.

.

✅ حقوق مدنی نکته1017

اگر عقد اصلي صحيح باشد و مدتي بعد اقاله يا فسخ شود، شرط ضمن آن نيز باطل مي شود بنابراين:

 • اگر شرط نتيجه باشد : نتيجه به حالت قبل باز مي گردد.

 • اگر شرط صفت باشد: وصف به همراه مورد معامله به مالك پيش از عقد بر مي گردد . چيزي در ازاي آن داده نمي شود.

 • اگر شرط فعل باشد و به آن عمل نشده باشد، ‌تعهد ناشي از آن ساقط مي شود. و اگر هم به آن عمل شده باشد،‌ مشروط عليه مي تواند عوض آن را از مشروط له مطالبه كند.

✅ حقوق مدنی نکته1018

اصولا، اگر عقد منحل گردد شرط نتيجه نيز منحل مي شود.

اما اگر شرط نتيجه يكي از سه عقود (نكاح، وقف، ضمان) باشد كه قابل اقاله نيستند، در صورتي كه عقد اصلي منحل شود اين سه عقد منحل نمي شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1017

موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم یا اجرای مجازات ، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1018

دیه ، قصاص ، حد قذف و محاربه  بعد از دستگیری و بعد از تسلط با توبه ساقط نمی گردد

✅ حقوق جزا نکته1017

موضوع جرم جعل سند یا نوشته است و اشیا مذکور در قانون می باشد(مهر،تمبر،منگنه و علامت)

✅ حقوق جزا نکته1018

نوشته موضوع جعل باید اصیل باشد،پس تغییر در فتوکپی جعل نیست مگر اینکه فتوکپی برابر اصل باشد.

✅اصول فقه نکته 927

توجه کنیم که اگر جمله حاوی مفهوم لقب، عبارتی بود که با قواعد حقوقی و فقهی سازگار و توجیه پذیر بود درستی این جمله، نه بخاطر اعتبار مفهوم لقب، بلکه به سبب ادله دیگری است که درستی این جمله را تأیید می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1017

شرایط مطالبه چک از طریق کیفری:

1-   مطالبه وجه چک از طریق کیفری صرفاً علیه صادرکننده چک امکان پذیر است

2-   دارنده ظرف مدت شش ماه ازتاریخ صدور چک جهت وصول آن به بانک محال علیه مراجعه کرده باشد.

3-   دارنده ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، طرح دعوای کیفری نموده باشد.

4-   فقط شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری خواهد داشت و لذا کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده است حق شکایت کیفری را نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1018

اگر صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري⇊

وجه چك را نقدً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1017

کمیسیون بدوی متشکل از هفت نفر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1018

 اگر اختلاف میان مبلغ موضوع رای و مبلغ مورد ادعای مامور گمرک تا 5 ملیون ریال باشد رای قطعی و اگر بیش از 5 ملیون ریال باشد قابل تجدیدنظر است.

✅ حقوق مدنی نکته1019

اسقاط حق حاصل از شرط مانند اسقاط هر حق ديگري ايقاع رضايي است و با هر چيزي دلالت بر قصد كند واقع مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1020

معامله نسبت به مال غير بدون اذن مالك را معامله فضولي گويند.

✅ آیین دادرسی کیفری  نکته1019

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد

✅ آیین دادرسی کیفری  نکته1020

اگر جرائم حدی غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید

✅ حقوق جزا  نکته1019

تغییر سند مجعول جعل نیست.

✅ حقوق جزا  نکته1020

جرم جعل یک جرم مطلق است اما در تحقق این جرم قابلیت اضرار باید وجود داشته باشد.منظور از قابلیت ضرر رسانی ورود قابلیت ورود ضرر مادی،معنوی و یا ضرر عمومی و اجتماعی می باشد.

✅اصول فقه نکته928

مفهوم عدد: هرگاه عددی در عبارت ذکر شود، آیا مفهوم مخالف دارد؟ یعنی بر نفی حکم از میزان کمتر و بیشتر از آن عدد دلالت می کند یا نه؟ به زبان ساده تر مفهوم داشتن عدد یعنی اهمیت داشتن و موضوعیت داشتن آن به نحوی که با تغییر عدد، حکم هم تغییر می کند و با تغییر عدد موجود در قانون یا قرارداد، حکم آنها محقق نخواهد شد. اصولیین معتقدند که عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه ای وجود داشته باشد. از جمله قرائن آن است که بدانیم گوینده در صدد بیان حد و اندازه حکم است. البته در بیشتر مواد قانونی که عدد بکار رفته، عدد مفهوم دارد.

✅ حقوق جزا  نکته1019

اگر قبل از صدور حكم قطعي⇩

شاكي گذشت نمايد يا اين كه متهم وجه چك و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارت مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد

مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد كرد.

✅ حقوق جزا  نکته1020

اگر پس از صدور حكم قطعي⇊

شاكي گذشت كند يا اين كه محكوم عليه موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد

اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1019

 اگر شخصی بدون اخذ مجوز از شهرداری یا خارج از حدود مجوز اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهر کند و شهرداری در پی تخریب آن مستحدثات باشد، موضوع به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1020

کمیسیون ماده 100 شهرداری متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری(قاضی) و یکی از اعضای شورای شهر می باشد.

 [13.06.18 07:51]

🔶روز پانصد و دوم:23 خرداد ماه 1397

✅ حقوق مدنی نکته1021

در معامله فضولي سه طرف وجود دارد:

 • كسي كه معامله مي كند (فضول(

 • طرف معامله كه با فضول معامله مي كند (اصيل(

 • كسي كه فضول براي او معامله مي كند (مالك(

 • ✅ حقوق مدنی نکته1022

معامله فضولي غير نافذ است و مالك مي تواند آن را رد يا تنفيذ نمايد.

⟡ در صورت تنفيذ ⇜ معامله نافذ بوده

⟡ در صورت رد ⇜ معامله باطل است

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1021

در جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی درجه شش ، هفت ، هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، مجازات ساقط می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1022

در جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی از درجه 1 تا 5 دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.(کیفیت مخففه قضایی

✅ حقوق جزا نکته1021

جعل مادی یعنی دست بردن در سند تنظیم شده اما جعل معنوی یعنی دست بردن در نوشتن و تنظیم سند.

✅ حقوق جزا نکته1022

مصادیق جعل معنوی در ماده 534 کتاب تعزیرات بیان شده است،به موجب این ماده: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرارنشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

✅اصول فقه نکته 929

در سه فرض، با توجه به تصریح قانونگذار یا با کمک شواهد و قرائن می توان فهمید که عدد برای بیان محدوده و قلمرو حکم است؛ به عبارت دیگر در این موارد، حکم قانونی مقید به آن عدد شده است لذا می توان نفی حکم را نسبت به کمتر یا بیشتر از آن عدد ویا هر دو جهت استنباط کرد و در نتیجه مفهوم دارد:

 1. زمانی که عدد بیان کننده حداکثر حکم می باشد. در اینجا می توان از عدد، نفی حکم به مقدار بیشتر را استنباط نمود.

 2. در این حالت عدد از حیث حداکثر، دارای مفهوم است (بیشتر نباشد ولی کمتر می تواند). زمانی که عدد بیان کننده حداقل حکم می باشد. در این حالت عدد از حیث حداقل، دارای مفهوم است (کمتر نباشد ولی بیشتر می تواند).

 3. زمانی که عدد به عنوان حد و مرز قطعی حکم مشخص شده است و از قرائن و شواهد و مواد دیگر می توان فهمید که حکم موردنظر قانونگذار، مقید و وابسته به آن عدد است. در این حالت عدد از جهت حداقل و حداکثر، دارای مفهوم است (نه کم و نه بیش).

✅ حقوق تجارت نکته1021

چك هايي كه در ايران عهده بانك هاي خارج از كشور صادر شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

✅ حقوق تجارت نکته1022

 چک در ایران عهده یک بانک خارجی صادر و با عدم تأدیه مواجه شده است دارنده برای تعقیب صادر کننده در ایران⇜ ارائه گواهی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1021

این کمیسیون می تواند رای به تخریب بنای غیر مجاز دهد. رای این کمیسیون ظرف ده روز قابل اعتراض نزد کمیسیون تجدیدنظر (که شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 است) می باشد که رای آن قطعی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1022

 کمیسیون ماده 99 صالح به رسیدگی به تخلف از حیث ساخت و ساز بدون مجوز خارج از محدوده ی شهرهاست.

✅ حقوق مدنی نکته1023

رضاي باطني و سكوت مالك براي نفوذ معامله كافي نيست و رضاي مالك ولو به صورت ضمني بايد اعلام گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1024

اگر مالك با اطلاع از معامله فضولي مال خويش را بفروشد اين عمل، رد ضمني معامله فضولي است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1023

مقررات راجه به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ، جاری نمی گردد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1024

توبه در جرایم تعزیری منصوص شرعی بی اثر است.

✅ حقوق جزا  نکته1023

معمولا جعل معنوی توسط مامورین دولت و در اسناد رسمی واقع می شود تحقق جعل معنوی توسط اشخاص عادی هم متصور است.

✅ حقوق جزا  نکته1024

هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا چنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(جعل مادی)

✅ اصول فقه نکته 930

اگر عدد مذکور در عبارت قانونی یا قراردادی یا فقهی، از هیچ جهتی(حداقل یا حداکثر یا هر دو) اهمیتی نداشت این عدد، مفهوم ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1023

چك فقط در تاريخ مندرج در آن و یا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1024

صدور چک بعد از حکم ورشکستگی ⇦ جرم صدور چک بلامحل

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1023

 کمیسیون ماده 99 از نماینده وزارت کشور، قاضی(نماینده دادگستری) و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1024

رای این کمیسیون می تواند مبنی بر تخریب یا اخذ جریمه معادل 50 تا 70 درصد معادل نرخ روز ملک (اعیان احداثی) باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1025

اجازه و رد هر دو ايقاع بوده و تنها به اراده مالك صورت مي گيرد. اين ايقاع لازم بوده و قابل برگشت نمي باشد. (م 250 ق.م.)

✅ حقوق مدنی نکته1026

مالك حق دارد معامله فضولي را تنفيذ يا رد نمايد و لازم نيست كه اجازه يا رد فوري باشد. با اين وجود اگر مالك در تنفيذ يا رد معامله تاخير كند و اين تاخير موجب ضرر اصيل شود. وي (اصيل) مي تواند معامله را بر هم زند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1025

در مواردی که توبه مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد ، توبه ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود . چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد . در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1026

متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگیارائه نماید

✅ حقوق جزا نکته1025

استفاده از سند مجعول جرمی است مستقل.این جرم مطلق است. اگر کسی هم مرتکب جعل و هم مرتکب استفاده از سند مجعول شود مرتکب تعدد مادی شده است.برای تحقق استفاده از مجعول سوء نیت خاص لازم نیست.

✅ حقوق جزا نکته1026

عکسبرداری از کارت شناسایی،اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارکمشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت مجازات محکوم خواهند شد.

اصول فقه نکته 931

گاهی عدد به عنوان غایت حکم در کلام آورده می شود؛ در چنین مواردی نیز عدد، دارای مفهوم است و غایت هم همانطور که قبلا گفتیم مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1025

در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

1-   در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

2-   هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

3-   چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.

4-   هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

✅ حقوق تجارت نکته 1026

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1025

 رای کمیسیون ماده 99 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1026

 کمیسیون ماده 77 صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض بین مودی و با شهرداری را دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1027

⎈ معامله فضولي در صورتي تنفيذ شده محسوب مي شود كه شخص مالك با عنايت به مالكيت خويش (به عنوان مالك) آن را تنفيذ نمايد. بنابراين اگر كسي نسبت به مال غير معامله فضولي نمايد و بعد آن مال به طريقي مانند ارث به او منتقل شود، صرف تملك موجب نفوذ معامله سابق نبوده و بايستي رضاي اين شخص مجددا به عنوان مالك ابراز گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1028

اگر شخصي به عنوان فضول نسبت به مالي معامله كند و بعد معلوم شود كه اين مال متعلق به خود او بوده و يا متعلق به كسي بوده كه  معامله‌کننده مي‌توانسته است از جانب او (مثلا به عنوان وكيل،‌ ولي،‌ قيم) معامله كند چنين معامله اي صحيح نبوده و منوط به تنفيذ اين شخص خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1027

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1028

هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت  کیفری مورد شبهه یا تردیدقرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1027

هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به مجازات محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1028

هرگاه طبیب تصدیقنامه  رخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی مجازات محکوم خواهد شد(جرم صدور تصدیق نامه خلاف واقع)و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.(جرم مطلق)برای سایر تصدیقنامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات خواهد شد.(جرم مقید)

✅اصول فقه نکته932

شرط عمومی تحقق مفهوم که وجود آن در همه انواع مفهوم مخالف ضرورت دارد این است که میان حکم از یک سو و شرط یا وصف یا غایت از سوی دیگر، رابطه علیت انحصاری وجود داشته باشد(همان، ص181).

✅ حقوق تجارت نکته1027

وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.

✅ حقوق تجارت نکته1028

در صورتی که چکی که با دو امضاء معتبر است فقط از ناحیه یکی از امضاکنندگان امضاء شود⇜ چک ناقص محسوب می شود و مسئولیت کیفری و حقوقی فقط متوجه امضاکنندگان خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1027

کمیسیون ماده 77 متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری(قاضی) و عضو شورای شهر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1028

رای این کمیسیون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته1029

اگر كسي مال خود را با مال ديگري به طور فضولي مورد معامله قرار دهد، معامله نسبت به مال خود نافذ و نسبت به مال ديگري غير نافذ است.

مانند اين كه دو برادر با هم در زميني معين مشاعا شريك باشند و يكي از آن ها بدون اذن ديگري تمام زمين را به ثالث منتقل نمايد. چنين معامله اي نسبت به سهم خودش (معامله كننده) نافذ و نسبت به سهم برادر غير نافذ است.

✅ حقوق مدنی نکته1030

اگر فضول عين مالي را فروخته باشد و قبل از اين كه از طرف مالك اجازه يا رد شود معاملات ديگري روي آن صورت پذيرد بدين نحو كه خودِ مالك مالش را فروخته باشد و آن شخص نيز به ديگري و ديگري به ديگري و الخ فروخته باشد يا همان مال را كه فضول معامله كرده مورد معاملات ديگري قرار گرفته باشد؛ در اين حالت، ‌هر يك از معاملات را كه مالك تنفيذ نمود آن معامله و معاملات بعدي نافذ خواهد بود و معاملات قبل از آن باطل مي شود.

❂معاملات متعدد بر مبيع مالك:

مثال:‌فضول زمين متعلق به مالك را به “الف” مي فروشد، “الف” آن را به “ب” و “ب” آن را به “ج” و … مي فروشد.

فروش از فضول  به الف (معامله اول)          فروش از الف به ب (معامله دوم)          فروش از ب به ج (معامله سوم)

اگر مالك معامله دوم را تنفيذ نمايد معامله دوم و سوم نافذ و معامله اول باطل مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1029

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1030

مطابق تبصره 2 ماده 13 ق.آ.د.ک: هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود . مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند . در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت 5 روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . در این صورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

✅ حقوق جزا  نکته1029

هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دانشسراها، مراکز تربیت معلم،اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتامی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا  نکته1030

هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود،جاعل محسوب و به مجازات محکوم خواهد شد:

الف-تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده به آنها.

ب-تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علایم به آنها.

اصول فقه نکته 933

عام لفظی است که همه افرادی را که به آن نامیده می شوند، فرا گیرد و برای آنها وضع شده باشد.

در تعریف دیگر آمده: «لفظی که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می گیرد»(همان، ص184). لفظ عام با کلماتی مانند کلیه، همه، جمیع، هر، تمام، هیچ، جمع معرفه، نکره در سیاق نفی بیان می شود. خاص لفظی است که دایره شمولش نسبت به عام محدودتر باشد و تنها برخی از افراد و مصادیق مفهوم عام را در بر می گیرد.

✅ حقوق جزا  نکته1029

✌️توجه داشته باشید: در صورتی که چک از طرف شخصی به نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد و پس از مراجعه به بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، هم نماینده و هم صاحب حساب به صورت تضامنی مسئولیت پرداخت وجه چک را دارند اما صرفاً نماینده مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر آن¬که ثابت کند عدم پرداخت مستند به او نبوده است⎆⎆

✅ حقوق جزا  نکته1030

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک:

1-  صادركننده چك يا ذينفع یا قائم مقام قانوني آن¬ها با تصريح به اينكه چك، مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

2-  ذينفع در مورد اين مقرره كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده است.

3-  بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.

[17.06.18 02:11]

4-  دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور، بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت مي كند.

5-  دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون در خصوص مجازات جرم چک بلامحل، به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1029

وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از:

 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نقض یا ابرام آرا.

 • رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور.

 • صدور آرا وحدت رویه.

 • تجویز اعاده دادرسی یا احاله در امور کیفری.

 • حل اختلاف در صلاحیت.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1030

 هر شعبه از دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و یک مستشار است.

✅ حقوق مدنی نکته1031

اگر در معامله فضولي شخص فضول پس از دريافت ثمن ، نسبت به ثمن، معامله فضولي نمايد و پس از آن باز معاملات ديگري نسبت به ثمن صورت گيرد، در اين صورت باز مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه مايل است تنفيذ كند در صورت تنفيذ، خود معامله تنفيذ شده و معاملات قبل از آن نافذ خواهد بود.

مثال: فضول زمين متعلق به الف را به ب فروخته و مبلغ صد ميليون تومان دريافت نموده است. با اين مبلغ (صد ميليون تومان) دو اتومبيل خريداري نموده است. دوباره يكي از اتومبيل ها را فروخته و با ثمن حاصل از آن تعدادي فرش خريداري نموده است:

❂ معاملات متعدد بر ثمن حاصل از فروش زمين متعلق به مالك:

 فروش زمين (معامله اول)          دو عدد اتوميبل (معامله دوم)          تعدادي فرش (معامله سوم) و…

اگر مالك معامله دوم را تنفيذ كند معامله دوم و اول نافذ مي شود و معامله سوم باطل

✅ حقوق مدنی نکته1032

رد معامله از سوي مالك نسبت به گذشته اثر دارد (اثر قهقرايي) و معامله از ابتدا باطل مي باشد. اما اجازه فقط از حيث منافع عوضين نسبت به زمان گذشته (از روز عقد) موثر است. نسبت به منافع نظريه كشف مورد قبول است بدين معنا كه اجازه كاشف از انتقال منافع در زمان گذشته است.

مالكيت نسبت به عين از روز تنفيذ (اثرش نسبت به آينده است) و مالكيت نسبت به منافع از روز عقد است. (اثر قهقرايي و نسبت به گذشته دارد)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1031

مطابق تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا : در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1032

ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از : ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول

✅ حقوق جزا نکته1031

هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند،به مجازات محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1032

هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به مجازات محکوم خواهد شد.در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به مجازات بیشتری محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر(74)ضربه شلاق خواهد بود.

✅اصول فقه نکته 934

عام و خاص از امور نسبی هستند. یعنی یک لفظ، در عین خاص بودن از جهتی، ممکن است از جهت دیگر عام باشد. مانند واژه «اطفال بزهکار» افراد و مصادیق مختلفی را شامل می شود و از این رو عام است اما همین لفظ اگر با لفظ بزهکاران سنجیده شود خاص است. همچنین واژه «اطفال بزهکار» نسبت به لفظ «بزهکاران» یا «اطفال» سنجیده شود خاص است ولی همین واژه را نسبت به افراد و مصادیق خود (کودکانی که بزهکار نامیده می شوند) بسنجیم عام است(همان، ص185).

✅ حقوق تجارت نکته1031

اگر چک سابقاً صادر شده باشد و بلامحل نباشد اما به علت ورشکستگی بانک، پرداخت وجه چک ممنوع شده باشد، ممنوعیت کیفری در پی نخواهد داشت.

✅ حقوق تجارت نکته1032

دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه¬هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن¬كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1031

 در صورت بروز اختلاف میان رئیس و مستشار هر شعبه برای صدور رای، رئیس دیوان یک قاضی از بقیه شعب به این شعبه اضافه می کند تا در خصوص پرونده اختلافی رای با نظر اکثریت صادر شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1032

 صلاحیت شعب دیوان در امور مدنی اعم است از رسیدگی به درخواست فرجام و حل اختلاف در صلاحیت.

✅ حقوق مدنی نکته1033

اگر معامله فضولي به وسيله مالك رد شده و مبيع در تصرف مشتري باشد، مانند آن است كه مشتري بدون رضاي مالك بر مال غير مستولي شده فلذا در صورت علم به اين موضوع غاصب و در صورت جهل، در حكم غاصب است. در هر حال مشتري ضامن عين و منافع مال است. يد مشتري در اين حالت ضماني بوده و مسئول هر نقص و عيبي بر مال است. فلذا در صورت بقاي عين بايد عين مال و در صورت تلف شدن آن بايد مثل يا قيمت مال را به مالك مسترد نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1034

هر گاه فضول مال غير را فروخته و مبيع را به تصرف مشتري داده باشد اما مالك آن را اجازه نكند، معامله باطل بوده و اصيل و مشتري هر دو در برابر مالك مسئوليت دارند و مالك مي تواند به هر كدام كه بخواهد رجوع كند:

❂ اگر مالك به اصيل رجوع نمود: اعم از اين كه اصيل در معامله عالم بوده يا جاهل مالك مي تواند كل خسارت را از او مطالبه نمايد.

⋆ در صورت علم اصيل به فضولي بودن معامله وي تنها مي تواند براي استرداد ثمن به فضول مراجعه نمايد (طبق قاعده اقدام، زيرا به ضرر خويش اقدام نموده است)

⋆ در صورت جهل وي به فضولي بودن معامله،‌ مي تواند ثمن و خسارات را از فضول مطالبه نمايد.

❂ اگر مالك به فضول مراجعه نمايد:‌ مالك مي تواند تمام خساراتش را از فضول مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1033

زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1034

برای جبران ضرر و زیان معنوی دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

✅ حقوق جزا نکته1033

در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ  را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده شده است نخواهد بود.

✅ حقوق جزا نکته1034

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد،علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اصول فقه نکته 935

راههای شناخت عام عبارت است از: 1- ادات عموم: همه، هر، هیچ، کلیه، کل، تمام، جمیع، مجموعاً، کلاً، سایر، کافّه و … .

2-کلمات جمع مثل دانشجویان، عقود؛ و اسم جمع مانند ملت، گروه، قبیله، تیم و … . مثال های جمع در قوانین در ماده 10 ق.م(قراردادهای خصوصی) و اصل 24 ق.ا(نشریات و مطبوعات)(همان، ص187). اسم مفرد چه به صورت معرفه و چه نکره، مفید عموم نیست بلکه در صورت وجود قرینه خاصه یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) مفید اطلاق است(همان). 3- نکره در سیاق نفی یا نهی: هر گاه لفظ نکره ای در یک جمله منفی یا در ضمن جمله دلالت کننده، بر نهی قرار گیرد به طوری که نهی یا نفی به آن اسم نکره، تعلق گرفته باشد آن لفظ نکره دلالت بر عموم می کند. 4. وجود ادات استثناء: وجود این ادات در جمله، حاکی از عام بودن عبارت قبل از آن است. 5. مطلق در جملات منفی: لفظ مطلق لفظ بدون قیدی است که شامل انواع و اقسام و حالات و کیفیات مختلف می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1033

دارنده چک می تواند به تبع دعوای کیفری، وجه چک و ضرر و زیان خود را تا پیش از صدور رأی، از دادگاه کیفری بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته1034

⎈⎈مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام فقط می¬تواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ نماید.

✅ آیین دادرسی نکته1033

شعبه هیئت عمومی وحدت رویه متشکل از مجموعه ای از روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور است که حضور سه چهارم آنان برای تشکیل جلسه ضروریست.

✅ آیین دادرسی نکته1034

 اختلاف رویه ها از طریق رئیس دیوان یا دادستان کل کشور  برای صدور رای وحدت رویه قابل طرح در هیئت عمومی هستند.

✅ حقوق مدنی نکته1035

تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:

 1. به وسيله‌ي وفاي به عهد

 2. به وسيله‌ي اقاله‌

 3. به وسيله‌ي ابراء

 4. به وسيله‌ي تبديل تعهد

 5. به وسيله‌ي تهاتر

 6. به وسيله‌ي مالکيت مافي‌الذمه‌

✅ حقوق مدنی نکته1035

مطابق ماده 265 ق.م. هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌.

پرداخت اماره مديونيت است. يعني اگر كسي مالي به ديگري بدهد اصل بر اين است كه به او مديون بوده است لذا براي استرداد، پرداخت كننده بايستي مديون نبودن خويش را ثابت نمايد. (مطابق نظر دكتر كاتوزيان)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1034

منافع ممکن الحصول : منافعی است که در آینده قطعاً نصیب شاکی می شود . منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند ، لذا منافع محتمل الحصول یا ضرر و زیان عدم النفع توسط شاکی قابل مطالبه نیست

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1035

مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود

✅ حقوق جزا نکته1034

زندانیانی که مطابق آیین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می گردند.

✅ حقوق جزا نکته1035

هرکس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به مجازات محکوم می شود.(یک جرم مطلق است و همچنین یکی از مصادیق معاونت در جرم است که به طور مستقل جرم انگاری شده است.)

✅اصول فقه نکته 936

اقسام عام عبارت است از:

1-عام افرادی (استغراقی یا شمولی یا استیعابی): آن است که حکمی که بدان تعلق می گیرد به هریک از افرادش بطور مستقل تعلق گیرد؛ به عبارت دیگر به ازاء افراد آن، حکم وجود دارد و به تبع آن به همین تعداد امتثال یا مخالفت داریم. در عام افرادی، افراد و مصادیق عام، مستقلاً و به صورت جداگانه، در عرض هم هستند. در این عام، به ظاهر یک حکم بیان شده اما به واقع به تعداد افراد و مصادیق عام، حکم وجود دارد و حکم شامل تک تک افراد مستقلاً می شود.

2-عام مجموعی: هرگاه تعلق حکم به عام به نحوی باشد که حکم برای همه افراد عام با هم و مجموعاً باشد به طوری که فقط یک حکم وجود داشته باشد نه چندین حکم، در نتیجه یک امتثال بیشتر نخواهیم داشت ولی مخالفت با حکم امکان دارد به تعداد افراد باشد. در عام مجموعی مجموع افراد عام، روی هم رفته موضوع حکم به شمار می رود. در نتیجه، برخلاف عام استغراقی در اینجا هر یک از افراد و مصادیق عام، به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزئی از موضوع حکم به شمار می رود(همان، ص189).

3-عام بدلی: هرگاه حکمی به موضوع عامی تعلق گیرد ولی به نحوی باشد که منظور یک فرد غیرمعین از همه افراد عام باشد نه همه (تک تک آنها) و نه مجموع آنها با هم، در نتیجه یک امتثال یا یک مخالفت بیشتر نخواهیم داشت.

✅ حقوق تجارت نکته1034

مجازات صدور چک بلامحل⇩

⤺ مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال ⇜ محکومیت به حبس تا حداكثر شش ماه

⤺ مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال ⇜ محکومیت به شش ماه تا يك سال حبس

⤺ مبلغ مندرج در متن چك بیش از پنجاه ميليون ريال ⇜ محکومیت به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دوسال

✺نکته اول در صورتي كه كه صادر كننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.

✺نکته دوم اين مجازات شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1035

حواله های صادره از صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ⇜چک تلقی نمی¬گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1034

 رای وحدت رویه برای شعب دادگاه و شعب دیوان در موارد مشابه لازم الاتباع است و این رای قابل تجدیدنظر از سود خود دیوان نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1035

اگر در زمینه امور کیفری یا مدنی دادگاه در اثر اعتراض اصحاب دعوا مبادرت به صدور رای اصراری کند، چنانچه شعبه ی دیوان عالی رای اصراری را تایید ننماید، موضوع باید برحسب مورد در هیئت عمومی شعب حقوقی یا کیفری مطرح شود.

✅ حقوق مدنی نکته1037

منظور از تعهد طبيعي، تعهدي است كه قانونا براي متعهد له امكان مطالبه آن وجود ندارد. اما اگر متعهد با ميل خويش آن را ادا نمود حق استرداد آن را ندارد. مانند تعهدي كه مشمول مرور زمان شده.

دادن صدقه نوعي اداي دين وجداني (تعهد طبيعي) است بنابراين قابل رجوع نمي باشد.

همچنين مانند جايي كه شخصي به خواهر درمانده اش يا فرزند طبيعي خويش نفقه مي دهد و قابل رجوع نيست.

✅ حقوق مدنی نکته1038

ايفاي دين از جانب غير مديون (پرداخت توسط ثالث) قانونا امكان پذير بوده و موجب سقوط دين       مي شود.

اگر پرداخت با اذن بوده پرداخت كننده حق رجوع به مديون را دارد.  و اگر پرداخت بدون اذن بوده پرداخت كننده حق رجوع به مديون را ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1037

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در امور مدنی می باشد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1038

مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری ( مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری ) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی ( در مرحله بدوی ) ، می باشد

✅ حقوق جزا نکته1037

در صورتی که احراز شود فرد فراری شونده یا مخفی کننده متهم،یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.(عذر معاف کننده)

✅ حقوق جزا نکته1038

هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند به مجازات محکوم خواهد شد.در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.(عذر قانونی تخفیف دهنده)

اصول فقه نکته 937

تفاوت اقسام عام در آثار حقوقی: در عام استغراقی، هر فرد از عام که محقق شود اثر تنها نسبت به همان فرد مترتب می شود و نسبت به فرد دیگر که مترتب نشده اثری بار نمی شود. پس هر فرد از افراد عام، جداگانه مورد حکم قرار می گیرد و امتثال یا عصیان جداگانه ای دارد. در عام مجموعی زمانی که تمام افراد و مصادیق عام تحقق یابند اثر منظور مترتب می شود. در حالی که در عام بدلی، موضوع حکم، فرد نامعینی از بین افراد عام است و با تحقق یک فرد، اثر بر همه ی افراد بار می شود. از این رو به تعبیر استادان قافی و شریعتی، در مورد امتثال امر و مخالفت امر، امتثال حکم در قالب یکی از مصادیق و افراد کافی است و نیازی به اجرا و امتثال حکم به تعداد افراد و مصادیق نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1037

بانك ها مكلفند كليه حساب هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادركرده و تعقيب آن ها منجر به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاري ديگري باز ننمايند. در مواردی که این اشخاص از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، مراتب از سوی بانک مرکزی برای حذف نام آن ها از فهرست، به بانک های کشور ابلاغ می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1037

در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد.

✺نکته⇦ هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1037

 چگونگی منتهی شدن یک پرونده حقوقی به صدور رای اصراری:

 • دادگاه بدوی یا تجدید نظر در مورد پرونده ی مدنی رای صادر کرده و از این رای تقاضای فرجام شده لذا پرونده به شعبه حقوقی دیوان ارجاع می شود.

 • شعبه ی دیوان ممکن است رای را تایید کند که در این صورت راه فرجام بسته می شود و رای اجرا می شود، یا نقض می کند که در این صورت پرونده به شعبه ی هم عرض دادگاه صادر کننده ی رای فرستاده می شود .

 • دادگاه هم عرض چنانچه پس از رسیدگی با همان استدلال رایی مشابه همان رای نقض شده صادر کند، به این رای، رای اصراری می گویند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1038

 رای اصراری قابل فرجام خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته1039

اگر پرداخت كننده به قصد تبرع دين مديون را پرداخته باشد حق رجوع نخواهد داشت، حتي اگر اذن در پرداخت هم داشته باشد. البته اصل بر عدم تبرع است و وجود قصد تبرع (مجاني بودن) خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1040

گاهي شخص ثالث اذن در پرداخت ندارد اما شرايط اداره فضولي مال غير (ماده 306 ق.م) جمع است. يعني مديون شخص غايب يا محجوري است كه موعد اداي دين او فرا رسيده و نه تنها اخذ اجازه از او و يا نماينده قانوني وي ممكن نيست بلكه تاخير نيز موجب تضرر اوست. در اين صورت ثالث مي تواند دين را پرداخت نموده و تحت عنوان اداره فضولي مال غير مخارج (مبلغ پرداختي) را از مديون مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1039

اصل برگشت ناپذیری : مطابق این اصل هر گاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آن که مدعی خصوصی س از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1040

اصل برگشت ناپذیری در ق.آ.د.ک جدید صراحتاً پیش بینی شده است . ( ماده 16 )

✅ حقوق جزا  نکته1039

هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که  از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به مجازات محکوم خواهد شد(ضعب عنوان).و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،سندی جعل کرده باشد،مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

✅ حقوق جزا  نکته1040

غصب عنوان و کلاهبرداری تعدد معنوی است اما غصب عنوان و جعل تعدد مادی.

اصول فقه نکته 938

برای تشخیص نوع عام در فرض عدم وجود قرینه، بنا بر نظر اصولیان اصل بر استغراقی بودن است مگر در صورت تعیین واضع یا قانونگذار در موارد خاص؛ دلیل آن هم کثرت استعمال و غلبه کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان است. البته در برخی موارد ممکن است قانونگذار، اصل را بر مجموعی بودن عام قرار دهد مانند مواد 854 و 669ق.م.

✅ حقوق تجارت  نکته1039

مرجع رسیدگی به دعوای کیفری⤆ دادسرا و دادگاه عمومی کیفری محل بانک محال¬علیه ⎆

✅ حقوق تجارت  نکته1040

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت است.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1039

رای اصراری لازم الاتباع نیست، رای وحدت رویه لازم الاتباع است.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1040

 اگر نسبت به رای اصراری تقاضای فرجام خواهی شود پرونده مجددا به شعبه ی دیگری از دیوان ارجاع می شود، در صورتی که شعبه رای را تایید کند رای قظعی می شود اما اگر شعبه رای را تایید نکرد حق نقض رای را ندارد بلکه باید پرونده را به هیئت عمومی شعب حقوقی ارجاع دهد. هیئت عمومی پس از رسیدگی پرونده یا رای را تایید می کند یا رای را نقض می کند و پرونده را به شعبه ی هم عرض دادگاه صادر کننده ی رای می فرستد، دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی رای مقتضی صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظر دیوان باشد. رای دادگاه سوم قطعی و لازم الاجراست.

✅ حقوق مدنی نکته1041

هر چند ايفاي دين از جانب غير مديون اصولا امكان پذير است ليكن اگر در انجام تعهدي مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد انجام تعهد به وسيله ديگري ممكن نخواهد بود مگر آن كه متعهد له از اين شرط صرف نظر نمايد.

گاهي در تعهدات قيد مباشرت مي شود يعني بر حسب توافق طرفين مقرر مي شود كه تعهد صرفا به وسيله شخص متعهد بايد انجام شود در اين صورت انجام آن عمل به وسيله ديگري ممكن نيست مگر آن كه متعهدله از قيد مباشرت صرف نظر نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1042

شرايط تحقق وفاي به عهد:

⟡ پرداخت كننده مالك آن چيزي باشد كه پرداخت مي كند يا حداقل از سوي مالك اذن داشته باشد.

⟡ پرداخت كننده بايد اهليت داشته باشد. زيرا پرداخت دين يك نوع استيفا و اجراي حق است.

⟡ دين بايد به شخص داين يا وكيل او يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد (مانند فرضي كه داين محجور بوده و ولي يا قيم دارد) تاديه گردد والا وفاي به عهد محقق نشده و موجب سقوط تعهد نخواهد بود.

⟡ در مقام وفاي به عهد نبايد مال متعلق حق شخص ثالث باشد. مثلا اگر مالي كه در ملكيت مديون است از سوي دادگاه توقيف شده باشد در اين صورت وفاي به عهد از طريق چنين مالي چون به زيان شخص ثالث (توقيف كننده) است اعتباري ندارد. مانند مالي كه در رهن ديگري است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1041

چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1042

در استرداد دعوای خصوصی و طرحمجدد آن در مرجع دیگر چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

✅ حقوق جزا نکته1041

هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها،مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد مرتکب جرم شده است. استفاده ازالبسه و اشیا مذکور در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

✅ حقوق جزا نکته1042

هرکس علنی و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مجازات خواهد شد.

اصول فقه نکته 939

تخصیص عبارت است از خارج گردانیدن بعضی از افراد و مصادیق از تحت شمول حکم عام بوسیله مخصِّص. به عبارت دیگر تخصیص اخراج حکمی بعضی افراد عام از تحت شمول حکم عام است و مخصِّص، دلیل خاصی است که بعضی افراد عام را از تحت حکم عام خارج می کند. مخصِّص، هر لفظ، عبارت یا دلیلی است که دامنه شمول حکم عام را محدود می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1041

 رأي وحدت رويه دیوان عالی کشور 669ـ21/7/1383 در مورد صلاحیت دادگاه در جرم صدور چک بلامحل⇩

«در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود.»

✅ حقوق تجارت نکته1042

چک سندی عادی است اما مقنن در ماده 2 قانون صدور چک آن را از حیث اجرا در حکم سند رسمی قرار داده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1041

صلاحیت عبارت است از توان و تکلیف یک مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و اموری که قانون پیش بینی نموده است لذا می توان صلاحیت را برای مرجع قضاوتی هم حق و هم تکلیف دانست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1042

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که نزد آن اقامه شده، به عهده همان دادگاه است.

✅ حقوق مدنی نکته1043

تقسيط بدهي از طرف دادگاه حتي بدون رضايت طلبكار مجاز است.

در اسناد تجاري اگر قسمتي از وجه برات پرداخت گردد، دارنده برات بايستي آن را دريافت نمايد و فقط مي تواند نسبت به مبلغ باقيمانده اعتراض عدم تاديه نمايد. يعني استثنائا تجزيه دين پذيرفته شده است.

اما  دادگاه نمي تواند بدون رضاي طلبكار بدهي را تقسيط نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1044

اقاله مربوط به طرفين عقد است فلذا اگر يكي از طرفين عقد فوت كند اقاله ديگر ممكن نيست.

