیئت مدیره متناسب با ساعات حضور اعضاء در جلسه هیئت مدیره تعیین می¬شود و باید رقم آن مقطوع باشد. این حق حضور صرفاً به اعضای غیرموظف هیئت مدیره تعلق می¬گیرد و اعضای موظف مستحق اجرت نیستند و فقط حقوق و مقرری دریافت می دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 475

موارد لغو قرار تأمین خواسته و رفع آثار آن:

 • انصراف خواهان.

 • مرتفع شدن موجبات تأمین.

 • شکست خواهان در اصل دعوا به موجب قرارهای قاطع دعوا یا صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان.

 • صدور قرار قبل از اقامه ی دعوای اصلی و عدم تقدیم دادخواست اصل دعوا ظرف ده روز.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 476

خواهان می تواند فقط یک بار آن هم در صورتی که خواسته عین معین باشد و همان عین معین توقیف شده باشد و خوانده نیز راضی باشد تقاضای تبدیل تأمین کند.

✅ حقوق مدنی نکته 477

در جعاله،آن کس که ملتزم به پرداخت اجرت است، جاعل نام دارد و کسی که کار را انجام می دهد، عامل و اجرت را جعل گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 478

در جعاله التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است اما نیاز نیست اجرت از جمیع جهات معلوم باشد لکن جعل حداقل باید قابل تعیین باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 477

هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند،بازداشت می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 478

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند.در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس،حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ حقوق جزا نکته 477

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید جنایت خطای محض می باشد.هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد،جنایت عمدی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 478

در ق.م.ا جدید دیگر جنایت در حکم خطای محض و در حکم شبه عمد پیش بینی نشده است.

✅ اصول فقه نکته 311

رضایت نسبت به امری:

الف)قبل از انجام آن امر:2 حالت دارد:

1-اذن صریح

2 -اذن ضمنی: به دو صورت است:

                  *اذن فحوا

                   *شاهد حال

ب) بعد از انجام آن امر: اجازه

✅ حقوق تجارت نکته 477

ماده 241‏- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.

✅ حقوق تجارت نکته 478

شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند. هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود».‏

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 477

خوانده می تواند فقط یک بار به شرطی که خواسته عین معین باشد و همان عین توقیف شده باشد به شرطی که خواهان راضی باشد و مال جایگزین نیز یا وجه نقد و اوراق بهادار باشد یا مالی باشد که از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر از مال قبلی نباشد، از دادگاه تقاضای تبدیل تأمین بنماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 478

مرجع صالح برای تبدیل تأمین تا قبل از شروع عملیات اجرایی همان دادگاه صادر کننده ی قرار و پس از شروع عملیات اجرایی دایره ی اجرای احکام است.

✅ حقوق مدنی نکته 479

ممکن است در جعاله عامل و عمل هر دو مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد و این امر خللی به عقد وارد نمی آورد.

✅ حقوق مدنی نکت 480

جعاله عقدیست جایز.بنابراین در هر زمان هر یک از جاعل و عامل حق رجوع خواهند داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 479

اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.بازپرس فوری و حداکثر ظرف 5 روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 480

در صورت رد درخواست قوق الذکر، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلا غ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.

✅ حقوق جزا نکته 479

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 480

اگر کسی عمدا انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

✅ اصول فقه نکته 312

عرض(یا عرضی به تعبیر دقیق) عبارت از چیزی است که خارج از ماهیت و ذات اشیاء باشد مانند علم و هنر و صنعت که خارج از ذات و ماهیت فرد انسانی است و در اثر آموختن و اکتساب به دست می آیند و به اصطلاح منطقی بر او «عارض می شوند».

✅ حقوق تجارت نکته 479

عزل اعضای هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است حتی عزل اولین مدیران و بازرسان شرکت که توسط مجمع عمومی مؤسس تعیین شده اند.

✅ حقوق تجارت نکته 480

مدیرعامل: شخصی حقیقی است که از سوی هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 479

اگر در اصل دعوا قرارهای قاطع یا حکم قطعی به ضرر خواهان صادر شود یا خواهان ظرف ده روز پس از صدور تأمین خواسته دعوای اصلی را اقامه ننماید، خوانده می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای صادره در اصل دعوا از دادگاه صادر کننده ی حکم درخواست مطالبه ی خسارت ناشی از اجرای قرار را از محل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان بنماید. رای صادره در این مورد قطعی خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 480

ضمانت اجرای رعایت مهلت 20 روزه در نکته فوق این است که اگر خوانده خارج این مهلت مطالبه خسارت نماید باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست اقدام نماید. هم چنین پس از گذشت 20 روز دادگاه خسارت احتمالی را به خواهان مسترد می کند و خوانده برای دریافت فوری خسارت خود هیچ پشتوانه ای ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 481

هرگاه در اثنای عمل، جاعل رجوع کند،عامل مستحق جعل نیست اما مستحق اجرت المثل از باب جبران خسارت بر مبنای الزامات خارج از قرارداد می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 482

در صورت فوت یا جنون یکی از طرفین یا انفساخ عقد، هرگاه عمل انجام شده جزیی از مطلوب جاعل باشد، اجرت آن بخش پرداخت می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 481

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده (302) ق.ا.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود.متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 482

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقا تامین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ حقوق جزا نکته 481

اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند،چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر اینصورت،قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 482

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است،ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی،یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

✅ اصول فقه نکته 313

عرض مفارق عرضی است که در مدت زمانی همراه معروض است ولی دوام و همیشگی نداشته و ممکن است از آن جدا شود مانند مثال های پاراگراف قبل و نیز مانند جهیزیه داشتن همسر.

در برابر اصطلاح عرض مفارق، «عرض لازم» به کار می رود که دوام و همیشگی داشته و از معروض لاینفک است مانند سفیدی شیر و سیاهی ذغال و فکر کردن انسان.

✅ حقوق تجارت نکته 481

مدیر عامل می تواند عضو هیئت مدیره باشد؛ در این صورت مدت مدیریت عاملی وی از مدت عضویت هیئت مدیره فراتر نخواهد رفت.

✅ حقوق تجارت نکته 482

در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره است خروج وی از هیئت مدیره خللی به سمت مدیریت عاملی وی وارد نخواهد کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 481

اگر خوانده تاجر ورشکسته باشد و خواهان درخواست تأمین خواسته نماید:

 • اگر خواسته عین معین باشد، عین معین مورد ادعای خواهان توقیف می شود و توقیف کننده بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

 • اگر خواسته مال کلی باشد، چون اصل تساوی طلبکاران در زمینه ی ورشکستگی باید رعایت شود، لذا بعد از تاریخ توقف توقیف اموال تاجر ورشکسته به وسیله ی یکی از طلبکاران ممکن نیست و حتی در صورت توقیف بلااثر است و هیچ حق تقدمی ایجاد نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 482

در مواردی که اموال توقیف شده به فروش آن منتهی می گردد، رعایت مستثنیات دین الزامی الزامی است:

 • اگر خواسته ی دعوا عین معین باشد و و همان عین معین توقیف گردد، پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان همان عین معین به محکوم له داده می شود و توقیف آن به فروش منتهی نمی شود لذا رعایت مقررات مستثنات دین در این مورد لازم نیست.

 • اگر خواسته ی دعوا مال کلی باشد و معادل آن از اموال خوانده توقیف شود پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان بایستی اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش برسد و از حاصل فروش مبلغ محکوم به پرداخت گردد. در این حالت، توقیف مال به فروش آن منتهی می گردد، پس رعایت مستثنیات دین در این مورد الزامی است و مستثنیات قابل توقیف نیستند.

✅ حقوق مدنی نکته 483

هرگاه عمل موضوع جعاله، دارای اجزای متعدد باشد، در صورت فسخ یا انفساخ عقد، تحقق هر یک از اجزای مطلوب جاعل، موجب استحقاق عامل برای اخذ جعل به نسبت عمل انجام شده خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 484

هرگاه عامل موضوع جعاله را انجام داد یا تسلیم کرد،آن گاه مستحق جعل(اجرت المسمی)خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 483

فک،تخفیف،یا ابقا بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 484

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد،حسب مورد،هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می شود.به هرحال،مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

✅ حقوق جزا نکته 483

شرایط تحقق جنایت از طریق ترک فعل:1.شخصی به موجب قانون یا قرارداد تعهدی را بر عهده گرفته باشد.2-متعهد به رغم توانایی در انجام تعهد از انجام آن خودداری کند.3-جنایت واقع شده مستند به ترک فعل او باشد(رابطه سببیت).

✅ حقوق جزا نکته 484

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شو د و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

✅ اصول فقه نکته 314

عرض لازم که می توان به اختصار آن را «لازم» تعبیر کرد به دو قسم تقسیم می شود: لازم بیّن و لازم غیربیّن. آنگاه لازم بیّن به دو قسم تقسیم می شود: لازم بیّن به معنای اخص و لازم بیّن به معنای اعم.

✅ حقوق تجارت نکته 483

هیچ کس نمی تواند در یک زمان، مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد اما می¬تواند در چند شرکت جزء هیئت مدیره باشد.

✺نکته: یک شخص می تواند در زمان واحد، عضو هیئت مدیره چند شرکت مختلف باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 484

انتخاب مدیر عامل شرکت سهامی و حدود اختیارات وی باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی نیز آگهی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 483

درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه ی دعوا، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و حتی در جریان دادرسی قابل طرح است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 484

شورای حل اختلاف، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل را دارد و از نظر صلاحیت محلی، شورای حل اختلافی که دلایل و امارات در حوزه ی آن واقع شده است صالح به رسیدگی است حتی اگر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 483

در جعاله به شرکت، هر یک از عاملین به نسبت انجام عمل، مستحق جعل می شوند.

✅ حقوق مدنی نکته 484

هرگاه عامل، کسی را به عنوان مساعدت دهنده داشته باشد، از اجرت او کم نمی شود اما هرگاه کسی با قصد تبرع، به عامل کمک کند، آن گاه به همان نسبت از اجرت عامل به نفع جاعل کسر می گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 483

نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 484

بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

✅ حقوق جزا نکته 483

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 484

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود،چنانچه برخی از آنها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند مرتکب علاوه بر قصاص نفس،حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایات هایی که تاثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 316

قاعده ی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» شامل لازمه ی ذات عقد (مقتضای ذات عقد) و لازمه ی اطلاق عقد (مقتضای اطلاق عقد) می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 483

در صورتی که مدیرعامل شرکت سهامی استعفا دهد، از نظر قانون تجارت تکلیفی به اعلام آن به اداره ثبت شرکت ها نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 484

مدیر عامل شرکت سهامی با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی می تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 483

هزینه ی دادرسی درخواست تأمین دلیل، معادل هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 484

درخواست تأمین باید متضمن مشخصات درخواست کننده و طرف او و موضوع دعوا و اوضاع و احوالی که موجب طرح درخواست شده است باشد اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی.

✅ حقوق مدنی نکته 485

از زمان یافتن مال مورد جعاله تا زمان تحویل به جاعل، ید عامل امانی است.

✅ حقوق مدنی نکته 486

هرگاه موضوع عقد جعاله عمل ناشروع یا غیرعقلایی باشد، عقد باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 485

تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 486

دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 485

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایت متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند،مرتکب علاوه بر قصاص نفس،حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 486

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی،موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد،اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است و مرتکب فقط قصاص نفس می شود.در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 317

بین مجازات کیفری داشتن عملی و بطلان و بی اثر بودن آن عمل، ملازمه وجود ندارد مثلا بین مجازات کیفری داشتن عدم ثبت نکاح دائم و بطلان نکاح دائم ملازمه نیست یا بین گران فروشی که مجازات دارد و بطلان بیع ملازمه وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 485

مدیرعامل به نام و حساب شرکت معامله می کند و مسئولیتی در قبال تعهدات شرکت ندارد مگر آن که آن تعهدات و قراردادها را تضمین کرده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 486

سمت مدیرعاملی شرکت، قابل واگذاری به غیر نیست چه جزئاً چه کلاً.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 485

هرگاه درخواست تأمین دلیل مطرح شود شورا بدون اطلاع و دعوت طرف مقابل به این درخواست رسیدگی نموده و قرار تأمین دلیل صادر می نماید که در آن باید دلیلی که تأمین آن مورد نظر است و هم چنین نحوه ی تأمین آن قید شود.

✅ نکته آیین دادرسی مدنی نکته 486

طرف مقابل در زمان رسیدگی به درخواست تأمین دلیل دعوت نمی شود اما در زمان اجرای قرار دعوت شده و حق حضور دارد البته عدم حضور وی، مانع اجرای قرار نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 487

اجتماع حقوق مالکین متعهد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 488

امتزاج حقوق شرکا بدون توجه به منشا آن، به گونه ای که تشخیص هر یک از دیگری ممکن نباشد، شرط تشکیل شرکت است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 487

پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است،درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند.متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند.در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود.تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 488

تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در نکته قبل، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یک بار مطرح شود.

✅ حقوق جزا نکته 487

اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایت عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد.

✅ حقوق جزا نکته 488

اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود،اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، قاتل به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 318

آیا اذن در شیء، اذن در لوازم آن است یا نه؟ بله، به حکم عقد از نوع استلزامات عقلی یا همان غیر مستقلات عقلیه.

✅ حقوق تجارت نکته 487

اقدامات مدیرعامل به صورت مباشرتی انجام می شود مگر این¬ که اختیار و وکالت در توکیل در اساسنامه یا به وسیله هیئت مدیره به وی داده شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 488

معاون مدیرعامل به نام شرکت عمل می¬نماید و نه مدیرعامل.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 487

هدف از تأمین دلیل صرفاً ملاحظه و صورت برداری از دلایل است تا در دعوایی که در آینده اقامه خواهد شد از آن استفاده شود و طرف مقابل در این مرحله، حق دفاع از خویش را در برابر تأمین دلیل دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 488

صرف تأمین دلیل به منزله ی اعتبار داشتن دلیل نیست بلکه اگر دلیل تأمین شده در دعوایی مورد استناد واقع شود تشخیص درجه ی ارزش آن دلیل با لحاظ دفاعیات طرف مقابل بر عهده ی دادگاه خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 489

عقد شرکت ممکن است به دو صورت اداری یا قهری ایجاد گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 490

نحوه ی ایجاد عقد شرکت به صورت ارادی:

1-بوسیله انعقاد عقد

2-عمل مادی شرکا مانند مزج اختیاری، قبول مال مشاع به عنوان حق الزحمه و …

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 489

چنانچه به نظر دادگاه،قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 490

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند.چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات قانونی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

✅ حقوق جزا نکته 489

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب،پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه،عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

✅ حقوق جزا نکته 490

این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات،حق قصاص،حسب مورد،با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.

✅ اصول فقه نکته 319

قاعده استحسان: دلیلی است که به ذهن مجتهد خطور می کند و عبارت مناسبی بیان آن نمی یابد یا تقدیم قیاس خفی بر جلّی به دلیل برخی مقتضیات و یا اصولاً عمل کردن به هر دلیل قوی تر. استحسان ظنی اعتبار ندارد اما اگر مفید قطع باشد حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته 489

اقدامات مدیر عامل باید در حدود اختیارات تفویضی باشد ولی بطلان معاملات و عملیات خارج از اختیار، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 490

اگر اختیارات مدیرعامل در اساسنامه قید شده باشد⇦ هیئت مدیره حق تغییر در اختیارات را ندارد بلکه تغییر آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 489

اجرای قرار تأمین دلیل توسط یکی از اعضای شورای حل اختلاف به عمل خواهد آمد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 490

قرار تأمین دلیل قابل اعتراض از سوی طرف مقابل نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 491

هرگاه چند شریک بطور مطلق مأذون در ادامه روند شوند، اصل بر اجتماع آنان است.

✅ حقوق مدنی نکته 492

برای صحت اقدام انفرادی مدیران نیاز به اماره ای است مانند اعطای مدیریت در زمانهای متفاوت یا ضمن اعمال حقوقی جداگانه.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 491

بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است،برای مدت معین صادر کند:

الف)معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛

ب)منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ)منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت)ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث)ممنوعیت خروج از کشور

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 492

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.

✅ حقوق جزا نکته 491

جنایت عمدی بالغ نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته 492

جنایت نابالغ نسبت به نابالغ یا بالغ ،خطای محض است و موجب قصاص نیست

✅ اصول فقه نکته 320

کاربرد استحسان در حقوق: در مورد قوانینی که از شرع و فقه اقتباس شده استحسان ظنی حجیت ندارد و نمی توان به وسیله استحسان از حکم قانونی عدول کرد. در مورد قوانین و مقررات عرفی می توان با رعایت احتیاط کامل در مواردی که مصالح جامعه یا ضرورت اقتضا کند به کمک استحسان از ظاهر مواد قانونی دست برداشت.