⤆ اقاله به ارث نمي رسد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1043

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند ، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1044

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست

✅ حقوق جزا نکته1043

هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه،اماکن،محوطه ها و مجموعه های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است،یا تزئینات،ملحقاتتاسیسات،اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور،که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مدهبی باشد،خرابی آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1044

هرکس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها،اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به مجازات تعزیری محکوم می شود.اگر مال دولتی باشد و محل مراقبت از آن هم دولتی باشد موضوع مشمول سرقت حدی نمی شود اما اگر مال خصوصی باشد و در محل خصوصی هم توسط قوای دولتی محافظت شود،سرقت آن می تواند سرقت حدی باشد.

اصول فقه نکته 940

تخصص، خروج موضوع یک دلیل از تحت موضوع دلیل دیگر به صورت حقیقی و تکوینی و خود به خودی است. در تخصص، موضوع دو دلیل از یکدیگر کاملاً جدا است اعم از اینکه حکم هر دو دلیل، یکسان یا متفاوت باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1043

درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل آید.

✅ حقوق تجارت نکته1044

چک های صادره عهده شعب بانک های ایرانی در خارج و داخل کشور⇦ در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا = سندی است که مفاد آن بدون احتیاج به حکم دادگاه از طریق اجرای ثبت اسناد قابلیت اجرایی دارد.

💣 نکته بسیار مهم اسناد تقسیم می شوند به ⇩

  اسناد عادی

1-1 لازم الاجرا مانند: چک، اظهارنامه ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها و … . البته این اسناد در واقع در حکم اسناد لازم الاجرا هستند.

1-2 غیر لازم الاجرا مانند: سفته، برات، دفاتر تجاری، مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه معاملات املاک

  اسناد رسمی

2-1 لازم الاجرا مانند: سند ازدواج

2-2 غیرلازم¬الاجرا مانند: سند مالکیت، کارت ملی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1043

تشخیص دادگاه در رابطه با صلاحیت با اعمال طرق شکایت از آرا، قابل کنترل و بازرسی در مراجع بالاتر است. بدین معنا که اگر دادگاهی بدون داشتن صلاحیت به دعوایی رسیدگی کرده و حکم صادر نماید، با اعتراض شخص ذی نفع، مرجع عالی رای را نقض خواهد کرد.

نتیجه ی اشتباه در صلاحیت   ← نقض رای

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1044

 معیار تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه از حیث زمانی، زمان اقامه دعوا می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1045

اقاله ماهيتا عقد است اما عقدي است با آثار خاص. (عقدي است براي انحلال عقد قبلي)

✅ حقوق مدنی نکته1046

در ايقاعات اقاله راه ندارد. اقاله تنها در مورد عقود رخ مي دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1045

هر گاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1046

هر گاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند ، لازم الاتباع است

✅ حقوق جزا نکته1045

هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور،یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به مجازات محکوم می شود(جرم مقید)

✅ حقوق جزا نکته1046

هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به مجازات و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.(شروع به جرم قاچاق به عنوان جرم)

اصول فقه نکته 941

نسبت بین خاص و مخصص، عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر مخصِّصی، خاص است ولی هر خاصی، مخصِّص نیست بلکه خاص ها بر دو قسم هستند: خاصی که مخصِّص است و خاصی که مخصِّص نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1045

چک از بانک ایرانی عهده بانک آلمانی در حکم سند رسمی لازم الاجرا نیست

✅ حقوق تجارت نکته1046

درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1045

زمان اقامه ی دعوا ، روز تقدیم دادخواست به دفتر کل است نه زمان رسیدن دادخواست به دفتر شعبه، چرا که زمان تقدیم دادخواست به دفتر کل زمان اقامه ی دعوا محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1046

 اگر بعد از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی محل اقامت خوانده تغییر کند صلاحیت دادگاه از بین نمی رود چرا که در زمان تقدیم دادخواست خوانده در آن محل اقامت داشته و در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت وجود داشته و همان زمان ملاک تعیین صلاحیت است.

✅ حقوق مدنی نکته1047

اقاله تنها در عقود لازم كاربرد دارد. در عقود جايز طرفين هر وقت بخواهند مي توانند آن را بر هم زنند. عقود جايز را دو طرف مي توانند فسخ كنند.

✅ حقوق مدنی نکته1048

عقد نكاح، وقف، ضمان را نمي توان اقاله نمود. همچنين اقاله و اقرار نيز قابل اقاله نيستند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1047

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر می کند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1048

در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است

✅ حقوق جزا نکته1047

در مورد جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1048

هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به مجازات و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.(جرم مطلق)

✅اصول فقه نکته942

بحث تخصیص عام بوسیله خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل عام و خاص، تعارض و تنافی وجود داشته باشد بگونه ای که پذیرش کامل هردو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شد(همان، ص197).

✅ حقوق تجارت نکته1047

در صورت درخواست اجرای چک از طریق اداره ثبت فقط مبلغ چک از صادرکننده قابل مطالبه است.

✅ حقوق تجارت نکته1048

 اجرا از طریق ثبت فقط علیه صادرکننده امکان پذیر است و حتی علیه ضامن او نیز امکان ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1047

صلاحیت مراجع قضاوتی از دو جهت بایستی احراز گردد: صلاحیت ذاتی(مطلق) و صلاحیت محلی (نسبی).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1048

 برای تشخیص صلاحیت ذاتی باید صنف، نوع و درجه مرجع با لحاظ ضوابط قانونی مشخص گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1049

اقاله به ايقاع ماذون واقع نمي شود. يعني يك طرف نمي تواند به طرف مقابل اذن بدهد تا به صورت يك طرفه عقد را منحل نمايد. اقاله مختص بر هم زدن ارادي قراردادهاست.

✅ حقوق مدنی نکته1050

اقاله را نمي توان اقاله يا فسخ نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1049

هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1050

با صدور قرار اناطه هر گاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

✅ حقوق جزا نکته 1049

چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیا مکشوفه و آلات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 1050

هرکس اموال تاریخی-فرهنگی را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته943

مخصص متصل: زمانی است که مخصص جزیی از جمله عام است و خود به تنهایی استقلال ندارد که بر پنج قسم زیر می باشد:

1) صفت: مانند ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود».

2) شرط: مانند ماده 949 ق.م «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجین، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد».

3) استثنا: مانند ماده 1289 ق.م «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».

4) غایت: ماده 833 ق.م «ورثه نمی توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد»؛ ماده 15 ق.م و مواد 170 و 187 ق.ت.

5) بدل بعض از کل: زمانی که دو عنوان داریم و عنوان دوم دقیقاً معادل عنوان اول یا بخشی از آن است؛ مانند «اکرم العلما الفقها» فقها بدل است از علما. همچنین است عبارت «قبض طبقه اولی کافی است» در ماده 62ق.م.

6) متمم یا قید: مانند ماده 10 قانون صدور چک: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود… .

✅ حقوق تجارت نکته 1049

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 1050

اوراق لازم جهت صدور اجرائیه ثبتی در خصوص چک↡

1-  تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه

2-  اصل و فتوکپی مصدق چک

3-  گواهینامه عدم پرداخت چک

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1049

صلاحیت مراجع قضایی و اداری، مراجع عمومی و استثنایی و مراجع نخستین و تجدیدنظر نسبت به یکدیگر از گونه صلاحیت ذاتی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1050

 قوانین صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی بوده و جنبه آمره دارند.

✅ حقوق مدنی نکته1051

شرط فزوني يا كاستي در اقاله به اين معنا كه يكي از طرفين علاوه بر عوض اصلي عقد، چيز ديگري نيز به طرف مقابل بپردازد، شرط خلاف مقتضاي ذات اقاله بوده و مبطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1052

عدم نفوذ حكمي است مختص عقود و اقاله چون عقد به معناي خاص كلمه نيست هيچ گاه غير نافذ نمي شود بلكه يا صحيح است يا باطل. اقاله شخص مكره يا اقاله فضولي باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1051

در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده 271 ق.آ.د.ک می باشد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1052

در مورد اختلاف در مالکیت اموال منقول قرار اناطه صادر نمی شود

✅ حقوق جزا  نکته1051

خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور،به مجازات محکوم می شوند.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع  خارجی صورت گیرد،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

✅ حقوق جزا  نکته1052

هرکس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به مجازات محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

✅اصول فقه نکته944

مخصص منفصل: دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می کند و جزئی از کلام عام نبوده و خود به تنهایی و بدون نیاز به خواندن جمله ماقبل، مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1051

هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغی آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1052

اگر عدم پرداخت چک به دلیل عدم مطابقت امضای چک با امضای شخصی که حق صدور چک را دارد باشد یا این که به جهت فقدان مهر در خصوص اشخاص حقوقی باشد، در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1051

توافق اصحاب دعوا برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه ها فاقد اعتبار می باشند و اگر رایی از مرجعی که فاقد صلاحیت ذاتی است صادر شود، از سوی مرجع عالی نقض خواهد شد، چه خوانده در جلسه اول دادرسی ایراد عدم صلاحیت مطرح کرده باشد چه ایراد عدم صلاحیت مطرح نشده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1052

پس از تشخیص دادگاهی که از نظر ذاتی صلاحیت دارد، با بررسی قواعد صلاحیت محلی باید دادگاه صالح برای طرح دعوا را مشخص کنیم.

✅ حقوق مدنی نکته1053

با تحقق اقاله، ‌عقد نسبت به آينده منحل شده و عوضين بايستي مسترد شوند. اثر اقاله همانند فسخ ناظر به آينده است و نسبت به گذشته اثري ندارد. بنابراين اگر سهم مشاعي از مالي فروخته شده و با اجتماع شرايط قانوني حق شفعه به نفع شريك ايجاد شود، اقاله بعدي عقد بيع، موجب زوال حق شفعه نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1054

موضوع اقاله ممكن است انحلال تمام عقد باشد يا قسمتي از آن. اقاله قسمتي از عقد به صورت نامعلوم باطل است. اگر اقاله مربوط به بخشي از مورد معامله باشد بايد مقدار آن معلوم و معين باشد تا نافذ گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1053

مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1054

مورد صدور قرار اناطه ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ، شروع می شود . ( تبصره 2 ماده 105 ق.م.ا)

✅ حقوق جزا نکته1053

هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر،تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید،به مجازات و پرداخت خسارت محکوم می گردد.(جرم مطلق است و نیازی هم به سو نیت خاص ندارد)

✅ حقوق جزا نکته1054

هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به مجازات محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 945

مخصِّص غیرلفظی (لبّی): در مباحث فقهی می توان حکم عقل، بنای عقلاء، اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد و در مباحث حقوقی می توان اصول پذیرفته شده حقوقی و عرف و عادات رایج را در زمره مخصص لبّی آورد. ماده 456ق.م: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است». با توجه به اصول مسلم حقوقی می توان عبارت عام را تخصیص زد و گفت عبارت عام ماده 456ق.م شامل خیاراتی که با طبیعت عقد سازگار نیست مانند خیار غین در هبه یا خیار شرط در وقف نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1053

در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای یکی از آن ها باشد، اجرائیه علیه امضاکننده صادر می گردد.

✅ حقوق تجارت نکته1054

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده ⇜ به تقاضای بستانکار اجرائیه ثبتی علیه آن ها براساس تضامن صادر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1053

 اصل کلی در خصوص صلاحیت محلی:

 • دادگاه محل اقامت خوانده است.

 • اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده مطرح شود.

 • اگر خوانده در ایران سکونت نداشته باشد، باید در دادگاه محلی که خوانده در آنجا مال غیر منقول دارد، دعوا را مطرح کرد.

 • اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خویش مطرح نماید.

 • در نهایت اگر خواهان هم در ایران اقامتگاه نداشته باشد، می تواند دعوا را در هر یک از دادگاه های ایران اقامه کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1054

خواهان برای تشخیص اقامتگاه خوانده ( اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) باید به مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی مراجعه کند و اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1055

تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.

به عنوان مثال،‌ الف پرينتري را به ب فروخته و ب آن را به ج فروخته است. اكنون الف و ب مي خواهند معامله را اقاله كنند. در اين جا مانعي براي اقاله وجود ندارد هر چند اكنون پرينتر متعلق به ج است. يعني الف و ب مي توانند معامله را اقاله كنند اما نمي توانند پرينتر را از ج پس بگيرند. در واقع نسبت به پرينتر تلف حكمي رخ داده است. وقتي ب پرينتر را به ج مي فروشد و حال الف و ب تراضي   مي كنند كه معامله بينشان اقاله شود ديگر پرينتري وجود ندارد تا به الف برگردد اصطلاحا گفته مي شود تلف حكمي رخ داده پس ب بايد مثل يا قيمت آن رابپردازد و چون پرينتر يك مال قيمي است فلذا ب بايد قيمت زمان اقاله را بپردازد.

✅ حقوق مدنی نکته1056

در پرداخت مال قيمي، قيمت زمان اقاله ملاك است. چون پرداخت قيمت يك دين است و اين دين در زمان اقاله ايجاد مي شود.

⤆  قيمت زمان اقاله ملاك است نه قيمت زمان عقد و نه قيمت زمان تلف و نه قيمت زمان ادا

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1055

قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اگر مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1056

قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره 2 ماده 427 ق.آ.د.ک قابل اعتراض است

✅ حقوق جزا نکته1055

هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه،اماکن و محوطه های مذهبی- فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند،برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور،اقدام نمایدعلاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به مجازات محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1056

هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه،قاچاق یا فروش،معرفی،حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به مجازات محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 946

به عقیده اصولیان، تخصیص اکثر، ناپسند است یعنی اگر حکمی بصورت عام بیان شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنا شوند چنین بیانی ناپسند و موجب استهجان است. زیرا خارج از روش متعارف سخن است و هم مایه ضعف استدلال به آن عام می گردد.

تخصیص عام تا حدی جایز است که تعداد قابل توجه ای از افراد عام، تحت عام باقی بماند. مثلاً از مفهوم عامی که یکصد فرد دارد نمی توان هشتاد یا هفتاد نفر آن را خارج کرد زیرا در این صورت، نسبت تعداد باقیمانده (20 یا 30 نفر) با مجموع افراد (صد نفر) بسیار کم است و چنین استعمالی در نظر عرف، پسندیده و معمول نیست(همان، صص 198 و 199).

✅ حقوق تجارت نکته1055

⤆متقاضی اجرا از سوی اداره ثبت، صرفاً کسی که اول به بانک رجوع کرده نیست و حتی منتقل الیه پس از گواهی عدم پرداخت نیز می تواند تقاضای اجرائیه نماید.

✅ حقوق تجارت نکته1056

در خصوص چک های وعده دار اجرائیه ثبت پس از سر رسید صادر خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1055

محل اقامت خوانده که در دادخواست توسط خواهان اعلام شده حمل بر صحت می شود مگر اینکه خوانده خلاف این امر را ثابت کند یا خلاف آن با توجه به محتویات پرونده محرز گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1056

 اقامتگاه اشخاص حقیقی محل سکونت آنهاست مشروط بر اینکه مرکز مهم امور وی نیز همان جا باشد.

 ✅حقوق مدنی نکته1057

اثر اقاله ناظر به آينده است و نسبت به گذشته اثري ندارد. اما بحث مهم در اقاله بحث منافع است.

منافع:

  منافع متصل: منافعي كه قابل جدا شدن از مال نيست. مانند چاق شدن حيوان

  منافع منفصل: منافعي كه قابل جدا شدن از مال است. مانند ميوه درخت

 ⟡ منافع منفصل مبيع از زمان عقد تا زمان اقاله متعلق به كسي است كه به واسطه عقد مالك شده (خريدار)

 ⟡ منافع متصل مبيع از زمان عقد تا زمان اقاله متعلق به كسي است كه به واسطه اقاله مالك شده (فروشنده)

مثال: يك سال پيش الف (بايع) باغي به ب (خريدار) فروخته است. اكنون معامله را اقاله مي كنند، عين باغ به ملكيت الف بر مي گردد اما در مورد منافع اين يكسال:

⤆ اگر منفصل بود متعلق به ب

⤆ اگر متصل بود متعلق به الف

✅ حقوق مدنی نکته1058

اگر مالکِ بعد از عقد، در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

مثلا الف باغش را به ب فروخته به مبلغ 100 ميليون تومان، بعد از يكسال تصميم به اقاله مي گيرند. در اين يكسال ب كارهايي روي باغ انجام داده كه وضع باغ بهتر شده است. مثلا حصار كشيده،‌ چاه زده و … . در هنگام اقاله باغ با همين وضع خوبي كه دارد به الف بر ميگردد. اما ب مي تواند هزينه هايي را كه براي باغ كرده نقدا از الف بگيرد.

ب باغ را 100 ميليون تومان خريد،‌ 30 ميليون تومان هزينه باغ كرد اما 50 تومان به قيمت باغ افزوده شد. در هنگام اقاله ب مستحق 50 تومان قيمتي است كه به باغ اضافه شده نه 30 توماني كه خرج نموده است.

اما اگر ب 30 ميليون تومان هزينه باغ كرد، 50 تومان به قيمت باغ افزوده شد. 40 ميليون تومان هم در اثر نوسانات بازار به قيمت باغ افزوده شد يا از قيمت باغ كم شد باز ب مستحق 50 تومان است. چون اين مبلغ در اثر زحمت و كاري كه ب در باغ كشيده ايجاد گرديده است.

يعني همان مقداري كه به سبب عمل شخص بر مال افزوده شده.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1057

در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1058

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد

✅ حقوق جزا نکته1057

نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش،خطوط،شکل،جنس، اندازه،حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل،بر روی آن حک نشده باشد.

✅ حقوق جزا نکته1058

چنانچه شی ء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

✅اصول فقه نکته 947

چند مطلب در رابطه با مخصِّص و اقسام آن:

1-  عام بدون مخصِّص: ظهور در همه افراد دارد و نسبت به همه افرادش دارای اعتبار است(همان، ص 202).

2-  عام با مخصِّص متصل: لفظ عام از همان ابتدا ظهور در برخی افراد (به استثنای خاص) پیدا می کند. مخصِّص متصل از همان ابتدا جلوی انعقاد ظهور عام را می گیرد اما مخصِّص منفصل، پس از انعقاد ظهور عام وارد می شود(همان، ص 203).

3-  عام با مخصِّص منفصل: لفظ عام ظهور در همه افراد دارد و مخصِّص منفصل گرچه در انعقاد ظهور عام تأثیر ندارد. اما از حجیت این ظهور نسبت به همه افراد جلوگیری می کند(همان، ص202).

4-  برای تشخیص مخصِّص متصل از مخصِّص منفصل، دو ملاک وجود دارد: ملاک لفظی و ملاک عرفی. به نظر می رسد اتصال یا انقطاع عرفی در شناخت این دو قسم مخصِّص نقش بسزایی دارد. در مثالهای قانونی، اگر عبارت عام و مخصِّص در قالب یک ماده بیان شد مخصِّص از نوع متصل است اما اگر در قالب دو ماده جداگانه بیان شد مخصِّص از نوع منفصل است. تبصره ماده، در آنجا که مخصِّص ماده است مخصِّص متصل است.

✅ حقوق تجارت نکته1057

پس از صدور اجرائیه چک، دارنده می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بنماید در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1058

اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این خصوص از مراجع قضایی صادر شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1057

اگر محل سکونت شخص حقیقی و مرکز مهم امور وی از هم جدا باشد، اقامتگاه همان مرکز مهم امور شخص خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1058

اقامتگاه اشخاص حقوقی مطابق قانون مدنی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1059

ابرا نوعي عمل حقوقي يك طرفه يا ايقاع است براي اسقاط حق ديني. ابرا صرفنظر كردن دائن (طلبكار) از حق خود به اختيار است.

✅ حقوق مدنی نکته1060

ابرا عمل حقوقي تبعي است، بدين معنا كه اعتبار آن تابع وجود دين است. ابرا يك ايقاع تبعي است.

در مورد عقود تبعي مي توان به ضمان، حواله، كفالت و رهن اشاره نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1059

وظایف دادسرا عبارتند از : 1 – کشف جرم ، 2-تعقیب متهم ، 3-انجام تحقیقات، 4-حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، 5-اجرای احکام کیفری ،6- انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1060

در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود ندارد لذا در حوزه قضایی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است

✅ حقوق جزا نکته1059

در کلیه جرایم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی،سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.

✅ حقوق جزا نکته1060

در مورد جرایم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی که به وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند،برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.

✅ اصول فقه نکته 948

حالات شبهه مفهومیه در مخصص متصل:

الف)دوران امر بین متباینین: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان دو معنایی است که از هم جدا بوده و هیچ تطابقی با هم ندارند. مثال «واردات هر نوع کالایی جایز است غیر از شیر» لفظ شیر مردد است بین شیر خوراکی و شیرآلات. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است.

ب)دوران امر بین اقل و اکثر: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان یک معنای محدود و یک معنای گسترده تر است. در این قسم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک یعنی مورد زاید بر قدر متیقن) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است.

✅ حقوق تجارت نکته1059

دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود.

✅ حقوق تجارت نکته1060

⍇اگر دادگاه تأدیه وجه سند در وجه حامل را منع کرده باشد ⍇در صورت پرداخت مدیون نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1059

 اقامتگاه اشخاص حقوقی بر اساس مواد قانون تجارت محل اداره آنها می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1060

 اقامتگاه اشخاص حقوقی براساس قانون ثبت مرکز اصلی شرکت است.

 ✅حقوق مدنی نکته1061

ابراي ديني كه هنوز ايجاد نشده (ابرا ما لم يجب) و ابراي ديني كه قبلا به طريقي ساقط شده فاقد موضوع بوده و باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1062

ابرا از ديني كه سبب آن ايجاد شده صحيح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1061

به تشخیص رییس قوه قضاییه ، دادسرا های تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1062

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید

✅ حقوق جزا نکته1061

اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از جرایم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال،وسایل،تجهیزات و خسارت داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

✅ حقوق جزا نکته1062

درمورد جرایم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی در صورتی که ملک مورد تخریب،ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در موارد فوق معاف خواهد بود.

✅اصول فقه نکته 949

الف) دوران امر بین متباینین: مثلا بگویند «هر دانشجویی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنی گزیند» و بعد بگویند «دانشجوی تهرانی این حق را ندارد» حال تردید پیدا می شود در مفهوم تهرانی که آیا منظور متولد در تهران است یا ساکن در تهران. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست.

ب) دوران امر بین اقل و اکثر: یک رای وحدت رویه قبل از سال 1358 می گوید: «طبق مقررات ق.آ.د.م عموم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند» در سال 58 ماده واحده شورای انقلاب تصویب شد بدین بیان که: «بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است» این ماده واحده مخصص رای وحدت رویه قبلی است. پس از تصویب این ماده واحده مشکل ایجاد شد که شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان (اکثر) نیز علاوه بر سازمان مرکزی بنیاد (اقل) از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند؟ در اینجا گفته شده که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند واقل متیقن(بنیاد مستضعفان) به استناد مخصِّص(ماده واحده سال 58) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما اکثر مشکوک (شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)، به استناد عام(رأی وحدت رویه) باید هزینه دادرسی بپردازد. استثنای مهم در جایی است اولاً : اجمال مخصّص از برخی جهات از جهت مفهوم باشد. ثانیاً : مخصّص، منفصل باشد. ثالثا ً: تردید، بین اقل و اکثر باشد. در این قسم اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و می توان در مورد افراد مورد تردید به عموم عام عمل کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1061

در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي‌دهد منفعتي را مرتباً دريافت كند، جهت صدور حکم بطلان سند به این صورت عمل خواهد شد⍗

1-  مدعي بايد در دادگاه محل اقامت مديون ثابت کند سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.

2-  اگر دادگاه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند.

3-  اگر دارنده سند در وجه حامل که ادعای گم شدن آن شده در ظرف 3 سال پس از اولین اعلان دادگاه، سند را ابراز ننماید حکم بطلان آن صادر خواهد شد.

4-  محكمه مي‌تواند مدتي بيش از سه‌سال تعيين كند.

5-  اخطار مذکور باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود.

6-  اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد خواهد گرديد.

7-  پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی الاقتضا اوراق کوپن تازه به او بدهند.

8-  اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

✅ حقوق تجارت نکته1062

اگر دارنده سند در وجه حامل به متعهد ثابت کند دارنده سند است و به سند دسترسی ندارد ⇜در صورت صدور حکم به بطلان سند، ملزم به پرداخت وجه سند به اوست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1061

به نظر می رسد که در عمل مابین “مرکز عملیات و محل اداره و مرکز اصلی” تعارض و تفاوتی وجود ندارد و همگی مبین مکانی است که از آنجا عملیات شخص حقوقی کنترل و اداره می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1062

در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی، اقامتگاه شرکت های تجاری به تصریح مواد قانونی، مرکز اصلی شرکت می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1063

ابرا مبتني بر تسامح و گذشت است و علم اجمالي به موضوع آن براي صحت ابرا كافي است. اما ابراي يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1064

وجود شرط پرداخت عوض در ابرا موجب بطلان اين عمل حقوقي نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1063

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری ، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1064

تعریف ضابطان دادگستری : ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن  و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند

✅ حقوق جزا نکته1063

جرایم علیه اموال و میراث تاریخی و فرهنگی جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1064

هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 950

در مورد شبهه مصداقیه (چه متصل و چه منفصل) اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و نمی توان به عموم عام عمل کرد. لذا در مثال مذکور آن دانشجوی مورد تردید نمی تواند در اردو شرکت کند.

✅ حقوق تجارت نکته1063

سهام بی¬نام شرکت ها، چک در وجه حامل و سفته در وجه حامل ⍇سند در وجه حامل

✅ حقوق تجارت نکته1064

در برات صادره عهده الف در وجه ب شخص الف و ب به ترتیب محال علیه و محال له نامیده می¬شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1063

 اساسا انتخاب اقامتگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی امری ارادی می باشد چرا که هر شخص، خود انتخاب می کند که در کجا اقامت نماید اما بعضی اشخاص بنا به جهات خاص و به حکم قانون دارای اقامتگاه اجباری هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1064

 اشخاص ذیل به حکم قانون دارای اقامتگاه اجباری هستند: محجورین، زن شوهردار، افراد نظامی، کارمندان دولت، خادمین.

✅ حقوق مدنی نکته1065

اگر ابرا به قصد فرار از دين صورت گرفته باشد در برابر طلبكار قابل استناد نيست.

✅ حقوق مدنی نکته1066

اگر دو يا چند نفر به نحو تضامني مسئول پرداخت ديني باشند، ابراي يكي از آن ها موجب برائت ذمه سايرين نيز خواهد شد، مگر آن كه مقصود ابرا كننده اسقاط حق رجوع به همان شخص باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1065

ضابطان دادگستری به دو نوع ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می شوند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1066

ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود

✅ حقوق جزا نکته1065

اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.(عذر قانونی تخفیف دهنده(

✅ حقوق جزا نکته1066

هرگاه مرتکب برای ارتکاب توقیف و بازداشت غیر قانونی اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب جرایم توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 951

در شبهه مصداقیه دلیل عام یا دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل عام استناد کرد. از این رو علمای اصول گفته اند: تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی جایز نیست. همچنین در شبهه مصداقیه دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل خاص استناد کرد. به طور کلی در شبهه مصداقیه دلیل، نمی توان به دلیل استناد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1065

الف براتی را به سود به صادر و ج نیز آن را قبول می کند. ب می تواند آن را ظهرنویسی کند و به د انتقال دهد در این صورت الف، ب و ج مسئول پرداخت وجه سند به د هستند.

✅ حقوق تجارت نکته1066

الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می نماید. ب می تواند آن را با ظهرنویس به ج منتقل کند. در این حالت ظهرنویسی به نفع محال علیه به منزله رسید وجه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1065

 اقامتگاه محجورین همان محل اقامت ولی یا قیم آنهاست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1066

 اقامتگاه زن شوهردار همان محل اقامت شوهر استمگر اینکه زن با اجازه دادگاه یا اجازه همسر مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1067

وصيت به ابرا ايقاع بوده و نياز به قبول موصي له (بدهكار) ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1068

الف – تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع تعهد: موضوع دين 100 كيلو برنج بوده،‌ طرفين توافق        مي كنند كه به جاي برنج وجه نقد جايگزين گردد.

ب – تبديل تعهد به اعتبار تبديل سبب تعهد: شخصي يك ميليون تومان بابت عقد بيع (سبب اول) به ديگري بدهكار بوده، ‌توافق مي كنند اين مبلغ تحت عنوان قرض (سبب دوم) دست او باشد.

ج – تبديل تعهد به اعتبار تبديل داين = انتقال طلب : متعهد له ما في الذمه (طلب) را به شخص ثالثي انتقال دهد. اين قرارداد بين متعهد له (طلبكار) و شخص ثالث منعقد مي شود و به موجب آن تعهد مديون در مقابل طلبكار سابق از بين مي رود و تعهد جديدي در مقابل شخص ثالث بر عهده مديون قرار مي گيرد. براي تحقق اين قسم از تبديل تعهد اراده و رضاي مديون شرط نيست.

د –  تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون = ضمان: شخص ثالثي از طريق توافق با طلبكار،‌ پرداخت دين مديون را بر عهده مي گيرد. اين قرارداد بين طلبكار و شخص ثالث منعقد مي شود و رضاي مديون در تحقق آن نقشي ندارد. با تحقق اين قسم از تبديل تعهد، تعهد مديون اصلي در مقابل طلبكار زايل شده و تعهد جديدي به عنوان جايگرين تعهد سابق بر ذمه شخص ثالث (ضامن) قرار مي گيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1067

کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است . این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1068

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند

✅ حقوق جزا نکته1067

هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده(3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1068

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط  به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده و یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده مجازات می شود.

✅اصول فقه نکته 952

 فقط در یک صورت اجمال خاص به عام سرایت نمی کند: شبهه مفهومیه در مخصص منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر.

✅ حقوق تجارت نکته1067

الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می کند. ب می تواند آن را به نفع ن و د ظهرنویسی کند. ن و د هر دو دارنده هستند و می توانند مجتمعاً آن را به شخص دیگری انتقال دهند یا برای وصول آن مجتمعاً اقدام نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته1068

الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می نماید. ب می تواند قسمتی از وجه را به نفع ن ظهرنویسی کند اما در خصوص ظهرنویسی باقیمانده به نفع دیگری اختلاف نظر وجود دارد در واقع ظهرنویسی جزئی موجب تعدد دارنده می شود و همین مسئله موجب اختلاف شده است↡↡

برخی معتقدند که ⟻در چنین حالتی ظهرنویسی اول صحیح و ظهرنویسی دوم باطل است.

برخی معتقدند که ⟻ظهرنویسی اول صحیح است و ظهرنویسی دوم در حدود مقررات مدنی اعتبار دارد.

برخی معتقدند که ⟻ این ظهرنویسی به طور کامل باطل است.

در پاسخ نامه منتشره از سوی سازمان سنجش در خصوص آزمون سراسری کارشناسی ارشد 92، ظهرنویسی در صورتی پذیرفته شده است که هر دو شخص آن را ظهرنویسی نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1067

اقامتگاه زن ناشزه، همان اقامتگاه شوهر است چرا که نشوز امری غیر قانونی است و بر امر غیر قانونی اثر قانونی بار نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1068

 اقامتگاه زنی که در عقد همسر خویش بوده و هنوز به منزل شوهر نرفته است اقامتگاه ولی او می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1069

تبديل تعهد نه تنها موجب زوال تعهد سابق است. بلكه موجب زوال تضمينات آن نيز خواهد شد، يعني اگر تعهد سابق تضميني داشته باشد (مانند وثيقه عيني يا ضامن)، اين تضمينات منتفي شده و به تعهد جديد تعلق نخواهد گرفت مگر آن كه صراحتا شرط شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1070

در انتقال طلب تضمينات طلب از بين مي رود، اما استثنا در اسناد تجاري است. در انتقال اسناد تجاري،‌ تضمينات آن از بين نمي رود. (ماده 249 ق.ت.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1069

برخی از مصادیق ضابطین خاص عبارتند از : 1. رؤسا معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، 2. مأموران وزارت اطلاعات ، 3. مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،4.سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1070

احراز عنوان ضابط دادگستری منوط بر وثاقت و مورد اطمینان بودن و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است

✅ حقوق جزا نکته1069

مبلغ رشوه در میزان مجازات مرتشی موثر است در تعیین این مبلغ ملاک اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

✅ حقوق جزا نکته1070

در تمامی موارد تحقق جرم ارتشا مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 953

در مواردی که اجمال مخصص به عام سرایت می کند، باید به ادله و شواهد دیگری جز دلیل عام و خاص، استناد کنیم؛ در صورت فقدان هرنوع دلیل و مدرک قابل استناد، باید به «اصول عملیه» پناه ببریم.

✅ حقوق تجارت نکته1069

الف 100000 ریال به ب قرض داده است و مقرر شده است که در ازاء آن براتی به مبلغ 10 دلار در وجه وی صادر شود. در سررسید ب با پرداخت «دلار» یا «ریال به تقاضای الف» بری الذمه می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1069

سفته ای که شخص «الف» در وجه «ب» صادر کرده از طریق ظهرنویسی به «ج» منتقل می گردد و شخص «د» نیز از طریق ظهرنویسی از «ب» ضمانت می کند چنانچه پس از اعتراض عدم تادیه دارنده سفته وجه آنرا از شخص «د» دریافت کند شخص «د» حق مراجعه به«الف» و «ب» را خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1069

برات به سر رسید 10 روز پس از رؤیت صادر می شود در صورتی که تاریخ رؤیت 14 اردیبهشت ماه باشد ⇜ موعد پرداخت 24 اردیبهشت خواهد بود زیرا روز رؤیت به حساب نمی آید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1070

برات صادره به وعده 10 روز از رؤیت، روز سه شنبه به رؤیت می رسد، با فرض این که محل تأدیه تهران باشد⇜ زمان تأدیه شنبه دو هفته بعد خواهد بود(مواد 244 و 255 قانون تجارت).

✅ حقوق مدنی نکته1071

اثر تبديل تعهد:

اثر اصلي ⇜ سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد

اثر فرعي ⇜ سقوط تضمينات تعهد سابق (عدم تعلق تضمينات سابق به لاحق مگر در صورت شرط خلاف)

✅ حقوق مدنی نکته1072

بين تعهد سابق و تعهد جديد ملازمه وجود دارد يعني اگر تحقق هر يك به علتي منقضي شد تحقق ديگر هم منقضي مي گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1071

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1072

دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

✅ حقوق جزا نکته1071

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1072

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین،چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به مجازات محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 954

در صورت وجود عام، آیا قبل از فحص و جستجو از مخصِّص، می توان به عام استناد کرد؟

در پاسخ به سوال، باید بین دو قسم مخصِّص(متصل و منفصل) قائل به تفکیک شد:

 1. در مورد مخصص متصل: هرگاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد ولی احتمال داده شود که شاید شرطی، صفتی، استثنایی یا مخصص دیگری در همان جمله همراه بوده و حذف شده، باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:

الف) تردید در وجود مخصِّص متصل ناشی از احتمال یا سهو قلم یا اشتباه افراد در نقل مخصِّص باشدچنین احتمالی از نظر خردمندان سست و مرجوح است و می توان بدون توجه به این احتمال، به عموم عام عمل کرد(همان، صص219 و 220).

ب) اگر منشأ تردید در وجود مخصِّص متصل، بروز برخی عوامل خارجی که باعث پنهان ماندن بخشی از یک سند بوده، باشد مانند آتش سوزی، سرقت و مانند آن، بخشی از یک سند قرارداد مفقود می شود یا بخشی از نوشته به دلیل قدمت سند یا ریختگی جوهر ناخوانا می گردد و یا قسمتی از سخنان یک فرد در نوار صوتی نامفهوم می شود برای عمل به عام در چنین مواردی لازم است به جستجوی مخصِّص بپردازیم و اطمینان پیدا کنیم که در قسمت پنهان گفتار یا نوشتار، مخصِّصی وجود نداشته است(همان، ص 220 و 221).

 1. در مورد مخصص منفصل:

پس از فحص و جستجو و نیافتن مخصص منفصل و نومید مأیوس شدن از وجود مخصِّص منفصل، در صورتی که اطمینان یا ظن قریب به یقین به عدم آن حاصل می شود می توان به ظهور عام و اصاله العموم عمل نمود.

✅ حقوق تجارت نکته1071

شخص الف سفته ای را در وجه ب صادر می نماید ب با ظهرنویسی آن را به ج انتقال می¬دهد ج نیز پس از مدتی آن را در وجه ب ظهرنویسی می نماید ⇦ب جهت پرداخت وجه سند حق مراجعه به الف و ج را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1072

سفته ای توسط الف و ب در وجه ج تعهد و در ظهر، پرداخت آن توسط د ضمانت شده است اما ظرف مهلت قانونی واخواست نشده است حدود مسئولیت آن ها در مقابل دارنده ج به این صورت است که الف و ب متناصفاً در مقابل دارنده مسئولند د نیز متضامناً با الف و ب نسبت به تمام وجه سفته مسئول است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1071

 اقامتگاه افراد نظامی محل خدمت نظامی ایشان یا همان پادگان(ساخلو) آنهاست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1072

 اقامتگاه کارمندان دولت  همان جایی است که در آن ماموریت ثابت دارند.

✅ حقوق مدنی نکته1073

هر گاه دو شخص در آن واحد در برابر همديگر طلبكار و بدهكار باشند با اجتماع شرايط لازم (اتحاد جنس، زمان تاديه و مكان تاديه ) دو دين تا ميزان دين كمتر سقوط مي كند. (تساقط دو دين متقابل تا ميزان دين كمتر)

✅ حقوق مدنی نکته1074

شرايط تهاتر:

وحدت موضوع يا جنس دو دين – وحدت زمان تاديه دو دين – وحدت مكان تاديه دو دين

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1073

به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود . وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1074

ریاست ونظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند

✅ حقوق جزا نکته1073

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

✅ حقوق جزا نکته1074

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتراز قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

✅اصول فقه نکته955

گاهی چند جمله با هم بیان می شوند و در آخر مخصصی می آید، در اینجا سوال پیش می آید که آیا مخصص فقط به جمله اخیر وارد شده یا به همه آنها؟ در پاسخ به سوال اصلی فوق الذکر بین آخرین عام و عام های ماقبل آخر باید تفکیک می شویم:

1-  در مورد آخرین عام: رجوع استثناء و مخصِّص به آخرین عام، قطعی است. به تعبیر دیگر، تخصیص خوردن آخرین عام قطعی است.