✅ حقوق تجارت نکته 491

داشتن سمت مدیرعامل به معنای داشتن حق امضاء نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 492

مدیرعامل شرکت سهامی با اجازه هیئت مدیره می تواند با شرکت معامله نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 491

اظهارنامه وسیله ای است که می توان از آن برای مطالبه یک حق، بدست آوردن دلیل (اقرار)، اعلام آمادگی برای اجرای تعهد و … استفاده نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 492

مقایسه اظهارنامه با دادخواست:

 • هر دو سند عادی هستند.

 • چون هر دو وسیله ی رسمی برای مطالبه حق می باشند، لذا در مواردی نظیر مطالبه ی طلب از نوع وجه رایج شروع استحقاق خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه خواهد بود.

 • دادخواست موجب اشتغال دادگاه می شود اما اظهارنامه چنین اثری ندارد و تنها اظهارنامه را ابلاغ می کند.

 • خوانده در برابر دادخواست ملزم به پاسخ گویی است و اگر پاسخ دعوا را ندهد ممکن است محکوم گردد اما مخاطب در برابر اظهار نامه ملزم به پاسخ گویی نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 493

تصرفات حقوقی بدون اذن یا خارج از اذن هر یک از شرکا، تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 494

تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود، صحیح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 493

قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 494

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود،این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

✅ حقوق جزا نکته 493

مرتکب جنایت عمدی عاقل نسبت به مجنون،علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 494

جنایت مجنون نسبت به عاقل یا مجنون، خطای محض است و موجب قصاص نیست.

✅ اصول فقه نکته 321

مصالح مرسله(استصلاح): مصالحی است که در شریعت اسلام، هیچ دلیلی بر اعتبار یا بی اعتباری آن از سوی شارع وارد نشده و به حال خود رها شده است و به تعبیر دیگر، مصالحی که نه دلیلی بر حجیت آن و نه دلیلی بر رد آن رسیده است(اصول فقه کاربردی، ج2، 264). اقسام مصالح عبارت است از: مصالح ضروری، مصالح احتیاجی(مورد نیاز) و مصالح تحسینی(اخلاقیات)(همان). اقسام مصالح ضروری عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 493

هرگاه معامله ای که در آن یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع می باشند، بدون اجازه هیئت مدیره انجام شود و مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند ⇩

*** معامله قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله، بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 494

چنانچه هیئت مدیره شرکت سهامی، اجازه معامله ای را داده باشد ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند، معامله منعقده بین طرفین قرارداد صحیح و معتبر است و مدیران و مدیرعامل ذی نفع متضامناً مسئول جبران خسارت هستند مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 493

مرجع ابلاغ اظهارنامه، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 494

اگر اظهارنامه در راستای اجرای تعهد به کار گرفته شود بایستی موضوع تعهد نیز همراه با اظهارنامه تحت نظر مرجع ابلاغ قرار گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته 495

شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسئول خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 496

شریک غیر مأذون، مسئول معاملات خود با اشخاص ثالث است و دُیّان ناشی از معاملات شریک غیر مأذون، تنها حق مراجعه به او را دارند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 495

در صورت قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 496

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات،ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم،وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

✅ حقوق جزا نکته 495

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.

✅ حقوق جزا نکته 496

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال افاقه انجام گرفته است و حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است،مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

✅ اصول فقه نکته 322

در یک تقسیم بندی، سه دسته مصلحت وجود دارد(همان، صص 254 و 255): مصالح معتبر و منصوص، مصالح غیرمعتبر و مصالح مرسله.

✅ حقوق تجارت نکته 495

نمایندگان اشخاص حقوقی نیز مشمول شرایط مذکور در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تشریفات معامله اعضای هیئت مدیره با شرکت خواهند بود زیرا در حکم عضو هیئت مدیره به شمار خواهند رفت.

✅ حقوق تجارت نکته 496

مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند؛ در غیر این صورت عمل انجام شده به خودی خود باطل است مگر در دو حالت ← 1- زمانی که وام گیرنده شخص حقوقی باشد. 2- زمانی که وام دهنده بانک ها یا شرکت های مالی و اعتباری باشند و تحت شرایط عادی این معاملات را انجام دهند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 495

دعوای خلع ید به مفهوم اعم:

-خلع ید به مفهوم اخص

-تخلیه ید

-تصرف عدوانی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 496

دعوای مالکیت یعنی شخصی راجع به اصل حق مالکیت یا اصل حق انتفاع و یا حق ارتفاق در اموال غیر منقول اقامه دعوا نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 497

اگر مدت عقد شرکت ضمن یک عقد لازم تعیین نشده باشد،هر یک از شرکا در هر زمان حق رجوع دارد.(عقدی است جایز).

عقد شرکت از حیث مبادله ای که بین شرکا انجام شده و سبب اشاعه در ملکیت می شود عقد لازم است،اما از جهت اعطای نیابت در تصرف عقد جایز است.

✅ حقوق مدنی نکته 498

عقد شرکت، به دو صورت خاتمه می یابد:

1-تقسیم مال شرکت 2-تلف تمامی مال شرکت

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 497

اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

آیین دادرسی کیفری نکته 498

هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود،یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب،تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفین،قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود.

✅ حقوق جزا نکته 497

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی،در بالغ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی عکلیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند.در صورت عدم اقامهک بینه، قصاص منتفی است.

✅ حقوق جزا نکته 498

هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی،مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است.در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست.

✅ اصول فقه نکته 323

مصالح معتبر و منصوص: پاره ای از مصالح از دیدگاه شرع، معتبر دانسته شده و مبنای وضع احکام و مقررات شرعی قرار گرفته است. این نوع مصلحت، مصلحت منصوصه یا معتبر نامیده می شود. مانند مصلحت حفظ جان و صیانت از نفس که مبنای حکم قصاص است و مصلحت حفظ عقل که مبنای حرمت شراب است.

✅ حقوق تجارت نکته 497

مدیرعامل شرکت سهامی در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به وی تفویض شده نماینده شرکت محسوب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 498

در شرکت سهامی هیئت مدیره می تواند اختیارات و وظایف خود را در امر اداره شرکت فقط به مدیرعامل تفویض کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 497

دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن تصرفات قبلی خواهان در مال غیر منقول است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 498

وجه تمایز اصلی بین دعاوی مالکیت و تصرف این است که در دعوای مالکیت خواهان برای اثبات حقانیت خویش بایستی مالکیت خود را بر مال غیرمنقول مورد ادعا، با دلیل ثابت نماید. حال آنکه در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف خواهان کافی است و نیازی به اثبات مالکیت خویش ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 499

تلف جزیی مال شرکت، موجب بطلان شرکت نیست و آنچه تلف شده از مال تمام شرکا خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 500

هرگاه تقسیم موجب بروز ضرر باشد، تنها راه انجام آن تراضی همه ی شرکاست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 499

در صورت الغای قرار تامین یا نظارت قضایی،این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 500

در صورتی که متهم دستورهای مندرح در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادرستان برسد و یا پیشنهاد دادستان برید و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

✅ حقوق جزا نکته 499

اگر مسلمان،ذمی،مستأمن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود.در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 500

غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می باشند.

✅ اصول فقه نکته 324

مصالح غیرمعتبر: برخی مصالح، لغو و بی اعتبار دانسته شده و دلیل خاصی بر بی اعتباری آن وارد شده است مانند مصلحت ربا برای رباخوار، مصلحت حفظ نفس برای فراریان از جنگ و مصلحت موجود در قمار و شراب که قرآن آن را کمتر از مفسده موجود در آن دو دانسته و لذا حکم به تحریم آن دو کرده است.

✅ حقوق تجارت نکته 499

کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده باشد، از انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت سهامی ممنوعند.

✅ حقوق تجارت نکته 500

عزل مدیرعامل شرکت با هیئت مدیره است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 499

دعاوی تصرف از جمله دعاوی غیر مالی اعتباری هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 500

هرگاه شخصی سابقا متصرف مال غیر منقولی بوده سپس دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نماید، در اینجا متصرف سابق می تواند علیه متصرف جدید دعوای تصرف عدوانی مطرح و اعاده ی تصرف خویش نسبت به آن مال را درخواست نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 501

هرگاه تقسیم موجب بروز ضرر نباشد و شرکا نیز توافق نکنند، حاکم اجبار به تقسیم می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 502

هرگاه تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی بی ضرر باشد در صورت تقاضای طرف متضرر، طرف دیگر اجبار به تقسیم می شود اما در صورت تقاضای طرف دیگر، شخص متضرر اجبار به تقسیم نمی شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 501

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تامین صادره شده است، تخلف کند،قرار نظارت لغو و و قرار تامین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل،قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد.مفاد این نکته در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می شود و نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 502

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر عبت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

✅ حقوق جزا نکته 501

اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 502

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 325

مصالح مرسله: طرفداران مصالح مرسله معتقدند هر چند نص خاصی از سوی شارع در مورد اعتبار یا بی اعتباری مصالح مرسله وارد نشده و این مصالح به حال خود رها شده اند اما می توان بر اساس مصلحت به وضع حکم پرداخت تا مصلحت مورد نظر تأمین گردد. مثلاً در مورد ضمان(مسئولیت مدنیِ) صنعتگران، هیچ گونه نص خاصی نداریم ولی از آنجا که این امر یقیناً به مصلحت جامعه است لذا می توان با توجه به نظریه مصالح مرسله، حکم به ضمان آنان نمود. از دیدگاه شیعه، تنها مصالح و مفاسدی که به صورت قطعی از سوی عقل درک شود و یا به سنت برگردد حجیت دارد و مصالح مرسله ظنی حجیت ندارد(اصول فقه کاربردی، ج1، صص 264و259، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 501

مسئولیت مدیر شرکت سهامی در مقابل شرکا، مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

✅ حقوق تجارت نکته 502

در صورت ارتکاب تخلف از سوی مدیران، آن ها قابل تعقیب هستند و مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نمی¬تواند به هیچ وجه حق صاحبان سهام را مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود کند؛ مضافاً شرط رافع مسئولیت از مدیران یا تحدید مسئولیت مدیران نافذ نمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 501

شرایط کلی طرح دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

 • سبق تصرفات خواهان.

 • لحوق تصرفات خوانده.

 • عدوانی بودن تصرف خوانده.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 502

شرط اساسی این دعوا، سبق تصرف خواهان است. لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده نیاز به اثبات ندارد چرا که کافیست خواهان سبق تصرف خود را ثابت نماید، آنگاه اگر خوانده نتواند ثابت کند که تصرف او با رضایت خواهان یا به وسیله قانونی بوده محکوم به رفع تصرف می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 503

منظور از ضرر در تقسیم مال مشاع، نقصان فاحش قیمت مال مشاع در صورت تقسیم است.

✅ حقوق مدنی نکته 504

هرگاه مال مشاع خراب شده و نیاز به تعمیر داشته باشد و برخی شرکا بر علیه شرکای دیگر از تعمیر امتناع کنند، شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع کنند:

حالت اول:اگر ملک قابل تقسیم باشد،حاکم اجبار به تقسیم می کند.

حالت دوم:اگر تقسیم ملک متضمن بروز ضرر باشد، شرکای ممتنع از تعمیر یا فروش یا اجاره سهم الشرکه خود (با هدف رفع موضوع تنازع و دفع ضرر) توسط حاکم اجبار می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 503

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف)بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب)به منظور فراری دادن مرتکب حرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ)به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت)همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 504

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائی تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون،حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.(درصورت رد درخواست،این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ،اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده(258) این قانون اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته 503

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد، اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات،حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

✅ حقوق جزا نکته 504

چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

✅ اصول فقه نکته 326

به عقیده شیعه در پاره ای از موارد، احکام ثانوی و احکام حکومتی می تواند جایگزین مناسبی برای مصالح مرسله باشد.فقیهان شیعه، قاعده اضطرار و عسر و حرج را از منابع اولیه (قرآن، سنّت و عقل) استنباط کرده اند اما فتوای اهل سنّت، ریشه در استصلاح و به کارگیری مصالح مرسله دارد((اصول فقه کاربردی، ج1، ص260، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 503

در خصوص طرح دعوای حقوقی علیه مدیران یا مدیرعامل، سهامدارانی که حداقل یک پنجم یا 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيأت مديره و مديرعامل اقامه دعوي‌نمايند⇘⇘

*در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي، حكم به نفع شركت ‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.

*در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي، پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

✅ حقوق تجارت نکته 504

در خصوص طرح دعوای کیفری محدودیتی از نظر تعداد اقامه کنندگان دعوا وجود ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 503

استناد به سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی تنها مُثبِت سَبق تصرف طرفی است که به آن استناد نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 504

در اینجا لازم است دعوای تصرف عدوانی را با خلع ید و تخلیه ید نیز مقایسه کنیم. دعوای خلع ید به معنای اعم مشتمل بر سه مورد دعوای فوق الذکر است.

✅ حقوق مدنی نکته 505

علیرغم تراضی شرکا، هرگاه تقسیم موجب از مالیت افتادن کلی مال یا حصه ی هر یک از شرکا گردد تقسیم باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته 506

انجام تقسیم به غلط، باطل است و هرگاه در حصه ی برخی از شرکا عیبی بوجود بیاید که در حین تقسیم مخفی باشد، ایشان به برهم زدن تقسیم مجاز هستند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 505

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده،در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید و رای کمیسیون قطعی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 506

جبران خسارت موضوع نکات فوق این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

✅ حقوق جزا نکته 505

در صورتی که مجنی علیه مرتکب جرم حدی که مستوحب قطع عضو است باشد، جنایت بر او موجب قصاص و پرداخت دیه،نخواهد شد مشروط بر اینکه جنایت وارد شده،بیش از مجازات حدی او نباشد. در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد،حسب مورد،دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.اقدام بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 506

در صورتی که مجنی علیه مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است باشد، جنایت بر او موجب قصاص و پرداخت دیه، نخواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 327

یکی از تفاوت های نظریه مصالح مرسله و حکم حکومتی آن است که در نظریه مصالح مرسله، هر فقیه آگاه به موازین فقهی می تواند بر اساس تشخیص خود، مصالح و مفاسد را درک کند و بر اساس آن به استنباط حکم بپردازد اما در نظریه حکم حکومتی، اختیار صدور حکم بر مبنای مصالح، ناشی از منصب ولایت است و فقط در انحصار حاکم اسلامی است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص263، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 505

انتخاب بازرس یا بازرسان ⇦در شرکت سهامی خاص← در مرتبه اول توسط کلیه سهامداران و در انتخاب های بعد توسط مجمع عمومی عادی

⇦در شرکت سهامی عام← در مرتبه اول توسط مجمع عمومی مؤسس و در انتخاب های بعدی توسط مجمع عمومی عادی

✅ حقوق تجارت نکته 506

در شرکت های سهامی انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 505

دعوای خلع ید به مفهوم اعم همان دعوای اثبات مالکیت است که خواهان باید با ارائه دلیل، مالکیت خویش را ثابت نماید. در دعوای خلع ید، ید خوانده از ابتدا غاصبانه بوده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 506

دعوای تخلیه ید در حالتی اتفاق می افتد که طرفین بر مالکیت خواهان اذعان دارند، هم چنین خواهان می پذیرد که تصرف خوانده از ابتدا غاصبانه نبوده بلکه قانونی بوده اما مدعی است که ادامه ی تصرف خوانده بر آن مال بدون مجوز و غیر قانونی است

✅ حقوق مدنی نکته 507

هرگاه مال غیر در تمام حصص مفروز به تساوی تقسیم شده باشد،تقسیم صحیح والا باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته 508

حق ارتفاع ثالث،مانع از تقسیم ملک نیست و پس از تقسیم،حق ارتفاق ثالث به حال خود باقی می ماند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 507

بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعلام می کند که برای برادت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 508

در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخریندفاع احضار شود و هیچ یک ازآنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد،بدون اخذ آخریندفاع،اتخاذ تصمیم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 507

درخصوص نکته قبل اقدام بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 508

در صورتی که مجنی علیه مرتکب جرم حدی که مستوحب قطعک عضو است باشد، جنایت بر او موجب قصاص و پرداخت دیه،نخواهد شد.مشروط بر اینکه جنایت وارد شده،بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد،حسب مورد،دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.اقدام بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 328

در مرحله وضع قوانین، مراعات مصالح و مفاسد، امری لازم است اما در مرحله استنباط حکم قانونی، دادرس نمی تواند در مواردی که قانون ساکت است با استناد به مصالح و مفاسدی که تشخیص می دهد نظر خود را به جای قانون بنشاند(همان، ص264).