2-  در مورد عام های ماقبل آخر:

الف) در حالت وجود ظهور عرفی کلام و وجود قرینه: مهم ترین راه برای پی بردن به مراد و مقصود گوینده، ظهور عرفی کلام اوست و در این زمینه همه قرائن لفظی و غیرلفظی و شواهد و اوضاع و احوال موجود را باید در نظر گرفت. لازم به ذکر است که حدود 90% موارد حقوقی با کمک عقل و قرائن

ب) در فرض عدم وجود قرینه: در مورد آخرین جمله ای که قبل از مخصص آمده، مشکلی وجود ندارد زیرا این جمله یقیناً بوسیله مخصصی که بلافاصله پس از آن آمده، تخصیص می خورد؛ اما در مورد جملات ماقبل آخر، اجمال و ابهام وجود دارد و این اجمال، مانع از استناد به این جملات است و ناچار باید برای رفع تحیر و تعیین تکلیف به اصول عملیه مراجعه کرد. البته باید توجه داشت که ابهام و اجمال جملات ماقبل آخر، تنها در مورد مستثنا(موارد استثناء) است اما در مورد سایر افراد، ظهور این جملات به قوت خود باقی است(همان، ص 234).

✅ حقوق تجارت نکته 1073

در صورتی که سفته ای در وجه سه نفر صادر شده و آنان ظهرنویسی کرده باشند مسئولیت آنان در پرداخت وجه سند مشترک است.

✅ حقوق تجارت نکته 1074

دارنده سفته ای به دلیل وقوع تصادف، فوت همسر و بستری شدن خود نتوانسته است آن را واخواست کند دعوای وی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1073

 اقامتگاه افراد نظامی محل خدمت نظامی ایشان یا همان پادگان(ساخلو) آنهاست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1074

 اقامتگاه کارمندان دولت  همان جایی است که در آن ماموریت ثابت دارند.

✅ حقوق مدنی نکته1075

تهاتر واقعه حقوقي قهري است. وفاي به عهد واقعه حقوقي ارادي است.

✅ حقوق مدنی نکته1076

اختلاف در جنس يا زمان تاديه يا مكان تاديه مانع از تحقق تهاتر است ليكن اختلاف سبب يا منشا مانع از تحقق تهاتر نيست. براي مثال دو ديني كه با هم تهاتر مي شوند ممكن است يكي ناشي از عقد بيع و ديگري ناشي از اتلاف و تسبيب باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1075

ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1076

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستورهای لازم را صادر می کند

✅ حقوق جزا  نکته1075

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

✅ حقوق جزا  نکته1076

در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

✅اصول فقه نکته 956

آیا عبارت عام به وسیله مفهوم تخصیص می یابد؟ اکثر اصولیین معتقدند که هریک از انواع مفهوم که حجت شناخته شده باشند، می تواند مخصِّص عام واقع شوند و به تعبیر دیگر، هر عبارتی که مفهوم داشته باشد (یعنی وفق قواعد بتوان از آن مفهوم موافق یا مخالف استنباط کرد) می تواند عام را تخصیص دهد. لذا فقط مفهوم موافق (اولویت) و مفاهیم مخالف شرط (در مواردی که حجت است)، حصر و غایت حجت هستند و مخصِّص عام می باشند.

✅ حقوق تجارت  نکته1075

در صورتی که سفته ای در وجه سه نفر صادر شود و آن ها نیز آن را با ظهرنویسی به دیگری انتقال دهند، مسئولیت آن سه در خصوص پرداخت وجه سند ⤺ مسئولیت مشترک

✅ حقوق تجارت  نکته1076

شرکتی با امضای مجاز خود که ترکیبی از امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت است، سفته ای را تعهد پرداخت نموده که در سر رسید نتوانسته است وجه آن را پرداخت کند و دارنده سفته آن را ظرف مدت قانونی واخواست کرده است. دارنده سفته در این صورت می¬تواند طلب خود را منحصراً می تواند از شرکت مراجعه کند و حق مراجعه به امضاکنندگان را ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1075

 استثنائات اصل کلی صلاحیت محلی عبارتند از دو دسته :

 • مواردی که قانونگذار اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را حذف نموده و دادگاه دیگری را به جای آن صالح دانسته است.

 • مواردی که قانونگذار ضمن حفظ اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، به خواهان اختیار داده تا بتواند دعوای خود را در دادگاه دیگری نیز مطرح نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1075

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شوند.

✅ حقوق مدنی نکته1077

تهاتر بين دو دين صورت مي گيرد و دين چيزي است كه بر ذمه تعلق مي گيرد يعني بايستي موضوع آن كلي باشد مانند تعهد به پرداخت مبلغي وجه نقد يا تعهد به تهيه و تسليم مقداري برنج با اوصاف مشخص. همچنين دو دين بايستي مثلي باشند؛ به گونه اي كه در مقام وفاي به عهد بتوان هر يك را به جاي ديگري پرداخت (اتحاد دو جنس)

✅ حقوق مدنی نکته1078

تهاتر از اين جهت كه موجب سقوط تعهد است، در حكم پرداخت است بنابراين بين دو ديني تهاتر صورت مي گيرد كه قابل مطالبه باشند. بين دو دين حال و موجل، يا دو دين منجز و معلق تهاتر صورت نمي گيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1077

دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1078

در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند . تخلف از این امر موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

نکته 1094

هرکس عاملا و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

نکته 1095

مجازات شروع به عمل رشا و ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

اصول فقه نکته 957

در تعارض عام منطوقی با خاص مفهومی از نوع مفهوم مخالف، برخی علماء معتقدند که تخصیص عام منطوقی با خاص مفهومی امکان پذیر نیست زیرا دلالت منطوق از دلالت مفهوم قوی تر است و در تعارض دلیل منطوق با دلیل مفهوم، دلیل منطوق، قوی تر بوده و مقدم است. اما در مقابل، نظر گروهی دیگر از اصولیّون آن است که از نظر عرف، دلیل خاص بر دلیل عام مقدم بوده و عام را تخصیص می دهد هر چند خاص، مفهوم و عام، منطوق باشد. چرا که در تعارض خاص (قرینه و بیان و اظهر) با عام (ذوالقرینه و ذوالبیان و ظاهر)، اولی مقدم است. در واقع به جنبه خاص بودن مفهوم و عام بودن منطوق باید توجه کرد نه به جنبه مفهوم و منطوق بوده آنها.

✅ حقوق تجارت نکته1077

سفته ای را الف در وجه ب صادر نموده است، ب آن را در وجه ج ظهرنویسی نموده است د از طریق پشت نویسی از ب ضمانت نموده است، اگر دارنده وجه را از د بگیرد، او حق مراجعه به الف و ب را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1078

الف سفته ای را در وجه ب صادر می کند در این صورت اثبات این که قرارداد منشأ صدور سفته باطل است، الف را از قید مسئولیت ناشی از سفته در برابر ب رها می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1077

علی رغم نظر بعضی که معتقدند هرگونه دعوای مربوط به اموال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می دانند اما از آنجایی که این حکم خلاف اصل می باشد و استثناست باید آن را تفسیر مضیق نمود و تنها به موضع نص اکتفا کرد لذا تنها دعاوی تصرف مشتمل بر سه نوع (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) ، دعاوی راجع به حق انتفاع و حق ارتفاق، اثبات مالکیت یا خلع ید در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1078

هر دعوایی بجز دعاوی مذکور در نکته قبل هرچند راجع به مال غیر منقول باید مطابق اصل در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1079

نقش اراده در تهاتر قراردادي تنها رفع اختلاف است. و همين كه اختلاف حل شد تهاتر به صورت قهري رخ مي دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1080

اثر توافق طرفين در تهاتر قراردادي و اثر حكم دادگاه در تهاتر قضايي فقط در حدي است كه موانع تحقق تهاتر را برطرف نمايد. لذا با برطرف شدن موانع تهاتر به صورت قهري روي مي دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1079

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1080

ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . در صورت تخلف ضابط از این انجام این تکلیف وی به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود

✅ حقوق جزا نکته1079

هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع،قرض،صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی ،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به مجازات محکوم می گردند.

✅ حقوق جزا نکته1080

در صورت معلوم نبودن صاحب مال،مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

اصول فقه نکته 958

نسخ قانون مانند فسخ قرارداد است و هردو از زمان اعلام، تاثیر دارند و نسبت به گذشته بی اثرند.

✅ حقوق تجارت  نکته1079

الف در دادگاه ثابت می کند که دین خود را به ب (اولین دارنده) پرداخته است اما از استرداد سفته غفلت نموده است در این صورت الف حق استرداد سفته را دارد در صورتی که به غیر منتقل نشده باشد.

✅ حقوق تجارت  نکته1080

الف چکی را به حواله کرد به صادر می کند و سپس با امضای ب در ظهر آن چک به ج منتقل می¬شود، در این صورت برای انتقال چک از ج به د حداقل کاری که می توان انجام داد تسلیم چک به د است.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1079

درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف محلی است که دلالیل و امارات در حوزه ی آن واقع است.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1080

دعاوی طاری مشتمل بر دعوای اضافی، دعوای متقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث باید در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است مورد رسیدگی قرار گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته1081

اصولا ضمان موجب انتقال دين از ذمه مديون به ذمه ضامن مي گردد، چنان چه پس از تحقق ضمان،‌ مضمون له به مضمون عنه بدهكار شود، اين امر موجب برائت ذمه ضامن نخواهد شد. زيرا بين طلب مضمون عنه از مضمون له و طلب مضمون له از ضامن تهاتر صورت نمي گيرد. طلبكار و بدهكار دو دين بايد يكسان باشند. اما در ضمان ضم ذمه به ذمه، اگر مضمون له به مضمون عنه بدهكار شد، هر دو دين به تهاتر ساقط مي شوند و موجب فراغ ذمه ضامن مي شود.

در واقع دو دين بين سه شخص است نه دو شخص: يك دين بين مديون اصلي (مضمون عنه) و طلبكار (مضمون له) است و يك دين بين طلبكار (مضمون له) و ضامن است.

✅ حقوق مدنی نکته1082

مالكيت ما في الذمه بدين معنا است كه دو عنون طلبكاري و بدهكاري در يك فرد جمع شود. در اين حالت دين ساقط مي گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1081

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هر گاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . خودداری از این تکلیف جرم بوده و وی به مجازات جرم استنکاف از احقاق حق محکوم خواهد شد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1082

ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

✅ حقوق جزا نکته1081

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1082

هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اغم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات،سفته،چک،حواله،قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به مجازات محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از حالت عادی بیشتر است خواهد بود.

✅اصول فقه نکته 959

مقایسه نسخ و تخصیص:

دو تفاوت اول از مرحوم دکتر ابوالحسن محمدی(مبانی استنباط حقوق اسلامی) و تفاوتهای بعدی از استادان قافی و شریعتی(اصول فقه کاربردی، ج1) بیان می گردد:

 1. نسخ، جلوگیری از امتداد زمانی قانون است در حالی که تخصیص، محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد عام است. با این همه نسخ جزئی قانون، شبیه است به تخصیص.

 2. تخصیص باید همزمان یا پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد ولی نسخ باید پس از فرارسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

 3. در تخصیص، خاص، مبیِّن عام و بیان کننده مراد واقعی گوینده از لفظ عام است و نشان می دهد که حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده است؛ اما در نسخ، دلیل ناسخ، حکم ثابتی را که قبلاً بیان شده، لغو و حکم جدیدی را جایگزین آن می کند.

 4. خاص چون مبیّن عام تلقی می شود علی القاعده اثر آن به گذشته سرایت می کند؛ اما اثر نسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمی کند، یعنی حکم قبلی تا زمان نسخ دارای اعتبار است و از آن زمان به بعد اعتبار خود را از دست می دهد.

 5. مخصص ممکن است مقدم بر عام یا همزمان یا مؤخر از آن باشد ولی دلیل ناسخ همیشه از جهت زمان صدور، مؤخر از منسوخ است.

 6. تخصیص با دلیل عقلی یا ادله دیگر نیز ممکن است صورت پذیرد ولی نسخ احکام شرعی از سوی شارع و نسخ قانون توسط قانونگذار و با تصویب قانون جدید امکان پذیر است.

✅ حقوق تجارت نکته1081

چکی در ایران صادر شده که باید در خارج از کشور پرداخت شود. علاوه بر امضای صادرکننده، امضای دو نفر ظهرنویس نیز در پشت آن وجود دارد. برای این که دارنده بتواند به ظهرنویسان مراجعه کند وجه آن باید ظرف چهار ماه مطالبه شود.

✅ حقوق تجارت نکته1082

چکی را الف در وجه ب صادر نموده است و قبلاً توسط ض ضمانت شده با ظهرنویسی به ج و د منتقل می شود. د به دلیل برگشت چک آن را به ض تسلیم نموده و وجه چک را وصول می کند در این صورت ض فقط حق مراجعه به الف را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1081

دعاوی راجع به ترکه متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته یا محل اقامت او بر خواهان نباشد باید در دادگاه آخرین محل سکونت وی طرح دعوا نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1083

اجتماع دو صفت داين و مديوني در شخص واحد يا ممكن است ارادي باشد مانند هبه طلب به مديون يا به صورت قهري مانند ارث، اگر شخص به مورث خود مديون باشد و مورث او فوت نمايد، در اين صورت، وارث مالك ما في الذمه خود مي شود و دين به نسبت سهم الارث او ساقط مي گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1084

اگر وارثي (پسر) از مورث (پدر) خويش طلبكار باشد به فوت مورث بايستي طلب وي از محل تركه پرداخت گردد و مالكيت ما في الذمه رخ نمي دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1083

ضابطان دادگستری مکلفنداظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1084

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین می کند ، ممنوع است . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

✅ حقوق جزا نکته1083

کلاهبرداری جرمی مرکب،مقید و آنی است.

✅ حقوق جزا نکته1084

کلاهبرداری جرمی غیرقابل تعلیق و تعویق است.

✅اصول فقه نکته 960

در صورت احتمال نسخ و یا تخصیص(دوران امر بین تخصیص یا نسخ)، دومی (تخصیص) برتر است زیرا:

 1. اگر معتقد به تخصیص شویم، هر دو قانون عام و خاص را اعمال کرده ایم ولی اگر قائل به نسخ شویم یکی را؛ و می دانیم تا آنجا که می شود باید تمام ادله را به کار گرفت و جمع کرد( قاعده جمع عرفی: الجمع مهما امکن اولی من الطرح).

 2. به علت اینکه تخصیص فراوان تر از نسخ است بطوری که گفته شده «ما من عامٍ الّا و قد خُصَّ » یعنی هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص یافته است. و به موجب قاعده غلبه( الظن یلحق الشیئی بالأعم الاغلب)، باید تخصیص را مقدم داشت.

✅ حقوق تجارت نکته1083

چک به حواله کرد ب صادر می شود، ب با امضاء آن را به ج انتقال می دهد، ج بدون ظهرنویسی به د انتقال می دهد هر دو انتقال صحیح است زیرا چک به صرف امضاء در ظهر قابل انتقال است، با وجودی که پس از انتقال نخست با امضاء، چک از حالت چک به حواله کرد خارج شده است اما انتقال دوم که با قبض و اقباض بوده نیز صحیح است.

✅ حقوق تجارت نکته1084

اگر صادرکننده یا ظهرنویس چکی فوت نمایند، در مهلت مقرر قانونی نیز گواهینامه عدم پرداخت اخذ شده باشد جهت مطالبه وجه چک می تواند هم به متعهد زنده و هم به ورثه به نسبت سهم¬الارث آنان مراجعه کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1083

دعوای راجع به اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله ی تجدیدنظر یا فرجام، در صلاحیت دادگاه صادرکننده ی رای تجیدنظر خواسته یا فرجام خواسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1084

 دعوای راجع به اعسار از پرداخت محکوم به  در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده ی حکمی است که از پرداخت محکوم به آن ادعای اعسار شده است.

✅ حقوق مدنی نکته1085

زماني كه مورث خود به ديگران مديون است مالكيت مافي الذمه رخ نمي دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1086

در ضمان اگر مضمون له (پدر) مورث ضامن (پسر) باشد و فوت نمايد ضامن، مالك ما في الذمه خود شده نه تنها دين او ساقط مي گردد بلكه اين امر به منزله پرداخت دين از سوي ضامن تلقي شده و او مي تواند به مضمون عنه مراجعه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1085

ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1086

هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ، این کار فقط توسط مقام قضایی و مطابق مقررات ق.آ.د.ک انجام می شود.

✅ حقوق جزا  نکته1085

کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه.

✅ حقوق جزا  نکته1086

رفتار مجرمانه کلاهبرداری توسل به اعمال متقلبانه است.این رفتار به صورت فعل محقق می شود نه ترک فعل، صرف دروغگویی رفتار متقلبانه محسوب نمی شود.ترک فعل و صرف سکوت نیز رفتار متقلبانه محسوب نمی شود.

✅اصول فقه نکته 961

از شرایط امکان تخصیص این است که مخصص، همزمان یا پیشتر از زمان عمل به عام رسیده باشد. زیرا تخصیص بیان عام است و تاخیر بیان از زمان عمل، از نظر عقلی، قبیح و ناپسند است. برعکس شرط امکان نسخ این است که ناسخ، بعد از زمان عمل به منسوخ رسیده باشد. پس هرگونه بیانی بعد از زمان عمل برسد، نسخ خواهد بود نه تخصیص.

✅ حقوق تجارت  نکته1085

اگر چکی در وجه ب صادر شود حداقل عمل حقوقی جهت انتقال⇦ امضای ب در ظهر چک و به قبض آن.

✅ حقوق تجارت  نکته1086

الف چکی را در وجه حامل تنظیم و به ب تسلیم می کند ب نیز آن را بدون ظهرنویسی به ج انتقال می دهد⇜ انتقال سند انجام شده و ب مسئولیتی در مقابل ج ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1085

 دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (اسناد سجلی)، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است بجز دعاوی که در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت است.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1086

اگر سند در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، دعوا باید در دادگاه محل صدور سند اقامه گردد و چنانچه محل صدور سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت  دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1087

اگر مضمون عنه (مديون اصلي) (پسر) وارث مضمون له (پدر) باشد و مضمون له فوت نمايد، مديون اصلي در نتيجه تحقق مالكيت ما في الذمه بري مي شود اما حق رجوع به ضامن را نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1088

در مورد غاصبان هر گاه كسي كه مال در دست او تلف شده است مالك ما في الذمه خود شود حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1087

بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1088

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند .

✅ حقوق جزا  نکته1087

برای تحقق کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید قبل از بردن مال صورت گرفته باشد.

✅ حقوق جزا  نکته1088

برای تحقق کلاهبرداری باید وسایل متقلبانه سبب اغفال بزهدیده شود و او باید به سبب این اغفال مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

✅اصول فقه نکته 962

منظور از همزمان بودن عام و خاص، این است که تاریخ صدور هر دو متحد باشد، هرچند از نظر ترتیب بیان یکی بعد از دیگری آمده باشد. لذا اگر حکم عام و حکم خاصی در مواد مختلف یک قانون که با هم تصویب شده وجود داشته باشد، آن دو همزمان فرض می شوند هرچند شماره ماده آن دو با هم خیلی فاصله داشته باشد. معمولاً مواد قانونی عام و خاصی که در یک مجموعه قانونی وجود دارد تصویبشان همزمان است اما گاهی ممکن است برخی مواد قانونی در یک مجموعه، در یک زمان تصویب نشده باشند. مانند برخی مواد قانون مدنی که زمان تصویبشان یکی نیست.

✅ حقوق تجارت  نکته1087

مدیر عامل و مدیر مالی شرکت دولتی یک فقره چک به مبلغ 20 میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی حال شده شرکت صادر نموده و به طلبکار داده اند ولی چک مذکور طبق گواهی بانک غیر قابل پرداخت اعلام شده است. در خصوص پرداخت چک مسئولیت حقوقی به این صورت است که مدیر عامل و مدیر مالی شرکت به عنوان اشخاص حقیقی متضامناً با شرکت به عنوان شخص حقوقی مسئولیت دارند.(ماده 19 قانون صدور چک)

✅ حقوق تجارت  نکته1088

در صورتی که چک امضای صادر کننده، ظهرنویس و ضامن ظهرنویس را دارا باشد، دارنده این سند می تواند از طریق اجرای ثبت صرفاً علیه صادرکننده جهت مطالبه وجه چک اقدام کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1087

دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1088

رسیدگی به درخواست دستور موقت در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مگر اینکه موضوع درخواست دستور موقت در حوزه ی دیگری واقع شده باشد، که در این حالت دادگاه محلی صالح به رسیدگی است که موضوع در حوزه آن واقع است.

✅ حقوق مدنی نکته1089

اسباب ضمان قهري:

 1. غصب

 2. اتلاف

 3. تسبيب

 4. استيفا

 5. ايفاي ناروا

 6. اداره فضولي مال غير

✅ حقوق مدنی نکته1090

هر كس مديون باشد يا تعهدي كرده باشد بايد دين خود را ايفا نمايد. اگر شخصي بدون اين كه مديون باشد به اشتباه خود را مديون بداند و مالي را به ديگري بدهد، ‌ايفاي ناروا محقق مي شود اعم از اين كه دريافت كننده نسبت به عدم استحقاق خويش عالم باشد يا جاهل، در اين صورت پرداخت كننده  مي تواند آن چه به ناروا پرداخت شده را مسترد دارد و دريافت كننده ملزم به استرداد آن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1089

وظایف ضابطان در جرایم مشهود : ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ، 1.تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و 2.جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ،3.تحقیقات لازم را انجام می دهند و 4.بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین5.چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد : اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند .6. ضابطان دادگستری فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1090

اصل بر غیر مشهود بودن جرایم است و مصادیق جرایم مشهود در قانون احصاء شده است

✅ حقوق جزا نکته1089

تحقق کلاهبرداری منوط است به ورود ضرر بعلاوه انتفاع کلاهبرداری یا دیگری از وقوع جرم البته منظور از ضرر،ضرر مالی است.

✅ حقوق جزا نکته1090

در خصوص کلاهبرداری رایانه ای باید گفت:هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن،تغییر،محو، ایجاد، یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به مجازات محکوم خوهد شد.

✅اصول فقه نکته 963

حالت جهل به تاریخ عام یا خاص یا هر دو، در مورد عبارات عام یا خاص قرآنی و قانونی پیش نمی آید. بلکه در مورد اسناد عادی و نوشته های افراد مانند وصیت نامه، وقف نامه، صلح نامه و قولنامه ممکن است این وضعیت پیش آید. مثلاً هر گاه دو وصیت نامه با تاریخ نامعلوم از شخص به جا مانده که در یکی نوشته است: «همه کتابهای مرا به کتابخانه دانشگاه هدیه کنید» و در دیگری آمده است: «کتابهای اخلاقی مرا به کتابخانه مسجد اهدا کنید». باید این مورد را از موارد تخصیص دانست(اصول فقه کاربردی، ج1، ص245).

✅ حقوق تجارت نکته1089

الف به نمایندگی از طرف ب چکی به مبلغ … ریال در وجه آقای ج به تاریخ سه ماه دیگر صادر می¬نماید در صورت بلامحل بودن، مسئولیت کیفری متوجه امضاکننده چک است مگر این که عدم پرداخت مستند به فعل صاحب حساب باشد. البته دقت داشته باشید که در صورت اثبات وعده دار بودن چک دیگر نمی توان چک را از طریق مراجع کیفری پیگیری نمود.

✅ حقوق تجارت نکته1090

الف چکی را از بانک ملی شعبه … عهده بانک ملی شعبه … دریافت می نماید با مفقود شدن چک دارنده پس از اثبات تعلق چک به خود می تواند ضمن دادن ضامن به موجب امر محکمه آن را مطالبه نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1089

 هرگونه اختلافی غیر از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به، هرگونه اختلاف دیگری که ممکن است در جریان اجرای یک حکم ایجاد شود در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1090

 دعاوی راجع به اصل شرکت بین شرکت و شرکا، اختلافات بین شرکا، در صلاحیت دادگاهی محلی است که محل وقوع مرکزاصلی شرکت است.

✅ حقوق مدنی نکته1091

علم يا جهل دريافت كننده تاثيري از حيث مسئوليت او در خصوص استرداد مال دريافتي ندارد. فقط كسي كه جاهل به عدم استحقاق خويش بوده اصطلاحا در حكم غاصب تلقي مي شود. لذا در فرض بقاي عين، ملزم به استرداد عين مال و در صورت تلف، مسئول دادن مثل يا قيمت آن مال است. حتي اگر تلف مستند به تقصير او نباشد، در خصوص منافع مال نيز ضامن است و بايستي بدل را به مالك بازگرداند.

✅ حقوق مدنی نکته 1092

هر كس مالي را بدون حق دريافت كند . سپس نسبت به آن معامله نمايد،‌ معامله وي فضولي خواهد بود اعم از اين كه به عدم استحقاق خويش عالم باشد يا جاهل.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1091

ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1092

چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، تعزیرات درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی موجب نصف دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

✅ حقوق جزا نکته 1091

هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به مجازات محکوم می گردد.

✅ حقو جزا نکته 1092

ورشکستگی به تقلب و تقصیر جرم است و مجازات دارد.

✅اصول فقه نکته964

 در مورد تاریخ عام و خاص، بنا بر نظریه شورای نگهبان: معیار و ملاک، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند(به نقل از : همان، ص246).

✅ حقوق تجارت نکته 1091

بانکی با تخلف از قانون صدور چک مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخصی می کند که سابقه صدور چک های بی محل دارد. چک های صادره از این حساب⇦ در هر حال مشمول قانون تجارت و قانون صدور چک هستند.

✅ حقوق تجارت نکته 1092

سفته صادره از سوی شخص الف با ظهرنویسی شخص ب به شخص ج و با ظهرنویسی شخص ج به شخص د منتقل می شود و به علاوه شخص ض پرداخت آن را از سوی ج ضمانت می کند. در صورت عدم تأدیه و اعتراض شخص د می تواند به شخص ض رجوع نماید و شخص ض همین حق را نسبت به شخص ج دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1091

خواهان می تواند دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقولناشی از عقود و قراردادها را در هر یک از دادگاه های ذیل به انتخاب خود مطرح نماید:

 • دادگاه محل اقامت خوانده

 • دادگاه محل انعقاد عقد

 • دادگاه محل اجرای تعهد

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1092

 دعوای واحد راجع به خواندگان متعدد یا راجع به اموال غیر منقول متعدد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند یا واقع شده اند را می توان در هر یک از این دادگاه ها اقامه نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1093

در صورت تحقق ايفاي ناروا، دريافت كننده مستحق دريافت مخارج لازم براي نگهداري مال است. مگر اين كه به عدم استحقاق خويش بر مال علم داشته باشد كه در اين صورت غاصب محسوب شده و استحقاق دريافت مخارج را نيز نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1094

اداره فضولي مال غير (ماده 306 ق.م.)

هر گاه شخصي به لحاظ غيبت يا حجر و امثالهم، قادر به اداره اموال خويش نباشد و به علاوه تحصيل اجازه مالك يا نماينده او به موقع امكان پذير نبوده و يا تاخير در آن موجب ضرر شود و ديگري با قصد احسان، مبادرت به اداره اموال چنين كسي نمايد، اداره كننده مستحق دريافت مخارجي است كه براي اداره اموال لازم بوده. به اين نهاد در بحث مسئوليت مدني، ‌اداره فضولي مال غير گفته مي شود.

با اجتماع شرايط ذيل اداره فضولي مال غير محقق مي گردد:

 1. ناتواني مالك از اداره اموال (مانند غيبت، حجر و …)

 2. عدم امكان تحصيل اجازه در زمان مناسب

 3. تاخير در دخالت يا عدم دخالت موجب ضرر مالك باشد

 4. قصد احسان داشته باشد

با اجتماع اين شرايط، شخص مي تواند مخارج لازم براي اداره مال غير را پرداخت نموده و سپس اين مخارج را تحت عنوان اداره فضولي مال غير از مالك مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1093

ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1094

چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند .

✅ حقوق جزا  نکته1093

هرشخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات دولتی  بوده  است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند(جرم مقید)علاوه بر جرم خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد(جرم خاص تدلیس در معاملات دولتی).

✅ حقوق جزا  نکته1094

هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط  قانونی  نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.(انفصال از خدمت به عنوان مجازات اصلی)

✅اصول فقه نکته 965

مطلق به لفظ یا معنایی گفته می شود که بدون وصف، حالت یا قید خاصی در نظر گرفته شود و شامل حالات و کیفیات و اقسامی شود؛ به عبارت دیگر مطلق کلمه ای است که دلالت کند بر معنایی که دارای افرادی باشد مثل کلمات آب، انسان، بیع، جرم، کیفر. ماده 1062 ق.م «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول…».

مقیَّد لفظ یا معنایی است که همراه با وصف، حالت یا قید خاصی در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر هر کلمه مطلق را که با افزوده شدن قیدی بر آن دایره شمولش محدود شود و افراد کمتری را فرا گیرد مقید گویند مثل آب جاری، انسان آزاد، بیع نقدی، جرم جنایی، کیفر اصلی. ماده 1076 ق.م «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود …».

✅ حقوق تجارت  نکته1093

سفته ای توسط شخص الف در تاریخ 1/1/81 به سررسید 1/4/82 در وجه شخص ب صادر شده و شخص ب نیز آن را ظهرنویسی کرده و به شخص ج انتقال داد. شخص ج برای دریافت وجه در تاریخ 1/5/83 مراجعه و با عدم پرداخت مواجه شد بنابراین شخص ج می تواند تنها علیه شخص الف طرح دعوا نماید.

✅ حقوق تجارت  نکته1093

شخص الف سفته ای را در وجه شخص ب صادر نموده و شخص ب آن را در وجه شخص ج ظهرنویسی می کند. شخص ج مجدداً آن را در وجه شخص ب ظهرنویسی می کند. دارنده در صورت عدم تأدیه و اعتراض فقط حق رجوع به شخص الف را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته1093

دعاوی ناشی از تعهدات قراردادی شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت را در هر یک از دادگاه های زیر مطرح نمود:

 • دادگاه محل مرکز اصلی شرکت (محل اقامت خوانده)

 • دادگاه محل انعقاد عقد (ایجاد تعهد)

 • دادگاه محل اجرای تعهد

 • ✅ آیین دادرسی مدنی نکته1094

 اگر خواهان دعوا را خلاف اصل در دادگاه غیر محل اقامت خوانده مطرح کند و خوانده هم ایرادی به عمل نیاورد دادگاه مخیر است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند یا علی رغم اینکه به دلیل صلاحیت نداشتن مکلف به رسیدگی نیست، به دعوا رسیدگی کند.

✅ حقوق مدنی نکته1095

اداره مال غير بايد به حساب ديگري باشد بنابراين اگر شخصي به اداره امور خويش بپردازد و از اين اقدام او سودي به ديگري برسد مشمول ماده 306 ق.م. نمي شود زيرا بايد اداره به حساب ديگري باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1096

با توجه به اصل عدم ولايت بر ديگران، مدير فضولي در صورتي مي تواند براي مطالبه مخارج به مالك رجوع كند كه به قصد احسان و ياري اقدام كرده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1095

با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظاتکتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1096

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ف نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام می شود . تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1095

هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود . مرتکب مجازات می شود.

✅ حقوق جزا نکته1096

اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 966

الفاظ مطلق عبارتند از:

1-  مهم ترین الفاظ مطلق، «اسم جنس» است. کلماتی از قبیل زمین، دریا، عقد، قانون، مجازات و مانند آن اسم جنس بوده و در مواردی که به صورت مفرد بکار می رود مفید اطلاق است. اما اگر این الفاظ به صورت جمع بکار رود مفید عموم است.

2-  اسم جنس مفرد نکره در جمله مثبت: مانند کلمه «زنی» در ماده 1156 ق.م. اگر اسم جنس نکره در کلام منفی واقع شود مفید عموم است نه اطلاق؛ مانند لفظ «کسی» در ماده 154 ق.م «کسی نمی تواند از ملک دیگری آب به ملک خود ببرد …»

3-  اسم جنس مفرد معرفه: مانند کلمه «زن» در مواد 1111 و 1113 ق.م. اگر اسم جنس معرفه به صورت جمع استعمال شود، مفید عموم است نه اطلاق. مانند کلمات «اراضی و ابنیه» در ماده 13 ق.م و «قوانین جزائی» در ماده 3 ق.م.ا که بالوضع مفید عموم هستند و به معنای تمامی زمینها و ساختمانها و همه ی قانونهای کیفری می باشد(همان، ص259).

✅ حقوق تجارت نکته1095

دارنده چک جهت مطالبه وجه آن پنج ماه پس از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه می نماید اما با ورشکستگی بانک مواجه می شود. در این صورت چنانچه موجودی صادرکننده در بانک کافی بوده باشد، دارنده فقط داخل در غرما قرار می گیرد.

⇦در فرض فوق اگر دارنده مهلت ها را رعایت می کرد، حق رجوع به صادر کننده، ظهرنویسان و بانک محال علیه را به دست می آورد.

⇦در فرض فوق اگر صادرکننده نزد بانک محال علیه وجهی نداشته باشد و دارنده مهلت ها را رعایت نماید، دارنده سند بر علیه صادر کننده و ظهرنویسان حق اقامه دعوا را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1096

الف چک در وجه حامل را جهت وصول وجه آن به محال علیه ارائه می دهد. در این صورت امضای ظهر چک توسط دارنده صرفاً به منزله رسید وجه چک است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1095

اگر دادگاهی علی رغم نداشتن صلاحیت محلی مبادرت به صدور رای نموده باشد. رای صادره در نهایت:

 • دادگاه تجدیدنظر استان رای را در هر صورت نقض می نماید اعم از اینکه خوانده ایراد عدم صلاحیت مطرح نموده یا ننموده باشد و اعم از اینکه ایراد وی در مهلت قانونی بوده یا خیر.

 • دیوان عالی کشور رای صادره را در صورتی نقض می کند که خوانده ایراد عدم صلاحیت را تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1095

اختلاف در صلاحیت منفی یعنی دو یا چند مرجع در خصوص رسیدگی به یک دعوا از خود نفی صلاحیت می کنند به نحوی که هیچ کدام حاضر به رسیدگی به دعوا نیست.

✅ حقوق مدنی نکته1097

ملاك ماده 306 ق.م. در باب اداره مال غير قابل تسري به فرضي است كه شخصي در معرض آسيب جسماني بوده و ديگري با رعايت شرايط ماده 306 اقدامات لازم در جهت مراقبت و درمان اين شخص را انجام مي دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1098

در فرضي كه شرايط لازم براي اداره فضولي جمع است اما مالك شخص ثالث را از مداخله منع        مي نمايد، امكان مطالبه مخارج تحت عنوان اداره فضولي مال غير وجود نخواهد داشت مگر آن كه منع مالك مستلزم امري نامشروع باشد. مانند منع از پرداخت نفقه فرزندان كه مانع از رجوع به پدر آن ها نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1097

دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1098

شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن با هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

✅ حقوق جزا نکته1097

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات تعزیری خواهد بود(جرم قابل گذشت)

✅ حقوق جزا نکته1098

شرایط لازم برای تحقق جرم تتوهین:1-موهن بودن رفتار(تشخیص موهن بودن یا عرف است)2-مخاطب توهین باید شخص معینی باشد توهین به یک گروه کلی جرم نیست.3-مخاطب توهین باید شخص حقیق باشد 4-مخاطب توهین باید شخص زنده باشد و توهین به مردگان جرم نیست مگر اینکه توهین به بازماندگان آنها محسوب شود.5-تتوهین باید حضوری یا علنی باشد.6-توهین باید صریح یا ظاهر باشد 7-در توهین ارتجالی بودن شرط نیست.

✅اصول فقه نکته 967

اگر اسم جنس در مورد فرد مشخص و معینی به کار رود اطلاق نخواهد داشت. مثلاً در قرارداد پیمانکاریِ مشخصی که میان دو نفر منعقد شده هر گاه لفظ «پیمانکار» یا «کارفرما» به کار رود هر چند بدون ذکر قید و مشخصات باشد در عین حال اطلاق ندارد و فقط به پیمانکار یا کارفرمای معین اشاره دارد(همان).

✅ حقوق تجارت نکته1097

شخصی دارنده دو فقره چک است که اولی به علت عدم مطابقت امضاء منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و چک دوم نیز بخشی از مبلغ آن پرداخت شده و به جای عین آن، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده را از بانک دریافت کرده است. در صورت تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام مبلغ چک اول و مانده چک دوم اداره ثبت صرفاً در خصوص چک دوم اجرائیه صادر می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1098

سفته ای را که ب در وجه ص صادر کرده با امضای ساده ص در پشت به ه منتقل شده و م نیز با ظهرنویسی، پرداخت آن را از سوی ص ضمانت می کند. اگر دارنده پس از اعتراض عدم تأدیه وجه سفته را از م دریافت کند، م حق مراجعه به به ب و ص را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1097

اختلاف در صلاحیت اثیاتی یعنی دعوایی نزد دو یا چند مرجع مطرح شده که همگی خود را صالح به رسیدگی می دانند و اصرار به رسیدگی دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1098

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی وجود داشته باشد موظف هستند موضوع را به مرجع حل اختلاف انعکاس دهند تا آن مرجع موضوع را حل و فصل کند و تا تعیین تکلیف نهایی هر دو مرجع می توانند به رسیدگی خود ادامه دهند.

✅ حقوق مدنی نکته1099

شخصي كه به موجب قانون يا قرارداد ملزم به اقدام جهت حفظ و اداره اموال ديگري باشد، براي مطالبه مخارج نمي تواند به اداره فضولي مال غير متوسل گردد زيرا اقدام وي فضولي نبوده و حدود استحقاق وي تابع قانون و قرارداد است.

✅ حقوق مدنی نکته1100

اگر ديوانه يا صغير مميز ندانسته به اداره دارايي ديگري دست زند اقدام او تابع اداره فضولي نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1099

بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1100

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ حقوق جزا نکته1099

توهین جرمی است مطلق

✅ حقوق جزا نکته1100

برای تحقق قذف مخاطب قذف باید شخص معینی باشد اما قذف شخص غیر معین نیز جرم موجب تعزیر است.

✅اصول فقه نکته 968

معرفی اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی:

1-  اطلاق استغراقی:

گاه همه افراد و مصادیق یک مفهوم، در عرض هم و به طور مستقل در نظر گرفته می شود. برای مثال، قانونگذار که در ماده 1135ق.م مقرر می دارد: «طلاق باید منجز باشد» همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است. بنابر این حکم مزبور، در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق، جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق، کفایت از دیگر مصادیق نمی کند.

2-  اطلاق بدلی

در برخی موارد، افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم، در طول هم و به نحو علی البدل مورد نظر قرار می گیرد به گونه ای که امتثال حکم در قالب یکی از مصادیق و افراد کافی است و نیازی به اجرا و امتثال حکم به تعداد افراد و مصادیق نیست. مثلاً ماده 466ق.م.ا می گوید: « عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است … ». لفظ «دیه» در این ماده، مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف شش گانه دیه می شود اما بدون تردید آنچه بر عهده شخص است تنها پرداخت یک دیه به اولیای دم است. به بیان دیگر با پرداخت یکی از اصناف و مصادیق دیه، تکلیف او ساقط می شود. بنابراین شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علی البدل است.

✅ حقوق تجارت نکته1099

مدیرعامل شرکت با تصریح به سمت نمایندگی، چکی را در وجه الف تنظیم نموده و ظهر آن را نیز فقط امضا نموده و آن گاه به الف تسلیم می کند. امضای مدیرعامل در ظهر ضمانت محسوب می¬شود زیرا امضاهای مجهول در ظهر سند ضمانت محسوب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1100

چکی را که الف در وجه ب صادر نموده است و قبلاً توسط ض ضمانت شده با ظهرنویسی به ج و د منتقل می شود. د به دلیل برگشت چک آن را به ض تسلیم نموده و وجه چک را وصول می کند در این صورت ض فقط حق مراجعه به الف را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1099

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی قبل از حل اختلاف دعوا منتهی به صدور آرای معارض شود، شخص ذینفع می تواند از طریق فرجام خواهی در جهت نقض رای مغایر اقدام نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1100

 اگر دادگاه الف خود را صالح به رسیدگی نداند قانونا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص داده است(دادگاه ب) ارسال می نماید. دادگاه ب ممکن است ادعای عدم صلاحیت دادگاه الف را پذیرفته و خود را نیز صالح بداند که در این صورت به دعوا رسیدگی می کند. حالت دیگر این است که دادگاه ب ممکن است ادعای عدم صلاحیت مرجع اول را پذیرفته در عین حال خود را نیز صالح به رسیدگی نداند، در این حالت اختلاف در صلاحیت هنوز محقق نشده است و دادگاه ب پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه الف(همان دادگاه اول) ارسال می دارد، که در این حالت اختلاف در صلاحیت از نوع منفی محقق می گردد و پرونده باید جهت حل اختلاف به مرجع ذیصلاح در حل اختلاف ارسال گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1101

غصب، استيلا بر حق غير به نحو عدوان است. بنابراين هر گاه شخصي بدون اذن قانون و بدون اجازه مالك بر مال غير مستولي گردد غاصب شناخته مي شود.

در حكم غاصب، اثبات يد بر مال غير بدون مجوزاست، معمولا در مواردي شخص در حكم غاصب تلقي     مي شود كه يا جاهل به عدم استحقاق خويش بر آن مال باشد مانند خريدار ناآگاه در معامله فضولي يا اين كه شروع تصرف بر مال ديگري به اذن مالك يا قانون گذار باشد اما سپس علي رغم مطالبه مالك، از تسليم مال خودداري نمايد، اقدام وي در حكم غصب است. اعم از اين كه وجود چنين مالي را در نزد خويش انكار نمايد يا صرفا از تسليم آن خودداري كند. مانند اميني كه وجود مال اماني در نزد خويش را انكار مي كند يا مستاجري علي رغم انقضاي مدت اجاره از تخليه عين مستاجره خودداري مي كند.

✅ حقوق مدنی نکته1102

عناصر غصب:

الف – عنصر مادي ⇜ استيلا بر حق غير

بنابراين اگر شخصي مانع از تصرف مالك در مال خود بشود بدون آن كه خود او بر مال تسلط پيدا كند غاصب محسوب نمي شود. عليه چنين شخصي مي توان دعواي مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح نمود. در چنين حالتي اگر اقدام مزاحم موجب ضرر مالك گردد مسئول جبران خسارت است.

چون ماده 309 ق.م. عنصر استيلا را ندارد بنابراين غصب محسوب نمي شود.

ب – عنصر حقوقي ⇜ عدواني بودن (نامشروع بودن استيلا)

به نحو عدوان يعني علم غاصب به اين كه اين مال متعلق حق غير است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1101

هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1102

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ حقوق جزا نکته1101

قذف مردگان موجب تحقق تحقق حد قذف است.

✅ حقوق جزا نکته1102

هرکس با توجه به سمت،یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به مجازات محکوم می شود.(جرم غیرقابل گذشت)

✅اصول فقه نکته 969

برای تشخیص موارد اطلاق بدلی از اطلاق استغراقی، باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار می رود مفید شمول بدلی است.

✅ حقوق تجارت نکته1101

دارنده چکی به اعتبار وجود محل تأیید شده است، پنج ماه پس از صدور به بانک مراجعه می کند اما به دلیل ورشکستگی بانک موفق به وصول آن نمی شود، در آن صورت مسئولین سند عبارت است از فقط بانک محال علیه.

✅ حقوق تجارت نکته1102

شرکت الف بابت ثمن معامله، سفته ای در وجه ب صادر نموده که متعاقباً بابت معامله ای، در وجه ج ظهرنویسی می شود در صورت فسخ معامله اول، ایراد صادرکننده در برابر ب قابل استناد است و در مقابل ج قابل استناد نمی باشد زیرا ایرادات اسناد تجاری در مقابل اشخاص ثالث یا دارنده با حسن نیت مسموع نمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1101

دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم بدوی و تجدید نظر در محدوده یک استان و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های همنوع و همعرض در محدوده یک استان (دادگاه عمومی با عمومی – دادگاه انقلاب با انقلاب) صلاحیت رفع اختلاف دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1102

صلاحیت دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در صلاحیت شامل موارد زیر است:

 • اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر یک استان با دیوان عالی کشور.

 • اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف (غیر همنوع).

 • اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دو استان.

 • اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری.

✅ حقوق مدنی نکته1103

مسئوليت غاصب عيني (مطلق، محض) است. بدين معنا كه غاصب ضامن رد عين مال مغصوبه        مي باشد و در صورت تلف بايستي مثل يا قيمت آن را ادا نمايد. حتي اگر تلف ناشي از تقصير او نبوده يا حتي ناشي از قوه قاهره باشد. لذا حتي اثبات اين كه خسارت ناشي از قوه قاهره بوده مسئوليت غاصب را در برابر مالك از بين نمي برد.

⇦ مسئوليت اصلي و اوليه غاصب ⇜ رد عين مال مغصوب

در صورت تلفِ عين ⇜ رد مثل يا قيمت مال مغصوب

مال تلف نشده (موجود است) اما گم شده ⇜ بدل حيلوله

✅ حقوق مدنی نکته1104

بدل حيلوله، ماهيتا نوعي جبران خسارت است و به مالكيت زيان ديده در مي آيد. ليكن اين تمليك با شرط فاسخي توام است. كه به موجب آن هر گاه عين مال مغصوب بدست آمد و رد آن به مالك امكان پذير شد، با رد عين،  بدل حيلوله به غاصب برگردد. در واقع بدل حيلوله جايگزين عين مال مغصوب    مي گردد لكن با اين شرط ضمني كه هر گاه عين مال مغصوب قابل تسليم شود مالكيت بدل حيلوله به غاصب باز مي گردد و او بايد عين مال مغصوب را به مالك باز گرداند.

مثال: انگشتري كه دست غاصب بوده در دريا بيفتد. مال موجود است اما امكان پس دادن آن نيست. غاصب در اينجا بايد بدل انگشتر را تحت عنوان بدل حيلوله بدهد. حال اگر بر حسب اتفاق موج دريا انگشتر را به ساحل كشاند و غاصب توانست آن را برگرداند بدل حيلوله كه قبلا به طرف داده برگردانده مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1103

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1104

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ حقوق جزا نکته1103

هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

✅ حقوق جزا نکته1104

هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد

✅اصول فقه نکته 970

معرفی اطلاق اَفرادی، احوالی و اَزمانی:

1-  اطلاق افرادی

در مواردی است که لفظ مطلق دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد. برای مثال در جمله: «دانش آموز موظف به شرکت در کلاس است» و اصل 167ق.ا: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّنه بیابد و …». الفاظ «دانش آموز» و «قاضی»، عاری از قید و مطلق است. از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارد.

2-  اطلاق احوالی

در مواردی است که مفهوم مورد نظر دارای حالات و صفات مختلف است ولی مقید به هیچ یک از آن احوال نشده است و نسبت به همه ی احوال خود فراگیری و شمول دارد. مثلاً هر گاه گفته شود: «با پدرت مهربان باش». در این گزاره، لفظ «پدر» هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد ولی نسبت به حالات و صفات مختلف وی اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون وی مانند پیری و جوانی، بیماری و سلامتی، فقر و غنا و … می شود.

3-  اطلاق اَزمانی

در جایی است که لفظ مطلق، مقیَّد به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه ی زمانها را دربرگیرد. مثلاً در ماده 114ق.م آمده است: «در طلاق بائن برای شوهر، حق رجوع نیست». این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و پس از آن، اطلاق اَزمانی دارد. لذا شوهر در هیچیک از این دو زمان، حق رجوع ندارد. برخلاف طلاق رجعی که حق رجوع شوهر، مقیَّد به مدت عدّه شده است(ماده 1148ق.م).

✅ حقوق تجارت نکته1103

الف سفته ای را به مبلغ 100 ریال در وجه ب صادر نموده است. ب با تزویر در سند مبلغ آن را به 1000 ریال افزایش داده و به ج منتقل می کند. در این صورت حداکثر مسئولیت الف و ب در برابر دارنده به ترتیب عبارت است از 100 و 1000 ریال.

✅ حقوق تجارت نکته1104

پشت چک صادره در وجه ب فقط با امضای ساده ب ملاحظه می شود و سند در تصرف ج است بنابراین ج دارنده است و ب انتقال دهنده.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1103

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های غیر هم نوع یعنی اختلاف بین دو شعبه از محاکم عمومی، انقلاب و نظامی اعم از این که دو طرف اختلاف در محدوده یک استان باشند یا دو استان متفاوت، مطابق قانون توسط دیوان عالی کشور رفع اختلاف انجام می گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1104

 اگر دعوایی در محاکم قضایی اعم از عمومی، قضایی و نظامی مطرح شود و این دادگاه با ادعای صلاحیت داشتن یک مرجع غیر قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند باید از ارسال پرونده به مرجع غیر قضایی که خود صالح تشخیص داده خودداری کند بلکه باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کند. یعنی بدون حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین خواهد کرد.

✅ حقوق مدنی نکته1105

⎈  اگر مال مغصوب مثلي بوده و تلف شده باشد:

☑️ در صورتي كه مثل آن موجود بوده و داراي ماليت باشد، بايد همان مثل ادا شود.

☑️ در صورتي كه مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الادا (زمان پرداخت) را بدهد.

☑️ در صورتي كه مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد، ‌غاصب بايد آخرين قيمت را بدهد.

⎈ اگر مال مغصوب قيمي بوده و تلف شده باشد:

سه نظر مطرح است:

 1. قيمت زمان غصب؟ 2. قيمت زمان تلف؟ 3. قيمت حين الادا؟

نظر مشهور قيمت حين الاداست.

✅ حقوق مدنی نکته1106

ما به التفاوت بين آخرين قيمت و قيمت زمان غصب، از باب تسبيب و با اجتماع شرايط آن (تقصير غاصب، رابطه سببيت بين تقصير و كسر قيمت) قابل مطالبه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1105

ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1106

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ حقوق جزا نکته1105

جرم تبانی جرمی مطلق و مستمر است

✅ حقوق جزا نکته1106

هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال

2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

✅اصول فقه نکته 971

هر یک از انواع یاد شده(اَفرادی، اَحوالی و اَزمانی) با دو نوع دیگر در یک لفظ قابل جمع است؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال، مقیَّد به حالت یا صفت خاصی نیز نشده در نتیجه شامل تمام حالاتِ افرادِ خود باشد(اطلاق احوالی). همچنان که ممکن است مقیَّد به زمان خاصی نشده باشد و از نظر زمان نیز مشمول داشته باشد(اطلاق اَزمانی). مثلاً در اصل 167ق.ا گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ «قاضی» بیان شد اطلاق احوالی و اَزمانی نیز وجود دارد یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.

✅ حقوق تجارت نکته1105

الف چکی را به حواله کرد ب صادر می کند و سپس فقط با امضای ب در ظهر آن چک به ج منتقل می شود. در این صورت برای انتقال چک از ج به د حداقل اقدام تسلیم چک است.

✅ حقوق تجارت نکته1106

در نقل و انتقالات متوالی سفته به وسیله ظهرنویسی اگر دارنده فعلی، دارنده چهارم بوده و به علت عدم تأدیه و اعتراض وجه سفته را از دارنده دوم وصول نماید، دارنده دوم حق مراجعه به دارنده اول و صادرکننده را خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1105

 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع اداری استثنایی حل اختلاف به عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1106

در صورت بروز اختلاف بین مراجع اداری استثنایی با دیوان عدالت اداری حل اختلاف در صلاحیت به عهده ی دیوان عدالت اداری خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1107

ما به التفاوت بين آخرين قيمت و قيمت زمان غصب، از باب تسبيب و با اجتماع شرايط آن (تقصير غاصب، رابطه سببيت بين تقصير و كسر قيمت) قابل مطالبه است.

✅ حقوق مدنی نکته1108

اگر در نتيجه‌ي عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبه‌ي قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اين که آن‌ زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است‌.

⎈ گاهي غاصب عيني را به مال مغصوب اضافه نموده كه در اين حالت مي تواند عين را بر دارد. مانند جايي كه ماشيني را غصب مي كند و براي اين ماشين روكش صندلي يا سيستم نصب مي كند.

⎈ اما گاهي عمل غاصب قابل جدا شدن نيست مانند جايي كه غاصب ماشين مغصوب را تعمير (صافكاري يا نقاشي) كرده. در اينجا براي غاصب هيچ حقي ايجاد نمي شود.

⎈ اما اگر عمل غاصب باعث تعيير ماهيت اوليه مال مي شود مانند جايي كه سنگي را غصب نموده و با آن مجسمه اي ساخته است. در اينجا عمل غاصب بر روي مال اوليه در حكم تلف است و بايد قيمت آن را به مالك مسترد نمايد. در اينجا نمي توان مجسمه را به مالك داد زيرا استفاده بلاجهت براي مالك مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1107

در هر جای ق.آ.د.ک که اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است ، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1108

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آن که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود

✅ حقوق جزا نکته1107

شرکت در منازعه جرمی است مقید.

✅ حقوق جزا نکته1108

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.مقررات این نکته شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

✅اصول فقه نکته 972

اطلاق اَفرادی به طور غالب در مورد اسم جنس مطرح می شود اما اطلاق احوالی و اَزمانی در مورد بیشتر اسمها قابل تصور است. بنابراین در اسم جنس، اسم خاص و علم شخصی و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و اَزمانی امکان دارد. مثلاً ماده 5ق.م مقرر می دارد: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود …». با اینکه «کلیه سکنه ایران» عام است در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد یعنی کلیه افراد چه در سن بلوغ، چه پیش از آن، چه محجور و چه غیرمحجور، چه عالم به قانون و چه جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. بدین ترتیب روشن می شود که لفظ عام نیز می تواند در برخی موارد، مطلق احوالی یا اَزمانی باشد چنانکه در مقابل ممکن است مقید به قید شود. مثلاً در ماده 81ق.م: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود». «اوقاف عامه» لفظ عامی است که مقیَّد به قید «که متولی … » شده و لذا از این جهت اطلاق ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1107

الف در دادگاه ثابت می کند که دین خود را به ب (اولین دارنده سفته) پرداخته اما از استرداد آن غفلت نموده است در این صورت الف حق استرداد سفته را در صورتی که به غیر منتقل نشده باشد را داراست.

✅ حقوق تجارت نکته1108

دارنده چک جهت وصول آن به بانک الف وکالت می دهد، بانک مزبور پس از وصول وجه سند ورشکسته می گردد در این صورت دارنده چک ناگزیر از قرار گرفتن در ردیف غرماست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1107

حل اختلاف در صلاحیت بین شعب شورای حل اختلاف اگر در یک حوزه ی قضایی واقع شده باشند به عهده ی شعبه ی اول دادگاه عمومی همان حوزه می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1108

 حل اختلاف در خصوص صلاحیت بین شعب شورای حل اختلاف در حوزه ی قضایی یک شهرستان یا استان به عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1109

در صورت تعدد اشخاصي كه بر مال مغصوب استيلا يافته اند (تعدد ايادي غصب)  مالك مي تواند عين مال مغصوب را از هر يك مطالبه نمايد.

مسئوليت غاصبان در اين حالت مسئوليت تضامني است و همه آن ها در برابر مالك مسئول هستند.

جهل غاصب به عدم استحقاق خويش، ‌اثبات تقصير ديگران و حتي اثبات قوه قاهره غاصب را از جبران خسارت معاف نمي كند.

مثال:

غاصب اول  ⤺ غاصب دوم  ⤺ غاصب سوم  ⤺  غاصب چهارم  ⤺  غاصب پنجم

اگر مال در دست غاصب پنجم تلف شده باشد و مالك سراغ غاصب پنجم برود و خسارت خود را از او بگيرد، غاصب پنجم نمي تواند به چهار غاصب قبلي مراجعه نمايد.

زيرا در روابط بين غاصبين متعدد، هدف اين است كه مسئوليت نهايي به عهده شخصي قرار گيرد كه مال در دست او تلف شده است.

حال اگر مالك براي خسارت به غاصب دوم رجوع كند. غاصب دوم بعد از پرداخت خسارت مي تواند به غاصب سوم ، چهارم و يا پنجم رجوع كند.

اگر بين غاصبين جاهل وجود داشته باشد بدين صورت كه :

غاصب اول  ⤺ غاصب دوم  ⤺ غاصب سوم  (جاهل) ⤺  غاصب چهارم  ⤺  غاصب پنجم

در اين حالت، غاصب سوم كه جاهل به غصب بوده علاوه بر رجوع به ايادي لاحق خود يعني غاصب چهارم و پنجم از باب غصب، به اولي و دومي (ايادي ماقبل) هم از باب قاعده غرور مي تواند رجوع كند. (م 325 ق.م.)

قاعده غرور (المغرور يرجع الي من غره)

✅ حقوق مدنی نکته1110

عالم حق رجوع به جاهل را ندارد، اگر مالك خسارات خود را از غاصبِ عالم گرفت، غاصبِ عالم حق رجوع به غاصبِ جاهل را ندارد اما مالك، هم حق رجوع به عالم را دارد و هم حق رجوع به جاهل را.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1109

ضابطان دادگستری ، به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور های لازم به دادستان اعلام می کنند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1110

ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد

✅ حقوق جزا نکته1109

هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیه مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به مجازات محکوم هواهد شد.(جرم آنی و مطلق).

✅ حقوق جزا نکته1110

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به مجازات محکوم خواهد شد.(جرم آنی و مقید)

✅اصول فقه نکته 973

بسیاری از اصولیان بر آنند که جمله نیز مانند کلمات مفرد می تواند مطلق یا مقید باشد. طبق نظر برخی محققان، نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است. در حالی که اطلاق اصطلاحی که بیشتر در مورد مفرد(کلمه) بیان می شود در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده می شود(همان، ص265).

✅ حقوق تجارت نکته1109

سفته ای را که شخص الف در وجه ب صادر کرده از طریق ظهرنویسی به ج منتقل می گردد و شخص د نیز از طریق ظهرنویسی از ب ضمانت می کند. چنانچه پس از اعتراض عدم تأدیه، دارنده سفته وجه آن را از شخص د دریافت کند شخص د فقط حق مراجعه به ب را خواهد داشت.

✅ حقوق تجارت نکته1110

الف چکی را به حواله کرد ب صادر می نماید. ب آن را صرفاً با امضاء به ج منتقل و ی نیز آن را بدون ظهرنویسی به د واگذار می کند. بنابر این اطلاعات ارائه شده هر دو انتقال صحیح است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1109

حل اختلاف در خصوص صلاحیت مابین شعب شورای حل اختلاف در حوزه ی قضایی دو استان به عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع آن استان اظهار نظر کرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1110

 اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری همان حوزه ی قضایی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند حل اختلاف بر عهده ی شعبه ی اول دادگاه های عمومی همان حوزه ی قضایی می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1111

مسئوليت غاصبين متعدد:

از حيث رد يا مثل ⇜ همه ي غاصبين در برابر مالك مسئوليت تضامني دارند

از حيث منافع ⇜ هر غاصبي نسبت به منافع زمان تصرف خود و همچنين نسبت به منافع زمان تصرف غاصبين لاحق مسئول است. اعم از اين كه از اين منافع استفاده نموده باشد (منافع مستوفات) يا استفاده ننموده باشد (منافع غير مستوفات).

مثال:

غاصب اول  ⤺ غاصب دوم  ⤺ غاصب سوم   ⤺  غاصب چهارم  ⤺  غاصب پنجم

فرض كنيد مال در دست هر غاصب به مدت يك ماه بوده است.

حال مالك براي مطالبه منافع سراغ غاصب اول مي رود، غاصب اول به اندازه مدت زمان تصرف خود و دست هاي بعديش ضامن است. يعني يك ماه كه دست خودش بوده و چهار ماه نيز در دست غاصبين بعدي، پس غاصب اول براي مدت پنج ماه مسئول منافع است.

اگر مالك سراغ غاصب دوم برود، غاصب دوم به مدت يك ماه براي خودش و سه ماه براي غاصبين بعدي مسئول منافع است.

در اين حالت (مطالبه منافع) تفاوتي بين غاصب عالم و جاهل نيست.

✅ حقوق مدنی نکته1112

اگر هر يك از غاصبين منافع زمان تصرف خود و مابعد خود را پرداخت كردند حق رجوع به مابعد خود را دارند. مثلا اگر غاصب اول، منافع يك ماه تصرف خود و چهار ماه تصرف بعدي ها را داد مي تواند به غاصب دوم براي مدت يك ماه تصرف غاصب دوم،  به غاصب سوم براي يك ماه تصرف غاصب سوم و … رجوع كند.

هر غاصب براي رجوع به غاصبين بعدي خود براي گرفتن منافع به اندازه منافع زمان تصرف خودش     مي تواند رجوع كند مثلا از غاصب دوم فقط يك ماه زمان تصرف خودِ غاصب دوم را مي تواند بگيرد. از غاصب دوم منافع زمان تصرف سوم و چهارم و پنجم را نمي تواند بگيرد. اما مالك مي تواند اگر به غاصب دوم رجوع كرد منافع زمان تصرف او و بعدي هايش را بگيرد. اين حق براي مالك است نه غاصب.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1111

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1112

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکانهای غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

✅ حقوق جزا نکته1111

هرکس دراماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به مجازات محکوم خواه شد.

✅ حقوق جزا نکته1112

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پازنزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز مجکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته 974

فرق عام و مطلق:

1-  ظهور عام در عموم، ناشی از دلالت وضعی است یعنی خود لفظ، گستردگی را می رساند اما دلالت مطلق بر اطلاق، به واسطه مقدمات حکمت است و وضعی نیست.

2-  دلالت عام بر عموم ناظر بر افراد است و دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر بر احوال و عوارض و کیفیات می باشد.

3-  عام پس از تخصیص از عموم می افتد. اما مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند.

4-  تفاوت عام و مطلق در جمله های مثبت و منفی از حیث بدلی یا استغراقی بودن در نمودار زیر نمایش داده می شود:

اول) در جمله های مثبت

 الف) در احکام تکلیفی: شمول مطلق، معمولاً بدلی است (مانند دانشجو را گرامی بدار؛ در این حالت، یک دانشجو را گرامی بدارد کافی است). اما شمول عام، غالباً استغراقی است (مانند تمام دانشجویان را گرامی بدار؛ که شامل تک تک آنها می شود).

  ب)در احکام وضعی: شمول مطلق، به صورت استغراقی است. مانند کسی که زمینی را احیاء کند مالک آن خواهد بود).اما شمول عام، غالباً به صورت استغراقی است.

 دوم) در جمله های منفی: چون نکره در سیاق نفی، مفید عموم است بین عام و مطلق، تفاوتی

  نیست و هر دو مفید عموم استغراقی هستند. مثلا هیچ دانشجو را گرامی مدار و دانشجو را گرامی

 مدار؛ که هر دو مفید عموم استغراقی هستند.

✅ حقوق تجارت نکته1111

الف چکی را در وجه حامل تنظیم و به ب تسلیم می کند. ب نیز آن را بدون ظهرنویسی به ج تسلیم می نماید، در این صورت انتقال سند انجام شده اما ب مسئولیتی در مقابل ج ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1112

چکی به عهده یک صندوق قرض الحسنه صادر شده و مورد دو فقره ظهرنویسی هم قرار گرفته و به علت نداشتن موجودی پرداخت نشده و مراتب عدم پرداخت، مورد گواهی آن صندوق قرار گرفته است. دارنده چک می تواند به طرفیت کلیه دارندگان در محکمه حقوقی طرح دعوا کند. همانطور که بیان شد این چک به دلیل آن که محال علیه آن بانک نیست مشمول قانون صدور چک و ضمانت اجراهای آن نخواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1111

اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری که در حوزه های قضایی مختلف یک استان اختلاف در صلاحیت پیدا کنند، شعبه ی اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان واجد صلاحیت حل اختلاف خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1112

اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری واقع در دو استان مختلف اختلاف در صلاحیت داشته باشند، حل اختلاف بر عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به موضوع رسیدگی کرده، است.

✅ حقوق مدنی نکته1113

ابرا ذمه‌ي يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ⇜ سقوط دين

انتقال حق خود به يكي از غاصبين ⇜ غاصب مي شود منتقل اليه و حق رجوع به غاصبين ديگر را دارد.

غاصب اول  ⤺ غاصب دوم  ⤺ غاصب سوم   ⤺  غاصب چهارم  ⤺  غاصب پنجم

اگر مال در دست غاصب پنجم تلف شود، همان طور كه قبلا هم گفته شد او مديون اصلي است و ايادي ماقبل ضامن هستند.

بررسي چند حالت:

1- اگر مالك يكي از اين پنج نفر را ابرا كند. همه بري مي شوند. در ماده 321 آمده است ” هر گاه مالک، ذمه‌ي يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت”.

 لازم نيست ابراي مالك حتما خطاب به مديون اصلي باشد همين كه مالك ذمه يكي از غاصبين را ابرا نمود، مانند آن است كه مديون را ابرا نموده باشد. پس ديگر نمي تواند به بقيه رجوع كند. زيرا ابرا اسقاط حق ديني بوده و بدين معناست كه دائن از طلب خود صرف نظر نموده است.

2- اگر مالك كسي را ابرا نكند، بلكه حق رجوع خود از يكي از ضامنين را اسقاط نمايد. بدين معنا كه خطاب به يكي از غاصبين حق رجوع به او را ساقط كند. مثلا سراغ غاصب سوم رفته و خطاب به او حق رجوع خويش را ساقط كند در اين حالت فقط همان غاصب سوم كه مورد خطاب واقع شده در برابر مالك بري مي شود و بقيه غاصبين همچنان در برابر مالك مسئول هستند.

3-در حالت ديگر ممكن است مالك نه كسي را ابرا نمايد و نه حق رجوع خويش را ساقط كند بلكه حق خود را به يكي از ضامن ها (غاصب اول تا چهارم) انتقال دهد. بدين صورت كه مالك، نزد غاصب سوم برود و حق خويش را به وي انتقال دهد، در اين حالت غاصب سوم قائم مقام خاصِ (منتقل اليه) مالك شده و همان حقي را خواهد داشت كه مالك داشته، يعني حق رجوع به غاصبين را دارد.

4-حالت ديگر در جايي است كه مالك حق خويش را به مديون اصلي (غاصب پنجم) انتقال مي دهد. در اين حالت كه وصف دائن و مديوني در شخص واحد (غاصب پنجم) جمع مي گردد مالكيت ما في الذمه رخ داده و همه بري مي گردند.

✌️ يادآوري به طور خلاصه  ✌️

 ابرا 👈🏻همه بري مي شود.

اسقاط حق رجوع 👈🏻تنها آن ضامن بري مي شود و بقيه همچنان مسئول باقي مي مانند.

انتقال به يكي از ضامن ها👈🏻 آن ضامن قائم مقام مالك شده و حق رجوع به ديگران را دارد.

انتقال به مديون اصلي 👈🏻همه بري مي شوند.

✅ حقوق مدنی نکته1114

اتلاف عبارت است از آن كه شخص با ارتكاب فعلي به طور مستقيم موجب تلف مال ديگري شود. براي تحقق اتلاف رابطه عليت عرفي بين فعل شخص و تلف لازم است اما عمد يا تقصير شخص در اين خصوص شرط نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1113

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1114

رعایت مفاد دو نکته قبل در خصوص شماره گذاری اوراق پروتده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ها ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .

✅ حقوق جزا نکته1113

هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله،موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1114

هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد مجازات محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 975

ویژگی های اطلاق و تقیید:

 1. نسبی بودن اطلاق و تقیید:

اطلاق و تقیید دو امر نسبی هستند بدین توضیح که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص، مقید شده باشد ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود، مطلق باشد. مثلاً در ماده 1059 ق.م آمده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در این ماده اگرچه لفظ نکاح، مقیَّد به مسلمه شده است لذا شامل نکاح غیر مسلم نمی شود اما در عین حال نسبت به قید دوام و انقطاع مطلق است و شامل هر دو نکاح دائم و موقت می شود.

 1. اطلاق و تقیید، متلازم هستند:

منظور از این عنوان این است که مفهوم تنها نسبت به عوارضی می تواند مطلق باشد که بتواند به آنها مقید شود، و اگر مفهومی نتواند به عرضی مقید شود، نمی توان گفت نسبت به آن مطلق است؛ به عبارتی دیگر هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی را داشته باشد ولی فاقد آن باشد می توان گفت نسبت به آن مطلق است اما اگر نتواند بدان متصف شود و یا از آن عاری باشد نمی توان گفت مطلق است یا مقید. مثلا آب می تواند گرم یا سرد باشد پس می تواند نسبت به گرمی و سردی مطلق یا مقید باشد ولی نسبت به وصف مایع بودن نمی تواند مطلق یا مقید باشد چون نمی تواند بدون آن باشد، زیرا آبی که وصف مایع بودن را از دست دهد، دیگر اسمش آب نیست و یخ است.

✅ حقوق تجارت نکته1113

اگر در برات قید شود که در صورت نکول برات توسط براتگیر، به شخص ثالث تعیین شده در برات مراجعه شود و دارنده برات به شخص اخیرالذکر رجوع ننماید مسئولیت برات دهنده و ظهرنویسان در خصوص قبولی ساقط می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1114

اگر صادر کننده و سه ظهرنویس سفته ای همگی ورشکسته شده و دارنده سند در غرمای هر چهار امضاکننده سند وارد گردیده و سهم غرمایی او از هر کدام 30 درصد مبلغ سفته باشد مبلغ مازاد بر وجه سفته به ظهرنویس سوم داده می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1113

اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با مراجع قضایی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1114

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در زمینه حل اختلاف در صلاحیت خارج از نوبت خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1115

براي تحقق اتلاف احراز رابطه عليت عرفي بين فعل شخص و وقوع تلف ضروري است. عواملي نظير قوه قاهره، اجبار و فريب ديگران اين رابطه عليت را منتفي مي سازد.

✅ حقوق مدنی نکته1116

اتلاف مي تواند ناظر به تلف عين يا منافع باشد و فقط در قالب فعل تحقق مي يابد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1115

در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سؤالات تلقینی  یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست . تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1116

تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است .

✅ حقوق جزا نکته1115

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به مجاات شدیدتری محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

✅ حقوق جزا نکته1116

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 976

لفظ مطلق چگونه و از چه طریق بر اطلاق دلالت می کند؟

در مورد اسامی خاص(عَلَم شخصی) و جملات، استفاده اطلاق از آنها به کمک «مقدمات حکمت» است نه به «وضع». اما در مورد «اسم جنس» اختلاف نظر وجود دارد که آیا دلالت اسم جنس بر اطلاق، ناشی از «وضع» یا «مقدمات حکمت» است(همان، ص 266 به نقل از : مظفر، اصول الفقه، ج1، ص159).

به نظر متأخرین، اطلاق خارج از موضوعٌ له «اسم جنس» است و لذا دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه  وضع نیست بلکه به کمک قرائن خارجی مانند «مقدمات حکمت» است(اصول فقه کاربردی، ج1، صص266 و 267).

نتیجه می گیریم اطلاق لفظ در تمام موارد(اسم خاص(اسم علم شخصی) و جملات و اسم جنس) به سبب مقدمات حکمت است نه بخاطر وضع لفظ.

✅ حقوق تجارت نکته1115

اگر چکی در ایران به عهده یک بانک خارجی صادر شود و با عدم تأدیه مواجه گردد، برای این که دارنده چک بتواند صادرکننده را در ایران تحت تعقیب قرار دهد، باید گواهی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه را ارائه کند.

✅ حقوق تجارت نکته1116

ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در آن تاجر از پرداخت دیون خود عاجز و متوقف شده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1115

در دعاوی حقوقی هر یک از اصحاب می تواند حداکثر دو وکیل معرفی کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1116

انتخاب و معرفی وکیل در دعاوی الزامی نیست و تنها جنبه اختیاری دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1117

براي تحقق اتلاف تقصير شرط نيست.

✅ حقوق مدنی نکته1118

تسبيب عبارت از آن است كه شخص با ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه عرفا تقصير محسوب مي شود به صورت غير مستقيم زمينه وقوع تلف را فراهم نمايد به نحوي كه اگر اين اقدام صورت نمي گرفت تلف نيز رخ نمي داد اما اين اقدام به تنهايي نيز موجب ورود خسارت نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1117

تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1118

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است :

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث – اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

✅ حقوق جزا نکته1117

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1118

هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به مجازات مجکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 977

به عقیده بسیاری از اصولیین، لفظ مطلق، دلالت وضعی بر اطلاق ندارد، به همین جهت برای استفاده اطلاق از یک لفظ باید به قرائن خارجی تمسک جست. مهم ترین قرینه ای که به کمک آن می توان از یک لفظ مطلق استفاده کرد «مقدمات حکمت» یا قرینه عامه است که منظور از آن «شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ، استفاده اطلاق می نماید». مقدمات حکمت اختصاص به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق می توان از آن استفاده کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1117

تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نماید.

✅ حقوق تجارت نکته1118

2-  تکلیف تاجر به اعلام توقف خود جنبه شخصی داشته و اگر ورثه اعلام نکنند قابل تعقیب نخواهند بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1117

موسسات و شرکت های دولتی در امور و دعاوی مدنی به جای معرفی وکیل می توانند از کارمندان رسمی خود با شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1118

تنها اشخاصی که دارای پروانه ی رسمی وکالت باشند می توانند وکالت دیگری را در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری به عهده بگیرند.

✅ حقوق مدنی نکته1119

دخالت عوامل طبيعي در تلف مال ضمان مسبب را از بين نمي برد. مانند جايي كه كسي آتشي روشن مي كند و باد وسيله سرايت آن به باغ مجاور مي گردد، آتش افروز ضامن است.

✅ حقوق مدنی نکته1120

اجتماع سبب و مباشر:

اگر شخصي زمينه ورود خسارت به ديگري را فراهم آورد بدين معنا كه سبب واقع گردد و ديگري مباشر تلف شود، اصل بر مسئوليت مباشر است مگر آن كه سبب اقوي از مباشر باشد.

در فرض تساوي سبب و مباشر، مباشر مسئول است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1119

هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قراءن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته دباشد ، این اظهار برای شروع تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1120

اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد . یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

✅ حقوق جزا نکته1119

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به مجازات محکوم خواهد شد (این جرم شامل خود قاتل نمی شود).

✅ حقوق جزا نکته1120

هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

✅اصول فقه نکته 978

لازم به ذکر است که دلیل مطلق بودن لفظ، فقط قرینه عامه(مقدمات حکمت) نیست بلکه می توان به طور کلی، دلایل مطلق بودن لفظ را دو مورد دانست: قرینه خاصه و قرینه عامه (مقدمات حکمت).

✅ حقوق تجارت نکته1119

اعلام ورشکستگی از سوی تاجر اقرار قاطع نیست و ورشکستگی باید از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته1120

ورشکستگی محقق می شود با دو شرط

1-تاجر بودن

❋تاجر حقیقی⤆ شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی ماده 2 قانون تجارت قرار داده¬اند و به نام و حساب خودشان معامله نمایند.

❋تاجر بودن در خصوص اشخاص حقیقی مفروض نیست بلکه ملاک انجام اعمال تجاری است.

❋ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 قانون تجارت لازمه ی تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود. تنها یک اماره بر تاجر بودن شخص است و خلاف آن قابل اثبات است.

❋تاجر حقوقی⤆ در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های ماده 20 قانون تجارت و شرکت عملی ماده 220 همان قانون اعمال می شود.

❋تاجر بودن در مورد شرکت های تجاری مفروض است.