✅ حقوق تجارت نکته 507

بازرس ممکن است از غیر سهامداران و شرکاء انتخاب شود.

✅ حقوق تجارت نکته 508

در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت را در شرکت های سهامی عام، اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 507

در دعوای تصرف عدوانی خواهان با استناد به سبق تصرف خویش الزامی به ارائه دلیل مالکیت ندارد و تقاضای اعاده ی تصرف خود بر ملکی را دارد که خوانده عدواناً تصرف نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 508

وجه اشتراک این سه دعوا این است که اگر خواهان پیروز شود خوانده از ملک متنازعٌ فیه اخراج خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 509

هرگاه پس از تقسیم،مجرا یا ممر برخی شرکا در حصه مختصه برخی دیگر قرار گرفته باشد، این حق ساقط نمی شود مگر اسقاط آن شرط شده باشد زیرا شرط اسقاط حقوق ارتفاقی شرکا به صورت توافقی بین شرکا در تقسیم صحیح است.

✅ حقوق مدنی نکته 510

در صورت اثبات مدیونیت متوفی پس از تقسیم ترکه یا تقسیم ترکه پیش از ادای دیون،طلبکار جهت مطالبه ی دین، به نسبت سهم هریک می تواند به آنها مراجعه کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 509

پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات،بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب،اعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 510

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم،قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول،پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را بطور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند.چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد،قرار موقوفی تعقیب صادر و طبق مقررات فوق اقدام می شود.

✅ حقوق جزا نکته 509

هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند.حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

✅ حقوق جزا نکته510

هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه،حسب مورد در نفس یا عضو،مهدور الدم است یا وی با چنین اعتقادی،مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.اگر ثابت نشود که مجنی علیه مهدور الدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی،مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز مهدور الدم نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم« تعزیرات» محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 329

تفاوت استصلاح و استحسان:

 1. استصلاح عبارت است از رعایت مصلحت بدون اینکه بر جنبه برخلاف قیاس بودن آن توجه شود اما استحسان همیشه برخلاف قیاس یا دلیل دیگر است. (در استصلاح حکمی برخلاف حکم دیگری صادر نشده زیرا در شرع اصلاً در آن مورد حکمی وجود ندارد).2. استصلاح سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده است اما استحسان راه حلی است هماهنگ با خوی و سرشت انسان بی آنکه مصلحت یا مفسده در نظر گرفته شود.

✅ حقوق تجارت نکته 509

مدت مأموریت بازرسان یک سال از تاریخ انتصاب خواهد بود که انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است.

✅ حقوق تجارت نکته 510

یکی از شرایط مهم انتخاب بازرس یا بازرسان بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده144 لایحه اصلاحی قانون تجارت ← عدم اشتغال تمام وقت در مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 509

وجه اشتراک میان دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید این است که خواهان بایستی با ارائه دلیل، مالکیت خویش را ثابت نماید و تفاوت این دو با هم در این است که در خلع ید، تصرفات خوانده از ابتدا غیر قانونی بوده اما در تخلیه ید، شروع تصرف قانونی بوده و ادامه ی تصرفات خوانده غیر قانونی و غاصبانه بوده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 510

وجه افتراق دعوای تصرف عدوانی نسبت به خلع ید و تخلیه ید این است که در تصرف عدوانی خواهان نیازی به ارائه دلیل مالکیت ندارد و فقط اثبات سبق تصرف او کافی است به عبارت دیگر در دعاوی تصرف قانونگذار به دنبال حمایت از متصرف است حتی اگر واقعاً مالک نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته 511

در صورت اعسار برخی ورثه،سایر وراث،مسئول پرداخت دین خواهند بود

✅ حقوق مدنی نکته 512

وجود دین،از اسباب بطلان تقسیم نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 511

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند،صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد.در این صورت،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 512

هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات توسط دادستان که برای کشف حقیقت لازم نباشد،موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

✅ حقوق جزا نکته 511

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد،موجب قصاص نیست.در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 512

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد،منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

✅ اصول فقه نکته 330

حالات نفسانی مکلف نسبت به احکام شرعی و حقوقی در یک تقسیم بندی، به چهار مورد تقسیم می شود: قطع، ظن، شک و وهم.

✅ اصول فقه نکته 331

قطع: قطع یا یقین، حالتی نفسانی است که در آن حالت، انسان به باور و اعتقاد خود هیچ گونه تردیدی ندارد خواه این باور، مطابق با واقع باشد یا نه. به سخن دیگر، «قطع» آن است که انسان نسبت به امری به طور کامل و صد در صد، علم داشته و هیچ گونه تردید و احتمال خلاف در اعتقاد خود نداشته باشد. دانشمندان اصول فقه، معمولاً دو واژه علم و قطع را به یک معنا به کار می برند(اصول فقه کاربردی، ج2، ص8). قطع در یک تقسیم بندی بر دو قسم تقسیم می شود: قطع طریقی و قطع موضوعی.

✅ حقوق تجارت نکته 511

اگر اعضای هیئت مدیره مانع انجام وظایف بازرسان شوند، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو محکوم خواهند شد.

✅ حقوق تجارت نکته 512

وظایف بازرس یا بازرسان⇩

1-تشکیل مجمع عمومی به درخواست یک پنجم از سهامداران در عرض 10 روز از تقاضا

2-اعلام تخلف مدیران به اولین مجمع عمومی و اعلام جرم به مراجع قضایی

3-اظهارنظر در خصوص صحت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد مدیران و حساب سود و زیان و ترازنامه و اظهارنظر در خصوص صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند.

✺نکته: تخلف از مسئولیت سوم، ضمانت اجرای کیفری در برخواهد داشت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 511

اگر شخصی در مورد ملکی امکان طرح دو دعوای مالکیت(خلع ید) و تصرف عدوانی را داشته باشد، در این صورت اگر:

 • ابتدا دعوای مالکیت مطرح کند در این حالت دیگر امکان طرح دعوای تصرف عدوانی برای او ممکن نیست.

 • ابتدا دعوای تصرف عدوانی مطرح کند و در این دعوا شکست بخورد، می تواند نسبت به اقامه ی دعوای مالکیت اقدام نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 512

مقررات دعاوی تصرف در املاک مشاع نیز قابل اجراست.

✅ حقوق مدنی نکته 513

ودیعه عقدی است که در آن مودع مال خود را به مستودع می سپارد تا مجاناً آن را نگاه دارد

✅ حقوق مدنی نکه 514

ودیعه عقد عینی نیست.بنابراین قبض شرط صحت آن نمی باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 513

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس،در خصوص عدم صلاحیت،پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود.قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین ماخوذه رفع اثر نمایدم.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 514

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد،دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست،از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

✅ حقوق جزا نکته 513

قسامه ادله اختصاصی اثبات جنایات می باشد.جنایات علاوه بر طرق عام اثبات جرم(اقرار،شهادت،علم قاضی)از طریق قسامه نیز ثابت می شود.

✅ حقوق جزا نکته 514

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت وجود لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر ،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

✅ اصول فقه نکته 332

قطع طریقی: به قطعی گفته می شود که در موضوع حکم، اخذ نشده باشد بلکه راهی برای کشف واقع باشد. مثلاً وقتی گفته می شود «شراب حرام است» حکم حرمت به خود «شراب» تعلق گرفته، صرفنظر از اینکه انسان به آن یقین داشته باشد یا نداشته باشد. در غالب موارد، شارع یا قانونگذار هنگام وضع یک حکم، خود موضوعِ حکم را بدون توجه به علم و جهل انسان ها در نظر می گیرند و حکم مورد نظر را بر ماهیت موضوع، وضع می کنند. در چنین مواردی، قطع و یقین مکلف، جزء موضوع حکم نیست(همان، صص 27 و 28).

✅ حقوق تجارت نکته 513

بازرسان می توانند هر نوع رسیدگی را به عمل آورند و در صورت لزوم می توانند از نظر کارشناسان استفاده نمایند به شرط آن که کارشناسان را به شرکت معرفی نموده باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 514

در صورتی که شرکت سهامی بازرسان متعدد داشته باشد، کلیه بازرسان باید گزارش واحد تهیه کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 513

استفاده از مقررات دعاوی تصرف حتی در مورد قطع انشعاب آب، برق،گاز، تلفن وآسانسور و مانند آن امکان پذیر است مگر آنکه قطع این انشعابات بر اساس قانون یا قرارداد به عمل آمده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 514

رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی بوده و رسیدگی به این دعاوی بدون رعایت تشریفات و خارج از نوبت خواهد بود

✅ حقوق مدنی نکته 515

ید مستودع امانی است.بنابراین مطابق قاعده تنها اگر تعدی یا تفریط نماید، ضامن می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 516

شرط پاداش یا حق حفاظت ضمن عقد ودیعه، صحیح می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 515

در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 516

علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

1)قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

2)قرار بازداشت موقت،ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

3)قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

✅ حقوق جزا نکته 515

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 516

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند،تبرئه می گردد.

✅ اصول فقه نکته 333

قطع موضوعی: به قطعی گفته می شود که جزء موضوع یک حکم قرار گرفته است مانند ماده 1050ق.م که می گوید: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود».

✅ حقوق تجارت نکته 515

انتخاب اولین بازرسان شرکت سهامی خاص، به موجب صورت جلسه ای است که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 516

در صورتی که بازرس یا بازرسان از دادن گزارش امتناع نمایند و یا این که مجمع بازرس تعیین ننموده باشد، بازرس یا بازرسان به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت توسط دادگاه تعیین خواهد شد تا وظایف آنان را تا انتخاب بازرس توسط مجمع انجام دهند.

✺نکته: تصمیم دادگاه در خصوص تعیین بازرس، غیرقابل شکایت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 515

رسیدگی به دعاوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود و بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به این دعاوی رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 516

ممکن است شخصی به عنوان امین(مانند سرایدار،خادم،کارگر و مانند اینها) ملک غیر را تحت تصرف خویش داشته ولی اکنون از تحویل ملک خودداری می کند، در این صورت مالک می تواند با ارسال اظهارنامه، رفع تصرف وی را درخواست نماید. با ارسال این اظهارنامه اگر مخاطب ظرف ده روز اقدام به رفع تصرف ننماید از آن پس متصرف عدوانی محسوب شده و مالک می تواند دعوای تصرف عدوانی علیه این شخص مطرح نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 517

مودع و مستودع، مطابق قواعد عمومی قراردادها، باید اهلیت معامله داشته باشند و هرگاه مودع محجور باشد،مستودع باید مال امانی را به ولی او رد نماید. در غیر اینصورت در صورت تلف مال، وی ضامن است. اما هرگاه مستودع به لحاظ حمایت از محجور، مال را به امانت بگیرد، فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است زیرا مال نزد او امانت شرعی(قانونی) است.

✅ حقوق مدنی نکته 518

هرگاه مستودع، محجور باشد، فقط در صورت اتلاف و تسبیب در اتلاف، مسئول است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 517

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض،برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 518

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک درحوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

✅ حقوق جزا نکته 517

مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه ،قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.

✅ حقوق جزا نکته 518

مقام قضائی موظف است در مواردی که سوگند یا قسامه را رد می کند، قرائن و امارات موجب رد قسامه را در حکم خود ذکر کند.

✅ اصول فقه نکته 334

تفاوتهای قطع طریقی با قطع موضوعی: مهمترین تفاوت قطع طریقی و موضوعی آن است که بنا بر نظر مشهور، قطع طریقی بدون توجه به شخصیت قاطع، سبب پیدایش قطع و زمان و مکانی که قطع در آن حاصل شده، دارای حجیت و اعتبار است. اما قطع موضوعی از آنجا که به عنوان موضوع یا جزء موضوع، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، چگونگی اعتبار و حجیت آن نیز بسته به نظر قانونگذار است؛ تفاوت دیگر آن است که در مورد قطع طریقی، ممکن است ادله و امارات شرعی و اصول عملیه، جانشین چنین قطعی شوند. اما در قطع موضوعی، باید به دلیلی که قطع را جزء موضوع حکم دانسته مراجعه شود و اگر در نظر شارع و قانونگذار وجود صفت نفسانی خاص (حالت یقین) مورد توجه باشد دیگر امارات ظنی جانشین چنین قطعی نخواهد شد(همان، صص29 و 30).

✅ حقوق تجارت نکته 517

انتخاب کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه به ورشکستگی محکوم شده، به بازرسی ممنوع است، اما صرف محکومیت به سرقت، اختلاس و تصرف غیرقانونی موجب محرومیت نمی باشد بلکه در صورتی که به واسطه جرائم مذکور برای وی محرومیت اجتماعی ایجاد شود از انتخاب به سمت بازرسی محروم خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته 518

✺نکته: در صورتی که شرکت سهامی بازرس نداشته باشد هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 517

ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدید نظر امکانپذیر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 518

اگر متصرف عدوانی در ملک احداث بنا یا غرس اشجار نموده باشد و دادگاه بدوی، رأی رفع تصرف را صادر نموده باشد، این بنا یا درختان در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت ملک باشد و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید. اما صرف تقاضای تجدیدنظر نسبت به حکم صادره در دعوای تصرف عدوانی برای حفظ بنا یا درختان کافی نخواهد بود. با انقضای مدت یک ماه اگر دادخواست مالکیت تقدیم شده باشد بناها و درختان باقی می ماند تا نتیجه ی دعوای مزبور ورشن شود و اگر دادخواست تقدیم نشده باشد به تقاضای محکومٌ له بناها و درختان، قلع و قمع خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 519

هرگاه مستودع مجنون یا صغیر غیرممیز باشد،مطلقاً مسئول نیست زیرا اقدام مودع قوی تر از مستودع است و سبب اقوی از مباشر می باشد و نباید مالش را به شخص فاقد قصد تمییز بسپارد.

✅ حقوق مدنی نکته 520

شرط مدت در ودیعه موجب لزوم آن نمی شود و فقط به اقتضای اتمام مدت،عقد ودیعه منفسخ خواهد شد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 519

در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن،حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 520

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد.تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است،مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده (302) ق.ا.د.ک که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

✅ حقوق جزا نکته 519

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود.اگر دلیلی ارائه شود،نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 520

در صورت حصول لوث و عدم ارائه دلیل توسط متهم برای نفی اتهام،با ثبوت لوث،شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

✅ اصول فقه نکته 335

منظور از علم در بحثِ «اعتبار علم قاضی»، علم موضوعی است نه طریقی(همان، ص31).

✅ حقوق تجارت نکته 519

حق الزحمه بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین و تصویب می نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 520

مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 519

اگر متصرف عدوانی در دوران تصرف خود در ملک زراعت کرده باشد و سپس محکوم به رفع تصرف گردد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، بایستی فوراً آن را برداشت نماید و بابت مدت تصرف خویش در ملک اجرت المثل بدهد. اما اگر محصول نرسیده باشد یکی از این سه راه باید اتخاذ شود:

 • محکوم له بهای بذر و دسترنج متصرف عدوانی رابپردازد و محصول را تصرف نماید.

 • متصرف عدوانی تا زمان برداشت محصول به تصرف خویش ادامه دهد و به محکوم له اجرت المثل استفاده از زمین را بدهد.

 • محصول زراعت قلع و قمع شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 520

در هر حال قلع وقمع زراعت ممکن نخواهد بود مگر با قطعی شدن حکم صادره علیه متصرف عدوانی.

✅ حقوق مدنی نکته 521

تغییر در نحوه ی نگهداری مال توسط مستودع به جهت حفظ مال مجاز است و لی اگر مالک هرگونه تغییر را منع کرده باشد، مستودع در صورت انجام هرگونه تغییری ضامن است.

✅ حقوق مدنی نکته 522

استفاده از مال ودیعه توسط مستودع، فقط با اجازه ی صریح یا ضمنی مودع ممکن است و در غیر اینصورت ید امین،ضمانی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 521

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 522

در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد،بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.در این خصوص موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

✅ حقوق جزا نکته 521

اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی،بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.در مواردی که تامین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر می شود

✅ حقوق جزا نکته 522

در جنایت بر نفس عمدی با اجرای قسامه توسط شاکی قصاص ثابت می شود اما در جنایات غیرعمدی و جنایات عمدی بر عضو بر اجرای قسامه توسط شاکی فقط دیه ثابت می شود.