❋شرکت های تعاونی چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

❋اتحادیه های تعاونی علی رغم آن که تاجر محسوب نمی شوند مطابق با قانون بخش تعاونی مصوب 1370 مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

❋اعضای شرکت اعم از شرکا، مدیران و بازرسان به صرف عضو بودن در شرکت تاجر محسوب نخواهند شد.

❋شرط استماع دعوای ورشکستگی تاجر بودن شخص در زمان توقف است نه در زمان طرح دعوا

2-توقف از تأدیه دیون

❋ صرف عدم پرداخت دین موجب توقف است و استمرار عدم امکان پرداخت تا زمان صدور حکم ملاک نیست.

❋ لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.

❋ توقف در پرداخت دینی را می توان ملاک توقف دانست که مسلم و منجز باشد.

❋ تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست.

❋ توقف در پرداخت دیون اعم از دیون مدنی یا تجاری ضابطه ورشکستگی می باشد.

❋ دینی که مؤجل باشد سالبه به انتفاع موضوع است و عدم پرداخت آن موجب توقف نمی باشد.

❋ شرط تعقیب شرکت تحت عنوان ورشکستگی، ثبت شدن آن نیست زیرا شرکت هایی که عملاً اشتغال به تجارت دارند تضامنی محسوب می شوند در نتیجه مشمول مقررات ورشکستگی می شوند.

❋ مقروض بودن تاجر و فرار وی را می توان از امارات توقف دانست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1119

سوگند، شهادت، اقرار، لعان، ایلاء به هیچ وجه قابل توکیل نیستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1120

اختیار قبول یا رد سوگند را به شرطی که در وکالتنامه تصریح گردد می توان به وکیل واگذار کرد.

✅ حقوق مدنی نکته1121

تفاوت اتلاف و تسبيب:

 1. در اتلاف، ضرر شخص به صورت مستقيم و بدون واسطه است. در تسبيب، ضرر شخص به صورت غير مستقيم و با واسطه است.

مثال: شكستن شيشه ديگري با پرتاب سنگ (اتلاف)، روشن كردن آتش و وزيدن باد و سرايت آتش به ملك مجاور (تسبيب)

 1. اتلاف هميشه به صورت فعل رخ مي دهد، اما تسبيب هم با فعل و هم با ترك فعل رخ مي دهد.

مثال: غذا ندادن به حيوان و تلف شدن آن (تسبيب به صورت ترك فعل)

 1. در اتلاف تقصير شرط نيست. (تقصير متلف شرط نيست) اما در تسبيب،‌ تقصير شرط است.

 2. در اتلاف وجود رابطه عليت عرفي بين عمل شخص و تلف مال كافي است. در تسبيب زمينه سازي براي ورود خسارت توسط شخصي رخ مي دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1122

در صورت تصادم بين دو وسيله نقليه از قبيل اتومبيل، كشتي، قطار، و غيره:

⎈ اگر تصادم در نتيجه تقصير يك طرف حادث شده باشد، جبران خسارت به عهده طرف مقصر خواهد بود.

⎈ اگر هر دو طرف مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند هر كدام مسئول نيمي از جبران خسارت ظرف مقابل است (تقسيم مسئوليت به تساوي)

⎈ اگر برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد (در اثر قوه قاهره مانند ريزش كوه و …) هيچ ضماني وجود ندارد و هيچ كدام مسئول نيستند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1121

گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1122

سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ، محیط  زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند .

✅ حقوق جزا نکته1121

هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از 10 دوز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1122

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

✅اصول فقه نکته 979

قرینه خاصه: در برخی موارد، متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی به صورت لفظی در کلام خود می آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه خاصه و لفظی برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت می کند مانند لفظ «مطلقاً» در اصل 81 ق.ا یا عبارت «اعم از آنکه» در ماده 165 ق.م.ا سابق.

✅ حقوق تجارت نکته1121

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی یعنی شرکت های دولتی و حقوق عمومی، قابل انحلال به وسیله مقررات ورشکستگی نیستند.

✅ حقوق تجارت نکته1122

دینی که محل اختلاف و محتاج رسیدگی قضایی باشد، عدم پرداخت آن موجب توقف نمی باشد مگر آن که ادعای تاجر رد شده و دین وی ثابت شود و تاجر از پرداخت آن و اجرای حکم استنکاف ورزد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1121

برای اینکه وکیل بتواند مراحل اجرای حکم را نیز به وکالت از سوی موکل دنبال کند باید صراحتا حق “درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به” را در برگ وکالتنامه بنویسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1122

در خصوص تاثیر انقضای وکالت در اثر عزل،استعفا یا فوت وکیل در جریان دادرسی مواد 37، 39، 40 و 43 قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی را پیش بینی نموده که ظاهراً متناقض می باشند.

✅ حقوق مدنی نکته1123

استيفا:

استيفاي مشروع

استيفا از عمل غير (م 336 ق.م.)

استيفا از مال غير (م 337 ق.م)

استيفاي نامشروع = استفاده بلاجهت = دارا شدن غير عادلانه

✅ حقوق مدنی نکته1124

شرايط استيفا از عمل غير:

1- درخواست انجام عمل (امري صادر شده باشد)

2- آن عمل مشروع بوده و عرفا داراي اجرت باشد يا شخصِ عامل عادتا مهياي آن عمل شده باشد (يعني به قصد دريافت اجرت، خود را آماده انجام كار كرده باشد)

3- قراردادي وجود نداشته باشد (چون بحث الزامات خارج از قرارداد است)

4- شخص قصد تبرع نداشته باشد. اگر عامل بر مبناي قصد تبرع اقدام كرده باشد، حق مطالبه اجرت المثل را نخواهد داشت. (اصل بر عدم تبرع است).

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1123

در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق نکته قبل ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود . اگر ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1124

ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع دو نکته قبل را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند .

✅ حقوق جزا نکته1123

تفراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یااداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید (جرم مطلق).

هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1124

هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده محتویات مستهجن را منتشر توزی یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 980

قرینه عامه یا مقدمات حکمت: در مورد شمار مقدمات حکمت در بین اصولین اختلاف نظر است ولی بسیاری از آنان در سه مقدمه با هم توافق دارند که عبارت است از: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و نبودن قرینه تقیید. اما دو مقدمه دیگر(عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال و عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب) مورد اختلاف نظر علما است ولی ما در اینجا این دو مورد هم جزء مقدمات حکم محسوب می کنیم. از نکات 176 تا 186 به بیان قرینه عامه یا همان مقدمات حکمت پرداخته می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1123

برپا بودن شرکت در زمان رسیدگی و طرح دعوا شرط نمی باشد زیرا شرکت های منحل شده را نیز می¬توان وفق مقررات ورشکستگی، ورشکسته اعلام نمود مشروط بر این¬که شخصیت حقوقی شرکت باقی باشد.

💣 نکته مهم: در نتیجه ⇜ پس از انحلال شرکت تا زمانی که دارایی تقسیم نشده است می توان اعلام ورشکستگی نمود زیرا تا این زمان شخصیت حقوقی شرکت باقی است اما پس از انحلال و تصفیه دیگر امکان صدور حکم ورشکستگی نمی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1124

اعلام ورشکستگی شرکت پیش از انحلال بر عهده مدیران شرکت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1123

درخصوص عزل وکیل باید ماده 37 و 40 را باهم جمع کنیم یعنی عزل وکیل مانع جریان دادرسی نیست به شرطی که نیازی به اخذ توضیح نباشد و اگر نیازی به اخذ توضیح باشد دادرسی حداقل به مدت یک ماه به تاخیر می افتد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1124

ماده 39 در خصوص استعفا خصوصیت دارد و نباید آن را با ماده 40 جمع کنیم یعنی برای تعیین وکیل جدید دادرسی باید حداکثر یک ماه متوقف شود خواه نیازی به اخذ توضیح باشد خواه نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته1125

شرايط استيفا از مال غير:

1- اذن صريح يا ضمني مالك

2- استفاده از مال غير

3- مجاني نبودن اذن در استفاده

4- فقدان رابطه قراردادي بين طرفين

با اجتماع شرايط فوق مالك مستحق دريافت اجرت المثل است مگر اين كه به طور مجاني اذن در استفاده را داده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1126

استيفاي نامشروع: يعني بدون سبب قانوني يا قراردادي كه چنين استفاده اي را توجيه نمايد.

شرايط استيفاي نامشروع:

1- افزايش دارايي يك طرف

2- كاهش دارايي طرف مقابل

3- وجود رابطه سببيت بين فزوني و كاستي دارايي

4- فقدان سبب قانوني يا قراردادي براي توجيه فزوني يا كاستي

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1125

اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای مفاد 3 نکته قبلی اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1126

شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود :

الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات  ، وضعیت تأهل ، تابعیت ، مذهب  ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی ؛

ب- موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم ؛

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ؛

ت-ادله وقوع جرم ، اساسی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ؛

ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان .

✅ حقوق جزا نکته1125

چنانچه مرتکب اعمال مذکور در نکته قبل را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازات جزای نقدی و حبس مقرر برای این جرم محکوم خواهد شد.

ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب کاهش مجازات می شود.

✅ حقوق جزا نکته1126

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

✅اصول فقه نکته 981

امکان اطلاق و تقیید: اطلاق و تقیید متلازم هستند؛ یعنی در جایی می توان گفت کلمه یا کلام اطلاق دارد که بتوان آن را مقید کرد و هرگاه مقید کردن سخنی ممکن نباشد اطلاق هم نمی تواند داشته باشد.

رابطه اطلاق و تقیید، رابطه «تقابل عدم و ملکه» است. تقابل عدم و ملکه، رابطه ای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد البته در مواردی که اتصاف به آن وصف، ممکن باشد. پس اگر مقیَّد شدن مفهومی به وصف یا قید خاصی امکان ندارد (عدم امکان تقیید) نمی توان از عدم ذکر قید، به مطلق بودن مراد متکلم پی برد. مثلاً در صورتی که لفظ «وقف» بدون قید به کار رود نمی توان این لفظ را از جهت دوام یا موقت بودن، مطلق دانست زیرا مقیَّد شدن وقف به قید دوام و موقت بودن، امکان ندارد. اما اگر تقیید مفهوم به قیدی امکانپذیر بوده ولی از ذکر آن خودداری شده باشد می توان با فراهم بودن سایر مقدمات حکمت، از عدم ذکر قید نتیجه گرفت که مراد و خواست متکلم، مطلق است(همان، ص256). از این رو اصولیان گفته اند: «تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه». به این معنا که اطلاق، به معنای «عدم تقیید در مواردی است که امکان تقیید وجود دارد»(همان، ص255).

✅ حقوق تجارت نکته1125

اعلام ورشکستگی شرکت پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه شرکت است.

✅ حقوق تجارت نکته1126

به نظر می رسد با توجه به اصل وحدت دارایی اشخاص در حقوق ایران، ورشکستگی شرکت مادر منجر به ورشکستگی هر یک از شعب خواهد شد و متقابلاً ورشکستگی شعبه باعث ورشکستگی شرکت مادر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1125

عزل یا استعفای وکیل یا هرموجب دیگری از این دست ممکن است باعث تاخیر جلسه شود اما باعث تجدید جلسه نخواهد شد. یعنی اگر بعد از جلسه اول یکی از این اتفاقات افتاد جلسه بعدی جلسه دوم محسوب می شود نه جلسه اول.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1126

اگر وکیل حق اقدام در مرحله بالاتر داشته باشد و پس از صدور رای استعفا نموده و از رویت رای امتناع کند، رای مجدداً به موکل ابلاغ می شود. اما شروع مهلت تجدیدنظر و فرجام از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب خواهد شد مگر آنکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده است که در این صورت، شروع مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ رای به موکل خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1127

در قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، براي مالك (دارنده) وسيله نقليه مسئوليتِ نوعي (بدون تقصير) مقرر شده است. يا به عبارت ديگر براي دارنده فرض تقصير شده است. يعني شخص صرفا به واسطه مالكيت خويش بر وسيله نقليه، مسئول جبران خسارات بدني يا مالي است كه در نتيجه حوادث مربوط به وسيله نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1128

براي مطالبه خسارت از دارنده وسيله نقليه نيازي به اثبات تقصير وي نيست، همين كه بتوان وسيله نقليه متعلق به او را مسبب حادثه دانست، خسارت از وي قابل مطالبه است، و از محل بيمه نامه وسيله نقليه وصول خواهد شد. در عين حال مسئوليت دارنده، مانع از مسئوليت شخصي كه بروز حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل اوست (راننده مقصر) نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1127

قوه قضاییه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1128

عدم استفاده از اوراق مذکور در فوق مانع استماع شکایت نیست

✅ حقوق جزا نکته1127

هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1128

محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

✅اصول فقه نکته 982

در مقام بیان بودن متکلم: برای اینکه کلمه یا کلامی اطلاق داشته باشد باید گوینده در صدد بیان مطلب (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است) باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده درصدد بیان تمام منظور و مقصود خویش برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمی خواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید و نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم موردنظر است، نمی توان به اطلاق کلامش استناد کرد(همان، ص268).

✅ حقوق تجارت نکته1127

مقررات ورشکستگی فقط مختص تجار است اعم از حقیقی یا حقوقی(شرکت ها و حتی تعاونی ها) است ⇦ توقف از سوی غیرتاجر تحت عنوان افلاس (اعسار) رسیدگی می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1128

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1127

اگر وکیل به طور همزمان به دو یا چند دادگاه دعوت شود به نحوی که جمع بین آنها ممکن نباشد، بایستی در دادگاهی حاضر شود که حضور او در آن دادگاه به موجب مقررات کیفری یا سایر قوانین الزامی است، به دادگاه های دیگر نیز باید لایحه تقدیم کند یا در صورت داشتن وکالت در توکیل، وکیل دیگری معرقی نماید. اگر دو یا چند دادگاه از یک نوع (مدنی یا کیفری) باشند، باید در دادگاهی که وقت رسیدگی آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود و برای دیگری لایحه ارسال نموده یا وکیل معرفی کند. اگر هم جمع بین اوقات امکان پذیر باشد، بایستی نزد همه دادگاه ها حاضر شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1128

وکیل قانونا موظف به حضور در جلسه دادرسی است مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند. مصادیق عذر موجه به طور حصری عبارتند از: فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم ، مرض مانع حرکت، حوادث قهری، وقایع خارج از اختیار وکیل.

✅ حقوق مدنی نکته1129

اركان مسئوليت مدني:

  ارتكاب فعل زيان بار

  ورود ضرر

  رابطه سببيت بين فعل ارتكابي و ضرر وارده

✅ حقوق مدنی نکته1130

ضرر:

  ضرر مادي

  ضرر معنوي

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1129

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هر گاه شاکی سواد  نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1130

در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد . این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است .

✅ حقوق جزا نکته1129

هر کس از طریق سیستم های رایانه ای با مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف- چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب- چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1130

هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقرات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 983

گاهی گوینده در مقام بیانِ اصل تشریع و قانون است. به بیان دیگر هدف گوینده آن است که تنها شنونده را از اصل نظر و حکم خود در مورد مسئله ای آگاه کند و به هیچ وجه درصدد بیان جزئیات و خصوصیات مرتبط با آن مسئله نیست و متکلم اصطلاحاً در مقام «اهمال و اجمال» است و نمی توان به اطلاق کلامش استناد کرد (همان).

✅ حقوق تجارت نکته1129

نکته مهم ⇦ اگر شخصی در زمان انجام معاملات تاجر محسوب شده و پس از آن شغل خود را تعطیل کرده باشد همچنان مشمول مقررات ورشکستگی می شود نه اعسار.

✅ حقوق تجارت نکته1130

تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد⤺کسبه جزء مشمول این مقرره نخواهد بود ↡

در واقع کسبه جزء تاجرند اما مشمول ورشکستگی نمی شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1129

وکیل باید عذر موجه خود را همراه با دلایل به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید. اگر دادگاه عذر وکیل را موجه دانست، جلسه دادرسی تجدید شده و وقت رسیدگی بعدی به موکل ابلاغ می شود. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به لحاظ عدم حضور وکیل (هرچند با عذر موجه) تجدید نخواهد شد. اگر هم دادگاه عذر وکیل را موجه نداند، رسیدگی به دعوا را ادامه داده و مراتب تخلف وکیل را جهت تعقیب انتظامی وی به مراجع ذیصلاح اطلاع خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1130

مفهوم اخص دعوا، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب اثر قانونی مربوط است.

✅ حقوق مدنی نکته1131

شرايط ضرر قابل مطالبه:

 🔹ضرر مسلم باشد

 🔹 ضرر مستقيم و بلا واسطه باشد

 🔹ضرر قبلا به طريقي جبران نشده باشد

✅ حقوق مدنی نکته1132

مهم ترين نظريات ارائه شده در زمينه مسئوليت مدني:

 1. نظريه تقصير: اصولا در حقوق ما اين نظر پذيرفته شده است

 2. نظريه خطر

 3. نظريه تضمين حق

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1131

در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در نکته قبل الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1132

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب می کند . در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت آنان تعقیب می کند .

✅ حقوق جزا نکته1131

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1132

در خصوص جرم ترک انفاق تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

✅اصول فقه نکته 984

ضابطه شناخت در مقام بیان بودن متکلم در مثالهای قانونی:

در صورتی که لفظی در ماده قانونی بیان شد و در جای دیگر (در ماده قانونی دیگر یا قرآن یا روایات یا ادله و منابع حقوقی دیگر) محدود نشده بود پس قانونگذار در مورد آن لفظ، در مقام بیان است آن لفظ، مطلق است.

✅ حقوق تجارت نکته1131

وجه مشترک بین مقررات اعسار و ورشکستگی⤆ عدم پرداخت بدهی و دیون مسلم

✅ حقوق تجارت نکته1132

تفاوت اعسار و ورشکستگی:

1-   ورشکستگی تابع قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

اعسار تابع قانون اعسار و قانون مدنی

2-   ورشکستگی مخصوص تجار

اعسار مخصوص غیر تاجر و کسبه جزء

3-   ورشکسته از دخالت در امور مالی خود منع می شود.

معسر ممنوعیتی در خصوص دخالت در اموالش ندارد.

4-   تمام طلبکاران ورشکسته باید در یک دادگاه دعوای خود را مطرح کنند.

در اعسار محدودیتی وجود ندارد و قاعده وحدت دعوا حاکم نیست؛ هریک از طلبکاران می تواند منفرداً اقدام به طرح دعوا نمایند.

5-  در صورت واحد بودن سبب و طرفین دعوا، حکم رد دعوای ورشکستگی واجد اعتبار امر مختومه است در حالی که در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، اگر دعوا رد شود می توان مجدداً در همان دعوا در مرحله¬ای دیگر اقدام به طرح دعوا نمود.

6-   حکم ورشکستگی اختصاص به اشخاص رشید دارد در حالی که ادعای اعسار از سوی غیر رشید قابلیت طرح دارد.

7-   آثار ورشکستگی بسیار وسیع است از محجوریت و منع مداخله تاجر گرفته تا توقف کلیه اجرائیات و دعاوی علیه وی اما اثر حکم اعسار محدود به یکی از دو امر معافیت مدیون از پرداخت هزینه دادرسی و امکان استفاده از وکیل معاضدتی یا تقسیط محکوم به است.

8-   دعوای ورشکستگی مستلزم زنده بودن تاجر نمی باشد و این دعوا از سوی وراث و طلبکاران و دادستان پس از فوت تاجر تا یک سال قابلیت طرح دارد در حالی که دعوای اعسار یک دعوای شخصی است.

9-   حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و به همین دلیل فقط میان معسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده است، مؤثر می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1131

برای اقامه ی دعوا سه شرط باید موجود باشد:

 • اعمال کننده ی حق باید ذینفع باشد.

 • باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

 • باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1132

برای وجود شرط ذینفع بودن شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بینجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

✅ حقوق مدنی نکته1133

در صورت تعدد مسئولين پرداخت يك دين يا اجراي تعهد، اصل بر مسئوليت نسبي (مشترك) است، بدين معنا كه مسئوليت بين آن ها تقسيم مي گردد و هر كدام مسئول پرداخت قسمتي از دين است.

✅ حقوق مدنی نکته1134

بر اساس مواد 1، 8، 9، 10 قانون مسئوليت مدني ضرر معنوي نيز قابل مطالبه مي باشد. و براي جبران آن دادگاه مي تواند حكم به پرداخت مبلغي پول، الزام به عذر خواهي، درج حكم در جرايد، و امثال آن صادر نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1133

همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1134

هر گاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند .

✅ حقوق جزا نکته1133

امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قاننون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات ترک انفاق قرار می گیرد.

✅ حقوق جزا نکته1134

هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس یا جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

✅اصول فقه نکته 985

در صورت شک در اینکه گوینده درصدد بیان بوده یا نه، اصل این است که متکلم را در مقام بیان بدانیم. ملاک این اصل، بنای عقلا و خردمندان است؛ بدین توضیح که وقتی کسی مطلبی را بیان می کند و بخصوص در قوانین که موجب حقوق و تکالیفند ظاهر این است که قانونگذار می خواهد مطلب را بطور جدی بیان کند. پس اصل بر آن است که بگوییم: متکلم در مقام بیان است و کلام او مفید اطلاق می باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

✅ حقوق تجارت نکته1133

توقف در تعهدات غیر مالی نمی تواند ضابطه توقف باشد اما اگر تاجر از انجام تعهد خودداری کند مانند شرط فعلی که ضمن عقد بوده و وفق ماده 238 قانون مدنی محکوم به پرداخت مابه ازای مالی آن شده باشد و تاجر از پرداخت آن استنکاف ورزد می تواند اماره ای بر توقف وی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1134

ورشکستگی شرکت ملازمه¬ی قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه¬ی قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. پس علی الاصول ورشکستگی هر یک تأثیری در دیگری ندارد مگر این که هر کدام خود تاجر بوده و حکم ورشکستگی هر کدام جداگانه صادر شده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1133

باید توجه داشت که ذینفعی با ذیحقی متفاوت است. بررسی ذیحق بودن یا نبودن خواهان زمانی شروع می شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده و در مقام رسیدگی ماهیتی به حق اصلی، حکمی له یا علیه خواهان صادر می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1134

شخص در صورتی ذینفع در دعوا شناخته می شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی هایی باشد:

🔹نفع باید حقوقی و مشروع باشد.

🔹نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.

🔹نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1135

ميزان زيان و طريقه جبران آن را دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد نمود. جبران زيان را به صورت مستمري نمي توان تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا قانون آن را تجويز نمايد (ماده 3 قانون مسئوليت مدني)

✅ حقوق مدنی نکته1136

مسئوليت ناشي از فعل غير:

 1. مسئوليت سرپرست صغير يا مجنون نسبت به خساراتي كه آن ها به غير وارد مي كنند (ماده 7 ق.م.م.)

 2. مسئوليت كارفرما نسبت به اعمال كاركنان خود (ماده 12 ق.م.م.)

 3. مسئوليت دولت نسبت به اعمال كارمندان خود (ماده 11 ق.م.م.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1135

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1136

دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند ؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد .

✅ حقوق جزا نکته1135

کسانی که عالما مرتکب یکی از امال زیر شوند به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند:

1-هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

2- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

✅ حقوق جزا نکته1136

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

✅اصول فقه نکته 986

 1. نبودن قرینه تقیید(عدم وجود قرینه بر تقیید): سومین مقدمه لازم برای استفاده از اطلاق از لفظ مطلق آن است که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشد.

منظور از عدم وجود قرینه در اینجا، عدم وجود قرینه متصل است. قرینه منفصل، در مرحله انعقاد اطلاق دخالتی ندارد. قرینه بر تقیید ممکن است به صورت لفظی و یا غیرلفظی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1135

ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی مدیران و ورشکستگی مدیران ملازمه ای با ورشکستگی شرکت ندارد. فقط در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیران یا مدیر عامل باشد، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم می شوند.

✅ حقوق تجارت نکته1136

ورشکستگی شرکت تضامنی ملازمه قانونی با ورشکستگی شریک ندارد مگر آنکه

1-  شرکت منحل شود.

2-  شریک شخصاً تاجر باشد.

3-  طلبکار به شریک مراجعه نماید.

4-  شریک از پرداخت طلب عاجز باشد.

5-  طلبکار علیه وی طرح دعوا نماید.

6-  دادگاه با احراز توقف تاجر، حکم ورشکستگی را صادر نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1135

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری، یعنی زمانی که شخص حقوقی یا شخص حقیقی غیر اصیل اقامه ی دعوا می نماید، از شرایط اقامه ی دعوا می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1136

ممکن است به جای شخص اصیل اشخاصی مانند قائم مقام، وکیل، قیم، ولی یا وصی از جانب شخص حقیقی اقامه ی دعوا نمایند.

✅ حقوق مدنی نکته1137

مطابق ماده 7 قانون مسئوليت مدني سرپرست صغير يا مجنون، صرفا در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت از مجنون و صغير مسئول جبران خساراتي است كه آن ها به غير وارد مي كنند، لذا به نظر مي رسد كه مسئوليت سرپرست در اين جا مبتني بر تقصير خود اوست.

✅ حقوق مدنی نکته1138

ماده 7 قانون مسئوليت مدني فقط راجع به مسئوليت سرپرست نسبت به خسارات وارده از ناحيه صغير (اعم از مميز يا غير مميز) و مجنون است. و در مورد سفيه قابل اجرا نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1137

نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1138

دادستان پیش از آن که تحقیق در جرمی را بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند ، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند ، در این صورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند .

✅ حقوق جزا نکته1137

هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به موقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1138

هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع نکته قبل تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند، این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

✅اصول فقه نکته 987

عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال یا عدم انصراف ظهوری: منظور از انصراف در علم اصول این است که ذهن از معنایی روی گردان یا بدان متوجه شود. انصراف بر دو قسم است:

الف) انصراف بدوی (ابتدایی): گاهی انصراف لفظ به سبب آن است که برخی مصادیق آن معنا، بیش از سایر مصادیق در خارج یافت شود یا شنونده با برخی مصادیق بیش از بقیه ارتباط دارد. به عبارتی دیگر منظور از انصراف بدوی این است که بواسطه کثرت وجود مصداق چیزی در خارج از ذهن، لفظ از مصداق نادر به مصداق غالب منصرف شود. چنین انصرافی به هیچ وجه مانع از استفاده اطلاق از لفظ مطلق نیست و ضرری به اطلاق نمی زند و در نتیجه با وجود انصراف بدوی، لفظ اطلاق دارد.

ب) انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی مصادیق آن: گاه کثرت استعمال یک لفظ در برخی مصادیق به اندازه ای است که بین آن لفظ و آن مصادیق خاص، علاقه و مناسبتی پیدا می شود به گونه ای که لفظ در معنای مزبور ظهور می یابد. این نوع انصراف را اصولیین مانع اطلاق لفظ می دانند و می گویند انصراف در این مورد مانند قرینه لفظی است و ظهوری برای مطلق باقی نمی ماند.

✅ حقوق تجارت نکته1137

بر¬اساس قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان دعوای مدنی از اتباع بیگانه باشد باید به درخواست خوانده ایرانی تأمین مناسب بسپارد ولی در خصوص دعوای علیه متوقف چنین الزامی وجود ندارد و خوانده متوقف نمی تواند از خواهان که از اتباع خارجی است تقاضای تأمین نماید.⎆

✅ حقوق تجارت نکته1138

امکان ایراد طرح دعوای واهی در دعوای ورشکستگی وجود ندارد؛ ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که در دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1137

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد مانند مورثه متوفی، مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و منتقل الیه.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1138

نمایندگان را می توان به سه دسته کلی نماینده قانونی، نماینده قضایی و نماینده قراردادی تقسیم نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1139

بر اساس ماده 12 قانون مسئوليت مدني كارفرمايان مشمول قانون كار، مسئول جبران خساراتي هستند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران در حين انجام كار يا به مناسبت آن به ديگران وارد مي شود. مگر آن كه ثابت شود، تمام احتياطات لازم را به عمل آورده يا اگر هم احتياط هاي لازم را به عمل مي آورد باز هم جلوگيري از ورود ضرر ممكن نبود. در اينجا قانون گذار تقصير كارفرما را مفروض دانسته است.

✅ حقوق مدنی نکته1140

بر اساس ماده 11 قانون مسئوليت مدني در مورد خسارات كارمندان دولت، شهرداري ها و موسسات وابسته به آن ها:

* اگر خسارت ناشي از عمد يا بي احتياطي كارمند باشد جبران خسارت بر عهده خود اوست.

* در صورتي كه خسارت مستند به عمل كارمند نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت به عهده اداره يا موسسه خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1139

در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده 302 ق.آ.د.ک این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علائم ، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1140

در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند .

✅ حقوق جزا نکته1139

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل ئ سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1140

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به حبس و یا به یک جزای نقدی محکوم می شوند.

✅اصول فقه نکته 988

برای تشخیص وجود انصراف و تمیز نوع آن، باید به کاربردهای عرفی الفاظ به ویژه در عرف خاص مراجعه نمود(اصول فقه کاربردی، ج1، ص273). انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ را می توان در واقع، قرینه ای بر تقیید محسوب کرد یعنی در چنین موارد، انصرافِ لفظ مطلق به برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده و همان بخش از افراد و مصادیق را اراده کرده است. لذا «عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال» یکی از مصادیق مقدمه دوم(نبودن قرینه تقیید) می باشد(همان).

✅ حقوق تجارت نکته1139

حق فسخ دعاوای خیاراتی شخص، با ورشکستگی و آغاز عملیات تصفیه ساقط نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1140

حکم ورشکستگی واجد دو جنبه است⇊

🔹جنبه اعلامی: حالت تاجری که از پرداخت دیون عاجز است را بیان می دارد و در حقیقت کاشفیت دارد و به اعمال حقوقی ماقبل نیز اثر می گذارد.

🔹جنبه تأسیسی: حکم ورشکستگی جنبه تأسیسی دارد زیرا وضعیت جدیدی در اختیارات تاجر جهت اداره اموال و دخالت در حقوق او ایجاد می کند که در مقابل همه طلبکاران قابل استناد است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1139

نمایندگی قانونی مربوط به مواردیست که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود و وصی منصوب از سوی آنها.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1140

اگر هر یک از نمایندگان قانونی از جانب اصیل اقامه ی دعوا نمایندباید با ارائه دلایل لازم سمت خود را اثبات نمایند.

🔶روز پانصد و شصت و یکم: 21 مرداد ماه 1397

✅ حقوق مدنی نکته1141

اعمال دولتي:

🔹اعمال تصدي

🔹اعمال حاكميتي

در خصوص اقداماتي كه دولت در مقام اعمال حاكميت و اعمال حاكميتي انجام مي دهد اگر اقدامات بر حسب ضرورت و در راستاي منافع اجتماعي و مطابق قانون به عمل آيد و موجب ضرر غير گردد دولت مسئوليتي نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1142

در صورت خسارت ناشي از اعمال تصدي خود دولت مسئول است اما در صورت خسارت ناشي از اعمال حاكميتي دولت مسئول نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1141

در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1142

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است .

✅ حقوق جزا نکته1141

هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به حبس محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1142

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

✅اصول فقه نکته 989

نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب: یعنی زمانی می توانیم بگوییم لفظی مطلق است که قدر متیقن در مقام گفتگو وجود نداشته باشد ( قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی محدوده معین معنایی که در گفتگو، مدنظر متکلم و مخاطب بوده است). اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دیگر نمی توان گفت که لفظ مطلق است و شامل تمام افرادش می شود. در حالت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، قرائن و شواهد همراه با کلام متکلم باعث می شود دلالت و ظهور لفظ در برخی مصادیق، قطعی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1141

حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر این که نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه نکرده اند نیز اثر دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1142

حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي‌شود؛ این امر استثنایی بر اثر تعلیقی احکام می باشد و به این ترتیب حکم دادگاه بدون این که مرحله تجدیدنظر را طی کند یا مهلت تجدیدنظر¬خواهی پایان یابد قابلیت اجرایی دارد و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1141

نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام شده باشد مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون، امین جنین، امین غایب مفقودالاثر و امین عاجز.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1142

نمایندگی قراردادی در اقامه ی دعوا مختص وکلای دادگستری، نمایندگان حقوقی وزارت خانه ها و مشاوران پروانه دار حقوقی و نیز موارد منصوصی که شخص  می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1143

حادثه در تبصره پنج ماده یک قانون قدیم چنین تعریف شده بود: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌نمود. اما در قانون جدید در بند پ ماده یک تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه است. عبارت بر اثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است. حادثه غیرمترقبه یا فورس‌ماژور از لحاظ حقوقی حادثه غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی مانند سیل، توفان و زلزله اشاره کرد.

✅ حقوق مدنی نکته1144

طبق ماده ١٧ قانون جدیدموارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب – خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ – جریمه یا جزای نقدی

ت – اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1143

در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم در صورت ضرورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده 81 می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1144

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند .

✅ حقوق جزا نکته1143

سرقت جرمی است آنی ساده و مقید، موضوع آن مال و هر شیء منقول متعلق به دیگری است.

✅ حقوق جزا نکته1144

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حزر باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حزر خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حزر، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل ار اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

✅اصول فقه نکته 990

در مواد قانونی، برای پی بردن به قدر متیقن در مقام تخاطب، باید به مواد قبل از ماده مورد بحث نگریست یا به تیتری که مواد در ذیل آن آمده است و به طور کلی باید به فضای بحث بین متکلم(قانونگذار) و مخاطبین توجه نمود.

✅ حقوق تجارت نکته1143

تاریخ لازم الاجرا شدن حکم ⇦ تاریخ صدور حکم

📌 اجرای موقت، اقدامات تأمینی و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و تاجر و فروش و تقسیم اموال را شامل نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1144

اشخاصی که می توانند تقاضای حکم ورشکستگی نمایند:

1-  شخصِ تاجر

2-  طالبکاران

3-  دادستان

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1143

اهلیت قانونی شرط دیگری از شرایط اقامه ی دعواست و از آنجا که اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، پس شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1144

دعاوی

1-عینی

2-شخصی

3-مختلط

✅ حقوق مدنی نکته1145

براساس بند ت ماده یک قانون تازه‌تصویب، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به ‌استثنای راننده مسبب حادثه. به‌این‌ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می‌‌شود و قرارداد بیمه وی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. قانون‌گذار جهت بهره‌مندی رانندگان شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام كرده است. این نوع نوآوری از سوی قانون‌گذار تحسین‌بر‌انگیز است (ماده ٣ قانون بیمه اجباری سال٩٥)

✅ حقوق مدنی نکته1146

اعمال تخفیفات به نفع دارنده: در گذشته تخفیفات به خودرو تعلق می‌گرفت بی‌آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن‌چه کسی است. اما طبق تبصره ماده شش قانون جدید؛

کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است.

انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1145

مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1146

در صورتی که متهم در مدت تعلیق دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود .

✅ حقوق جزا نکته1145

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

✅ حقوق جزا نکته1146

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1145

دادخواست از سوی طلبکاران به طرفیت تاجر مطرح می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1146

دادخواست از سوی تاجر باید به طرفیت طلبکاران و دادستان طرح شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1145

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1146

دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعيان اموال ایجاد می شود؛ که شامل حق مالکیت (اعم از عین و منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.

✅ حقوق مدنی نکته1147

در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی بود که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. اما در قانون جدید بین ثالث‌های داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد. براساس ماده ١٢ قانون جدید تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (٩) و ماده (١٣) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که زیان‌دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه‌گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند. اما چنانچه ثالث‌ها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌شود. مثلا اگر ظرفیت مجاز خودرو چهار نفر باشد اما پنج نفر در آن باشند، بیمه‌گر به هریک چهارپنجم خسارت پرداخت می‌کند و ایشان برای دریافت یک‌پنجم باقی‌مانده باید به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه كنند. این امر از این جهت که بار مالی شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی از آنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می‌‌كند مخالف هدف حمایتی قانون‌گذار نسبت به ثالث است.

✅ حقوق مدنی نکته1148

منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1147

مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1148

قرار تعلیق تعقیب ، ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

✅ حقوق جزا نکته1147

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

✅ حقوق جزا نکته1148

هرگاه کسی مل را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

✅اصول فقه نکته 992

توجه کنیم که دو نوع قدر متیقن داریم: قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب. آن قدر متیقنی که وجودش، مانع اطلاق است قدر متیقن در مقام تخاطب است نه قدر متیقن خارجی. لذا حتی با وجود قدر متیقن خارجی، باز هم لفظ ممکن است مطلق باشد اما با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، لفظ، مطلق نبوده و حمل بر قدر متیقن در مقام تخاطب می شود.

منظور از قدر متیقن خارجی، آن است که شنونده به دلیل عقلی یا دلیل دیگری خارج از لفظ، یقین پیدا می کند که برخی مصادیق مطلق، یقیناً مشمول حکم مورد نظر هستند. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، به اطلاق لفظ، ضرر می زند و مانع اطلاق لفظ است. اما وجود قدر متیقن خارجی، مانع اطلاق لفظ نیست و در واقع وجود یا عدم قدر متیقن خارجی، اهمیتی ندارد و مانع یا شرط اطلاق نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1147

اعلام توسط تاجر باعث می شود که از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون رها شود.

✅ حقوق تجارت نکته1148

اعلام توقف از سوی ورثه تاجر و طلبکاران و دادستان اختیاری است اما از سوی خود تاجر اجباری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1147

دعاوی خلع ید، تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و دعاوی راجع به حق عبور، حق مجرا، دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و دعوای افراز از جمله دعاوی عینی هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1148

دعوا در صورتی شخصی محسوب می شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا، شخصی و به عبارت دیگر عهدی است مانند دعوای مطالبه دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل که این حق معمولاً براساس قراردادد و بعضاً قانون برعهده خوانده مستقر شده است.

✅ حقوق مدنی نکته1149

دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

✅ حقوق مدنی نکته1150

مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1149

هر گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1150

در خصوص نکته قبل مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1149

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از بیرونی ترین حرز است.

✅ حقوق جزا نکته1150

برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

✅اصول فقه نکته 993

سوال: آیا می توان با ذکر نکردن قید و اطلاق کلام، به مطلق بودن خواست  واقعی متکلم پی برد و ادعا کرد که وجود یا عدم آن قید خاص، دخالتی در مراد او ندارد؟ در صورتی که مقدمات حکمت موجود باشد می توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودنِ خواستِ گوینده پی برد(همان، ص 275).

✅ حقوق تجارت نکته1149

دادستان علاوه بر تقاضای حکم ورشکستگی از دادگاه، در تعقیب ورشکستگی به تقصیر و تقلب دخالت می کند، بر تنظیم دارایی، مراجعه به دفاتر و اسناد تاجر، صدور و مجوز فروش اثاث البیت و مال¬التجاره تاجر، صلح اموال و نظارت بر فروش وثیقه در انواع ورشکستگی نظارت می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1150

تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام کند و موارد ذیل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید⇩

1-دفاتر تجاری

2-صورت حساب دارایی

صورتحساب مذكور بايد مورخ بوده، به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:

2-1 تقویم کلیه اموال اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح

2-2 صورت کلیه قروض و مطالبات

2-3  صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی

3-در صورت توقف شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.

ضمانت اجرا ⇜ 1- تخلف از این مقررات، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود.

                   ⇜ 2- چنانچه تاجر ظرف 3 روز توقف خود را اعلام ننماید و دفاتر تجاری و صورت حساب مذکور را ارائه ندهد دادگاه در حکم خود قرار توقیف تاجر را صادر خواهد کرد.

✺نکته اول: قرار توقیف مذکور در حکم دادگاه از مصادیق بند ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه جزء قرار بازداشت اجباری است.

✺نکته دوم: اگر تصفیه در اداره تصفیه باشد تاجر می تواند ماهی یک بار به این قرار اعتراض نماید.

✺نکته سوم: اگر تصفیه توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت دادگاه باشد با توجه به عمومات آیین دادرسی کیفری این قرار ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1149

مهم ترین فایده تقکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان مطرح و اجرا کرد اما دعوای شخصی تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حق اصلی مورد ادعا علیه اوست قابل طرح و اجراست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1150

از دیگر فواید تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی را راحت تر می توان تشخیص داد چرا که دعاوی شخصی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و صلاحیت رسیدگی به دعاوی عینی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

✅ حقوق مدنی نکته1151

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد

پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد

ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1152

در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1151

بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات مربوط به تعلیق تعقیب را از دادستان درخواست کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1152

در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند .

✅ حقوق جزا نکته1151

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.

✅ حقوق جزا نکته1152

سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

✅اصول فقه نکته 994

حمل مطلق بر مقید در چه حالتی جریان می یابد؟

قضیه از دو حالت خارج نیست: یا بین مطلق و مقیَّد تعارض و تنافی وجود دارد و یا تعارض و تنافی وجود ندارد. در حالت اول، مطلق بر مقیَّد حمل شود و در حالت دوم، مطلق بر مقیَّد حمل نشده و به مطلق و مقیَّد هر دو عمل می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1151

طلبکاران سه دسته اند:

1-  طلبکاران عادی

⎈ به جز طلبکاران با حق وثیقه و حق رجحان، سایر طلبکاران، طلبکار عادی تلقی می شوند که در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318 در طبقه پنجم قرار دارند.

⎈طلبکارانی که دارای حق وثیقه بوده اند ولی حاصل فروش مال برای ادای طلب آنان کافی نبوده نیز به نسبت آن چه از طلبشان باقی مانده باید جزء طلبکاران عادی محسوب کرد.

2-  طلبکاران با وثیقه

⎈این نوع طلبکاران پس از فروش مال طلب خود را استیفا می کنند و اگر مقداری از طلب باقی بماند به نسبت باقیمانده وارد در غرما می شوند.

⎈رهن اموال غیرمنقول در صورتی صحیح است که مطابق با مواد 47 و 48 قانون ثبت به ثبت رسیده باشد و در مورد اموال منقول، مال مرهونه باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می¬گردد داده شود.

✌️توجه کنید که تأمین خواسته با حق وثیقه متفاوت است و علی¬رغم شباهت نمی توان از حق رجحان مربوط به طلبکار مرتهن برای طلبکاری که خواسته خود را تأمین کرده، استفاده نمود مگر این که خواسته¬ای که تأمین شده است عین معین باشد که در این صورت متقاضی تأمین خواسته همانند طلبکار مرتهن بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

⎈ اگر پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، به نفع یکی از طلبکاران قرار تأمین خواسته صادر و اموالی توقیف شود با صدور حکم ورشکستگی⤆ رفع اثر از مال و طلبکار وارد در غرما می شود.

✌️دقت داشته باشید: در قانون اداره تصفیه بستانکار مرتهن باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 24 این قانون، مال مورد وثیقه را در اختیار این اداره قرار دهد وإلا حقی که نسبت به مال دارد از او سلب خواهد شد.

⎈در صورتی که ثابت شود رهن پس از توقف تاجر واقع شده باشد، مشروط بر این که به ضرر طلبکاران تمام شود مطابق با بند 3 ماده 423 قانون تجارت باطل خواهد بود.

3-  طلبکاران دارای حق رجحان

⎈این نوع طلبکاران را براساس قانون تصفیه و قوانین متفرقه نام می بریم که بعضی از این قوانین متفرقه قابلیت اجرایی دارند⇩

⤺ بر¬اساس قانون اساسنامه بانک مرکزی چنانچه یکی از مشتریان بانک ورشکست و یا بدهی خود را به موقع به بانک نپردازد یا ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهد بانک می تواند کلیه مطالبات خود را از حساب های او برداشت کند.

⤺ ماده 49 قانون تأمین اجتماعی ⇦ مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می¬باشد.

⤺ تبصره 1 ماده 13 قانون کار ⇦ مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نماید.

⤺ ماده 24 قانون کار ⇦ مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود، در مقابل دیون کارگر نمی توان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت های تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات مدنی می باشد.

⤺ بند د ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ⇦ در صورت ورشکستگی بانک ها، استرداد سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

✌️توجه داشته باشید: هیئت عمومی دیوان عالی کشور، وزارت دارايي را در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته در ردیف سایر بستانکاران عادی قلمداد نموده و ممتاز بودن را فقط در حدود قانون اداره تصفیه پذیرفته است.

☸️ رأی وحدت رویه شماره 212-1350 در این خصوص⇩

«قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکار ورشکسته را به پنج دسته تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آن ها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده است.»

⎈دیون با حق رجحان در قانون تصفیه امور ورشکستگی⇩

‌❋طبقه اول

‌الف -حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.

ب -حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج -دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

❋طبقه دوم

‌طلب اشخاصي كه مال آن¬ها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده ‌باشد.

‌❋طبقه سوم

‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

‌❋طبقه چهارم

‌الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.

ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب ‌مي‌شود.

✺نکته: کارگران تاجر ورشکسته از باب غرامت ناشی از اخراج ⇜ طلبکار عادی

✅ حقوق تجارت نکته1152

در قانون اداره تصفیه هزینه ها و مخارج تصفیه از مطالبات با حق وثیقه و با حق رجحان مقدم تر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1151

دعوای مختلط به دعوایی گفته می شود که دارنده ی آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و شخصی به طور همزمان است و ذینفع با اجرای هریک می تواند به حق خود برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1152

تقسیم بندی دعاوی به منقول و غیر منقول ناشی از موضوع حق مورد اجراست. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1153

در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

✅ حقوق مدنی نکته1154

کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1153

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1154

در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد . مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست .

✅ حقوق جزا نکته1153

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.

✅ حقوق جزا نکته1154

حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

✅اصول فقه نکته 995

در صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید، عمل به مفاد عبارت مطلق با عمل کردن به مفاد مقید ناسازگاری ندارد و باید به هر دو عبارت عمل کرد و از ظهور هیچیک از عبارات دست نمی کشیم. این صورت، خود سه حالت دارد:

1-  مواردی که در مورد یک موضوع، دو حکم مختلف مقرر شده است اما موضوع حکم در یک گزاره به صورت مطلق و در گزاره دیگر به صورت مقید آمده است. مانند این دو عبارت: هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است(مفاد ماده 328ق.م) و هر کس عمداً مال دیگری را تلف کند به حبس محکوم خواهد شد(مفاد ماده 677ق.م.ا).

2-  در صورتی که حکمی برای یک موضوع مطلق مقرر شده و حکم مشابهی نیز برای همان موضوع به صورت مقید آورده شده باشد و از قرائن و شواهد کشف شود که هدف متکلم بیان دو حکم جداگانه، اما مشابه در مورد یک موضوع بوده است. در اینجا هم مطلق با مقید تنافی ندارند. مانند اینکه در برخی موارد، قانونگذار برای یک جرم، مجازاتی مقرر می کند و در قانون دیگر نیز برای همان جرم مجدداً مجازات مشابهی تعیین و تصریح می نماید که اجرای یکی از این مجازاتها، مانع از مجازات دیگر نیست. علت اینکه در اینجا حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد آن است که از تصریح قانونگذار پی به تعدد حکم می بریم و مطلق و مقید، دو حکم جداگانه هستند که هر یک در جای خود اعمال می شوند در حالی که حمل مطلق بر مقید در جایی است که برای بیان یک حکم، دو عبارت (مطلق و مقید) وجود داشته باشد.

3-  علت حکم در مورد مطلق با علت حکم در مورد مقید مختلف باشد و از تفاوت علتها به تعدد حکم پی می بریم. مانند اینکه  در قراردادی تصریح شود: 1«.پیمانکار به سبب تأخیر در اجرای تعهد، موظف به پرداخت خسارت است مشروط بر اینکه کارفرما مطالبه خسارت نماید … 2.پیمانکار به واسطه رعایت نکردن استانداردهای مربوط، موظف به پرداخت خسارت است».  مطلق(بند 2 قرارداد که پرداخت خسارت مقید به تقاضای کارفرما نیست) با مقید (بند 1 قرارداد که پرداخت خسارت، مقید به تقاضای کارفرما است) منافاتی ندارد زیرا علت حکم مطلق(رعایت نکردن استانداردهای مربوط) با علت حکم مقید (تأخیر در اجرای تعهد) متفاوت بوده و در نتیجه با تعدد حکم روبرو هستیم. از این رو حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته1153

هر گاه شخصی نسبت به شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشکسته تسلیم خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته1154

دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی موارد ذیل را نیز تعیین می کند:

1-  تاریخ توقف

2-  عضو ناظر

3-  مدیر تصفیه

4-  قرار توقیف تاجر در صورت عدم انجام وظایف مقرر در ماده 413 قانون تجارت

5-  تصریح به نوع ورشکستگی

6-  امر به مهر و موم

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1153

دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد. ملاک تشخیص موضوع حق اصلی، از جهت منقول یا غیرمنقول بودن آن مواد 12 تا 22 قانون مدنی می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1154

دعوا در صورتی غیر منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول و یا حقوق راجع به آن باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1155

هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

✅ حقوق مدنی نکته1156

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1155

مهلت های مذکور در نکته قبل در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1156

در خصوص اجرای مقررات مربوط به دو نکته قبل اگر شاکی گذشت کند و موضوع  از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، مقام قضایی متهم را با رعایت مقررات مربوط به تعلیق تعقیب حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده 81 ق.آ.د.ک می کند . همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد .

✅ حقوق جزا نکته1155

هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

✅ حقوق جزا نکته1156

در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

✅اصول فقه نکته 996

در صورت تنافی بین مطلق و مقید، باید مطلق را بر مقید حمل کرد یعنی اگر چه لفظ مطلق، ظهور در اطلاق دارد و شامل همه افراد و مصادیق می شود اما به وسیله دلیل مقید، تقیید می خورد و محدود و محصور به بخشی از مصادیق خود می شود. پس حمل مطلق بر مقید عبارت است از : «مقید و محدود کردن لفظ مطلق به وسیله دلیل مقید». این صورت، خود دو حالت کلی دارد که در زیر بررسی می شوند:

1-  مطلق و مقید غیرهمسان(مختلفَین): در این حالت، مطلق و مقید از نظر نفی و اثبات با هم مختلف هستند؛ یعنی یکی در جمله مثبت و دیگری در جمله منفی واقع شده است. در این موارد، مطلق بر مقید حمل می شود و باید از شمول مطلق دست برداشت. در این حالت، فرقی بین نوع حکم(تکلیفی یا وضعی) و نوع اطلاق(استغراقی یا بدلی) وجود ندارد و در همه موارد، باید مطلق را  بر مقید حمل کرد مانند اطلاق ماده 179 به وسیله ماده 180 مقید شده است.

2-  در این حالت، مطلق و مقید از نظر نفی و اثبات، هم جهت و همسان هستند یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی هستند. برای دانستن حکم این حالت، خود دو مورد دارد: الف) گاهی ذکر قید در کلام به منظور نفی و احتراز از سایر موارد است به گونه ای که حکم عبارت منوط به قید بوده و در صورت نبودِ آن قید، حکم مورد نظر، نیز منتفی است(این قید دارای مفهوم مخالف است). در این حالت بین مطلق با مقید، تنافی وجود دارد و برای رفع تنافی باید مطلق را بر مقید حمل نمود.مانند ماده 266 که اطلاقش با ماده 265ق.م.ا منافات دارد ولی این تعارض قابل رفع بوده و مطلق(ماده 265) بر مقید(ماده 266) می شود. ب) گاهی ذکر قید به منظور نفی و احتراز از سایر موارد نیست بلکه برای توصیف بیشتر موضوع یا تأکید حکم نسبت به برخی مصادیق و مانند آن، کلام خود را به صورت مقید می آورد. در این حالت، مطلق بر مقید حمل نمی شود. مانند قید «صلح» در ماده 764ق.م که باعث نمی شود اطلاق لفظ «معامله» در ماده 456ق.م بر آن حمل شود.

✅ حقوق تجارت نکته1155

تاریخ توقف اگر در حکم معین نشده باشد، همان تاریخ صدور حکم است

✅ حقوق تجارت نکته1156

حکم ورشکستگی در یک نوبت در روزنامه آگهی می شود و شروع حق اعتراض از تاریخ اعلان محاسبه می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1155

در هر دعوای مدنی خواهان حقی را از خوانده مطالبه می کند که اگر این حق دارای ارزش مالی بوده و قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می شود در واقع اجرای حکم، منفعت مستقیم مالی برای خواهان به دنبال دارد، اما اگر حق مورد ادعایی خواهان جنبه ی مالی نداشته باشد و قابل تقویم به پول نباشد در این صورت دعوا غیر مالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1156

اگر حق مورد ادعایی خواهان به هیچ وجه قابل تقویم به پول نباشد، ذات حق مورد ادعایی خواهان غیر مالی است که به این دعاوی غیر مالی ذاتی می گوییم.

✅ حقوق مدنی نکته1157

بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم

✅ حقوق مدنی نکته1158

اوصاف عقد بيع:

 1. بيع از عقود تمليكي است.

 2. بيع از عقود معوض است.

 3. بيع از عقود لازم است.

 4. بيع از عقود مبتني بر مغابنه است.

 5. بيع اصولا عقدي رضايي است. جز در:

  بيع صرف (مبادله طلا و نقره باهم) كه عقدي عيني بوده قبض در آن شرط صحت است.

  بيع املاك ثبت شده كه از عقود تشريفاتي است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1157

بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1158

نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد ، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود .

✅ حقوق جزا نکته1157

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1158

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 997

اطلاقی که از الفاظ مطلق و به کمک مقدمات حکمت به دست می آید «اطلاق لفظی» نامیده شده است. در مقابل این نوع اطلاق، نوع دیگری از اطلاق وجود دارد که اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی، مدلول لفظ خاص نیست بلکه صرفاً از سکوت و عدم بیان گوینده ای که در مقام بیان است استفاده می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1157

اگر تاریخ توقف مقارن با تاریخ اعلان ورشکستگی نباشد، هر ذینفعی می تواند نسبت به تاریخ توقف اعتراض کند.

✅ حقوق تجارت نکته1158

حکم ورشکستگی در خصوص تاریخ توقف استثنائی بر قاعده فراق دادرس است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1157

دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که ذاتا جنبه ی مالی دارند و ماهیتا قابل تقویم به پول هستند اما قانونگذار آنها را در حکم دعاوی غیرمالی قرار داده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1158

مصادیق دعاوی غیر مالی اعتباری که قانونگذار آنها را احصا نموده است، استثنا محسوب می شوند وحصری هستند. این دعاوی عبارتند از:

 • دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

 • دعاوی افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

 • دعاوی تصرف مشتمل بر تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در اعیان غیر منقول.

 • دعاوی بین موجر و مستاجر به استثنای دعوای مطالبه اجور.

 • دعوای اعسار

✅ حقوق مدنی نکته1159

منظور از تمليكي بودن بيع اين است كه انتقال مبيع به خريدار و ثمن به فروشنده با ايجاب و قبول واقع مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1160

طبق تعريف عقد بيع در ماده 338 ق.م. مبيع بايد عين باشد و منفعت، حق و عمل را نمي توان مبيع قرار داد.

اما ثمن مي تواند عين، منفعت يا حق باشد؛ زيرا در قانون تحت عنوان عوض معلوم ياد شده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1159

در صورت حصول توافق در میانجیگری ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1160

چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند ( ج ) ماده ( 81 ) ق.آ.د.ک به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

✅ حقوق جزا نکته1159

هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1160

در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.

✅اصول فقه نکته 998

مثال اطلاق مقامی: قانونگذار در مواد 1045ق.م به بعد قانون مدنی، به ذکر موانع نکاح پرداخته و ظاهراً درصدد بیان همه موانع نکاح برآمده است. حال اگر در مورد مانع بودنِ امری که در مواد فوق نیامده است شک کنیم می توانیم به اطلاق مقامی مواد مزبور تمسک کنیم و ذکر نشدن آن مورد خاص را دلیل بر مانع نبودنِ آن بدانیم. مانند اینکه در مورد صحت ازدواج شیعه با سنی یا ازدواج زانی و زانیه می توان گفت اختلاف در مذهب یا داشتن رابطه نامشروع، در مواد قانون مدنی جزء موانع نکاح ذکر نشده است و از آنجا که قانونگذار در فصل موانع نکاح، درصدد بیان تمام موانع نکاح بوده و با این حال از اختلاف در مذهب و رابطه نامشروع سخنی به میان نیاورده است. پس معلوم می شود که در نظر قانونگذار، این دو مورد، جزء موانع نکاح محسوب نمی شود و چنین ازدواجی با فراهم بودن سایر شرایط صحیح است(اصول فقه کاربردی، ج1، صص280 و 281).

✅ حقوق تجارت نکته1159

پس از انقضای مدتی که برای تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران تعیین می شود دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف قبول نمی شود.

مدت اعتراض نسبت به تاریخ توقف تاجر عبارت است از تا انقضای مهلت تشخیص و تصدیق مطالبات.

✅ حقوق تجارت نکته1160

ترتب آثار ورشکستگی منوط به ⇜صدور حکم ورشکستگی از ناحیه دادگاه صالح

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1159

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی و اعسار از پرداخت محکوم به دعوای غیرمالی اعتباری محسوب می شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1160

فایده ی عملی تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیر مالی، تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته1161

مورد معامله يكي از سه مورد زير است:

 🔹عين معين (عين شخصي يا خارجي)

 🔹 كلي در معين (در حكم عين معين)

 🔹 كلي في الذمه

✅ حقوق مدنی نکته1162

اگر مورد معامله عين معين باشد ⇜  عقد بيع تمليكي است. يعني به محض انعقاد عقد و به صرف ايجاب و قبول خود به خود و به صورت مستقيم انتقال مالكيت صورت مي گيرد.

⇦ منظور از عين معين، مالي است كه در عالم خارج داراي مصداق واحد و مشخصي است و قابل اشاره مي باشد. مانند: اين كتاب

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1161

ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می شوند ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1162

در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود .

✅ حقوق جزا نکته1161

هرگاه سرقت د رمناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1162

هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 999

تفاوت بین اطلاق لفظی با اطلاق مقامی چیست؟ اطلاق لفظی مستقیماً با مدلول لفظ در ارتباط است اما در اطلاق مقامی، به اطلاق یک لفظ یا جمله خاص، تمسک نمی شود بلکه گوینده به طور کلی نسبت به مورد مشکوک، سکوت کرده است و ما از راه سکوت او به مراد واقعی گوینده پی می بریم(اصول فقه کاربردی، ج1، صص280 و 281).

✅ حقوق تجارت نکته1161

دادگاه صالح برای رسیدگی ⇦دادگاه حقوقیِ محل اقامت تاجر است و در مورد اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک است.

❋ اگر شخص حقیقیِ ورشکسته در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوای ورشکستگی در حوزه¬ای که تاجر ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته است، اقامه می¬شود.

❋ با وحدت ملاک از شخص حقیقی اگر شخص حقوقی در ایران مرکز اصلی نداشته باشد، مرکزی که شعبه یا نمایندگی برای معاملات خود داشته است ملاک تعیین دادگاه صالحه برای طرح دعوای ورشکستگی قرار می گیرد.

❋ هرگاه تاجر توقف خود را به طرفیت طلبکارانش مطرح کند، دادگاه محل اقامت او که خواهان است صالح به رسیدگی می باشد ⇜ 🔒استثنائی بر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده

✅ حقوق تجارت نکته1162

1-  صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی⇩

1-   تعیین عضو ناظر و تعیین جایگزین وی

2-   رسیدگی به شکایات از تصمیمات عضو ناظر

3-   تصدیق یا رد سازش از سوی مدیر تصفیه در دعاوی موضوع ماده 458 قانون تجارت

4-   تصدیق قرارداد ارفاقی

5-  اتخاذ هر گونه تأمین در مورد اموال ورشکسته به تقلب پس از تصدیق قرارداد ارفاقی (ماده496 قانون تجارت)

6-  رفع اختلاف بین مدیر تصفیه و عضو ناظر در برخی موارد از جمله ماده 535 قانون تجارت

7-  رسیدگی به اختلاف ارجاع شده از سوی عضو ناظر در مورد طلب یکی از طلبکاران

8-  تصویب میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده¬ی وی پس از تعیین به وسیله عضو ناظر

9-  تعیین مدیر تصفیه و حق الزحمه وی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1161

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی اعم از ذاتی و اعتباری یک مبلغ یکسان و ثابت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1162

کلیه آرای صادره در دعاوی غیرمالی اعم از ذاتی و اعتباری قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

✅ حقوق مدنی نکته1163

اگر مورد معامله كلي در معين باشد ⇜ عقد بيع تمليكي نيست، يعني به محض انعقاد عقد مالكيت منتقل نمي شود اما نوعي حق عيني براي خريدار نسبت به مجموعه معين ايجاد مي شود كه مي تواند به موجب آن، الزام بايع به تعيين مصداق و تسليم را درخواست نمايد.

⇦ منظور از كلي در معين، مقدار معين به طور كلي از شيي متساوي الاجزا يعني مصداقي نامعين از يك مجموعه مشخص، كه مصاديق آن با هم يكسانند. مانند:  يك تن از ده تن برنج  موجود در اين انبار.

✅ حقوق مدنی نکته1164

اگر مورد معامله كلي في الذمه باشد ⇜ عقد عهدي است، يعني اثر عقد ايجاد تعهد بر ذمه بايع مبني بر تهيه و تسليم مصداقي از مال مورد معامله با اوصاف مذكور در عقد است.

⇦ منظور از كلي في الذمه، مالي است كه در عالم خارج داراي افراد و مصاديق متعددي باشد بدون اين كه فرد يا مصداق معيني از آن مورد معامله واقع گردد. به عبارت ديگر بايع در كلي في الذمه ملزم است كه مصداقي را با اوصاف مذكور در قرارداد تهيه و به مشتري تسليم نمايد. مانند: يك تن برنج طارم.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1163

در غیر جرایم موضوع ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند . در این مورد ، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود . تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود . هر گاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد . اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است . شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف 5 روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1164

هر گاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی  ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد .

✅ حقوق جزا نکته1163

هرکس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1164

هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس و تا 74 ضریه شلاق محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1000

برای استفاده از اطلاق مقامی، باید اثبات و احراز شود که گوینده درصدد بیان همة اجزاء، شرایط یا موانع موضوع مورد نظر است. در غیر این صورت نمی توان از اطلاق مقامی استفاده کرد. مثلاً در مورد موانع ارث در قانون مدنی، قانونگذار تنها درصدد بیان برخی موانع ارث بوده است و به همین دلیل، فصل سوم از مقررات ارث را با عنوان «شرایط و جمله ای از موانع ارث» مطرح نموده است. بر این اساس، اگر در مورد مانع بودن امری در ارث تردید شود نمی توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و مانع بودن آن را منتفی دانست(اصول فقه کاربردی، ج1، 281).

✅ حقوق تجارت نکته1163

بر¬اساس مقررات آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری و قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1164

دادگاه ضمن حکم خود یک عضو ناظر را تعیین می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1163

بسیاری از دعاوی غیر مالی هم قابل فرجامخواهی هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1164

هزینه دادرسی در دعاوی مالی درصدی از بهای خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته1165

توافق اراده بايع و مشتري در مبيع و ثمن لازمه تشكيل عقد بيع است و عدم توافق اراده ها در اين خصوص مانع تشكيل عقد خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1166

بيع ممكن است به داد و ستد واقع شود كه در اصطلاح آن را معاطات مي نامند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1165

در خصوص نکته قبل دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال خطر ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1166

در اموری که از طرف  دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد  و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود .

✅ حقوق جزا نکته1165

هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1166

در صورت ارتکاب جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

✅اصول فقه نکته 1001

تعریف مبیَّن: مبیَّن، لفظ یا عبارتی است که معنای آن روشن باشد و ابهامی در آن نباشد. کلمه یا جمله ای که دلالت آن بر مراد قانونگذار قطعی(نص) یا ظنی(ظاهر) باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1165

حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.

✺نکته اول⇦مطابق با قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

✺نکته دوم⇦اعمال رژیم تصفیه امور بازرگان ورشکسته در مورد تاجر متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.

✺نکته سوم⇦اگر ورشکستگی راجع به تاجر متوفی باشد و دادگاه تاریخی را جهت توقف اعلام ننموده باشد، تاریخ فوت، تاریخ توقف محسوب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1166

دعوای ورشکستگی دعوای غیر مالی است زیرا آن چه دادگاه در مورد آن حکم صادر می کند حالت عجز تاجر از پرداخت بدهی های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته به طلبکارانش و این که تاجر باید بدهی هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1165

دعاوی مالی تا ارزش سه ملیون ریال قطعی و مازاد بر آن قابل تجدیدنظر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1166

دعاوی مالی تا سقف بیست ملیون ریال قطعی و مازاد برآن قابل فرجام خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته1167

در نكاح و عقود تشريفاتي معاطات راه ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1168

انتقال مالكيت مبيع:

در بيع عين معين ⇜ از حين انعقاد عقد

در بيع  كلي در معين و كلي في الذمه ⇜ از زمان تعيين مصداق و تسليم به مشتري

⇦ اگر بين تعيين مصداق و تسليم فاصله زماني قرار گيرد، مالكيت از زمان تعيين مصداق انتقال      مي يابد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1167

شروع  به تحقیقات  مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1168

چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

✅ حقوق جزا نکته1167

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و حبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

✅ حقوق جزا نکته1168

هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1002

نصّ: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگری نداشته باشد. به بیان دیگر کلمه یا جمله ای است که دلالت بر مراد قانونگذار قطعی است و هیچ احتمال معنایی دیگری در آن نمی رود.

✅ حقوق تجارت نکته1167

وظایف عضو ناظر:

1-  عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

2-  صورت خلاصه ورشکستگی را که مدیر تصفیه به عضو ناظر می دهد، وی مکلف است فوراً آن را به مدعی العموم تسلیم نماید.

3-  با نظارت عضو ناظر، مدیر تصفیه به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد.

4-  مدیر تصفیه مي‌تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر به ‌فروش اثاث‌البيت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند.

5-  💣 نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد‌.

6-  وجوه دریافتی از سوی مدیر تصفیه به حساب مخصوصی در صندوق دادگستری تسلیم می شود. ⇦برداشت از این حساب⇦ با حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

7-  تشخيص مطالبات طلبكارها در محل، روز و ‌ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد، انجام می¬شود.

8-  عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد، صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد.

9-  عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌ خارج نمايد:

1-  البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.

2-  اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.

3-  اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آن¬ها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

∗اشياء مذكور در مورد 2 و 3  بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.

10-  ✍️اگر طلبِ طلبکارِ شخص ورشکسته مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت «جزء دیون منظور شد» را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مي‌كند.

11-  اگر طلبِ طلبکارِ شخص ورشکسته متنازع‌فيه واقع شود، عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي ‌نمايد.

12-  دادگاه در حکم خود امر به مهر و موم نیز می دهد و این امر از سوی عضو ناظر انجام می شود. اگر به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت کند.

13-  مدير تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را مي‌دهد.

14-  تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن در صلاحيت دادگاه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد.

15-  ⌚️ مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد براي حضور او منتها 48 ساعت مهلت داده مي‌شود در‌صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد.

16-  عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ تصدیق مطالبات، توسط دفتردار دادگاه كليه ‌طلبكارهايي را كه طلب آن¬ها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد.

17-  مجمع عمومي جهت مشاوره در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی، در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده و در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود.

18-  تاجر ورشكسته نيز به مجمع عمومی جهت تصمیم¬گیری در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی، احضار مي‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته ‌و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.

19-  مدير تصفيه در مجمع عمومی طلبكارها جهت تصمیم گیری در خصوص قرارداد ارفاقی، راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌ شده است مي‌دهد. راپورت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده، به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

20-  قبل از آن كه دادگاه در باب تصديق قرارداد ارفاقی رأي دهد، عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌ باشد به دادگاه تقديم نمايد.

21-  💣نکته بسیار مهم⇦ تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارايي خود درخواست كند؛ در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب دادگاه معين مي‌نمايد.

22-  رسیدگی به شکایات از عملیات مدیر تصفیه بر عهده عضو ناظر است. وی باید ظرف 3 روز به شکایات واصله رسیدگی نماید و تکلیف آن ها را معلوم نماید. از تصمیم عضو ناظر می¬توان به دادگاه شکایت کرد.

⌧ در صورتی که عضو ناظر در ظرف 10 روز به شکایات واصله رسیدگی نکند، شاکی می تواند به محکمه مراجعه نماید.

        23-عضو ناظر می تواند بر حسب⇩

شکایات موجه تاجر، طلبکارهای او و یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را بخواهد.

23-  به طور کلی گزارش تمامی منازعات، تسلیم گزارش خلاصه وضعیت به دادستان، گزارش برای حل اختلاف در طلب متنازع فیه و گزارش در راستای صدور رأی تصدیق قرارداد ارفاقی + تهیه صورت مجلس از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی طلبکاران راجع به قرارداد ارفاقی بر عهده عضو ناظر است.

24-  دفتردار دادگاه، دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر از توقيف خارج كرده و پس از ‌آن كه ذيل دفاتر را بست، آن¬ها را به مدير تصفيه تسليم مي‌نمايد.

✅ حقوق تجارت نکته1168

در خصوص حق الزحمه عضو ناظر، در قانون تجارت مقرراتی مقرر نشده است اما اگر عضو ناظر از اعضای دادگاه نباشد، دادگاه رأساً یا با جلب نظر کارشناس می تواند میزان آن را معین کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1167

منظور از عبارت “دعاویی که در آنها تعیین بهای خواسته لازم نیست” در قانون همین دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1168

اصل بر مالی بودن دعاوی می باشد. یعنی در صورت شک در ماهیت دعوا باید مبنا را بر مالی بودن دعوا بگذاریم.

✅ حقوق مدنی نکته1169

انتقال مالكيت مبيع و ثمن مقتضاي ذات عقد بيع است و هر شرطي خلاف مقتضاي ذات عقد باطل و مبطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1170

وجود ثمن در عقد بيع لازمه ذات عقد بيع است واگر فقدان ثمن در عقد بيع شرط شود يا ثمن ناچيز باشد، مي توان عقد را باطل دانست مگر آن كه مقصود واقعي طرفين عقد ديگري مانند هبه باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1169

تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات  قضایی ، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1170

تحقیقات  مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .

✅ حقوق جزا نکته1169

خیانت در امانت جرمی است ساده، مقید و آنی

✅ حقوق جزا نکته1170

رفتار مجرمانه در خیانت در امانت عبارت است از: استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال امانی. رفتار مجرمانه خیانت در امانت هم با فعل ممکن است هم با ترک فعل.

✅اصول فقه نکته 1003

ظاهر:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر هم داشته باشد ولی آن احتمال ضعیف و مرجوح باشد. به عبارت دیگر اگر کلمه یا جمله ای است که دلالت آن بر مراد قانونگذار ظنّی است یعنی مراد آن عرفاً معلوم است هرچند احتمال معنای دیگری هم در آن برود که معنای مرجوح است آن را ظاهر می گویند.

✅ حقوق تجارت نکته1169

اصول حاکم در دوره¬ی پیش از توقف

⎈اصل بر صحت معاملات تاجر

⎈اصل بطلان اعمال صوری

✅ حقوق تجارت نکته1170

اصول حاکم در دوره¬ی پس از توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی

⎈اصل تساوی حقوق بستانکاران

⎈منع اعمال حقوقی کاهش دهنده دارایی

⎈منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه

⎈اصل بطلان اعمال صوری و بلاعوض

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1169

خواهان موظف است که در دعاوی مالی بهای خواسته را تعیین کند که شیوه ی تعیین بهای خواسته با توجه به نوع خواسته متفاوت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1170

اگر خواسته وجه نقد باشد و پول رایج داخلی باشد اصلا بهای خواسته متصور نیست چرا که مبلغ مورد مطالبه، همان خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته1171

در مواردي كه خريدار و فروشنده قصد معامله اي را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده، قراردادي مي بندند و تعهد مي كنند كه معامله را با شرايط معين و در مهلت خاص انجام دهند. سندي كه در اين باب تنظيم مي شود وعده بيع و در زبان عرف قولنامه ناميده مي شود.

پس وعده بيع (قولنامه) عبارت است از تعهد بر انعقاد عقد بيع در آينده. وعده بيع آثار عقد بيع را ندارد اما طرفين را ملزم به انشاي عقد در آينده مي نمايد. لذا كسي كه وعده بيع به مال معيني منعقد نموده از انتقال آن مال به ديگران ممنوع است.

قولنامه مانند ساير اسنادي كه براي ايجاد تعهد تنظيم مي شود، در دادگاه معتبر بوده و طرفين مكلف به اجراي مفاد آن هستند. پس مالكي كه در قولنامه متعهد به فروش ملك خود شده آن را به ديگري انتقال دهد، مي توان ابطال آن را از دادگاه خواست.

✅ حقوق مدنی نکته1172

اصولا وعده قرارداد براي طرفين الزام آور است جز وعده نكاح (نامزدي) كه به منظور حفظ آزادي اراده هاي طرفين عقد نكاح، الزام آور نمي باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1171

کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1172

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است .

✅ حقوق جزا نکته1171

برای تحقق خیانت در امانت وجود یک رابطه امانی و سپردن لازم است. سپردن در خیانت در امانت شرط وقوع این جرم است.

✅ حقوق جزا نکته1172

مال باید به طور قانونی در ید امین باشد تا جرم خیانت در امانت محقق شود پس اگر سارقی مال مسروقه را به کسی امانت دهد چون سارق مالک و متصرف قانونی مال نبوده پس در مورد این مال ارتکاب خیانت در امانت توسط امین ممکن نیست.

✅اصول فقه نکته 1004

مجمل: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم نبوده بلکه مردّد میان دو یا چند احتمال باشد و ندانیم که گوینده کدام یک را خواسته است.

✅ حقوق تجارت نکته1171

اصول حاکم در دوره¬ی پس از صدور حکم ورشکستگی

⎈بطلان اعمال حقوقیِ مالی

⎈اصل حال شدن دیون مؤجل تاجر

⎈اصل عدم تعلق بهره و خسارت تأخیر تأدیه

✅ حقوق تجارت نکته1172

اعتراض به حکم ورشکستگی⇩

اعتراض به حکم ورشکستگی از طرف تاجر باید ظرف 10 روز صورت گیرد.

اعتراض به حکم ورشکستگی از سوی اشخاص ذینفع ایران ظرف 1 ماه و اشخاص خارج ظرف 2 ماه به عمل می آید.

تجدیدنظر از حکم ورشکستگی⇦ ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.

💣 قرارهاي ذيل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نيستند:

1-  قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.

2-  قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.

3-  قرارهاي فروش اسباب يا مال‌التجاره كه متعلق به ورشكسته است.

4-  قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر مي‌دارد.

5-  قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1171

اگر خواسته وجه نقد خارجی باشد، خواهان باید پول خارجی را به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1172

اگر چند خواهان هر یک قسمتی از یک کل را مطالبه کنند، حاصل جمع تمام قسمت های مطالبه شده بهای خواسته را تعیین می کند.

✅ حقوق مدنی نکته1173

انواع معاملات بيع بر حسب حال يا موجل بودن مبيع يا ثمن:

الف – بيع نقد: بيعي است كه در آن مبيع و ثمن هر دو حال هستند.

ب – بيع نسيه: بيعي كه ثمن آن هم كلي است و هم موجل اما مبيع حال است. منظور از ثمن كلي،‌ وجه نقد (پول) است.

ج – بيع سلم يا سلف:‌ اين بيع بر عكس بيع نسيه، در آن ثمن حال است اما مبيع كلي و موجل است. مثال براي اين بيع مانند: پيش فروش كالا

د – بيع كالي به كالي: بيعي كه هم مبيع آن كلي و موجل باشد و هم ثمن آن كلي و موجل باشد. مانند: ‌خريدن يك تن برنج طارم براي يك ماه ديگر كه دو ماه بعد پول آن پرداخت شود.

✅ حقوق مدنی نکته1174

اصل در بيع نقد بودن است. مقتضاي اطلاق عقد بيع نقد بودن است. اما مقتضاي ذات عقد بيع تمليك است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1173

در غیر جرایم موضوع ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک، در صورت کمبود بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی  است که برای بازپرس تعیین شده است . در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت  متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1174

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا ، در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد .

✅ حقوق جزا نکته1173

موضوع خیانت در امانت مال اعم از مال منقول و غیر منقول می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1174

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک بدون قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنهارا به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1005

مؤوّل(مأوَّل): کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد ولی احتمال معنای دیگر را هم داشته باشد و قرینه ای هم وجود داشته باشد که آن احتمال اگرچه ضعیف و مرجوح است، همان مراد گوینده بوده است.

✅ حقوق تجارت نکته1173

بر¬اساس مقررات آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری و قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1174

محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تغییر دهد و ديگري را به جاي او بگمارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1173

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین پرداخت شود، حاصل جمع تمام اقساط و منافع مورد ادعای خواهان همان بهای خواسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1174

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که محدود به زمان معینی نبوده یا مادام العمر باشد، حاصل جمع اقساط یا منافع ده ساله، همان بهای خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته1175

در بيع نسيه اجل بايد مضبوط (مشخص) باشد والا عقد باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1176

براي صحت عقد بيع:

⎈ در صورت عين معين بودن مورد معامله: كافي است مقدار، جنس، وصف مبيع نزد طرفين عقد معلوم باشد هر چند كه در عقد ذكر نشده باشد.

⎈ در صورتي كه مورد معامله كلي في الذمه باشد: مقدار، جنس، وصف مبيع بايد در عقد ذكر شود والا عقد باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1175

بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نکند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1176

تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست .

✅ حقوق جزا نکته1175

در مورد عقود تملیکی مثل بیع ارتکاب خیانت در امانت منتفی است اما در مورد عقود عهدی مثل ودیعه یا عاریه یا وکالت تحقق خیانت در امانت ممکن است.

✅ حقوق جزا نکته1176

جرم اختلاس جرمی ساده، آنی و مقید است. مرتکب آن باید کارمند دولت باشد، د رآن سپردن شرط است. موضوع اختلاس وجوه و یا اموال منقول است. در اختلاس علاوه بر ورود ضرر انتفاع مرتکب یا دیگری شرط است. رفتار مجرمانه این جرم تصاحب است.

✅اصول فقه نکته 1006

لفظ «ظاهر» اگر به دلیل وجود قرینه لفظی یا غیرلفظی، بر معنای خلاف ظاهر حمل شود در اصطلاح اصول به آن «مؤوَّل» می گویند. مثلاً لفظ عام، عرفاً ظهور در همه افراد دارد و در صورت عدم وجود قرینه باید بر همین معنای ظاهر و راجح، حمل شود. اما اگر قرینه ای مانند مخصِّص منفصل وجود داشته باشد که گوینده خلافِ معنای ظاهری عام را اراده کرده است لفظ عام بر معنای خلاف ظاهر خود (بعضی افراد) حمل می شود. پس لفظ عام پس از تخصیص به مخصِّص منفصل، یک لفظ مؤوَّل است.

✅ حقوق تجارت نکته1175

شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه قانون تجارت معين نموده است.

مرجع شكايت ⇦دادگاهی است كه عضو ناظر را معين كرده است.

✅ حقوق تجارت نکته1176

اشخاصی که با تاجر قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار ورشکسته هستند نباید به مدیریت تصفیه معین شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1175

در سایر دعاوی مالی غیر از دعاوی فوق هر مبلغی که خواهان در دادخواست تعیین نموده، بهای خواسته محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1176

همان طور که تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی در اختیار خواهان است، خوانده نیز طبق قانون حق دارد که طبق شرایطی به بهای خواسته اعتراض کند:

 • دعوا باید مالی باشد نه اینکه خواسته وجه نقد باشد.

 • اعتراض به بهای خواسته باید تا اولین جلسه دادرسی یعنی حداکثر در اولین دفاعیات (خواه کتبی یا شفاهی)خوانده باید مطرح شود.

 • اختلاف طرفین باید موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، یعنی در حذف یا ایجاد مراحل دادرسی موثر باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1177

هر گاه مبيع قابليت تعيين در آينده را داشته باشد و هنگام عقد معين نباشد عقد بيع صحيح است مانند فروش اسب برنده در مسابقه.

✅ حقوق مدنی نکته1178

هر گاه مبيع قابليت تعيين در آينده را داشته باشد و هنگام عقد معين نباشد عقد بيع صحيح است مانند فروش اسب برنده در مسابقه.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1177

بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم ، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1178

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ حقوق جزا نکته1177

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و ی شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یاسهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1178

در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1007

عوامل بروز اجمال در کلام عبارتند از: مطالب زیر از کتاب اصول فقه کاربردی(ج1، صص 286 تا289) نقل می گردد:

1.استفاده از الفاظ مشترک و چند معنا بدون قرینه2.استفاده از کلمات مبهم3.اجمال ناشی از ساختار جمله(گاهی ترکیب چند کلمه، که هر یک به تنهایی معنای واضح و روشنی دارند موجب اجمال عبارت می شود).4.حذف اجزاء و ارکان جمله

✅ حقوق تجارت نکته1177

مدیر تصفیه شخصی است که از سوی دادگاه برای انجام امور تصفیه تعیین می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1178

دادگاه ضمن صدور حکم یا نهایتاً ظرف 5 روز از تاریخ صدور حکم مدیر تصفیه را انتخاب می¬کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1177

در صورتی که خوانده با رعایت شرایط مقرر نسبت به بهای خواسته اعتراض نماید دادگاه نظر کارشناس را در خصوص بهای خواسته جلب می نماید. بهای تعیین شده توسط کارشناس معیار محاسبه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1178

هر دعوایی که خواسته آن مطالبه مبلغی وجه نقد باشد اعم از اینکه منشأ آن نوعی طلب، خسارت، اجرت المثل و… باشد، مبلغ مورد ادعای خواهان خود خواسته دعواست و تعیین بهای خواسته درآن متصور نیست. بنابراین اعتراض به بهای خواسته در چنین دعوایی مسموع نیست. و اگرخواهان ادعایی در مورد مبلغ مورد مطالبه مطرح کند، در واقع دفاع ماهوی محسوب می شود که برخلاف اعتراض به بهای خواسته، مقید به مهلت نمی باشد و اگر با دلیل مطرح شود در هر مرحله ای قابل طرح و رسیدگی است.

✅ حقوق مدنی نکته1179

شرايط صحت بيع:

الف – شرايط مربوط به طرفين عقد

 • قصد و رضا

 • اهليت

 • اختيار تصرف

ب – شرايط مربوط به مورد معامله:

 • معلوم بودن تفصيلي مورد معامله (مجهول و مبهم نبودن) (جنس، وصف، مقدار)

 • معين بودن (مردد نبودن)

 • ماليت داشتن

 • داراي منفعت عقلايي مشروع بودن

 • مقدور التسليم بودن

 • قابليت نقل و انتقال داشتن

 • موجود بودن در حين عقد (در مورد عين معين يا كلي در معين)

 • عين بودن مبيع (مبيع نمي تواند حق يا منفعت باشد)

 • ماليت داشتن

 • داراي منفعت عقلايي مشروع بودن

 • مقدور التسليم بودن

 • قابليت نقل و انتقال داشتن

 • موجود بودن در حين عقد (در مورد عين معين يا كلي در معين)

 • عين بودن مبيع (مبيع نمي تواند حق يا منفعت باشد)

✅ حقوق مدنی نکته1180

مالكيت مفهومي نسبي است و براي صحت معامله كافي است كه مورد معامله در رابطه بين طرفين داراي ارزش مالي باشد. مانند فروش يادگارهاي خانوادگي

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1179

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1180

در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است :

الف – متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند های (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست یابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود .

ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود.

✅ حقوق جزا نکته1179

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1180

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی ماف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1008

راههای رفع اجمال در متون قانونی(اصول فقه کاربردی، ج1، صص289به بعد)

 1. مراجعه به سایر قوانین و متون معتبری که بطور روشن بیان کننده اراده قانونگذار هستند از جمله قوانین تفسیری، نظریه های تفسیری شورای نگهبان، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و …

 2. سایر قرائن و شواهد، سوابق تاریخی، مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون و نیز قواعد عقلی و عرفی می تواند در رفع اجمال موثر باشد. برای مثال ، برخی حقوقدانان ، برای رفع اجمال از ماده 453 ق.م. از قواعد عقلی و سابقه تاریخی و فقهی ماده کمک گرفته اند .

 3. راه حل نهایی در مورد اجمال قوانین در اصل 67 ق.اساسی پیش بینی شده «استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» و نیز در ماده 3 ق.آ.د.م «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد».

✅ حقوق تجارت نکته1179

اهم وظایف مدیرتصفیه⇩

1-  در ورشکستگی اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه صورت می گیرد.

2-  اولین وظیفه مدیر تصفیه پس از تعیین⇜ تهیه صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته است.

3-  حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه خواهد بود.

4-  مدير تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل‌آورد.

5-  دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه یا تعقیب شود.

6-  ⇜در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

7-  مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر طلب طالبکاران دارای رهینه را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر منظور نماید.

8-  در خصوص صلح دعاوی ⇦ نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد.

اگر دعاوي راجع به اموال غير منقول باشد⤺ در اين مورد تاجر ورشكسته نیز بايد احضار شود.

اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد ⤺ صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اين¬كه محكمه آن صلح را تصديق ‌نمايد   +  در موقع تصديق صلح¬نامه تاجر ورشكسته احضار مي‌شود   +   در هر صورت تاجر ورشکسته حق دارد كه به صلح اعتراض كند.

⎈⎈ اعتراض ورشكسته در‌صورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.

9-  مدیر تصفیه ظرف 15 روز از تاریخ مأموریت خود خلاصه ای از وضعیت ورشکستگی + علل و اوضاعی که موجب آن شده + نوع ورشکستگی را به تشخیص خود به عضو ناظر می دهد و عضو ناظرنیز فوراً آن را در اختیار مدعی العموم قرار می دهد.

10-  به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد.

11-  هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم‌مي‌كند.

اگر تصميم بر فسخ اجاره شده⇦ صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند، جزء غرما منظور مي‌شوند.

اگر‌تصميم بر ابقاء اجاره بوده دو حالت پیش می آید

حالت اول⇦ اگر تأميناتي سابقاً به موجب اجاره‌نامه به مؤجر داده شده باشد، آن تأمينات ابقاء خواهد شد.

حالت دوم⇦ اگر تأمینی به مؤجر داده نشده باشد، در این صورت تأميناتي كه پس از‌ ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد.

✺نکته: در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره مؤجر راضي به فسخ نشود، حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

12-  اگر مهر و موم پیش از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد، مدیر تصفیه آن را از عضو ناظر تقاضا می کند.

13-  ‌فروش اثاث‌البيت و مال‌التجاره تاجر از سوی مدیر تصفیه، با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر صورت می گیرد.

14-  اگر کالایی که به ورشکسته پیش از ورشکسته شدن او فروخته شده باشد، از سوی بایع تسلیم نشده باشد و تمام یا بخشی از ثمن از سوی تاجر پرداخت نشده باشد، مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد.

15-  مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد اموال از سوی صاحب مال را بپذیرد.

16-  فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگه¬داشتن آن ها مفید نیست با اجازه عضو ناظر، از سوی مدیر تصفیه صورت می گیرد.

17-  مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد.

18-  فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست، با اجازه عضو ناظر به توسط مدير تصفيه به عمل مي‌آيد.

✅ حقوق تجارت نکته1180

نکته بسیار مهم⇜ وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می شود در حساب مخصوصی در صندوق دادگستری تسلیم می شود که وجوه مزبور مسترد نمی گردد مگر با حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1179

دادخواست در لغت یعنی دادخواهی کردن و در اصطلاح برگ چاپی مخصوصی است که با تنظیم و ارائه آن دعوای مدنی اقامه می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1180

درخواست به مفهوم اعم تقاضا یا خواهش کردن کتبی و شفاهی است و عکس العمل دادگاه در برابر آن عمل ساده قضایی یا قرار است.

✅ حقوق مدنی نکته1181

بيع اموال عمومي،‌ موقوفه، اسلحه و اشياي عتيقه ممنوع و باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1182

بيع عين مرهونه توسط راهن غير نافذ و منوط به تنفيذ مرتهن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1181

بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد . ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1182

بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بند های (الف)،(ب)،(پ)و(ت) ماده (302) ق.آ.د.ک ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

✅ حقوق جزا نکته1181

حداقل نصاب موارد مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

✅ حقوق جزا نکته1182

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1009

راههای رفع اجمال از عبارات افراد(اصول فقه کاربردی، ج1، صص291 به بعد):

الفاظ و عباراتی که افراد جامعه در موقعیتهای مختلف به صورت شفاهی یا کتبی بیان می کنند مانند الفاظ اسناد و نوشته ها، قراردادها، ایقاعات، اقرارها، شهادات، اقرار، وقف نامه، وصیت نامه و… ممکن است اجمال داشته باشد. برای زدودن ابهام و اجمال از یک کلام، به ویژه در قراردادها به ترتیب از ابزارهای زیر می توان استفاده کرد:

1-  مهم ترین راه برای رفع ابهام از عبارت هر شخص، مراجعه به سایر عبارات وی و توجه به قرائن و شواهد موجود است. مثلا در یک قرارداد، الفاظ مبهم در یک قسمت از قرارداد به وسیله سایر قسمتهای قرارداد که روشنی و صراحت دارد و نیز به وسیله گفتگوهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که تراضی طرفین در آن صورت پذیرفته، از ابهام و اجمال خارج می شود.

2-  عرف. عرف به طور غیرمستقیم بر قصد و اراده طرفین عقد دلالت می کند.

3-  مقررات تکمیلی یا اماره های قانونی و نیز آراء وحدت رویه. مثال برای رأی وحدت رویه در تفسیر اجمال عبارت «نسلاً بعد نسل» که در برخی وقفنامه ها یا وصیت نامه ها آمده: «مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت، ترتیب است نه تشریک، از این قرار که هر گاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر، حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت: طبقةً بعد طبقة …».

✅ حقوق تجارت نکته1181

مرجع صالح رسیدگی به شکایات از عملیات مدیر تصفیه ابتدائاً عضو ناظر است.

✅ حقوق تجارت نکته1182

میزان حق الزحمه مدیر تصفیه با پیشنهاد عضو ناظر توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1181

درخواست به مفهوم اخص اقدامی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور رای می کند و دادگاه نهایتاً قرار یا رای صادر می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1182

درخواست به مفهوم امور حسبی، درخواست کتبی یا شفاهی است که دادگاه در نهایت حکم یا تصمیم یا دستور صادر می کند.

✅ حقوق مدنی نکته1183

بيع چيزي كه واقعا مقدور التسليم نيست باطل است هر چند طرفين عقد به اشتباه آن را مقدور التسليم بدانند.

✅ حقوق مدنی نکته1184

اگر طرفين با تصور اين كه مورد معامله مقدور التسليم نيست معامله كنند و سپس معلوم شود كه مورد معامله مقدور التسليم بوده در اين صورت عقد به لحاظ فقدان قصد انشا باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1183

هر گاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1184

چنانچه جرم کشف شده در نکته قبل از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.

✅ حقوق جزا نکته1183

جرم تصرف غیر قانونی جرمی است ساده، آنی و مطلق؛ در این جرم انتفاع شرط نیست، مرتکب این جرم حتما باید کارمند دولت باشد و مال به او به حسب وظیفه اش سپرده شده باشد. رفتار مجرمانه این جرم استفاده غیر مجاز از مال سپرده شده به کارمند می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1184

اعمال زیر در حکم تصرف غیر قانونی می باشد: در صورتی که کارمند به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد که به او سپرده شده است و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

✅اصول فقه نکته 1010

مهم ترین دلیل اثبات احکام قرآن است چرا که قرآن مُثبِت حجیت ادله دیگر حتی گفته پیغمبر است.

✅ حقوق تجارت نکته1183

مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد می شود، صورت مخارج و میزان حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معین می شود به اطلاع طلبکارها می رساند.

✺نکته: اعتراض به صورت مخارج و میزان حق¬الزحمه ⇦ در دفتر محکمه تودیع می شود و تاجر ورشکسته و طلبکارها می¬توانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند ظرف یک هفته تقدیم دارند و محکمه پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معین خواهد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1184

انواع ورشکستگی⇊

1-  ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی ورشکستگی است که تاجر یا شرکت تجارتی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر¬مترقبه، بدون تقصیر و بدون سوءنیت و تقلب، از پرداخت وجوهی که بر عهده¬اش است، متوقف شود.

2-  ورشکستگی به تقصیر

        2-1 ورشکستگی به تقصیر اجباری

در این نوع از ورشکستگی به تقصیر دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر است.

تاجر در موارد ذيل، ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود:

☑️در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي به نسبت عايدي او فوق‌العاده بوده است.

✌️دقت داشته باشید که مخارج خانه در شرایط غیر عادی به عنوان مثال بیماری، از شمول این مورد خارج است.

☑️در صورتي كه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.

☑️اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل¬تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه ‌است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين¬كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.

☑️اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

✌️اگر تاجر پس از تاریخ توقف برای اطمینان یکی از طلبکاران به او وثیقه داده باشد از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست.

        2-2 ورشکستگی به تقصیر اختیاری

در این نوع از ورشکستگی به تقصیر دادگاه در صدور حکم کیفری مخیر است.

در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:

☑️اگر به حساب ديگري و بدون آن¬كه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آن¬ها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد. مانند: قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه.

☑️اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نكرده باشد؛ یعنی تاجر ظرف 3روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را تسلیم ننموده باشد.

☑️در صورتی که دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در‌صورت دارايي وضعيت حقوقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد ‌مشروط بر اين¬كه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده ‌باشد.

3-  ورشکستگی به تقلب

در موارد ذیل تاجر، ورشكسته به تقلب اعلان می شود:

☑️دفاتر خود را مفقود نموده باشد.

  ✌️منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن ها کرده است چه دفاتر موضوع قانون تجارت یا دفاتر دیگری مثل دفتر دارایی.

  ✌️مفقود نمودن دفاتر باید جنبه عمدی داشته باشد.

☑️قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد.

☑️قسمتی از دارایی خود را به طريق مواضعه و معاملات صوري از‌ميان برده باشد.

  ✌️از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به صورت صوری، تخریب و معدوم نمودن باشد.

☑️خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون‌ نمي‌باشد، مديون قلمداد نموده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1183

تقاضا در قانون به جای درخواست به مفهوم اعم یعنی خواهش به کار رفته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1184

هیچ دادگاهی به دعوای مدنی رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه:

 • درخواست رسیدگی شده باشد.

 • درخواست از جانب شخص ذینفع و ذی سمت مطرح شده باشد.

 • درخواست رسیدگی مطابق قانون به عمل آمده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1185

اگر طرفين با ظن بر امكان تسليم معامله كنند و بعد معلوم شود كه مورد معامله مقدور التسليم نيست دو حالت متصور است:

 1. قدرت بر تسليم به طور دائم از بين مي رود.

 2. قدرت بر تسليم به طور موقت از بين مي رود.

در حالت اول (دائمي): به منزله تلف است.

 • اگر مبيع عين معين بوده عقد منفسخ مي گردد.

 • اگر مبيع كلي بوده عقد باطل مي شود.

در حالت دوم (موقت):

 • تسليم به صورت وحدت مطلوب بوده (مانند شام عروسي كه بايد در روز و ساعت معين تسليم شود)، در اين جا در صورت عدم تسليم عقد منفسخ مي گردد.

 • تسليم به صورت تعدد مطلوب بوده (مانند كشيدن نقاشي كه مقيد به زمان خاصي نيست)،‌در اينجا حق فسخ به استناد خيار تعذر تسليم ايجاد مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1186

اگر بيع از روي نمونه به عمل آمده باشد بايد تمام مبيع مطابق با نمونه تسليم شود در غير اين صورت:

⎈ اگر مبيع كلي في الذمه بوده ⇜ حق فسخ ايجاد نمي شود و مشتري مي تواند بايع را به تبديل (تهيه و تسليم مصداق مطابق نمونه) الزام نمايد و اگر الزام ممكن نشد راه نهايي حق فسخ به استناد خيار تعذر تسليم است.

⎈ اگر مبيع عين معين بوده ⇜ براي مشتري حق فسخ به استناد خيار تخلف از وصف ايجاد مي شود.

⎈ اگر مبيع كلي در معين بوده ⇜ حق فسخ براي مشتري به استناد خيار تخلف از وصف ايجاد مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1185

شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1186

درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند .

✅ حقوق جزا نکته1185

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوه سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبان خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یادر غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

✅ حقوق جزا نکته1186

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1011

اکثر اصولیین معتقدند که نسخ در قرآن واقع شده است و تخصیص و تقیید قرآن با اجماع، خبر متواتر، قرآن، دلیل عقلی، خبر واحد و قیاس امکان پذیر است. منظور از نسخ آیات قرآن ، نسخ حکمی است که در آیه بدان تصریح شده،اما الفاظ آیه کماکان باقی است و به عنوان قرآن تلاوت می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1185

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

✅ حقوق تجارت نکته1186

تعقیب ورشکسته به اتهام تقصیر یا تقلب در دادگاه کیفری منوط به صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است=اثبات جرم فرع بر اثبات ورشکستگی است(البته نظر مخالف در این خصوص نیز وجود دارد).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1185

شرایط دادخواست را از منظر ضمانت اجرا می توان به سه دسته تقسیم نمود:

 • شرایطی که در قانون آمده اما برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی نشده

 • شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.

 • شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1186

شرایط دسته اول سه مورد هستند. “دادخواست باید به زبان فارسی باشد” و “روی فرم چاپی مخصوص تنظیم شود” و دارای “امضا یا اثر انگشت خوهان” باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1187

در عقد بيع وجود خيار مانع از انتقال مالكيت نيست و اگر مورد معامله عين معين باشد به محض انعقاد عقد انتقال مي يابد.

✅ حقوق مدنی نکته1188

وجود اجل براي تسليم مبيع يا پرداخت ثمن نيز مانع از انتقال عين معين نمي باشد.  ⤆  وجود اجل نيز مانع از تمليك نمي باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1187

قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل ، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است ، دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم دادگاه قطعی است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1188

ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است .

✅ حقوق جزا نکته1187

هرکس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس محکوم خواهد شد (جرم مطلق و غیر قابل گذشت).

✅ حقوق جزا نکته1188

هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس محکوم خواهد شد. (جرم مقید و قابل گذشت)

✅اصول فقه نکته 1012

قرآن از جهت سند، قطعی الصدور است؛زیرا به صورت متواتر برای ما نقل شده و خداوند آن را به خود نسبت داده است.

✅ حقوق تجارت نکته1187

هر یک از طلبکاران می تواند به تنهایی شکایت کیفری مطرح کند و در صورت محکومیت تاجر، هزینه دعوا بر عهده دولت است و در صورت رد دعوا، هزینه دعوا از خود طلبکار گرفته می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1188

نکته مهم: تعقیب ورشکسته به عنوان تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه در صورتی امکان دارد که اکثریت طلبکارانِ حاضر آن را تصویب نمایند، در این صورت در صورت رد دعوا هزینه بر عهده هیئت طلبکاران است و در صورت پذیرش دعوا هزینه دعوا بر عهده تاجر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1187

شرایط دسته اول اگر رعایت نشوند، برگ تقدیم شده اصلا “دادخواست” به معنای قانونی آن محسوب نمی شود و نباید در دفتر کل ثبت شود ولی اگر اشتباها ثبت گردید و به شعبه ای ارجاع شد، دفتر شعبه باید برای خواهان اخطار استحضاری ارسال دارد تا جهت تنظیم دادخواست جدید اقدام کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1188

اگر خواهان پس از صدور اخطار استحضاری، دادخواست جدید و کامل به دادگاه ارائه نماید اثر دادخواست جدید از زمان تقدیم دادخواست است و در گذشته اثری ندارد مگر اینکه نقص دادخواست تنها فقدان امضای خواهان بوده که در این صورت با امضا نمودن، دادخواست از ابتدا قانونی محسوب و آثار قانونی بر آن بار می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1189

تعليق تمليك به يك امر احتمالي در آينده (در قالب عقد معلق) و همچنين شرط تاخير در انتقال مالكيت معتبر است.

 مثال: در مورد شرط تاخير در انتقال مالكيت مانند اين كه طرفين عقد تراضي كنند كه خانه ام را به تو مي فروشم اما از دو ماه ديگر مالك آن باش. چنين شرطي اشكالي ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1190

بيع خياري، بيعي است كه در آن به نفع يكي از طرفين يا براي ثالث خيار شرط پيش بيني شده است. در قانون مدني اين بيع اثر تمليكي دارد و چنان چه مبيع، عين معين باشد، انتقال مالكيت از حين عقد خواهد بود بود نه از زمان انقضاي مدت خيار.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1189

شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1190

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند .

✅ حقوق جزا نکته1189

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

✅ حقوق جزا نکته1190

هر کس اصل نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به حبس یا از جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1013

آیات قرآن از جهت دلالت سه دسته اند:

– متشابهات،که دلالت روشنی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال هستند،لذا حجیت ندارند.

– نصوص قرآنی که دلالت کاملاً صریح و روشن بر یک معنا دارند،یعنی قطعی الدلاله اند، لذا قطعاً حجیت دارند.

– ظواهر قرآنی که به صورت ظنی بر یک معنا دلالت دارند، هرچند معنای دیگری هم به صورت ضعیف محتمل است. ظواهر قرآنی نیز اعتبار و حجیت دارند ، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1189

تا پیش از صدور حکم ورشکستگی عادی دادستان، حق طرح دعوای ورشکستگی به تقصیر یا تقلب را ندارد و در صورت محکومیت تاجر نیز هزینه بر عهده دولت است.

✅ حقوق تجارت نکته1190

در صورتی که حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر شود دادگاه باید راجع به رد کلیه اموال و حقوق موضوع جرم نیز تعیین تکلیف نماید.

✺نکته: دادخواست ضرر و زیان نیز در همان دادگاه قابل رسیدگی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1189

دسته دوم از شرایط دادخواست این است که مشخصات خواهان و محل اقامت وی باید در دادخواست کاملا ذکر گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1190

ضمانت اجرای ذکر ننمودن مشخصات و ادرس خواهان این است که دادخواست فورا به وسیله مدیر دفتر رد می شود چرا که به دلیل مجهول بودن مشخصات یا نشانی خواهان امکان ابلاغ اخطار رفع نقص وجود ندارد بنابراین مدیر دفتر ظرف دو روز مبادرت به صدور قرار رد فوری دادخواست می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1191

در بيعي كه در آن شرط خيار وجود دارد، مالکيت از حين عقد بيع است نه از زمان انقضاي مدت خيار.

مثلا در تاريخ 1/2/90 عقد بيعي منعقد مي گردد و تا تاريخ 1/3/90 شرط خيار وجود دارد. انتقال مالكيت ار همان 1/2/90 منتقل مي گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1192

در بيع عيني (بيعي که قبض، شرط صحت است) مالكيت از حين حصول شرط (تحقق قبض) منتقل مي شود، نه از زمان انشاي ايجاب و قبول.

مانند بيع صرف (مبادله طلا و نقره با هم در قالب عقد بيع)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1191

نکته مذکور در فوق ، در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید به تشخیص رییس داداگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1192

انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود .

✅ حقوق جزا نکته1191

هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور، قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1192

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلوزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی اسجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شورع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یاایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1014

سنّت عبارتست از قول یا فعل یا تقریر(سکوت تأیید آمیز) معصوم در امور دینی؛ منظور از قول و فعل گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تایید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا طرح شده و آن را رد نکرده باشند. در واقع عدم رد و سکوت معصوم، تایید ضمنی واقعه ای است که رخ داده و حجت و دلیل است.

✅ حقوق تجارت نکته1191

اگر از بین بردن یا مخفی کردن یا پیش خود نگه داشتن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر عالماً و به نفع تاجر⇩

✤توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت او باشد⇦ در حکم سرقت.

✤توسط شخصی غیر از اقوام باشد⇦ در حکم ورشکستگی به تقلب و مجازات آن، مجازات ورشکستگی به تقلب است.

✤توسط اقوام ورشکسته و با مشارکت او باشد⇦ در حکم ورشکستگی به تقلب و مجازات آن، مجازات ورشکستگی به تقلب است.

✅ حقوق تجارت نکته1192

کسی که مال تاجر ورشکسته را با علم به ورشکسته بودن وی خریداری نماید، به اتهام ورشکسته به تقلب قابل تعقیب کیفری است، این عمل در حکم پنهان کردن مال است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1191

اگر ظرف این دو روز و قبل از صدور قرار رد دادخواست خواهان مراجعه نموده و دادخواست را تکمیل نماید، دادخواست کامل شده و به جریان خواهد افتاد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1192

قرار رد دادخواست صادره باید به دلیل عدم امکان ابلاغ به خواهان در دادگاه الصاق می شود و ظرف 10 روز قابل اعتراض در همان دادگاه خواهد بود و رای صادره در این خصوص قطعی خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1193

ضمان مقبوض به عقد فاسد (ماده 366 قانون مدني) بدين توضيح كه، هر كس در نتيجه بيع باطلي مالي را قبض نمايد، در حكم غاصب است و يد او بر آن مال يد ضماني خواهد بود و ملزم به رد عين مال به مالك آن است و در صورت تلف يا نقص، مسئول خواهد بود هر چند كه در حفاظت از مال تعدي و تفريط نكرده باشد. علم يا جهل متصرف بر بطلان معامله و عدم استحقاق خويش نسبت به مورد معامله در اين رابطه اثري ندارد. همچنين متصرف مسئول دادن بدل منافع (اجرت المثل منافع اعم از مستوفات و غير مستوفات) به مالك آن خواهد بود.

⇦ ضمان مقبوض به عقد فاسد: ضمان مصرف نسبت به تلف يا نقص مورد معامله در عقد باطل است كه مبتني بر قاعده ما يضمن مي باشد. (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)

✅ حقوق مدنی نکته1194

تعهد به تسليم مبيع و پرداخت ثمن از آثار بيع است. تسليم زماني محقق مي شود كه مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد به نحوي كه قادر بر انحا تصرفات باشد هر چند عملا تصرفي در مبيع ننمايد.

تسليم بدين معنا نيست كه حتما مشتري مبيع را تصرف نمايد بلكه همين كه مبيع تحت اختيار مشتري قرار گيرد، كافي است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1193

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1194

جرایم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند .

✅ حقوق جزا نکته1193

در صورتی که اعمال مذکور در نکته قبل به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

✅ حقوق جزا نکته1194

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناختهشود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

✅اصول فقه نکته 1015

به عقیده اهل تسنن، تنها قول ، فعل و تقریر پیامبر(ص) جزء سنّت است ، ولی شیعه سنّت امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) را هم جزء سنّت می دانند. سنت به سه قسم تقسیم می شود: سنت قولی، سنت عملی و سنت تقریری.

✅ حقوق تجارت نکته1193

اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد كرده¬اند و مطابق ماده 467 قانون تجارت التزام داده باشند به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند.

✅ حقوق تجارت نکته1194

اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و مصادیق ورشکستگی به تقلبِ موضوع ماده 549 قانون تجارت را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي‌ ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1193

دسته سوم از شرایط دادخواست که ضمانت اجرای آنها صدور قرار رفع نقص می باشد:

 • نوشتن مشخصات خوانده و محل اقامت وی.

 • تعیین خواسته و بهای آن.

 • ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا.

 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(متفرعات دعوا).

 • ذکر تعهدات و جهاتی که خواهان برمبنای آن خود را مستحق مطالبه می داند.(سبب و منشأ دعوا).

 • پرداخت هزینه دادرسی طبق قانون.

 • تهیه نسخ دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1194

اگر خواندگان متعدد ولی محصور باشند باید مشخصات تمامی خواندگان در دادخواست قید شود وگرنه دادخواست ناقص تلقی خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته1195

⟡ در عين معين براي قبض مبيع توسط مشتري نيازي به اذن بايع نيست زيرا به مجرد عقد،‌ مبيع معين به ملكيت مشتري در آمده و براي تصرف در مال خويش به اذن بايع نيازي ندارد.

⟡ در مبيع كلي در معين، تعيين مصداق اصولا در اختيار بايع است مگر آن كه در عقد اين اختيار به مشتري داده شده باشد

⟡ در كلي في الذمه، اساسا تهيه مصداق و تسليم بر عهده بايع بوده و مشتري از اين حيث اختياري ندارد. با اين وجود، پس از تعيين مصداق مالكيت مشتري بر مصداق معين، تحقق يافته و براي قبض آن نيازي به اذن بايع ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1196

نحوه تسليم بر حسب نوع مبيع متفاوت است و بايد به صورتي انجام شود كه عرف تسليم را محقق بداند. در معامله كالاهاي خطرناك ارائه اطلاعات و هشدارهاي لازم در خصوص نحوه استفاده از كالا، از لوازم تسليم محسوب مي شود به نحوي كه اهمال در ارائه اين اطلاعات تقصير تلقي شده و موجب ضمان خواهد بود.

مثلا در خريد دارو از داروخانه، دادن اطلاعات لازم درباره نحوه استفاده دارو از لوازم تسليم محسوب مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1195

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1196

قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

✅ حقوق جزا نکته1195

تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

✅ حقوق جزا نکته1196

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یاسایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

✅اصول فقه نکته 1016

حجیت و اعتبار سنّت نبوی مسلّم و اجماعی و دلیل حجیت آن قرآن کریم است. به نقل کردن سنّت، حدیث یا خبر می‌گوییم.

✅ حقوق تجارت نکته1195

عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد قابل مجازات نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1196

در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود را بدون تقصیر مفقود نموده باشد ورشکسته عادی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1195

اگر خواندگان متعدد و غیر محصور باشندمثل اهالی یک روستا کافیست که یک نسخه از دادخواست از طریق آگهی منتشر شود و در محل های عمومی هم الصاق شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1196

در صورت عدم اطلاع خواهان از محل اقامت خوانده می تواند وی را مجهول المکان اعلام و با انتشار آگهی وی را به دادرسی دعوت نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1197

قدرت بر تسليم مورد معامله (مقدور التسليم بودن) شرط صحت عقد است.

اصولا وجود قدرت بر تسليم در حين عقد شرط است مگر آن كه :

‌⟡ اگر طرفين براي تسليم، اجل و موعدي قرار دهند؛ قدرت بر تسليم در آن زمان شرط است نه در زمان عقد.

⟡ در عقود غير نافذ (معامله فضولي) قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است نه در زمان عقد زيرا در عقود غير نافذ نظريه كشف حكمي دلالت دارد. يعني تاريخ اجازه تاريخ عقد محسوب مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1198

حق حبس: در عقود معوض پيوستگي بين دو عوض اين حق را به هر يك از طرفين مي دهد تا از تسليم مورد تعهد خويش خودداري نمايند تا طرف مقابل حاضر به تسليم شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1197

در جرایم منافی عفت اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد.در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1198

هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند.

✅ حقوق جزا نکته1197

در تمام موارد ارتکاب جرم تخریب کیفری هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1198

هر کس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1017

 1. خبر متواتر: عبارت است از اینکه تعداد زیادی از مردم که عادتاً تبانی آنها بر دروغ گفتن ممتنع باشد، خبری بدهند بطوری که موجب قطع و یقین شنونده شود. خبر متواتر دو قسم است:

الف) متواتر لفظی: خبری است که الفاظ آن بدون هیچ تغییر و اختلافی به اسناد متعدد، به حدی که مفید قطع و یقین باشد، به معصوم برسد؛یعنی در واقع الفاظ و عبارات آن عیناً از اشخاص متعدد نقل شده است. مثل آیات قرآن، حدیث «انما الاعمال بالنیات».

ب) متواتر معنوی: خبری است که با الفاظ مختلف و بطور متواتر نقل شده ولی همه آنها مفید یک معنای واحد باشند؛ مثل اخباری که در مورد «لاضرر» رسیده با الفاظ مختلف مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام – لاضرر و لاضرار علی مومن».

در مورد حجیت خبر متواتر هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.زیرا خبر متواتر مفید علم ویقین است.

✅ حقوق تجارت نکته1197

در قوانین مختلف محرومیت هایی برای شخص ورشکسته پیش بینی شده است:

🔹محرومیت از انتخاب شدن به عنوان قیم

🔹ممنوعیت انتخاب به سمت مدیریت شرکت

🔹ممنوعیت انتخاب به سمت بازرسی شرکت

🔹ممنوعیت جهت عضویت در اتاق های بازرگانی

✅ حقوق تجارت نکته1198

قرارداد ارفاقی اولین عقدی است که تاجر پس از توقف و صدور حکم ورشکستگی آن را منعقد می¬نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1197

اگر خواهان دعوایی مطرح نماید که مفاد ادعای ایشان تجزیه ناپذیر و علیه اشخاص متعدد باشد باید همه ی افراد را به عنوان خوانده در دادخواست ذکر نماید، در غیر این صورت دادگاه در عمل در مواجهه با چنین دادخواستی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1198

درصورت عدم رعایت شرایط دسته سوم، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز بایستی ضمن توقیف دادخواست نقایص دادخواست را مشخص و با صدور اخطار رفع نقص به اطلاع خواهان برساند.

✅ حقوق مدنی نکته1199

براي استناد به حق حبس اجتماع شرايط زير لازم است:

 1. عقد معوض باشد

 2. دو تعهد وجود داشته باشد

 3. هر دو تعهد حال باشند.

✅ حقوق مدنی نکته1200

– اگر مبيع و ثمن هر دو حال باشند، حق حبس براي هر دو طرف وجود دارد.

– اگر مبيع و ثمن هر دو موجل با اجل يكسان باشند،‌ حق حبس براي هر دو طرف وجود دارد.

– اگر مبيع و ثمن هر دو موجل با اجل متفاوت باشند، فقط طرفي حق حبس دارد كه اجل تعهد او   طولاني تر باشد.

– اگر تعهد يك طرف حال و تعهد طرف ديگر موجل باشد، فقط طرفي كه تعهد او موجل بوده حق حبس دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1199

قوای مذکور در نکته  قبل مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند.در صورت عدم اجرای دستور،مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1200

بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست،مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است،تحقیقات خود را متوقف کند.