✅ اصول فقه نکته 336

اطمینان به مرتبه بالای اعتقاد راجح گفته می شود که هر چند به مرتبه یقین نرسیده ولی باعث آرامش و سکون نفس می شود. این مرتبه را علم عرفی یا علم عادی نامیده اند(همان، صص8 و 9).

✅ حقوق تجارت نکته 521

در صورتی که سرمایه شرکت سهامی پس از تأسیس به هر علتی از حداقل قانونی کمتر شود ≪≪ باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام کند و یا به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد در غیر این صورت هر ذینفع می¬تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 522

چنانچه در شرکت سهامی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مبلغ پرداخت نشده سهام مطالبه نشود در این صورت هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت کند و گرنه هر ذی نفع حق دارد که به دادگاه رجوع نماید

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 521

حکم بدوی رفع تصرف عدوانی با تقاضای محکوم له فوراً و قبل از قطعیت قابل اجراست به عبارت دیگر هرچند این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است اما اینجا تقاضای تجدیدنظر استثنائاً مانع از اجرای حکم نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 522

خواهان دعوای تصرف عدوانی می تواند علاوه بر رفع تصرف اجرت المثل ایام تصرف محکوم علیه را نیز مطالبه کند.

✅ حقوق مدنی نکته 523

هر گاه اذن در انتفاع،به حفاظت جنبه ی فرعی بدهد،عقد ودیعه به عاریه تبدیل می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 524

هرگاه ثالث، مال ودیعه را قهراً غصب کند، امین ضامن نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 523

هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به ددسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد،مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 524

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه،بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

✅ حقوق جزا نکته 523

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند،تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند.در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

✅ حقوق جزا نکته 524

اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم،باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد.

✅ اصول فقه نکته 337

ظن: ظن یا گمان، حالتی نفسانی است که در آن حالت انسان به یقین نرسیده و دچار تردید است و یک طرفِ تردید، بر طرف دیگر رجحان دارد در این صورت، طرفی که برتری و رجحان دارد (احتمال قوی تر) را «ظن» و طرف دیگر(احتمال ضعیف تر) را «وهم» می گویند(همان، ص 9).

✅ حقوق تجارت نکته 523

کاهش سرمایه به دو صورت است: 1- کاهش اجباری   2- کاهش اختیاری

✅ حقوق تجارت نکته 524

کاهش سرمایه در صورت از بین رفتن حداقل یک دوم سرمایه اجباری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 523

صدور دستور موقت در دعاوی تصرف امکانپذیر است اما دستور موقت با صدور رای به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی مرتفع و بلا اثر می شود، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دستور جدیدی صادر نماید، این در حالی است که در سایر دعاوی اگر دستور موقت صادر شده و سپس در اصل دعوا از سوی دادگاه بدوی، رای به ضرر خواهان صادر شود دستور موقت صادره به قوت خویش باقی است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر آن را فسخ کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 524

دعوای مزاحمت زمانی قابل طرح است که شخصی بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کند صرفاً برای او ایجاد مزاحمت نماید، یعنی اقداماتی انجام دهد که مانع از استفاده ی مطلوب از ملک می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 525

هرگاه در مقابل غصب مال ودیعه، عوضی پرداخت شود امین موظف است همان را به مودع رد کند اما مودع نیز می تواند رد را نپذیرفته و مستقیما به قاهر رجوع نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 526

تلف مال ودیعه توسط وارث مستودع، موجب مسئولیت وارث در نتیجه ی الزامات خارج از قرارداد است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 525

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت تقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 526

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.

✅ حقوق جزا نکته 525

اقامه قسامه برای برائت متهم حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 526

اتیان سوگند به وسیله افراد، قابل توکیل نیست.

✅ اصول فقه نکته 338

شک: حالتی نفسانی است که ذهن میان دو احتمال برابر و مساوی دچار تردید می شود و به هیچ یک از آنها گرایش پیدا نمی کند. در شک، برخلاف ظن، دو طرف احتمال برابرند و هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد(احتمال%50 با احتمال50%)(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 525

کاهش اجباری سرمایه در شرکت سهامی از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می¬گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 526

در صورتی که سرمایه شرکت به علت زیان های وارده به کمتر از نصف سرمایه شرکت رسیده باشد چند راه برای شرکت متصور است:

اگر سرمایه باقی مانده شرکت از حداقل قانونی کمتر نشده باشد می تواند⇘

یا تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.

یا تصمیم به کاهش سرمایه تا حد سرمایه موجود بگیرد.

اگر سرمایه باقی مانده شرکت از حداقل قانونی کمتر شده باشد شرکت⇘

یا باید تصمیم به انحلال بگیرد.

یا باید تصمیم به افزایش سرمایه لااقل به میزان حداقل قانونی بگیرید.

یا باید تصمیم به تبدیل شرکت به دیگر اقسام شرکت های تجاری بگیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 525

در دعوای مزاحمت کافی است که خواهان سبق تصرف بدون مزاحم خویش را ثابت کند و در این صورت اگر خوانده نتواند مجوز قانونی برای اقدام خویش ارائه دهد به رفع مزاحمت محکوم خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 526

هرگاه شخصی سابقاً برای مدتی از حق انتفاع در ملک غیر یا حق ارتفاق استفاده می نموده اما مالک آن ملک یا هر شخص دیگری بدون مجوز قانونی مانع از این استفاده گردد، در این حالت شخص می تواند با اثبات این که سابقاً از این حق استفاده می نموده است، دعوای ممانعت از حق اقامه کند و اگر خوانده نتواند ثابت نماید که ممانعت او با مجوز قانونی بوده به رفع ممانعت محکوم خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 527

هرگاه مالک حقیقی مال ودیعه مشخص نباشد، موضوع تابع احکام اموال مجهول المالک است.

✅ حقوق مدنی نکته 528

ودیعه، عقدی است جایز. پس به فوت مودع، باطل می شود و رد مال، فقط به وارث مودع جایز است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 527

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود،نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 528

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

✅ حقوق جزا نکته 527

اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

✅ حقوق جزا نکته 528

اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

✅ اصول فقه نکته 339

نکته: گاهی در اصول فقه، شک به معنای لغوی خود به کار می رود. شک در معنای لغوی در مقابل یقین به کار رفته و شامل ظن هم می شود. مثلاً در اصول عملیه، وقتی از شک سخن گفته می شود معنایی اعم از وهم، شک و ظن غیرمعتبر مورد نظر است.

✅ حقوق تجارت نکته 527

کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی با کاهش مبلغ اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 528

هیئت مدیره موظف است قبل از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع عمومی فوق¬العاده را در خصوص کاهش سرمایه حداقل ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 527

در دعوای ممانعت از حق، خواهان ملزم به اثبات داشتن حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک غیر نیست و فقط کافی است که سبق استفاده ی خویش از حق مزبور را ثابت کند تا دادگاه خوانده را به رفع ممانعت محکوم نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 528

طرفین اختلاف می توانند از طریق توافق و سازش مبادرت به حل و فصل اختلاف نمایند که ممکن است این امر قبل از طرح دعوا نزد مراجع قضاوتی یا پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی صورت پذیرد.

✅ حقوق مدنی نکته 529

پس از فوت مودع، مال ودیعه نزد مستودع امانت شرعی است. بنابراین مستودع نباید برای رد مال در انتظار مطالبه مالک باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 530

هرگاه موضوع ودیعه، اموال محجور باشد پس از رفع حجر، رد به او صورت می گیرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 529

در کیفرخواست موارد زیر قید می شود:

الف)مشخصات متهم،شامل نام،نام خانوادگی،نام پدر،شهرت،سن،شغل،شماره ملی،شماره شناسنامه،تابعیت،مذهب،محل اقامت، و وضعیت تاهل او؛

ب)آزاد،تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛

پ)نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش،دهستان،روستا،شهر،ناحیه،منطقه،خیابان و کوچه

ت)ادله انتساب اتهام؛

ث)مستند قانونی اتهام؛

ج)سابقه محکومیت موثر کیفری متهم؛

چ)خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 530

هرگاه در صدور کیفرخواست سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد،تا پیش از ارسال به دادگاه،دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 529

اگر چند نفر،متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد،اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت،کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

✅ حقوق جزا نکته 530

اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر ، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود،شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند.رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

✅ اصول فقه نکته 340

اصطلاح «حجت» در لغت به معنای دلیل، برهان و هر چیزی است که بتوان در مقابل دیگری بدان استدلال کرد. در منطق، حجت به مجموع چند قضیه گفته می شود که از تألیف و به هم پیوستن آنها می توان به امر مجهولی، علم پیدا کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 529

سهامی که در ازاء اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده اند، اختصاص داده می شود ⇦ سهام جایزه

✅ حقوق تجارت نکته 530

خرید سهام شرکت سهامی عام و خاص توسط همان شرکت به هر شکلی ممنوع است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 529

رسیدگی به درخواست سازش قبل از اقامه ی دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

آیین دادرسی مدنی 530

در مورد درخواست سازش نیازی به تقدیم دادخواست نیست و می توان درخواست سازش را کتباً یا شفاهاً نزد شورای حل اختلاف مطرح نمود.

✅ حقوق مدنی نکته 531

هرگاه مودع ولی یا قیم باشد، مستودع پس از رفع سمت باید مال ودیعه را رد کند.

✅ حقوق مدنی نکته 532

اگر از محجور رفع حجر شده باشد رد مال به او و در غیر اینصورت به قیم یا ولی موخر صورت خواهد گرفت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 531

عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود،مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 532

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید،دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 531

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید،با قسامه جنایت به مقدار ادعای مدعی،در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است.اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد،دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

✅ حقوق جزا نکته 532

رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتدا، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

✅ اصول فقه نکته 341

در علم اصول فقه، واژه «حجت» دو کاربرد دارد: 1- گاهی واژه «حجت» در معنای لغوی به کار می رود و مراد از آن، هر دلیلی است که حکم یا موضوعی را ثابت کند و شایستگی دارد که در مقابل دیگری، مورد استناد و استدلال قرار گیرد. واژه «حجت» در این کاربرد، هم شامل قطع و یقین می شود و هم شامل ادله ظن آور می شود. 2- در اصطلاح خاص اصولی، واژه حجت، کاربرد محدودتری دارد و تنها به ادله ای که به طور ظنی بر یک حکم یا موضوع دلالت می کند و شارع مقدس هم آنها را معتبر دانسته حجت گفته می شود. لذا هر چیزی که متعلق خود را اثبات کند و به درجه قطع و یقین نرسد حجت است. حجت در این کاربرد، شامل قطع و یقین نمی شود(همان، صص10 و 11). حجیت به معنای حجت بودن، معتبر بودن و قابلیت استناد است(همان، ص11) و احتجاج به معنای استدلال کردن و اقامه دلیل در مقابل دیگری است(همان، ص10).

✅ حقوق تجارت نکته 531

بازخرید سهام به این معنا است که شرکت سرمایه خود را به اندازه یک یا چند نفر از سهامداران کاهش بدهد ⇦ این امر از طریق پرداخت قیمت سهام سهامداران مزبور و ابطال سهام آن ها صورت می¬گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 532

در صورت فروش سهم، نام صاحب سهم سابق از دفاتر حذف و اوراق جدید با قید کلمه المثنی به خریدار تسلیم می گردد و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 531

هزینه ی دادرسی درخواست سازش معادل هزینه ی دادرسی دعاوی غیرمالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 532

طرف مقابل به موجب اخطاریه به جلسه دعوت می شود اما در اخطاریه باید قید شود که دعوت او صرفاً بابت سازش است.

✅ حقوق مدنی نکته 533

هرگاه مال به غیر از عنوان ودیعه در تصرف شخص باشد و قانون مدنی، وی را امین تلقی کند مانند مستاجرف قیم، ولی و … مقررات مستودع بر او حاکم است.

✅ حقوق مدنی نکته 534

صاحبان اماکن عمومی نسبت به اشیا و مشتری ها، وقتی مسوول هستند که اشیا به آنها ایداع شده باشد یا اینکه بر حسب عرف در حکم ایداع باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 533

دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 534

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت،رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند،در صورت وجود پرونده در دادسرا،داستان از کیفرخواست عدول می کند.در این صورت،قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در این خصوص در جرایم غیر قابل گذشت،هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند،دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته 533

اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست اقامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کند، باید پیش از استیفای قصاص،سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

✅ حقوق جزا نکته 534

اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید.اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوفق و وی بدون تامین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد.اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید.در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 342

دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، دلالت کننده و هر چیزی که به آن استدلال می شود. کاربردهای واژه «دلیل» در اصول فقه به سه وجه زیر است(همان، صص11 و 12): الف) دلیل در کاربرد گسترده، ب) شایع ترین کاربرد واژه دلیل، ج) کاربرد محدود واژه «دلیل».

✅ حقوق تجارت نکته 533

در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی، هریک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آن¬ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در قانون باشد، می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.

✺نکته: کاهش اجباری سرمایه قابل اعتراض نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 534

شرایط کاهش سرمایه:

1- مجمع عمومی فوق العاده تصویب کرده باشد

2- سرمایه شرکت به واسطه کاهش سرمایه از حداقل قانونی کمتر نشود

3-کاهش سرمایه به حقوق مساوی صاحبان سهام خللی وارد نکند

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 533

طرفی که بابت سازش به شورای حل اختلاف احضار شده الزامی به حضور در جلسه ندارد و در صورت حضور نیز الزامی به سازش ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 534

اگر مذاکرات طرفین منتهی به سازش گردد، شورا صورت جلسه ی سازش را تنظیم کرده و گزارش اصلاحی صادر می نماید و در فرضی که مذاکرات طرفین منجر به سازش نگردد تعهدات و گذشت هایی که در جریان مذاکرات مطرح شده لازم الرعایه نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 535

مودع،مسوول هزینه نگهداری و حفاظت مال و همچنین رد مال می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 536

عاریه دادن،اذن به مستعیر در انتفاع مجانی،از مال معیر است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 535

در صورت انتسابات اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است،کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 536

در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 535

در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است.

✅ حقوق جزا نکته 536

در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

✅ اصول فقه نکته 343

دلیل در کاربرد گسترده هر منبع و مستندی است که برای استنباط احکام شرعی به آن استناد می شود. برخی آن را دلیل به معنی اعم می دانند.

1- دلیل قطعی: مانند نصوص قرآن کریم، خبر متواتر، حکم عقل، اکثر مواد قانونی و قرارداد و علم قاضی و … .

2- دلیل غیرقطعی(ظن آور): هر چند که اصل، عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود داشته باشد. دلیل ظن آوری که از نظر شارع، معتبر شناخته شده، «اماره» است.

3-اصول عملیه(دلیل فقاهتی): در حالت عدم دستیابی مجتهد به دلیل قطعی یا ظنی معتبر، برای

رفع تحیّر و سرگردانی، به اصول عملیه استناد و حکم ظاهری به دست می آید.

✅ حقوق تجارت نکته 535

پیش شرط افزایش سرمایه آن است که تمام سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 536

مراحل افزایش سرمایه:

       1-پیشنهاد هیئت مدیره

       2-گزارش بازرس یا بازرسان

       3- اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی فوق العاده

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 535

اما اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد و در حین رسیدگی و در هر مرحله از دادرسی طرفین در خصوص دعوا سازش نمایند، دادگاه گزارش اصلاحی را که متضمن مفاد توافق طرفین است تنظیم و صادر می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 536

اگر دعوا نزد دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی تحت رسیدگی باشد و طرفین اعلام سازش نمایند، پرونده جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه صادرکننده ی رای فرجام خواسته ارسال می گردد.

حقوق مدنی نکته 537

عاریه و ودیعه از عقود رایگان و مجانی هستند که البته می توان شرط عوض در آن ها نیز گذاشت.

حقوق مدنی نکته 538

معیر باید،اهلیت و حداقل مالکیت منافع یا حق انتفاع مال عاریه را داشته باشد و برای معیر، مالکیت عین مال عاریه،شرط نیست.

آیین دادرسی کیفری نکته 537

تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد(306) و (340) ق.ا.د.ک که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد،در این دادسرا به عمل می آید.

آیین دادرسی کیفری نکته 538

تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال بطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و داگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

حقوق جزا نکته 537

در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

حقوق جزا نکته 538

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود.

اصول فقه نکته 344

شایع ترین کاربرد واژه دلیل: «دلیل» تنها شامل منابع و ادله ای می شود که به صورت قطعی یا ظنی کاشف از واقع است. دلیل در این کاربرد، در مقابل اصل به کار رفته و شامل اصول عملیه نمی شود.

حقوق تجارت نکته 537

مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا‌ ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد یعنی هیئت مدیره نمی تواند رأساً در خصوص افزایش سرمایه اقدام کند.

حقوق تجارت نکته 538

لازم نیست اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت در زمان تشکیل آن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود بلکه کافی است که انتشار از طریق یکی از جراید باشد. در صورتی که برای عرضه سهام جدید شرکت در مرحله افزایش سرمایه، اعلامیه پذیره نویسی سهام باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود که یکی از آن دو حتماً باید روزنامه¬ی کثیرالانتشار شرکت باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 537

اگر سازش در دادگاه صورت گیرد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می نماید.

آیین دادرسی مدنی نکته 538

گزارش اصلاحی سندی است که به وسیله دادگاه تنظیم شده و مبین مفاد سازش بین طرفین است.

✅ حقوق مدنی نکته 539

اگر برای صاحب حق انتفاع شرط مباشرت نشده باشد، می تواند مال موضوع حق انتفاع را عاریه دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 540

در عاریه مطلق، استعمال باید بر اساس عرف انجام گیرد، در غیر اینصورت مستعیر مسئول خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 539

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب،طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات،ادوات،آثار،علائم و دلایل جرم اقدام نمایند،لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 540

علاوه برموارد زیر در ماده 203 ق.ا.د.ک، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته 539

اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

✅ حقوق جزا نکته 540

اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.

✅ اصول فقه نکته 345

کاربرد محدود واژه «دلیل»: دلیلی که باعث قطع و یقین به حکم شرعی است. واژه «دلیل» در این کاربرد، در مقابل «اماره» – که موجب ظن نوعی است – به کار می رود.

✅ حقوق تجارت نکته 539

هیئت مدیره با موافقت مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شرکت را افزایش دهد.

✅ حقوق تجارت نکته 540

توقیف وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت سهامی تأدیه می شود، بعد از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ممکن است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 539

از نظر ماهیت گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود یعنی نه حکم است و نه قرار، بلکه نوعی عقد صلح است که به وسیله ی دادگاه تثبیت شده است.این نوعی صلح بر دعواست که دادگاه آن را تنظیم می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 540

گزارش اصلاحی حکم نیست بنابراین اعمال طرق شکایت از آراء نسبت به آن ممکن نیست اما چون ماهیت قراردادی دارد لذا می توان نسبت به آن در حدود مقررات صلح دعوای بطلان یا فسخ در مورد آن مطرح نمود

✅ حقوق مدنی نکته 541

مستعیر مسئول نقصان منفعت ناشی از استعمال مال موضوع عاریه نیست مگر در مورد استعمال در غیر موارد اذن.

✅ حقوق مدنی نکته 542

اشتراط شرط ضمان، بر مستعیر نافذ است و همچنین شرط ضمان برای نقصان ناشی از استعمال بر مستعیر نیز صحیح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 541

در جریان تحقیقات مقدماتی،مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد.اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 542

افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند.

✅ حقوق جزا نکته 541

چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود،خصوصیات آن در صورت حصول لوث درهر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل،به اصل قتل و دیگری به تقل عمدی شهادت دهد که در این صورت اثل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث،عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 542

اگر لوث علیه د و یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود،پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.

✅ اصول فقه نکته 346

اماره در لغت به معنی علامت و نشانه است و در اصطلاح اصول فقه، دلیل ظنی است که نوعاً باعث ظن انسان به واقع می‌شود و کاشفیت ظنی از واقع دارد. وجود دو عنصر اساسی در ماهیت اَماره، لازم است: نخست آنکه، اماره نوعاً به صورت ظنی کاشف از واقع است و دیگر آنکه، اَماره مزبور از سوی شارع معتبر شناخته شده است(همان، ص13).

✅ حقوق تجارت نکته 541

افزایش سرمایه به دو طریق صورت می گیرد:

                                                                           1- صدور سهام جدید

                                                                           2- بالا بردن مبلغ اسمی سهام

✅ حقوق تجارت نکته 542

تفاوت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید و افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ⇦ در صدور سهام جدید تعداد سهام و احتمالاً تعداد سهامداران تغییر می¬کند اما در بالا بردن مبلغ اسمی سهام تعداد سهام واحتمالاً تعداد سهامداران تغییر نمی کند و فقط مبلغ اسمی سهام تغییر می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 541

گزارش اصلاحی از نظر قدرت اجرایی به منزله ی حکم دادگاه است یعنی مانند حکم دادگاه اجرا می شود لذا اجرای مفاد گزارش اصلاحی به تقاضای شخص ذینفع و از طریق دایره اجرای احکام دادگستری میسر خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 542

از آنجایی که گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بنابراین اعتبار امر قضاوت شده ندارد زیرا چنین اعتباری مختص حکم و قرار سقوط دعواست با این وجود اگر اختلافی منجر به صدور گزارش اصلاحی شود اما یکی از طرفین مجدداً همان موضوع را در دادگاه مطرح کند دادگاه می تواند حکم به بی حقی خواهان صادر کند.

✅ حقوق مدنی نکته 543

هرگاه موضوع عقد عاریه، طلا و نقره(مسکوک یا غیر مسکوک)باشد، مستعیر به صورت مطلق(بدون اشتراط شرط ضمان)ضامن است و ید وی برخلاف عاریه های دیگر، امانی نبوده و ضمانی می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 544

مستعیر،جز به اذن معیر نمی تواند موضوع عاریه را به تصرف شخص ثالث دهد مگر در صورت عدم دسترسی به معیر، برای احتراز از خطر باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 543

دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید.همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی ربط ارائه می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 544

چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظابف قانونی خود،به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات،مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 543

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود،جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خوهد که بر برائت خود سوگند بخورند.اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزندیا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود و اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل،دیه از بیت المال پرداخت می شود.اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند در خصوص غیر قتل،دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 544

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مرددد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند.در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه،پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

✅ اصول فقه نکته 347

اَماره در اصطلاح اصول بر دو نوع است:

اَماره حکمی: اماره ای که کاشف از یک حکم کلی شرعی باشد مانند «خبر ثِقَة» یعنی روایت شخص مورد اطمینانی از یکی از معصومان(علیهم السلام) نقل کرده باشد.

اماره موضوعی: اماره ای که کاشف از موضوعاتِ احکام و وقایع خارجی و یا احکام جزئی است اماره موضوعی نامیده می شود. مانند شهادت دو نفر عادل در خصوص وقوع یک جرم یا شهادت در مورد تصرف مال از سوی یک شخص یا اماره تصرف و ید(همان، صص 14 و 15).

✅ حقوق تجارت نکته 543

تأمین مبلغ اسمی سهام جدید منتشره از سوی شرکت سهامی از طریق   انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت غیر قانونی است.

✅ حقوق تجارت نکته 544

تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید ↓↓

1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به صورت نقدی

2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته(اختیاری) یا عواید حاصله از ارزش سهم جدید به سرمایه شرکت

4-تبدیل اوراق قرضه به سهم

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 543

گزارش اصلاحی در تقسیم بندی اسناد جزء اسناد رسمی محسوب می شودد یعنی در واقع نوعی عقد صلح بر دعواست که در قالب سند رسمی تنظیم شده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 544

سازش ممکن است خارج از دادگاه نزد دفتر اسناد رسمی یا به صورت سند عادی نیز تنظیم شود.

✅ حقوق مدنی نکته 545

عقد قرض عبارت است از تملیک عین از طرف مقرض به مقترض که ضمن آن مقترض، متعهد به رد مثل مال موضوع عقد به مقرض می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 546

اگر مثل موضوع عقد موجود نباشد، مقترض باید قیمت یوم الرد را بدهد و اگر مثل موجود باشد اما از مالیت افتاده باشد،مقترض باید آخرین قیمت زمان مالیت داشتن را بپردازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 545

کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 546

دادستان کل کشور می تواند انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

✅ حقوق جزا نکته 545

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی،سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 546

سوگند شاکی،خواه مرد باشد خواه زن،جز نصاب محسوب می شود.

✅ اصول فقه نکته 348

اگر اماره، کاشف از حکم کلی و قوانین عمومی باشد اماره حکمی نامیده می شود مانند حدیثی که حکم و قانون کلی را درباره مالکیت مقرر می دارد ولی اگر اماره، کاشف از حکم جزئی باشد یعنی ما را به مصداقی از مصادیق آن حکم کلی رهنمون سازد اماره موضوعی است. مانند اماره تصرف که برای اثبات مالکیت افراد در مصادیق و نمونه های خارجی به کار می رود. در حقوق، معمولاً واژه اماره در مورد اماره های موضوعی به کار می رود و در مورد اماره حکمی، از واژه «دلیل» یا «منبع حقوق» استفاده می شود(همان، ص21 و نیز ص 15 به نقل از: گرجی، مقالات حقوقی، ج2، ص137 و محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ج1، ص39).

✅ حقوق تجارت نکته 545

در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه¬ی افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته شود و یا تهاتر گردد.

✺نکته ⇦ تهاتر اگر مورد اختلاف باشد نیاز به دادخواست متقابل دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 546

حق تقدم در خرید سهام جدید زمانی برای سهامداران ایجاد می شود که افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید صورت می پذیرد و نیاز به پذیره نویسی دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 545

گاهی ممکن است در جریان دادرسی، طرفین دعوا با حضور در یک دفتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم سازش نامه نمایند، در این صورت کافیست که نسخه ای از این سند به وسیله ی یکی از طرفین به دادگاه ارائه شود تا دادگاه ختم رسیدگی را صادر نماید در این حالت نیازی به صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 546

سازش نامه میان طرفین یک سند رسمی لازم الاجراست که اگر یک طرف از اجرای آن خودداری نماید، طرف مقابل می تواند با مراجعه به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک و براساس مقررات مربوط به اجای اسناد رسمی لازم الاجرا تقاضای صدور اجراییه نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 547

موضوع عقد قرض حتما باید عین باشد و قرض منفعت یا حقوق صحیح نمی باشد

✅ حقوق مدنی نکته 548

موضوع عقد قرض می تواند اموال قیمی نیز باشد و نظر به آزادی اراده ی متعامیلین، آنها می توانند مال قیمی را مثلی تلقی کرده و هنگام مطالبه ی مثل، قیمت یوم الرد را مطالبه نمایند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 547

پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 548

پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

✅ حقوق جزا نکته 547

قتل عمدی موجب دیه،به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد،تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

✅ حقوق جزا نکته 548

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منگر،مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند.

الف)شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب)پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ)چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت)سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث)دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج)یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

درهر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیهف بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

✅ اصول فقه نکته 549

اماره حقوقی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود، به بیان بهتر اماره حقوقی از جنس قرینه است که در قانون از آن به عنوان اوضاع و احوال تعبیر شده است که خود به دو قسم اماره قانونی و قضایی تقسیم می شود. اماره قانونی مانند مواد 35، 109 ،110 ،1158 ق.م و 17 قانون صدور چک؛ اماره قضایی مانند ماده 255 ق.آ.د.م.

✅ حقوق تجارت نکته 548

حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت سهامی⇦ 1- حق مالی است 2- قابل انتقال به سهامدار شرکت و غیر سهامدار شرکت 3- جنبه آمره دارد و به نسبت سهام قبلی است.

حقوق تجارت نکته 549

مدت اعمال حق تقدم حداقل 60 روز خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 547

اگر طرفین دعوا در جریان رسیدگی در خارج از دادگاه و در قالب یک سند عادی سازش نامه غیر رسمی تنظیم نمایند باید نسخه ای از سازش نامه را به دادگاه ارائه نماید، دادگاه جلسه ای تعیین نموده و طرفین را برای اقرار به صحت مندرجات سازش نامه دعوت می کند، اگر طرفین در جلسه حاضر شوند و به صحت اسزش نامه اقرار کنند، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می کند اما اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها بدون عذر موجه در جلسه تعیین شده حاضر نشوند یا مندرجات سازش را تأیید ننمایند دادگاه سازش نامه را نادیده گرفته و طبق مقررات به دعوا رسیدگی می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 548

نکته 570 .دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند و در مفهوم اخص به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان قاضی به واقعیت امر مورد ادعا می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 549

وکالت عقدی است که موجب آن شخص به دیگری برای انجام امری اذن و نیابت می دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 550

نظر به لزوم داشتن اهلیت برای انعقاد عقد وکالت، می گوییم اعطای وکالت فقط درامور حقوقی امکانپذیر است و قانونگذار وکالت در امور مادی را نپذیرفته است امکان پذیر است و قانون گذار وکالت در امور مادی را نپذیرفته است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 549

دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی،خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 550

در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 549

در مورد اجرای قسامه در اثبات جنایت بر عضو توسط شاکی در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

✅ حقوق جزا نکته 550

در مورد اجرای قسامه در اثبات جنایت بر نفس توسط شاکی در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه خواه مرد باشد خواه زن، نمی تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند و باید قسامه را به متهم رد کند.

✅ اصول فقه نکته 350

اَماره در اصطلاح اصول فقه و حقوق، جنبه استثنائی دارد و تنها در صورتی معتبر و قابل استناد است که از سوی شارع یا قانونگذار به رسمیت شناخته شده باشد؛ زیرا دلیلی که باعث ظن و گمان می شود علی الأصول فاقد حجیت و اعتبار است مگر اینکه شارع، عمل به ظن خاصی را اجازه داده باشد. حقوق دانان نیز تصریح کرده اند که تنها اماراتی قابل استنادند که در قانون به آنها تصریح شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 549

در سهامی که برای تعویض یا تبدیل با اوراق قرضه صادر می شود، حق تقدم سهامداران خود به خود منتفی است.

✅ حقوق تجارت نکته 550

حق تقدم در خرید سهام جدید قابل اسقاط است یا با اعراض سهامدار یا با سلب حق تقدم از سوی شرکت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 549

مدعی باید ادعای خود را اثبای نماید، تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خوانده دعوا باشد، بنابراین فراهم آوردن و ارئه ی دلیل بر عهده ی مدعی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 550

مدعی هر یک از اصحاب دعواست که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است یا اظهاری که خلاف امری اثبات شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 551

وکالت می تواند مجانی باشد یا با اجرت

✅ حقوق مدنی نکته 552

وکالت به صورت مطلق، دلالت بر اداره ی اموال دارد نه تصرف در آنها.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 551

کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج ا شخاص از کشور،مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

✅ آییین دادرسی کیفری نکته 552

دادستان کل کشور در موارد انقضا مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 551

مقررات سوگند در قسامه برای اثبات دیه همان مقررات سوگند در قسامه برای اثبات قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته 552

هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.

✅ اصول فقه نکته 351

اصل در لغت به معنای ریشه و زیربناست و در اصطلاح به معانی مختلفی چون: قاعده و قانون، دلیل و مستند و … به کار می رود. در اصطلاح اصول فقه، واژه «اصل» معمولاً در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود. «اصل عملی» قاعده ای است که در موارد فقدانِ دلیل معتبر، برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استناد قرار می گیرد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص15). مثالهای اصل عملی در حقوق، مواد 197 آ.د.م(اصل برائت) و 198 آ.د.م(اصل استصحاب) است.

✅ حقوق تجارت نکته 551

سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت سهامی، نسبت به تمام یا قسمتی از سهام توسط مجمع عمومی فوق العاده ممکن است.

✅ حقوق تجارت نکته 552

هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي‌كه اين گونه هزينه‌ها به عمل آمده مستهلك شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 551

یکی از اصول عملیه اصل برائت است به این معنا که اگر شخصی مدعی باشد که حقی بر ذمه ی دیگری دارد باید این ادعا را ثابت کند البته ماده 197 ق.آ.د.م پیش بینی کرده است که اگر مدعی، دلیلی بر اثبات ادعای خویش نداشته باشد با سوگند خوانده، حکم برائت ذمه ی خوانده صادر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 552

اگر وجود دین یا حقی با دلیل ثابت شد و سپس مدیون به طریقی مدعی سقوط این حق شود به کمک استصحاب خواهیم گفت که اصل بر بقای این حق یا دین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

✅ حقوق مدنی نکته 553

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن امر را بجا آورد و برای انجام آن اهلیت داشته باشد.پس سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی وکیل بگیرد و همچنین ورشکسته نیز می تواند برای انجام همه ی امور وکیل دیگران باشد چون وی ممنوع از تصرف در اموال خود می باشد نه اموال دیگران.

✅ حقوق مدنی نکته 554

وکیل در مرافعه، وکیل در قبض حق نبوده و وکیل در بیع، وکالت در اخذ ثمن ندارد مگر آنکه قراین دلالتی برخلاف این امر داشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 553

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجوریت و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477(اعاده دادرسی خاص)به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 554

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک،دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.

✅ نکته حقوق جزا نکته 553

در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

✅ حقوق جزا نکته 554

هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد ووثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

✅ اصول فقه نکته 352

در فرض قانونی، قانونگذار بنا به ملاحظات اجتماعی، وجود امری را لازم می داند و بر پایه آن قاعده ای وضع می کند که ممکن است قاعده یادشده با واقعیت های اجتماعی هم منطبق نباشد. به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان، فرض قانونی نوعی مَجاز حقوقی (fiction) است چرا که قانونگذار یا اندیشه های حقوقی، برای دست یافتن به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشند و به مجاز روی می آورند. در حقوق، مواد 308 و 310ق.م که پس از تعریف غصب، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته یک «فرض قانونی» است؛ زیرا این موارد حقیقتاً خارج از مفهوم غصب هستند ولی در حکم غصب دانسته شده اند(همان، ص22).

✅ حقوق تجارت نکته 553

بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته 554

تقسیم سود بین صاحبان سهام پس از قرائت گزارش بازرس و یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.

✺نکته دوم: نحوه پرداخت سود توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد اما در صورتی که تعیین نشده باشد، این امر توسط هیئت مدیره مشخص خواهد شد.

✺نکته سوم: پرداخت سود باید حداکثر تا 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صورت گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 553

سابقاً در قانون آیین دادرسی مدنی قاعده ای وجود داشت تحت عنوان منع تحصیل دلیل، به این معنا که ارائه دلیل در دعوا فقط از جانب طرفین ممکن است و قاضی حق ندارد دلیلی که مورد استناد طرفین نبوده است را رأساً جستجو و مبنای رای قرار دهد. اما اکنون طبق ماده 199ق.آ.د.م قاعده ی مزبور تعدیل شده و مقرر شده که در امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 554

تفسیر صحیح ماده فوق این است که اقدامات و تحقیقاتی که در قانون پیش بینی شده مثل معاینه ی محلی یا تحقیق محلی و مانند اینها اگر مورد استناد طرفین قرار نگرفته باشد و دادگاه برای کشف حقیقت آن را لازم بداند می تواند رأساً آنها را مورد دستور قرار دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 555

در فرض تعدد وکلا، اصل بر اجتماع ایشان می باشد مگر اینکه استقلال یا ترتیب ایشان تصریح شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 556

در فرض وکلای استقلالی، اگر یکی از ایشان موضوع مورد وکالت را انجام دهد یکی از موارد زوال وکالت است و دیگر وکالتی برای دیگر وکلا باقی نمی ماند اما در فرض وکلای اجتماعی،اگر یکی به تنهایی مورد وکالت را انجام دهد، تنفیذش منوط به رضایت و امضا دیگر وکلا می باشد و دیگران باید آن را تنفیذ نمایند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 555

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 556

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد .در صورت عدم حضور رئیس دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

✅ حقوق جزا نکته 555

در قسامه همه شرایط مقرر که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.

✅ حقوق جزا نکته 556

لازم نیست ادعا کننده سوگند،شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند،کافی است.

✅ اصول فقه نکته 353

توجه کنیم که اماره با فرض قانونی، مترادف نبوده و تفاوتهایشان از این قرار است: اماره، کاشفیت نوعی از واقع دارد اما در فرض قانونی، کشف از واقع، مدنظر نیست. همچنین خلاف اماره را با دلیل می توان اثبات کرد ولی خلاف فرض قانونی، قابل اثبات نیست(همان، صص22 و 23).

✅ حقوق تجارت نکته 555

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیانگر میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است.

✅ حقوق تجارت نکته 556

سود قابل تقسیم ← سود خالص منهای زیان های سال های قبل و اندوخته ها + سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 555

قانون حاکم بر ادله از حیث زمانی:

اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) : تابع قانون زمان انعقاد آنهاست.

وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح (اقامه ی) دعواست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 556

انواع ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار، اسناد، شهادت شهود، امارات، سوگند.

✅ حقو ق مدنی نکته 557

موارد زوال وکالت عبارتند از:

1-استعفای وکیل

2-عزل وکیل از سوی موکل

3-فوت یا حجر هر یک از طرفین

4-انجام مورد وکالت توسط وکیل یا موکل

5-انجام عملی مغایر با موضوع وکالت توسط موکل

7-انقضای مدت در وکالت های موقت

✅ حقوق مدنی نکته 558

عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است بر عهده بگیرد.متعهد جدید را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 557

دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 558

در حوزه هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی ان استان رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 557

لازم نیست قاضی، منشا علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد معتبر است.

✅ حقوق جزا نکته 558

در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداکننده سوگند بلامانع است.

✅ اصول فقه نکته 354

توجه کنیم که اصل عملی با فرض قانونی مترادف نبوده و تفاوتهایشان از قرار زیر است: در برخی از اصول عملی مانند استصحاب، نیم نگاهی به واقع مد نظر است و لذا اصطلاحاً به اصول محرزه معروف شده اند در حالی که فرض قانونی، به هیچ وجه در مقام کشف واقع نیست. همچنین خلاف اصل عملی، قابل اثبات است و در جایی اعتبار دارد که واقع بر ما پوشیده باشد و دلیل یا اماره ای بر واقع وجود نداشته باشد ولی خلاف فرض قانونی را در هیچ صورتی نمی توان اثبات کرد(همان، ص23).

✅ حقوق تجارت نکته 557

استهلاک عبارت است از تنزل تدریجی و دائم در ارزش اقلام و دارایی ثابت در اثر فرسودگی ناشی از استعمال عادی و یا تأثیر عوامل طبیعی یا گذشت زمان یا نایاب شدن.

✅ حقوق تجارت نکته 558

در صورتی که سرمایه شرکت سهامی افزایش یابد کسر یک بیستم سود خالص شرکت جهت سرمایه احتیاطی لازم است تا زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم کل سرمایه برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 557

سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 558

اسناد بنا به تقسیم بندی قانون مدنی می توانند رسمی یا عادی باشند که مسلماً از نظر قدرت اثباتی نیز متفاوت محسوب می شوند.

✅ حقوق مدنی نکته 559

عقد ضمان به دو نوع ضمان نقل ذمه به ذمه و ضمان ضم ذمه به ذمه تقسیم می شود:

الف.ضمان نقل ذمه به ذمه، عقدی است لازم،مسامحه ای،رضایی،تبعی و معوض که سبب انتقال دین است و برائت ذمه ی مضمون عنه در برابر اشتغال ذمه ضامن است و به موجب آن در برابر توافق ضامن و مضمون له، مدیون اصلی بری می شود و دین وی بر ذمه ی ضامن منتقل می شود.

ب.ضمان ضم ذمه به ذمه یا ضمان وثیقه ای که عقدی است عهدی،رضایی،مسامحه ای، مجانی و لازم از طرف ضمان و جایز از طرف مضمون له که به موجب آن برعکس ضمان نقل به ذمه به ذمه، دین مدیون اصلی منتقل نمی شود بلکه ذمه ی ضمان هم به ذمه ی وی ضمیمه می شود و هر دو در برابر مضمون له مسئول پرداخت می شوند برعکس ضمان نقل ذمه به ذمه که مدیون اصلی بری می شو د).

✅ حقوق مدنی نکته 560

مقتضای ذات عقد ضمان تعهد به پرداخت دین متعلق به دیگری می باشد که خلاف آن قابل تراضی نمی باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 559

دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند.همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 560

دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند.

✅ حقوق جزا نکته 559

اگر احتمال آن باشد که ادا کننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است.اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

✅ حقوق جزا نکته 560

لازم است ادا کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

✅ اصول فقه نکته 355

مقایسه اماره با دلیل:

 1. هر دو به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته می شوند و هر دو دلیل اجتهادی بوده و موجب حکم واقعی هستند.

 2. دلیل، مثبتِ حکم تکلیفی است اما اماره، مثبتِ حکم وضعی .

 3. اینکه حجیت اماره به عقیده مشهور اصولیین مبتنی است بر حجیت ظن نوعی حاصل از آن. اماره موجب ظن است نه قطع، در حالی که دلیل به معنی اخص، قطعی است.

✅ حقوق تجارت نکته 559

در شرکت سهامی در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه و اندوخته بین صاحبان سهام الزامی است.

✅ حقوق تجارت نکته 560

هرگاه حساب های شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، پرداخت هیچ¬گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی به آن پرداخت شود، در حکم پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را محکوم کرده و برای تخلف از این قاعده مجازات کیفری معین نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 559

هدف از اخذ تأمین آن است که چنانچه بعداً در اصل دعوا رأی قطعی به ضرر خواهان و به نفع خوانده ی ایرانی صادر شدد طرف ایرانی بتواند خساراتی که در اثر دادرسی بر او تحمیل شده مشتمل بر حق الوکاله و هزینه ی دادرسی را از محل تأمین مأخوذه مطالبه نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 560

اصولاً در همه ی دعاوی امکان استناد به این ایراد وجود دارد مگر در دعاوی زیر:

 • در صورت معامله متقابل.

 • در دعاوی مستند به برات و سفته و چک.

 • دعوای متقابل.

 • دعاوی مستند به اسناد رسمی.

 • دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شوند.

✅ حقوق مدنی نکته 561

از تعهدات غیرمالی مانند حضانت و تمکین،نمی توان ضمانت کرد زیرا این تکالیف قابل انتقال به ذمه ی دیگری نیستند.

✅ حقوق مدنی نکته 562

در حالت اطلاق عقد ضمان، اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه و بری شدن مدیون اصلی است و ضمان ذمه به ذمه نیاز به تصریح یا قرینه در قرارداد یا قانون دارد(در قانون تجارت نیز اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه می باشد).

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 561

جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.آ.د.ک جدید در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 562

دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای«الف»،«ب»،پ و ت ماده(302) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شو د و با دو عضویت رسمیت می یابد.در غیر از این موارد دادگاه انقلاب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 561

قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

✅ حقوق جزا نکته 562

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، فقدان شرایط قسامه اثبات گردد،قسامه باطل می شود.

✅ اصول فقه نکته 356

مقایسه اصل با دلیل و اماره

 1. دلیل و اماره برای کشف از واقع و پی بردن به حکم واقعی یا موضوعات احکام هستند ولی اصل به هیچ وجه کشف از واقع نداشته و برعکس با فرض جهل به واقع و حکم واقعی، برای رفع بلاتکلیفی در مقام عمل برمی آید.

 2. دلیل و اماره را دلیل اجتهادی گویند زیرا مجتهد به وسیله آنها در طریق دست یافتن به حکم شرعی، تمام جهد و کوشش خود را مبذول میدارد؛ ولی این منظور با اصل تامین نمی شود و با اصل فقط راه عملی را می توان فهمید و اصل را دلیل فقاهتی گویند.

 3. به عقیده بیشتر اصولین اماره بر اصل برتری دارد و در صورت تعارض میان آن دو، اماره بر اصل مقدم است؛ چنانچه گفته اند «الاصل دلیل حیث لا دلیل».

اماره غالباً مفید ظن است و مبنای حجیت آن کشف ظنی از واقع است. درحالی که اصل غالبا مفید ظن نیست و به هر حال مبنای حجیت آن ایجاد ظن نمی باشد.

 1. عمل به اصل هنگامی مجاز است که قبلا برای یافتن دلیل، فحص و جستجو شده باشد و از دسترسی به آن ناامیدی و یاس حاصل شده باشد؛ در حالی که بکار بستن اماره نیازی به این امر ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیلی قطعی یا اماره ای قوی تر برخلاف آن وجود داشته باشد.

 2. اصل، مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست ولی اماره و دلیل، مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود هست.

✅ حقوق تجارت نکته 561

در شرکت سهامی در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه و اندوخته بین صاحبان سهام الزامی است.

✅ حقوق تجارت نکته 562

هرگاه حساب های شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، پرداخت هیچ¬گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی به آن پرداخت شود، در حکم پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را محکوم کرده و برای تخلف از این قاعده مجازات کیفری معین نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 561

اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 562

محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی می باشد که در سند نوشته یا گذاشته می شود که نسبت به منتسبین سند معتبر هستند مگر اینکه مجعولیت سند ثابت شود.

✅ حقوق مدنی نکته 563

عقد ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد می شود لذا رضایت مضمون عنه در آن شرط نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 564

مضمون له در ضمان ضم ذمه به ذمه می تواند سفیه یا صغیر ممیز باشد چون این عقد در حکم تملک بلاعوض می باشد و تملکات بلاعوض آنها نیز صحیح می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 563

مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 564

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود.نظر مشاور، مشورتی است.

✅ حقوق جزا نکته 563

اگر پس از صدور حکم،دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد،قسامه باطل می شود و موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

✅ حقوق جزا نکته 564

اگر پس از صدور حکم،بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از ادا کنندگان سوگند،از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

✅ اصول فقه نکته 357

اصل مثبت اصل مستقلی در کنار دیگر اصول عملیه نیست ؛ بلکه منظور از اصل مثبت ، هر اصل غیر لفظی است که درصدد اثبات لوازم عقلی و عادی یا آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی(غیر شرعی و غیرقانونی) باشد . پس این اصطلاح به استصحاب، منحصر نیست ، بلکه در سایر اصول غیر لفظی ، مانند برائت ، اصل صحت ، اصل عدم و … نیز جاری است. با این حال ، معمولا این بحث در ضمن مباحث استصحاب مطرح می شود(اصول فقه کاربردی، ج3، ص52).

✅ حقوق تجارت نکته 563

هرگاه شرکت زیان کرده باشد یا در دفاتر ذکر می شود تا در دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود یا این¬که برای جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود

البته اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد، صاحبان سهام باید دعوت شوند تا ضمن تشکیل مجمع عمومی فوق-العاده در مورد انحلال یا ابقای شرکت تصمیم¬گیری کنند.

✅ حقوق تجارت نکته 564

سهام مستهلک شده یا سرمایه مستهلک شده: سهام سرمایه ای است که شرکت، سرمایه متعلق به آن را محاسبه کرده و به صاحب سهام برگردانده است، اما سهام او را ابطال نکرده بلکه آن شخص کماکان از سود شرکت منتفع می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 563

سند رسمی ممکن است لازم الاجرا باشد که در این صورت تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط ممکن است و دارنده آن برای اجرای مفاد سند از مراجعه به دادگستری معاف است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 564

هرگاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است. هم چنین هر سندی که توسط مأمور دولت تنظیم نشده باشد عادی محسوب می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 563

ضامن شدن از میت نیز صحیح می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 564

مالدار بودن ضامن تاثیری در صحت عقد ضمان ندارد و فقط اگر ضامن در هنگام عقد مفلس باشد و مضمون له جاهل به این امر باشد می تواند به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی عقد را فسخ کند.البته اگر فلس حادث و پس از عقد باشد،هیچ تاثیری در عقد ندارد و حتی حق فسخ هم به مضمون له نمی دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 563

در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود.تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب یا تعدد قاضی و کیفری یک در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد،رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 564

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود.این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.

✅ حقوق جزا نکته 563

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

✅ حقوق جزا نکته 564

صاحب حق قصاص درهر مرحله از مراحل تعقیب،رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

✅ اصول فقه نکته 358

دلیل قطعی و دلیل ظنی(اماره) توان اثبات تمامی آثار اعم از شرعی با واسطه و بی واسطه و عقلی و عادی خود را دارند اما اصل، تنها می تواند آثار شرعی بی واسطه و نیز آثار شرعی باواسطه خود را ثابت کند اما نمی تواند آثار عقلی و عادی و عرفی مفاد خود یا آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی(غیرشرعی و غیرقانونی) خود را اثبات نماید. منظور از آثار عقلی و عادی(غیرشرعی و غیرقانونی)، آثاری است که به حکم عقل یا بر حسب سیر طبیعی و عادی امور با مستصحب، ارتباط تکوینی دارند و ارتباط آن با مستصحب به جعل و تشریع شارع یا قانونگذار نیست.

به عنوان مثال استادان قافی و شریعتی می فرمایند: آثار شرعی بی واسطه مُستصحب و آثار شرعی مُستصحب همراه با یک یا چند واسطه شرعی به وسیله اصل استصحاب اثبات می شوند اما آثار غیر شرعی ( آثار عادی و عقلی ) و آثار شرعی همراه با واسطه غیر شرعی با اصل استصحاب اثبات نمی شوند.

✅ حقوق تجارت نکته 563

در شرکت سهامی انحلال قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و انحلال بعد از موعد در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

✅ حقوق تجارت نکته 564

دلایل انحلال شرکت:

1- ورشکستگی شرکت

2- غیرممکن شدن موضوع شرکت

3- منقضی شدن موضوع شرکت

4- انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق¬العاده

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 563

امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است مگر در موارد استثنایی که قانونگذار نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 564

امضای سند به منزله ی آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است، مدعی شمرده شده و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست.

✅ حقوق مدنی نکته 565

برای ضمانت فقط کافی است سبب دین ایجاد شه باشد و از دین بالقوه نیز می توان ضمانت کرد(ضمانت از نفقه ی آینده زوجه که سبب آن عقد نکاح می باشد).

✅ حقوق مدنی نکته 566

تعلیق در ضمان مانند اینکه ضامن بگوید اگر فلان اتفاق بیفتد من ضامنم، باطل است و ضمانت باید منجّز باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 565

به تشخیص رئیس قوه قضائیه،تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری،ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 566

به تشخیص قوه قضائیه، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند،تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

✅ حقوق جزا نکته 565

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید،چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته 566

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه ولی دم به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مهدور الدم است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

✅ اصول فقه نکته 359

به عقیده برخی فقها ، اگر واسطه عادی یا عقلی که میان مستصحب و آثار شرعی آن فاصله شده است به قدری پنهان باشد که از نظر عرف مخفی بماند ، به طوری که عرف آن واسطه عقلی یا عادی را به حساب نیاورد و آثار شرعی مزبور را مترتب برخود مستصحب بداند ، اصل مثبت در چنین موردی اعتبار دارد و اصل استصحاب می تواند آثار شرعی مزبور را نیز اثبات کند .

✅ اصول فقه نکته 360

واژه «دلیل» در اصطلاح حقوق، معمولاً به معنای عام به کار می رود و از نظر قلمرو شمول، اَماره و اصل را نیز دربرمی‌‌گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 565

در صورت انحلال شرکت سهامی شرکای این شرکت به میزان مبلغ اسمی سهام مسئولیت دارند.

✅ حقوق تجارت نکته 566

ورشکستگی شرکت سهامی موجب انحلال قهری آن است = شرکت خود به خود منحل می شود و نیاز به حکم انحلال جداگانه نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 565

اگر سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید قرار گیرد در صورتی معتبر شمرده می شود که شخصی که به آن استناد نموده اصالت آن را اثبات کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 566

اگر سندی عادی علیه شخص مورد استناد قرار گیرد و این شخص صدور سند را از منتسب الیه بپذیرد و یا اگر نسبت به اصالت آن تعرض نماید، اصالت آن در دادگاه اثبات شود، چنین سندی اعتبار سند رسمی دارد و انکار و تردید در مقابل آن شنیده نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 567

التزام به تأدیه دین با ضمان متفاوت است و احکام ضمان بر آن بار نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 568

ضمان(ضمان نقل ذمه) و نکاح معلق باطل هستند ولی وقف معلق صحیح می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 567

در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو،دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند،مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک،حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 568

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

✅ حقوق جزا نکته 567

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

✅ حقوق جزا نکته 568

ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

✅ اصول نکته 361

دلیل در اصطلاح حقوق، بر دو قسم است: دلیل حکم و دلیل اثبات دعوا. دلیل حکم برای به دست آوردن احکام و مقررات قانونی به کار می رود مانند مواد قانون مدنی برای به دست آوردن حکم قانونی در مورد مهریه. دلیل اثبات دعوا در ماده 194ق.آ.د.م و شمار آن در ماده 1258ق.م بیان شده است.

✅ حقوق تجارت نکته 567

در صورتی که دارایی شرکت سهامی کافی جهت پرداخت دیون نباشد مدیران در قبال طلبکاران شرکت متضامناً مسئولند به شرطی که ← کافی نبودن دارایی معلول تخلفات آن ها باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 568

در صورتی که مدت شرکت منقضی شود و مجمع عمومی فوق العاده مدت آن را تمدید نکند و در خصوص انحلال شرکت تصمیم گیری ننماید با درخواست هر ذینفع، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد و شرکت خود به خود منحل نخواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 567

اسناد رسمی و عادی علیه امضا کنندگان و قائم مقام آنان به عنوان دلیل، قابل استناد است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 568

رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل آن است.

✅ حقوق مدنی نکته 569

صلح عقدی است: 1-لازم 2-مسامحه ای 3-رضایی 4-تملیکی (اگر موضوع آن تملیک مال باشد).5-معوض یا مجانی 6-علم اجمالی در آن کافی است.

✅ حقوق مدنی نکته 570

ماهیت قرارداد ارفاقی در واقع عقد صلح می باشد که در حقوق تجارت نامی خاص دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 569

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

1-جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

2-جرایم موجب حبس ابد؛

3-جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛

ت-جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

4-جرایم سیاسی و مطبوعاتی

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 570

به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

1-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغ،تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

2-توهین به مقام بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

3-تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز های آن و قاچاق اسلحه،مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

4-سابر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

✅ حقوق جزا نکته 569

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد.

✅ حقوق جزا نکته 570

اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند ارث می برد.

✅ اصول فقه نکته 362

مراد از اصول عملیه، اصول و قواعدی کلی است که در فرض شک و جهل به واقع، برای رفع حالت تحیر و سرگردانی استفاده می شود. در استنباط احکام شرعی هرگاه دلیل معتبری بر یک حکم شرعی یافت نشود، مجتهدان به کمک اصول عملیه وظیفه عملی مکلف را بدست می آورند و حکم ظاهری موضوع را استنباط می کنند.

✅ حقوق تجارت نکته 569

شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که تصفیه شرکت انجام نگیرد باقی می ماند.

✅ حقوق تجارت نکته 570

شرکت در چارچوب امر تصفیه اهلیت دارد و تعهدات باقیمانده را اجرا نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 569

اگر سندی که توسط یکی از اصحاب دعوا در دادگاه ارائه می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت ابراز کننده ی آن، نمی تواند آن را پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید که آن را نادیده بگیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 570

ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص است نزد طرف مثابل یا شخص ثالث باشد در این صورت ذینفع می تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 571

صلح مطلقا عقدی است لازم چه بلاعوض باشد، چه در مقام عقد عقد جایز.یعنی صلح در مقام هبه باز هم عقدی است لازم.

✅ حقوق مدنی نکته 572

صلح می تواند در مقام هر عقدی واقع شود و نتیجه ی آن عقد را بدهد اما احکام خاصه آن عقد بر آن صلح بار نمی شود.صلح در مقام بیع با توجه به اینکه نتیجه یکی است و در هر دو نتیجه تملیک است ولی احکام و شرایط خاصه بیع مثل خیارات گانه و حق شفعه در صلح راه ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 571

به کلیه جرایم اطفال و کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده،در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 572

طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.(نابالغ)

✅ حقوق جزا نکته 571

اگر صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

✅ حقوق جزا نکته 572

اگر مجنی علیه یا همه ی اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشد، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص،مصالحه و گذشت دارد و همچنین می توان تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند.

✅ اصول فقه نکته 363

مهمترین اصول عملیه عبارتند از برائت، استصحاب، احتیاط (اشتغال) و تخییر. اصول دیگر مانند اصاله اللزوم و اصاله الصحه در صورتی که آن را اصل بدانیم (نه اماره) جزو اصول عملیه هستند.

✅ اصول فقه نکته 364

موضوع همه این اصول شک است یعنی در هنگامی سراغ اصول عملیه می رویم که شک داشته باشیم. ظن غیر معتبر(مانند ظن حاصل از خبر واحد غیر حجت یا قیاس) و وهم نیز در حکم شک است. در نتیجه در هنگام شک یا ظن غیر معتبر یا وهم، به اصول عملیه مراجعه می کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته 571

مدیر تصفیه می¬تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و در هر صورت نماینده شرکت در حال تصفیه هستند.

✅ حقوق تجارت نکته 572

مدیر تصفیه تا زمانی که امر تصفیه شرکت در جریان است موظف به خاتمه دادن و اجرای تعهدات شرکت و تقسیم دارایی شرکت بوده و چنانچه معاملات جدیدی برای اجرای تعهدات سابق شرکت و تصفیه لازم باشد، اقدام به انجام معاملات می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 571

اگر خواهان یا خوانده ی دعوایی برای اثبای ادعای خود در دعوا، باید سند معینی ابراز نماید که در اختیار او نیست بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است می تواند در جریان دادرسی ارائه سند را از طرف بخواهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 572

هرگاه سند یا اطلاعاتی که مربوط به دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه ی دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 573

صلح تنازع یا مبنی بر تسامح،قاطع دعواست و حتی به ادعای غبن نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار

✅ حقوق مدنی نکته 574

در صلح،طرف معامله یا مورد صلح باید معلوم باشد و اگر در تعیین آن اشتباهی حاصل شود،صلح باطل است زیرا عقدی است مسامحه ای که شخصیت طرف معامله علت عمده ی عقد می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 573

هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 574

چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد.در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 573

اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند.لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون، خواهان ادا یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند.

✅ حقوق جزا نکته 574

اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به ددستان های مربوط تفویض می کند.

✅ اصول فقه نکته 365

اصل مُحرِز، اصل عملی است که با نیم نگاهی به واقع، اعتبار یافته است و شارع، یک طرف شکرا به منزله واقع قلمداد می کند و نام دیگر آن، اصل تنزیلی است. مکلف در اصل محرز، به یک طرف شک عمل می کند و آن طرف را به منزله واقع فرض می کند در حالی که در اصل غیرمحرز، مکلف تنها به یک طرف شک عمل می کند بدون بناگذاری بر اینکه آن واقع است. تفاوت اماره با اصل محرز در آن است که احراز واقع در اماره، حقیقی است اما در اصل محرز مانند استصحاب، احراز واقع، جنبه تنزیلی و ادعایی دارد. لذا در اصل محرز، گونه ای خفیف از احراز واقع وجود دارد(اصول فقه کاربردی، ج3، ص26).

✅ حقوق تجارت نکته 573

امر تصفيه اصولاً با مديران شركت است مگر¬آن¬كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه رأي به انحلال مي‌دهد ترتيب ديگري‌ مقرر داشته باشد،.

✅ حقوق تجارت نکته 574

محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و بلااثر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 573

هرگاه اسناد مورد استناد یکی از طرفین اوراق پرونده ی کیفری باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه نماید و مرجع ذیربط مکلف است پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 574

هرگاه اسناد مورد استناد یکی از طرفین اوراق پرونده ی حقوقی دیگری باشد به درخواست وی دادگاه تقاضانامه ای خطاب به مرجع ذیربط صادر و توسط ذینفع رونوشت موارد استنادی را ظرف مهلت مقرری مطالبه می نماید و یا در صورت نیاز پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 575

هرگاه طرفین با این تصور که بیع انجام شده درست است در مورد اختلافات نسبت به بیع با هم صلح کنند مثل تسلیم یا حق شفعه یا خیارعیب و ….و بعد معلوم شود که بیع از اول باطل بوده است، صلح آنان نیز باطل است زیرا صلح مبتنی بر معامله ی باطل است

✅ حقوق مدنی نکته 576

هرگاه بطلان معامله ای بین طرفین معلوم باشد و دعوای ناشی از آثار بطلان مثلا استرداد دو عوض و …. به صلح خاتمه پیدا کند صلح ناشی از بطلان معامله ، نافذ است و برخلاف صلح مبتنی بر معامله باطل،که صحیح می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری 575

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 576

احکام و ترتیبات هیات منصفه،مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است.

✅ حقوق جزا نکته 575

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.در این صورت مرتکب نه از دیه و نه از اموال متوفی ارث نمی برد.

✅ حقوق جزا نکته 576

اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد،در این مورد، ولایت ندارد.

✅ اصول فقه نکته 366

استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز از اصول محرزه بوده و برائت و تخییر و احتیاط از اصول غیرمحرزه هستند. لازم به ذکر است که اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز، بنا به نظر صحیح تر در علم اصول، اماره هستند و اینکه در بالا، آن را اصل عملی محرز دانسته شد بر اساس نظر آن دسته از علمایی است که اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز را اصل عملی می دانند.

✅ حقوق تجارت نکته 575

مدیران تصفیه توسط مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل هستند مگر در ورشکستگی که تصفیه بر اساس مقررات تصفیه امور ورشکسته یا توسط مدیر تصفیه تعیین شده توسط دادگاه انجام می شود و عزل ایشان نیز بر عهده دادگاه است.

✅ حقوق تجارت نکته 576

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه، نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 575

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به عنوان دلیل ادعای خود به سندی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است، طرف مقابل می تواند نسبت به اصالت سند سکوت نماید و آن را بپذیرد یا نسبت به اصالت آن ادعای انکار نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 576

انکار، اعلام رد تعلق خط ، امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 577

عقد رهن، عینی تبعی است.عینی است چون قبض شرط صحت است.تبعی است چون پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا بریا تضمین آن مالی وثیقه داده شود.

✅ حقوق مدنی نکته 578

تنها اثر قبولی موصی له در زمان زنده بودن موصی، این است که اگر بعد از فوت موصی،موصی له همچنان بر نظر خود باقی بماند، قبول مجدد نیاز ندارد.پس قبول موصی له قبل از فوت موصی، موثر نیست و می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی له،موصی را به قبض کرده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 577

به جرایم منافی عفت بطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود و منظور از جرایم منافی عفت،جرایم جنسی حدی جرایم رابطه نامشروع تعزیری است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 578

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیرا، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.شمول این نکته بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

✅ حقوق جزا نکته 577

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

✅ حقوق جزا نکته 578

در مواردی که اجرای قصاص،مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص،میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

✅ اصول فقه نکته 367

حکم واقعی حکمی است که شارع نسبت به افعال مکلفین و اشیا بدون توجه به علم و جهل مکلف وضع نموده است. به عبارت دیگر، حکم واقعی، حکم شرع و قانون در هر قضیه ای، خواه مکلف آن را بداند یا نداند. این حکم ناشی از دلیل اجتهادی(دلیل قطعی و یا دلیل ظنی یا همان اماره) است.

استادان قافی و شریعتی می فرمایند: حکمی که از جانب خداوند برای اعمال انسان و امور دیگر زندگی وی مقرر گردیده و علم و جهل مکلف در آن دخالتی ندارد.

✅ اصول فقه نکته368

حکم واقعی اولی، حکمی که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی مکلف برای موضوعی آمده یعنی بدون اینکه حالت استثنایی و عنوان ثانوی (مانند ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، اجبار، دفاع مشروع، امر آمر قانونی، عجز، مرض، تقیه، شرط، نذر و …) بر موضوع عارض شده باشد و حکم واقعی ثانوی(اضطراری)، حکمی است برای موضوع با لحاظ حالات خاص و استثنایی و عناوین ثانوی که بر موضوع عارض شده است.

✅ حقوق تجارت نکته 577

اگر مدیر تصفیه به وظایف خود عمل نکند یا مدیر تصفیه تعیین نشده باشد ⇦هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 578

نکته بسیار مهم: در شرکت سهامی ورشکسته نبودن از شرایط مدیران تصفیه شرکت است چنان¬چه پس از انتخاب، مدیر تصفیه ورشکسته گردد با صدور حکم ورشکستگی خود به خود منعزل می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 577

سند غیر رسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد، در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد می تواند نسبت به آن ادعای تردید نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 578

انکار و تردید تنها نسبت به اسناد عادی پذیرفته می شود نه اسناد رسمی.

✅ حقوق مدنی نکته 579

رد یا قبول وصیت در زمان بعد از فوت موصی، توسط موصی له معتبر است.پس اگر قبل از فوت موصی،وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت می تواند قبول نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 580

اگر موصی له در بعد از فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض کند، دیگر حق رد آن را ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 579

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، روسای دانشگاه ها و مراگز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص،در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 580

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 ق.ا.د.ک اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

✅ حقوق جزا نکته 579

اگر مجنی علیه یا ولی دم،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کندف حق قصاص تا حصول شرط،برای او باقی است.

✅ حقوق جزا نکته 580

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود،حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

✅ اصول فقه نکته 369

برخلاف احکام اولیه که ثابت و پایدارند احکام ثانوی از آنجا که اساساً برای موارد خاص و در صورت بروز شرایط استثنایی مقرر شده است قلمرو شمول و نیز استمرار و بقای آن نیز محدود به وجود همان شرایط خاص و اضطراری است و بعد از پایان آن شرایط، اعتبار حکم ثانوی نیز خاتمه می یابد. قاعده فقهی «الضرورات تقدَّرُ بقدرِها: یعنی در موارد ضرورت، به مقدار نیاز و رفع ضرورت اکتفا می شود» بیانگر همین مطلب است(همان). ماده 152ق.م.ا در زمینه دفاع مشروع، موید همین مطلب در راستای دفاع به حد کفایت و ضرورت است.

✅ حقوق تجارت نکته579

مقررات تصفیه براساس قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می¬گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 580

هرگاه در حین تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است می توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 579

اظهار انکار یا تردید نسبت به سند طرف تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 580

هرگاه شخصی نسبت به سند عادی که طرف مقابل ارائه نموده اظهار انکار یا تردید نماید تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد، بلکه ارائه کننده ی سند مکلف به اثبات اصالت آن می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 583

حکم ماده 823 مبتنی بر این فرض است که تبعیض در قبول وصیت با مفاد ایجاب در تعارض نیست و اگر موصی از تبعیض در قبول وصیت منع کرده باشد یا ناراضی باشد یا از قراین چنین بر آید، رد بخشی از وصیت، موجب بطلان تمام آن می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 584

اگر تاخیر در قبول یا رد وصیت از سوی موصی له موجب ضرر ورثه باشد حاکم می تواند موصی له را مجبور کند تا تصمیم خود را اعلام نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 583

اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شود،به همه آنها رسیدگی می کند.در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد،دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 584

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

✅ حقوق جزا نکته 583

اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته 584

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 371

حکم ظاهری: عبارت است از حکمی که از سوی شارع به هنگام جهل به حکم واقعی یا شک در آن (پس از جستجو در ادله اجتهادی و نیافتن دلیل اجتهادی و عدم دسترسی به حکم واقعی) وضع شده است. (با استناد به ادله فقاهتی یا اصول عملیه مانند اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط به حکم ظاهری می رسیم). با جریان اصول عملیه، وظیفه عملی مکلف مشخص می شود.

✅ اصول فقه نکته 372

تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری در علم و جهل مکلف است ولی تفاوت حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی(اضطراری) در مورد حالات دیگر مکلف مانند عسر و حرج، ضرر، اکراه و اضطرار است.

✅ حقوق تجارت نکته 583

آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي‌شود به شرط آن‌كه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 584

در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است

هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنند

*ناظر ‌مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود

در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش‌بيني يا معين نشده باشد

*دادگاه به تقاضاي‌ هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 583

اما هرگاه هدف مدعی جعل از ادعای جعل نه تنها از اثر انداختن سندی است که در دعوا علیه او ابراز گردیده بلکه می خواهد فاعل جعل نیز به مجازات برسد که در این صورت باید جاعل را نیز معرفی نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 584

ادعای جعل با تعیین جاعل، جنبه ی کیفری به خود می گیرد و در رسیدگی به این جنبه، اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری نیز لازم می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 585

وصیت عهدی، ایقاع می باشد لذا قبول وصی در آن شرط نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 586

وصی می تواند در زمان حیات موصی، وصیت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی وصیت را رد نکرد، بعد از فوت، حق رد آن را ندارد حتی اگر جاهل به وصیت موصی باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 585

هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جز مقامات مدکور در مواد (307) و (308)ق.ا.د.ک باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شودو چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 586

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 585

اگر وقوع قتلهای عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نقر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند.

✅ حقوق جزا نکته 586

در مورد نکته قبل، اگر اولیای هر دو مجنی علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نطر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد،خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

✅ اصول فقه نکته 373

اصل برائت عبارت است از «حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف، مشکوک باشد». یعنی هرگاه دلیل معتبری بر وجود یک تکلیف الزامی دلالت نکند، هرچند احتمال تکلیف وجود داشته باشد، در ظاهر حکم می شود که مکلف در این باره تکلیفی ندارد و ذمه او بری است.

✅ اصول فقه نکته 374

اصل برائتی که با کمک دلیل عقلی، حجیت و اعتبار آن اثبات شود اصل «برائت عقلی» است و اصل برائتی که از راه استدلال به کتاب و سنت، حجیت آن ثابت شود اصل «برائت شرعی» است. در نوشته های کهن اصولی، گاه از اصل برائت با عنوان «برائت اصلیه» یا «استصحاب حال عقل» یا «استصحاب برائت» یاد یاد شده است(همان، صص 72 و 73).

✅ حقوق تجارت نکته 585

مدیر تصفیه می تواند کلیه دعاوی تاجر ورشکسته علیه دیگران و اشخاص دیگر علیه تاجر ورشکسته را به تنهایی به صلح حل و فصل نماید یا به داوری ارجاع نماید ⤹

⇦ حتی اساسنامه شرکت نیز نمی تواند این حق را از آنان سلب کند و هر شرطی برخلاف آن باطل و بلااثر است.

✅ حقوق تجارت نکته 586

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت سهامی، کسی که بطلان منتسب به اوست ⇦مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 585

ادعای جعل باید توسط ادعا کننده ثابت شود، برخلاف انکار و تردید که درآن حالت اثبات اصالت سند به عهده ی استناد کننده به سند است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 586

ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 587

رد وصیت از سوی وصی در زمان زنده بودن موصی باید به او ابلاغ شود و رد پنهانی هیچ اثری ندارد، پس اگر ابلاغ نشود، اجرای وصیت بعد از فوت موصی توسط وصی اجباری است.

✅ حقوق مدنی نکته 588

موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد، به عبارت دیگر اهلیت و اجازه تصرف را داشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 587

جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 588

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

✅ حقوق جزا نکته 587

اگر وقوع قتلهای عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر،توسط دو نفر یه قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است،اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب،حق قصاص نداشته باشند یا ان را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل،به دیه تبدیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 588

اگر وقوع جنایت عمدی بر عضو از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد،لکن مسئول هر جنایت مردد باشد اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری یکسان باشد،اگر اولیای هر دو مقتول،اگر اولیای هر دو مقتول،خواهان قصاص باشند،هر دو قاتل قصاص می شوند.

✅ اصول فقه نکته 375

همه چیز از عدم و نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات چیزی است که محتاج دلیل است. پس اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود.

✅ اصول فقه نکته 376

شیخ طوسی معتقد است که هر کس حکمی را نفی می کند باید آن نفی را اثبات کند. در بدو امر به نظر می رسد که آنچه فوقاً گفتیم با عقیده شیخ طوسی مخالف است. زیرا عدم و نفی، بنظر مرادف می آیند و اگر قبول کنیم که عدم، احتیاج به اثبات ندارد باید قبول کنیم که نفی هم دلیل نمی خواهد. اما باید دانست عقیده شیخ طوسی با آنچه گفتیم مخالفت ندارد: اگر کسی در وجود یا عدم چیزی، شک و تردید داشته با استناد به اصل عدم، بنا را بر نبودن آن چیز می گذارد (در این جا می توان گفت: نافی را نفی کافی است) ولی اگر فرد، نافی چیزی باشد (یعنی بدون تردید بگوید فلان چیز وجود ندارد) باید ادعای نفی و نبودن آن چیز را اثبات کند.

✅ حقوق تجارت نکته 587

ناظران بر عملیات مدیران تصفیه در دوره تصفیه باید گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته 588

در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه

اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط‌ مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد ⇦مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين دعوت نمايند⇩

در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد ⇦مدير يا مديران تصفيه باقيمانده‌ مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 587

کسی که نسبت به سند ابرازی او ادعای جعل شده باید ظرف مهلت ده روز از ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن ، در صورتی که به استفاده از سند باقی باشد اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 588

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ولی اگر پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 589

در زمان انشاء وصیت است که اهلیت موصی معتبر است.یعنی ضرورتی ندارد که تا زمان مرگ اهلیت موصی باقی بماند.

✅ حقوق مدنی نکته 590

وصیت نسبت به مالی که متعلق حق دیگران است، نافذ می باشد مثل وصیت نسبت به عینی که وثیقه طلب دیگری قرار گرفته است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 589

هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود.در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد،متهم حسب مورد، به ترتیب در ادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 590

هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 589

اگر وقوع جنایت عمدی بر عضو از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد،لکن مسئول هر جنایت مردد باشد اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری یکسان باشد، اگر اولیای یکی از دو مقتول ، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن مسئول جنایت، به دیه تبدیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 590

اگر وقوع جنایت عمدی بر عضو از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد،لکن مسئول هر جنایت مردد باشد اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.

✅ اصول فقه نکته 377

شباهت اصل برائت با اصل عدم: شباهت بین آنها در آن است که در هر دو، بنا را بر عدم و نبودن می گذاریم.

✅ اصول فقه نکته 378

شباهت اصل برائت با اصل عدم:

 1. اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف.

 2. اصل عدم، اصلی است عقلی و از مستقلات عقلی است درحالی که اصل برائت اصلی است شرعی مگر اینکه دلیل آن را «قاعده قبح عقاب بلابیان» که قاعده ای عقلی است بدانیم که در این صورت اصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود..

 3. اصل برائت در جایی بکار می رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و کیفر و آثار دیگر تکلیف، بنا را به نبودن آن بگذاریم در حالی که اصل عدم، اعم است از مرحله واقع و مرحله ظاهر.

✅ حقوق تجارت نکته 589

پس از انحلال شرکت در صورتی که:

1-   امر تصفیه خاتمه پیدا نکرده باشد.

2- امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد و فوت شده يا محجور يا ورشكسته شود.

3-   مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌ شركت انتخاب شده باشد.

هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌ مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد⇩

در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتي‌كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد⇘

هر ذينفع مي‌تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 590

صاحبان سهام می توانند قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 589

گواهی (شهادت) به مفهوم اعم، اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 590

اقرار، اخبار به زیان خود و به سود دیگری است اما شهادت اخبار به سود خود و به زیان دیگری است.

✅ حقوق مدنی نکته 591

در مقام اجرای وصیتی که متعلق حق دیگران است باید حق طلبکار بر آن مقدم داشته شود و هیچ گاه تعارضی بین حق طلبکار و موصی له پیدا نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 592

وصیت ورشکسته در اموال خود صحیح است اما در صورتی اجرا می شو د که ترکه، زاید بر طلب بستانکاران باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 591

چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده(302) ق.ا.د.ک در دادگاه کیفری یک مطرح می گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است،دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 592

در صورتی که افراد بالغ زیر هجده سال تمام مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 591

فاضل دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود.

✅ حقوق جزا نکته 592

اگر عده ای آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد،به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

✅ اصول فقه نکته 379

نسبت بین این دو اصل عموم و خصوص مطلق است و اصل عدم، عام و اصل برائت، خاص است.

✅ اصول فقه نکته 380

معرفی اصل حَظر و اصل اباحه:

برخی علماء، اصل در اشیاء را «منع» و «حَظر» دانسته اند و معتقدند چون همه مخلوقات از جله انسان، ملک خداوند هستند انسان نمی تواند هیچ گونه تصرفی انجام دهد مگر اینکه از سوی شارع به او اجازه داده شود. زیرا تصرف در ملک دیگری بدون اذن او عقلاً ممنوع است(همان، ص73). اما گروه دیگری، اصل را «اباحه» و «جواز» دانسته اند و معتقدند تا زمانی که نه و منعی از سوی شارع نسبت به عملی صادر نشده باشد انجام آن کار، مباح و مجاز خواهد بود. برخی نه اصالة الإباحه و نه اصالة الحظر را پذیرفته اند بلکه قائل به توقف شده اند(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 591

مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی شود.

✅ حقوق تجارت نکته 592

انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است مگر آن که: 1- در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود 2- در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شود اعلان شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 591

شرایطی که وجود آنها ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است:

 • بلوغ.

 • عقل.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 592

شرایطی که وجود آنها ضامن شایستگی معنوی و راستگویی گواه است:

 • ایمان.

 • عدالت.

✅ حقوق مدنی نکته 593

اگر کسی که به قصد خودکشی خود را مجروح کند یا اعمالی انجام دهید که موجب هلاکت او می شود و پس از آن وصیت نماید در صورتی که فوت شود آن وصیت باطل است ولی اگر زنده بماند وصیت نافذ می باشد.اگر اقدامات خودکشی بعد از وصیت رخ دهد، در اعتبار و نفوذ آن(صیت)اثر ندارد یعنی وصیت نافذ است.

✅ حقوق مدنی نکته 594

حکم و ماده 836، شامل وصایای غیر مالی نمی شود مانند دستور تجهیز و تعیین وصی و … هر چند اطلاق ماده مخالف آن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 593

در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان«دادگاه کیفری یک ویژه جرایم نوجوانان» اختصاص می یابد.تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 594

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته 593

قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی،شبه عمدی یا خطای محض باشد.

✅ حقوق جزا نکته 594

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص، یا غیر عمدی بودن نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.

✅ اصول فقه نکته 381

تفاوت های اصل حَظر و اصل اباحه با اصل برائت و اصل احتیاط:

 1. اصل حَظر و اصل اباحه برای فهمیدن و شناختن حکم واقعی قضیه بکار می رود اما اصل احتیاط و اصل برائت در مقام اثبات حکم ظاهری بکار گرفته می شود.

 2. اصل حَظر و اصل اباحه برای شناختن حکم موضوعی است اما اصل احتیاط و اصل برائت ناظر به عمل مکلف است و برای درک تکلیف و وظیفه افراد است.

 3. اصل حَظر و اصل اباحه یک اصل عقلی است اما اصل احتیاط و اصل برائت می تواند اصل شرعی یا عقلی باشد.

 4. اصل اباحه صرفاً تکلیف تحریمی را منتفی می سازد (ممنوعیت عمل را بر می دارد) اما اصل برائت هم تکلیف تحریمی و هم تکلیف وجوبی مشکوک را مرتفع می کند.

✅ حقوق تجارت نکته 593

پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و ‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي به‌ اطلاع اشخاص ذينفع برسانند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه، هر مبلغ از وجوه كه ‌در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته 594

هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شود، در حکم کلاهبردار خواهد بود.(ماده 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 593

شرایطی که وجود آنها ضامن دور ماندن گواه از اتهام است:

 • نداشتن نفع شخصی در دعوا.

 • نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط.

 • اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 594

سایر شرایطی که علاوه بر موارد فوق الذکر برای صحت شهادت گواه ضروریست:

 • طهارت مولد.

 • وجود رابطه خویشاوندی گواه با یکی از طرفین دعوا می تواند در ارزش و تأثیر گواهی به تشخیص دادگاه موثر باشد.

 • وجود رابطه خادم و مخدومی بین گواه و یکی از اصحاب دعوا می تواند در ارزش و تأثیر گواهی به تشخیص دادگاه موثر باشد.

✅حقوق مدنی نکته 595

هیچ کس نمی تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محکوم کند. چنین وصیتی نافذ نیست یعنی باطل است.

✅حقوق مدنی نکته 596

موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت خود رجوع کند.

✅آیین دادرسی کیفری نکته 595

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون،دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند،چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد دردادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی میشود.

✅آیین دادرسی کیفری نکته 596

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

✅حقوق جزا نکته 595

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.

✅حقوق جزا نکته 596

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته 382

بین اخباریون و اصولیون در مورد شبهه ی حکمی تحریمی اختلاف نظر وجود دارد به این بیان که در شبهه ی حکمی تحریمی، اخباریون قائل به اصل احتیاط و اصولیون، قائل به اصل برائت هستند.

✅اصول فقه نکته 383

مجرای اصل برائت، شک در تکلیف یا شک در توجه تکلیف به مکلف یا شک در اصل تکلیف یا شبهه بدوی (ابتدایی) است. خلاصه اینکه ازدیدگاه اصولیان، اصل برائت در تمام مواردی که اصل وجود تکلیف مورد شک و تردید قرار گیرد جاری خواهد بود اعم از شبهات تحریمی، وجوبی، شبهات موضوعی و حکمی(همان، ص106).

✅حقوق تجارت نکته 595

هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به مجازات حبس تادیبی از دو ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

✅حقوق تجارت نکته 596

رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند به مجازات حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم می شوند.

✅آیین دادرسی مدنی نکته 595

شرایط ماهوی صحت گواهی شاهد عبارت است از:

 • قطع و یقین در گواهی.

 • مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا.

 • اتحاد مفاد گواهی گواهان.

✅آیین دادرسی مدنی نکته 596

شرایط شکلی صحت گواهی شاهد عبارت است از: اعتبار گواهی مستلزم حضور گواه در دادگاه است و ارسال شهادت نامه کتبی موثر در اثبات ادعای کسی که به گواهی استناد کرده است نمی باشد.