✅ حقوق جزا نکته1199

هر کس به طور غیر مجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1200

هر کس به طور غیر مجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1018

 1. خبر واحد: هر خبری که بنفسه موجب قطع و یقین نشود و متواتر نباشد هرچند سلسله راویان آن واحد نبوده و بیش از یک نفر باشد.

نکته: به نظر اصولیان خبر واحد تنها در احکام آن هم در صورت افاده ظنّ، معتبر است و ظنّ حالت نفسانی انسان است بین شک و قطع.

الف) خبر ضعیف: خبر واحدی است که یکی یا همه راویان آن واجد تمام یا بعضی شرایط لازم برای روایت نباشند و توثیق هم نشده باشند.

ب) خبر حَسَن: همه راویان آن شیعه دوازده امامی باشند لکن بعضی از آنها توثیق شده باشند.

ج) خبر موثق (قوی): همه راویان آن شیعه دوازده امامی نباشند (یکی یا تمام راویان) ولی همگی توثیق شده باشند حتی اگر سنّی باشند.

د) خبر صحیح: راویان دارای همه شرایط به جز توثیق باشند.

✅ حقوق تجارت نکته1199

مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی:

1-  عضو ناظر ظرف 8 روز از تاریخی که طلبکاران به صحیح بودن طلب خود التزام می دهند(ماده 467 قانون تجارت)، توسط مدیر دفتر دادگاه، کلیه طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده جهت مشاوره در انعقاد قرارداد دعوت می کند.

2-  مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست عضو ناظر منعقد مي‌شود.

3-  اکثریت لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی⤺ حداقل نصف به علاوه یک طلبکاران با داشتن حداقل سه چهارم کل مطالبات تشخیص یا تصدیق شده یا موقتاً قبول شده.

اگر اکثریت لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه حاصل نشود سه حالت رخ خواهد داد⇩

حالت اول اگر نه اکثریت عددی و نه اکثریت مبلغی هیچکدام حاصل نشوند ⇜ در این صورت قرارداد ارفاقی به جهت عدم رضایت طلبکاران تنظیم نخواهد شد، عملیات تصفیه ادامه یافته و متعاقباً تقسیم اموال و سهم غرمایی انجام می شود.

حالت دوم هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند ⇜ نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس دوم براي يك هفته بعد داده مي‌شود. طلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل آن¬ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس‌ دوم حاضر شوند مگر آن¬كه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آن¬ها به اعتبار خود باقي است. اگر در جلسه‌ دوم اكثريت عددي و مبلغي تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

حالت سوم اگر اکثریت طلبکارها داراي ‌سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند، مانند حالت دوم عمل خواهد شد.

4-  شخص تاجر ورشکسته باید در جلسه حضور داشته باشد؛ در صورت عذر موجه می تواند با تصديق عضو ناظر، به مجمع عمومی وکیل بفرستد.

5-  برای انعقاد قرارداد ارفاقی قبول تاجر شرط است زیرا طرف قرارداد است.

6-  مدير تصفيه به مجمع طلبكارها گزارشی از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته انجام ‌شده است مي‌دهد؛ گزارش مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

7-  در صورتی که اکثریت لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ مبلغی حاصل شود، قرارداد ارفاقی تنظیم می شود.

8-  اعتراض به قرارداد ارفاقی

⇜چه کسانی حق اعتراض دارند؟ كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند. تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه حق اعتراض ندارند.

اعتراض بايد موجه بوده و در ‌ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود وإلا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي‌شود.

9-  قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايند.

❋قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد ‌باشد به محكمه تقديم نمايد.

❋محكمه نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در خصوص اعتراض به قرارداد ارفاقی تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد

❋هر گاه در ظرف مدت یک هفته مذکور، از طرف‌ طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند در این صورت دو حالت پیش می آید:

حالت اول دادگاه اعتراض را تصدیق می کند در این صورت قرارداد ارفاقی به کل بلااثر می شود.

حالت دوم دادگاه اعتراض را وارد نمی¬داند و قرارداد ارفاقی را تصدیق می کند و از این زمان به بعد قرارداد معتبر قلمداد می شود.

❋پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اين¬كه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي ‌يا مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

💣 نکته بسیار مهم ⇦ اگر طلبکاران مخالف با قرارداد ارفاقی ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی در دادگاه، آن را امضا نمایند مانند طلبکاران گروه اول می شوند.

✅ حقوق تجارت نکته1200

اگر تاجر به دلیل ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب باشد تنظیم قرارداد ارفاقی امکان¬پذیر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1199

خواهان از تاریخ دریافت ابلاغ اخطاریه موظف است ظرف ده روز رفع نقص نماید تا دادخواست به جریان بیفتد در غیر این صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود. خواهان ظرف ده روز (در صورتی که مقیم ایران نباشد دو ماه) از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مهلت دارد که نزد همان دادگاه نسبت به قرار اقدام نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1200

تعیین خواسته توسط خواهان از شرایط ضروری دادخواست است. در واقع خواسته موضوعی است که مورد ادعای خواهان استیا حقی است که خواهان علیه خوانده مورد ادعا قرار داده است.

✅ حقوق مدنی نکته1201

در فرضي كه امكان تسليم براي يك طرف وجود ندارد يا مرجع ذي صلاح به نفع يكي از طرفين مهلتي اعطا نموده و يا قرار اقساط صادر نموده،‌ حق حبس براي طرف مقابل با اجتماع شرايط آن باقي است.

✅ حقوق مدنی نکته1202

نكته: اگر تعهد يك طرف حال بوده و تعهد ديگري موجل باشد و سپس در اجراي تعهد حال تا حصول اجل تعهد موجل تاخير شود، ‌باز هم حق حبس فقط براي طرفي وجود دارد كه تعهد او موجل بوده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1201

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1202

در جرایم تعزیری درجه چهار،پنج،شش،هفت و هشت،هرگاه با انجام تحقیقات لازم،مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد،با موافقت دادستان،قرار توفقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد،به شاکی ابلاغ می شود.شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها،به این قرار اعتراض کند.

✅ حقوق جزا نکته1201

هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور هر سه نکته قبلی را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1202

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد (افترا لفظی جرمی مطلق است).

✅اصول فقه نکته 1019

 1. خبر مستفیض: مشهور اصولین آن را قسمی از خبر واحد می دانند و آن عبارت است از خبری که مفید قطع و یقین نباشد ولی سلسله روّات آن از سه تا بیشتر باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1201

اگر تاجر به دلیل ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد تنظیم قرارداد ارفاقی امکان¬پذیر نخواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1202

در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب‌ تعقيب مي‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌ مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت ⇩

∎ اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند‌ ⇦ بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ حداقل نصف به علاوه یک طلبکاران با داشتن حداقل سه چهارم کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده را دارا باشند.

∎به این ترتیب ⤆ تعقیب تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب، مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نیست اما مجوز به تأخیر انداختن تصمیم¬گیری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1201

مهم ترین اثر تعیین خواسته تعیین محدوده رسیدگی دادگاه است به این معنا که دادگاه فقط نسبت به چیزی که تحت عنوان خواسته در دادخواست قید شده حق رسیدگی دارد. بنابراین دادگاه ممنوع است از رسیدگی و صدور رای نسبت به چیزی غیر از خواسته یا زاید بر میزان خواسته.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1202

تقویم خواسته در صورتی لازم است که دعوا مالی بوده و خواسته، مالی بجز وجه نقد باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1203

از آن جايي كه به محض انعقاد عقد مبيع به ملكيت مشتري در مي آيد منافع آن نيز به تبع اصل مبيع متعلق به مشتري خواهد شد و استفاده بايع از حق حبس تاثيري در ملكيت منافع براي مشتري نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1204

در هنگام اقاله طرفين بايد عوض را پس دهند. بدين معنا كه بايع بايد ثمن را پس بدهد و مشتري مبيع را. فلذا از آن جايي كه اقاله عقد است طرفين حق حبس دارند. اما اگر عقد فسخ شود چون فسخ ايقاع است حق حبس براي طرفين وجود ندارد.

⤆ اقاله عقد بوده و در آن حق حبس وجود دارد اما فسخ ايقاع بوده و در آن حق حبس وجود ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1203

در خصوص نکته قبل هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحوه دیگری شناخته شود،به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود.در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاهرأساً، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1204

بازپرس درجریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.

✅ حقوق جزا نکته1203

در خصوص نکته قبل در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1204

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مرسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی ازانحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود (جرم تشویش اذهان عمومی جرمی است مطلق).

✅اصول فقه نکته 1020

به اتفاق نظر مجتهدین بر امری از امور دینی که کاشف از رأی معصوم باشد اجماع گفته می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1203

اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است؛ ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده ‌باشد طلبكارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب، همانند ورشکستگی به تقلب با حصول حدنصاب (نصف به علاوه یک با داشتن حداقل سه چهارم مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده) تصميم در قرارداد را تأخير بياندازند.

✅ حقوق تجارت نکته1204

قبول مشروط انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز نیست بنابراین طلبکاران نمی توانند اصل انعقاد قرارداد را بپذیرند و تنفیذ آن را موکول به صدور حکم برائت ورشکسته کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1203

مهم ترین اثر تقویم بهای خواسته عبارت است از: معیار محاسبه ی هزینه ی دادرسی، موثر در تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1204

گاهی خواسته مالی است اما تعیین بهای آن ممکن نیست. در این صورت خواهان میتواند هزینه دادرسی علی الحساب پرداخت کند و دادگاه در انتهای رسیدگی، قبل از صدور حکم با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند و مابه التفاوت هزینه دادرسی را وصول کند.

✅ حقوق مدنی نکته1205

در اين كه حق حبس به عقد بيع اختصاص دارد يا از قواعد عمومي معاملات معوض محسوب مي شود، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر صحيح تر اين است كه حق حبس يكي از قواعد عمومي معاملات معوض است و به عقد بيع اختصاص ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1206

طرفي كه به استناد حق حبس از تسليم مورد تعهد خويش خودداري نموده، ‌در مقام اعمال حقي است كه به موجب قانون به او داده شده است. و يد وي بر مال اماني بوده و حتي مخارج لازم براي نگهداري اين مال را مي تواند از طرف مقابل مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1205

بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی،عزیمت به مأموریت،انتقال و مانند آن،نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می باشند،اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،مراتب را بطور کتبی به دادستان اعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1206

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود.

✅ حقوق جزا نکته1205

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان به حبس یا جزا یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد (تشویش اذهان عمومی رایانه ای جرمی است مطلق).

✅ حقوق جزا نکته1206

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود (جرم افترا عملی جرمی است مقید).

✅اصول فقه نکته 1021

 1. اجماع محصَّل: زمانی است که مجتهد فتاوی علمای دیگر را مطالعه کند و متوجه شود که در مسئله ای با هم اجماع دارند.

 2. اجماع منقول: زمانی است که مجتهد به وجود اجماع از طریق نقل علمای دیگر که موثق و عادل باشند، مطلع شود.

3.اجماع مرکب: هرگاه در مورد مسئله خاصی تنها دو نظریه میان علما وجود داشته باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که علما اتفاق نظر دارند که قول سومی جز این دو نظریه صحیح نیست و لذا اجمالاً قول سومی را نفی می کنند.چنین اجمالی را «اجماع مرکب» می نامند.

4.اجماع سکوتی: هرگاه در مورد مسئله ای از سوی یک یا چند فقیه شناخته شده حکمی صادر شود و میان علما منتشر گردد و از آن اطلاع یابند و مدت زمانی بر آن بگذرد، اما هیچ یک از علما با آن مخالفت نکنند و در برابر آن سکوت کنند، می توان چنین استفاده کرد که آنان نیز با این نظر موافقند و این حکم اجماعی است. در مورد حجیت چنین اجماعی اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر اصولیان شیعه آن را حجت نمی دانند؛ زیرا سکوت، همیشه دلیل رضایت نیست بلکه ممکن است علل و عوامل دیگری در کار باشد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص133).

 1. اجماع مدرکی: یعنی از کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله ای وجود دارد.

 2. اجماع غیرمدرکی: یعنی از کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله ای وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1205

آثار قرارداد ارفاقی:

1-  با تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر از حجر خارج می شود و مجدداً تصرف اموالش را به دست می آورد.

2-  قرارداد ارفاقی باعث توقف تصفیه اموال ورشکسته می شود.

3-  اجرای قرارداد ارفاقی یکی از راه های اعاده اعتبار قانونی است.

4-  همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند، ‌قطعي خواهد بود.

5-  طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آن¬چه از دارايي تاجر به طلبكارها ‌مي‌رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ‌ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

6-  با قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص تصديق قرارداد ارفاقی⇩

مدير تصفيه صورت‌حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته‌ مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود  +  مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آن¬چه كه بايد‌ به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آن¬كه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد ⇩

‌مأموريت مدير تصفيه خاتمه پیدا می کند. علاوه بر آن، عضو ناظر از تمام اين مراتب صورت‌مجلسي تهيه مي‌نمايد و مأموريت عضو ناظر نیز خاتمه مي‌يابد.

✅ حقوق تجارت نکته1206

طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی:

1-  بطلان

2-  فسخ

3-  ورشکستگی مجدد

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1205

تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی ذاتی و اعتباری موضوعا منتفی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1206

تعیین آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد یا متفرعات دعوا، حقوقی است که خواهان به عنوان فرع بر خواسته می تواند از دادگاه تقاضا نماید مانند تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی. لازم به ذکر است عدم ذکر این مورد موجب نقص دادخواست نیست بلکه رسیدگی و صدور رای دادگاه در این مورد را منتفی می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1207

هر گاه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار اقساط يا مهلت عادله بدهد حق حبس ساقط  نمي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1208

اگر يكي از طرفين به ميل خويش اقدام به تسليم مورد معامله نمايد، حق حبس وي ساقط شده و نمي تواند به منظور اعمال حق حبس استرداد آن را درخواست نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1207

شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد.هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد،بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1208

چنانچه  با صدور قرار تأمین خواسته،اموال متهم توقیف شود،بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مد نظر قرار دهد.

✅ حقوق جزا نکته1207

هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1208

هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1022

اجماع غیرمدرکی ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت می توان آن را در شمار دیگر ادله استنباط ذکر کرد و آن را دلیلی مستقل دانست؛ در حالی که اجماع مدرکی را نمی توان دلیلی مستقل از ادله دیگر دانست زیرا فرض بر این است که مستند حکم مساله، کتاب و سنت است.

✅ حقوق تجارت نکته1207

موارد ابطال قرارداد ارفاقي⇊

1-  محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.

2-   بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد که تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.

∎اگر دادگاه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن¬ها – در صورتی که ضمانتی وجود داشته باشد- به خودي خود ملغي مي‌شود.

✅ حقوق تجارت نکته1208

اگر ثابت شود اشخاصی که واقعاً طلبکار نبوده¬اند به عنوان بستانکار تشخیص یا تصدیق شده¬اند قرارداد ارفاقی باطل می شود و تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم می¬شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1207

ذکر جهات مبنای استحقاق خواهان جنبه ی ماهوی دارد و تشخیص آن از عهده مدیر دفتر خارج است و فقدان چنین جهاتی می تواند باعث صدور حکم علیه خواهان گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1208

تعهدات و جهات استحقاق خواهان مشتمل بر جهات موضوعی و جهات حکمی است. اظهار و اثبات جهات موضوعی و جهات حکمی از سوی خواهان سبب و منشأ دعوا را تعیین می کنند.

✅ حقوق مدنی نکته1209

در خواست تسليم به وسيله يكي از طرفين به معناي اسقاط حق حبس نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1210

طبق ماده 149 قانون ثبت هر گاه ملكي با سند رسمي بفروشيم و بعد بيشتر در آيد. كسي حق فسخ ندارد. در اين حالت مشتري ما به تفاوت قيمت را بر اساس قيمت روز اولين معامله به صندوق ثبت مي سپارد و بعد تقاضاي اصلاح سند را مي كند.

✤ به كلماتي كه زير آن خط كشيده شده دقت كنيد بايد هر سه اين شرط با هم باشد. ✤

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1209

درصورتی که خواسته شاکی،عین معین نبوده یا عین معین بوده،اما توقیف آن ممکن نباشد،بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1210

قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ،اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته1209

در خصوص نکته قبل چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1210

هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یادر دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1023

از اجماع نمی توان اطلاق و عموم گرفت بلکه بایستی اجماع را در حدّ قدر مسلّم و قدر متیقن بکار برد و برای موارد شک باید از اصول و ادله دیگر کمک گرفت.

✅ حقوق تجارت نکته1209

در صورتی که تاجر ورشكسته + پس از تصديق قرارداد + به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده + در تحت توقيف يا حبس در آيد ⇩

محكمه مي‌تواند‌ هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع مي‌شود.

✅ حقوق تجارت نکته1210

فسخ قرارداد ارفاقی⇊

⤆ اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.

⤆ منظور از شرایط و تعهدات قرارداد⇦ صرفاً تعهدات مالی است.

⤆در صورت فسخ قرارداد اگر اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد‌ را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود.

⤆در صورت تعدد ضامن مسئوليت آن¬ها تضامني است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1209

اموری که در عالم خارج رخ داده و مثبت ادعای خواهان هستند جهات موضوعی و مقررات قانونی و یا اصول حقوقی که مبنای استحقاق خواهان هستند جهات حکمی را تشکیل می دهند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1210

منظور از سبب دعوا رابطه حقوقی است که بر مبنای آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. رابطه حقوقی به شکل عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانونگذار ممکن است

✅ حقوق مدنی نکته1211

⟡ شرط مقدار

 در اشياي تجزيه پذير (مانند برنج و گردو و …)

 در اشياي تجزيه ناپذير (مانند خانه، فرش،‌ …)

⎈ شرط مقدار در اشياي تجزيه پذير: هر گاه يك شي تجزيه پذير به شرط مقدار معيني معامله شود و بعد كمتر از آن مقدار در آيد،‌ براي مشتري دو راه وجود دارد:

 1. فسخ عقد به استناد خيار تبعض صفقه

 2. كاستن از ثمن

مثال: در فروش صد كيلو برنج معلوم شده كه 80 كيلو بوده است. مشتري مي تواند يكي از دو راه بالا را انتخاب كند. اما اگر مبيع زيادتر بود، مثلا 110 كيلو بود در اينجا حق فسخ وجود ندارد و زياده متعلق به بايع است. چون مبيع قابل تجزيه و تفكيك است.

در واقع، ماده 384 ق.م. در جايي است كه مورد معامله هم از جهت عيني قابل تجزيه است و هم از نظر طرفين (اجزاي مبيع در برابر اجزاي ثمن قرار گرفته)

مثال: يك زمين 500 متري كه قابل تقسيم باشد، به اين صورت معامله شود؛ اين زمين را فروختم متري يك ميليون تومان. بعد:

⤆ اگر بيشتر بود (به جاي 500 متر 600 متر بود) ⇜ زياده متعلق به بايع است.

⤆ اگر كمتر بود (به جاي 500 متر 400 متر بود) ⇜ يعني 100 متر موجود نيست، ‌عقد نسبت به 100 متر به لحاظ فقدان موضوع باطل است ولي نسبت به 400 متر موجود صحيح است. اما حق فسخ به استناد خيار تبعض صفقه وجود دارد.

⎈ شرط مقدار در اشياي تجزيه ناپذير: هر گاه يك شي تجزيه ناپذير به شرط مقدار معيني معامله شود بعد معلوم شود كمتر است مشتري حق فسخ (به استناد خيار تخلف از شرط صفت) دارد چون او ضرر كرده و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع حق فسخ دارد چون او ضرر كرده است.

ملاك حق فسخ در اين جا كمتر يا بيشتر در آمدن نيست بلكه ملاك ضرر است. چه بسا مبيع كمتر در آيد اما بايع ضرر كند و يا بيشتر در آيد اما مشتري ضرر كند. (ماده مورد غالب را ملاك قرار داده كه وقتي مبيع كمتر در مي آيد مشتري ضرر مي كند و وقتي بيشتر در مي آيد بايع ضرر مي كند. اما حالت عكس هم وجود دارد).

ماده 385 در جايي است كه مالي قابل تجزيه عيني نيست مثل خانه يا فرش يعني اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار نگرفته بلكه كل مبيع در برابر كل ثمن است.

⎈ اگر بيشتر بود ⇜ بايع حق فسخ دارد (به استناد خيار تخلف از شرط صفت)

⎈ اگر كمتر بود ⇜ مشتري حق فسخ دارد (به استناد خيار تخلف از شرط صفت)

✤ به كلماتي كه زير آن خط كشيده شده دقت كنيد بايد هر سه اين شرط با هم باشد. ✤

✅ حقوق مدنی نکته1212

تلف مبيع قبل از قبض:

هرگاه مبيع عين معين بوده و پس از عقد و قبل از تسليم به صورت قهري تلف شود عقد بيع منفسخ شده و خسارت تلف مبيع بر بايع تحميل مي گردد. در اين صورت مشتري تعهدي به پرداخت ثمن ندارد و اگر هم آن را پرداخته باشد، مي تواند ثمن پرداختي را مسترد دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1211

در خصوص نکته قبل در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیستو تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می شود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ می شود.این موارد، فورا به اطلاع دادستان می رسد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1212

قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته1211

هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس تعزیری محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1212

هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1024

قیاس عبارت است از «سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر به واسطه ی اشتراک در علت حکم». به سخن دیگر، هرگاه دو موضوع که حکم یکی از آن دو(اصل)بیان گردیده و معلوم است و حکم دیگری(فرع) بیان نشده، از جهت علت و ملاک حکم با هم شبیه و مشترک باشند، اثبات حکم معلوم برای موضوع دیگر را قیاس می گویند (اصول فقه کاربردی،ج 2، ص 214).

✅ حقوق تجارت نکته1211

در صورت صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي به صورت ذیل عمل می شود⇩

1-  دادگاه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي‌كند.

2-  مدير تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد.

3-   مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي‌دهد

4-   مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه، طلبكارهاي جديد را اگر‌ باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند.

5-  بدون فوت وقت به اسنادي رسيدگي مي‌شود؛ نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است ‌رسيدگي جديد به عمل نمي‌آيد و مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آن¬ها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود.

6-  دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند به غرما ‌تقسيم مي‌شود و ترجیحی در این خصوص وجود ندارد. این مقرره در خصوص ورشکستگی ثانویه تاجر نیز حاکم است.

✅ حقوق تجارت نکته1212

دقت داشته باشید: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل ‌نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1211

عدم رعایت این مورد در صورتی نقص محسوب می شود که خواهان یا هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه ننموده یا برای مثال به سندی استناد کرده اما رو نوشت مصدق سند را ضمیمه دادخواست ننموده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1212

هرچند اختلاف نظر وجود دارد اما نظر صحیح تر این است که پس از تقدیم دادخواست  دلیل جدیدی پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه ثابت شود دلیل بنا به جهتی قبلا در اختیار خواهان نبوده و بعدا از وجود دلیل مطلع شده است.

✅ حقوق مدنی نکته1213

براي اجراي قاعده تلف مبيع قبل از قبض، مبيع بايد عين معين باشد؛ بنابراين:

⟡ اگر مورد معامله كلي در معين باشد در صورتي ماده 387 ق.م. قابل اجراست كه يا تمام مجموعه معين تلف شود يا به نحوي تلف گردد كه به اندازه مبيع، از آن مجموعه معين باقي نمانده باشد.

به عنوان مثال اگر مورد معامله 5 تن برنج از 10 تن برنج اين انبار باشد و 8 تن آن تلف گردد نسبت به 3 تن آن عقد منفسخ است اما نسبت به 2 تن باقيمانده عقد صحيح بوده اما حق فسخ به استناد خيار تبعض صفقه وجود دارد.

⟡ اگر مبيع كلي في الذمه باشد و پس از تعيين مصداق تلف شود در انفساخ عقد يا عدم انفساخ آن اختلاف نظر وجود دارد اما نظر صحيح تر آن است كه مبيع كلي پس از تعيين مصداق در حكم عين معين بوده و تلف قهري آن قبل از تسليم موجب انفساخ عقد خواهد بود.

⤆  قاعدم ماده 387 ق.م. هم در عين معين و هم در كلي و هم در كلي في الذمه قابل اجراست. البته در كلي و كلي في الذمه بعد از تعيين مصداق قابل اجراست.

✅ حقوق مدنی نکته1214

تلف مبيع توسط مشتري قبل از تسليم به منزله قبض مبيع توسط او تلقي شده و تاثيري در عقد ندارد. با اين وجود، اگر بايع مشتري را در تلف مبيع فريب داده باشد بايع به عنوان سبب اقوي مسئول اين تلف بوده و مانند آن است كه مبيع قبل از تسليم توسط بايع تلف شده باشد، يعني مشتري مي تواند مثل يا قيمت مال را از بايع مطالبه نمايد يا به استناد خيار تعذر تسليم فسخ كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1213

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1214

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

✅ حقوق جزا نکته1213

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

✅ حقوق جزا نکته1214

در خصوص دو نکته قبلی، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1025

برخی شرایط از مرحوم دکتر محمدی و برخی از استادان قافی و شریعتی بیان می گردد:

 1. حکم اصل باید حکم شرعی فرعی باشد (اعم از حکم تکلیفی یا وضعی). لذا در اصول اعتقادات یا در معانی الفاظ و کلمات قیاس جاری نیست. البته فقط در سه حکم وضعی(سبب، شرط و مانع) قیاس جاری نیست. مثلا قیاس وصیت بر هبه برای اثبات شرطیت قبول و نیز قیاس وصیت بر وقف برای اثبات شرطیت قبض صحیح نیست. ولی در احکام وضعی دیگر مانند انتقال ملکیت در مثال محرومیت قاتل، قیاسی است درست ولی حجیت آن مورد گفتگو است.

 2. حکم اصل باید با دلیل قرآن یا سنت یا اجماع(طبق نظر استادان قافی و شریعتی) ثابت شده باشد نه با قیاس.(در موردی که حکم اصل با اجماع ثابت شده باشد قیاس آن مورد اختلاف است).

 3. حکم اصل (مقیس علیه) نباید مستثنی یا برخلاف قاعده باشد و به بیان دیگر هرگاه چیزی استثنا شده باشد حکم آن، خاص خود آن است و به موارد دیگر سرایت نمی کند. مثلا ارث بردن پسرعموی ابوینی با بودن عموی ابی (ماده 936ق.م) برخلاف اصل و قاعده ارث یعنی الاقرب فالاقرب است و بدین جهت نمی توان موردی دیگر را بر آن قیاس کرد. مواد 17 و 349 و 873 ق.م مثالهای دیگری برای این مطلب می باشند.

 4. قیاس تنها در مورد حکم شرعی جاری است و در مورد حکم عقلی یا لغوی قیاس جاری نیست.

 5. حکم اصل، نسخ نشده باشد.

 6. فرع باید شباهت اساسی با اصل داشته باشد و در علت حکم با یکدیگر مشترک باشند.از این رو ،شباهت های جزیی کافی نیست وگرنه «قیاس مع الفارق » تلقی می شود و اعتباری ندارد.

 7. حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فرع بیان نشده باشد وگرنه به دلیل لفظی مراجعه می شود و اعتباری ندارد.

 8. علت حکم کاملا روشن و واضح باشد، به گونه ای که شناختن علت حکم شرعی در مورد اصل ممکن باشد؛زیرا در صورتی که مجتهد نتواندآن را شناسایی کند،شباهت بیان اصل و فرع در علت،احراز نمی شود.

 9. علت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابطه مندی باشد که اختلاف حالات و اشخاص و زمان و مکان در آن دخالتی نداشته باشد و آن را دگرگون نسازد.

 10. علت باید با حکم اصل مناسبت اساسی داشته باشد به گونه ای که در نظر مجتهد حکم،منوط به این علت و دایرمدار آن باشد مانند اسکار برای حرمت شراب.

 11. نباید دلیل خاصی وجود داشته باشد که علت را مختص به اصل بداند یا دلالتی بر عدم اعتبار علت در فرع داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1213

پس از صدور حکم ورشکستگی عملیات تصفیه آغاز می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1214

براي آن¬كه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند، بايد ثابت‌ نمايد كه تمام ديون شركت مطابق با مقرّرات پرداخته است ولو اين¬كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1213

اصولاً خواهان در زمان اقامه ی دعوا ملزم به پرداخت هزینه ی دادرسی است مگر آنکه به موجب قانون معاف شده باشد، مانند معسر.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1214

عدم پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت به میزان کمتر از آن چه در قانون مقرر شده نقص دادخواست بوده منجر به توقیف داخواست و صدور اخطار رفع نقص می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1215

تلف مبيع توسط مشتري قبل از تسليم به منزله قبض مبيع توسط او تلقي شده و تاثيري در عقد ندارد. با اين وجود، اگر بايع مشتري را در تلف مبيع فريب داده باشد بايع به عنوان سبب اقوي مسئول اين تلف بوده و مانند آن است كه مبيع قبل از تسليم توسط بايع تلف شده باشد، يعني مشتري مي تواند مثل يا قيمت مال را از بايع مطالبه نمايد يا به استناد خيار تعذر تسليم فسخ كند.

✅ حقوق مدنی نکته1216

بر طبق ماده 387 ق.م. مسئوليت تلف قهري مبيع تا قبل از تسليم بر عهده بايع است و اين مسئوليت با تسليم به مشتري انتقال مي يابد. به عبارت ديگر تلف مبيع پس از تسليم از مال مشتري محسوب خواهد شد و تاثيري در عقد ندارد. مگر آن كه تلف قهري در زمان خيار مختص مشتري (خيار مجلس كه بايع خيار خود را ساقط نموده باشد، خيار حيوان، ‌خيار شرط كه فقط براي مشتري باشد)، رخ داده باشد. در اين صورت عقد منفسخ شده و خسارت تلف بر بايع تحميل مي گردد. (م 453 ق.م.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1215

در مواردی که مطالبه خواسته  به تقدیم دادخواست نیاز دارد،چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی،دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند،به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1216

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.

✅ حقوق جزا نکته1215

هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد 702 و 703 مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

✅ حقوق جزا نکته1216

هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به حبس و 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی یا هر و آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1026

قیاس منطقی معادل دلیل و برهان در اصول فقه است. قیاس منطقی یعنی استدلال از کلی بر جزئی. قیاس منطقی حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته1215

اعاده اعتبار بر دو نوع است⇩

1-  اعاده اعتبار حقیقی یا حقی⤺ هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید.

✺نکته ⇦ در اعاده اعتبار حقی گذشت زمان معینی از تاریخ ورشکستگی لازم نیست.

2-  اعاده اعتبار حکمی یا قانونی⤺ تجار ورشكسته در دو حالت زير پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌توانند اعاده اعتبار نمایند⇊

حالت اول⇜ تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد.

✺نکته این حالت در مورد ‌شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي‌شود.

حالت دوم⇜ تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.

✅ حقوق تجارت نکته1216

اعاده اعتبار اشخاص حقوقی امکان پذیر است و انحلال شرکت مانع اعاده حیثیت نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1215

در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید، لیکن از جهت هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه( قیمت منظقه ای) تقویم شده و بر اساس آن، هزینه دادرسی پرداخت گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1216

ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و در اصطلاح یعنی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی با رعایت تشریفات قانونی.

✅ حقوق مدنی نکته1217

در اين كه آيا حكم مندرج در ماده 387 ق.م. مبني بر انفساخ عقد در صورت تلف مبيع قبل از قبض يك حكم استثنايي و خلاف اصل است يا مطابق با قواعد عمومي معاملات معوض، اختلاف نظر وجود دارد و نظر صحيح تر آن است كه اين حكم در زمره قواعد عمومي معاملات معوض است زيرا در برخي عقود ديگر نيز مشابه اين حكم مقرر شده است.  (مواد 483،‌527 و 649 ق.م. در اجاره، مزارعه، قرض)

✅ حقوق مدنی نکته1218

از آن جا كه حكم مندرج در ماده 387 ق.م. يك قاعده عمومي در معاملات معوض و مبتني بر خواست ضمني طرفين است:

 🔹اين حكم مختص تلف مبيع نبوده و در صورت تلف قهري ثمن معين قبل از تسليم نيز اجرا مي شود

 🔹اين حكم مختص عقد بيع نبوده و در ساير عقود معوض تمليكي نيز اجرا مي گردد از قبيل: ‌اجاره، قرض، معاوضه و …

🔹اين حكم مربوط به نظم عمومي نيست و تراضي بر خلاف آن معتبر خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1217

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و اداله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت،مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان،حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1218

نوشتن بین سطور،قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات،ممنوع است.

✅ حقوق جزا نکته1217

قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.

✅ حقوق جزا نکته1218

هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1027

استقراء استدلالی است که در آن حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد از افراد یک مجموعه به همه افراد آن تعمیم داده می شود.پس در استقراء از چندین حکم جزئی به یک حکم کلی می رسیم.در استقراء بر خلاف قیاس به صحت و درستی نتیجه آن اطمینان کامل نداریم و نتیجه آن قطعی نیست(استدلال از جزئی به کلی). استقراء بر دو قسم است: استقراء تام و استقراءناقص. استقراء تام، آن است که برای استخراج قانون کلی، تمام افراد مشمول آن، مورد بررسی قرار گیرد. اما در استقراء ناقص، تنها تعدادی از افراد موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. استقراء تام همیشه حجیت دارد زیرا همواره مفید قطع و یقین است اما استقراء ناقص تنها در صورتی که مفید قطع باشد حجیت دارد و در صورتی که مفید ظن باشد حجیت ندارد. در علم حقوق هم استفاده از استقراء می تواند برای یافتن نظر قانونگذار کارگشا باشد اما باید نهایت دقت و احتیاط در آن صورت گیرد(اصول فقه کاربردی، ج 2، صص215 و 267 و 270).

رسیدن به یقین از طریق استقراء، معمولاً از طریق کشف ملاک و پی بردن به علت حکم است یعنی فقیه با مشاهده جریان حکم در یک یا چند فرد، علت و مناط حکم را به صورت قطعی کشف می کند و حکم را به دیگر مواردی که همین مناط وجود دارد نیز سرایت می دهد. این شیوه استدلال در فقه به تنقیح مناط قطعی موسوم است و دارای اعتبار است(همان، ص267).

✅ حقوق تجارت نکته1217

براي آن¬كه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند، بايد ثابت‌ نمايد كه تمام ديون شركت مطابق با مقرّرات پرداخته است ولو اين¬كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1218

در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اين¬كه از دريافت وجه امتناع نمايند⇦ تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌ كه به آن¬ها مديون است را با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق دادگستری بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1217

ابلاغ واقعی زمانی محقق می شود که ورقه قضایی به شخص مخاطب تحویل داده شود و از او رسید اخذ شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1218

ابلاغ قانونی به هر روشی که به موجب قانون برای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی پیش بینی شده است گفته می شود بجز تحویل ورقه به شخص مخاطب.

✅ حقوق مدنی نکته1219

در عقود معوض هر يك از طرفين مادام كه مورد تعهد خويش را تسليم ننموده باشد مسئول تلف قهري آن است بدين معنا كه در صورت تلف قهري خسارت ناشي از تلف را متحمل خواهد شد به اين مسئوليت ضمان معاوضي گفته مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1220

ضمان معاوضي با تسليم مورد معامله به طرف مقابل منتقل مي شود. مثلا ضمان معاوضي مبيع با تسليم آن، از بايع به مشتري انتقال مي يابد و علي القاعده پس از تسليم، بايع مسئوليتي نسبت به تلف مبيع نخواهد داشت. هر چند كه در حقوق ايران همين قاعده اخير الذكر نيز مصون از استثنا باقي نمانده و اگر تلف مبيع پس از تسليم و در زمان خيار مختص مشتري روي دهد باز هم خسارت تلف، بر بايع تحميل مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1219

اگر یک یا چند کلمه در اوراق فوق اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از اوبه عمل می آید،آن را امضا کنند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1220

اگر یک یا چند کلمه در اوراق فوق از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود،اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند.هر گاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است.

✅ حقوق جزا نکته1219

هر کس آلات و وسایل مخصوص قماربازی را بسازد یا بفروشد ای در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1220

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به حبس و یا جزای نقدی محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1028

منظور از قیاس اصولی، تمثیل یا تشبیه منطقی است که همان استدلال از جزئی بر جزئی می‌باشد؛ در تمثیل، حکم یک جزئی را می دانیم و نیز می دانیم که با جزئی دیگر شباهتی دارد و اگرچه حکم جزئی دوم معلوم نیست ولی با کمک معلوماتی که داریم حکم دومی را هم پیدا کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته1219

تحصیل اعاده اعتبار منوط است به انجام دو مرحله⇩

مرحله اول ⇜طرح تقاضای اعتبار به انضمام اسناد مثبته آن نزد رئیس دادگستری(دادستان) حوزه¬ای كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع ‌شده است.

مرحله دوم ⇜رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.

✅ حقوق تجارت نکته1220

يک نسخه دادخواست اعاده اعتبار در دفتر دادسرا و نسخه ديگر در دفتر دادگاه به مدت يک ماه الصاق مى‌گردد، به ‌علاوه مدير دفتر دادگاه بايد دادخواست را براى کليه طلبکارانى که مطالبات آن¬ها در حين تصفيه و يا بعد از آن تأیید گرديده ولى طلب خود را دريافت نداشته‌اند، ارسال نمايد تا از مفاد آن مطلع گشته و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند ظرف مدت يک ماه اعلام نمايند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1219

تحویل  ورقه ابلاغ به ولی یا قیم به منزله تحویل ورقه به خود محجور است و ابلاغ واقعی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1220

اگر اوراق قضایی در نشانی مندرج در اخطاریه به مخاطب عرضه شود و او از دریافت ورقه امتناع کند، در این حالت مامور ابلاغ مراتب را در اوراق قید و اخطاریه را به دفتر دادگاه برمیگرداند و این به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود.