.

.

✅ حقوق مدنی نکته1395

اجاره ملك تجاري در صورتي تابع قانون 76 است كه عقد اجاره ابتدائا بعد از سال 76 منعقد شده باشد.

در حال حاضر اجاره اماكن مسكوني تابع قانون 76 است.

✅ حقوق مدنی نکته1396

اگر اجاره نامه رسمي باشد،‌ تابع قانون 76 خواهد بود اما در مورد اجاره نامه عادي، در صورتي تابع قانون 76 است كه در دو نسخه تنظيم شده باشد و به امضاي موجر و مستاجر رسيده و حداقل دو نفر به عنوان شاهد آن را امضا كرده باشند. لذا اگر اجاره نامه عادي بوده و فاقد يكي از شرايط مذكور باشد از شمول قانون 76 خارج شده و تابع قانون مدني و توافق طرفين خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1395

هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد،اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد،بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده،تدابیر زیر را اتخاذ می کند:

الف-عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب-عدم افشا اطلاعات مربوط به هویت،مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛

پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1396

در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش  برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان انان اتخاذ می کند.

✅ حقوق جزا نکته1395

مجازات های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ، تعیین  و اجراء می شود

✅ حقوق جزا نکته1396

دادگاه در ضمن صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایطو کیفیات مقرر برای تعیین این نوع از مجازات ها  تصریح می کند

✅اصول فقه نکته 1127

اگر اماره، کاشف از حکم کلی و قوانین عمومی باشد اماره حکمی نامیده می شود مانند حدیثی که حکم و قانون کلی را درباره مالکیت مقرر می دارد ولی اگر اماره، کاشف از حکم جزئی باشد یعنی ما را به مصداقی از مصادیق آن حکم کلی رهنمون سازد اماره موضوعی است. مانند اماره تصرف که برای اثبات مالکیت افراد در مصادیق و نمونه های خارجی به کار می رود. در حقوق، معمولاً واژه اماره در مورد اماره های موضوعی به کار می رود و در مورد اماره حکمی، از واژه «دلیل» یا «منبع حقوق» استفاده می شود(همان، ص21 و نیز ص 15 به نقل از: گرجی، مقالات حقوقی، ج2، ص137 و محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ج1، ص39).

✅ حقوق تجارت نکته1395

اگر دفاتر دو تاجر شرایط شکلی و تنظیمی را دارا باشند و موارد رد در هیچ یک نباشد اما در موضوع دعوا تعارض داشته باشند⇦ بر-اساس قاعده اذا تعارضا تساقطا⇦ تساقط دلیلین و رجوع به عمومات ادله اثبات دعوی.

✅ حقوق تجارت نکته1396

چنانچه بین دفاتر دو تاجر در یک دعوا اختلاف باشد و دفتر یکی از متداعیین واجد شرایط شکلی و تنظیمی بوده و دیگری فاقد شرایط شکلی و تنظیمی باشد، دفتر دارای شرایط شکلی معتبر و قابل استناد است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1395

اگر دادگاه هر یک از شرایط اختصاصی مربوط به دعاوی طاری را احراز ننماید باید پرونده را تفکیک و در صورتی که خودش صالح به رسیدگی است به آن رسیدگی نماید و اگر صالح به رسیدگی نمی باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و در خصوص پرونده اصلی تا تعیین تکلیف پرونده طاری  قرار اناطه صادر کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1396

در فرضی که دعوای طاری همه ی شرایط دعوای طاری را دارد اما خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد دادگاه دعوا را تفکیک می نماید اما اصحاب دعوا می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که دعوا را بنا به تجویز ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی توامان رسیدگی کند.

✅ حقوق مدنی نکته1397

با انقضاي مدت اجاره و بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام وي، تخليه بايستي حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا صورت گيرد. در اجاره نامه رسمي دستور تخليه از سوي دايره ثبت صادر شده و توسط مامورين اين اداره اجرا مي شود. در مورد اجاره نامه عادي دستور تخليه از سوي مقام قضايي صادر و توسط ضابطين دادگستري اجرا مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1398

با توجه به قانون شوراي حل اختلاف دعواي تخليه ملك استيجاري در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1397

در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود  درخواست  هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود،بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیانناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید.هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های  مذکور در این ماده خودداری کند، اشتماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید.اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه های مدکور به دستور بازپرس  از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مدکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1398

در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان،زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند.

✅ حقوق جزا نکته1397

دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد .

✅ حقوق جزا نکته1398

مرتکبان جرائم عمدی که که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند . ( الزامی )

✅اصول فقه نکته 1128

اماره حقوقی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود، به بیان بهتر اماره حقوقی از جنس قرینه است که در قانون از آن به عنوان اوضاع و احوال تعبیر شده است که خود به دو قسم اماره قانونی و قضایی تقسیم می شود. اماره قانونی مانند مواد 35، 109 ،110 ،1158 ق.م و 17 قانون صدور چک؛ اماره قضایی مانند ماده 255 ق.آ.د.م.

✅ حقوق تجارت نکته1397

چنانچه شخصی به دفتر تاجر استناد کند نمی تواند مفاد دفتر را تجزیه کرده و آنچه را که به نفع اوست بپذیرد و مطالبی که به زیان اوست انکار کند

✅ حقوق تجارت نکته1398

دفاتر تجاری تجار در مقابل غیر تاجر، ممکن است جزء قرائن و امارات پذیرفته شود

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1397

دادخواست دعوای طاری باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده و نسخه ای از آن همرا با ضمائم به خوانده این دعوا ابلاغ گردد. شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن در دعاوی طاری همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1398

هزینه ی دادرسی دعاوی طاری همانند معادل هزینه ی دعوای اصلی است.

✅ حقوق مدنی نکته1399

اگر به موجب عقد اجاره مبلغي تحت عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه، و نظاير اين ها از سوي مستاجر به موجر داده شده باشد تخليه ممكن نخواهد بود مگر با استرداد اين مبلغ به مستاجر، اگر مستاجر از دريافت آن خودداري نمايد موجر بايستي اين مبلغ را نزد دايره اجرا توديع نمايد. سپس اگر مدعي است كه طلبي از مستاجر دارد (مثلا از بابت اجار بها يا خسارت) همزمان با توديع وجه، دادخواست خويش را به دادگاه صالح تقديم نمايد. در اين صورت وجه مذكور در صندوق اداره ثبت يا دادگستري باقي مي ماند تا زماني كه نتيجه دعواي موجر مشخص گردد. با صدور راي دادگاه مبلغ طلب موجر كسر شده و مابقي آن به مستاجر پرداخت مي گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1400

در قانون 76، اصطلاح سرقفلي پيش بيني شده كه بايستي آن را از حق كسب و پيشه متمايز كرد، بر اساس اين قانون ممكن است در ضمن عقد اجاره حقي تحت عنوان حق سر قفلي، از سوي موجر به مستاجر داده شود يعني مستاجر مبلغي در ابتداي اجاره به عنوان سرقفلي به موجر داده باشد. در اين صورت مستاجر به هنگام تخليه حق دارد مبلغ سرقفلي را به نرخ عادله روز مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1399

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ف در صورت وجود دلایل کافی، یکیاز قرارهای تامین زیر را صادر میکند:

الف-التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ-التزام به عدم خروج از حوزه  قضایی با قول شرف

ت-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی  یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1400

در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود.

✅ حقوق جزا نکته1399

مرتکبان جرائم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ( اجباری ) مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس ، اختیاری است .

✅ حقوق جزا نکته1400

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید

✅اصول فقه نکته 1129

اَماره در اصطلاح اصول فقه و حقوق، جنبه استثنائی دارد و تنها در صورتی معتبر و قابل استناد است که از سوی شارع یا قانونگذار به رسمیت شناخته شده باشد؛ زیرا دلیلی که باعث ظن و گمان می شود علی الأصول فاقد حجیت و اعتبار است مگر اینکه شارع، عمل به ظن خاصی را اجازه داده باشد. حقوق دانان نیز تصریح کرده اند که تنها اماراتی قابل استنادند که در قانون به آنها تصریح شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1399

عدم ذکر دین در دفتر تجاری به معنی عدم وجود آن نیست

✅ حقوق تجارت نکته1400

ذکر دین در دفتر تجارتی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی طرف تاجری که به دفتر خود استناد نموده است می تواند پرداخت آن را به طریقی دیگر اثبات کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1399

وقتی دادخواست دعاوی طاری تقدیم دادگاه شد اگر فرصت کافی برای ابلاغ اوراق دعوای طاری به طرف مقابل دعوا وجود داشته باشد به نحوی که فاصله ی قانونی میان ابلاغ و تشکیل جلسه رعایت شود، ابلاغ صورت گرفته و به هر دو دعوا در وقت مقرر برای دعوای اصلی توأماً رسیدگی می شود، در غیر این صورت جلسه دادرسی به تأخیر می افتد تا در وقت بعدی به هر دو دعوا تواماً رسیدگی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1400

اقامه ی دعوای اضافی و متقابل فقط در مرحله بدوی امکانپذیر است حاما دعاوی ورود و جلب ثالث را هم در مرحله ی بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر می توان اقامه نمود. ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ی فرجام و اعاده دادرسی به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

✅ حقوق مدنی نکته1401

ممكن است براي مستاجر به موجب اجاره نامه، مزايايي پيش بيني شده باشد كه بر طبق مواد 7 و 8 مستاجر مي تواند با اسقاط اين حق خويش، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه نمايد. بر اساس ماده 7، ممكن است در ضمن اجاره شرط شده باشد كه موجر متعهد است همه ساله و تا زماني كه مستاجر مايل است ملك را با همان اجاره بهاي مقرر در عقد به شخص معيني كه مستاجر است اجاره دهد و حق افزايش اجاره بها را نداشته باشد. در اين صورت مستاجر مي تواند براي اسقاط اين حق مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از موجر مطالبه كند.

✅ حقوق مدنی نکته1402

بر اساس ماده 8، ممكن است در ضمن اجاره شرط شود كه موجر همه ساله عين مستاجره را به اجاره متعارف به شخصي كه مستاجر وي بوده اجاره دهد. در اين صورت مستاجر نيز مي تواند در ازاي اسقاط حق خويش و تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1401

در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)،(پ)،(ت)و(ث)ماده 217 ق.آ.د.ک قرار کفالت صادر می شود.در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج  از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1402

در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

✅ حقوق جزا نکته1401

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ( اجباری )

✅ حقوق جزا نکته1402

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین ، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین ، تخلف از دستور ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجرا شود .

✅اصول فقه نکته 1130

اصل در لغت به معنای ریشه و زیربناست و در اصطلاح به معانی مختلفی چون: قاعده و قانون، دلیل و مستند  و … به کار می رود. در اصطلاح اصول فقه، واژه «اصل» معمولاً در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود. «اصل عملی» قاعده ای است که در موارد فقدانِ دلیل معتبر، برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استناد قرار می گیرد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص15). مثالهای اصل عملی در حقوق، مواد 197 آ.د.م(اصل برائت) و 198 آ.د.م(اصل استصحاب) است.

✅ حقوق تجارت نکته1401

دفاتر تجاری در هر زمان علیه تاجر قابل استناد است حتی پس از 10 سال از تاریخ ختم سال مالی.

✅ حقوق تجارت نکته1402

صرف عدم ابراز دفاتر دلیل مثبته تلقی نمی شود⤹

‌☸ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 62-11/11/1351 در این مورد⇩

«هر چند مطابق مقررات قانون تجارت، هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر، جزء در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی(ماده 210 آیین دادرسی فعلی) که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمیشود که در هر مورد ولو دعوا متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی، ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد، بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجاری به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در دعوا دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید.»

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1401

استرداد دادخواست یا دوای اصلی نسبت به دعوای اضافی، متقابل، ورود ثالث اصلی و جلب ثالث اصلی تأثیری ندارد و مانع از رسیدگی به این دعاوی نخواهد بود. فقط در ورود ثالث تبعی و جلب ثالث تقویتی است که استرداد دادخواست یا دعوای اصلی، رسیدگی به دعوای طاری را نیز منتفی می سازد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1402

از آنجایی که رسیدگی به یک دعوای مدنی مدت زیادی به طول می انجامد و در این فاصله زمانی ممکن است خوانده اقداماتی انجام دهد یا اتفاقاتی رخ دهد که در نهایت زمینه ی اجرای حکم در آینده از بین برود، لذا خواهان حق دارد که از دادگاه بخواهد که خواسته ی او را توقیف نماید، به این وسیله خواسته ی خواهان مصون باقی می ماند تا اگر در آینده حکم به نفع او صادر شد بتوان از طریق آن چه که توقیف شده است حکم را اجرا نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1403

بنابراين مستاجر در صورتي مي تواند به هنگام تخليه مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه نمايد كه يا در ابتداي اجاره مبلغي را تحت همين عنوان به موجر داده باشد يا اين كه در ضمن عقد اجاره شروطي از قبيل آن چه كه در ماده 7 و 8 آمده، به نفع مستاجر مقرر شده باشد. و او با اسقاط اين حق و در ازاي تخليه، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه كند. در غير اين صورت مستاجر حق مطالبه سرقفلي نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1404

در موارد زير مستاجر حق مطالبه سرقفلي را ندارد:

 • اين كه مستاجر در ابتداي اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي به موجر نداده باشد و مدت اجاره تمام شود.

در ضمن عقد اجاره شروطي به نفع مستاجر پيش بيني شده باشد اما اين مزايا براي مدت معيني بوده و مستاجر كليه حقوق ناشي از آن را استيفا كرده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1403

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاهف قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1404

مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته1403

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است

✅ حقوق جزا نکته1404

تعداد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

✅اصول فقه نکته 1131

در فرض قانونی، قانونگذار بنا به ملاحظات اجتماعی، وجود امری را لازم می داند و بر پایه آن قاعده ای وضع می کند که ممکن است قاعده یادشده با واقعیت های اجتماعی هم منطبق نباشد. به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان، فرض قانونی نوعی مَجاز حقوقی (fiction)  است چرا که قانونگذار یا اندیشه های حقوقی، برای دست یافتن به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشند و به مجاز روی می آورند. در حقوق، مواد 308 و 310ق.م که پس از تعریف غصب، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته یک «فرض قانونی» است؛ زیرا این موارد حقیقتاً خارج از مفهوم غصب هستند ولی در حکم غصب دانسته شده اند.

✅ حقوق تجارت نکته1403

استناد به دفاتر بازرگانی بر حسب اطلاق ماده 301 قانون آئین دادرسی مدنی اختصاص به دعوی بازرگانی ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1404

استخراج موارد استفاده از دفتر بر عهده دادگاه نیست بلکه استناد کننده باید این موارد را برای دادگاه ارائه کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1403

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1404

شرایط عمومی درخواست تأمین دلیل مانند همه ی دعاوی نفع، اهلیت و سمت است.

✅ حقوق مدنی نکته1405

مطابق قانون 76 مستاجر صرفا در موارد زير مي تواند به هنگام تخليه عين مستاجره، مطالبه سرقفلي نمايد:

 • اگر موجر به هنگام انعقاد عقد اجاره مبلغي از مستاجر دريافت نموده و حق سرقفلي را به او واگذار كرده باشد، مستاجر مي تواند در موقع تخليه مبلغ مزبور را به نرخ عادله روز مطالبه كند.

 • اگر در ضمن اجاره شرطي به نفع مستاجر شده باشد كه به موجب آن موجر متعهد گردد در پايان مدت اجاره،‌ همه ساله يا تا مدت معيني ملك را با همان اجاره بهاي اوليه يا به نرخ متعارف به مستاجر اجاره دهد، ‌مستاجر مي تواند در ازاي اسقاط اين حق و تخليه ملك مبلغي به عنوان سرقفلي مطالبه كند.

✅ حقوق مدنی نکته1406

مقايسه حق كسب و پيشه در سال 56 و حق سر قفلي در سال 76:

 1. حق كسب و پيشه مستقيما به حكم قانون گذار براي مستاجر ايجاد مي شد حال آن كه حق سر قفلي در توافق موجر و مستاجر ريشه دارد.

بر همين اساس در قانون 56 هر گونه توافقي براي سلب حق كسب و پيشه از مستاجر باطل و بي اعتبار بود. حال آن كه در قانون 76 اگر طرفين توافقي راجع به ايجاد حق سرقفلي در قالب مواد 6، 7، يا 8 نكرده باشند، مستاجر مستحق مطالبه سرقفلي نخواهد بود.

 1. در قانون 56 اگر تقاضاي تخليه به علت تخلف مستاجر بود، وي اصولا مستحق دريافت حق كسب و پيشه نبود مگر در مورد انتقال به غير كه آن هم نصف مي شد. اما در قانون 76 چنان چه مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي داده باشد به هنگام تخليه مي تواند آن را به نرخ عادله روز مطالبه كند حتي اگر تخليه ناشي از فسخ اجاره به استناد تخلف مستاجر باشد.

 2. با توجه به قانون 76 چنان چه مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي نداده باشد و شرطي هم در ضمن اجار به نفع او پيش بيني نشده باشد حق مطالبه سرقفلي را ندارد. و صرف طول مدت رابطه استيجاري براي او ايجاد حقي تحت عنوان حق كسب و پيشه نمي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1405

در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1406

چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند.دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند.تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته1405

همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس ، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست . در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد .

✅ حقوق جزا نکته1406

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم جایگزین حبس ، تشدید ، تخفیف ، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند

✅اصول فقه نکته 1132

توجه کنیم که اماره با فرض قانونی، مترادف نبوده و تفاوتهایشان از این قرار است: اماره، کاشفیت نوعی از واقع دارد اما در فرض قانونی، کشف از واقع، مدنظر نیست. همچنین خلاف اماره را با دلیل می توان اثبات کرد ولی خلاف فرض قانونی، قابل اثبات نیست

✅ حقوق تجارت نکته1405

دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به دفاتر تجارتی ابرازی متداعیین است که مؤثر در مقام باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1406

همان طور که تاجر ممکن است دفاتر تجاری نداشته باشد، داشتن دفاتر تجاری نیز ملازمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1405

شرایط اختصاصی درخواست تأمین خواسته این است که خواسته عین معین باشد و یا اگر خواسته مال کلی باشد باید میزان آن معلوم باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1406

تنها خواهان حق دارد که قبل از اقامه دعوا، ضمن اقامه دعوا یا در جریان دادرسی قبل از صدور حکم قطعی تقاضای تأمین خواسته نماید .

✅ حقوق مدنی نکته1407

سرقفلي در قانون 76 به زبان ساده:

 • مبلغي پول است كه اول قرارداد اجاره موجر از مستاجر مي گيرد و مال را به اجاره مي دهد

 • حقي است كه موجر به مستاجر مي دهد كه بتواند با انقضاي مدت باز هم بماند (حق ماندن)

✅ حقوق مدنی نکته1408

مزارعه عقدي است كه به موجب آن يك طرف (مزارع) زميني را براي مدت معين به طرف ديگر (عامل) مي دهد تا در آن زراعت كرده و حاصل را تقسيم نمايد.

طرفين عقد مزارعه : مزارع (كسي كه زمين مي دهد) و عامل يا زارع (كسي كه عمل زراعت را بر روي زمين انجام مي دهد.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1407

کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1408

در صورت تایید نظر بازپرس در عدم ملائت کفیل توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

✅ حقوق جزا نکته1407

محکوم در طول دوره محکومیت به مجازات جایگزین حبس باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد .

✅ حقوق جزا نکته1408

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء  شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

✅اصول فقه نکته 1133

توجه کنیم که اصل عملی با فرض قانونی مترادف نبوده و تفاوتهایشان از قرار زیر است: در برخی از اصول عملی مانند استصحاب، نیم نگاهی به واقع مد نظر است و لذا اصطلاحاً به اصول محرزه معروف شده اند در حالی که فرض قانونی، به هیچ وجه در مقام کشف واقع نیست. همچنین خلاف اصل عملی، قابل اثبات است و در جایی اعتبار دارد که واقع بر ما پوشیده باشد و دلیل یا اماره ای بر واقع وجود نداشته باشد  ولی خلاف فرض قانونی را در هیچ صورتی نمی توان اثبات کرد

✅ حقوق تجارت نکته1407

نگهداری دفاتر تجاری به مدت لااقل 10 سال از ختم هر سال، اجباری است

✅ حقوق تجارت نکته1408

مواردی که در قانون تجارت مدت زمان 10 سال پیش بینی شده است:

⎈ ماده 13 قانون تجارت  ⎈ ماده 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت ⎈ ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت  ⎈ ماده 229 لایحه اصلاحی قانون تجارت ⎈ ماده 99 قانون تجارت  ⎈ ماده 101 قانون تجارت   ⎈ ماده 319 قانون تجارت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1407

اگر خواهان قبل از اقامه ی دعوا تقاضای تأمین خواسته کند و قرار تأمین صادر شود باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دادخواست راجع به اصل دعوا را تقدیم نماید در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته را لغو خواهد کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1408

تقاضای تأمین خواسته  نسبت به مال یا طلبی پذیرفته می شود که موعد تسلیم یا پرداخت آن فرا رسیده باشد با این وجود قانونگذار تقاضای تأمین خواسته نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده را با جمع دو شرط قابل پذیرش می داند:

 • حق مستند به سند رسمی باشد.

 • حق یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1409

ويژگي هاي عقد مزارعه:

 1. مزارعه عقدي معوض است

 2. مزارعه ويژه زراعت است

 3. اثر معامله و هدف نهايي ايجاد شركت در محصول است.

 4. مزارع ممكن است مالك زمين يا منافع آن باشد

 5. مدت در مزارعه معين است

 6. حصه مشاع عامل و مزارع بايد به تراضي تعيين شود

 7. تهيه ساير عوامل زرع مانند بذر و آب،‌ ممكن است به عهده مزارع يا عامل باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1410

اگر زميني به موجب قرارداد براي كاشتن درخت و تقسيم حاصل آن در اختيار ديگري قرار گيرد، مغارسه ناميده مي شود كه بر طبق نظر مشهور باطل است ليكن بر اساس قانون مدني بر مبناي ماده 10 ق.م. صحيح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1409

پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1410

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود.تخلف از این مورد موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است.

✅ حقوق جزا نکته1409

مقررات مربوط به اعمال مجازات های جایگزین حبس که در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی شده است ، پس از تصویب آیین نامه موضوع نکته قبل لازم الاجراء می شود .

✅ حقوق جزا نکته1410

چنانچه رعایت مفاد حکم مجازات های جایگزین حبس دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد .

✅اصول فقه نکته 1134

مقایسه اماره با دلیل:

 1. هر دو به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته می شوند و هر دو دلیل اجتهادی بوده و موجب حکم واقعی هستند.

 2. دلیل، مثبتِ حکم تکلیفی است اما اماره، مثبتِ حکم وضعی .

 3. اینکه حجیت اماره به عقیده مشهور اصولیین مبتنی است بر حجیت ظن نوعی حاصل از آن. اماره موجب ظن است نه قطع، در حالی که دلیل به معنی اخص، قطعی است.

✅ حقوق تجارت نکته1409

وضعیت پذیرش ایراد مرور زمان در نظام حقوقی ایران به این صورت است که:

در آیین دادرسی مدنی قاعده مرور زمان نسخ شده و ایراد آن مسموع نخواهد بود.

در قانون تجارت مرور زمان همچنان پابرجا و ایراد مرور زمان مسموع است

✅ حقوق تجارت نکته1410

در خصوص تجار حقیقی دفتر دارایی، بیلان مالی تجار است و مبنای تعیین مالیات آن ها است، در شرکت های تجاری ترازنامه شرکت ملاک تعیین مالیات است

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1409

در مواردی دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی می تواند قرار تأمین خواسته را صادر کند که عبارتند از:

 • دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

 • مواردی که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است که عبارتند از: اوراق تجاری واخواست شده، ضرر و زیان ناشی از جرم، انجام معامله به قصد فرار از دین

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1410

اصولاً در غیر موارد استثنایی فوق الذکر صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است که باید نقداً به حساب صندوق دادگستری واریز شود.

✅ حقوق مدنی نکته1411

عدم تعيين مدت در عقد مزارعه موجب بطلان عقد است. اگر هم مدت تعيين شده باشد ولي با نوع زراعت مقصود طرفين متناسب نباشد، عقد باطل خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1412

هدف از مزارعه ايجاد شركت در محصول زمين است.

براي مثال، اگر در برابر تمليك منافع زمين مال معيني قرار گيرد، عقدي كه واقع مي شود اجاره است. همچنين اگر مقدار معيني از محصول مزرعه يا بخش معين از زمين از آن مالكِ زمين، باشد يا همه محصول براي مالك مقرر شود و عامل مزد كار خود را بگيرد، عقدي كه واقع مي شود مزارعه نيست.

 در عقد مزارعه سهم هر طرف از زراعت بايد به نحو مشاع (از قبيل ربع، ثلث، نصف و …) تعيين شود و اگر به شيوه ديگري تعيين شده باشد، احكام مزارعه در مورد آن جاري نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1411

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1412

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه ی کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه ضبط می شود.

✅ حقوق جزا نکته1411

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس یا دستور های دادگاه  تخلف نماید ،  به پیشنهاد قاضی اجرای احکام  و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجراء می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1412

دادگاه در متن حکم به مجازات جایگزین حبس با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید .

✅اصول فقه نکته 1135

مقایسه اصل با دلیل و اماره

 1. دلیل و اماره برای کشف از واقع و پی بردن به حکم واقعی یا موضوعات احکام هستند ولی اصل به هیچ وجه کشف از واقع نداشته و برعکس با فرض جهل به واقع و حکم واقعی، برای رفع بلاتکلیفی در مقام عمل برمی آید.

 2. دلیل و اماره را دلیل اجتهادی گویند زیرا مجتهد به وسیله آنها در طریق دست یافتن به حکم شرعی، تمام جهد و کوشش خود را مبذول میدارد؛ ولی این منظور با اصل تامین نمی شود و با اصل فقط راه عملی را می توان فهمید و اصل را دلیل فقاهتی گویند.

 3. به عقیده بیشتر اصولین اماره بر اصل برتری دارد و در صورت تعارض میان آن دو، اماره بر اصل مقدم است؛ چنانچه گفته اند «الاصل دلیل حیث لا دلیل».

اماره غالباً مفید ظن است و مبنای حجیت آن کشف ظنی از واقع است. درحالی که اصل غالبا مفید ظن نیست و به هر حال مبنای حجیت آن ایجاد ظن نمی باشد.

 1. عمل به اصل هنگامی مجاز است که قبلا برای یافتن دلیل، فحص و جستجو شده باشد و از دسترسی به آن ناامیدی و یاس حاصل شده باشد؛ در حالی که بکار بستن اماره نیازی به این امر ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیلی قطعی یا اماره ای قوی تر برخلاف آن وجود داشته باشد.

 2. اصل، مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست ولی اماره و دلیل، مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود هست.

✅ حقوق تجارت نکته1411

مالکیت صنعتی که شاخه ای از مالکیت فکری است شامل:

☑️ اسم تجاری

☑️ علامت تجاری

☑️ طرح های صنعتی

☑️ حق اختراع

✅ حقوق تجارت نکته1412

نام تجاری با ثبتِ نام تاجر در ثبت تجارتی متفاوت است ⤹

⇦در دفتر ثبت تجارتی تاجر نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را به عنوان یک تاجر ثبت می¬کند اما نام تجاری می تواند هر عنوان یا بانامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1411

از آنجا که تقاضای تأمین خواسته در شرایطی به عمل می آید که هنوز ذی حقی خواهان در اصل دعوا معلوم نیست لذا در برخی موارد قانونگدار صدور قرار تأمین را منوط به سپردن خسارت احتمالی کرده است که اگر بعدا در اصل دعوا رای قطعی به ضرر خواهان صادر شد جبران خساراتی که در اثر اجرای قرار بر خوانده تحمیل شده میسر باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1412

نوع تأمین بابت خسارت احتمالی فقط وجه نقد است و میزان آن 10 تا 20 درصد خواسته یا ارزش خواسته است و مهلت سپردن تأمین را نیز دادگاه تعیین میکند.

✅ حقوق مدنی نکته1413

در مزارعه مي توان شرط نمود كه يكي از طرفين علاوه بر سهمي از حاصل، مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد. ممكن است بذر و عوامل زراعت متعلق به مزارع يا عامل باشد. زمين مي تواند بين زارع و مزارع مشاع باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1414

در عقد مزارعه لازم نيست كه مزارع مالك زمين باشد بلكه همين كه مالك منافع باشد يا به عنواني از قبيل ولايت يا قيمومت حق تصرف در آن را داشته باشد، كافي است.

مقصود از مالك منافع، اعم از مستاجر يا صاحب حق انتفاع است.

در موردي كه شخصي به ولايت يا وصايت يا وكالت مالك، زميني را به مزارعه مي دهد، ‌او نماينده مالك است و عقد براي مولي عليه يا موكل واقع مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1413

قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1414

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

✅ حقوق جزا نکته1413

قاضی اجرای احکام در ضمن اجراء  مجازات جایگزین حبس با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید .

✅ حقوق جزا نکته1414

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد ، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد .

✅اصول فقه نکته 1136

اصل مثبت اصل مستقلی در کنار دیگر اصول عملیه نیست ؛ بلکه منظور از اصل مثبت ، هر اصل غیر لفظی است که درصدد اثبات لوازم عقلی و عادی یا آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی(غیر شرعی و غیرقانونی) باشد . پس این اصطلاح به استصحاب، منحصر نیست ، بلکه در سایر اصول غیر لفظی ، مانند برائت ، اصل صحت ، اصل عدم و … نیز جاری است. با این حال ، معمولا این بحث در ضمن مباحث استصحاب مطرح می شود

✅ حقوق تجارت نکته1413

اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پنج سال است که قابل تمدید می باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1414

صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهوم وجود شريك باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1413

مفاد تصمیم مربوط به نوع و میزان و مهلت دادن تأمین به خوانان ابلاغ   می شود، اگر ظرف مهلت خسارت احتمالی را سپرد قرار تأمین صادر می شود و اگر خسارت را پرداخت ننمود تقاضای تأمین خواسته رد می شود و به هیچ وجه نیز قابل اعتراض نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1414

رسیدگی به تقاضای تأمین خواسته بدون دعوت خوانده صورت می گیرد زیرا هدف غافلگیر کردن وی برای جلوگیری از مخفی نمودن اموالش می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1415

وصف عامل و مزارع نمي تواند در يك نفر جمع شود و مزارع بايستي مالك زمين باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1416

زمين بايد قابليت زراعت مقصود طرفين را داشته باشد. چنان چه زراعت محتاج به عمليات خاصي از قبيل حفر چاه و …. بوده و عامل در حين عقد بر اين امر جاهل باشد، مي تواند عقد را فسخ نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1415

مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم،کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1416

مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می کند.

✅ حقوق جزا نکته1415

قاضی اجرای احکام  می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد .

✅ حقوق جزا نکته1416

دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس ، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید . در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود .

✅اصول فقه نکته 1137

دلیل قطعی و دلیل ظنی(اماره) توان اثبات تمامی آثار اعم از شرعی با واسطه و بی واسطه و عقلی و عادی خود را دارند اما اصل، تنها می تواند آثار شرعی بی واسطه و نیز آثار شرعی باواسطه خود را ثابت کند اما نمی تواند آثار عقلی و عادی و عرفی مفاد خود یا آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی(غیرشرعی و غیرقانونی) خود را اثبات نماید. منظور از آثار عقلی و عادی(غیرشرعی و غیرقانونی)، آثاری است که به حکم عقل یا بر حسب  سیر طبیعی و عادی امور با مستصحب، ارتباط تکوینی دارند و ارتباط آن با مستصحب به جعل و تشریع شارع یا قانونگذار نیست.

به عنوان مثال استادان قافی و شریعتی می فرمایند: آثار شرعی بی واسطه مُستصحب و آثار شرعی مُستصحب همراه با یک یا چند واسطه شرعی به وسیله اصل استصحاب اثبات می شوند اما آثار غیر شرعی ( آثار عادی و عقلی ) و آثار شرعی همراه با واسطه غیر شرعی با اصل استصحاب اثبات نمی شوند.

✅ حقوق تجارت نکته1415

اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اين¬كه اسم تجارتي ثبت شده با ‌اسم خانوادگي او يكي باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1416

در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده اگر در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1415

اگر قرار تأمین خواسته به ضرر خوانده صادر شود وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می تواند نزد دادگاه صادر کننده ی قرار اعتراض نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1416

اصولا قرار تأمین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ می شود و بعد به مرحله اجرا در می آید مگر تأخیر در اجرا موجب تضییع یا تفریط خواسته باشد که در این صورت دادگاه دستور میدهد که قرار ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ شود.

✅ حقوق مدنی نکته1417

زمين را مي توان براي مطلق زراعت يا براي زراعت معيني در اختيار عامل قرار داد. اگر عقد از جهت نوع زراعت مطلق باشد، عامل مي تواند با توجه به قابليت زمين، ‌زراعتي را به ميل خود انتخاب كند.

هر چند در مزارعه به صورت مطلق، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود، با اين حال، عامل نمي تواند زراعتي را انتخاب نمايد كه زمين استعداد آن را ندارد و به بهانه آن مزارعه را باطل كند.

به عنوان مثال اگر زمين مورد زراعت براي كشت گندم، جو يا سبزيجات قابليت هاي لازم را داشته باشد اما قابليت كشت برنج در آن نباشد، عامل نمي تواند ادعا كند چون او كشت برنج را انتخاب نموده و زمين قابليت زرع آن را ندارد عقد باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1418

اگر زراعت معيني در قرارداد ذكر شده باشد، زراعت ديگر ممكن نيست هرچند ضرر كمتري داشته باشد، مگر آن كه مقصود از تعيين نوع زراعت، تعيين ميزان استفاده از زمين باشد نه زراعتي خاص.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1417

کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت آزادی یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1418

در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید.

✅ حقوق جزا نکته1417

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب مورد ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند :

الف –تسلیم به والدین یا اولیاءیا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند ( الف ) در صورت عدم صلاحیت والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ( 1173 ) قانون مدنی

پ-نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت-اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث-نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

✅ حقوق جزا نکته1418

تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .

✅اصول فقه نکته 1138

به عقیده برخی فقها ، اگر واسطه عادی یا عقلی که میان مستصحب و آثار شرعی آن فاصله شده است به قدری پنهان باشد که از نظر عرف مخفی بماند ، به طوری که عرف آن واسطه عقلی یا عادی را به حساب نیاورد و آثار شرعی مزبور را مترتب برخود مستصحب بداند ، اصل مثبت در چنین موردی اعتبار دارد و اصل استصحاب می تواند آثار شرعی مزبور را نیز اثبات کند .

✅ حقوق تجارت نکته1417

علامت تجاری⤺ عبارت است از هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

✅ حقوق تجارت نکته1418

علامت تجاری باید فاقد سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران و ابتکاری باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1417

اجرای تأمین خواسته یعنی توقیف اموال منقول یا غیر منقول که اگر خواسته عین معین باشد فقط همان عین معین توقیف خواهد شد و توقیف مال دیگر به جای آن ممکن نیست و اگر خواسته مال کلی باشد معادل طلب یا ارزش واقعی خواسته از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1418

اگر در اجرای قرار تأمین خواسته بخواهیم محصول باغات و املاک خوانده را توقیف کنیم تنها تا دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است و اگر این محصول از اموالی باشد که در معرض تضییع است در این صورت تحت نظارت دادگاه فوراً و بدون رعایت تشریفات دو سوم سهم خوانده به فروش می رسد و حاصل فروش به حساب صندوق دادگستری واریز می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1419

مزارعه عقدي است لازم و با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ نخواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته1420

مزارعه از عقود مبتني بر مغابنه است و هر يك از طرفين مي توانند در صورت غبن معامله را فسخ نمايند. منظور از غبن، تفاوت فاحش بين ارزش آورده و سهم مشاع از محصول است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1419

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد،ممنوع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1420

تخلف از مقررات مذکور در نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

✅ حقوق جزا نکته1419

تصمیمات مذکور در بند های ت( ت ) و ( ث ) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است .

✅ حقوق جزا نکته1420

اعمال مقررات بند ( ث ) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند ، الزامی است .

✅اصول فقه نکته 1139

واژه «دلیل» در اصطلاح حقوق، معمولاً به معنای عام به کار می رود و از نظر قلمرو شمول، اَماره و اصل را نیز دربرمی‌‌گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته1419

میان علامت مورد تقاضای ثبت و علامت های ثبت شده باید حداقلی از تفاوت باشد تا مشتری عادی را به اشتباه نیندازد.

✅ حقوق تجارت نکته1420

علامت تجاری قابل انتقال است و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث زمانی معتبر است که به ثبت برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1419

قرار تأمین خواسته مادامی که اجرا نشده باشد هیچ اثری ندارد اما همین که قرار به مرحله ی اجرا در آمد نسبت به خواهان و خوانده آثاری دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1420

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان:

 • توقیف کننده برای وصول طلب خویش از محل مال توقیف شده بر سایر طلبکاران مقدم است.

 • خواسته ی خواهان مصون از تعدی و تفریط و تضییع خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1421

چنان چه در مدت مزارعه، زمين به واسطه فقدان آب يا عوامل ديگر از قابليت انتفاع خارج شده و رفع مانع ممكن نباشد،‌عقد مزارعه منفسخ مي گردد. در اين صورت اگر زراعت روييده باشد، مزارع و عامل با همديگر در آن شريك خواهند بود.

✅ حقوق مدنی نکته1422

اگر شخص ثالثي زمين مورد مزارعه را غصب نمايد:‌

– اگر غصب قبل از تسليم زمين به عامل باشد،‌ عامل مي تواند مزارعه را فسخ نمايد. هر يك از مزارع و عامل حق رجوع به شخص غاصب را نيز از حيث خلع يد و مطالبه اجرت المثل دارند.

– اگر غصب پس از تسليم زمين به عامل باشد، وي نمي تواند مزارعه را فسخ نمايد. هر يك از مزارع و عامل حق رجوع به شخص غاصب را نيز از حيث خلع يد و مطالبه اجرت المثل دارند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1421

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است،در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1422

در خصوص نکته قبل چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد مجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته1421

هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بند های ( ت ) و ( ث ) مذکور در فوق محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند های ( الف ) تا ( پ ) مذکور در مورد آنها اتخاذ می گردد .

✅ حقوق جزا نکته1422

در مورد تصمیمات مورد اشاره در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده ، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید .

✅اصول فقه نکته 1140

دلیل در اصطلاح حقوق، بر دو قسم است: دلیل حکم و دلیل اثبات دعوا. دلیل حکم برای به دست آوردن احکام و مقررات قانونی به کار می رود مانند مواد قانون مدنی برای به دست آوردن حکم قانونی در مورد مهریه. دلیل اثبات دعوا در ماده 194ق.آ.د.م و شمار آن در ماده 1258ق.م بیان شده است.

✅ حقوق تجارت نکته1421

مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و به کرات برای 10 سال دیگر قابل تمدید می باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1422

هر گونه تغییر در علامت یا طبقه ای که علامت در آن ثبت شده و نشانی دارنده و مالکیت آن باید ثبت شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1421

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده:

 • ممنوعیت خوانده از هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده از تاریخ توقیف.

 • استحقاق مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار در صورت اعلام بی حقی خواهان توسط دادگاه در اصل دعوا.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1422

موارد لغو قرار تأمین خواسته و رفع آثار آن:

 • انصراف خواهان.

 • مرتفع شدن موجبات تأمین.

 • شکست خواهان در اصل دعوا به موجب قرارهای قاطع دعوا یا صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان.

 • صدور قرار قبل از اقامه ی دعوای اصلی و عدم تقدیم دادخواست اصل دعوا ظرف ده روز.

✅ حقوق مدنی نکته1423

از آن جا كه مزارعه عقد لازم است، فوت هر يك از طرفين در اين عقد اصولا اثري ندارد مگر:

– مزارع فقط به مدت عمر خود مالك زمين بوده و فوت نمايد

– مباشرت عامل در امر زراعت شرط شده باشد و او فوت نمايد

در دو مورد فوق، عقد مزارعه با فوت مزارع يا عامل منفسخ مي گردد (يا مي توان گفت عقد نسبت به آينده باطل مي شود.)

✅ حقوق مدنی نکته1424

استحقاق عامل به حصه خود بعد از ظهور ثمره مي باشد بنابراين همين كه ثمره ظاهر گرديد، عامل به قدر حصه خود مالك آن مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1423

مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1424

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه،اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

✅ حقوق جزا نکته1423

نوجوانان 15 تا 18 سال که مرتکب جرایم تعزیری می شوند حسب مورد به پرداخت جزای نقدی ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و یا انجام خدمات عمومی رایگان محکوم می شوند .

✅ حقوق جزا نکته1424

ساعات ارائه خدمات عمومی ، بیش از چهار ساعت در روز نیست .

✅اصول فقه نکته 1141

مراد از اصول عملیه، اصول و قواعدی کلی است که در فرض شک و جهل به واقع، برای رفع حالت تحیر و سرگردانی استفاده می شود. در استنباط احکام شرعی هرگاه دلیل معتبری بر یک حکم شرعی یافت نشود، مجتهدان به کمک اصول عملیه وظیفه عملی مکلف را بدست می آورند و حکم ظاهری موضوع را استنباط می کنند.

✅ حقوق تجارت نکته1423

علامت تجاری، اسم یا نام تجاری مقرر درماده 576 قانون تجارت و نامِ شرکت تجاری سه عنوان متفاوتند.

✅ حقوق تجارت نکته1424

نام شرکت تجاری⇦ عنوان یا عبارت سه سیلابی است که شرکا برای شرکت انتخاب می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1423

خواهان می تواند فقط یک بار آن هم در صورتی که خواسته عین معین باشد و همان عین معین توقیف شده باشد و خوانده نیز راضی باشد تقاضای تبدیل تأمین کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1424

خوانده می تواند فقط یک بار به شرطی که خواسته عین معین باشد و همان عین توقیف شده باشد به شرطی که خواهان راضی باشد و مال جایگزین نیز یا وجه نقد و اوراق بهادار باشد یا مالی باشد که از نطر قیمت و سهولت فروش کمتر از مال قبلی نباشد، از دادگاه تقاضای تبدیل تأمبن بنماید.

✅ حقوق مدنی نکته1425

شرطي كه مقرر گرديده تمام محصول متعلق به مزارع يا عامل باشد، خلاف مقتضاي ذات عقد بوده و باطل و مبطل است.

✅ حقوق مدنی نکته1426

در صورتي كه مزارعه در اثناي مدت و قبل از ظهور ثمره فسخ شود، محصول متعلق به صاحب بذر بوده و طرف ديگر (مزارع) مي تواند اجرت المثل زمين يا عمل خود (عامل) را مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1425

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1426

چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع  وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.

✅ حقوق جزا نکته1425

دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم 15 تا 18 ساله و جرم تعزیری ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد .

✅ حقوق جزا نکته1426

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کاننون اصلاح دو تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید . تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد ، رأی دادگاه در این مورد قطعی است . این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست .

✅اصول فقه نکته 1142

مهمترین اصول عملیه عبارتند از برائت، استصحاب، احتیاط (اشتغال) و تخییر. اصول دیگر مانند اصاله اللزوم و اصاله الصحه در صورتی که آن را اصل بدانیم (نه اماره) جزو اصول عملیه هستند.

✅ حقوق تجارت نکته1425

وجوه تمایز علامت تجاری، اسم تجارتی و نام شرکت تجاری⤹

1-  مدت اعتبار نام تجاری ⇦ پنج سال         مدت اعتبار علامت تجاری ⇦ ده سال

⇦ اسامی شرکت ها یا مؤسسات فاقد مدت اعتبار است و تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال¬ها پس از انحلال اعتبار دارد.

2-  مرجع ثبت نام تجاری ⇦ اداره ثبت شرکت ها         مرجع ثبت علامت تجاری ⇦ اداره مالکیت صنعتی         ⇦ نام شرکت مستقلاً به ثبت نمی رسد بلکه در ضمن ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، نام شرکت نیز به ثبت می رسد.

3-  شرایط شکلی نام تجاری ⇦ می تواند یک یا دو یا چند سیلابی باشد.

شرایط شکلی علامت تجاری ⇦ می تواند به شکل اسم و یا حروف و عدد و یا به صورت اشکال معنادار یا بی¬معنی باشد.

شرایط شکلی نام شرکت ⇦ باید سه سیلابی، معنادار و فقط با حروف باشد.

4-  اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود قانوناً قابل ابطال است اما در خصوص نام تجاری و نام شرکت چنین نصی وجود ندارد.

5-  ثبت علامت های تجاری متعدد از سوی یک شخص منع قانونی ندارد اما هیچ کس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خود اختیار کند.

6-  انتخاب و ثبت علامت تجاری قانوناً اجباری نیست اما اختیار یک نام به هنگام ثبت شرکت اجباری است.

علامت تجاری و اسم تجاری قابل انتقال است اما نام شرکت تقریباً غیر ممکن است و در صورت امکان نیز باید با انتقال شرکت یا بخشی از آن همراه باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1426

وجوه¬اشتراک علامت تجاری و نام تجاری⇦ 1- حق استفاده انحصاری از آن ها 2- حق تعقیب اشخاصی که حقوق مربوط به علامت تجاری و نام تجاری را نقض نموده اند. 3- استفاده از الفاظ بیگانه و استفاده از الفاظ سایر زبان ها به عنوان نام تجاری و نام شرکت ممنوع است🔒استثناء: معادل نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات کالاهای داخلی با داشتن کارت بازرگانی مجاز است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1425

مرجع صالح برای تبدیل تأمین تا قبل از شروع عملیات اجرایی همان دادگاه صادر کننده ی قرار و پس از شروع عملیات اجرایی دایره ی اجرای احکام است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1426

اگر در اصل دعوا قرارهای قاطع یا حکم قطعی به ضرر خواهان صادر شود یا خواهان ظرف ده روز پس از صدور تأمین خواسته دعوای اصلی را اقامه ننماید، خوانده می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای صادره در اصل دعوا از دادگاه صادر کننده ی حکم درخواست    مطالبه ی خسارت ناشی از اجرای قرار را از محل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان بنماید. رای صادره در این مورد قطعی خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1427

در صورتي كه مزارعه از ابتدا باطل باشد:

– تمام محصول متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

– طرف ديگر كه مالك زمين، آب يا صاحب عمل بوده، مستحق اجرت المثل خواهد بود.

– اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل به نسبت بذر بين آن ها تقسيم مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1428

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره منفسخ شود (نسبت به آينده باطل باشد)، هر دو طرف در محصول شريك خواهند بود؛ زيرا با ظهور ثمره بين طرفين، شركت نسبت به  آن ايجاد شده و اثر انفساخ نسبت به آينده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1427

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1428

متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض،دادگاه کیفری دو است.

✅ حقوق جزا نکته1427

در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های مذکور در فوق محکوم می شوند .

✅ حقوق جزا نکته1428

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ، استفاده کند.

✅اصول فقه نکته 1143

موضوع همه این اصول شک است یعنی در هنگامی سراغ اصول عملیه می رویم که شک داشته باشیم. ظن غیر معتبر(مانند ظن حاصل از خبر واحد غیر حجت یا قیاس) و وهم نیز در حکم شک است. در نتیجه در هنگام شک یا ظن غیر معتبر یا وهم، به اصول عملیه مراجعه می کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته1427

یکی بودن اسم تجارتی و علامت تجارتی ممنوعیتی ندارد اما باید هر یک را جداگانه در مرجع ثبت مربوط به ثبت برساند.

✅ حقوق تجارت نکته1428

رسیدگی به دعاوی جزایی مربوط به اختراع و علائم تجارتی ثبت شده در تهران در صلاحیت محاکم جزایی تهران است و ارتباطی به محل وقوع جرم یا دستگیری متهم ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1427

ضمانت اجرای رعایت مهلت 20 روزه در نکته فوق این است که اگر خوانده خارج این مهلت مطالبه خسارت نماید باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست اقدام نماید. هم چنین پس از گذشت 20 روز دادگاه خسارت احتمالی را به خواهان مسترد می کند و خوانده برای دریافت فوری خسارت خود هیچ پشتوانه ای ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1428

اگر خوانده تاجر ورشکسته باشد و خواهان درخواست تأمین خواسته نماید:

 • اگر خواسته عین معین باشد، عین معین مورد ادعای خواهان توقیف می شود و توقیف کننده بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

 • اگر خواسته مال کلی باشد، چون اصل تساوی طلبکاران در زمینه ی ورشکستگی باید رعایت شود، لذا بعد از تاریخ توقف توقیف اموال تاجر ورشکسته به وسیله ی یکی از طلبکاران ممکن نیست و حتی در صورت توقیف بلااثر است و هیچ حق تقدمی ایجاد نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته1429

اگر عامل در ابتدا يا در اثناي مدت مزارعه، عمل زراعت را ترك كند، ‌ضمانت اجراهاي شرط فعل، توسط مزارع عليه او قابل اعمال خواهند بود كه به ترتيب عبارتند از:

– درخواست اجبار

– انجام عمل به وسيله ديگري و به هزينه عامل

– در صورت عدم امكان، فسخ عقد

✅ حقوق مدنی نکته1430

در صورتي كه عامل زراعت ننمايد به نحوي كه مدت مزارعه منقضي شود، مزارع مستحق دريافت اجرت المثل زمين خويش خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1429

جهات اعتراض به دستور مذکور در قوف عبارتند از:

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله  و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب-هرگاه مدعی شون متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ-هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده )178(این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات تنوانسته اند متهم  را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

ث-هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در معلت مقرر ممکن نبوده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1430

دادگاه در تمام موارد نکته کیفری قبل، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند.رأی دادگاه قطعی است.

✅ حقوق جزا نکته1429

سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است .

✅ حقوق جزا نکته1430

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند .

✅اصول فقه نکته 1144

اصل مُحرِز، اصل عملی است که با نیم نگاهی به واقع، اعتبار یافته است و شارع، یک طرف شکرا به منزله واقع قلمداد می کند و نام دیگر آن، اصل تنزیلی است. مکلف در اصل محرز، به یک طرف شک عمل می کند و آن طرف را به منزله واقع فرض می کند در حالی که در اصل غیرمحرز، مکلف تنها به یک طرف شک عمل می کند بدون بناگذاری بر اینکه آن واقع است. تفاوت اماره با اصل محرز در آن است که احراز واقع در اماره، حقیقی است اما در اصل محرز مانند استصحاب، احراز واقع، جنبه تنزیلی و ادعایی دارد. لذا در اصل محرز، گونه ای خفیف از احراز واقع وجود دارد

✅ حقوق تجارت نکته1429

هرگونه تركيب خطوط يا رنگ ها و هرگونه شكل سه ‌بعدي با خطوط‌، رنگ ها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌.

✅ حقوق تجارت نکته1430

مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود که اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنج ساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1429

در مواردی که اموال توقیف شده به فروش آن منتهی می گردد، رعایت مستثنیات دین الزامی الزامی است:

 • اگر خواسته ی دعوا عین معین باشد و و همان عین معین توقیف گردد، پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان همان عین معین به محکوم له داده می شود و توقیف آن به فروش منتهی نمی شود لذا رعایت مقررات مستثنات دین در این مورد لازم نیست.

 • اگر خواسته ی دعوا مال کلی باشد و معادل آن از اموال خوانده توقیف شود پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان بایستی اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش برسد و از حاصل فروش مبلغ محکوم به پرداخت گردد. در این حالت، توقیف مال به فروش آن منتهی می گردد، پس رعایت مستثنیات دین در این مورد الزامی است و مستثنیات قابل توقیف نیستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1430

هرگاه شخصی برای اثبات یک ادعا دلایلی داشته باشد و بیم آن وجود داشته باشد که استفاده از این دلایل در آینده دشوار یا غیر ممکن می گردد می تواند از مرجع صالح درخواست تأمین دلیل نماید، مقصود از تأمین دلیل صرفاً ملاحظه و صورت برداری از دلایل است.

✅ حقوق مدنی نکته1431

عامل بايد به نحو متعارف در مواظبت از زراعت تلاش نمايد. اگر در اجراي اين تعهد كوتاهي  نموده و موجب كمبود محصول يا ضرر ديگري شود، بايد خسارت وارده را جبران نمايد. تعهد عامل به مواظبت از محصول نوعي تعهد به وسيله است و تقصير او در اين زمينه نياز به اثبات دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1432

هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد به نحوي كه خصوص زراعت مذكور مورد نظر طرفين باشد و عامل زراعت ديگري كرده باشد، مزارعه باطل خواهد بود. در صورت بطلان مزارعه تمام محصول متعلق به صاحب بذر است و مالك زمين، آب و يا صاحب عمل، مستحق اجرت المثل مال يا عمل خويش خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1431

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو  نزدیکترین شهرستان آن استان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1432

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه  و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شو د یا کفیل یا یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر  از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.در این صورت، اعتبار قرار، تامین صادره به قوت خود باقی است.هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته1431

برای ارتکاب جرم عبور از یک مسیر مجرمانه لازم است که به این مسیر فرایند ارتکاب جرم گفته می شود .

این مسیر عبارت است از :

1)وجود اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )

2)عملیات مقدماتی ( تهیه وسیله )

3)عملیات اجرا ( شروع به جرم )

4)جرم تام

✅ حقوق جزا نکته1432

صرف داشتن اندیشه مجرمانه بدون هیچ استثنایی جرم نیست در جرمی مثل تبانی نیز صرف داشتن اندیشه جرم نیست بلکه در راستای قصد تبانی برای ارتکاب جرم اشخاص اقداماتی را انجام می دهند.

✅اصول فقه نکته 1145

استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز از اصول محرزه بوده و برائت و تخییر و احتیاط از اصول غیرمحرزه هستند. لازم به ذکر است که اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز، بنا به نظر صحیح تر در علم اصول، اماره هستند و اینکه در بالا، آن را اصل عملی محرز دانسته شد بر اساس نظر آن دسته از علمایی است که اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز را اصل عملی می دانند.

✅ حقوق تجارت نکته1431

اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آن¬ها حل مي‌نمايد (ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386).

✅ حقوق تجارت نکته1432

اعتبار گواهينامه اختراع پس از بيست‌ سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود. به‌ شرط آن که پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغي كه به موجب آئين‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تعيين مي‌شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي‌گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است‌. درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع‌، فاقد اعتبار مي‌شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1431

درخواست تأمین دلیل منحصر به خواهان نیست و خوانده نیز می تواند از این امتیاز قانونی استفاده نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1432

درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه ی دعوا، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و حتی در جریان دادرسی قابل طرح است.

✅ حقوق مدنی نکته1433

در صورت فسخ پس از ظهور ثمره، طرفين در محصول به نسبت مقرر شريك خواهند بود. در اين صورت، محصول تا زمان برداشت در زمين باقي مي ماند و هر طرف مي تواند به نسبت سهم طرف مقابل از محصول،‌اجرت المثل زمين يا عمل خويش را از او مطالبه نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1434

اگر مدت مزارعه با نوع محصول متناسب باشد ليكن به طور اتفاقي محصول علي رغم انقضاي مدت مزارعه نرسيده باشد، عقد مزارعه منفسخ شده و مزارع مي تواند زراعت را ازاله كند (از بين ببرد) يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.

اگر از ابتدا مدت به نحوي تعيين شده باشد كه متناسب با نوع محصول نباشد،‌ مزارعه باطل بوده و روابط طرفين تابع فرض بطلان عقد خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1433

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

نکته 475

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف-جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.

ب-جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت-ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث-سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1434

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن ق.ا.د.ک ملغی است.

✅ حقوق جزا نکته1433

اصل بر این است که عملیات مقدماتی جرم و صرف تهیه وسیله جرم نیست مگر در مواردی استثنایی که خود قانونگذار عملیات مقدماتی را به طور خاص جرم انگاری کرده است .

✅ حقوق جزا نکته1434

برخی از مصادیق عملیات مقدماتی که قانونگذار آن را مستقلا جرم انگاری کرده است عبارتند از :

حمل و تهیه سلاح غیر مجاز ، تهیه و فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب ، ماما و دارو فروش ( ماده 6224 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) ، ساختن کلید یا هر وسیله دیگر برای ارتکاب جرم ( ماده 664 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ( ماده 610 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) و …

✅اصول فقه نکته 1146

حکم واقعی حکمی است که شارع نسبت به افعال مکلفین و اشیا بدون توجه به علم و جهل مکلف وضع نموده است. به عبارت دیگر، حکم واقعی، حکم شرع و قانون در هر قضیه ای، خواه مکلف آن را بداند یا نداند. این حکم ناشی از دلیل اجتهادی(دلیل قطعی و یا دلیل ظنی یا همان اماره) است.

استادان قافی و شریعتی می فرمایند: حکمی که از جانب خداوند برای اعمال انسان و امور دیگر زندگی وی مقرر گردیده و علم و جهل مکلف در آن دخالتی ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1433

شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظایفي كه بالطبيعه فقط انسان ‌ممكن است داراي آن باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1434

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن¬جا است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1433

شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل را دارد و از نظر صلاحیت محلی شورای حل اختلافی که دلایل و امارات در حوزه ی آن واقع شده است صالح به رسیدگی است حتی اگر صلاحیت رسیدگی به  اصل دعوا را نداشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1434

هزینه ی دادرسی درخواست تأمین دلیل معادل هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی است.

✅ حقوق مدنی نکته1435

اجير گرفتن براي زراعت يا شريك گرفتن توسط عامل امكان پذير است. با اين وجود، انتقال معامله (موقعيت قراردادي) يا تسليم زمين به ديگري فقط با رضاي مزارع ميسر خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1436

تعهدات مزارع:

الف- تعهد به تسليم: هدف از مزارعه اين است كه عامل بتواند در زمين زراعت كند و توانايي بر تسليم شرط صحت عقد است.

در صورت خودداري مزارع از تسليم:‌

مزارع حقي بر اجرت المثل زمين و گرفتن خسارت از عامل ندارد زيرا مزارع خود مانع از انجام تعهد عامل شده است.

عامل مي تواند الزام مزارع را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد.

در صورتي كه اجبار مزارع ممكن نباشد،‌عامل به عنوان آخرين راه حق فسخ مزارعه را دارد.

ب – پرداخت خراج زمين: هزينه هاي اجراي تعهد مزارع مبني بر تسليم زمين به عامل با مزارع است. بنابراين،‌ ماليات،‌عوارض شهرداري و هزينه ثبت ملك و مانند اين ها با مالك است و به زارع تحميل نمي شود.

البته اين قاعده امري نبوده و مربوط به نظم عمومي نيست و مي توان خلاف آن را شرط نمود. (م 542 ق.م.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1435

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در نکته قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف-آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب  شود شهود از ادا شهادت امتناع کنند.

ب-بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد  و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ-آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1436

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود.چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی،بازداشت شود،دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.

✅ حقوق جزا نکته1435

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد .

✅ حقوق جزا نکته1436

پس از شروع به عملیات اجرایی یعنی پس از شروع عنصر مادی جرم ، اگر جرم متوقف شود دو حالت متصور است یا این توقف ارادی است که در این حالت شروع به جرم محقق نشده است و یا اینکه این توقف غیر ارادی بوده که در این حالت شروع به جرم محقق شده است .

✅اصول فقه نکته 1147

حکم واقعی اولی، حکمی که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی مکلف برای موضوعی آمده یعنی بدون اینکه حالت استثنایی و عنوان ثانوی (مانند ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، اجبار، دفاع مشروع، امر آمر قانونی، عجز، مرض، تقیه، شرط، نذر و …) بر موضوع عارض شده باشد و حکم واقعی ثانوی(اضطراری)، حکمی است برای موضوع با لحاظ حالات خاص و استثنایی و عناوین ثانوی که بر موضوع عارض شده است.

✅ حقوق تجارت نکته1435

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن¬ها در آن مملکت است.

در شرکت های غیر سهامی تغییر تابعیت به اتفاق آراء امکان پذیر است.

منطبق با مقررات شرکت های سهامی هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1436

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود حتی اگر کلیه شرکای آن خارجی باشد استثناء:

طبق قوانین بانکداری بانک¬هایی که در ایران تأسیس می شوند و بیش از 40 درصد آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1435

درخواست تأمین باید متضمن مشخصات درخواست کننده و طرف او و موضوع دعوا و اوضاع و احوالی که موجب طرح درخواست شده است باشد اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1436

هرگاه درخواست تأمین دلیل مطرح شود شورا بدون اطلاع و دعوت طرف مقابل به این درخواست رسیدگی نموده و قرار تأمین دلیل صادر می نماید که در آن باید دلیلی که تأمین آن مورد نظر است و هم چنین نحوه ی تأمین آن قید شود.

✅ حقوق مدنی نکته1437

تعهدات عامل:

الف- انجام زرع: در برابر تسليم زمين از سوي مزارع، عامل نيز متعهد به انجام زراعت بر روي زمين است و در صورت تخلف از انجام تعهد:

مزارع مي تواند اجبار عامل را از دادگاه بخواهد

در صورتي كه اجبار ممكن نباشد مزارع مي تواند از اجراي دادگاه بخواهد تا مورد تعهد عامل را به هزينه او و به وسيله ديگري انجام دهد.

اگر اجبار عامل به مورد فوق ممكن نباشد و نتوان زراعت را به وسيله ديگري انجام داد، خواه به دليل قيد مباشرت عامل يا نداشتن هزينه زرع به وسيله ديگري يا پيدا نشدن عاملي ديگر، ‌مزارع حق فسخ خواهد داشت.

اگر عامل در كار زراعت تاخير كند مزارع مي تواند اجرت المثل زمين را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از او مطالبه نمايد.

ب- خودداري از تعدي و تفريط: عامل در نگاهداري از زمين امين مالك است. پس اگر مرتكب تعدي و تفريط شود ار آن تاريخ در حكم غاصب بوده و ضامن هر خسارتي است كه بر مالك وارد مي شود حتي اگر نتيجه تقصير او نباشد.

ج – امكان اجير گرفتن: اجير گرفتن براي انجام زراعت توسط عامل نيازي به اذن مزارع ندارد. حتي اگر شرط مباشرت عامل شده باشد. اما در مورد واگذاري زراعت به ديگري رضايت مزارع لازم است.

اما در مورد شركت عامل با ديگري،‌ بدين گونه كه بخشي از محصول سهم عامل، به ديگري واگذار شود منوط به رضاي مالك نيست. زيرا اين شركت خللي به حقوق مزارع وارد نمي كند.

✅ حقوق مدنی نکته1438

در مورد خسارت عدم انجام:

 1. در صورتي كه عامل به دليل موانع خارجي و احتراز ناپذير (قوه قاهره)، نتواند به تعهد خويش عمل كند، مسئول جبران خسارت نيست.

 2. فسخ مزارعه مانع از خواستن اجرت المثل نسبت به منافع گذشته نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1437

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود.دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1438

هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند،بازداشت می شود.

✅ حقوق جزا نکته1437

هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود .

✅ حقوق جزا نکته1438

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده  و شروع به اجرای آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می شود :

1)در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

2)در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار  است به حبس تعزیری درجه پنج

3)در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی  یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

✅اصول فقه نکته 1148

برخلاف احکام اولیه که ثابت و پایدارند احکام ثانوی از آنجا که اساساً برای موارد خاص و در صورت بروز شرایط استثنایی مقرر شده است قلمرو شمول و نیز استمرار و بقای آن نیز محدود به وجود همان شرایط خاص و اضطراری است و بعد از پایان آن شرایط، اعتبار حکم ثانوی نیز خاتمه می یابد. قاعده فقهی «الضرورات تقدَّرُ بقدرِها: یعنی در موارد ضرورت، به مقدار نیاز و رفع ضرورت اکتفا می شود» بیانگر همین مطلب است(همان). ماده 152ق.م.ا در زمینه دفاع مشروع، موید همین مطلب در راستای دفاع به حد کفایت و ضرورت است.

✅ حقوق تجارت نکته1437

دلالی شخصی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1438

دلالی بر سه نوع است⍗

1-دلالی برای معاملات ملکی

2-دلالی برای معاملات تجاری

3-دلالی برای خوار¬و¬بار و سایر امور شهری

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1437

طرف مقابل در زمان رسیدگی به درخواست تأمین دلیل دعوت نمی شود اما در زمان اجرای قرار دعوت شده و حق حضور دارد البته عدم حضور وی مانع اجرای قرار نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1438

هدف از تأمین دلیل صرفاً ملاحظه و صورت برداری از دلایل است تا در دعوایی که در آینده اقامه خواهد شد از آن استفاده شود و طرف مقابل در این مرحله حق دفاع از خویش را در برابر تأمین دلیل دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1439

انحلال مزارعه:

 1. فسخ: اگر انحلال به اراده يكي از طرفين باشد

 2. اقاله: اگر به تراضي دو طرف باشد

 3. انفساخ: اگر بدون تراضي و به صورت خود به خود باشد

بطلان عقد مزارعه

✅ حقوق مدنی نکته1440

خيارات قابل اعمال در عقد مزارعه:

الف – خيار غبن: براي احراز غبن ميزان واقعي ثمره كه امري احتمالي است معيار قرار نمي گيرد. بلكه تناسب ارزش آورده هريك از دو طرف با سهم مشاع از محصول ملاك است.

به عنوان مثال، هر گاه حصه كسي كه بيش از نيمي از ارزش عوامل زراعت را به عهده گرفته است،‌ كمتر از ثلث مشاع محصول باشد،‌ مغبون است. خواه ميزان ثمره فراوان باشد يا ناچيز.

ب – خيار عيب: در صورتي كه زراعت در زمين نياز به كارهايي خارج از حدود متعارف داشته كه بر عامل پوشيده مانده مانند جمع آوري سنگ ها يا حفر چاه و نهر براي تهيه آب، عامل حق فسخ مزارعه را دارد.

ج – خيار تعذر تسليم: مانند غصب زمين پيش از تسليم به عامل

د –  خيار تخلف از شرط فعل: ترك زراعت توسط عامل

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1439

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند.در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس،حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1440

اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.بازپرس فوری و حداکثر ظرف 5 روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند.

✅ حقوق جزا نکته1439

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم عبارتند از :

 1)قصد مجرمانه

2)شروع به اجرا

3)توقف عملیات اجرایی به واسطه حدوث موانع خارجی ( انصراف  غیر ارادی )

✅ حقوق جزا نکته1440

به جهت ضرورت وجود قصد مجرمانه در شروع به جرم ، پس شروع به جرم در جرایم غیر عمدی ممکن نیست .

✅اصول فقه نکته 1149

حکم حکومتی، حکمی است که از سوی ولی امر و حاکم جامعه بر طبق مصالح عمومی جامعه و برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط آنها با دولت و حکومت، در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صادر می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1439

دلال در صورتی تاجر محسوب می شود که شغل معمولی خویش را دلالی معاملات منقول یا غیر منقول قرار دهد.

✅ حقوق تجارت نکته1440

دلال تاجر محسوب می شود حتی اگر معامله ای که واسطه انجام آن است تجاری نباشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1439

صرف تأمین دلیل به منزله ی اعتبار داشتن دلیل نیست بلکه اگر دلیل تأمین شده در دعوایی مورد استناد واقع شود تشخیص درجه ی ارزش آن دلیل با لحاظ دفاعیات طرف مقابل بر عهده ی دادگاه خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1440

اجرای قرار تأمین دلیل توسط یکی از اعضای شورای حل اختلاف به عمل خواهد آمد.

✅ حقوق مدنی نکته1441

در صورت فسخ عقد مزارعه پيش از زرع، زمين به مزارع باز مي گردد. و اگر عامل قبل از زرع كار هايي از قبيل شخم زدن يا كود ريزي انجام داده باشد مستفاد از م 538 ق.م. مستحق اجرت المثل است.

✅ حقوق مدنی نکته1442

در صورت فسخ مزارعه بعد از كشت و قبل از ظهور ثمره، اگر بذر از آن مالك زمين باشد، بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد و بر عكس اگر بذر متعلق به عامل باشد بايد اجرت المثل زمين را بپردازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1441

در صورت رد درخواست قوق الذکر، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلا غ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1442

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده (302) ق.ا.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود.متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

✅ حقوق جزا نکته1441

به جهت ضرورت شروع به عملیات اجرایی در شروع به جرم پس شروع به جرایم ترک فعلی ممکن نیست .

✅ حقوق جزا نکته1442

شروع به جرایم مطلق هر چند دور از ذهن اما ممکن است ، پس شروع به جرمی مثل جرم جعل نیز جرم است .

✅اصول فقه نکته 1150

حکم ظاهری: عبارت است از حکمی که از سوی شارع به هنگام جهل به حکم واقعی یا شک در آن (پس از جستجو در ادله اجتهادی و نیافتن دلیل اجتهادی و عدم دسترسی به حکم واقعی) وضع شده است. (با استناد به ادله فقاهتی یا اصول عملیه مانند اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط به حکم ظاهری می رسیم). با جریان اصول عملیه، وظیفه عملی مکلف مشخص می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1441

قرارداد دلالی جایز است بنابراین:

اولاً با فوت و حجر هر یک از طرفین عقد منفسخ می شود و ثانیاً هر یک از طرفین می توانند هر زمان که مایل باشند این قرارداد را فسخ کنند.

✅ حقوق تجارت نکته1442

وفق قانون راجع به دلالان مصوب اسفند 1317 تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1441

قرار تأمین دلیل قابل اعتراض از سوی طرف مقابل نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1442

اظهارنامه وسیله ایست که می توان از آن برای مطالبه یک حق، بدست آوردن دلیل (اقرار)، اعلام آمادگی برای اجرای تعهد و … استفاده نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1443

فسخ مزارعه پس از ظهور ثمره، در عقدمزارعه هر يك از عامل و مزارع، آن چه بر عهده دارند را در ميان مي گذارند تا در برابر آن بخشي از محصول را تملك كنند، لذا پس از ظهور ثمره، به ملكيت مشاع هر دو در مي آيد و در برابر مالي كه هر كدام داده اند، ثمره را تملك مي كنند. در نتيجه هيچ يك بر ديگري برتري نداشته و اجرت المثل هيچ مالي مطالبه نمي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1444

در مورد ثمره مشترك كه پس از فسخ باقي مي ماند هر گاه درباره بقاي آن تا رسيدن زرع توافق شود، هر يك از عامل و مزارع مي تواند اجرت المثل عواملي را كه براي نگهداري از محصول به عهده دارد به نسبتي كه به حصه مشاع ديگري تعلق مي گيرد، از او بخواهد.

براي مثال؛ اگر در قرارداد مزارعه مالك زمين نيمي از محصول را مي برد و عامل نيمي ديگر،‌ مالك   مي تواند نصف اجرت المثل را از عامل بگيرد. و عامل نيز مي تواند نصف اجرت المثل كار خود را از مالك بخواهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1443

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقا تامین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1444

فک،تخفیف،یا ابقا بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

✅ حقوق جزا نکته1443

شروع به جرایم موجب مجازات حبس تعزیری درجه 6 تا 8 ، جرایم موجب مجازات جزای نقدی و شلاق تعزیری به هر درجه و جرایم موجب مجازات مصادره اموال یا انفصال دایم جرم نیست .

✅ حقوق جزا نکته1444

با خاتمه مسیر مجرمانه و گذر از مرحله شروع به جرم ، 3 حالت متصور است یا جرم تمام و کمال انجام شده و مرتکب به قصد خود می رسد و یا اینکه جرم محال یا جرم عقیم واقع می شود .

✅اصول فقه نکته 1151

تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری در علم و جهل مکلف است ولی تفاوت حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی(اضطراری) در مورد حالات دیگر مکلف مانند عسر و حرج، ضرر، اکراه و اضطرار است.

✅ حقوق تجارت نکته1443

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

✅ حقوق تجارت نکته1444

مدت اعتبار پروانه دو سال است و هر دلالی که ظرف یک ماه آخر اقدام به تجدید پروانه نکند در حکم دلال بدون پروانه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1443

مقایسه اظهارنامه با دادخواست:

 • هر دو سند عادی هستند.

 • چون هر دو وسیله ی رسمی برای مطالبه حق می باشند، لذا در مواردی نظیر مطالبه ی طلب از نوع وجه رایج شروع استحقاق خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه خواهد بود.

 • دادخواست موجب اشتغال دادگاه می شود اما اظهارنامه چنین اثری ندارد و تنها اظهارنامه را ابلاغ می کند.

 • خوانده در برابر دادخواستملزم به پاسخ گویی است و اگر پاسخ دعوا را ندهد ممکن است محکوم گردد اما مخاطب در برابر اظهار نامه ملزم به پاسخ گویی نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1444

مرجع ابلاغ اظهارنامه ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها هستند.

✅ حقوق مدنی نکته1445

موارد فسخ در عقد مزارعه:

 • حق فسخ عامل جاهل به آماده نبودن زمين (م 523 ق.م.)

 • حق فسخ مالك و زارع در صورت غبن (م 526 ق.م.)

 • حق فسخ عامل در غصب زمين مورد مزارعه قبل از تسليم توسط ثالث (م 528 ق.م.)

 • حق فسخ مزارع در جايي كه عامل عمل را انجام نمي دهد (م 534 ق.م.)

✅ حقوق مدنی نکته1446

اقاله عقد مزارعه:

در هر مرحله اي از زراعت ممكن است با توافق طرفين عقد اقاله شود. آثار آن با آن چه در فسخ گفته شد تفاوتي ندارد، منتهي در اقاله، چون عقد بر اساس توافق منحل مي شود اشكالاتي كه ممكن است در اثر فسخ ايجاد شود در اقاله با تراضي برطرف مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1445

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد،حسب مورد،هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می شود.به هرحال،مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1446

نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.

✅ حقوق جزا نکته1445

جرم عقیم جرمی است که تمام مسیر مجرمانه تا انتها رفته شده است و عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما به جهت عدم مهارت مرتکب یا وقوع عامل اتفاقی و غیر قابل پیش بینی جرم به مقصود نهایی مرتکب نرسیده است . مثلا مرتکب به جهت عدم مهارت در تیراندازی نتوانسته هدف خود را به قتل برساند .

✅ حقوق جزا نکته1446

جرم محال جرمی است که عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما در نهایت مرتکب به قصد خود نرسیده است اما این بار به جهت محال بودن امکان وقوع جرم ، یا به خاطر فقدان موضوع ( مثل سقط جنین زنی که حامله نیست ) و یا نقصان در وسیله ( شلیک کردن با تفنگی که در آن فشنگ نیست .

✅اصول فقه نکته 1152

اصل برائت عبارت است از «حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف، مشکوک باشد». یعنی هرگاه دلیل معتبری بر وجود یک تکلیف الزامی دلالت نکند، هرچند احتمال تکلیف وجود داشته باشد، در ظاهر حکم می شود که مکلف در این باره تکلیفی ندارد و ذمه او بری است.

✅ حقوق تجارت نکته1445

دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه از شرایط صدور پروانه دلالی است. کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آنان، از او بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلال حق رجحان دارند⎆⎆

✅ حقوق تجارت نکته1446

توجه داشته باشید: مراجعه به دلال برای انجام معامله فقط در معاملات بورس اجباری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1445

اگر اظهارنامه در راستای اجرای تعهد به کار گرفته شود بایستی موضوع تعهد نیز همراه با اظهارنامه تحت نظر مرجع ابلاغ قرار گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1446

دعوای مالکیت یعنی شخصی راجع به اصل حق مالکیت یا اصل حق انتفاع و یا حق ارتفاق در اموال غیر منقول اقامه دعوا نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1447

مساقات عقدي است كه به موجب آن يك طرف (مالك) درختان خود را به مدت معيني براي آبياري (و به طور كلي براي نگهداري) در ازاي سهم مشاع معين از ثمره، در اختيار طرف ديگر (عامل) قرار مي دهد.

تعريف دكتر كاتوزيان از مساقات: معامله اي است كه به منظور نگهداري درختان (يا بوته هايي كه ريشه ثابت دارند) و شركت در ثمره آن ها، بين مالك درخت يا منافع آن و عامل براي مدت معين واقع مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1448

ويژگي هاي مساقات:

✓ مساقات ويژه نگهداري از درخت است

✓ درخت بايد مثمر باشد

✓ عامل بايد انجام خدمتي را به عهده بگيرد

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1447

بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1448

تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

✅ حقوق جزا نکته1447

جرم عقیم ممکن الحصول و جرم محال جرمی ممتنع الحصول می باشد .

✅ حقوق جزا نکته1448

در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن صراحتا جرم محال موضوعی را قابل مجازات و آن را در حکم شروع به جرم دانسته است . به موجب تبصره ماده  122 : هر گاه رفتار ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لاکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است .

✅اصول فقه نکته 1153

اصل برائتی که با کمک دلیل عقلی، حجیت و اعتبار آن اثبات شود اصل «برائت عقلی» است و اصل برائتی که از راه استدلال به کتاب و سنت، حجیت آن ثابت شود اصل «برائت شرعی» است. در نوشته های کهن اصولی، گاه از اصل برائت با عنوان «برائت اصلیه» یا «استصحاب حال عقل» یا «استصحاب برائت» یاد یاد شده است(همان، صص 72 و 73).

✅ حقوق تجارت نکته1447

سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم اسنادی که معامله به وسیله دلال انجام می شود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قید کرده و ثبت دفتر را به امضاء دلال برسانند.

✅ حقوق تجارت نکته1448

تسهیل معاملات ملکی ماهیتاً دلالی معاملات ملکی است اما برخلاف دلالی الزاماً باید در چارچوب بنگاه انجام شود تا ذاتاً تجاری قلمداد گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1447

دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن تصرفات قبلی خواهان در مال غیر منقول است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1448

وجه تمایز اصلی بین دعاوی مالکیت و تصرف این است که در دعوای مالکیت خواهان برای اثبات حقانیت خویش بایستی مالکیت خود را بر مال غیرمنقول مورد ادعا، با دلیل ثابت نماید. حال آنکه در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف خواهان کافی است و نیازی به اثبات مالکیت خویش ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1449

مساقات عقدي لازم است. تعيين مدت در مورد مساقات شرط صحت عقد است. و عدم تعيين مدت، موجب بطلان عقد خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1450

در مساقات لازم است كه درخت قابليت ثمردهي را داشته باشد و ظن بر ايجاد ثمره كافي است هر چند كه بر حسب اتفاق ثمر ندهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1449

دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف  به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1450

پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است،درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند.متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند.در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود.تصمیم دادگاه در این موارد قطعی  است.

✅ حقوق جزا نکته1449

قواعد عام شروع به جرم و مجازات شروع به جرم در کتاب تعزیرات ق.م.ا پیش بینی نشده است و به نظر می رسد احکام خاصی که در خصوص مجازات شروع به جرم در کتاب تعزیرات ق.م.ا و یا قوانین خاص پیش بینی شده است به موجب این ماده نسخ شده باشند .

✅ حقوق جزا نکته1450

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه  رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

✅اصول فقه نکته 1154

همه چیز از عدم و نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات چیزی است که محتاج دلیل است. پس اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود.

✅ حقوق تجارت نکته1449

پیدا کردن خدمه نیز ماهیتاً نوعی دلالی است اما همانند دلالی معاملات ملکی باید به نحو تصدی باشد و به طور کلی ارائه هر نوع خدمات برای انجام برخی امور باید با تصدی همراه باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1450

دلالی ماهیتاً نمایندگی نیست و به همین دلیل در حکم وکالت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1449

دعاوی تصرف از جمله دعاوی غیر مالی اعتباری هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1450

هرگاه شخصی سابقا متصرف مال غیر منقولی بوده سپس دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نماید، در اینجا متصرف سابق می تواند علیه متصرف جدید دعوای تصرف عدوانی مطرح و اعاده ی تصرف خویش نسبت به ان مال را درخواست نماید.

انعقاد عقد براي كاشتن درخت در ازاي سهم مشاعي از آن مغارسه ناميده مي شود و نظر مشهور آن را باطل مي داند اما بر مبناي ماده 10 ق.م. ميسر است.

✅ حقوق مدنی نکته1452

اگر مساقات باطل باشد يا فسخ شود، تمام ثمره متعلق به مالك درختان است و عامل از حيث عمل انجام شده مستحق اجرت المثل خواهد بود.

حكم ماده 544 ق.م. در مورد فسخ بعد از ظهور ثمره مخالف با اصول كلي و قابل انتقاد است زيرا با ظهور ثمره عامل به نسبت سهم خود در آن شريك مي شود و اثر فسخ نسبت به آينده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1451

تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در نکته قبل، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یک بار مطرح شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1452

چنانچه به نظر دادگاه،قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.

✅ حقوق جزا نکته1451

برای شرکت در جرم مداخله شرکا در عملیات اجرایی جرم و عنصر مادی آن ملاک است .

✅ حقوق جزا نکته1452

برای تحقق شرکت در جرم وقوع جرم تام ضرورت ندارد بلکه اگر عمل شرکا در حد شروع به جرم متوقف شود جملگی به عنوان شریک در شروع به جرم مسئول شناخته می شوند.

✅اصول فقه نکته 1155

شیخ طوسی معتقد است که هر کس حکمی را نفی می کند باید آن نفی را اثبات کند. در بدو امر به نظر می رسد که آنچه فوقاً گفتیم با عقیده شیخ طوسی مخالف است. زیرا عدم و نفی، بنظر مرادف می آیند و اگر قبول کنیم که عدم، احتیاج به اثبات ندارد باید قبول کنیم که نفی هم دلیل نمی خواهد. اما باید دانست عقیده شیخ طوسی با آنچه گفتیم مخالفت ندارد: اگر کسی در وجود یا عدم چیزی، شک و تردید داشته با استناد به اصل عدم، بنا را بر نبودن آن چیز می گذارد (در این جا می توان گفت: نافی را نفی کافی است) ولی اگر فرد، نافی چیزی باشد (یعنی بدون تردید بگوید فلان چیز وجود ندارد) باید ادعای نفی و نبودن آن چیز را اثبات کند.

✅ حقوق تجارت نکته1451

قرارداد دلالی به جعاله نیز شبیه است زیرا وقتی دلال مستحق حق¬الزحمه است که نتیجه مورد نظر یعنی انجام معامله به وساطت او انجام شود.

✅ حقوق تجارت نکته1452

دلالی + حق¬العمل¬کاری + قائم مقام تجارتی + عاملی ⇦ اصولاً تابع قوانین وکالت هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1451

شرایط کلی طرح دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

  سبق تصرفات خواهان.

  لحوق تصرفات خوانده.

  عدوانی بودن تصرف خوانده.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1452

شرط اساسی این دعوا سبق تصرف خواهان است. لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده نیاز به اثبات ندارد چرا که کافیست خواهان سبق تصرف خود را ثابت نماید، آنگاه اگر خوانده نتواند ثابت کند که تصرف او با رضایت خواهان یا به وسیله قانونی بوده محکوم به رفع تصرف می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1453

ساير مقررات مساقات تابع احكام مزارعه است با اين تفاوت كه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار نموده و يا با ديگري شريك شود. انتقال معامله (واگذاري موقعيت قراردادي) به غير از سوي عامل در مزارعه و مساقات ممكن نيست مگر با اذن مزارع يا مالك (قسمت اخير مواد 541 و 545 ق.م.)

✅ حقوق مدنی نکته1454

مقايسه مزارعه و مساقات:

1.در مزارعه منافع زمين مورد معامله قرار مي گيرد و در مساقات منافع درخت و بوته هاي ثابت در زمين

2.در مزارعه، عامل بايستي زمين را بكارد و محصول را تقسيم كند، ولي در مساقات، عامل مامور نگاهداري و آبياري درختان موجود است نه درختكاري (مغارسه)

3.در مزارعه عامل مي تواند بدون اذن مزارع براي زراعت اجير بگيرد اما در مساقات عامل نمي تواند بدون اذن مالك وكيل بگيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1453

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند.چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات قانونی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1454

بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است،برای مدت معین صادر کند:

الف)معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛

ب)منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ)منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت)ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث)ممنوعیت خروج از کشور

✅ حقوق جزا نکته1453

در مورد جرائم غیرعمدی چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

✅ حقوق جزا نکته1454

مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم یکی از جهات مخففه قضایی محسوب می شود که به قاضی این اجازه را می دهد که مجازات شریک را تخفیف دهد .

✅اصول فقه نکته 1156

شباهت اصل برائت با اصل عدم: شباهت بین آنها در آن است که در هر دو، بنا را بر عدم و نبودن می گذاریم.

✅ حقوق تجارت نکته1453

دلالی عقدی است معوض با این وجود عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت باعث بطلان قرارداد نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1454

ید دلال امانی است و زمانی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشد.

ماده 339 قانون تجارت برای دلال در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن معاملات در ید وی قرار داده شده است فرض مسئولیت نموده این مسئولیت ناشی از قرارداد بوده و تعهد در آن تعهد به نتیجه می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1453

استناد به سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی تنها مثبت سبق تصرف طرفی است که به آن استناد نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1454

در اینجا لازم است دعوای تصرف عدوانی را با خلع ید و تخلیه ید نیز مقایسه کنیم. دعوای خلع ید به معنای اعم مشتمل بر سه مورد دعوای فوق الذکر است.

✅ حقوق مدنی نکته1455

در مساقات اثر فسخ و بطلان يكسان است و در هيچ كدام به عامل حصه مشاع از ثمره داده نمي شود خواه پيش از ظهور ثمره باشد يا بعد از آن.

قاعده فوق در جايي كه فسخ پيش از ظهور ثمره باشد با قاعده مزارعه تفاوتي ندارد (م 538 ق.م.). در هر دو عقد از قواعد عمومي مربوط به مالكيت تبعي پيروي مي شود فقط در مزارعه ثمره تابع بذر است و در مساقات تابع ملكيت درخت.

اما در جايي كه فسخ پس از ظهور ثمره باشد، تفاوت دارند، در مساقات ثمره همچنان متعلق به مالك درخت است. اما در مزارعه مطابق ماده 539 ق.م. عمل مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1456

مضاربه عقدي است كه به موجب آن يك طرف (مالك) سرمايه مي دهد تا طرف ديگر (عامل يا مضارب) با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1455

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1456

قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1455

در نظام حقوقی ایران برای معاونت در جرم از نظام مجرمیت استعاره ای استفاده شده است به این ترتیب که معاون مجرمیت خود را از مباشر به عاریه میگیرد.

✅ حقوق جزا نکته1456

با توجه به نظام مجرمیت استعاره ای معاونت ، رفتار مباشر باید جرم باشد تا معاونت در آن نیز جرم محسوب شود .

✅اصول فقه نکته 1157

شباهت اصل برائت با اصل عدم:

 1. اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف.

 2. اصل عدم، اصلی است عقلی و از مستقلات عقلی است درحالی که اصل برائت اصلی است شرعی مگر اینکه دلیل آن را «قاعده قبح عقاب بلابیان» که قاعده ای عقلی است بدانیم که در این صورت اصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود..

 3. اصل برائت در جایی بکار می رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و کیفر و آثار دیگر تکلیف، بنا را به نبودن آن بگذاریم در حالی که اصل عدم، اعم است از مرحله واقع و مرحله ظاهر.

✅ حقوق تجارت نکته1455

دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این¬که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

✅ حقوق تجارت نکته1456

در صورتی که دلال در نفس معامله ذینفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد در غیر این صورت ⇩

مسئول جبران خسارت وارده           +           محکومیت به جزای نقدی

✺نکته: تفاوت منتفع و سهیم بودن در این است که در فرض ذینفع بودن دلال نفع غیر مستقیم در منعقد شدن قرارداد دارد ولی در فرض سهیم بودن دلال در آثار ناشی از عقد سهیم می شود مثلاً انتقال بخشی از مالکیت به او.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1455

دعوای خلع ید به مفهوم اعم همان دعوای اثبات مالکیت است که خواهان باید با ارائه دلیل، مالکیت خویش را ثابت نماید. در دعوای خلع ید، ید خوانده از ابتدا غاصبانه بوده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1456

دعوای تخلیه ید در حالتی اتفاق می افتد که طرفین بر مالکیت خواهان اذعان دارند، هم چنین خواهان می پذیرد که تصرف خوانده از ابتدا غاصبانه نبوده بلکه قانونی بوده اما مدعی است که ادامه ی تصرف خوانده بر آن مال بدون مجوز و غیر قانونی است.

✅ حقوق مدنی نکته1457

نتيجه مضاربه ايجاد يك شخص حقوقي مستقل از شركا نيست بلكه معاملات به نام عامل صورت      مي گيرد و سود يا زيان آن به هر دو (مالك و عامل) مي رسد.

✅ حقوق مدنی نکته1458

اوصاف عقد مضاربه:

 1. از تركيب چند عقد به وجود آمده است:

– از سويي صاحب سرمايه به عامل وكالت مي دهد تا به حساب او تجارت كند (وكالت)

– از سوي ديگر اصل سرمايه و اموالي را كه از آن محل تهيه مي شود به امانت به عامل مي سپارد (وديعه)

– از طرف ديگر اگر از تجارت سودي بدست آيد، مالك و مضارب در آن شريك هستند. (شركت)

 1. مضاربه از زمره عقود عهدي است:

در عقد مضاربه هيچ مالي به مضارب تمليك نمي شود و او حق عيني بر سهمي از سرمايه يا اموال مالك پيدا نمي كند. در اثر اين پيمان تعهداتي براي طرفين به وجود مي آيد كه در نتيجه اجراي آن ها ممكن است عامل مالك مالي شود. مالي را كه هنوز به وجود نيامده نمي توان به ديگري تمليك نمود.

 1. مضاربه عقدي معوض است:

از يك طرف، عامل خدمات خود را در اختيار مالك قرار مي دهد و از طرف ديگر، اگر سودي در نتيجه تجارت به بار آيد، سهم مشاعي از آن متعلق به عامل مي شود. البته عوضي كه در برابر كار خود دريافت مي كند جنبه احتمالي دارد و منوط به كسب منفعت است.

 1. مضاربه عقدي است جايز و هيچ التزامي براي طرفين ايجاد نمي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1457

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود،این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1458

در صورت قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می کند.

✅ حقوق جزا نکته1457

با توجه به نظام مجرمیت استعاره ای معاونت ، رفتار معاون در وقوع و ارتکاب جرم توسط مباشر باید تأثیر بگذارد پس اگر معاون به طور کامل انجام شود اما هیچ اقدامی از سوی مباشر صورت نگیرد عمل معاون هم جرم محسوب نمی شود .

✅ حقوق جزا نکته1458

شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم ، جرم است .

✅اصول فقه نکته 1158

نسبت بین این دو اصل عموم و خصوص مطلق است و اصل عدم، عام و اصل برائت، خاص است.

✅ حقوق تجارت نکته1457

دلال ضامن اجرای معاملاتی نیست که توسط او انجام گرفته است مگر آن که:

1-دلال در معامله سهیم باشد که در این صورت مسئولیت اجرای تعهد به عهده دلال و آمر به نحو تضامن خواهد بود.

2- هر گاه طرفین معامله یا یکی از آن ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد.

3-هرگاه شرط ضمان دلال در اجرای معامله شود.

4-هرگاه دلال ضامن یکی از طرفین معامله باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1458

هرچند دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها دلالی می کند و همین طور ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می شود نیست ولی در هر دو قسمت می توان برای دلال شرط ضمان کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1457

در دعوای تصرف عدوانی خواهان با استناد به سبق تصرف خویش الزامی به ارائه دلیل مالکیت ندارد و تقاضای اعاده ی تصرف خود بر ملکی را دارد که خوانده عدواناً تصرف نموده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1458

وجه اشتراک این سه دعوا این است که اگر خواهان پیروز شود خوانده از ملک متنازعٌ فیه اخراج خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته1459

سرمايه اي كه مالك در اختيار عامل مي گذارد بايد در قالب وجه نقد باشد. اعم از اين كه وجه نقد رايج داخلي باشد يا پول خارجي (ارز)، اگر سرمايه چيزي غير از وجه نقد باشد، رابطه طرفين تابع احكام مضاربه نخواهد بود. همچنين سرمايه بايد معلوم و معين باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1460

مطابق راي وحدت رويه پول هاي خارجي وجه نقد محسوب مي شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1459

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات،ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار  یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم،وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1460

اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

✅ حقوق جزا نکته1459

معاونت در معاونت در حقوق ایران به نظر جرم نیست .

✅ حقوق جزا نکته1460

رفتار و مصادیق معاونت جرم به طور حصری در قانون پیش بینی شده است ، به موجب ماده 126 ق.م.ا :اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

الف – هر کس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد .

ب-هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد .

هر کس وقوع جرم را تسهیل کند .

✅اصول فقه نکته 1159

برخی علماء، اصل در اشیاء را «منع» و «حَظر» دانسته اند و معتقدند چون همه مخلوقات از جله انسان، ملک خداوند هستند انسان نمی تواند هیچ گونه تصرفی انجام دهد مگر اینکه از سوی شارع به او اجازه داده شود. زیرا تصرف در ملک دیگری بدون اذن او عقلاً ممنوع است(همان، ص73). اما گروه دیگری، اصل را «اباحه» و «جواز» دانسته اند و معتقدند تا زمانی که نه و منعی از سوی شارع نسبت به عملی صادر نشده باشد انجام آن کار، مباح و مجاز خواهد بود. برخی نه اصالة الإباحه و نه اصالة الحظر را پذیرفته اند بلکه قائل به توقف شده اند(همان).

✅ حقوق تجارت نکته1459

دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد رد و بدل شده از ناحیه طرفین معامله می¬باشد اگر امضاها مربوط به اشخاصی باشد که به توسط او معامله کرده اند.

✅ حقوق تجارت نکته1460

چنانچه معامله منعقد شده توسط دلال، فسخ یا اقاله شود و این فسخ یا اقاله ناشی از عمل او باشد حق مطالبه دلالی از او سلب می شود. اما در صورتی که مستند به فعل یا ترک فعل وی نباشد مستحق اجرت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1459

وجه اشتراک میان دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید این است که خواهان بایستی با ارائه دلیل، مالکیت خویش را ثابت نماید و تفاوت این دو با هم در این است که در خلع ید، تصرفات خوانده از ابتدا غیر قانونی بوده اما در تخلیه ید، شروع تصرف قانونی بوده و ادامه ی تصرفات خوانده غیر قانونی و غاصبانه بوده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1460

وجه افتراق دعوای تصرف عدوانی نسبت به خلع ید و تخلیه ید این است که در تصرف عدوانی خواهان نیازی به ارائه دلیل مالکیت ندارد و فقط اثبات سبق تصرف او کافی است به عبارت دیگر در دعاوی تصرف قانونگذار به دنبال حمایت از متصرف است حتی اگر واقعاً مالک نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته1461

عامل بايد با سرمايه اي كه در اختيار او گذاشته مي شود، تجارت كند. پس پيماني كه بين دو نفر در رابطه با امور كشاورزي يا صنعتي بسته مي شود، تابع قواعد مضاربه نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1462

در صورتي که مضاربه، مطلق باشد (يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد) عامل مي‌تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1461

هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود،یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب،تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفین،قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1462

در صورت الغای قرار تامین یا نظارت قضایی،این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

✅ حقوق جزا نکته1461

سکوت یا عدم اعلام جرم از مصادیق معاونت نیست .

✅ حقوق جزا نکته1462

با توجه به مصادیق و رفتار معاونت مشاهده می شود که اغلب مصادیق معاونت در قالب فعل قرار می گیرد اما به نظر می رسد که تسهیل در وقوع جرم به عنوان یکی از مصادیق معاونت از طریق ترک فعل نیز محقق می شود .

✅اصول فقه نکته 1160

 1. اصل حَظر و اصل اباحه برای فهمیدن و شناختن حکم واقعی قضیه بکار می رود اما اصل احتیاط و اصل برائت در مقام اثبات حکم ظاهری بکار گرفته می شود.

 2. اصل حَظر و اصل اباحه برای شناختن حکم موضوعی است اما اصل احتیاط و اصل برائت ناظر به عمل مکلف است و برای درک تکلیف و وظیفه افراد است.

 3. اصل حَظر و اصل اباحه یک اصل عقلی است اما اصل احتیاط و اصل برائت می تواند اصل شرعی یا عقلی باشد.

 4. اصل اباحه صرفاً تکلیف تحریمی را منتفی می سازد (ممنوعیت عمل را بر می دارد) اما اصل برائت هم تکلیف تحریمی و هم تکلیف وجوبی مشکوک را مرتفع می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1461

انعقاد قرارداد دلالی با هدف انجام معاملات ممنوعه باطل است و دلال مستحق اجرت نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1462

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1461

اگر شخصی در مورد ملکی امکان طرح دو دعوای مالکیت(خلع ید) و تصرف عدوانی را داشته باشد، در این صورت اگر:

 • ابتدا دعوای مالکیت مطرح کند در این حالت دیگر امکان طرح دعوای تصرف عدوانی برای او ممکن نیست.

 • ابتدا دعوای تصرف عدوانی مطرح کند و در این دعوا شکست بخورد، می تواند نسبت به اقامه ی دعوای مالکیت اقدام نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1462

مقررات دعاوی تصرف در املاک مشاع نیز قابل اجراست.

✅ حقوق مدنی نکته1463

در مضاربه سهم هر طرف از سود بايد به نحو مشاع (از قبيل نصف، ثلث، ربع و …) تعيين شده باشد. اگر شرط شده باشد كه تمام سود متعلق به مالك باشد يا سود يكي از طرفين همواره ثابت باشد، احكام مضاربه در آن جاري نخواهد بود و بر حسب مورد، ممكن است عقد ديگري باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1464

مضاربه عقدي جايز است ليكن مي توان به موجب شرط، حق فسخ طرفين يا يكي از آن ها را در مدت معين سلب نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1463

در صورتی که متهم دستورهای مندرح در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادرستان برسد و یا پیشنهاد دادستان برید و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1464

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تامین صادره شده است، تخلف کند،قرار نظارت لغو و و قرار تامین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل،قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد.مفاد این نکته در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می شود و نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

✅ حقوق جزا نکته1463

برای تحقق معاونت در جرم وجود تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است . لذا هر گونه مساعدت و کمک بعد از وقوع جرم از شمول معاونت خارج است و ممکن است مصداق جرم مستقلی باشد . مانند اخفاء مال مسروقه توسط شخصی غیر از سارق بعد از وقوع سرقت ( ماده 662 کتاب تعزیرات ) یا جرم موضوع ماده 636 کتاب تعزیرات ( اخفای جسد مقتول ) .

✅ حقوق جزا نکته1464

به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 هر گاه مالک ظرف 1 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، مالکیت خود را با اظهار نامه به انتقال گیرنده اطلاع ندهد او معاون در رجم انتقال مال غیر محسوب می شود . ( در این فرض هم یک ترک فعل به عنوان مصداقی از معاونت معرفی شده و هم به طور استثنایی عمل پس از وقوع جرم به عنوان معاونت معرفی شده است . )

✅اصول فقه نکته 1161

بین اخباریون و اصولیون در مورد شبهه ی حکمی تحریمی اختلاف نظر وجود دارد به این بیان که در شبهه ی حکمی تحریمی، اخباریون قائل به اصل احتیاط و اصولیون، قائل به اصل برائت هستند.

✅ حقوق تجارت نکته1463

دلال زمانی مستحق اجرت است که ⇩

به وظیفه دلالی خود عمل نموده + معامله بین طرفین به وساطت او تمام شده باشد

✺نکته: معامله به وساطت او تمام شده باشد = معامله منعقد شده باشد نه این که اجرا شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1464

دلال مستحق اجرت نیست در صورتی که:

 1-معامله از نوع معاملات ممنوع باشد

 2-معامله به وساطت یا راهنمایی او تمام نشده باشد

 3-اقدام به نفع طرف دیگر نموده باشد

 4-برخلاف عرف تجاری محل وجهی اخذ کرده باشد

✺نکته: در خصوص موارد 3 و4 علاوه بر آن که دلال مستحق اجرت نخواهد بود به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1463

استفاده از مقررات دعاوی تصرف حتی در مورد قطع انشعاب آب، برق،گاز، تلفن وآسانسور و مانند آن امکان پذیر است مگر آنکه قطع این انشعابات بر اساس قانون یا قرارداد به عمل آمده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1464

رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی بوده و رسیدگی به این دعاوی بدون رعایت تشریفات و خارج از نوبت خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1465

تعيين مدت در مضاربه باعث لزوم آن نمي شود. با اين وجود طرفين مي توانند بر التزام به حفظ عقد در مدت معين تصريح نمايند و حق فسخ خويش را براي مدت معين ساقط كنند.

✅ حقوق مدنی نکته1466

اثر تعيين مدت در عقد مضاربه آن است كه پس از انقضاي مدت مضاربه، عامل نمي تواند با سرمايه معامله كند مگر به اجازه جديد از سوي مالك. با اجازه مجدد مالك،‌ عقد با همان شرايط قبلي ادامه مي يابد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1465

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر عبت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1466

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف)بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب)به منظور فراری دادن مرتکب حرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ)به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت)همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

✅ حقوق جزا نکته1465

برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد میان معاون با مرتکب جرم شرط است . منظور این است که مباشر در راستای توافق به عمل آمده با معاون مرتکب جرم شده باشد .

✅ حقوق جزا نکته1466

برای وجود وحدت قصد نیازی به تبانی نیست و این وحدت قصد می تواند در یک لحظه و در سر صحنه جرم حاصل شود.

✅اصول فقه نکته 1162

مجرای اصل برائت، شک در تکلیف یا شک در توجه تکلیف به مکلف یا شک در اصل تکلیف یا شبهه بدوی (ابتدایی) است. خلاصه اینکه ازدیدگاه اصولیان، اصل برائت در تمام مواردی که اصل وجود تکلیف مورد شک و تردید قرار گیرد جاری خواهد بود اعم از شبهات تحریمی، وجوبی، شبهات موضوعی و حکمی(همان، ص106).

✅ حقوق تجارت نکته1465

دلال حق دارد مخارج انجام معامله را اخذ نماید در صورتی که:

1-  شرط شده باشد که مخارج را بگیرد ولو آن¬که معامله سر نگیرد

2-  عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند

✺نکته: برخلاف حق العمل کار دلال اصولاً مستحق دریافت مخارجی که برای انجام تعهد خود متحمل شده نمی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1466

دلال در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده ‌حق حبس نخواهد داشت برخلاف حق العمل کار.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1465

رسیدگی به دعاوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود و بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به این دعاوی رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1466

ممکن است شخصی به عنوان امین(مانند سرایدار،خادم،کارگر و مانند اینها) ملک غیر را تحت تصرف خویش داشته ولی اکنون از تحویل ملک خودداری میکند،    در این صورت مالک می تواند با ارسال اظهارنامه رفع تصرف وی را درخواست نماید. با ارسال این اظهارنامه اگر مخاطب ظرف ده روز اقدام به رفع تصرف ننماید از آن پس متصرف عدوانی محسوب شده و مالک می تواند دعوای تصرف عدوانی علیه این شخص مطرح نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1467

تعيين مدت در مضاربه ممكن است به يكي از منظورهاي زير باشد:

– ايجاد التزام براي طرفين: بدين معنا كه پيش از پايان مدت، مالك نتواند عقد را بر هم زند و عامل نيز نتواند از ادامه تجارت خودداري كند.

– اعلام پايان مدت مضاربه: بدين معنا كه اذن مالك خود به خود از بين برود و نيازي به اعلام اراده او در فسخ نباشد.

– به منظور بدست آوردن هر دو نتيجه فوق: بدين معنا كه طرفين بخواهند عقد را تا مدتي لازم سازند و از همان ابتدا نيز تاريخ پايان رابطه حقوقي خويش را اعلام كنند.

✅ حقوق مدنی نکته1468

مضاربه عقدي است مبتني بر اذن مالك براي انجام تجارتي كه مورد نظر اوست و شخصيت عامل در چگونگي انجام كار و ايجاد اعتماد مالك موثر است. به همين جهت عامل نمي تواند نيابتي را كه به او سپرده شده به ديگري واگذار نمايد مگر اجازه مالك را داشته باشد.

در اينجا دو فرض را بايد از هم جدا كنيم:

فرض اول – اگر عامل مجاز باشد تا با سرمايه مالك عقد مضاربه ديگري را منعقد نمايد⇜ مضاربه دوم عقدي مستقل بوده و طرفين آن عامل قبلي و عامل جديد است و نسبت به مالك اثري ندارد.

فرض دوم – اگر عامل مجاز در واگذاري مضاربه به ديگري باشد و مضاربه را به ديگري منتقل نمايد⇜ خود عامل كنار مي رود و عامل جديد به جاي او با مالك رابطه حقوقي خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1467

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات  دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائی تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون،حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.(درصورت رد درخواست،این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ،اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده(258) این قانون اعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1468

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده،در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید و رای کمیسیون قطعی است.

✅ حقوق جزا نکته1467

به جهت ضرورت وجود وحدت قصد چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود

✅ حقوق جزا نکته1468

به جهت ضرورت وجود وحدت قصد معاونت در جرایم غیر عمدی غیر ممکن است .

✅اصول فقه نکته 1163

شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه:

شبهه وجوبیه زمانی است که شک می کنیم کاری واجب است یا واجب نیست = شک در وجوب است بدون احتمال حرمت = احتمال وجوب عملی وجود داشته باشد.

شبهه تحریمیه زمانی است که شک می کنیم کاری حرام است یا حرام نیست = شک در حرمت است بدون احتمال وجوب = احتمال حرمت عملی وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1467

دلال در رشته های مختلف می تواند دلالی کند و همچنین شخصاً نیز می تواند معامله کند.

✅ حقوق تجارت نکته1468

دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر دلالي كند مشروط بر این که آمرين را از این امر مطلع نمايد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1467

ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدید نظر امکانپذیر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1468

اگر متصرف عدوانی در ملک احداث بنا یا غرس اشجار نموده باشد و دادگاه بدوی رأی رفع تصرف را صادر نموده باشد، این بنا یا درختان در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک باشد و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید. اما صرف تقاضای تجدیدنظر نسبت به حکم صادره در دعوای تصرف عدوانی برای حفظ بنا یا درختان کافی نخواهد بود. با انقضای مدت یک ماه اگر دادخواست مالکیت تقدیم شده باشد بناها و درختان باقی می ماند تا نتیجه ی دعوای مزبور ورشن شود و اگر دادخواست تقدیم نشده باشد به تقاضای محکومٌ له بناها و درختان قلع و قمع خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته1469

عامل بايد اعمالي را كه عرفا براي تجارت لازم است انجام دهد براي مثال اگر در تجارت خاصي كه مورد نظر طرفين است به طور معمول و در عرف به صورت نسيه فروخته مي شود، ‌براي فروش نسيه توسط عامل، نمي توان وي را ملامت نمود. اما اگر براي انجام عملي كه در عرف، به اجير رجوع مي شود، عامل خود آن را انجام دهد،‌حق مطالبه اجرت را نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1470

تعهد عامل در عقد مضاربه عبارت است از فعاليت تجاري در جهت كسب سود. اين تعهد از نوع تعهد به وسيله بوده و در صورت عدم تحصيل سود يا ورود ضرر تقصير عامل از سوي مالك بايد ثابت شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1469

جبران خسارت موضوع نکات فوق این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1470

بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعلام می کند که برای برادت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

✅ حقوق جزا نکته1469

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی به شرح زیر است :

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

ت – در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

✅ حقوق جزا نکته1470

در جرایم موجب تعزیر مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است .

✅اصول فقه نکته 1164

کاربرد اصل برائت در حقوق:

1-  اصل برائت به معنای برائت از تکلیف( برائت به معنای اصولی)

الف) شک در جرم بودن عمل ب)شک در قلمرو مفهومی جرم ج) شک در جزئیات عمل ارتکابی د)شک در تکلیف وجوبی.

2-  اصل برائت به معنای برائت از اتهام و مجازات

الف)تردید در انتساب جرم به متهم(استناد به اصل عدم)  ب)تردید در میزان مجازات(اصل قانونی بودن مجازات)

3-  اصل برائت به معنای برائت ذمه از دین

      الف) تردید در ثبوت دین(استناد به اصل عدم)  ب) تردید در ثبوت ضمان قهری(استناد به اصل عدم)

✅ حقوق تجارت نکته1469

دلال از معامله با خود ممنوع است مگر این¬که⇜ آمر فروش کالا را به قیمت معینی به دلال عرضه کرده باشد یا ⇜کالا دارای مظنه بورسی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1470

دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا این که تعهدات آن¬ها را به موقع اجرا گذارد مگر این که اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1469

اگر متصرف عدوانی در دوران تصرف خود در ملک زراعت کرده باشد و سپس محکوم به رفع تصرف گردد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، بایستی فوراً آن را برداشت نماید و بابت مدت تصرف خویش در ملک اجرت المثل بدهد. اما اگر محصول نرسیده باشد یکی از این سه راه باید اتخاذ شود:

 • محکوم له بهای بذر و دسترنج متصرف عدوانی رابپردازد و محصول را تصرف نماید.

 • متصرف عدوانی تا زمان برداشت محصول به تصرف خویش ادامه دهد و به محکوم له اجرت المثل استفاده از زمین را بدهد.

 • محصول زراعت قلع و قمع شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1470

در هر حال قلع وقمع زراعت ممکن نخواهد بود مگر با قطعی شدن حکم صادره علیه متصرف عدوانی.

✅ حقوق مدنی نکته1471

مضارب نسبت به سرمايه اي كه در اختيار وي قرار گرفته است امين محسوب مي شود. بنابراين در صورت ورود ضرر يا تلف سرمايه مسئوليتي نخواهد داشت. مگر با اثبات تعدي يا تفريط.

✅ حقوق مدنی نکته1472

قانون گذار قرارداد مضاربه اي كه در آن  تمام منافع، مال مالک باشد  را باطل دانسته و عامل را بر اساس قاعده استيفا مستحق دستمزد مي داند. در ماده 557 ق.م. استحقاق عامل به اجرت المثل از باب استيفا است.

اگر قصد عامل از انجام عمل به صورت تبرعي و مجاني باشد ديگر مستحق اجرتي نخواهد بود. توجه داشته باشيد كه اصل بر عدم تبرع است لذا قصد تبرع عامل بايد ثابت شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1471

در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع،اتخاذ تصمیم می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1472

پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات،بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب،اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته1471

به طور استثنایی در مورد جرم موجب مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است .

✅ حقوق جزا نکته1472

در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ، مجازات معاوان یک تا دو درجه پایین تر از میزان تعزیر فاعل اصلی جرم می باشد.

✅اصول فقه نکته 1165

با توجه به قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان»، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه گرفته می شود. پس اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری از نتایج حقوقی اصل برائت است. به عبارت دیگر، مبنای اساسی «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری»، قاعده عقلی «قیح عقاب بلابیان» است. از این رو قوانین ارفاقی و تخفیفی، به گذشته عطف می شوند. زیرا عطف بماسبق شدن این دسته از قوانین، با قاعده قبح عقاب بلابیان منافاتی ندارد. اصل 169ق.ا و ماده 10ق.م.ا بیانگر این اصل می باشد. البته هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود تصریح کرد که مفاد ماده مزبور از قوانین و احکام الهی، از جمله قوانین راجع به قصاص که از صدر اسلام تشریع شده اند انصراف دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1471

چنانچه دلال از طرف یکی از طرفین معامله بدون اجازه، دین او را تأدیه کند پرداخت باطل نبوده لکن به علت این که پرداخت بدون اذن بوده حق مراجعه و مطالبه وجه پرداختی از مدیون را ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته1472

دلال ملزم است علاوه بر دفاتر تجاری یک دفتر دیگر به نام دفتر دلالی تنظیم و نگهداری کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1471

حکم بدوی رفع تصرف عدوانی با تقاضای محکوم له فوراً و قبل از قطعیت قابل اجراست به عبارت دیگر هرچند این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است اما اینجا تقاضای تجدیدنظر استثنائاً مانع از اجرای حکم نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1472

خواهان دعوای تصرف عدوانی می تواند علاوه بر رفع تصرف اجرت المثل ایام تصرف محکوم علیه را نیز مطالبه کند.

✅ حقوق مدنی نکته1473

شرط ضمان بر مضارب نسبت به سرمايه و همچنين شرطي كه به موجب آن مقرر شده باشد تا زيان ناشي از فعاليت تجاري متوجه مالك نباشد، موجب بطلان عقد مضاربه خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1474

در مضاربه مي توان شرط نمود در صورت ورود خسارت يا تلف سرمايه،مضارب متعهد باشد تا از اموال خويش به ميزان خسارت يا تلف، مجانا به مالك تمليك نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1473

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم،قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول،پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را بطور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند.چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد،قرار موقوفی تعقیب صادر و طبق مقررات فوق اقدام می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1474

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند،صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد.در این صورت،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

✅ حقوق جزا نکته1473

هر کس از فرد نابالغ  به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1474

هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات کعاونت در آن جرم محکوم می شود .

✅اصول فقه نکته 1166

اصل 167ق.ا: «قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». از نظر برخی محققان، اصل 167ق.ا شامل همه مسائل حقوقی و کیفری می شود و لذا اصل 167ق.ا بر اصل 36ق.ا (که بیانگر اصل قانونی بودن مجازات است) حکومت دارد به این معنا که اصل 167ق.ا، دامنه موضوع اصل 36ق.ا(مستند قاضی در صدور حکم یعنی قانون) را به نحو تعبدی و تنزیلی و ادعایی، توسعه داده و قاضی را مجاز در صدور حکم – حتی در امور کیفری و مجازاتها – با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، می نماید. لازم به ذکر است که نظر برخی حقوقدانان جزایی با دیدگاه فوق، مخالف بوده و همین دیدگاه مخالف، در حقوق جزا غلبه دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1473

دفتر دلالی از حیث شرایط شکلی و تنظیمی تابع مقررات راجع به دفاتر تجاری است.

✅ حقوق تجارت نکته1474

قائم¬مقام¬تجارتی ⇦ کسی است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است؛ سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1473

صدور دستور موقت در دعاوی تصرف امکانپذیر است اما دستور موقت با صدور رای به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی مرتفع و بلا اثر می شود، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دستور جدیدی صادر نماید، این در حالیست که در سایر دعاوی اگر دستور موقت صادر شده و سپس در اصل دعوا از سوی دادگاه بدوی رای به ضرر خواهان صادر شود دستور موقت صادره به قوت خویش باقی است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر آن را فسخ کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1474

صدور دستور موقت در دعاوی تصرف امکانپذیر است اما دستور موقت با صدور رای به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی مرتفع و بلا اثر می شود، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دستور جدیدی صادر نماید، این در حالیست که در سایر دعاوی اگر دستور موقت صادر شده و سپس در اصل دعوا از سوی دادگاه بدوی رای به ضرر خواهان صادر شود دستور موقت صادره به قوت خویش باقی است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر آن را فسخ کند.

✅ حقوق مدنی نکته1475

عقد مضاربه عقدي جايز است و به واسطه موت يا جنون يا سفه احد طرفين منحل مي گردد.

در صورت ورشكسته شدن مالك، عامل براي دريافت سهم خود از سود لازم نيست كه داخل غرما شود زيرا وي در منافع حاصله مشاعا شريك است و در زمره طلبكاران قرار نمي گيرد.

✅ حقوق مدنی نکته1476

تعيين مدت در خيار شرط، اجاره، كفالت موقت، مزارعه، مساقات، عقد موجد حق انتفاع در رقبي و نكاح موقت شرط است والا عقد باطل است.

بنابراين تعيين مدت در مضاربه شرط نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1475

هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات توسط دادستان که برای کشف حقیقت لازم نباشد،موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1476

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس،در خصوص عدم صلاحیت،پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد  و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود.قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین ماخوذه رفع اثر نمایدم.

✅ حقوق جزا نکته1475

هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات ، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد .

✅ حقوق جزا نکته1476

عوامل موجه جرم عواملی عینی است و هم در مباشر جرم و هم بر معاون او اثر می گذارد اما عوامل رافع مسؤولیت کیفری شخصی هستند و تأثیر آن بر مباشر لزوما باعث تأثیر آن بر معاون جرم نخواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1167

از اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم خارج شده و از اصل تفسیر به نفع متهم، دو قاعده فرعی تر خارج می شود:

اول) قاعده لزوم تفسیر مضیق در مورد قوانین تعیین کننده جرم و مجازات: اگر نتوان با کمک قواعد کلی محاوره و اصول لفظی(مانند تمسک به مفهوم مخالف و مفهوم موافق، اصالة العموم، اصالة الإطلاق، اصلة الظهور و …) مراد قانونگذار را به دست آورد و در نهایت شک و شبهه ای وجود داشته باشد قاضی باید به گونه ای تفسیر کند که فقط شامل قدر متیقن و حداقل موارد باشد یعنی مفهوم و مصداق جرم را حتی الإمکان محدود و مضیَّق کند و آن را کاهش دهد.

دوم) قاعده لزوم تفسیر موسع در قوانین ارفاقی: هرگاه قانونگذار در مقام بیان موارد معافیت از مجازات یا تخفیف و ارفاقی برای متهم باشد باید آن را به صورت موسع و گسترده تفسیر کرد تا موارد آن افزایش یابد.

✅ حقوق تجارت نکته1475

قائم¬مقام¬تجارتی تاجر نیست بلکه وکیل است = قائم¬مقام¬تجارتی اعمال لازم را به نام و به حساب رئیس تجارت خانه انجام می دهد.

✅ حقوق تجارت نکته1476

با وجودی که قائم¬مقام¬تجارتی تاجر محسوب نمی شود اما معاملاتی که برای امور تجاری تجارتخانه انجام می دهد تجاری محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1475

در این دعوا کافیست که خواهان سبق تصرف بدون مزاحم خویش را ثابت کند و در این صورت اگر خوانده نتواند مجوز قانونی برای اقدام خویش ارائه دهد به رفع مزاحمت محکوم خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1476

هرگاه شخصی سابقاً برای مدتی از حق انتفاع در ملک غیر یا حق ارتفاق استفاده می نموده اما مالک آن ملک یا هر شخص دیگری بدون مجوز قانونی مانع از این استفاده گردد، در این حالت شخص می تواند با اثبات این که سابقاً از این حق استفاده می نموده است، دعوای ممانعت از حق اقامه کند و اگر خوانده نتواند ثابت نماید که ممانعت او با مجوز قانونی بوده به رفع ممانعت محکوم خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته1477

جعاله عقدي است كه به موجب آن يك طرف انجام كاري را به طرف ديگر ايجاب نموده و متعهد      مي شود تا در ازاي انجام اين كار، اجرتي را پرداخت نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1478

جعاله عقدي معوض است كه طرفين آن مشتمل بر جاعل و عامل و عوضين آن مشتمل بر عمل و جعل (اجرت) مي باشد.

طرفين جعاله :

جاعل: شخصي كه انجام عمل را درخواست مي نمايد

عامل: طرف مقابل كه انجام كار را بر عهده مي گيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1477

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد،دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست،از طریق شعبه بازپرسی  بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1478

در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.

✅ حقوق جزا نکته1477

سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است .

✅ حقوق جزا نکته1478

گروه  مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

✅اصول فقه نکته 1168

اصل تفسیر به نفع متهم و نیز اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری بیانگر جرم  و مجازات و اصل تفسیر موسع در قوانین ارفاقی همگی از اصول عملیه بشمار می آیند که تنها در صورت شک در مراد قانونگذار قابل اجرا است. اما در صورتی که با توجه به اصول لفظی مانند اصالة العموم و اصالة الإطلاق یا سایر فنون استنباط مانند تمسک به مفهوم مخالف و موافق یا با کمک سایر قراین و شواهد تاریخی بتوان مراد قانونگذار را به دست آورد دیگر نوبت به اجرای این اصول نمی رسد زیرا موضوع این اصول، شک در مراد قانونگذار است و هرگاه از طرق دیگر شک برطرف گردید موضوع اجرای اصول عملیه منتفی می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1477

اختیارات قائم¬مقام¬تجارتی تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.

✅ حقوق تجارت نکته1478

قائم¬مقام¬تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی¬تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1477

در این دعوا خواهان ملزم به اثبات داشتن حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک غیر نیست و فقط کافیست که سبق استفاده ی خویش از حق مزبور را ثابت کند تا دادگاه خوانده را به رفع مزاحمت محکوم نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1478

طرفین اختلاف می توانند از طریق توافق و سازش مبادرت به حل و فصل اختلاف نمایند که ممکن است قبل از طرح دعوا نزد مراجع قضاوتی یا پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی صورت پذیرد.

✅ حقوق مدنی نکته1479

مقايسه اجاره اشخاص با جعاله:

الف – شباهت :

 1. هر دو عقد هستند

 2. هر دو عقد عهدي هستند

 3. هر دو عقد معوض هستند

 4. در هر دو يك طرف كار مي كند و طرف ديگر اجرت آن را مي دهد.

در اجاره اشخاص، يك طرف اجير و طرف ديگر يا موجر (م 515) است يا مستاجر(م 512).

در جعاله، ‌آن كس كه كار مي كند، عامل و آن كه اجرت مي دهد جاعل است. به اجرت در جعاله جعل گفته مي شود.

ب – تفاوت:

 1. در اجاره اشخاص، كسي كه كار مي كند (اجير)، هميشه مشخص است. اما در جعاله، كسي كه كار مي كند (عامل)، گاهي مشخص است (جعاله خاص) و گاهي مشخص نيست (جعاله عام)

 2. در اجاره اشخاص، عقد از ابتدا لازم است. اما در جعاله، در هنگام انعقاد عقد، جايز است ومادام كه عمل مورد جعاله انجام نشده، هر يك از طرفين مي توانند اين عقد را بر هم زنند و پس از انجام عمل، لازم مي شود.

 3. در اجاره اشخاص، به محض انعقاد عقد، هر دو تعهد دو طرف ايجاد مي شود. بدين معنا كه اجير بايد عمل را انجام دهد و مستاجر بايد اجرت را بپردازد. (فلذا طرفين حق حبس دارند) اما در جعاله، ابتدا عامل بايد عمل را انجام دهد و سپس جاعل، جعل را بپردازد. پس تا عامل عمل را انجام ندهد مستحق جعل نخواهد بود.

 4. اجاره اشخاص،‌ عقدي مبتني بر مغابنه بوده فلذا علم تفصيلي لازم است، اما جعاله از عقود مبتني بر مسامحه بوده و علم اجمالي كفايت مي كند.

 5. در اجاره، اگر براي پرداخت مال الاجاره اجل يا اقساطي پيش بيني نشده باشد، اصل بر حال بودن آن است و بايد فورا پرداخت شود. حال آن كه در جعاله، استحقاق عامل نسبت به جعل منوط به انجام عمل است و مادام كه عمل انجام نشده، استحقاق دريافت اين اجرت را نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1480

انواع جعاله:

جعاله عام: وقتي ايجاب جعاله خطاب به عموم باشد بدون اين كه شخص يا اشخاص معيني مد نظر باشد.

جعاله خاص: وقتي ايجاب جعاله خطاب به شخص معيني باشد

در جايي كه ايجاب جعاله خطاب به شخص معيني است، قبول همان شخص مي تواند تشكيل دهنده عقد باشد. لذا در ايجاب خاص،‌ اگر كسي غير از مخاطب، ايجاب را قبول كرده و به آن عمل كند، عقد جعاله با او منعقد نمي شود زيرا در اراده ايجاب كننده،‌اين ايجاب مقيد به شخص معيني بوده است. امااگر ايجاب عام باشد، هر كس مفاد ايجاب را قبول كند و به آن عمل نمايد، عقد جعاله با او منعقد شده و پس از انجام عمل، مستحق دريافت جعل خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1479

علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

1)قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

2)قرار بازداشت موقت،ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

3)قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1480

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض،برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

✅ حقوق جزا نکته1479

هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند،محکوم می گردند مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1480

در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سر دسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته 1169

از اصل برائت ذمه و اصل عدم ضمان این نتیجه منطقی به دست می آید که در دعوای مطالبات میان افراد، مدعی طلب باید حق خود را اثبات کند و شخصی که بر علیه او ادعای طلب شده است نیازی به ارائه دلیل برای اثبات برائت ذمه خود ندارد. همچنین اثبات ورورد خسارت و انتساب آن به خوانده بر عهده ی مدعی خسارت و زیان دیده است. مواد 197ق.آ.د.م و 1257ق.م این تنیجه مهم را تصریح می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1479

قائم¬مقام¬تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این¬که تا تمام آن ها امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد و عمل واحد غیر نافذ است.

✅ حقوق تجارت نکته1480

نکته بسیار مهم: در نمایندگی های مدنی مانند وکالت، وصایت و غیره، اصل بر عمل به نحو اجتماع است اما در قائم¬مقام¬تجارتی اصل بر عمل به نحو استقلال است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1479

رسیدگی به درخواست سازش قبل از اقامه ی دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1480

در مورد درخواست سازش نیازی به تقدیم دادخواست نیست و می توان درخواست سازش را کتباً یا شفاهاً نزد شورای حل اختلاف مطرح نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1481

جعاله عقدي است مبتني بر مسامحه. بنابراين علم تفصيلي به مورد معامله در اين جا شرط نيست بلكه علم اجمالي براي صحت عقد كفايت مي كند. لذا هم كيفيات عمل ممكن است نامعلوم باشد و هم ميزان دقيق اجرت. با اين وجود، عمل مورد نظر و اجرت آن بايستي حداقل قابل تعيين در آينده باشد والا عقد باطل خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1482

جعاله تعهدي است جايز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مي‌توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

مبناي التزام جاعل به پرداخت اجرت المثل،‌ قرارداد جعاله نيست؛‌جبران زيان وارد به جاعل است و بايد آن را نوعي مسئوليت مدني شمرد. بنابراين اگر عامل بدون آگاهي از فسخ جاعل كار مورد نظر را انجام دهد حقي بر اجرت ندارد و تنها مي تواند اجرت المثل بگيرد و مبناي استحقاق او جبران ضرر است نه تعهد جاعل.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1481

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک درحوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1482

در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن،حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

✅ حقوق جزا نکته1481

سردستگی و ارتکاب جرم سازمان یافته از جمله جرایمی است که صدور حکم آن غیر قابل تعویق و اجرای مجازات آن غیر قابل تعلیق است.

✅ حقوق جزا نکته1482

سردستگی یک کیفیت مشدده عام و نوعی است.

✅اصول فقه نکته 1170

ماده 197ق.آ.د.م می گوید: «اصل، برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد». منظور از اصل برائت در ماده فوق، اصل برائت ذمه از دین است نه برائت اصولی و برائت از تکلیف. زیرا در موارد شک در ثبوت دین یا شک در ضمان، اصل عدم دین و عدم ضمان جاری است و با اجرای این اصول، نوبت به اجرای اصل برائت به معنای اصولی نمی رسد. برای تفهیم بهتر مطلب به توضیح زیر توجه کنید:

 اگر «شک کنیم که دینی بر ذمه فردی وجود دارد یا نه، و نتیجتاً شک در تکلیف آن فرد نسبت به پرداخت دین داشته باشیم». در این حالت با دو شک مواجه هستیم: شک در وجود دین بر ذمه فرد(شک سببی) و شک در تکلیف فرد نسبت به پرداخت دین مشکوک(شک مسبَّبی). در مورد شک اول، به اصل برائت ذمه از دین یا اصل عدم استناد می کنیم و با استناد به برائت ذمه از دین، حکم می کنیم که دینی وجود ندارد و دیگر نیازی نیست که به اصل برائت از تکلیف در مورد شک دوم استناد کنیم. زیرا وقتی با استناد به اصل برائت ذمه از دین می گوئیم دین مشکوک وجود ندارد دیگر بحث تکلیف پرداخت دین مشکوک مطرح نخواهد شد و نوبت به اصل برائت از تکلیف نمی رسد. از این رو اصل برائت ذمه از دین، چون در مورد شک سببی(شک در ثبوت دین بر ذمه فرد) به کار می رود اصل سببی است و اصل برائت از تکلیف، چون در مورد شک مسبَّبی(شک در تکلیف پرداخت دین مشکوک آن فرد) به کار می رود اصل مسبَّبی است. از آنجا که با جریان اصل سببی، دین مشکوک برطرف می شود و تبعاً موضوع اصل مسبَّبی(یعنی شک در تکلیف پرداخت دین مشکوک) هم برطرف می گردد و نوبت به اصل مسبَّبی نمی رسد لذا می گوئیم اصل سببی بر اصل مسبَّبی ورود دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1481

توجه داشته باشید⇦ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم¬مقام¬تجارتی منعزل نیست.  بلکه با انحلال شرکت قائم¬مقام¬تجارتی منعزل است.

✅ حقوق تجارت نکته1482

زمانی تحدید اختیارات قائم¬مقام¬تجارتی از سوی رئیس تجارت خانه، در مقابل همه معتبر است که به اطلاع عموم برسد در غیر این صورت تحدید اختیارات در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1481

هزینه ی دادرسی درخواست سازش معادل هزینه ی دادرسی دعاوی غیرمالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1482

طرف مقابل به موجب اخطاریه به جلسه دعوت می شود اما در اخطاریه باید قید شود که دعوت او صرفاً بابت سازش است.

✅ حقوق مدنی نکته1483

اگر جاعل پيش از انجام دادن كار مطلوب بر ميزان اجرت بيفزايد مستحق آن مي باشد. و در صورتي كه از اجرت بكاهد و عامل از آن آگاه نشود مستحق اجرت المثل كار خويش است مشروط بر اين كه اجرت المثل كار او بيشتر از اجرت باشد وگرنه مي تواند اجرت را بگيرد.

✅ حقوق مدنی نکته1484

فسخ عقد جعاله:

❂اگر عمل مورد جعاله، عمل مركبي باشد كه اجزاي مقصود بالاصاله دارد: فرقي نمي كند كه فسخ از سوي چه كسي باشد. در اين جا عامل مستحق قسمتي از جعل به نسبت عملي كه انجام داده، خواهد بود. زيرا فرض اين است كه عمل اجزايي دارد و هر كدام از اين اجزا به تنهايي داراي ارزش است. فسخ نيز نسبت به گذشته اثر ندارد و اثر آن ناظر به آينده است.

مثال: الف به ب مي گويد: كيفم، لپ تاپم و موبايلم را پيدا كن. در اينجا هر يك از اين كالا ها اجزاي مقصود بالاصاله دارد.

❂اگر عمل مورد جعاله، عملي بسيط باشد كه اجزاي مقصود بالاصاله ندارد:‌ در اين حالت اگر عقد جعاله فسخ شود، استحقاق عامل به جعل، بستگي به اين دارد كه فسخ از سوي چه كسي اعمال شده است:

مثال: الف به ب مي گويد: ماشينم را پيدا كن. در اينجا اجزاي ماشين مقصود بالاصاله نيست بلكه كل ماشين براي جاعل اصالت دارد پس عامل نمي تواند تنها با پيدا كردن چرخ ماشين جُعل را مطالبه كند.

– اگر فسخ از سوي جاعل باشد، بايد اجرت المثل عملي كه تاكنون انجام شده را بپردازد.

– اگر فسخ از طرف عامل باشد، مستحق جعل نيست، زيرا كار مورد نظر انجام نشده است. او مستحق اجرت المثل هم نيست زيرا اين وضعيت ناشي از اقدام خود اوست

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1483

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد.تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است،مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده (302)  ق.ا.د.ک که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1484

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته1483

تعدد جرم یک کیفیت مشدده عام و نوعی است.

✅ حقوق جزا نکته1484

تعدد جرم یعنی شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و در میان آن ها برای هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشود.تعدد جرم به دو نوع است: تعدد مادی یا معنوی.

✅اصول فقه نکته 1171

شرط اجرای اصل برائت در شبهات حکمی، تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی است؛ اما در مورد شبهات موضوعی، فحص و جستجو از دلیلی که شبهه را برطرف نماید لازم نیست

✅ حقوق تجارت نکته1483

قائم مقام تجارتی جزء عقود رضایی است با وجود این اگر قائم مقامی به ثبت رسیده باشد عزل قائم مقام در صورتی مقابل اشخاص ثالث معتبر است که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد⇦ مگر این که ثالث از عزل او مطلع باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1484

حق¬العمل¬کار شخصی است که به نام خود اما به حساب آمر معامله می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1483

طرفی که بابت سازش به شورای حل اختلاف احضار شده الزامی به حضور در جلسه ندارد و در صورت حضور نیز الزامی به سازش ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1484

اگر مذاکرات طرفین منتهی به سازش گردد، شورا صورت جلسه ی سازش را تنظیم کرده و گزارش اصلاحی صادر می نماید و در فرضی که مذاکرات طرفین منجر به سازش نگردد تعهدات و گذشت هایی که در جریان مذاکرات مطرح شده لازم الرعایه نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1485

انفساخ عقد جعاله:

در صورت انفساخ عقد جعاله در اثناي عمل:

❂اگر عمل مورد جعاله، عمل مركبي باشد كه اجزاي مقصود بالاصاله دارد: عامل به نسبت عملي كه انجام داده مستحق دريافت بخشي از جعل خواهد بود و فرقي نمي كند كدام طرف فوت كرده باشد.

❂اگر عمل اجزاي مقصود بالاصاله نداشته باشد:با فوت يا حجر هر يك از طرفين عقد منفسخ شده و عامل مستحق چيزي نخواهد بود،‌ مستحق اجرت المسمي نيست، زيرا كار مورد نظر انجام نشده است. مستحق اجرت المثل هم نيست زيرا نمي توان جاعل را در اين حالت مقصر دانست.

✅ حقوق مدنی نکته1486

فسخ عمل ارادي است كه باعث ضرر عامل مي شود لذا بايد اجرت المثل عمل او پرداخت شود اما انفساخ غيرارادي و قهري است بنابراين مسئوليتي براي جاعل از حيث پرداخت اجرت المثل ايجاد نمي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1485

هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به ددسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد،مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1486

در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد،بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.در این خصوص موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

✅ حقوق جزا نکته1485

تعدد مادی یعنی شخصی در عالم خارج مرتکب حداقل دو رفتار مجرمانه شده است و از بابت هیچ یک محکومیتی قطعی دریافت نکرده است.

✅ حقوق جزا نکته1486

تعدد معنوی یعنی شخصی در عالم خارج مرتکب یک رفتار مجرمانه شود اما این رفتار مجرمانه در بردارنده عناوین متععد مجرمانه باشد.

✅اصول فقه نکته 1172

حسن احتیاط: هرچند در موارد شک در تکلیف، چه شبهه تحریمی و چه شبهه وجوبی، می توان اصل برائت را جاری کرد هیچ تردیدی وجود ندارد که هم از جهت عقلی و هم از نظر شرعی، رعایت احتیاط در همه حال نیکو و پسندیده است. حسن احتیاط در همه موارد ثابت است مگر فرضی که موجب اختلال نظام زندگی بشری شود مثلاً باعث عسر و حرج یا وسواس شود(اصول فقه کاربردی، ج3، ص78).

✅ حقوق تجارت نکته1485

❋حق¬العمل کاری از اقسام نمایندگی تجاری است و مانند دلالی از اعمال تجاری غیر بنگاهی است.

✅ حقوق تجارت نکته1486

حق¬العمل¬کار باید:

1-  در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کند.

2-  اموال تحت تصرف خود را محافظت نموده و تعدی و تفریط ننماید.

3-  مصلحت آمر را رعایت نماید.

4-  آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر سازد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1485

اما اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد و در حین رسیدگی و در هر مرحله از دادرسی طرفین در خصوص دعوا سازش نمایند، دادگاه گزارش اصلاحی را که متضمن مفاد توافق طرفین است تنظیم و صادر می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1486

اگر دعوا نزد دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی تحت رسیدگی باشد و طرفین اعلام سازش نمایند، پرونده جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه صادرکننده ی رای فرجام خواسته ارسال می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1487

بطلان عقد جعاله:

چنان چه جاعل انجام كاري را ايجاب كند و عامل تمام يا بخشي از آن عمل را انجام دهد و بعد معلوم گردد كه جعاله به علتي باطل بوده است. در اين صورت، چون عقد باطل بوده تعهد به پرداخت جُعل (اجرت المسمي) منتفي است اما چنان چه شرايط استيفاي از عمل غير، يعني شرايط مندرج در ماده 336 ق.م. موجود باشد كسي كه دستور انجام عمل را داده بايد به شخصي كه عمل را انجام داده اجرت المثل بپردازد.

✅ حقوق مدنی نکته1488

اگر اجرت عين معين باشد از تاريخ تسليم نتيجه و انجام دادن كار مطلوب به عامل منتقل مي شود. در نتيجه منافع عين (اجرت) از زمان تحقق عقد تا تاريخ انجام دادن كار و تسليم آن متعلق به جاعل است نه عامل.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1487

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه،بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1488

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت تقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

✅ حقوق جزا نکته1487

در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد،دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد،مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.(تعدد معنوی)مثلا استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی است که با یک رفتار دو جرم واقع می شود در این حالت مجازات جرم شدیدتر یعنی مجازات جرم کلاهبرداری بر محکوم اعمال می شود.

✅ حقوق جزا نکته1488

رفتار مجرمانه واحد ولی دارای نتایج مجرمانه متعدد،در حکم تعدد مادی است و قواعد حاکم بر تعدد مادی بر آن اجرا می شود.

✅اصول فقه نکته 1173

مجرای اصل تخییر: در مواردی که در وجوب یا حرمت یک عمل تردید وجود داشته باشد و هیچ یک از آن دو حکم بر دیگری ترجیحی نداشته باشد عملاً احتیاط ممکن نیست و در اصطلاح به آن «دوران امر بین محذورین» می گویند. از جهت تکوینی، مکلف یا باید آن عمل را انجام دهد یا ترک کند و راه سومی در کار نیست پس عقلاً مخیَّر بین انجام عمل و ترک آن است(اصول فقه کاربردی، ج3، ص123).

✅ حقوق تجارت نکته1487

تفاوت حق العمل¬کاری با حق العمل کاری گمرکی این است که ⇜حق العمل کار در امور گمرکی به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد که با این اوصاف ماهیت این نوع حق العمل¬کاری وکالت است.

✅ حقوق تجارت نکته1488

تفاوت دلالی و حق¬العمل¬کاری⇩

1-  دلالی اصولاً واسطه انجام معامله است در حالی که حق¬العمل¬کار واسطه نیست بلکه به حساب آمر قرارداد را منعقد می کند.

2-  حق¬العمل¬کار پس از انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مستحق حق¬الزحمه می شود اما دلال با انعقاد قرارداد مستحق حق-الزحمه می شود ⇨نکته بسیار مهم💣

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1487

اگر سازش در دادگاه صورت گیرد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1488

گزارش اصلاحی سندی است که به وسیله دادگاه تنظیم شده و مبین مفاد سازش بین طرفین است.

✅ حقوق مدنی نکته1489

اگر چند نفر به عنوان عامل، طرف عقد قرار گرفته باشند، در اين صورت جعل بين آن ها تقسيم    مي شود. اگر مشخص باشد كه هر كدام به چه ميزان عمل را انجام داده به نسبت عمل انجام شده،‌ مستحق جعل خواهند بود. اما اگر نتوان بين ميزان عمل آن ها تمايز قائل شد، اصل بر تساوي است.

✅ حقوق مدنی نکته1490

يد عامل بر مال مورد جعاله اماني است لذا زماني كه در اين مال تصرف مي كند چنان چه عيب يا نقصي بر آن وارد شود، او مسئول نيست مگر با اثبات تعدي و تفريط.

به طور كلي اگر يد كسي بر مال غير، اماني باشد و مالك مال را مطالبه نمايد و او با امكان تسليم از رد مال خودداري كند، يد او به يد غاصبانه و ضماني تبديل مي شود. و از آن به بعد متصرف، مسئول هر نقص يا عيبي خواهد بود كه بر مال وارد مي شود حتي اگر اين تلف يا نقص ناشي از تعدي و تفريط او نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1489

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1490

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود،نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است.

✅ حقوق جزا نکته1489

در جرائم حد، تعدد جرم چه تعدد مادی چه معنوی، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

✅ حقوق جزا نکته1490

اگر کسی مثلا دو بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد ولی حد بر او جاری نشده باشد فقط بر او یک حد جاری خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1174

اصل تخییر به صورت مختصر عبارت است: «مخیّر نمودن شخص میان انجام عملی و ترک آن در مواردی که احتمال وجوب و حرمت آن وجود دارد»(همان).

✅ حقوق تجارت نکته1489

بیمه کردن اموال موضوع معامله علی الاصول بر عهده حق العمل کار نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1490

حق¬العمل¬کار حق دارد⇦ هزینه حمل و انبار داری +  مخارجی که حق¬العمل¬کار برای انجام معامله و نفع آمر انجام داده + مساعده به نفع آمر  را به حساب آمر بگذارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1489

از نظر ماهیت گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود یعنی نه حکم است و نه قرار، بلکه نوعی عقد صلح است که به وسیله ی دادگاه تثبیت شده است.این نوعی صلح بر دعواست که دادگاه آن را تنظیم می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1490

گزارش اصلاحی حکم نیست بنابراین اعمال طرق شکایت از آراء نسبت به آن ممکن نیست اما چون ماهیت قراردادی دارد لذا می توان نسبت به آن در حدود مقررات صلح دعوای بطلان یا فسخ در مورد آن مطرح نمود

✅ حقوق مدنی نکته1491

عملي كه به موجب عقد جعاله انجام آن بر عهده عامل قرار مي گيرد بايد عملي مشروع باشد و داراي منفعت عقلايي. در غير اين صورت جعاله باطل است. و با انجام چنين عملي نه تنها عامل مستحق اجرت نيست بلكه استحقاقي نسبت به دريافت اجرت المسمي نيز نخواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته1492

شركت: اجتماع حق مالكيت اشخاص متعدد بر شي واحد به نحوي كه همه اين اشخاص بر هر جزئي از اين مال حق مالكيت داشته باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1491

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1492

در کیفرخواست موارد زیر قید می شود:

الف)مشخصات متهم،شامل نام،نام خانوادگی،نام پدر،شهرت،سن،شغل،شماره ملی،شماره شناسنامه،تابعیت،مذهب،محل اقامت، و وضعیت تاهل او؛

ب)آزاد،تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛

پ)نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش،دهستان،روستا،شهر،ناحیه،منطقه،خیابان و کوچه

ت)ادله انتساب اتهام؛

ث)مستند قانونی اتهام؛

ج)سابقه محکومیت موثر کیفری متهم؛

چ)خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

✅ حقوق جزا نکته1491

اگر شخصی یک بار مرتکب زنای مستوجب شلاق شده باشد و قبل از اجرای حد مرتکب زنای مستوجب رجم شده باشد،هر دو مجازات بر او اجرا خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1492

در حدود برخلاف تعزیرات ملک در تعدد جرم اجرای مجازات است و نه صدور حکم قطعی پس اگر شخصی تا قبل از اجرای مجازات مرتکب دو نوع حد یکسان با مجازات یکسان شود مشمول قواعد تعدد جرم در حدود قرار می گیرد و فقط یک حد بر او جاری می شود.

✅اصول فقه نکته 1174

سوال: در فرض دوران امر بین محذورین در مورد شبهه حکمی ناشی از فقدان نص یا اجمال نص و شبهه موضوعی، حکم چیست؟ در این حالت، دو پاسخ به سوال وجود دارد: 1- اصل تخییر 2- تخییر عقلی و تکوینی و عدم اجرای هیچ اصلی. راه حل اول، صحیح و راه حل دوم، صحیح تر است.

✅ حقوق تجارت نکته1491

دلالی و حق العمل کاری هر دو در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند.

✅ حقوق تجارت نکته1492

حق¬العمل¬کار ماهیتاً به وکالت شباهت دارد با این تفاوت که *وکیل به نام و حساب موکل معامله می¬کند ولی حق¬العمل¬کار به نام خود و به حساب آمر معامله می کند *حق¬العمل¬کاری عقدی است معوض و وکالت ممکن است معوض یا مجانی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1491

گزارش اصلاحی از نظر قدرت اجرایی به منزله ی حکم دادگاه است یعنی مانند حکم دادگاه اجرا می شود لذا اجرای مفاد گزارش اصلاحی به تقاضای شخص ذینفع و از طریق دایره اجرای احکام دادگستری میسر خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1492

از آنجایی که گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بنابراین اعتبار امر قضاوت شده ندارد زیرا چنین اعتباری مختص حکم و قرار سقوط دعواست با این وجود اگر اختلافی منجر به صدور گزارش اصلاحی شود اما یکی از طرفین مجدداً همان موضوع را در دادگاه مطرح کند دادگاه می تواند حکم به بی حقی خواهان صادر کند.

✅ حقوق مدنی نکته1493

ويژگي هاي عقد شركت:

– عقد شركت، عقدي است معوض

– عقد شركت، عقدي است تمليكي

– عقد شركت، عقدي است رضايي

✅ حقوق مدنی نکته1494

در شركت مدني، حق مالكيت شركا بر مال مشترك باقي است و شخصيت حقوقي جديدي مستقل از شركا به وجود نمي آيد. اما در شركت تجاري، حق مالكيت هر شريك بر آورده ي خويش، به محض تشكيل شركت قطع شده و مجموع آورده ها به عنوان سرمايه در ملكيت شركت قرار مي گيرد و شخصيت حقوقي شركت مستقل از شخصيت شركا مي باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1493

هرگاه در صدور کیفرخواست  سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد،تا پیش از ارسال به دادگاه،دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1494

عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود،مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم  در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

✅ حقوق جزا نکته1493

چنانچه مرتکب به اعدام . حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد،تنها اعدام اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته1494

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

✅اصول فقه نکته 1175

هرگاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند ولی در عمل نتوان هر دو را جمع کرد و تنها انجام یکی از آنها مقدور باشد، چنین وضعی را «تزاحم دو حکم» گویند و مکلف در انجام هر یک مخیر است. تخییر در مسئله تزاحم، ارتباطی با اصل عملی تخییر ندارد. زیرا تخییر در باب تزاحم، یک حکم واقعی عقلی است. اما تخییر ناشی از اصل عملی تخییر، حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

✅ حقوق تجارت نکته1493

اگرچه حقالعمل کاری قراردادی معوض است اما عدم تعیین اجرت همانند قرارداد دلالی سبب بی اعتباری قرارداد نخواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1494

حق العمل کاری و وکالت هر دو نمایندگی قراردادی هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1493

گزارش اصلاحی در تقسیم بندی اسناد جزء اسناد رسمی محسوب می شودد یعنی در واقع نوعی عقد صلح بر دعواست که در قالب سند رسمی تنظیم شده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1494

سازش ممکن است خارج از دادگاه نزد دفتر اسناد رسمی یا به صورت سند عادی نیز تنظیم شود.

✅ حقوق مدنی نکته1495

اقسام شرکت: 1- اختياري  2- قهري

شركت اختياري: بنا به اراده شركا ايجاد مي شود. مانند:

– انعقاد عقد شركت

– آميختن اموال به نحو ارادي (مزج اختياري)

– اقدام به خريد مالي به طور مشترك

– و …

شركت قهري: ‌بدون اراده شركا محقق مي شود. مانند:‌

– شركت ورثه در تركه

– آميخته شدن اموال به طور غير ارادي (امتزاج)

✅ حقوق مدنی نکته1496

تقسيم نفع و ضرر در اموال مشترك به نسبت سهم شركا خواهد بود مگر آن كه با توافق شركا براي بعضي از ايشان سهم بيشتري از سود مقرر شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1495

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید،دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1496

دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته1495

اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند،چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد،تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.

✅ حقوق جزا نکته1496

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.

✅اصول فقه نکته 1176

تفاوت اساسی واجب تخییری(واجب مخیَّر) با اصل تخییر در این است که وجوب تخییری به استناد دلیل اخص (مانند قرآن یا روایت یا قانون یا قرارداد) بوده و حکمی واقعی است که از سوی شارع در مورد برخی از واجبات بیان شده است ؛ اما تخییری که توسط اصول عملیه اثبات می شود فقط حکمی ظاهری است. در حقیقت ، در تکلیف واقعی تخییری وجود ندارد و حکم واقعی تنها وجوب یا حرمت عمل است.

✅ حقوق تجارت نکته1495

حقالعملکار در مقابل ثالث یعنی طرف قرارداد اصیل محسوب می شود و باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا کند و آمر هیچ تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد حتی اگر طرف مقابل از اصیل نبودن حقالعملکار و مشخصات آمر آگاه باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1496

وفق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی هیچ شخصی به عنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمی شود مگر این که پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل کمرگ تحصیل نموده باشد. مدت اعتبار پروانه یک سال از تاریخ صدور آن است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1495

گاهی ممکن است در جریان دادرسی، طرفین دعوا با حضور در یک دفتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم سازش نامه نمایند، در این صورت کافیست که نسخه ای از این سند به وسیله ی یکی از طرفین به دادگاه ارائه شود تا دادگاه ختم رسیدگی را صادر نماید در این حالت نیازی به صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1496

سازش نامه میان طرفین یک سند رسمی لازم الاجراست که اگر یک طرف از اجرای آن خودداری نماید، طرف مقابل می تواند با مراجعه به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک و براساس مقررات مربوط به اجای اسناد رسمی لازم الاجرا تقاضای صدور اجراییه نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1497

نحوه اداره مال مشاع تابع توافق شركاست و ممكن است ايشان اذن در اداره مال مشترك را به شريك معيني داده باشند. در اين صورت، ‌رابطه بين شريك ماذون با ساير شركا همانند رابطه وكيل با موكل خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1498

در فرضي كه شركا اذن در اداره اموال را به شريك معيني داده باشند، اصولا اين اذن قابل رجوع خواهد بود مگر آن كه در ضمن عقد لازمي داده شده باشد كه در اين صورت، مادام كه حالت اشاعه (شركت) باقي است، حق رجوع از آن را نخواهد داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1497

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت،رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند،در صورت وجود پرونده در دادسرا،داستان از کیفرخواست عدول می کند.در این صورت،قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در این خصوص در جرایم غیر قابل گذشت،هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند،دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1498

در صورت انتسابات اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است،کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود.

✅ حقوق جزا نکته1497

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1498

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1177

تخییر بین افراد واجب تخییری، حکم واقعی شرعی است و در بین افراد واجب مخیَّر، هیچ اصلی جاری نیست اما تخییر در مورد اصل عملی تخییر، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

✅ حقوق تجارت نکته1497

کارمندان گمرک از حق العملکاری در گمرک منع شده اند.

✅ حقوق تجارت نکته1498

از مفهوم مخالف ماده 373 و 376 قانون تجارت می تواند استفاده کرد که قبل از استحضار از خبر رجوع آمر، حقالعملکار می تواند در تمام موارد با خود طرف معامله شده و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1497

اگر طرفین دعوا در جریان رسیدگی در خارج از دادگاه و در قالب یک سند عادی سازش نامه غیر رسمی تنظیم نمایند باید نسخه ای از سازش نامه را به دادگاه ارائه نماید، دادگاه جلسه ای تعیین نموده و طرفین را برای اقرار به صحت مندرجات سازش نامه دعوت می کند، اگر طرفین در جلسه حاضر شوند و به صحت اسزش نامه اقرار کنند، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می کند اما اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها بدون عذر موجه در جلسه تعیین شده حاضر نشوند یا مندرجات سازش را تأیید ننمایند دادگاه سازش نامه را نادیده گرفته و طبق مقررات به دعوا رسیدگی می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1498

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند و در مفهوم اخص به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان قاضی به واقعیت امر مورد ادعا می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1499

حق رجوع از اذن را مي توان در ضمن همان قراردادي كه به موجب آن شركا اذن در اداره را به شريك معيني مي دهند، ‌ساقط نمود. شركا مي توانند ضمن عقد، شرط نمايند كه قرارداد راجع به نحوه اداره مال مشاع تا مدت معين يا تا زمان بقاي حالت اشاعه، الزام آور باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1500

عقود  اذني مانند: مضاربه- شركت – وديعه – عاريه – وكالت كه همگي از عقود جايز مي باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1499

در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1500

تحقیقات مقدماتی جرایم  افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد(306) و (340) ق.ا.د.ک که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد،در این دادسرا به عمل می آید.

✅ حقوق جزا نکته1499

چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1500

کسی که چند نفر را بطور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود.

✅اصول فقه نکته 1178

اصل احتیاط: منظور از این اصل این است که در جایی که تکلیف و وظیفه معلوم است ولی در انجام و اتمام آن تردید باشد، بگوییم باید چنان عمل کرد که یقین قطعی به انجام تکلیف پیدا شود. به عبارت دیگر هرگاه علم به اصل تکلیف و «شک در مکلفٌ‌به» داریم و احتیاط نیز ممکن باشد، در چنین وضعیتی یقین به انجام تکلیف مزبور اقتضا دارد که احتیاط نمائیم.

✅ حقوق تجارت نکته1499

اگر حق العمل کار 1- بدون رضایت آمر 2- مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد 3- ضررهای ناشی از آن متوجه خود او خواهد بود 4- مگر اینکه فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد که در این صورت ⇦ حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود 5- مگر در صورت دستور مخالف آمر.

✌پس توجه داشته باشید: اگر حقالعملکار کالاهایی را که برای فروش به وی سپرده شده را علیرغم منع آمر به اقساط بفروشد در مقابل آمر مسئول است حتی اگر چنین معامله ای داخل در عرف تجاری محل باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1500

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه:

1- مجاز در معامله به اعتبار نبوده

یا

2- شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده

یا

3- عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1499

مدعی باید ادعای خود را اثبای نماید، تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خوانده  دعوا باشد، بنابراین فراهم آوردن و ارئه ی دلیل بر عهده ی مدعی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1500

مدعی هر یک از اصحاب دعواست که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است یا اظهاری که خلاف امری اثبات شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1501

اگر اداره مال مشاع به طور همزمان به دو يا چند شريك سپرده شده باشد، اصل بر اجتماع است و استقلال ايشان نياز به تصريح دارد. در اين صورت اقدام يكي بدون رضاي ديگري نافذ نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1502

اگر دو يا چند شريك به طور مستقل حق اداره مال مشاع را داشته باشند و هر دو عمل واحدي را انجام دهند، عمل مقدم نافذ بوده و ديگري به لحاظ فقدان موضوع باطل خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1501

تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد  زیر 15 سال بطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و داگاه مذکور کلیه وظایفی  را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1502

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب،طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ  آلات،ادوات،آثار،علائم و دلایل جرم اقدام نمایند،لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

✅ حقوق جزا نکته1501

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند.چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1502

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1179

در حالت شک در اصل تکلیف، به اصل برائت مراجعه می کنیم و در شبهات وجوبی، حکم به عدم وجوب و در شبهات تحریمی، حکم به عدم حرمت می کنیم. اما در حالت شک در متعلق تکلیف(مکلفٌ به) یعنی آنجا که اصل وجود تکلیف، ثابت و قطعی باشد و مکلف، نوع تکلیف(وجوب یا حرمت) را هم بداند ولی درباره مورد تکلیف(آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته)شک داشته باشد نمی توان به اصل برائت مراجعه کرد و مجرای اصل احتیاط است(همان، ص108). در اینجاست که گفته اند: «الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة» یعنی «اشتغال ذمه یقینی برائت ذمه یقینی لازم دارد» به عبارت بهتر تا یقین به برائت ذمه و اسقاط تکلیف حاصل نشود نمی توان خود را بری الذمه دانست.

✅ حقوق تجارت نکته1501

حقالعملکار کالایی را برای الف خریداری نموده و وجه آن را به فروشنده نداده است، در صورتی که حقالعملکار ورشکسته شود و عین کالا نزد وی باشد⇦ با توجه به تاجر بودن حقالعملکار، فروشنده حق استرداد کالا را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1502

اگر حقالعملکار مال التجاره ای را به کمتر از قیمتی که آمر تعیین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت قیمت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد ⇦ این مقرره طبق قواعد کلی نمایندگی است که نماینده هر عملی که در حدود اختیاراتش انجام دهد کاملاً به حساب منوب عنه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1501

یکی از اصول عملیه اصل برائت است به این معنا که اگر شخصی مدعی باشد که حقی بر ذمه ی دیگری دارد باید این ادعا را ثابت کند البته ماده 197 پیش بینی کرده است که اگر مدعی دلیلی بر اثبات ادعای خویش نداشته باشد با سوگند خوانده حکم برائت ذمه ی خوانده صادر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1502

اگر وجود دین یا حقی با دلیل ثابت شد و سپس مدیون به طریقی مدعی سقوط این حق شود به کمک استصحاب خواهیم گفت که اصل بر بقای این حق یا دین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

✅ حقوق مدنی نکته1503

اگر دوشريك به نحواجتماع حق اداره شركت راداشته باشندويكي بدون امضاي ديگري عملي انجام داده باشد،شريك مزبور،در مقابل ساير شركا مسئول جبران خسارت خواهد بود،هرچندكه براي ساير شركاي ماذون عملا امكان مداخله در امر اداره فراهم نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته1504

تصرف حقوقي شريك در سهم خويش از مال مشاع،نافذ بوده و نيازي به اذن ساير شركا ندارد. با اين وجود،تصرف حقوقي شريك در زائد بر سهم خويش، بدون اذن ساير شركا،فضولي و غير نافذ است.تصرف شريك در مال مشاع،بدون اذن يا خارج از حدود اذن،موجب ضمان وي به جبران هر گونه خسارت وارده بر مال مشترك خواهد بود،اعم از اين كه تصرف وي مادي باشد يا حقوقي.تصرفات حقوقي شريك در سهم خويش بدون نياز به اذن ساير شركا نافذ است.اعم از اين كه راجع به عين سهم مشاع باشد يا منافع آن.با اين وجود، تصرف مادي در مال مشاع منوط به اذن ساير شركا بوده و بدون اذن موجب ضمان خواهد بود زيرا تصرف مادي در سهم شريك ملازمه با تصرف در سهم سايرين نيز دارد.

✤ هر شريك حق همه گونه تصرف حقوقي در سهم خود را دارد اما تصرف مادي شريك در مال مشاع بدون اذن ساير شركا ممنوع و ضمان آور است.

✤ حكم ماده 581 مربوط به تصرفات حقوقي و حكم ماده 582 مربوط به تصرفات حقوقي و مادي است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1503

علاوه برموارد زیر در ماده203 ق.ا.د.ک،در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز،تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1504

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین،اولیا،یا سرپرست قانونی یادرصورت فقدان یاعدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان،به هر شخص حقیقی یاحقوقی که مصلحت بداند،میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند.

✅ حقوق جزا نکته1503

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و دراین حالت فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود،مجازات اشد بعدی اجرا میگردد.

✅ حقوق جزا نکته1504

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد،مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه ازحداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید دراین حالت فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یاغیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

✅اصول فقه نکته 1180

در مواردی که شک وجود داشته باشد که شبهه محصوره یا غیرمحصوره است،باید اصل احتیاط را جاری دانست و از ارتکاب همه محتملات اجتناب نمود.زیرا با وجود علم اجمالی، تکلیف ثابت میشود و اگر شک کنیم تکلیف ثابت شده،برداشته شده یا نه،باید احتیاط را مراعات کرد.استثنائاً در جایی که مسلم است شبهه، غیرمحصوره است،چون خردمندان به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند و به علم اجمالی ترتیب اثر نمیدهند تکلیف برداشته میشود.

✅ حقوق تجارت نکته1503

ضمانت اجرای زمانی که حقالعملکار علاوه بر قیمت خرید قیمتی بیشتر را به حساب آمر بگذارد یا قیمتی کمتر از فروش به حساب آمر بگذارد⇩

1- مستحق دریافت حقالعمل نمی باشد.2- حقالعملکار را فروشنده یا خریدار محسوب کند.3- ممکن است به مجازات خیانت در امانت محکوم شود

✅ حقوق تجارت نکته1504

در صورتی که حقالعملکار مال را به کمترازحداقل قیمت تعیین شده بفروشد چنانچه ثابت نماید تحصیل اجازه مقدور نبوده + از ورود ضرر بیشتر احتراز کرده مسئول نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1503

سابقاًدر قانون آیین دادرسی مدنی قاعده ای وجودداشت تحت عنوان منع تحصیل دلیل، به این معنا که ارائه دلیل در دعوا فقط از جانب طرفین ممکن است و قاضی حق ندارد دلیلی که مورد استناد طرفین نبوده است را رأساًجستجو و مبنای رای قرار دهد.اما اکنون طبق ماده 199قاعده ی مزبور تعدیل شده و مقرر شده که در امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم  باشد را انجام خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1504

تفسیر صحیح ماده فوق این است که اقدامات و تحقیقاتی که در قانون پیش بینی شده مثل معاینه ی محلی یا تحقیق محلی و مانند اینها اگر مورد استناد طرفین قرار نگرفته باشد و دادگاه برای کشف حقیقت آن  را لازم بداند می تواندرأساً آنهارا مورد دستورقراردهد.

✅ حقوق مدنی نکته1505

 1. هر يك از شركا مي تواند بدون رضايت ساير شركا در سهم خويش تصرف حقوقي كند (مانند فروش يا اجاره سهم خويش)

 2. تصرف حقوقي شريك در سهم ديگران بدون اذن آن ها فضولي و غير نافذ است.

 3. شريك بدون اذن ديگران نمي تواند در مال مشاع تصرف مادي كند.

✅ حقوق مدنی نکته1506

با فروش مال مشترك، موضوع شركت منتفي شده و شركا نسبت به ثمن با هم شريك نخواهند بود بلكه هر يك به ميزان سهم خويش از مشتري طلبكار محسوب مي شود مگر آن كه ثمن، عين معيني باشد كه در اين صورت، نسبت به ثمن معين نيز شريك خواهند بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1505

افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1506

دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی  بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی  مذکور صادر نماید.همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی ربط ارائه می کند.

✅ حقوق جزا نکته1505

در جرایم موجب تعزیردر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1506

در جرائم مورد تعزیر در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅اصول فقه نکته 1181

مجرای اصل اشتغال (موضوع  آن) عبارت است از شبهات مقرون به علم اجمالی؛ یعنی ما می‌گوییم به علم اجمالی می دانیم که شارع در این مورد تکلیفی بر عهده ما گذارده است. اساساً علم به یک اعتبار به علم تفصیلی و علم اجمالی تقسیم می شود:

علم تفصیلی:علم به یک چیز معین با تمام خصوصیات و ویژگی های آن؛بگونه ای که در آن هیچ ابهام و تردیدی نباشد.

علم اجمالی:علم به چیزی که دقیقا مشخص و معین نیست و از جهتی درباره آن شک و تردید وجود دارد،یعنی متعلق علم(شی معلوم)مورد تردید و نامعین است.

✅ حقوق تجارت نکته1505

اگر حق¬العمل¬کار در حفظ مال تقصیر کند، باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده است برآید.

✅ حقوق تجارت نکته1506

چنان¬چه بيم فساد سريع مال¬‌التجاره ای كه نزد حق‌العمل‌كار براي فروش ارسال شده برود حق‌العمل‌كار مي‌تواند و در صورتي كه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع دادستان به فروش برساند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1505

قانون حاکم بر ادله از حیث زمانی:

 • اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) : تابع قانون زمان انعقاد آنهاست.

 • وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح (اقامه ی) دعواست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1506

انواع ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار، اسناد، شهادت شهود، امارات، سوگند.

✅ حقوق مدنی نکته1507

شريكي كه با توافق ساير شركا بر مال مشترك تصرف دارد، امين محسوب شده و مسئول تلف يا نقص اين مال نخواهد بود مگر در صورت تعدي و تفريط. ارتكاب تعدي يا تفريط يد وي را به يد ضماني مبدل مي سازد ليكن تقصير وي موجب انحلال عقد شركت يا زوال اذن شركا نمي شود و پس از زوال تقصير، وصف امانت به او باز مي گردد.

✅ حقوق مدنی نکته1508

اگر شريكي بدون اذن ساير شركا نسبت به مال مشاع با اشخاص ثالث معامله اي كرده باشد و ساير شركا معامله را رد نمايند، معامله در سهم شركاي ديگر باطل شده و اگر اشخاص ثالث از اين حيث طلبي داشته باشند، فقط مي توانند به شريك معامله كننده مراجعه كنند و حق رجوع به ساير شركا را ندارند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1507

چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظابف قانونی خود،به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات،مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1508

کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

✅ حقوق جزا نکته1507

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1508

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

✅اصول فقه نکته 1182

علم تفصیلی باعث منجِّز و حتمی شدن تکلیف است؛ یعنی اگر علم پیدا کردیم که تکلیف مشخصی بر عهده ما مقرر شده است، موظف به اطاعت و امتثال آن هستیم تا زمانی که یقین کنیم آن تکلیف از عهده ما ساقط شده است. علم اجمالی نیز در این ویژگی(منجِّزیت) شبیه علم تفصیلی است؛ یعنی اگر یقین پیدا کردیم که اجمالاً تکلیفی وجوبی یا تحریمی بر عهده ما آمده است ولی درباره مکلفٌ‌به تردید داشتیم، این علم اجمالی موجب منجز و حتمی شدن تکلیف است و باید به آن ترتیب اثر داد(همان، صص 109 و 110). در حقیقت علم اجمالی آمیزه ای از علم و شک است.

✅ حقوق تجارت نکته1507

حق¬العمل¬کار می تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد اگر: 1- قرارداد حق¬العمل¬کاری این اجازه را به وی داده باشد. 2- در صورتی¬که مورد معامله در بازار یا در بورس مظنه روز داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1508

چنانچه حق¬العمل¬کار شخصاً طرف معامله با آمر شود⇦ مستحق حق¬العمل و مخارج عادی حق¬العمل¬کاری خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1507

وسایل اثبات دعوا عبارتند از : کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محلی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1508

سند مهم ترین و رایج ترین دلیل برای اثبات ادعای اصحاب دعوا در دعاوی غیر کیفری است.

✅ حقوق مدنی نکته1509

شركت  به دو صورت از بين مي رود: 1- در صورت تقسيم ؛ 2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

✅ حقوق مدنی نکته1510

تلف قسمتي از مال مشترك، موجب زوال اشاعه نمي شود بلكه خسارت تلف بر همه شركا وارد شده و اشاعه نسبت به قسمت ديگر باقي مي ماند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1509

دادستان کل کشور می تواند انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات  قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1510

پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری  استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.

✅ حقوق جزا نکته1509

مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1510

جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

✅اصول فقه نکته 1183

در حالت وجود علم اجمالی(مانند اینکه بدانیم محتوی یکی از لیوانهای درون سینی، نجس است اما ندانیم کدام لیوان است)، به سه مطلب توجه کنیم(همان، ص 110):

1-  مخالفت با تکلیف، به صورت قطعی(نوشیدن محتوی تمام لیوانها)، ممنوع است.

2-  مخالفت با تکلیف به صورت احتمالی(نوشیدن محتوی برخی لیوانها)، ممنوع است.

3-  موافقت قطعی با تکلیف (اجتناب از نوشیدن محتوی همه لیوانها) لازم است.

نتیجه اینکه: در حالت علم اجمالی، برای رعایت احتیاط در مورد شبهات تحریمی، باید از همه اطراف شبهه اجتناب شود و در شبهات وجوبی باید تمام اطراف شبهه انجام گیرد تا موافقت قطعی احراز شود(همان).

✅ حقوق تجارت نکته1509

حق¬العمل¬کار زمانی مستحق اجرت است که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1510

اگر مأموریت حق¬العمل¬کار به علت خارجی و غیر منتسب به وی ممکن نباشد، به شرط متعارف بودن(اجازه عرف) مستحق اجرت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1509

سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1510

اسناد بنا به تقسیم بندی قانون مدنی می توانند رسمی یا عادی باشند که مسلماً از نظر قدرت اثباتی نیز متفاوت محسوب می شوند.

✅ حقوق مدنی نکته1511

اذني كه در خصوص اداره مال مشترك به شريك معيني داده مي شود در موارد زير منتفي مي گردد:

 1. اگر اذن براي مدت معين باشد و مدت منقضي گردد

 2. در صورت رجوع از اذن با امكان رجوع

 3. در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركا

 4. با انحلال عقد شركت

✅ حقوق مدنی نکته1512

انواع تقسیم

تقسيم به تراضي

تقسيم به اجبار

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1511

پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1512

دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی  خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی،خارجی  و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

✅ حقوق جزا نکته1511

در قانون جدید در فرض تعدد جرم اصل بر عدم تعدد و جمع مجازات است و به طور استثنایی فقط در مورد حدود و تعزیرات درجه 7و8 قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود.تعدد تعزیرات با حدود و قصاص نیز موجب جمع مجازات خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1512

تکرار جرم در حدود مربوط به فرضی است که شخصی پس از ارتکاب یک نوع جرم حدی و اجرای آن مجدداً مرتکب همان جرم حدی شود.

✅اصول فقه نکته 1184

شبهه محصوره: منظور شبهه ای است که اطراف آن شبهه محدود و به سادگی قابل شمارش باشد؛ به عبارت ساده تر حالتی است که اطراف شک و تردید اندک و محدود است بگونه ای که عادتاً دچار شدن به مورد ممنوعه ممکن است. در شبهه محصوره، محتملات شبهه، خیلی زیاد و گسترده نیست. مثل یک لیوان نوشیدنی حرام در میان لیوانهای یک سینی. در این مورد اصل احتیاط جاری است و برای احراز موافقت قطعی با تکلیف، باید از همه اطراف شبهه اجتناب کرد

✅ حقوق تجارت نکته1511

❋تعیین اجرت در قرارداد حق العمل کاری بر¬اساس تراضی طرفین است و تعرفه ای برای آن مقرر نشده است؛ در صورت عدم تعیین اجرت، حق¬العمل کار مستحق اجرت المثل خواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1512

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده ‌حق حبس خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1511

اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی  یا نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1512

محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی می باشد که در سند نوشته یا گذاشته می شود که نسبت به منتسبین سند معتبر هستند مگر اینکه مجعولیت سند ثابت شود.

✅ حقوق مدنی نکته1513

تقسيم به معناي تبديل شدن مال مشاع به مال مفروز است. تقسيم ماهيتا نوعي تميز حق است كه منتهي به مبادله حصه مشاع با سهم مفروز مي گردد. بدين معنا كه حق هر شريك مشخص مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1514

اگر شركا بيش از دو نفر باشند، دادگاه مي تواند سهم بعضي ها را جدا كند و سهم بقيه را باقي گذارد. بدين معنا كه سهم متقاضي تقسيم جدا مي شود و سهم بقيه شركا در حالت اشاعه باقي مي ماند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1513

در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات  لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1514

کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج ا شخاص از کشور،مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

✅ حقوق جزا نکته1513

تکرار جرم در تعزیرات مربوط به فرضی است که شخصی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت او به ارتکاب یک جرم تعزیری درجه 1تا 6 در مدتی معین مجدداً مرتکب یک جرم تعزیری درجه 1تا6 دیگر شود.

✅ حقوق جزا نکته1514

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

✅اصول فقه نکته 1185

شبهه غیرمحصوره: در صورتی که اطراف شبهه، منحصر و محدود نباشد بلکه بسیار فراوان بوده و عادتاً در زمانی کوتاه و به سادگی قابل شمارش نباشد، آنرا شبهه غیرمحصوره می نامند. مثلا بدانیم یک بار کامیون ماهی وارد تهران شده است و یکی از ماهی های آن بار فاسد است. به نظر مشهور اصولیان در شبهات غیرمحصوره اصل احتیاط جاری نمی شود و به جای آن باید اصل برائت را جاری کرد. در واقع در شبهات غیر محصوره، علم اجمالی اثر خود را از دست می دهد و دیگر منجِّز تکلیف نیست. برای عدم وجوب احتیاط در این مورد به قاعده نفی عسر و حرج(قاعده لاحرج) استناد شده است(اصول فقه کاربردی، ج3، صص 113 و 114).

✅ حقوق تجارت نکته1513

در قانون تجارت تعریفی برای عاملیت وجود ندارد اما از حیث ویژگی مانند وکالت است.

✅ حقوق تجارت نکته1514

عاملیت نیز مانند دلالی و حق¬العمل¬کاری از مصادیق نمایندگی های تجاری و اعمال تجاری غیر بنگاهی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1513

سند رسمی ممکن است لازم الاجرا باشد که در این صورت تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط ممکن است و دارنده آن برای اجرای مفاد سند از مراجعه به دادگستری معاف است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1514

هرگاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است. هم چنین هر سندی که توسط مأمور دولت تنظیم نشده باشد عادی محسوب می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1515

تقسيم مال مشاع با تراضي شركا امكان پذير است و در صورت عدم توافق، دادگاه بنا به درخواست هر يك از شركا اجبار به تقسيم خواهد نمود. مگر آن كه تقسيم مستلزم ضرر باشد كه در اين صورت، اجبار به تقسيم ممكن نبوده و تقسيم بايد با توافق صورت پذيرد.

✅ حقوق مدنی نکته1516

اگر تقسيم متضمن ضرر باشد (نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا قابل مسامحه نباشد)، اجبار به تقسيم ممكن نبوده و تقسيم بايد با تراضي شركا صورت گيرد. با اين وجود، اگر تقسيم موجب شود كه تمام مال مشترك يا سهم برخي از شركا از ماليت بيفتد، تقسيم به تراضي نيز ممكن نبوده و فقط     مي توان به فروش مال مشاع و تقسيم حاصل فروش اقدام نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1515

دادستان کل کشور در موارد انقضا مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1516

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجوریت و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد  به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477(اعاده دادرسی خاص)به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

✅ حقوق جزا نکته1515

قواعد ناظر بر تکرار جرم سرقت حدی:

 الف-در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب-در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ-در مرتبه سوم،حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم،اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

✅ حقوق جزا نکته1516

هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات،مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد،به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.

✅اصول فقه نکته 1186

ملاک تشخیص شبهه غیرمحصوره از شبهه محصوره این است که اطراف شبهه چنان فراوان و متعدد باشد که خردمندان به علم اجمالی موجود ترتیب اثر ندهند و هنگام ارتکاب هر یک از این اطراف، احتمال مصادف شدن این عمل با عنوان حرام را بسیار ضعیف و موهوم بدانند(همان، ص 113؛ به نقل از: شیخ انصاری(ره)، فرائد الأصول، ج2، ص 438).

✅ حقوق تجارت نکته1515

💡در عاملیت برخلاف حق¬العمل¬کاری، پس از انعقاد قرارداد توسط عامل، تعهد انجام شده است و اجرای تعهد بر عهده آمر خواهد بود⇦ همانند دلال.

✅ حقوق تجارت نکته1516

💣تفاوت مهم عاملیت و دلالی این است که عامل برخلاف دلال در انعقاد معامله شرکت دارد و صرفاً واسطه انجام معامله نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1515

امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است مگر در موارد استثنایی که قانونگذار نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1516

امضای سند به منزله ی آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است، مدعی شمرده شده و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست.

✅ حقوق مدنی نکته1517

مطابق راي وحدت رويه، اگر بين شركاي مال مشاع، محجور يا غايبي وجود داشته باشد، تراضي بر تقسيم ممكن نبوده و تقسيم به وسيله نمايندگان آن ها در دادگاه به عمل خواهد آمد. بدين معنا كه با نمايندگان غايب يا محجور نمي توان تراضي نمود. و بايد تقسيم در دادگاه با حضور ايشان صورت گيرد.

✅ حقوق مدنی نکته1518

اگر ملكي قابل تقسيم نباشد، پس از اعلام قطعي اداره ثبت مبني بر عدم امكان افراز، مي توان از دادگاه تقاضاي فروش نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1517

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک،دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1518

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته1517

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1518

تکرار جرم از کیفیات مشدده عام و نوعی است.

✅اصول فقه نکته 1187

در مواردی که شک وجود داشته باشد که شبهه محصوره یا غیرمحصوره است، باید اصل احتیاط را جاری دانست و از ارتکاب همه محتملات اجتناب نمود. زیرا با وجود علم اجمالی، تکلیف ثابت می شود و اگر شک کنیم تکلیف ثابت شده، برداشته شده یا نه، باید احتیاط را مراعات کرد. استثنائاً در جایی که مسلم است شبهه، غیرمحصوره است، چون خردمندان به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند و به علم اجمالی ترتیب اثر نمی دهند تکلیف برداشته می شود(همان، ص 115).

✅ حقوق تجارت نکته1517

قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل نام دارد متعهد می شود که در قبال مبلغی، شخص یا شیء معینی را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید.

❋البته قانون تجارت در خصوص تعریف متصدی حمل و نقل، اشخاص را نادیده گرفته است و همین امر باعث اختلاف نظر شده است که حمل و نقل اشخاص از شمول مقررات حمل و نقل قانون تجارت خارج است در حالی که این تفکیک بی¬مورد است.

✅ حقوق تجارت نکته1518

حمل ونقل هوایی تابع قانون هواپیمایی کشوری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1517

اعتباری که سند رسمی دارد اعتبار آن است، بدین معنا که نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد بلکه تنها ممکن است جعلیت آن را ادعا و با ارائه ی دلیل ثابت نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1518

اگر سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید قرار گیرد در صورتی معتبر شمرده می شود که شخصی که به آن استناد نموده اصالت آن را اثبات کند.

✅ حقوق مدنی نکته1519

تقسيم ملک از وقف جايز است بدين معنا كه اگر مال مشاعي بوده كه قسمتي از آن وقف شده است، مي توان قسمت موقوفه را از قسمت ملك جدا نمود. اما مال موقوفه را نمي توان بين موقوف عليهم تقسيم كرد. زيرا ايشان مالك موقوفه نبوده و فقط بر آن حق انتفاع دارند. در عين حال، تقسيم منافع موقوفه بين موقوف عليهم ممكن است.

✅ حقوق مدنی نکته1520

ترتيب تقسيم:

 1. تقسيم به افراز

 2. تقسيم به تعديل

 3. تقسيم به رد

 4. فروش اجباري و تقسيم ثمن

الف – تقسيم به افراز: اگر مال مشترك مثلي باشد مثلا 100 كيلو گندم كه به طور مشاع بين دو نفر باشد با تقسيم آن به نحو افراز (50 كيلو براي يكي و 50 كيلو براي ديگري) اشاعه از بين مي رود.

ب – تقسيم به تعديل: در جايي است كه مال مشترك قيمي باشد. مانند جايي كه دو نفر در يك باغ و يك اتومبيل و يك خانه شريك باشند. كارشناس قيمت باغ و اتومبيل را برابر قيمت خانه تعيين نمايد و يكي از شركا باغ و اتومبيل را مالك شود و ديگري خانه را. در صورت عدم توافق، ‌از قاعده قرعه استفاده مي كنيم. (القرعه لكل امر المشكل)

ج – تقسيم به رد: در جايي است كه مثلا دو شريك در يك زمين 50 ميليوني و يك خانه 150 ميليوني شريك باشند و تقاضاي تقسيم هر دو را داشته باشند در اين حالت يكي از شركا مي تواند خانه را بر دارد و ديگري زمين را. اما آن كه خانه را بر داشته بايد 50 تومان به كسي كه زمين را برداشته رد كند.

د – فروش اجباري و تقسيم ثمن: آخرين راه حل براي خارج شدن از حالت اشاعه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1519

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد .در صورت عدم حضور رئیس دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1520

دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته1519

تشدید مجازات به سبب سردستگی، تعدد جرم یا تکرار جرم برای دادگاه الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته1520

مسئولیت کیفری در حدود،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم،عاقل،بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن کتاب قصاص ق.م.ا ذکر شده است.

✅اصول فقه نکته 1188

شبهه کثیر در کثیر: در برخی موارد، اطراف شبهه بسیار متعدد است؛ ولی احتمال ارتکاب حرام نیز خیلی ضعیف نیست. مثلاً اگر شخصی یقین داشته باشد که یکصد گونی از هزار گونی برنج داخل انبار مسروقه است احتمال ارتکاب حرام، نیز ضعیف و موهوم نیست. شبهه کثیر در کثیر، از مصادیق شبهه محصوره است و در مورد آن، اصل احتیاط جاری می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1519

*حمل و نقل باید توسط متصدی حمل و نقل یا مأمورین وی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1520

اگر کالاهایی که توسط متصدی حمل در مقصد به مرسل الیه آن بدون هیچ قیدی تحویل گردد ⇦متصدی حمل مسئول خسارات غیر ظاهر باقی می¬ماند مشروط بر این¬که منتها تا 8 روز از تاریخ تحویل، گیرنده کالا مراتب را به متصدی حمل اطلاع دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1519

اگر سندی عادی علیه شخص مورد استناد قرار گیرد و این شخص صدور سند را از منتسب الیه بپذیرد و یا اگر نسبت به اصالت آن تعرض نماید، اصالت آن در دادگاه اثبات شود، چنین سندی اعتبار سند رسمی دارد و انکار و تردید در مقابل آن شنیده نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1520

اسناد رسمی و عادی علیه امضا کنندگان و قائم مقام آنان به عنوان دلیل، قابل استناد است.

✅ حقوق مدنی نکته1521

اگر پس از تقسيم مال مشترك عيبي در سهم يكي از شركا ايجاد شود كه در حين تقسيم جاهل به آن بوده، شريك مزبور مي تواند تقسيم را بر هم زند و ابطال تقسيم را از دادگاه درخواست نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1522

وقوع اشتباه در تقسيم بدين معنا كه تقسيم به غلط واقع شده باشد تقسيم را باطل مي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1521

در حوزه هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی ان استان رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1522

دادرس علی البدل حسب مورد می  تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند.همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.

✅ حقوق جزا نکته1521

برای تعلق دیه به مرتکب لزومی به احراز مسئولیت کیفری نیست زیرا قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان مالی را بر دیه بار کرده است.(مادهد452و453ق.م.ا)

✅ حقوق جزا نکته1522

اصل بر مسئولیت کیفری، شخصی است و مسئولیت ناشی از فعل غیر استثناء است.

✅اصول فقه نکته 1189

شبهه میان متباینین: در حالتی که متعلق تکلیف، مردَّد بین دو یا چند عمل مشکوک جدا از هم باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

✅ حقوق تجارت نکته1521

چنانچه مرسل الیه محموله را قبول کند ملزم است خسارات ظاهری محموله را در زمان تسلیم کالا به متصدی اطلاع دهد در غیر این صورت⇩

 نه ارسال کننده و نه مرسل الیه نمی توانند خساراتی را از متصدی مطالبه نمایند مگر این¬که متصدی حمل¬و¬نقل تدلیس کرده باشد یا مرتکب تقصیر عمده شده باشد مانند تقصیر عمدی.

✅ حقوق تجارت نکته1522

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می¬نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت و متصدی حمل و نقل حق حبس دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1521

رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل آن است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1522

اگر سندی که توسط یکی از اصحاب دعوا در دادگاه ارائه می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت ابراز کننده ی آن، نمی تواند آن را پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید که آن را نادیده بگیرد.

✅ حقوق مدنی نکته1523

اگر تقسيم انجام شده و بعد مشخص شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده متعلق به كس ديگري بوده (مانند برنج و گندم)، دو حالت را بايد از هم تفكيك نمود:

– اگر مال غير در تمام حصه ها به طور مساوي تقسيم شده باشد تقسيم صحيح است

– اما اگر مال غير در سهم بعضي بيشتر و در سهمي بعضي كمتر باشد تقسيم باطل خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1524

اگر ترکه ميت قبل از ادا ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که ديني داشته،‌تقسيم باطل نيست. و طلبكار مي تواند بابت طلب خويش به نسبت سهم هر يك از ورثه به آن ها رجوع نمايد و در صورت اعسار بعض ورثه، نسبت به سهم وراث معسر نيز مي تواند به سايرين رجوع كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1523

دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1524

جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.آ.د.ک جدید در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود.

✅ حقوق جزا نکته1523

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری،مرتکب تقصیر شود.

✅ حقوق جزا نکته1524

در مسئولیت کیفری اصل بر  مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری شخص حقوقی استثناء است.

✅اصول فقه نکته 1190

در مباحث حقوق کیفری، اگر قاضی علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو متهم پرونده قطعاً مرتکب جرم شده است ولی به طور تفصیلی نداند کدام یک از آنها مجرم هستند در اینجا مسلماً نمی توان پذیرفت که به واسطه وجود علم اجمالی، قاضی مکلف است که هر دو متهم را محکوم به مجازات کند تا مجرم واقعی کیفر داده شود و قاضی به وظیفه قانونی خویش قطعاً عمل کرده باشد. بلکه باید با عنایت به اصل 37ق.ا، درباره آنها حکم به برائت صادر کرد خصوصاً اگر جرم مورد نظر از جرائم مستوجب حد باشد وقوع شبهه، موجب اجرای «قاعده درء» بوده و از این جهت نیز مجازات ساقط خواهد بود. در مواد 477 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقنن به مسئله علم اجمالی پرداخته است.

✅ حقوق تجارت نکته1523

اگر سارقین مال التجاره را سرقت نمایند متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت قیمت آن است مگر این¬که ⇦ ثابت نماید سرقت مربوط به حادثه ای بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی¬توانست از آن جلوگیری نماید.

✅ حقوق تجارت نکته1524

قانون¬گذار جهت طرح دعوای مسئولیت مدنی(دعوای خسارت) علیه متصدی حمل و نقل مرور زمان یک سال را مقرر کرده است اما⇜ مرور زمان مذکور در دعوای مطالبه عین محموله قابل استناد نیست⇝ یعنی غیر از دعوای مسئولیت مدنی سایر دعاوی ارسال کننده یا مرسل الیه علیه متصدی حمل¬و¬نقل فاقد مرور زمان است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1523

ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص است نزد طرف مثابل یا شخص ثالث باشد در این صورت ذینفع می تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1524

اگر خواهان یا خوانده ی دعوایی برای اثبای ادعای خود در دعوا، باید سند معینی ابراز نماید که در اختیار او نیست بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است می تواند در جریان دادرسی ارائه سند را از طرف بخواهد.

✅ حقوق مدنی نکته1525

تقسيم منافع را مهايات مي نامند كه به دو دسته تقسيم مي شود:

گاهي ممكن است شركا تصميم بگيرند كه تنها منافع را بين خود تقسيم نمايند:

تقسيم منافع بر حسب زمان بدين صورت است كه، دو نفر در يك اتومبيل شريك هستند و تعيين مي كنند كه مثلا روزهاي فرد يكي و روزهاي زوج ديگري از آن استفاده كند.

تقسيم منافع بر حسب مكان‌ بدين صورت است كه، دو نفر در يك ساختمان دو اتاقه شريك هستند و توافق مي كنند كه هر اتاق را يكي استفاده نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1526

 در صورتي كه مودع رد مال خويش را مطالبه نمايد و مستودع از رد اين مال خودداري نمايد، يد اماني او تبديل به يد ضماني شده و مسئول هر گونه خسارتي خواهد بود كه بر اين مال وارد مي شود، حتي اگر تلف يا نقص ناشي از اقدام او نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1525

دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای«الف»،«ب»،پ و ت ماده(302) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شو د و با دو عضویت رسمیت می یابد.در غیر از این موارد دادگاه انقلاب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1526

مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

✅ حقوق جزا نکته1525

اگر کسی مثلا دو بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد ولی حد بر او جاری نشده باشد فقط بر او یک حد جاری خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته1526

اگر شخصی یک بار مرتکب زنای مستوجب شلاق شده باشد و قبل از اجرای حد مرتکب زنای مستوجب رجم شده باشد،هر دو مجازات بر او اجرا خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1191

شبهه کثیر در کثیر: در برخی موارد، اطراف شبهه بسیار متعدد است؛ ولی احتمال ارتکاب حرام نیز خیلی ضعیف نیست. مثلاً اگر شخصی یقین داشته باشد که یکصد گونی از هزار گونی برنج داخل انبار مسروقه است احتمال ارتکاب حرام، نیز ضعیف و موهوم نیست. شبهه کثیر در کثیر، از مصادیق شبهه محصوره است و در مورد آن، اصل احتیاط جاری می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1525

در خصوص خسارت تأخیر در تسلیم و خسارات ناشی از تلف یا گم شدن محموله مبدأ مرور زمان، یک سال از روزی است که به موجب قرارداد تسلیم بایستی در آن زمان صورت می¬گرفته است.

✅ حقوق تجارت نکته1526

چنانچه خسارت راجع به معیوب یا ناقص شدن محموله باشد مبدأ مرور زمانِ یک سال، تاریخ تسلیم محموله است یعنی تاریخی که کالا در آن تاریخ به مرسل الیه یا ارسال کننده تسلیم شده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1525

هرگاه سند یا اطلاعاتی که مربوط به دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه ی دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1526

هرگاه اسناد مورد استناد یکی از طرفین اوراق پرونده ی کیفری باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه نماید و مرجع ذیربط مکلف است پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1527

وديعه عقدي است كه به موجب آن يك طرف (مودع) مال خود را به طرف ديگر (مستودع يا امين) مي سپارد تا مجانا آن را نگه دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1528

اوصاف وديعه:

عقدي است رضايي

عقدي است جايز

عقدي است مجاني

عقدي است اماني

عقدي است اذني

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1527

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود.نظر مشاور، مشورتی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1528

در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود.تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب یا تعدد قاضی و کیفری یک در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد،رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته1527

در حدود برخلاف تعزیرات ملک در تعدد جرم اجرای مجازات است و نه صدور حکم قطعی پس اگر شخصی تا قبل از اجرای مجازات مرتکب دو نوع حد یکسان با مجازات یکسان شود مشمول قواعد تعدد جرم در حدود قرار می گیرد و فقط یک حد بر او جاری می شود.

✅ حقوق جزا نکته1528

چنانچه مرتکب به اعدام . حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد،تنها اعدام اجرا می شود.

✅اصول فقه نکته 1192

شبهه میان متباینین: در حالتی که متعلق تکلیف، مردَّد بین دو یا چند عمل مشکوک جدا از هم باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

✅ حقوق تجارت نکته1527

مدت مرور زمان در خصوص خسارات بحری، یک سال از روز تسلیم مال به مرسل الیه است.

✅ حقوق تجارت نکته1528

در صورتی که متصدی حمل و نقل پس از انعقاد قرارداد حمل کالا را به شخص دیگری واگذار نماید و در زمان حمل به محموله خسارت وارد شود ⇜ زیان دیده براساس قرارداد، حق رجوع به متصدی حول و نقل را دارد و نمی تواند خسارت را طبق قرارداد حمل و نقل از شخصی که مأمور به حمل است مطالبه کند. همچنین متصدی حمل و نقل پس از جبران زیان می تواند به عامل زیان (شخص مأمور به حمل کالا) جهت مطالبه و وصول آن چه به زیان¬دیده پرداخته رجوع کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1527

هرگاه اسناد مورد استناد یکی از طرفین اوراق پرونده ی حقوقی دیگری باشد به درخواست وی دادگاه تقاضانامه ای خطاب به مرجع ذیربط صادر و توسط ذینفع رونوشت موارد استنادی را ظرف مهلت مقرری مطالبه می نماید و یا در صورت نیاز پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه می نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1528

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به عنوان دلیل ادعای خود به سندی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است، طرف مقابل می تواند نسبت به اصالت سند سکوت نماید و آن را بپذیرد یا نسبت به اصالت آن ادعای انکار نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1529

عقود اذني جايز:

وديعه (اذن در نگهداري)، عاريه (اذن در انتفاع يا استفاده)، وكالت (اذن در انجام عمل حقوقي)

✅ حقوق مدنی نکته1530

عقود:

عقود اماني: قراردادهايي كه در آن ها يد گيرنده مال، اماني است.

عقود غير اماني:‌ قراردادهايي كه در آن ها يد گيرنده مال، مالكانه است.

عقود اماني مانند: عقد موجد حق انتفاع، عقد اجاره، عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد مضاربه، عقد جعاله، عقد شركت، عقد وديعه، عقد عاريه، عقد وكالت و عقد رهن

عقود غير اماني مانند: عقد بيع، عقد معاوضه، عقد قرض، عقد هبه، عقد وصيت تمليكي

امانت به دو دسته، امانت مالكانه (قراردادي) و امانت قانوني (شرعي) تقسيم مي شود.

امانت مالكانه (قراردادي):مالي به اختيار و اذن مالك به ديگري سپرده مي شود.

امانت قانوني (شرعي): ريشه قراردادي ندارد و مالك به رضايت آن را در اختيار متصرف نگذارده است. و به  حكم قانون شخص امين محسوب مي شود. مانند قيم يا در جايي كه شخصي مالي را پيدا مي كند (لقطه)

امانت مالكانه به دو دسته امانت مستقل و امانت تبعي تقسيم مي شود:

امانت مستقل:‌ مقتضاي اصل و جوهري عقد،‌ ايجاد امانت و حفظ مال است. تنها مصداق آن،‌ عقد وديعه است.

امانت تبعي: گاهي به تبع عنوان ديگري كه مقصود اصلي از آن عقد است، ‌مالي به غير سپرده مي شود، مانند اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، عاريه. در اين عقود مقتضاي اصلي عقد چيزي غير از امانت است كه امانت به تبع آن ايجاد مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1529

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود.این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1530

به تشخیص رئیس قوه قضائیه،تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری،ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

✅ حقوق جزا نکته1529

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

✅ حقوق جزا نکته1530

اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند،چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد،تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.

✅اصول فقه نکته 1193

در مباحث حقوق کیفری، اگر قاضی علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو متهم پرونده قطعاً مرتکب جرم شده است ولی به طور تفصیلی نداند کدام یک از آنها مجرم هستند در اینجا مسلماً نمی توان پذیرفت که به واسطه وجود علم اجمالی، قاضی مکلف است که هر دو متهم را محکوم به مجازات کند تا مجرم واقعی کیفر داده شود و قاضی به وظیفه قانونی خویش قطعاً عمل کرده باشد. بلکه باید با عنایت به اصل 37ق.ا، درباره آنها حکم به برائت صادر کرد خصوصاً اگر جرم مورد نظر از جرائم مستوجب حد باشد وقوع شبهه، موجب اجرای «قاعده درء» بوده و از این جهت نیز مجازات ساقط خواهد بود. در مواد 477 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقنن به مسئله علم اجمالی پرداخته است.

✅ حقوق تجارت نکته1529

اگر مرسل الیه کالایی که توسط متصدی حمل و نقل حمل شده را قبول نکند و کالا نزد وی تلف شود در قبال صاحب کالا مسئول نیست در صورتی که ثابت کند مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانده در این صورت هر نقص و عیبی بر عهده ارسال کننده است.

✅ حقوق تجارت نکته1530

✉️زمانی که کالا به مقصد رسید متصدی حمل باید طی اطلاعیه ای، وصول کالا را به گیرنده اعلام دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1529

انکار، اعلام رد تعلق خط ، امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1530

سند غیر رسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد، در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد می تواند نسبت به آن ادعای تردید نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1531

در تفاوت وديعه با اجاره اشخاص مي توان گفت: ‌

در اجاره اشخاص: شخصي براي حفظ مال ديگري اجير مي شود. اجاره يك عقد معوض است.

در وديعه:‌ هر چند يك عقد مجاني است اما مي توان پاداش يا حق الحفاظه براي امين شرط نمود. در اين صورت، وديعه توام با شرط عوض است. اما چنين وديعه اي باز عقدي مجاني تلقي مي شود. شرط عوض در وديعه جنبه فرعي داشته و عقد را معوض نمي گرداند.

✅ حقوق مدنی نکته1532

وديعه با ايجاب و قبول طرفين محقق مي شود و قبض شرط صحت آن نيست. قبول امين مي تواند به صورت فعل باشد. بدين معنا كه اگر شخصي به مغازه آشنايي برود و از او بخواهد چند ساعتي، بسته اي را براي او نگه دارد و صاحب مغازه چيزي نگويد و بسته را بردارد و مثلا زير ميزش بگذارد اين سكوت و اين عمل قبول فعلي عقد وديعه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1531

به تشخیص قوه قضائیه، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند،تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1532

در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو،دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند،مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک،حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

✅ حقوق جزا نکته1531

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.

✅ حقوق جزا نکته1532

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

✅اصول فقه نکته 1194

تردید بین اقل و اکثر: میان اطراف علم اجمالی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد و یکی از آنها نسبت به دیگری محدودتر است(همان، ص 117). حالتی است که بر تمام اطراف شک، یک عنوان واحد صدق کند که در این عنوان واحد یک قسمت اقل متیقن داریم و یک قسمت اکثر مشکوک داریم. به عبارت دیگر، برخلاف دوران امر بین متباینین که تردید میان دو چیز جدا از هم است در دوران امر بین اقل و اکثر، تردید بین مقدار کمتر یا بیشتر از یک چیز است.

✅ حقوق تجارت نکته1531

1- ارسال‌كننده مي‌تواند 2- مادام كه مال‌التجاره در يد متصدي حمل و نقل است 3- آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده 4- و‌ همچنین خسارات او پس بگيرد 5- نیازی به قبول متصدی حمل نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1532

در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد استفاده كند:

1-در صورتي كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.

2-در صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.

3-در صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.

در صورتي كه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1531

انکار و تردید تنها نسبت به اسناد عادی پذیرفته می شود نه اسناد رسمی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1532

اظهار انکار یا تردید نسبت به سند طرف تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است.

✅ حقوق مدنی نکته1533

مودع بايد مالك مال باشد يا قائم مقام مالك باشد يا از طرف مالك ماذون باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1534

براي انعقاد عقد وديعه، اهليت طرفين لازم است. هم مودع و هم مستودع بايد اهليت داشته باشند.

سپردن مال به محجورين:

به محجور غير مميز⇜ عقد باطل است. و در صورت تلف مال؛ از آن جا كه اقدام مودع قوي تر است، (سبب اقوي از مباشر)، محجور ضامن خسارت نيست.

به محجور مميز⇜عقد غير نافذ و منوط به تنفيذ ولي يا قيم است. محجور مميز، مسئول حوادث خارجي نيست اما مسئول اتلاف مال يا تسبيب در اتلاف هست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1533

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1534

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

1-جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

2-جرایم موجب حبس ابد؛

3-جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛

ت-جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

4-جرایم سیاسی و مطبوعاتی

✅ حقوق جزا نکته1533

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1534

چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.

✅اصول فقه نکته 1195

سوال: عمده ترین دلیل برای عدم اجرای اصل احتیاط در حالت تردید بین اقل و اکثر چیست؟ انحلال علم اجمالی. علم اجمالی مکلف در حالت تردید بین اقل و اکثر، به علم تفصیلی و یقین نسبت به مقدار اقل و شک بدوی یا ابتدایی نسبت به مقدار اکثر، منحل می گردد. در قسمت اقل، با استناد به ادله اجتهادی و علم و یقین، باید تکلیف را انجام داد (در قسمت اقل به هیچ اصل عملی استناد نمی شود نه برائت و نه اشتغال)؛ اما در قسمت اکثر مشکوک(مازاد بر اقل)، به دلیل شک بدوی (ابتدایی) نسبت به اصل تکلیف، به اصل برائت استناد می کنیم و در هیچ یک از اقل و اکثر به اصل احتیاط استناد نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1533

هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد ⇩

محکمه صلاحیتدار محل می¬تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شود یا لدی الاقتضاء فروخته شود≪≪≪ در صورت فروش، فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی که حاکی از آن¬که مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید.

✅ حقوق تجارت نکته1534

اگر کالا به طرز نامناسبی عدل بندی شده باشد⇦ خسارت ناشی از عیوب عدل بندی غیر ظاهر به عهده ارسال کننده خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1533

هرگاه شخصی نسبت به سند عادی که طرف مقابل ارائه نموده اظهار انکار یا تردید نماید تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد، بلکه ارائه کننده ی سند مکلف به اثبات اصالت آن می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1534

هر یک از طرفین که سندی رسمی یا عادی علیه او ابراز شده و بخواهد به اصالت آن تعرض نماید، می تواند ادعای جعل مطرح نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1535

عقد وديعه براي مودع كاملا نافع است زيرا به صورت رايگان از كسي مي خواهد تا مالش را نگهداري كند. با اين وجود اهليت كامل مودع لازم است زيرا با وديعه در مال خويش تصرف مي كند. پس بايد اهليت كامل داشته باشد تا امين صالح انتخاب كند.

✅ حقوق مدنی نکته1536

اگر عقد وديعه به دليلي باطل باشد، و مال در يد مستودع قرار گرفته باشد، يد او بر اين مال ضماني خواهد بود، و در صورت تلف يا نقص،‌ مسئول جبران خسارت خواهد بود حتي اگر تلف يا نقص ناشي از تعدي و تفريط او نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1535

به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

1-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغ،تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

2-توهین به مقام بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

3-تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز های آن و قاچاق اسلحه،مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

4-سابر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1536

به کلیه جرایم اطفال و کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده،در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.

✅ حقوق جزا نکته1535

کسی که چند نفر را بطور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود.

✅ حقوق جزا نکته1536

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند.چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

✅اصول فقه نکته 1196

اقل و اکثر ارتباطی: مواردی است که میان مصادیق اقل و اکثر ارتباط محکمی باشد بگونه ای که با یکدیگر ماهیتی مرکب تشکیل می دهند(همان، ص118). به عبارت دیگر، جزء جزء تکلیف، مطلوبیت مجموعی دارد شبیه عام مجموعی. در اجرای اصل احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی اختلاف نظر وجود دارد، جمعی مانند آخوند خراسانی، اصل احتیاط و برخی مانند شیخ انصاری(ره)، اصل برائت را قابل اجرا می دانند یعنی شخص وظیفه دارد تکلیف کمتر (اقل) را که یقینی است انجام دهد ولی نسبت به میزان مازاد (اکثر) تکلیفی ندارد. نظر دوم برای آزمون وکالت، قابل توجه است.

✅ حقوق تجارت نکته1535

اگر عدل بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1536

به خسارات وارده به کالا در دریا خسارات بحری یا آواری (  AVARIE) گفته می¬شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1535

هدف از ادعای جعل سند استنادی طرف دعوا، رها شدن از آثار تعهد آور سند ابرازی در دعواست نه مجازات شخص جاعل، بنابراین مدعی جعل معمولاً جاعل را تعیین نمی نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1536

اما هرگاه هدف مدعی جعل از ادعای جعل نه تنها از اثر انداختن سندی است که در دعوا علیه او ابراز گردیده بلکه می خواهد فاعل جعل نیز به مجازات برسد که در این صورت باید جاعل را نیز معرفی نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1537

 خيارات مشترك نيز گاهي با طبيعت برخي عقود سازگاري ندارند. براي مثال، خيار غبن در عقود مبتني بر مسامحه از قبيل ضمان و صلح راه ندارد. يا در عقودي مانند نكاح، وقف، ضمان، خيار شرط را نمي توان پيش بيني نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1538

وديعه عقدي جايز است. هر يك از طرفين هر وقت بخواهد مي تواند آن را بر هم زند.

به موجب شرط مي توان، حق فسخ وديعه را براي مدت معين از طرفين يا يكي از ايشان سلب نمود.

شرط لزوم در عقد جايز، فقط حق فسخ را از بين مي برد و با فوت يا حجر عقد منحل مي شود، حتي اگر شرط لازمي گذاشته شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1537

طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.(نابالغ)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1538

هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد.

✅ حقوق جزا نکته1537

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته1538

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و در این حالت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

✅اصول فقه نکته 1197

اقل و اکثر استقلالی: منظور مواردی است که مصادیق آنها با هم ارتباطی ندارند و ماهیت مرکبی را تشکیل نمی دهند و هریک از این دو تکلیف را می توان به صورت مستقل امتثال یا مخالفت نمود(همان، ص 118). به عبارت دیگر، جزء جزء تکلیف، مطلوبیت مستقل و جداگانه دارد شبیه عام افرادی. بلکه بایستی عمل به قدر متیقن کرده و نسبت به اکثر اصل برائت را جاری می کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته1537

قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت ایران تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثنا شده است و در حقوق مدنی تابع عقد اجاره است.

✅ حقوق تجارت نکته1538

نکات مسئولیت متصدی حمل و نقل⇩

💡 مسئولیت متصدی حمل ونقل⇦ مسئولیت قراردادی و تعهد وی⇦ تعهد به نتیجه.

💡 متصدی حمل و نقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل و نقل کالا است مگر این¬که:

1-  خسارت ناشی از جنس کالا باشد.

2-  خسارت ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه باشد.

3-  خسارت ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه باشد.

4-  خسارت ناشی از حوادثی باشد که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند.

☸️ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 29- 28/8/1363 در خصوص مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا در صورت تلف يا مفقود ‌شدن آن

‌«با توجه به ماده 386 قانون تجارت كه در صورت تلف يا گم شدن مال‌التجاره متصدي حمل و نقل را جزء در مواردي كه مستثني شده مسئول قيمت كالا‌ و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آوراي) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول ‌شناخته و اين كه در پرونده‌هاي مطروحه به جاي آن كه شركت سهامي بيمه ايران به قائم مقامي از بيمه‌گزار دعوي خود را جهت مطالبه خساراتي كه به ‌صاحب كالا پرداخته عليه متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل كه مسئوليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و‌ مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فلذا استماع دعوي به كيفيت مرقوم مجوز نداشته است بديهي است در صورتي كه در دادگاه معلوم و محرز ‌شود كه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل داراي اختيارات و تعهداتي بوده كه او را مسئول نموده و مي‌تواند طرف دعوي مطالبه خسارات قرار گيرد ‌قبول دعوي بطرفيت او بلااشكال است.»

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1537

ادعای جعل با تعیین جاعل جنبه ی کیفری به خود می گیرد و در رسیدگی به این جنبه اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری نیز لازم می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1538

ادعای جعل باید توسط ادعا کننده ثابت شود، برخلاف انکار و تردید که درآن حالت اثبات اصالت سند به عهده ی استناد کننده به سند است.

✅ حقوق مدنی نکته1539

تعيين مدت در عقد وديعه نشان مي دهد كه اذن مالك، مقيد به زمان معيني بوده و با انقضاي مدت، وديعه منفسخ مي شود. اصولا تعيين مدت در وديعه الزامي براي طرفين ايجاد نمي كند. مگر آن كه بر حسب قرائن، مقصود طرفين التزام به حفظ عقد در مدت معين باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1540

امين بايد مال مورد وديعه را به شيوه مقرر از سوي مالك يا به نحو متعارف حفظ نمايد.

– پس ابتدا به نحوي كه مالك تعيين نموده

– اگر مالك شيوه خاصي تعيين ننموده باشد، آن چه عرف اقتضا مي كند ملاك است.

– در صورت سكوت مالك و عرف، به قانون رجوع مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1539

چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد.در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1540

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود

✅ حقوق جزا نکته1539

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید در این حالت فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یاغیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1540

در جرایم موجب تعزیردر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅اصول فقه نکته 1198

تفاوت های حالت اقل و اکثر با دوران امر بین متباینین:

 1. در حالت اقل و اکثر یک مقدار یقینی نسبت به اقل و یک مقدار مشکوک نسبت به اکثر وجود دارد. ولی در حالت دوران امر بین متباینین علم اجمالی وجود دارد که آمیزه ای از علم و شک است و مرزی در آن نیست.

 2. در حالت دوران امر بین متباینین علم اجمالی منحل نمی شود ولی در حالت اقل و اکثر علم اجمالی ما به یقین نسبت به اقل و شک ابتدایی نسبت به اکثر منحل می شود.

 3. در حالت دوران امر بین متباینین احتیاط به ترک کردن عمل است در حالی که در حالت اقل و اکثر اگر احتیاط واجب باشد (که واجب نیست) احتیاط به اضافه کردن مقدار اکثر است.

✅ حقوق تجارت نکته1539

ارسال کننده در خصوص عدم تعیین نکاتی که باید به اطلاع متصدی برساند⇦ مسئول است.

✅ حقوق تجارت نکته1540

اگر مال¬التجاره توسط مقامات کشور ثالثی توقیف گردد متصدی حمل ونقل مسئول است مگر آن¬که عدم انتساب و خارجی بودن علت را ثابت کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1539

ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1540

کسی که نسبت به سند ابرازی او ادعای جعل شده باید  ظرف مهلت ده روز از ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن ، در صورتی که به استفاده از سند باقی باشد اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1541

اگر مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد.

اصل: امكان تغيير ترتيب مالك در صورت لزوم است

مگر اين که مالک صريحاً نهي از تغيير کرده باشد⤆پس بايد نهي مالك ثابت شود تا مستودع را ضامن دانست.

✅ حقوق مدنی نکته1542

تعهد امين به حفاظت از مال، تعهد به وسيله است. و در صورت تلف يا نقص، اصولا مسئول نخواهد بود، مگر آن كه تقصير او از جانب مالك اثبات شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1541

احکام و ترتیبات هیات منصفه،مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1542

به جرایم منافی عفت بطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود  و منظور از جرایم منافی عفت،جرایم جنسی حدی  جرایم رابطه نامشروع تعزیری است.

✅ حقوق جزا نکته1541

در جرائم مورد تعزیر در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1542

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته 1199

در فرض تعارض دو اصل احتیاط، حکم به تساقط هر دو می دهیم. مثلا هرگاه زنی پس از عده شوهر کند و پس از 10 ماه از وطی اول و 6 ماه از وطی دوم فرزندی بیاورد، رعایت احتیاط در کدام است؟ در اینجا دو اصل احتیاط تعارض و تساقط میکنند و اماره فراش جاری و فرزند ملحق به شوهر دوم است.

✅ حقوق تجارت نکته1541

در صورتی که محموله تلف شود قرارداد حمل و نقل خود به خود منفسخ می شود⇦ چون اجرای قرارداد غیرممکن شده است. در این باره فرقی نمی کند متصدی قانوناً مسئول جبران خسارت باشد و یا مسئولیت این امر بر عهده¬ی وی نباشد، اثر انفساخ عقد بری شدن طرفین قرارداد از تعهدات قراردادی است.

✅ حقوق تجارت نکته1542

متصدی حمل و نقل مانند حق العمل کار می تواند در صورتی که مخارجی را به نفع ارسال¬کننده در طول حمل یا پس از رسیدن محموله به مقصد متحمل شده است از ارسال کننده یا مرسل الیه مطالبه کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1541

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ولی اگر پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1542

گواهی (شهادت) به مفهوم اعم، اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است.

✅ حقوق مدنی نکته1543

مسئوليت امين نسبت به تلف يا نقص مال:

– در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن است.

– در صورت تلف قهري (بدون تعدي و تفريط) ضامن نيست.

– در صورت ارتكاب تعدي يا تفريط، يد اماني او مبدل به يد ضماني شده و در دوران تعدي يا تفريط مسئول خواهد بود حتي اگر تلف ناشي از تقصير وي نباشد.

– اگر مرتكب تعدي يا تفريط شده و سپس دست از اين تقصير برداشته و به امانت رفتار كند؛ يد او اماني خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1544

امين در سه حالت مقصر است:

 1. هر گاه تقصير امين موجب خسارت شود. بدين معنا كه بين تقصير و خسارت رابطه سببيت وجود داشته باشد. در اين جا امين مسئول است.

 2. هر گاه تقصير امين موجب ورود خسارت نشود اما در دوران تقصير قوه قاهره ايجاد شود، و قوه قاهره باعث ورود خسارت گردد. در اينجا باز هم امين مقصر است زيرا در دوران تقصير يد امين ضماني بوده

 3. هر گاه امين تقصير كند، در دوران تقصير هيچ اتفاقي هم نيفتد، سپس دوباره مانند امين رفتار كند، و بعد كه مانند امين رفتار كرد قوه قاهره به وجود آيد، ‌امين مقصر و مسئول نيست. زيرا با رفتار دوباره مانند امين، وصف امانت به او باز مي گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1543

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیرا، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.شمول این نکته بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1544

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، روسای دانشگاه ها و مراگز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص،در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

✅ حقوق جزا نکته1543

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

✅ حقوق جزا نکته1544

مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود.

✅اصول فقه نکته 1200

اگر برخی اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (از محل ابتلاء مکلف) خارج باشد علم اجمالی اثر خود را از دست می دهد و و نسبت به سایر اطراف علم اجمالی که در دسترس هم هست احتیاط لازم نخواهد بود(همان، ص 120). مثل آنجا که بدانیم محتوی یکی از دو ظرف نجس است اما دقیقاً ندانیم محتوی کدامیک از آن دو نجس است و یکی از دو ظرف از دسترس ما خارج باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1543

اگر مرسل الیه مخارج و سایر وجوهی که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می¬نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این¬که ⤺ مبلغ متنازع¬فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

✅ حقوق تجارت نکته1544

وفق قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 متصدی شرکت ها، بنگاه¬های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا هستند چنان چه عمداً کالا را به مقصد نرسانند به حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1543

اقرار به زیان خود و به سود دیگری است اما شهادت اخبار به سود خود و به زیان دیگری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1544

شرایطی که وجود آنها ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است:

 • بلوغ

 • عقل

✅ حقوق مدنی نکته1545

از آن جا كه تعدي يا تفريط موجب انحلال عقد وديعه تلقي نيست، پس از تعدي و تفريط عقد وديعه باقي مي ماند و منحل نمي شود؛ اما اذن مالك مقيد به رفتار متعارف امين است فلذا در دوران تعدي يا تفريط اذن مالك فاقد اثر بوده و پس از آن كه امين دست از تعدي و تفريط بردارد، اذن مالك مجددا موثر واقع شده و وضع امانت، اعاده مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1546

بر امين مي توان دو شرط قرار داد:

 • شرط ضمان بر امين

 • شرط عدم ضمان بر امين

الف – شرط ضمان بر امين: بدين معنا كه مستودع حتي در صورت عدم ارتكاب تعدي يا تفريط نيز، ضامن جبران خسارت باشد. اين شرط نافذ و معتبر است.

ب – شرط عدم ضمان بر امين: بدين معنا كه مستودع حتي در صورت ارتكاب تعدي يا تفريط نيز ضامن جبران خسارت نباشد. اين شرط نيز صحيح است. البته به شرطي كه تلف مال، به عمد يا تقصير عمده نباشد. و در صورت اتلاف عمدي يا در حكم عمد اين شرط از سوي امين قابل استناد نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1545

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع  مواد 307 و 308 ق.ا.د.ک اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1546

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود.

✅ حقوق جزا نکته1545

جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1546

در قانون جدید در فرض تعدد جرم اصل بر عدم تعدد و جمع مجازات است و به طور استثنایی فقط در مورد حدود و تعزیرات درجه 7و8 قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود.تعدد تعزیرات با حدود و قصاص نیز موجب جمع مجازات خواهد شد.

✅اصول فقه نکته 1201

در صورتی که نسبت به ارتکاب برخی از اطرافِ علم اجمالی به طور معین اضطرار یا اکراه وجود داشته باشد به مقتضای حدیث رفع، انجام آن جایز و مباح خواهد بود. لذا علم اجمالی، تکلیف فعلی و منجزی نسبت به آن ایجاد نمی کند و در نتیجه اثر خود را نسبت به سایر اطراف را هم از دست می دهد و از این رو احتیاط لازم نیست و می توان آنها را انجام داد.

✅ حقوق تجارت نکته1545

زمان پرداخت اجرت متصدی حمل و نقل در وهله اول تابع قرارداد طرفین است یعنی ارسال¬کننده و متصدی حمل و نقل.

چنانچه قرارداد ساکت باشد در این خصوص، متصدی پس از رسیدن کالا به مقصد، مستحق اجرت می¬شود مگر این¬که ⇦ ارسال کننده قبل از رسیدن محموله به مقصد آن را تقاضا کند یعنی آن را استرداد نماید که در این صورت استرداد کالا منوط است به پرداخت اجرت متصدی حمل و نقل.

✅ حقوق تجارت نکته1546

ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده می گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1545

شرایطی که وجود آنها ضامن شایستگی معنوی و راستگویی گواه است:

 • ایمان.

 • عدالت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1546

شرایطی که وجود آنها ضامن دور ماندن گواه از اتهام است:

 • نداشتن نفع شخصی در دعوا.

 • نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط.

 • اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

✅ حقوق مدنی نکته1547

شرط ضمان در تمام عقود اماني راه دارد. اما قانون مدني در ماده 558 ق.م. شرط ضمان در مورد مضاربه را نپذيرفته است.

✅ حقوق مدنی نکته1548

امين مادام كه مرتكب تعدي يا تفريط نشده باشد،‌ مسئوليتي نسبت به خسارات حاصله از قوه قاهره ندارد. با اين وجود، اگر امين تعدي يا تفريط كرده باشد، مسئول جبران خسارت ناشي از قوه قاهره نيز خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1547

اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه ان واقع شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1548

اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شود،به همه آنها رسیدگی می کند.در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد،دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

✅ حقوق جزا نکته1547

تکرار جرم در حدود مربوط به فرضی است که شخصی پس از ارتکاب یک نوع جرم حدی و اجرای آن مجدداً مرتکب همان جرم حدی شود.

✅ حقوق جزا نکته1548

تکرار جرم در تعزیرات مربوط به فرضی است که شخصی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت او به ارتکاب یک جرم تعزیری درجه 1تا 6 در مدتی معین مجدداً مرتکب یک جرم تعزیری درجه 1تا6 دیگر شود.

✅اصول فقه نکته1202

بنا بر نظر مشهور اصولیان، عدم ابتلاء نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی یا وجود اضطرار نسبت به آن تنها در صورتی موجب عدم کارایی علم اجمالی و عدم وجوب احتیاط می شود که قبل از علم اجمالی وجود داشته باشد؛ اما اگر اضطرار یا عدم ابتلاء، بعد از علم اجمالی پدید آید با پیدایش این امور، اثر علم اجمالی (یعنی وجوب احتیاط) که ثابت شده است ساقط نمی شود بلکه دامنه رعایت احتیاط محدود می گردد و طبعاً مراعات احتیاط فقط در مورد سایر اطراف علم اجمالی، لازم خواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته1547

انواع ضمان⇩

1-نقل ذمه به ذمه≪≪ پس از انعقاد ضمان ذمه مدیون اصلی یا مضمون عنه بری و ذمه ضامن در مقابل طلبکار یا مضمون له مشغول می شود.

2-ضم ذمه به ذمه≪≪ به دو نوع تضامنی و وثیقه ای تقسیم می شود:

-تضامنی⇦ در این قسم مضمون له اختیار دارد برای وصول تمام یا قسمتی از طلب خود به ضامن یا مضمون¬له مراجعه نماید زیرا در این نوع، تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگرند.

-وثیقه¬ای⇦ در این قسم ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه می باشد؛ به این معنا که طلبکار ابتدائاً باید به مضمون عنه مراجعه نماید در صورت عدم وصول طلب به ضامن رجوع کند.

*به ضمان تضامنی ضمان عرضی و ضمان وثیقه ای ضمان طولی می گویند.

* بر اساس قانون تجارت در صورت توافق طرفین به ضمان از نوع ذمه به ذمه⇩

اصل بر ضمان تضامنی است مگر این که به ضمان وثیقه¬ای تصریح شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1548

در قانون تجارت نیز همانند قانون مدنی اصل در ضمان نقل ذمه به ذمه است مگر این¬که به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1547

سایر شرایطی که علاوه بر موارد فوق الذکر برای صحت شهادت گواه ضروریست:

طهارت مولد.

وجود رابطه خویشاوندی گواه با یکی از طرفین دعوا می تواند در ارزش و تأثیر گواهی به تشخیص دادگاه موثر باشد.

وجود رابطه خادم و مخدومی بین گواه و یکی از اصحاب دعوا می تواند در ارزش و تأثیر گواهی به تشخیص دادگاه موثر باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1548

شرایط ماهوی صحت گواهی شاهد عبارت است از:

قطع و یقین در گواهی.

مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا.

اتحاد مفاد گواهی گواهان.

✅ حقوق مدنی نکته1549

وجود خيار امري خلاف اصل لزوم قراردادهاست. به همين دليل عقود لازم را نمي توان بر هم زد مگر آن كه وجود يكي از خيارات در آن ثابت شود. اگر در وجود خيار ترديد شود به مقتضاي اصل لزوم بايستي وجود خيار را منتفي دانست.

✅ حقوق مدنی نکته1550

اصل بر غير فوري بودن خيارات است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1549

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1550

هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جز مقامات مدکور در مواد  (307) و (308)ق.ا.د.ک باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شودو چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته1549

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

✅ حقوق جزا نکته1550

قواعد ناظر بر تکرار جرم سرقت حدی:

 الف-در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب-در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ-در مرتبه سوم،حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم،اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

✅اصول فقه نکته1203

علم اجمالی تنها در صورتی باعث وجوب احتیاط می شود که بتواند در فرض تحقق نسبت به هر یک از اطراف آن، یک تکلیف فعلی ایجاد کند. لذا شرط منجِّز بودن علم اجمالی این است که به هر تقدیر، موجب پیدایش تکلیف باشد. بنابراین اگر به هر علت علم اجمالی باعث پیدایش تکلیف جدیدی نسبت به برخی اطراف خود نباشد به طور کلی اثر خود را از دست می دهد و نسبت به سایر اطراف آن هم احتیاط لازم نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1549

همین که دین حال شد ضامن می¬تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1550

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتنامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1549

شرایط شکلی صحت گواهی شاهد عبارت است از: اعتبار گواهی مستلزم حضور گواه در دادگاه است و ارسال شهادت نامه کتبی موثر در اثبات ادعای کسی که به گواهی استناد کرده است نمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1550

دعاوی قابل اثبات با گواهی دو مرد:

 • اصل طلاق و اقسام آن.

 • رجوع در طلاق.

 • دعاوی غیر مالی.

✅ حقوق مدنی نکته1551

خيارات مدت دار:

 • خيار مجلس (تا زمان مفارقت)

 • خيار حيوان (تا سه روز)

 • خيار شرط (تا سررسيد مدت)

✅ حقوق مدنی نکته1552

خيارات فوري كه خلاف اصل بوده و نياز به تصريح قانون گذار دارند:

 • خيار رويت و تخلف از وصف (م 425 ق.م.)

 • خيار غبن (م 420 ق.م.)

 • خيار عيب (م 435 ق.م.)

 • خيار تدليس (م 440 ق.م.)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1551

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1552

جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

✅ حقوق جزا نکته1551

هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات،مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد،به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.

✅ حقوق جزا نکته1552

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

✅اصول فقه نکته1204

استصحاب در اصطلاح به معنای «إبقاء ما کان» است که یعنی حکم به بقای آنچه پیشتر وجود داشته است؛ به بیان دیگر استصحاب عبارت است از «حکم به بقای چیزی که در زمان سابق، یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است».

✅ حقوق تجارت نکته1551

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه ( اگر دین با وثیقه باشد ) ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت برعکس قانون مدنی.

✅ حقوق تجارت نکته1552

پیش از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تأدیه نیست مگر این¬که ضمان حال باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1551

دعاوی قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن:

 • اصل نکاح.

 • دعاوی مالی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1552

دعاوی قابل اثبات با گواهی چهار زن یا دو مرد یا یک مرد و دو زن:

 • دعاوی که اطلاع از آن معمولاً در اختیار زنان است مانند ولادت و رضاع و … .

✅ حقوق مدنی نکته1553

خيارات غير فوري كه مطابق اصل مي باشند:

 • خيار تاخير ثمن

 • خيار تبعض صفقه

 • خيار تخلف شرط

 • خيار تفليس

 • خيار تعذر تسليم

✅ حقوق مدنی نکته1554

خياراتي كه در عين كلي راه دارند:

 • خيار مجلس

 • خيار شرط

 • خيار غبن

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1553

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1554

هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود.در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد،متهم حسب مورد، به ترتیب در ادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

✅ حقوق جزا نکته1553

تکرار جرم از کیفیات مشدده عام و نوعی است.

✅ حقوق جزا نکته1554

تشدید مجازات به سبب سردستگی، تعدد جرم یا تکرار جرم برای دادگاه الزامی است.

✅اصول فقه نکته1205

بنا بر نظر مرحوم دکتر محمدی، ایشان، ارکان و شرایط را با عنوان عناصر استصحاب بیان نموده و آنها را هفت مورد می داند و شرط چهارم از شرایط فوق الذکر را در مبحث عناصر استصحاب بیان ننموده و عنصر دیگری بیان نموده اند: وحدت زمان شک و یقین(به این معنا که در حال حاضر که می خواهیم استصحاب را جاری نمائیم هم شک داشته باشیم و هم یقین. البته یقین در وجود چیزی در زمان گذشته و شک در باقی بودن آن تاکنون).

✅ حقوق تجارت نکته1553

اگر حق مطالبه دین اصلی منوط به اخطار قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

✅ حقوق تجارت نکته1554

قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تأدیه نیست حتی اگر به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.

🔒استثنا⇦ هر گاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه‌ فته ‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1553

هرگاه خواهان بخواهد به شهادت شهود استناد نماید باید مشخصات و نشانی گواهان را در دادخواست ذکر نماید، هم چنین اگر خوانده بخواهد برای دفاع به شهادت شهود استناد نماید، باید اسامی و نشانی شهود را در اولین جلسه ی دادرسی به دادگاه اعلام نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1554

جرح گواه عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته1555

خياراتي كه در عين كلي راه ندارند:

  خيار حيوان

  خيار تاخير ثمن

  خيار رويت

  خيار عيب

  خيار تدليس

✅ حقوق مدنی نکته1556

بيع شرط، ‌بيعي است كه در آن خيار شرط براي بايع تا مدت معين با رد مثل ثمن به مشتري مقرر شده است. بدين معنا كه اگر بايع ظرف مدت معين بتواند تمام يا قسمتي از ثمن را مسترد دارد اين حق را داشته باشد كه تمام يا قسمتي از بيع را فسخ نموده و مبيع را پس بگيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1555

هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1556

چنانچه جرمی به اعتبار یک یاز بندهای ماده(302) ق.ا.د.ک در دادگه کیفری یک مطرح می گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخسص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است،دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

✅ حقوق جزا نکته1555

مسئولیت کیفری در حدود،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم،عاقل،بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن کتاب قصاص ق.م.ا ذکر شده است.

✅ حقوق جزا نکته1556

برای تعلق دیه به مرتکب لزومی به احراز مسئولیت کیفری نیست زیرا قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان مالی را بر دیه بار کرده است.(ماده452و453ق.م.ا)

✅اصول فقه نکته1206

اگر وجود حکم یا موضوعی در زمان گذشته به وسیله ظن معتبر احراز شده باشد سپس بقای آن مورد تردید قرار گیرد باز هم اصل استصحاب جاری می شود. در نتیجه، مقصود از یقین سابق، تنها یقین حقیقی و وجدانی نبوده و ظن معتبر و اماره که به تعبیر برخی، یقین تعبدی است را نیز شامل می شود اما اصل عملی نمی تواند رکن یقین سابق در استصحاب را بسازد.

✅ حقوق تجارت نکته1555

بورس اوراق بهادار↔️  داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس.

✅ حقوق تجارت نکته1556

❋هیئت مدیره بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انتخاب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1555

شهادت گواه جرح شده، گواهی به مفهوم دقیق کلمه محسوب نمی شود و تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1556

حتی اگر یکی از طرفین، شاهد طرف مقابل را جرح ننماید، دادگاه نیز می تواند رأساً در صورت تشخیص عدم وجود شرایط قانونی شاهد یا وجود یکی از جهات جرح شاهد از پذیرفتن و تأثیر دادن گواهی در دعوا خودداری نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1557

از آن جا كه بيع شرط مطابق قانون مدني اثر تمليكي داشت و اين وضعيت مورد سو استفاده واقع مي شد، در مواد 33 و 34 قانون ثبت مقرراتي وضع شد تا اشكالات قانون مدني در اين زمينه مرتفع شود.

در قانون ثبت،‌ بيع شرط نوعي معامله با حق استرداد است و اثر تمليكي ندارد. بلكه خريدار بيع شرط، نوعي طلبكار، و مبيع شرطي در حكم وثيقه طلب اوست. بدين معنا كه قانون براي خريدار شرطي،‌ صرفا يك نوع حق وثيقه شناخته است و خريدار در بيع شرط طلبكاري است كه مورد معامله را به عنوان وثيقه طلب خويش در اختيار دارد. لذا چنان چه طلب او در مهلت مقرر پرداخت نگردد،‌ مي تواند اسناد طلب خويش را از طريق دادگاه يا اداره ثبت، به اجرا گذاشته و با رعايت تشريفات مقرر از محل فروش مال مورد وثيقه، طلب خويش را دريافت نمايد.

✅ حقوق مدنی نکته1558

در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1557

در صورتی که افراد بالغ زیر هجده سال تمام مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1558

در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان«دادگاه کیفری یک ویژه جرایم نوجوانان» اختصاص می یابد.تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

✅ حقوق جزا نکته1557

اصل بر مسئولیت کیفری، شخصی است و مسئولیت ناشی از فعل غیر استثناء است.

✅ حقوق جزا نکته1558

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری،مرتکب تقصیر شود.

✅اصول فقه نکته1207

شرط استصحاب: وحدت متعلق یقین و شک یا وحدت متیقن و مشکوک یا وحدت موضوع یقین و موضوع شک: آنچه را که یقین به آن داشته ایم، متیقن گویند و مشکوک، چیزی است که مورد شک و تردید واقع شده، برای امکان استصحاب لازم است که متیقن و مشکوک یکی باشند.

✅ حقوق تجارت نکته1557

بالاترین مقام برای نظارت در اداره بورس و اجرای مقررات≪ شورای بورس

✅ حقوق تجارت نکته1558

بورس اوراق بهادار، توسط سازمان کارگزاران بورس اداره می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1557

جرح گواه علی القاعده تشریفات خاصی ندارد اما باید قبل از ادای شهادت به عمل آید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1558

اگر بعد از صدور رای دادگاه متوجه شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته است ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی باشد دادگاه رای واخواهی یا تجدیدنظر را بدون توجه به گواهی شهود صادر می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1559

مبادله دو مال بدون لحاظ اين كه يكي مبيع و ديگري ثمن باشد،‌ معاوضه ناميده مي شود.

✅ حقوق مدنی نکته1560

تشخيص بيع از معاوضه با لحاظ قصد مشترك طرفين خواهد بود. بدين معنا كه دو طرف اموالي را با هم مبادله كنند بدون تمايز بين آن ها و بدون اين كه يكي مبيع و ديگري ثمن باشد، عقد معاوضه منعقد شده و اگر يكي از عوضين را مبيع و ديگري را ثمن بدانند بيع منعقد شده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1559

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1560

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون،دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند،چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد دردادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه  تهران رسیدگی میشود.

✅ حقوق جزا نکته1559

در مسئولیت کیفری اصل بر  مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری شخص حقوقی استثناء است.

✅ حقوق جزا نکته1560

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

✅اصول فقه نکته1208

به عقیده صاحب نظران، معیار تشخیص وحدت قضیه متیقن و مشکوک، عرف و قضاوت های عرفی است نه عقل و دقت های عقلی. البته منظور از عرف، نظری است که عرف با دقت و بدون مسامحه ابراز می کند. بنابراین اگر موضوعی از دید عقل و با دقت عقلی تغییر یافته باشد؛ ولی عرف آن دو را موضوع واحدی تلقی کند استصحاب جاری خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته1559

کارگزار بورس شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1560

الزامات شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند:

1-مدت تشکیل شرکت باید نامحدود باشد.

2-تابعیت باید ایرانی باشد.

3-سهام قابل تقسیم نمی باشد یعنی امکان اشاعه یک سهم بین دو یا چند نفر نمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1559

دادگاه گواهی هر گواه را منفرداً استماع می کند و بعد از ادای گواهی می تواند از شهود مجتمعاً تحقیق نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1560

گواهی دروغ نزد مقامات رسمی جرم شمرده می شود و در صورتی که بر دادگاه مشخص شود که شهادت برخلاف واقع بوده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته1561

در صورت عدم احراز قصد مشترك طرفين به عرف رجوع مي شود، در عرف، مبادله كالا به كالا معاوضه و مبادله كالا با وجه نقد (پول) را بيع مي گويند.

✅ حقوق مدنی نکته1562

در معاوضه، احکام خاصه‌ي بيع جاري نيست از قبيل:

 • در بيع،‌ مبيع بايستي عين باشد، حال آن كه مورد معامله در عقد معاوضه مي تواند عين،‌منفعت يا حق باشد

 • بيع سهم مشاع براي شريك حق شفعه ايجاد مي كند اما انتقال سهم مشاع در قالب معاوضه براي شريك حق شفعه ايجاد نمي كند.

 • خيارات مختص بيع مانند خيار مجلس،‌حيوان و تاخير ثمن در عقد معاوضه قابل اعمال نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1561

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1562

ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود که در قنون مجازات اسلامی مقرر گردیده است.

✅ حقوق جزا نکته1561

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

✅ حقوق جزا نکته1562

عوامل رافع مسئولیت کیفری عواملی کاملاً شخصی هستند لذا فقط در حق کسی موثر است که دارای آن شرایط باشد.برای مثال اگر مباشر جرم به دلیل جنون در حال وقوع جرم از مسئولیت کیفری مبرا شود،این موضوع ارتباط به معاون ندارد.

✅اصول فقه نکته1209

شرط استصحاب: تعدد زمان متیقن و مشکوک(عدم سرایت شک به یقین سابق): شرط دوم استصحاب آن است که در زمان اجرای استصحاب، نسبت به یقین خود در زمان گذشته دچار شک و تردید نشویم. فرض کنید در روز شنبه یقین داشتیم که «علی زنده است» اگر روز سه شنبه در زنده بودن و بقای حیات او شک کردیم، می توانیم استصحاب را اجرا کنیم، ولی اگر در مورد یقین قبلی خود دچار تردید شدیم یعنی مردد شدیم که آیا اعتقاد و یقین ما در روز شنبه به زنده بودن علی درست بوده یا خیر، در این صورت استصحاب جاری نمی شود زیرا شک و تردید به اساس یقین سابق سرایت کرده و این رکن استصحاب را از بین برده است(همان، ص16). این مورد در اصطلاح به «شک ساری یا قاعده یقین» یعنی سرایت کننده معروف شده است چون یقین سابق را منحدم می کند و به آن یقین سرایت می کند که بنابر نظر علما این قاعده حجت نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1561

بر¬اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن، سرمایه گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی در خواست سرمایه گذاری در ایران را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1562

سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1561

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1562

سوگند، اخباری تشریفاتی است که به موجب آن شخص خداوند را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته1563

اجاره عبارت است از، تمليك منفعت به عوض معلوم. طرفين اين عقد عبارتند از موجر و مستاجر.

✅ حقوق مدنی نکته1564

اجاره اشيا و حيوانات در صورت كلي بودن عين مستاجره عهدي و در صورت معين بودن عين مستاجره، ‌تمليكي است.

⤆اجاره انسان (اشخاص) همواره عهدي است زيرا منافع انسان قابل تمليك نبوده و در اثر اجاره صرفا تعهد به انجام كار بر عهده اجير قرار مي گيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1563

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1564

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مدکور در کتاب قصاص و دیات می باشد.

✅ حقوق جزا نکته1563

عوامل رافع مسئولیت کیفری فقط مجازات را زائل می کند،اما مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است.

✅ حقوق جزا نکته1564

در صورت تحقق یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

✅اصول فقه نکته1210

مقایسه استصحاب با قاعده یقین: شک ساری را نباید با قاعده یقین مترادف دانست بلکه شک ساری، جایگاه و مورد جریان قاعده یقین است. دو تفاوت اساسی بین قاعده یقین و استصحاب وجود دارد: نخستین تفاوت این است که در استصحاب، زمان یقین و شک، یکی است ولی در قاعده یقین، زمان یقین و شک متعدد است. تفاوت دیگر این است که در استصحاب، زمان متیقن و مشکوک متعدد است ولی در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک یکی است

✅ حقوق تجارت نکته1563

تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی بر¬اساس قانون مربوط به نحوه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی، مجاز نمی باشد اما در صورتی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان سرمایه گذاری، مجاز می باشد(ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی).

✅ حقوق تجارت نکته1564

سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است و محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1563

سوگند اثباتی یا قضایی سوگندی است که در محدوده ی قانون، ادعا را ثابت می کند و بنابراین از ادله اثبات دعوا است و چون نزد دادرس ادا می شود سوگند قضایی نامیده می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1564

سوگند قضایی یا اثباتی با توجه به قانون به سه دسته تقسیم می شود:

 • سوگند قاطع دعوا یا بتّی.

 • سوگند تکمیلی.

 • سوگند استظهاری.

✅ حقوق مدنی نکته1565

در عقد اجاره اشيا تعيين مدت اجاره شرط صحت عقد است و اجاره در صورت عدم تعيين مدت باطل است. زيرا مورد معامله بايد معلوم باشد لذا تعيين مدت ضروري است.

✅ حقوق مدنی نکته1566

اجاره به مدت عمر موجر يا مستاجر باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1565

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1566

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

✅ حقوق جزا نکته1565

مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:1.صغر سن 2.مستی 3.اکراه(اجبار) 4.خواب و بی هوشی.

✅ حقوق جزا نکته1566

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

✅اصول فقه نکته1211

قاعده مقتضی و مانع: در یک کاربرد، منظور از «مقتضی»، عامل و سببی است که در پیدایش یک چیز دخالت دارد. برای مثال، آتش علت و سبب سوختن یکچیز است. بدین سبب به آتش، مقتضی و به سوختن مقتضا می گویند. از سوی دیگر، تأثیر مقتضی در ایجاد اثرش وابسته به این است که هیچ مانعی در میان نباشد. مثلاً سوختن یک شیء به وسیله آتش متوقف بر مرطوب نبودن آن شیء یا ایجاد اثر باید مقتضی، موجود و مانع، مفقود باشد. بر اساس قاعده مقتضی و مانع، اگر وجود مقتضی، یقینی باشد ولی فقدان مانع، مورد تردید قرار گیرد به شک اعتنا نمی شود و مقتضی، اثر خود را ایجاد می کند. در اینجا وجود مقتضی، یقینی است و دلیلی هم بر وجود مانع در دست نیست؛ پس شیء مورد نظر محقق شده است.

✅ حقوق تجارت نکته1565

یک علامت تجاری پس از طی مراحل در اداره ثبت علائم ثبت شده و تصدیق ثبت صادر گردیده است. شخصی به اداره ثبت علائم مراجعه کرده و به ثبت علامت مذکور اعتراض نموده است ⇜معترض باید مستقیماً در مرجع قضایی صالح در تهران اقامه دعوا کرده و ابطال ثبت را مطالبه نماید.

✅ حقوق تجارت نکته1566

با وساطت دلال مبایعه نامه ای تنظیم شده و شخصی آپارتمانی را به دیگری فروخته و در مبایعه نامه قید شده که یک ماه بعد جهت ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. ولی پیش از رسیدن زمان حضور در دفترخانه طرفین، معامله را اقاله کرده اند در این صورت دلال مستحق مطالبه حق دلالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1565

سوگند بتّی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله ی آن حسب مورد ادعای مدعی اثبات یا اسقاط می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1566

شرایط ماهوی اتیان سوگند بتّی:

 • ادعای استناد کننده به سوگند مستند به هیچ دلیل دیگری نباشد.

 • ادعا به شخص ادا کننده ی سوگند منتسب باشد.

 • امر از اموری باشد که می تواند موضوع سوگند واقع شود.

 • کسی که سوگند یاد می کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1567

اگر در عقد اجاره، ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مثلا، اگر روز عقد اول ارديبهشت ماه باشد اما طرفين توافق كنند كه عقد اجاره از اول خرداد ماه باشد، ابتداي مدت اجاره اول خرداد ماه خواهد بود. و اگر ذكري از تعيين ابتداي عقد اجاره به ميان نيايد، ابتداي مدت اجاره روز عقد يعني اول ارديبهشت ماه خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1568

عين مستاجره بايد مقدور التسليم باشد، يا به عبارت ديگر موجر بايد قدرت بر تسليم عين مستاجره را داشته باشد. در غير اين صورت اجاره باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1567

اگر پس از اجرای حکم،دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان استف اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1568

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

✅ حقوق جزا نکته1567

سن بلوغ،در دختران و پسران،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

✅ حقوق جزا نکته1568

در مورد افراد نابالغ،بر اساس مقررات ق.م.ا، اقدامات تامینی و ترتیبی اعمال می شود.(مواد 88 تا 985ق.م.ا)

✅اصول فقه نکته1212

برای اجرای قاعده مقتضی و مانع، یقین به وجود مقتضی و شک در وجود مانع، کافی است و نیازی به احراز عدم مانع، نیست. به تعبیر دقیق تر، شرط قاعده مقتضی و مانع، عدم احراز مانع است نه احراز عدم مانع

✅ حقوق تجارت نکته1567

حق العمل کار به آمر اعلام می کند که کالای مورد نظر وی را به مبلغ هزار ریال خریداری نموده، در حالی که آن را 900 ریال خریده است. در این صورت آمر می تواند کالا را به وی مسترد داشته و هزار ریال را مطالبه می کند.

✅ حقوق تجارت نکته1568

آمر مالی را به حق العمل کار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ 50 میلیون ریال بفروشد. لیکن حق¬العمل¬کار مال مزبور را بدون تحصیل اجازه از آمر به مبلغ 45 میلیون ریال به خریدار می فروشد، معامله مذکور صحیح است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1567

هرگاه مدعی علیه، ادعای بی دلیل مدعی را انکار نماید و به درخواست مدعی، سوگند یاد نماید، ادعا مردود اعلام می شود و دلیل دیگری برای عدم وجود یا عدم وقوع موضوع مورد ادعای مدعی لازم نیست. لذا سوگند قاطع دعواست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1568

سوگند تکمیلی سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی ارائه نموده، توسط او ادا می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1569

اگرچه مورد معامله در عقد اجاره، منافع است، اما از آن جا كه تسليم منافع منوط به تسليم عين است لذا قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط صحت عقد معرفي شده است.

✅ حقوق مدنی نکته1570

اثر امتناع از رد مال مورد وديعه، مسئول بودن امين نسبت به خسارات است حتي اگر ناشي از تعدي يا تفريط او نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1569

اظهارات وکلیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1570

اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

✅ حقوق جزا نکته1569

در جنایات بر نفس واقع شده توسط اطفال،جنایات آنها از نوع خطای محض بوده و عاقله آنها عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.

✅ حقوق جزا نکته1570

در مورد جنایات بر عضو و منفعت واقع شده توسط اطفال و نوجوانان این نوع جنایات هم خطای محض محسوب می شوند اما عاقله فقط دیه جنایات موضحه و بالاتر را می پردازند و بر پرداخت دیه کمتر از موضحه بر عهده خود طفل می باشد.

✅اصول فقه نکته1213

شباهت و تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع: در قاعده مقتضی و مانع نیز، همچون استصحاب، با یک یقین و یک شک رو به رو هستیم با این تفاوت که یقین و شک در استصحاب به یک چیز تعلق گرفته است ولی در قاعده مقتضی و مانع به دو چیز (یقین به مقتضی تعلق گرفته و شک به مانع). قاعده مقتضی و مانع، نه مشمول ادله حجیت استصحاب است و نه دلیل دیگری بر اعتبار آن وجود دارد

✅ حقوق تجارت نکته1569

آمر در ضمن معامله مالی را در اختیار دلال قرار می دهد و هنگام مطالبه دلال مدعی می شود مال مذکور به دلیلی که مربوط به او نیست، تلف شده است. در دعوای آمر بر دلال دادگاه دلال را در صورتی که نتواند ثابت کند که تلف مستند به وی نیست مسئول می داند.

✅ حقوق تجارت نکته1570

دفتر تجارتی تاجر الف مثبت ادعای الف و دفتر تجارتی ب نافی ادعای الف است. با فرض قانونی بودن هر دو دفتر، فقدان دلیل و امارات دیگر، دادگاه حکم به رد دعوای الف خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1569

سوگند تکمیلی باید همواره توسط مدعی ادا شود و قابل رد به مدعی علیه نمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1570

سوگند استظهاری سوگندی است که در دعوا بر میت، خواهان باید ادا نماید بی آنکه دلایل او با توجه به قواعد عمومی اثبات ناقص باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1571

با اجتماع شرايط زير امين در حكم غاصب مي شود و مسئول خسارات خواهد بود:

1.مودع (امانت گذار) حق مطالبه داشته باشد،

2.مال را هم مطالبه كند،

3.امين بتواند مال را بدهد اما ندهد،

✅ حقوق مدنی نکته1572

امين متعهد به حفظ مال مورد وديعه است و حق استفاده از آن را ندارد مگر آن كه به طور صريح يا ضمني اذن در استفاده به او داده شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1571

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1572

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1571

جرایم  اطفال و نوجوانان فاقد آثار تبعی مجازات است و احکام تکرار جرم نیز در مورد اطفال اجرا نمی شود

✅ حقوق جزا نکته1572

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

✅اصول فقه نکته1214

تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک: علاوه بر شرط دوم (تعدد زمان متیقن و مشکوک) زمان متیقن باید مقدم باشد بر زمان مشکوک. بنابراین اگر در مورد چیزی شک و تردید داشته باشیم و پس از مدتی به آن یقین پیدا کنیم، استصحاب جاری نمی شود؛ زیرا با یقین بعدی نمی توان شک قبلی را از بین برد. سرایت یقین بعدی به ماقبل را در اصطلاح «استصحاب قهقری» یعنی مقلوب و وارونه می‌گویند که فاقد اعتبار و نادرست است

✅ حقوق تجارت نکته1571

حق العمل کار کالایی را که عرفاً باید در سردخانه نگهداری شود، در انبار نگهداری نموده و نهایتاً جهت جلوگیری از ضرر بیشتر ناگزیر به فروش آن به کمتر از قیمت معینه از سوی آمر می گردد. در این صورت زیان وارده بر عهده حق العمل کار است.

✅ حقوق تجارت نکته1572

اگر الف (مرسل الیه) با تنظیم صورت مجلس تخلیه، کالاهای موضوع قرارداد حمل را بدون هیچگونه قیدی تحویل بگیرد، در صورت تدلیس یا تقصیر عمده متصدی حمل، حق دارد علیه وی ادعای مطالبه خسارت نماید، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال از تاریخ تحویل، دعوای خود را مطرح سازد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1571

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1572

اقرار کننده باید شرایطی داشته باشد تا اقرار معتبر شناخته شود:

 • بلوغ.

 • عقل.

 • رشد.

 • قصد.

 • اختیار.

✅ حقوق مدنی نکته1573

اگر اذن در استفاده از مال محدود نباشد، ‌به نحوي كه مقصود اصلي طرفين انتفاع بوده و تعهد به حفاظت، جنبه فرعي داشته باشد، بايد عقد را عاريه دانست نه وديعه.

✅ حقوق مدنی نکته1574

امين در دوران عقد بايد مال مورد وديعه را حفظ كند و پس از انحلال عقد، عين مال را به مالك آن رد نمايد. اگر بين طرفين اختلاف شود كه آيا عين مسترد شده يا خير، اثبات رد عين بر عهده امين است. زيرا تعهد به رد عين، تعهد به نتيجه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1573

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار،عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1574

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

✅ حقوق جزا نکته1573

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی،در بالغ یا عاقل بودن مرتکب،هنگام ارتکاب جنایت،تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند،ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند.در صورت عدم اقامه بینه،قصاص منتفی است.اگر حالت سابق بر زمان جنایت،افاقه مرتکب بوده است،مرتکب باید جنون خود را در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌعلیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

✅ حقوق جزا نکته1574

اگر جنون پس  از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی واقع شود به موجب تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا در حدودی که جنبه حق الهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد.نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست .

✅اصول فقه نکته1215

به عقیده برخی فقها، استصحاب قهقرایی تنها در یک مورد حجت است و آن در مورد استنباط معانی الفاظ است؛ به عقیده آیت الله خویی در چنین مواردی اصل اقتضا می کند  که بگوییم لفظ در زمان گذشته یا در عرف زمان ائمه نیز به همین معنا بوده است و در حقیقت استصحاب قهقرایی در چنین مواردی به حکم بنای عقلا معتبر دانسته شده است؛ همچنین اگر لفظی در قانون جدید معنا شده در حالی که در قانون سابق تعریفی از آن ارائه نگردیده باشد می توان آن را استصحاب وارونه کرد.  پس در خصوص ظهور الفاظ استصحاب قهقرایی حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته1573

اگر کسی در یک بنگاه معاملات ملکی آپارتمانی را به موجب مبایعه نامه ای خریداری کند و مبالغی را بپردازد و بعداً معلوم شود فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک معرفی کرده است، واسطه معامله مسئول نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1574

شرکت مدنی⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اشاعه.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1573

شرایط مقر له عبارت است از:

 • مقر له باید موجود باشد.

 • در مقر له اهلیت شرط نیست اما باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده بشود.

 • مقر له باید معلوم باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1574

مقر به باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • باید اقرار به امری شود که عقلاً یا عادتاً ممکن باشد.

 • اقرار باید اخبار به حقی باشد که اثر حقوقی به نفع طرف و به ضرر اخبارکننده داشته باشد.

 • مقر به نباید به کلی مجهول باشد.

 • اگر اقرار مشتمل بر ضرری به غیر باشد اقرار واقع نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته1575

تعهد امين به حفاظت از مال ⇜ تعهد به وسيله است (اثبات آن بر عهده مالك مي باشد)

تعهد امين به رد مال ⇜ تعهد به نتيجه است (اثبات آن بر عهده امين است)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1575

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ،نسبت به امور کیفری نافذ است،اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

نکته:هرگاه متهم اقررا به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن  و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیقو بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.

✅ حقوق جزا نکته1575

به موجب تبصره 2 قانون جدید آیین دادرسی کیفری:هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه،تعقیب و دادرسی متوقف می شود.مگر آنکه ادله اثبات اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند.در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.در صورت عدم معرفی،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

✅اصول فقه نکته1216

به عقیده استادان قافی و شریعتی، با توجه به اجرای اصل «عدم نقل»، که از اصول لفظی مسلم و مورد قبول خردمندان است نیازی به استصحاب قهقری، که از اصول عملی است نمی باشد. مفاد اصل عدم نقل این است که هر گاه شک کنیم لفظی از معنای قبلی خود به معنای جدیدی منتقل شده یا خیر، اصل بر عدم تغییر و نقل معناست. بنابراین تغییری در معنای لفظ در طول زمان صورت نگرفته است

✅ حقوق تجارت نکته1575

شرکت تجاری⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اتحاد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1575

اقرار ممکن است قاطع یا غیرقاطع، صریح یا ضمنی، در دادگاه (قضایی) یا خارج از دادگاه (غیر قضایی)، کتبی یا شفاهی، ساده، مقید یا موصوف باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1576

اگر مقرر شده باشد كه امين اختيار رد عين يا مثل آن را داشته باشد، چنين شرطي با مقتضاي عقد وديعه منافات دارد و رابطه طرفين را بايد در قالب عقد قرض تحليل نمود نه وديعه. زيرا:

 • وديعه موجب تمليك نيست اما قرض موجب تمليك است

 • تعهد مستودع به رد عين مال دريافتي است اما تعهد مقترض به رد مثل مال مورد قرض است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1576

در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف:چهار بار در زنا

ب:دو بار در شرب خمر،قوادی،قذف و سرقت موجب حد

✅ حقوق جزا نکته1576

اگر جنون پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات حادث شود به موجب تبصره 1 ق.م.ا “حد ساقط نمی شود”

✅اصول فقه نکته1218

فعلیت یقین و شک: این شرط همراه با مثالها از کتاب اصول فقه کاربردی(ج3، صص 18 و 19) بیان می گردد: یکی از شرایط اجرای استصحاب فعلیت داشتن شک و یقین است . پس شک و یقین فرضی و تقدیری کافی نیست . برای توضیح این شرط ، یادآوری این نکته لازم است که صفات یقین ، ظن و شک که بیان کننده حالات مختلف ذهن انسان در برخورد با وقایع است ، تنها زمانی فعلیت می یابدکه ذهن انسان به واقعه مورد نظر التفات و توجه داشته باشد . بنابراین ، کسی که به کلی غافل است و توجهی به موضوع ندارد ، فاقد یقین فعلی و واقعی  و نیز فاقد ظن و شک واقعی محسوب می شود . آنچه رکن استصحاب به شمار می رود شک فعلی است که همراه با التفات و توجه شخص تحقق می یابد.

✅ حقوق تجارت نکته1576

وجوه افتراق شرکت های تجاری از شرکت های مدنی⤹⤹

1-  شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند اما شرکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی هستند.

2-  شرکت های تجاری مستقل از اجزای تشکیل دهنده دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند به گونه¬ای که پس از تشکیل شرکت رابطه شرکا با آورده¬ی آن ها قطع خواهد شد و آورده متعلق به شخصیت حقوقی شرکت می گردد در حالی که در شرکت های مدنی رابطه شرکا با آوردیشان همچنان حفظ می شود.

3-  در شرکت مدنی در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا در پرداخت دیون مقررات اعسار اعمال می گردد. اما شرکت های تجاری در چنین حالتی مشمول مقررات توقف و ورشکستگی می شوند.

4-  در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا بدون رعایت ترتیب مراجعه کنند؛ اما در شرکت های تجاری صرفاً در مواردی امکان رجوع طلبکاران به اموال شخصی شرکا وجود دارد.

5-  در شرکت های تجاری غالب مقررات قانونی مبتنی بر مقررات آمره می باشد از جمله: تشکیل شرکت، حداقل سرمایه، ورشکستگی؛ اما در شرکت های مدنی غالب مقررات جنبه تکمیلی دارد و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1576

اگر اقرار اصل موضوع ادعای رقیب باشد اقرار قاطع و هرگاه برخی عناصر ادعا را در برگیرد، اقرار غیرقاطع یا اقرار به مقدمات دعوا است.

✅ حقوق مدنی نکته1579

اگر شخصي كه در زمره وراث امين است، مال مورد وديعه را با اين تصور كه متعلق به مورث او بوده تلف يا مصرف نمايد، ضامن رد مثل يا قيمت آن خواهد بود. حتي اگر نسبت به وديعه بودن آن عالم نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1579

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله،ولو در حین اجرا،مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

✅ حقوق جزا نکته1579

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.

✅ حقوق تجارت نکته1579

عدم رعایت شرایط شکلی و تشریفات قانونی در شرکت ها⤺ بطلان شرکت نسبی است یعنی: بطلان شرکت قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد و کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالثِ طرف معامله با شرکت مسئولیت دارند.

✅اصول فقه نکته1219

در بین اصول عملیه، تنها در زمینه اماره یا اصل عملی بودن استصحاب، بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اما قول بهتر، اصل عملی بودن استصحاب است. از این رو استصحاب هم مانند سایر اصول عملیه، مفید حکم ظاهری است نه واقعی و نیز استصحاب تنها می تواند آثار و لوازم شرعی و قانونی خود را اثبات کند و لوازم عقلی و عادی استصحاب معتبر نیست. در حالی که اگر اماره بود می توانست آثار و لوازم عقلی خود را ثابت کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1579

اقرار کتبی و شفاهی ممکن است داخل دادگاه یا خارج دادگاه به عمل آید. اقرار شفاهی خارج دادگاه را می توان با گواهی گواهان اثبات نمود.

✅ حقوق مدنی نکته1580

از آن جا كه عقد وديعه موجب تمليك نيست، منافع حاصله از مال مورد وديعه نيز به تبع عين، متعلق به مودع (امانت گذار) خواهد بود و مستودع متعهد به رد منافع حاصله نيز هست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1580

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

✅ حقوق جزا نکته1580

شخص نگهداری شده در نکته قبل یا خویشاوندان او می توانند درد دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر اینصورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند، این حکم قطعی است.ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

✅ حقوق تجارت نکته1580

عدم رعایت شرایط ماهوی تشکیل شرکت مانند: فقدان قصد، عدم مشروعیت موضوع شرکت بطلان شرکت مطلق است یعنی حتی شرکت عملی نیز به وجود نیامده است و در نتیجه در مقابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت تضامنی ایجاد نمی شود؛ مسئولیت هر گونه ضرری بر عهده شریک یا شرکای معامله کننده است.

✅اصول فقه نکته1220

استصحاب وجودی عبارت است از اینکه وجود چیزی(حکم یا موضوعی) که قبلا مسلم بوده، مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند. مثل استصحاب وجود غائب مفقودالاثر، استصحاب دین در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شود. ماده 198ق.آ.د.م می گوید: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1580

اقرار ساده، اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می نماید، بی آنکه قید یا وصفی به آن داده باشد. اقرار مقید و موصوف زمانی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد اما آن را مقید یا موصوف به وصفی نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1581

امين بايد مال مورد وديعه را به مالك يا قائم مقام قانوني او و يا به شخصي كه ماذون از سوي مالك است، مسترد نمايد. همچنين، در صورت ضرورترد عين و عدم دسترسي به مالك، مي تواند آن را به حاكم يا قائم مقام او تسليم نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1581

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

✅ حقوق جزا نکته1581

حق اعتراض مذکور در نکته قبل و قطعی بودن رای دادگاه مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

✅اصول فقه نکته1221

استصحاب عدمی عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق مسلم بوده، وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد و آن را معدوم فرض کنند. مثل استصحاب اعسار و عدم قدرت مدیون بر تادیه محکوم به.

✅ حقوق تجارت نکته1581

کارمند رسمی دولت را نمی توان به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی انتخاب کرد.

استثناء⇜ کارمندان دولت می توانند به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت تعاونی ادارات متبوع انتخاب شوند.

✺نکته: در شرکت های دولتی که در قالب شرکت های تجاری فعالیت می کنند امکان انتخاب کارمندان دولت به عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل وجود دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1581

اقرار مرکب اقراری است که مقر، ضمن پذیرش امر مورد ادعای رقیب، بر امر جنبی و مجزایی تأکید می کند که اثر اقرار را به علت ارتباط تامّی که با آن دارد، به سود مقر، از بین می برد.

✅ حقوق مدنی نکته1582

در صورت بروز اختلاف بين مودع با شخص ثالث راجع به مالكيت مال، امين بايد آن را به مودع مسترد نمايد. ليكن در فرضي كه مالكيت ديگري بر مال مورد وديعه ثابت شود، امين بايد آن را به مالك حقيقي مسترد دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1582

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود.تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

✅ حقوق جزا نکته1582

قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد مجنون تدارک ببیند.تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

✅اصول فقه نکته1222

در مقایسه استصحاب عدمی با اصل عدم می توان گفت نتیجه اصل عدم با استصحاب عدمی یکسان است زیرا نتیجه هر دو حکم به عدم شی معین است با این تفاوت که در اجرای اصل عدم، به حالت سابقه توجهی نمی شود اما در استصحاب عدمی، رعایت حالت سابقه ملحوظ است (حکم به عدم شی مبتنی بر یقین به عدم سابق است).

✅ حقوق تجارت نکته1582

اقسام شرکت های تجاری⇩

1-شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که:

1-1 اعتبار و هویت شرکت به سرمایه ثبت شده آن است.

1-2 مسئولیت شرکا و سهامداران در قبال دیون آن به میزان و محدود به آورده آن هاست.

1-3 در شرکت های سرمایه علی الاصول فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نمیشود.

1-4 در شرکت های سرمایه اصولاً رضایت سایر شرکا برای انتقال سهمالشرکه لازم نیست مگر در شرکت با مسئولیت محدود که رضایت اکثریت عددی که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنهاست لازم است.

1-5 شرکت های سرمایه عبارتند از: ∗شرکت سهامی ∗شرکت با مسئولیت محدود

⇦در شرکت های سهامی مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهامشان

⇦در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه

2-شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که:

2-1 اعتبار و هویت شرکت به شرکای آن است.

2-2 مسئولیت شرکا در قبال دیون شرکت در این نوع شرکت ها نامحدود است.

2-3 دارایی شرکا وثیقه قروض شرکت است و حتی توافق برخلاف آن در مقابل ثالث فاقد اثر است.

2-4 در شرکت های اشخاص سهمالشرکه قابل انتقال نیست مگر با رضایت همهی شرکا.

2-5 در شرکت های اشخاص ممکن است فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

2-6 در این نوع شرکت ها شرکا نقش پر رنگی در اداره شرکت دارند.

2-7 شرکت های اشخاص عبارتند از: ∗ شرکت های تضامنی ∗ شرکت های نسبی

3-شرکت های مختلط شرکت هایی هستند که:

3-1 شرکت نسبت به بعضی از شرکا شخصی است و نسبت به برخی سرمایه ای محسوب می شود.

3-2 دو گروه شریک در این شرکت ها وجود دارد ⇦مسئولیت برخی از شرکا محدود به میزان آورده آن ها و مسئولیت برخی دیگر نامحدود است.

3-3 شرکت های مختلط عبارتند  از: ∗ شرکت مختلط سهامی ∗شرکت مختلط غیر سهامی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1582

اگر اقرار مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی که به نفع اوست و به ضرر مقر استفاده کند و از جزء دیگر آن صرف نظر نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1583

در فرضي كه ثابت شود مودع مال مورد وديعه را به ثالثي انتقال داده است، امين بايد آن را به منتقل اليه (مالك فعلي) رد نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1583

در صورت شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

✅ حقوق جزا نکته1583

اصل بر این است که مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست.

✅اصول فقه نکته1223

اصل تأخر حادث با اصل عدم و استصحاب عدمی توجیه می شود، یعنی در زمان حادث گردیدن حادثه معلوم التاریخ، اصل عدم وقوع حادثه مجهول التاریخ است.

✅ حقوق تجارت نکته1583

الزامات قانونی شرکت ها:

1- لزوم ثبت شرکت

2- پرداخت حق الثبت

3- لزوم مطابقت فعالیت شرکت با نوع شرکت

4- انجام فعالیت تجاری

استثناء ⤺ فعالیت شرکت باید اعمال تجاری باشد به جزء شرکت های سهامی که در هر حال تجاریند.

✺نکته: شرکت های تجاری در حدود مقررات قانونی در فعالیت اقتصادی خود آزادی عمل دارند اما این آزادی استثنائاتی در پی دارد از جمله⇦ براساس قانون تملک آپارتمان ها انواع شرکت های ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه، آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

5- استفاده از حسابرسان رسمی

براساس قانون نحوه استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در شرکت ها مصوب 1372، داشتن حسابدار رسمی در برخی از شرکت ها الزامی است از جمله در شرکت ها سهامی عام که انتخاب بازرس شرکت الزاماً باید از میان حسابداران رسمی صورت گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1583

انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

✅ حقوق مدنی نکته1584

تعهد امين، ‌رد مال به مودع است، در صورت بروز اختلاف بين مودع و شخص ديگري در مورد مالكيت مال وديعه:

 1. مالك حقيقي معلوم است:

 مودع مالك حقيقي است، امين بايد مال را به مودع رد نمايد مستحق للغير بودن مال محقق گرديده، امين بايد مال را به مالك حقيقي رد نمايد

 1. مالك حقيقي معلوم نيست:

تابع اموال مجهول المالك است (به اذن حاكم به مصرف فقرا مي رسد).

❂در سال 76سازماني تحت عنوان سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تاسيس شده و اموال مجهول المالك، كالاهاي حاصل از قاچاق و مجهول الوارث را مصرف مي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1584

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

✅ حقوق جزا نکته1584

اگر ثابت شود مرتکب به جهت استفاده از مسکرات،مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است این امر می تواند عامل رفع مسئولیت کیفری او شود.

✅اصول فقه نکته1224

این اصل، زمانی مطرح می شود که اصل حدوث و پیدایش یک حادثه، قطعی باشد ولی زمان حدوث آن یا تقدم و تأخر آن نسبت به حادثه دیگر، مشکوک باشد.

✅ حقوق تجارت نکته1584

✌دقت داشته باشید✌ براساس قوانین مربوطه جهت تسلیم این آوردهها به شرکت، نیاز به تنظیم سند رسمی است:

☑️ اموال غیر منقول دارای سند رسمی

☑️ حق سرقفلی

☑️ حق اختراع

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1584

در مواردی که دادرس نمی تواند جنبه های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن، به طور کامل و صحیح تشخیص دهد باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1585

وديعه عقدي جايز است و با فوت يا حجر هر يك از طرفين منفسخ مي گردد. بنابراين:

در صورت فوت مودع، مال مورد وديعه بايد به ورثه رد شود.

در صورت حجر مودع،‌ مال مورد وديعه بايد به قيم محجور رد شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1585

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت،غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوع برسد، شهادت او معتبر است.

✅ حقوق جزا نکته1585

چنانچه ثابت شود مصرف مسکرات، مواد مخدر و راون گردان و نظایر آنها به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته1225

تفاوت اصل عدم حدوث حادث با اصل تأخر حادث(استصحاب عدم حدوث حادث): در جایی که اصل وقوع یک حادثه، مورد تردید باشد با استناد به اصل عدم حدوث حادث، می گوئیم که حادثه مشکوک، رخ نداده است اما اگر اصل وقوع حادثه، یقینی و مسلم باشد ولی تاریخ وقوعش مشکوک باشد به اصل تأخر حادث(استصحاب عدم حدوث حادث) استناد کرده و می گوئیم حادثه تا قبل از آخرین لحظه ممکنه واقع نشده است.

✅ حقوق تجارت نکته1585

هیچ شرکتی با یک شریک تشکیل نمی شود و حداقل هایی در قانون بیان شده است که این حداقلها هم در زمان تشکیل و هم در طول حیات شرکت الزامی است.

استثناء: شرکت دولتی می تواند با یک شریک تشکیل شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1585

قرار ارجاع امر به کارشناس می تواند بنا به تقاضای یکی از  طرفین دعوا یا رأساً به تشخیص دادگاه صادر شود.

✅ حقوق مدنی نکته1586

با انفساخ عقد وديعه به لحاظ فوت و حجر يكي از طرفين، مال در يد متصرف امانت شرعي است و بايد آن را به كسي كه قانونا حق قبض دارد،‌ رد نمايد. تاخير در اين خصوص موجب ضمان خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1586

شهادت اشخاص غیرعادی،مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

✅ حقوق جزا نکته1586

ارتکاب جرم در حال مستی و عدم تعدل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است.(اصل بر عدم تاثیر مصرف این مواد در مسئولیت کیفری است.)

✅اصول فقه نکته1226

اگر وقوع دو حادثه، مسلم باشد ولی زمان وقوع یکی از دو حادثه، مجهول و دیگری معلوم باشد در جانب حادثه مجهول التاریخ، اصل تأخر حادث(استصحاب عدم حدوث حادث) را می توان اجاره کرد و نتیجه آن این است که حادثه مجهول تا زمان حدوثِ واقعه معلوم اتفاق نیفتاده است. اما در جانب حادثه معلوم التاریخ، اصل عملی فوق الذکر جاری نمی شود زیرا زمان آن حادثه، مورد شک و عدم علم نیست.

✅ حقوق تجارت نکته1586

محدودیتی در شرکت ها در خصوص حداکثر تعداد شرکا وجود ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1586

قرار کارشناسی مانند سایر قرارهای اعدادی به طرفین ابلاغ نمی شود و مستقلاً قابل شکایت نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1587

در صورتي كه مودع فوت نموده و ورثه او در تصرف مال مورد وديعه توافق ننمايند، امين بايد آن را به حاكم تسليم نمايد. زيرا تركه در ملكيت مشاع ورثه قرار دارد و تصرف در مال مشاع نياز به اذن شركا دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1587

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد،اهل معصیت نباشد.شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد،مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1587

اگر ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی،مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است،در این صورت علاوه بر دیه به محازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.(جنایت شبه عمد)

✅اصول فقه نکته1227

سوال: در حالت مجهول بودن یکی از دو حادثه، آیا به وسیله استصحاب می توان مؤخر بودنِ حادثه مجهول التاریخ از حادثه معلوم را اثبات کرد؟ مطابق نظر مشهور فقها پاسخ سوال، مثبت است و مؤیِّد این پاسخ، ماده 874ق.م است.

✅ حقوق تجارت نکته1587

مهمترین اثر تشکیل شرکت ⇦ ایجاد شخصیت حقوقی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1587

دادگاه باید در قرار کارشناسی صادره موضوعی که دادگاه بررسی آن را از کارشناس خواسته ، تعداد و مشخصات کارشناس، مهلتی که ظرف آن کارشناس باید نظر خود را اعلام نماید، دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را پرداخت نماید، را مشخص نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1588

اگر مال مورد وديعه متعلق به محجوري بوده و در هنگام استرداد عين، مالك از حجر خارج شده و اهليت يافته باشد،‌ امين بايد عين مال را به مالك (محجوري كه از حجر خارج شده) آن رد نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1588

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود،وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد.هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1588

اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای ارتکاب جنایت مست کرده است و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعا موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت،عمدی محسوب می گردد.

✅اصول فقه نکته1228

مجهول بودن زمان هر دو حادثه: در صورتی که زمان وقوع هر دو حادثه، مجهول باشد اصل، عدم حدوث حادث در مورد هر دو حادثه، قابل تصور است. منتهی از آنجا که این دو اصل با هم تعارض دارند اجرای هم زمان این اصل در مورد هر دو حادثه، ممکن نیست. پس هر دو اصل از درجه اعتبار ساقط می شوند(تعارضا و تساقطا). با اجرانشدن اصل استصحاب برای یافتن حکم مورد نظر، باید به تحلیل و تصمیم گیری پرداخت و در صورت نیاز به سایر اصول عملیه ای که متناسب مورد است رجوع کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1588

آثار ایجاد شخصیت حقوقی:

1- اسم شرکت

❋ شرکت دارای نام مخصوصی مستقل از اعضاست.

2-دارایی شرکت

❋ شرکت دارایی مستقلی از دارایی اعضاء دارد.

❋ طلبکار شرکت باید ابتدا به دارایی شرکت رجوع کند و در نهایت اگر ممکن نبود به خود شرکا رجوع کند.

❋ پس از انحلال شرکت دارایی ابتدا بین طلبکاران و سپس بین شرکا تقسیم می شود.

❋ طلبکار شریک حق مراجعه به شرکت را ندارد.

❋ بین طلب طلبکار شریک با طلب شرکت از طلبکار شریک تهاتر صورت نمی گیرد.

3-اهلیت شرکت

❋ شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است البته اهلیت وی محدود به موضوعات مندرج در اساسنامه است.

4-تابعیت

❋ مطابق ماده 591 قانون تجارت: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.»

5-اقامتگاه

❋ اقامتگاه شرکت همان مرکز مهم امور شرکت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1588

نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

✅ حقوق مدنی نکته1589

اگر مال محجور از سوي ولي يا قيم او به وديعه گذاشته شده باشد و سپس،‌ ولي يا قيم سمت خود را از دست بدهد:‌

 اگر زوال سمت نتيجه رفع حجر از مالك محجور باشد، مال بايد به مالك آن رد شود.

 اگر زوال سمت به دليل ديگري مانند حجر ولي يا قيم با عزل ايشان باشد، مال بايد به نماينده بعدي محجور (قيم بعدي) مسترد شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1589

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

✅ حقوق جزا نکته1589

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد.

✅اصول فقه نکته1229

در برخی موارد با دو حادثه مجهول التاریخ مواجه هستیم ولی اصل عملی در مورد یکی از این دو حادثه به دلیل فقدان اثر عملی، غیرقابل اجراست. در این مورد، اصل عملی در مورد حادثه ای اجرا می شود که اثر حقوقی و شرعی داشته باشد ولی اصل عملی در مورد حادثه ای که اثر عملی (اثر حقوقی و شرعی) نداشته باشد جریان نمی یابد.

✅ حقوق تجارت نکته1589

برای تشکیل هر شعبه شرکت، ثبت و آگهی تشکیل آن الزامی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1589

در نظریه کارشناسی باید خلاصه ی کاوش ها و تحقیقات انجام شده درج شود. کارشناس تنها می تواند جنبه ی موضوعی اقدامات خود را اعلام نماید و حق اظهارنظر نسبت به جنبه ی حکمی قضیه که وظیفه دادرس است، ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1590

هر جا كه شخصي بر حسب اذن مالك، متصرف مال غير باشد (مانند مستودع، مستاجر، مستعير، وكيل، مرتهن، …)، يا به اذن قانون گذار (مانند ولي يا قيم محجور)، يد او بر مال اماني بوده، و در صورت تلف يا نقص مسئول نخواهد بود مگر در صورت اثبات تعدي يا تفريط.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1590

درصورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1590

در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته1230

آیا می توان در مورد دو حادثه مجهول التاریخ، با اجرای اصل عدم حدوث حادث در هر دو طرف، تقارن وقوع دو حادثه را اثبات کرد؟ پاسخ مثبت است و ماده 1024ق.م هم همین نظر را تأیید می کند.. زیرا هر چند تقارن دو حادثه مجهول التاریخ، لازمه عقلی برای اجرای دو استصحاب عدمی (استصحاب عدم حدوث حادث) است اما چون تقارن، از لوازم عقلی بسیار خفی و پنهان است لذا از اجرای دو استصحاب، می توان تقارن وقوع دو حادثه را اثبات نمود.

✅ حقوق تجارت نکته1590

چنانچه شرکتی به ثبت رسیده ولی خود را به صورت شرکت های مندرج در قانون در نیاورد اما اعمال مندرج در قانون را انجام دهد، این شرکت، شرکت تضامنی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1590

بعد از تسلیم نظر کارشناس به دفتر دادگاه باید نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ گردد و طرفین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ حق دارند به نظریه کارشناس اعتراض نمایند.

✅ حقوق مدنی نکته1591

چنان چه مالك استحقاق استرداد مال خود را داشته باشد و رد آن را مطالبه نمايد، از تاريخ مطالبه و امتناع متصرف با امكان رد، يد او بر مال به يد ضماني تبديل خواهد شد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1591

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی-تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

✅ حقوق جزا نکته1591

در جرائم موجب حدو قصاص طبق مقررات مربوط به این مباحث رفتار می شود.

✅اصول فقه نکته1231

استصحاب حکمی عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم، مسلم و مقطوع بوده است؛ به عبارت دیگر زمانی که ثبوت حکمی در سابق یقینی و محقق بوده ولی بقای حکم برای همان موضوع در زمان لاحق مورد تردید باشد، با توجه به اصل استصحاب باید حکم سابق را باقی دانست.

استصحاب حکمی بر دو نوع است:

 1. استصحاب حکم تکلیفی: مانند استصحاب وجوب نفقه زوجه (می دانیم که در عقد دائم پرداخت نفقه زوجه بر زوج واجب است، مگر در صورت نشوز و نافرمانی زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م).

 2. استصحاب حکم وضعی: استصحاب اشتغال ذمه مدیون(یا همان استصحاب مدیونیت)، استصحاب عدالت شاهد و استصحاب حق فسخ به استناد خیار غبن

✅ حقوق تجارت نکته1591

مدیران شرکت به نام و حساب شرکت عمل می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1591

هرگاه دادگاه تحقیقات کارشناس را ناقص یا نظریه را مبهم تشخیص دهد و گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوش ها وتحقیقات او را لازم بداند، موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1592

گر حفاظت جنبه فرعي داشته باشد ديگر عقد، وديعه نيست، بلكه عقد عاريه است.

اگر به امين اختيار رد عين يا مثل داده شود، عقد قرض است.

اگر وديعه به صورت مجاني نباشد، اجاره اشخاص است.

اگر وديعه با شرط عوض باشد، همان وديعه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1592

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.هرگاه قرائنو امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1592

تنها شرط قانونی برای تحقق اکراه غیر قابل تحمل بودن آن می باشد.در تعیین غیر قابل تحمل بودن یا نبودن هم از معیار شخصی استفاده می شود هم از معیار نوعی.یعنی نوع ان فرد را در همان شرایط ملاک قرار می دهند.

✅اصول فقه نکته1232

استصحاب موضوعی عبارت است از اینکه موضوع قضیه ای مورد تردید و استصحاب قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ثبوت موضوع حکم در زمان سابق یقینی بوده ولی بقای آن مورد تردید قرار می گیرد. مانند استصحاب وجود غائب مفقود الاثر، استصحاب دین سابق، استصحاب زنده بودن شخص و استصحاب عاقل بودن متعاملین.

✅ حقوق تجارت نکته1592

طبق مواد 189 و 199 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی (سهامی و غیر آن) در صورتی که در پرداخت مالیاتِ تکلیفی، امتناع نمایند همراه با شرکتی که مدیریت آن را بر عهده دارند، نسبت به پرداخت مالیات مورد نظر مسئولیت تضامنی خواهند داشت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1592

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد اما اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1593

آخذ بالسوم:

در جايي است كه شخصي مالي را از ديگري دريافت مي كند تا آن را ببيند و از وضعيت آن آگاه شود تا اگر خوب باشد، خريداري كند، در غير اين صورت آن را به مالكش مسترد دارد.

در مورد اين كه يد آخذ بالسوم تا زماني كه مال براي بررسي در دستش است اماني است يا ضماني؟ اختلاف نظر وجود دارد:

 • عده اي معتقدند يد وي اماني است، زيرا مبناي ايجاد آن اذن است. اما ايرادي كه بر اين نظر وارد است اين است كه، در يد اماني تعهد امين، تعهد به وسيله است اما تعهد آخذ بالسوم،‌تعهد به نتيجه است.

 • عده اي ديگر معتقدند،‌يد وي ضماني است، ‌زيرا اصل بر ضماني بودن يد است. اما ايراد وارده بر اين نظر، آن است كه، در يد ضماني، اثبات قوه قاهره تاثيري ندارد و حال آن كه در يد آخذ بالسوم با اثبات قوه قاهره شخص مسئول نيست.

⤆نظر مطلوب اين است كه يد وي نه اماني است و نه ضماني.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1593

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

✅ حقوق جزا نکته1593

اکراه در تمام جرایم موجب رفع مسئولیت کیفری است جز اکراه در قتل که مجوز قتل نیست.

✅اصول فقه نکته1233

استصحاب در حالت شک در مقتضی: مراد از مقتضی، استعداد و توانایی (قابلیت) دوام و بقای مورداستصحاب(مستصحب) است؛ پس منظور از شک در مقتضی آن است که نمی دانیم آیا وضعیت سابق قابلیت استمرار و استعداد بقا دارد یا خیر؟

قانون مدنی(با لحاظ ماده 1020 و نیز بخش اخیر ماده872)، استصحاب را در مورد شک در مقتضی صحیح نمی داند و اجرا نمی کند. لذا استصحاب در مورد شک در مقتضی حجت نیست و جاری نمی گردد.

✅ حقوق تجارت نکته1593

 در مدت تصفیه شرکت ها، اگر برای انجام تعهدات شرکت معامله جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه آن را انجام خواهند داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1593

پس از تسلیم نظر کارشناس به دفتر دادگاه، کارشناس علی القاعده محق به دریافت دستمزد می شود و نه تنها صدور رای بر اساس نظریه، بلکه صادر شدن رای و حتی عدم اعتراض به نظریه کارشناس شرط استحقاق مطبور نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1594

عاريه عقدي است كه به موجب آن يك طرف (معير) به طرف ديگر (مستعير) اجازه مي دهد تا از عين مال او مجانا منتفع گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1594

شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

✅ حقوق جزا نکته1594

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته1234

استصحاب در حالت شک در رافع: رافع به عامل و سببی گفته می شود که از استمرار و ادامه وجود موجود دیگر جلوگیری می کند؛ مثلا طلاق از ادامه زوجیت جلوگیری می کند. شک در رافع بر دو قسم است: شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود.

✅ حقوق تجارت نکته1594

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1594

در برخی دعاوی دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند یا در بعضی دعاوی لازم است که دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. معاینه محل وسیله ایست که در این راه در اختار قاضی قرار دارد.

✅ حقوق مدنی نکته1595

مقايسه عاريه با ساير عقود:

الف – مقايسه عاريه با اجاره: اجاره، عقدي لازم، معوض و تمليكي است؛ اما عاريه، جايز، رايگان و مبتني بر اذن در انتفاع است.

ب- مقايسه عاريه و حق انتفاع: از عاريه اذن ايجاد مي شود بدين معنا كه در عاريه فقط اذن در انتفاع ايجاد مي شود و حقي براي مستعير به وجود نمي آيد. اما در عقود موجد حق انتفاع مانند عمري، رقبي، سكني و وقف، حق ايجاد مي گردد. بدين معنا كه در اين عقود، حق استفاده براي منتفع در مدت قرارداد ايجاد مي شود.

ج – مقايسه عاريه و قرض: عاريه عقدي اذني و عهدي است بدين معنا كه مستعير بايد عين آن چه را كه به او تسليم شده است به معير بر گرداند. اما قرض عقدي تمليكي و شبه معوض است. بدين معنا كه مال مورد قرض به وام گيرنده  تمليك مي شود تا مثل آن چه را كه گرفته، پس دهد.

د – مقايسه عاريه و اباحه انتفاع: عاريه در زمره عقود است اما اباحه انتفاع مبتني بر اذن مالك و از ايقاعات است.

✅ حقوق مدنی نکته1596

هر چند عاريه از عقود مجاني است و معير اذن در استفاده از مال خود را به طور مجاني به مستعير مي دهد اما پيش بيني شرط عوض در عقد عاريه ميسر بوده و آن را به عقد معوض تبديل نمي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1595

شهادت بر شهادت شاهد فرع،معتبر نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1596

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص،دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

✅ حقوق جزا نکته1595

اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته1596

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته1235

شک در وجود رافع: هرگاه علم داریم که موضوع ما، استعداد بقا و دوام را دارد (یعنی شک در مقتضی نداریم) اما نمی دانیم آیا عامل رافع (حادثه‌ای) موجود شده و این استعداد را از بین برده یا خیر؟ به عبارت دیگر شک در پیدایش رافع در جایی است که مستصحب قابلیت بقا و استمرار را دارد ولی این تردید وجود دارد که آیا امری حادث شده تا مستصحب را از میان ببرد یا خیر؟

در فرض شک در وجود رافع با استناد به اصل عدم می گوییم رافعی وجود ندارد و در نتیجه استصحاب جاری می شود.

✅ حقوق تجارت نکته1595

⌛️ مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آن ها راجع به معاملات شركتهای مذکور در قانون تجارت (‌در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.

✅ حقوق تجارت نکته1596

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1595

معاینه محل اگرچه وسیله ی مناسبی است که در برخی دعاوی به دادرس اجازه می دهد تا با مشاهده و ملاحظه مستقیم، درک بهتر و دقیق تری از موضوعی پیدا کند، اما تنها در مواردی می تواند انجام شود که موضوع بسیار ساده بوده و تشخیص آن مستلزم دانش ویژه و تخصصی نباشد که در این صورت باید از کارشناس استفاده شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1596

دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

✅ حقوق مدنی نکته1597

معير در استفاده مجاني از مال خويش، ‌به مستعير اذن مي دهد؛ فلذا بايد اهليت داشته باشد. مستعير نيز هرچند اذن در انتفاعِ مجاني را بدست مي آورد، ليكن ممكن است در اثر تصرف مال غير براي او ايجاد مسئوليت شود؛ بنابراين:

 • اگر معير يا مستعير، محجور غير مميز باشند، عقد باطل است

 • اگر معير يا مستعير، محجور مميز باشند، عقد غير نافذ و منوط به تنفيذ ولي يا قيم ايشان خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1597

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی،منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست.

✅ حقوق جزا نکته1597

مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است.

✅اصول فقه نکته1236

شک در رافعیت موجود: هرگاه علم به وجود مقتضی و نیز به وجود رافع داریم، اما شک در تاثیر و رافعیت رافع داریم، آیا استصحاب جاری است؟ در اینجا باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: در صورتی که رافع عمل حقوقی مثل عقد و ایقاع باشد در صورتی که زمینه اعمال اماره صحت باشد (یعنی وقوع ظاهری عمل، مورد تردید نباشد) به آن استناد می کنیم و می گوییم عمل حقوقی، صحیح واقع شده و رافعیت داشته و استصحاب جاری نیست. اما اگر رافع، عمل حقوقی باشد ولی زمینه اعمال اماره صحت نباشد(مانند آنجا که مال وقفی فروخته شود و شک کنیم که بیع وقف، با مجوز قانونی و شرعی فروش همراه بوده و صحیح بوده یا نه) یا اگر رافع، عمل مادی مثل تیراندازی به فردی باشد نمی توان به اصل صحت استناد کرد بلکه به استصحاب( مثلاً استصحاب وقفیت یا استصحاب زنده ماندن فردی که مورد اصابت تیر قرار گرفته) استناد می کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته1597

شرکت سهامی عام: شرکتی است که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1597

اطلاعات حاصل از معاینه محل از امارات قضایی شمرده می شود که می تواند موجب علم یا اطمینان دادگاه یا موثر در آن باشد در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره ی مخالف بی اثر می شود و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1598

براي انعقاد عقد عاريه، ‌لازم نيست كه معير مالك عين باشد بلكه كافي است كه مالك منافع باشد. حتي منتفع نيز مي تواند مال موضوع حق خويش را به عاريه دهد مگر آن كه حق انتفاع به قيد مباشرت به او داده شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1598

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

✅ حقوق جزا نکته1598

اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته1237

استصحاب جزیی یا شخصی عبارت است از استصحاب فرد معین و مشخص؛ مثل استصحاب حیات حسن، استصحاب مالکیت علی نسبت به خانه، استصحاب وجود غائب مفقودالاثر و استصحاب زوجیت میان دو شخص معین. استصحاب جزئی در صورت وجود شرایط استصحاب، حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته1598

شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1598

اطلاعات حاصل از معاینه محل در حال حاضر علی القاعده در تمام دعاوی توان اثباتی دارد و دادگاه تنها در صورتی می تواند به اطلاعات حاصل از معاینه محل ترتیب اثر ندهد که بلا اثر بودن آن را استدلال کند.

✅ حقوق مدنی نکته1599

از آن جا كه به موجب عاريه مقرر مي شود تا مستعير از مال غير استفاده نموده و متعاقبا عين آن را مسترد دارد، فقط مالي را مي توان به عاريه داد كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1599

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته1599

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

✅اصول فقه نکته1238

استصحاب کلی عبارت است از استصحاب مفهومی که قابل صدق بر افراد و مصادیق متعدد است. برای مثال، مفهوم انسان بر مصادیق متعدد همچون حسن، حسین، علی و … صادق است و یا «قرارداد» افراد متعدد مانند بیع، اجاره، هبه و … دارد. از این رو استصحاب مفهوم انسان و استصحاب مفهوم قرارداد، استصحاب کلی است.

اصطلاح «استصحاب کلی» زمانی به کار می رود که مستصحب، امری کلی، یعنی قدر مشترک میان دو یا بیش از دو مورد از موضوعات یا احکام باشد. استصحاب کلی با توجه به منشأ بروز شک و تردید بر سه نوع است.

✅ حقوق تجارت نکته1599

قید عبارت «شرکت سهامی عام» در شرکت های سهامی عام قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله ضروری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1599

مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است.

✅ حقوق مدنی نکته1600

تعهدات مستعير:

محدود بودن اختيار مستعير در انتفاع به مفاد اذن مالك

مسئول نبودن مستعير در فرسودگي ناشي از استعمال كالا

مسئول بودن مستعير در صورت شرط ضمان بر وي

مسئول بودن مستعير در عاريه مضمونه

تامين هزينه هاي انتفاع

ممنوع بودن تسليط غير بر مال مورد وديعه   پرداخت هزينه رد مال

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1600

جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح،رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

✅ حقوق جزا نکته1600

ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

✅اصول فقه نکته1239

استصحاب کلی نوع اول:

 گاه شک و تردید در بقای کلی از آنجا ناشی شده است که نمی دانیم فردی که کلی در ضمن آن وجود گرفته همچنان باقی است یا از بین رفته است. مثلاً در ساعت ده صبح حسن در خانه بوده است. حال اگر در ساعت دوازده شک کنیم که انسانی در خانه هست یا خیر؟ اگر وجود حسن را استصحاب کنیم استصحاب شخصی است و اگر وجود کلی انسان را استصحاب کنیم استصحاب، کلی است. استصحاب کلی نوع اول، حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته1600

قید عبارت “شرکت سهامی خاص” در شرکت های سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله ضروری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1600

پس از اجرای قرار، هرگاه پرونده آماده صدور رای باشد، دادگاه به آن اقدام می نماید، این حق در عمل می تواند حق طرفین را در ادای توضیح و حتی اعتراض به صورت جلسه تضییع نماید، به ویژه طرفی که در جلسه ی اجرای قرار حضور نداشته است.

✅ حقوق مدنی نکته1601

تعهدات معير:

پرداخت هزينه هاي حفظ مال

جبران خسارت ناشي از عيب مال مورد عاريه

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1601

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی،مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

✅ حقوق جزا نکته1601

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته1240

استصحاب کلی نوع دوم:

گاهی شک و تردید در بقای کلی ناشی از این امر است که نمی دانیم کلی در ضمن کدامیک از افراد خود تحقق یافته است. آیا کلی در ضمن فردی تحقق یافته که یقیناً از بین رفته است یا در ضمن فردی وجود گرفته که یقیناً هنوز باقی است؟

استصحاب کلی نوع دوم، حجت است و آثار مشترک تمام افراد، استصحاب می شود نه آثار اختصاصی یک فرد. لذا نمی توان به صورت مشخص، وجود هیچ یک از افراد را استصحاب کرد و طبعاً آثاری که مربوط به شخص معین است ثابت نمی شود. عقد نکاحی واقع شده، پس از مدتی، شوهر بذل مدت کرده است ولی نمی دانیم آیا نکاح، موقت یا دائم بوده؛ در این صورت، اگر نکاح به طور کلی استصحاب شود آثار کلی نکاح، نظیر حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن، باقی است؛ ولی آثار خاص نکاح دائم(مانند توارث و وجوب نفقه) یا موقت (مانند بذل مدت) ثابت نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته1601

📌 سرمایه شرکت در شرکت های سهامی عام≪≪≪ حداقل 5 میلیون ریال

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1601

تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند.

✅ حقوق مدنی نکته1602

اگر مورد عاريه عيبي داشته باشد و موجب ورود ضرر به مستعير گردد، اصولا معير مسئول نخواهد بود مگر آن كه بر حسب عرف، ‌مسبب ورود خسارت محسوب گردد؛ بدين معنا كه علم به وجود عيب داشته و عمدا يا در نتيجه بي مبالاتي آن را به مستعير اعلام نكرده باشد و يا حتي آن را مخفي نموده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1602

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر اینکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

✅ حقوق جزا نکته1602

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

✅اصول فقه نکته1241

استصحاب کلی نوع سوم:

در این حالت می دانیم که کلی در ضمن فردی محقق شده و آن فرد از بین رفته است؛ اما همچنان در بقای کلی شک داریم چون احتمال می دهیم که فرد دیگری جایگزین فرد قبلی شده باشد. مانند اینکه صغیری به سن بلوغ رسیده است. در نتیجه سمت ولایت پدرش از این جهت از بین رفته است؛ ولی احتمال دارد به واسطه جنون مقارن با بلوغ، ولایت او باقی مانده باشد(ماده 1180ق.م). آیا می توان کلی ولایت پدر را صرفنظر از اینکه ناشی از صغر است یا جنون استصحاب کرد؟

استصحاب کلی نوع سوم، مطلقاً قابل اجرا نیست. زیرا اصل استصحاب، وحدت متعلق یقین و شک(وحدت متیقن و مشکوک) به عنوان یکی از شرایط استصحاب در این حالت وجود ندارد. همچنین می توان گفت وجود کلی منوط به وجود مصداق است و چون در اینجا یقین به وجود مصداق خاصی وجود ندارد لذا یقین به وجود کلی هم وجود ندارد تا بتوان به اصل استصحاب استناد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته1602

📌 سرمایه شرکت در شرکت های سهامی خاص≪≪≪ حداقل یک میلیون ریال

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1602

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر ننموده نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1603

پيش بيني شرط تبري از عيوب در عاريه به نفع معير نيز امكان پذير است و او را از مسئوليت به جبران خسارات ناشي از عيب مال خويش معاف مي سازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1603

در اثبات یا نفی عدالت،علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

✅ حقوق جزا نکته1603

هر کسی در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد(اصل) مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند(استثنا).

✅اصول فقه نکته1242

استصحاب عدم ازلی یکی از اقسام استصحاب عدمی است. منظور از آن این است که مستصحب ( حکم یا وصف مورد نظر ) یقینا در زمانی دور و یا اساسا پیش از پیدایش همه موجودات معدوم بوده است . حال که شک در پیدایش آن داریم ، همان وضعیت عدم ازلی را استصحاب می کنیم و بنا را بر معدوم بودن آن می گذاریم . به دیگر سخن ، موضوع مورد نظر پیش از به وجود آمدنش یقینا متصف به این صفت یا دارای این حکم نبوده است . حال که در وجود حکم یا اتصاف به صفت شک داریم ، همان حالت عدم ازلی را استصحاب می کنیم .

✅ حقوق تجارت نکته1603

📌 تعداد شرکا در شرکت های سهامی خاص 3 نفر و در شرکت های سهامی عام 5 نفر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1603

در خواست هریک از اصحاب دعوا دادگاه را مکلف به صدور قرار نمی نماید و دادگاه می تواند هرگاه تحقیقی محلی اثری در احراز موضوع نداشته باشد، به آن ترتیب اثر ندهد، اما در غیر این صورت مکلف است به درخواست ترتیب اثر دهد چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر.

✅ حقوق مدنی نکته1604

مستعير مسئول تلف يا نقص مال مورد عاريه نيست مگر در صورت تعدي و تفريط؛ استفاده از مال، در غير مورد اذن يا بر خلاف متعارف، تعدي محسوب شده و موجب مسئوليت مستعير خواهد بود.

اما شرط ضمان بر مستعير (و به طور كلي هر كس كه يد او بر مال غير، اماني باشد مانند مستودع، ‌مستاجر، وكيل و …. ) معتبر است. در اين صورت، مستعير مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد عاريه خواهد بود؛ هر چند تعدي يا تفريط ننموده باشد. همچنين، مي توان شرط نمود كه مسئوليت نقصان ناشي از استعمال مورد عاريه نيز بر عهده مستعير باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1604

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

✅ حقوق جزا نکته1604

ارتکاب جنایت در خواب و بی هوشی باعث تحقق جنایت خطای محض خواهد شد مگر اینکه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد که در این صورت جنایت واقع شده عمدی و موجب قصاص محسوب می شود.

✅اصول فقه نکته1243

اگر با شخصی مواجه شدیم که مال دیگری را در اختیار دارد ولی نمی دانیم که آیا تصرف وی به صورت امانی ( یعنی با اجازه مالک یا اجازه قانون ) است یا غیر امانی ، در این صورت ، در مورد ضمان این شخص باید به عموم قاعده ضمان ید استناد کرد یا به قاعده خاص عدم ضمان امین؟ در این صورت ، با استناد به اصل عدم ازلی ، می توان عدم اذن مالک را استصحاب کرد و در نتیجه حکم به ضمان متصرف داد.

✅ حقوق تجارت نکته1604

مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص ← 1- تسلیم اظهارنامه 2- تهیه اساسنامه 3- تعهد کلیه سهام و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که کمتر از سی و پنج درصد کل سهام نباید باشد.

 4-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان 5- قبول سمت به صورت کتبی از سوی مدیران و بازرس یا بازرسان 6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار به اتفاق آراء

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1604

دادگاه می تواند به تشخیص خود و رأساً مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1605

عاريه در دو صورت مضمونه است؛ بدين معنا كه مستعير مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد عاريه است هر چند تعدي و تفريط ننموده باشد:

  عاريه توام با شرط ضمان بر مستعير (ناشي از توافق طرفين)

  عاريه طلا و نقره، ‌اعم از مسكوك و غير مسكوك (به حكم قانون)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1605

هرگاه دادگاه،شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد،رسیدگی را متوقف و پس از آن،حسب مورد،اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

✅ حقوق جزا نکته1605

عوامل موجهه جرم یا اسباب اباحه عواملی هستند که رکن قانونی جرم را زائل میکنند.بدین مفهوم که عملی که در شرایط عادی و به حکم قانون جرم محسوب می شود به موجب حکم دیگری از مقنن با وجود شرایطی جرم محسوب نمی شود.

✅اصول فقه نکته1244

هرگاه نسخ صریحی وجود نداشته باشد و در وجود نسخ ضمنی هم تردید داشته باشیم، می توان اعتبار قانون را استصحاب کرد تا یقین به نسخ آن پیدا شود. این استصحاب را بعضی «استصحاب شرع» نامیده اند و منظور از شرع در اینجا قانون و اعتبار قانون است و بعضی آن را «استصحاب عدم نسخ» خوانده اند. همچنین در حالت گذشت زمان طولانی بر عدم اجرای قانون و شک در اعتبار قانون نیز می توان همین استصحاب را جاری نمود.

✅ حقوق تجارت نکته1605

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام← 1- تهیه طرح اساسنامه از سوی مؤسسین 2- تعهد بیست درصد سرمایه شرکت و پرداخت لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام”شرکت در شرف تأسیس” و دریافت گواهی از بانک3-اجازه از سازمان بورس 4-ارائه اظهارنامه+ طرح اساسنامه+ طرح اعلامیه پذیره¬نویسی+ گواهی بانک ↓

به⇦اداره ثبت شرکت ها در تهران

به⇦دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها

به⇦اداره ثبت اسناد و املاک محل در صورت عدم وجود دایره ثبت شرکت ها

5- انتشار اعلامیه پذیره نویسی از سوی مؤسسین 6- انجام پذیره نویسی 7- بررسی و احراز پذیره¬نویسی از سوی مؤسسین حداکثر تا یک ماه 8- دعوت مجمع عمومی مؤسس

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1605

اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی مستلزم فراهم آوردن وسیله ی اجرای آن می باشد، و باید مأمور مجری قرار به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود.

✅ حقوق مدنی نکته1606

مضمونه بودن عاريه طلا و نقره كه ناشي از حكم قانون گذار است، حكمي خلاف اصل بوده و قابل تسري به موارد مشابه (از قبيل،‌ وديعه طلا و نقره، اجاره طلا و نقره، عاريه ساير فلزات قيمتي و ….) نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1606

رجوع از شهادت شرعی،قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن،مسموع نیست.

✅ حقوق جزا نکته1606

اسباب اباحه  یا عوامل موجهه اثر عینی دارند.یعنی به لحاظ زوال رکن قانونی  جرم در حق همه مداخله گران در جرم موثر است.پس اگر مباشر از علل  موجهه استفاده کند شامل معاون هم خواهد شد.

✅اصول فقه نکته1245

تعارض امارات با سایر اصول عملیه (اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط یا اشتغال)، از نوع تعارض غیرمستقر(ظاهری) بوده و اماره بر اصول عملیه از باب ورود تقدم دارد. زیرا با وجود اماره، موضوع اصول عملیه که شک در حکم واقعی است حقیقتاً منتفی می شود البته این از بین رفتن موضوع به صورت حقیقی، به واسطه تعبد یا همان دستور شرعی یا قانونی است.

✅ حقوق تجارت نکته1606

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 برای ثبت شرکت های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن ها،اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت¬ها، اعم از این که شرکت مذکور در بورس پذیرفته شده است یا نه موافقت سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1606

فراهم کردن وسایل اجرای قرار به عهده ی طرفی است که درخواست معاینه محل یا تحقیق محلی نموده است. و هرگاه از آن خودداری نماید معاینه محل و تحقیق محلی از اعداد دلایل او خارج می شود.

✅ حقوق مدنی نکته1607

  مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده‌ي مستعير است

  مخارج لازم براي نگهداري مال تابع توافق طرفين يا حكم عرف است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1607

نصاب شهادت در کلیه جرائم،دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط،تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.برای اثبات زنای موحد جلد،تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.زمانی که مجازات غیر از موارد مدکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود.جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

✅ حقوق جزا نکته1607

در صورت نحقق یکی از عوامل موجهه جرم مقام قضایی مبادرت به صدور قرا منع تقیب یا حکم برائت خواهد نمود.

✅اصول فقه نکته1246

تعارض اصل استصحاب بر سایر اصول عملیه(اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط یا اشتغال)، از نوع تعارض غیرمستقر(ظاهری) بوده و اصل استصحاب بر سایر اصول عملیه، از باب ورود تقدم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1607

برای تأسیس یک شرکت سهامی عام، مؤسسین موظفند← سی و پنج درصد از بیست درصد سرمایه ای که تعهد کرده اند را تأدیه نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1607

اگر قرار معاینه محل یا تحقیق محلی رأساً صادر شده باشد، فراهم آوردن وسیله ی اجرای قرار در مرحله نخستین با خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است.

✅ حقوق مدنی نکته1608

مستعير به هيچ وجه نمي تواند مال مورد عاريه را به تصرف غير بدهد مگر به اذن معير. در صورتي كه مال بدون اذن معير،‌ به تصرف غير داده شود، مستعيرِ متصرف، ضامن هر گونه خسارتي خواهد بود كه ممكن است بر مال مورد عاريه وارد شود و احكام غصب نسبت به آن اعمال مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1608

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط،شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شو د دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود موجب حد است.

✅ حقوق جزا نکته1608

در عوامل موجهه جرم علاوه بر مجازات مسئولیت مدنی و ضمان مالی هم علی الاصول منتفی می شود.

✅اصول فقه نکته1247

تعارض اصل استصحاب با قاعده قرعه، تعارض غیرمستقر(ظاهری) بوده و استصحاب از باب ورود بر قاعده قرعه تقدم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1608

در شرکت های سهامی عام صرفاً مؤسسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1608

هرگاه به علت فراهم نیامدن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون تحقیق محلی نتواند انشای رای نماید، اگر در مرحله نخستین قرار صادر شده، دادخواست نخستین ابطال و اگر در مرحله ی تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود ولی مانع اجرای حکم مرحله ی نخستین نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته1609

مستعير نمي تواند منافع مال مورد عاريه را اجاره دهد و اگر اجاره دهد،‌ اجاره غير نافذ بوده و منوط به تنفيد معير است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1609

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

✅ حقوق جزا نکته1609

مصادیق عوامل موجهه عبارتند از: 1.حکم یا اجازه قانون 2.اجرای قانون اهم 3.امر قانونی آمر قانونی 4.اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تادیب یا محافظت از آنها 5.رضایت به جرم در عملیات طبی یا جراحی و عملیات ورزشی6.ضرورت یا اضطرار 7.دفاع مشروع

✅اصول فقه نکته1248

تعارض اصل استصحاب با اصل برائت: در این مورد استصحاب مقدم است و تقدم آن بر برائت از باب ورود است. زیرا محل برائت «شک در تکلیف» است و استصحاب حکم سابق این شک را برطرف می کند؛ طبیعی است در صورتی که قبلا تکلیف یقینی وجود داشته و بقای آن مورد تردید باشد، با استصحاب تکلیف سابق، شکی در تکلیف باقی نخواهد ماند زیرا اصل استصحاب، حکم شرعی ظاهری را بیان می کند و موضوع اصل برائت که عدم بیان است، منتفی می گردد.

✅ حقوق تجارت نکته1609

هرگاه آورده ی یکی از مؤسسین شرکت سهامی در شرف تأسیس زمین یا مثل آن باشد باید قبل از ثبت شرکت اسناد مالکیت آن مال تسلیم بانک مربوطه شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1609

چون جلسه ی اجرای قرار تحقیق محلی، جلسه دادرسی به مفهوم اعم شمرده می شود باید فاصله ی قانونی بین ابلاغ و روز اجرا رعایت شود.

✅ حقوق مدنی نکته1610

قرض عقدي است كه به موجب آن يك طرف مالي را به ديگري تمليك مي كند و طرف مقابل تعهد مي كند تا مثل آن را بعدا رد نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1610

ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ،قاصد و مختار باشد.

✅ حقوق جزا نکته1610

به موجب ق.م.ا در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد عمل انجام شده  جرم محسوب نمی شود و مرتکب قابل مجازات نیست.

✅اصول فقه نکته1249

تعارض اصل استصحاب با اصل احتیاط: در این مورد نیز استصحاب از باب ورود، مقدم است زیرا محل اصل احتیاط «شک در مکلفٌ‌به» است و با اجرای اصل استصحاب، شکی باقی نمی ماند تا اصل احتیاط جاری گردد. استادان قافی و شریعتی می فرمایند: «موضوع اصل احتیاط، احتمال عقاب اخروی و عدم امنیت از عذاب است؛ اما در صورتی که به کمک اصل استصحاب بتوان به یک حکم شرعی ظاهری دست یافت خصوصاً در موردی که نتیجه استصحاب عدم تکلیف و برائت از تکلیف باشد احتمال عقاب اخروی، منتفی و امنیت از عذاب حاصل می شود. بنابراین موضوع اصل احتیاط، منتفی خواهد شد»(همان، ص217).

✅ حقوق تجارت نکته1610

پذیره نویسی یک قرارداد است که توسط ورقه سهم به عمل می آید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1610

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه ی محل و تحقیق محلی نخواهد بود. زیرا مأمور مجری قرار در محل حاضر شده و از اهالی تحقیق می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1611

طرفين عقد قرض عبارتند از: كسي كه قرض مي دهد (مُقرض)، كسي كه قرض مي گيرد (مُقترض)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1611

سوگند باید مطابق فرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله،بالله،تالله،یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود و در وصورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند،دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان،مکان،الفاظ و مانند آنها تعیین می کند.در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

✅ حقوق جزا نکته1611

هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی،جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.

✅اصول فقه نکته1250

تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر: در این مورد نیز استصحاب از باب ورود، مقدم است. زیرا محل اجرای اصل تخییر جایی است که در تکلیف، تردید باشد و قابل جمع و احتیاط پذیر هم نباشد و با اجرای اصل استصحاب در جایی که حالت سابقه وجود داشته، تردید از بین می رود. تحلیل دیگر اینکه موضوع اصل تخییر، دوران امر بین محذورین و عدم ترجیح میان آن دو است. حال اگر در همین مورد بتوان استصحاب را جاری کرد موضوع اصل تخییر با جریان استصحاب، منتفی می شود و لذا اصل استصحاب بر اصل تخییر، ورود دارد.

✅ حقوق تجارت نکته1611

پذیره نویسی مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1611

در روز اجرای قرار نه تنها طرفی که درخواست تحقیق محلی نموده بلکه طرف مقابل او نیز می تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید تا اطلاعات آنها نیز شنیده شود.

✅ حقوق مدنی نکته1612

عوضين عقد قرض،‌ عبارتند از:

 • مالي كه قرض داده مي شود.

 • و مثلي كه طرف مقابل تعهد به رد آن مي كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1612

سوگند باید مطابق با ادعا،صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود

✅ حقوق جزا نکته1612

هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شودلکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مامور مجازات نمی شود اما در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.و در این حالت فقط آمر مجازات خواهد شد.(نظریه رعایت ظواهر قانونی)

✅اصول فقه نکته1251

در مورد تقدیم اصل سببی بر اصل مسبَّبی، تفاوتی میان انواع اصول عملیه نیست چنان که در مثال اول، تعارض میان دو اصل استصحاب بود که یکی، اصل سببی و دیگری، مسبَّبی به شمار می آمد و در مثال دوم، تعارض میان اصل استصحاب و اصل برائت وجود داشت ولی به هر تقدیر، اصل سببی، مقدم بر اصل مسبَّبی خواهد بود(اصول فقه کاربردی، ج3، ص215).

✅ حقوق تجارت نکته1612

در شرکت سهامی عام برای این که اعلامیه پذیره نویسی قابل انتشار باشد باید توسط مرجع ثبت شرکت ها اجازه لازم صادر گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1612

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده اند.

✅ حقوق مدنی نکته1613

قرض يك عقد تمليكي است، بدين معنا كه پس از عقد مال مورد قرض به ملكيت مقترض در مي آيد و همين ويژگي، تفاوت قرض با عاريه است. زيرا در عاريه، مستعير مالك نمي شود و بايد عين مال را برگرداند اما در قرض،‌ مقترض مالك مي شود و بايد مثل آن را بر گرداند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1613

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود،وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد.هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته1613

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد.مبنای این عدم مجازات اجازه قانونگذار می باشد.

✅اصول فقه نکته1252

واجب اصلی واجبی است که واجب بودنش در متون شرعی و قانونی تصریح شده؛ مثل وجوب تسلیم مبیع به مشتری در بند 3 ماده 362 ق.م. این نوع واجب خود به دو قسم واجب نفسی و واجب غیری تقسیم می گردد: واجب نفسی: عملی است که بخاطر خودش واجب شده نه به خاطر عملی دیگر؛ مثل نماز یا مانند بندهای 3 و 4 از ماده 362ق.م. واجب غیری: عملی است که بخاطر واجب دیگری واجب شده است مثل وضو یا ماده 381ق.م.

واجب تبعی به عملی گفته می شود که برای انجام واجب اصلی لازم است ولی مقنن و شارع واجب بودنش را در متون شرعی و قانونی تصریح نکرده اند؛ مثلا بایع برای تسلیم مبیع به مشتری باید مسافتی را طی کند (به حکم عقل). مثل وجوب پرداخت مخارج رد عین مغصوبه که در ماده ای بیان نشده ولی به حکم عقل و برای انجام واجب اصلی(رد عین مغصوبه در ماده 311ق.م) واجب شده است که وجوب تبعی است.

✅ حقوق تجارت نکته 1613

انتقال سهم¬الشرکه به غیر در شرکت با مسئولیت محدود⤹⤹

اکثریت عددی + دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت

در غیر این صورت فاقد اثر حقوقی است مگر در انتقال قهری که رضایت شرکا در انتقال شرط نیست.

✌️توجه داشته باشید: در خصوص انتقال سهم الشرکه به یکی از اعضای شرکت رعایت حد نصاب لازم نیست.

✌️توجه داشته باشید: انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1613

انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

✅ حقوق مدنی نکته1614

مال موضوع قرض بايد مثلي باشد، تنها عقدي كه در قانون، ‌مال موضوع آن بايد مثلي باشد، عقد قرض است. اگر كسي مالي قيمي به ديگري تمليك كند تا بعدا آن شخص، قيمتش را بپردازد،‌ آن چه واقع شده قرض نيست و مي تواند بيع باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1614

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

✅ حقوق جزا نکته1614

اصل بر این است که رضایت بزهدیده تاثیری در وقوع جرم و مجازات مرتکب ندارد.

✅اصول فقه نکته1253

منطوق: عبارت است از معنایی که مستقیما از کلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است. مفهوم: عبارت است از معنایی که بطور غیر مستقیم از کلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذکر نشده است بلکه از ساختمان و ترکیب کلمات در جمله فهمیده می شود. مثلاً ماده 24 ق.م می گوید: «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست، تملک کند» از این ماده دو حکم فهمیده می شود: یکی اینکه کوچه ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست (منطوق)، حکم دیگر اینکه کوچه ای که آخرش مسدود است، قابل تملک است (مفهوم).

✅ حقوق تجارت نکته 1614

موارد انحلال شرکت:

1-موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود.

2-مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.

3-ورشکستگی شرکت

4-تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند.

✤اگر یک شریک دارای بیش از نصف سرمایه شرکت باشد در خصوص تصمیم به انحلال شرکت توسط وی اختلاف نظر وجود دارد⇩

به نظر می رسد با توجه به این که شرکت با مسئولیت محدود قانوناً با دو شریک نیز می تواند تشکیل شود تصمیم به انحلال توسط یک شریک با بیش از نصف سرمایه نیز امکان پذیر است.

5-به واسطه ضررهای وارده نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

✤درخواست انحلال صرفاً از سوی شرکا صورت می پذیرد⇦ دادگاه دلایل شریک را بررسی می¬کند و اگر سایر شرکا سهمی را که در صورت انحلال به شریک تعلق می گیرد را پرداخت نکنند، دادگاه حکم به انحلال می دهد.

6- فوت، حجر و ممنوعیت قانونی یا قضایی احدی از شرکا در صورت پیش بینی در اساسنامه

7- انحلال شرکت با تقاضای دادستان

✤در صورتی که شرکتی مطابق با مقررات قانون تجارت نسبت به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکند، دادستان محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید می تواند از دادگاه حکم انحلال شرکت را بخواهد.

8-کاهش تعداد شرکا از حداقل قانونی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1614

در مواردی که دادرس نمی تواند جنبه های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن، به طور کامل و صحیح تشخیص دهد باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

✅ حقوق مدنی نکته1615

تعهد مقترض عبارت است از رد مثل. اين تعهد اوليه ناشي از عقد قرض است؛ اما اگر در هنگام رد مثل،‌ مثل آن مال پيدا نشود، تعهد به رد مثل، تعهد به پرداخت قيمت مي شود و ‌مقترض بايستي قيمت   يوم الرد (قيمت زمان پرداخت) را بدهد. اگر مثل وجود دارد اما از ماليت افتاده باشد،‌ آخرين قيمت بايد پرداخت شود. اگر هم مثل وجود دارد و هم ماليت دارد اما ارزش آن كم شده است،‌ اين حالت تاثيري در عقد و تعهد مقترض ندارد و فقط كافي است كه مثل آن را بپردازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1615

درصورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1615

در 2 مورد استثنایی رضایت بزهدیده باعث عدم مجازات مرتکب می شود:1. جایی که عدم رضایت بزهدیده جزء عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب می شود در این حالت رضایت بزهدیده باعث عدم تحقق جرم می شود.مثلا در جرم سرقت،آدم ربایی، کلاهبرداری، توقیف غیرقانونی و … عدم رضایت بزهدیده  شرط است و در این موارد رضایت بزهدیده موجب عدم تحقق جرم می شود.2. در جایی که قانونگذار این اجازه رو داده که رضایت بزهدیده به عنوان عامل موجهه جرم محسوب شود.

✅اصول فقه نکته1254

آیا امر به شیء، اقتضای نهی از ضد عام(ترک مأمورٌبه) یا ضد خاص(انجام عمل وجودی مغایر با مأمورٌبه) آن دارد؟

برای پاسخ به این سوال، دو مثال را در قالب سوال مطرح می کنیم:

هر گاه فروش ملکی مورد امر قرار گیرد آیا آن دستور، مستلزم نهی از ترک فروش است(آیا امر به شیء، اقتضای نهی از ضد عام آن دارد)؟

پاسخ سوال اول، مثبت است. لذا می توان گفت بر اثر امر به فروش، ترک مأمورٌبه، (ترک فروش) مورد نهی است.البته این نهی، یک نهی شرعی مستقل و منع مولوی نیست بلکه تنها یک ممنوعیت عقلی است که به تبع امر وجود دارد

هر گاه فروش ملکی مورد امر قرار گیرد آیا این دستور، مستلزم نهی از اجاره، صلح، هبه و دیگر تصرفات مغایر با فروش ملک است(آیا امر به شیء، اقتضای نهی از ضد خاص آن دارد)؟

پاسخ این سوال، منفی است. عرفاً، میان دستور به انجام کار و ممنوعیت انجام همه کارهایی که با آن منافات دارد (ضد خاص) ملازمه ای وجود ندارد.. لذا اجاره یا صلح یا هبه یا تصرفات دیگری که مغایر با فروش ملک است ممنوع نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 1615

ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شریک نخواهد بود مگر آن¬که⇩

  ✤شریک شخصاً تاجر باشد.

  ✤به حکم قانون در حکم شریک ضامن در شرکت باشد.

  ✤پس از مراجعه طلبکاران به وی از پرداخت دیون عاجز باشد.

  ✤دادگاه حکم به ورشکستگی وی دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1615

قرار ارجاع امر به کارشناس می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین دعوا یا رأساً به تشخیص دادگاه صادر شود.

✅ حقوق مدنی نکته1616

تمليك منفعت مال يا واگذاري حق انتفاع و ديون راجع به آن ها قرض نيست هر چند تعهد به رد مثل شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1616

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی-تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

✅ حقوق جزا نکته1616

مقنن به طور کلی در دو حالت رضایت بزهدیده را به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری اعلام کرده است:1.عملیات ورزشی و حوادث ناشی  از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد 2.هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء،یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.(در موارد فوری اخذ رضایت ضروریی نیست.)

✅اصول فقه نکته1255

مفهوم را به این نحو هم تعریف کرده اند: «مفهوم به معنایی گفته می شود که در جمله بدان تصریح نشده ولی از آن فهمیده می شود و لازمه معنای اصلی جمله است». در تعریفی دیگر از مفهوم و منطوق بیان شده: «منطوق، معنایی است که جمله با دلالت مطابقی بر آن دلالت دارد اما مفهوم، معنایی است که با دلالت التزامی و به صورت بیِّن به معنای اخص از جمله فهمیده می شود».

✅ حقوق تجارت نکته 1616

تقویم سهم¬الشرکه غیر نقدی در شرکت تضامنی و نسبی توسط ⇜ تمامی شرکا

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1616

قرار کارشناسی مانند سایر قرارهای اعدادی به طرفین ابلاغ نمی شود و مستقلاً قابل شکایت نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1617

اگر مال مورد قرض بعد از تسليم و در نزد مقترض تلف شود؛ تاثيري در عقد قرض ندارد. بدين معنا كه خسارت تلف بر مقترض وارد مي شود. و او در هر حال بايد مثل آن مال را به مقرض بدهد.

بر اساس مفهوم مخالف ماده فوق،‌ اگر تلف بعد از عقد و قبل از تسليم باشد، عقد قرض منفسخ شده و خسارت تلف مال بر مقرض وارد مي شود و مقترض تعهدي به رد مثل ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1617

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.هرگاه قرائنو امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1617

در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی مقررات مذکور در فوق عمل می شود.

✅اصول فقه نکته1256

به دلالت مطابقی و تضمنی کلام، منطوق صریح گفته می شود اما به دلالت التزامی کلام، منطوق غیرصریح (مدلول سیاقی) گفته می شود.

 1. دلالت مطابقی: مثلا در اصل 113 ق.اساسی: «رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.» منظور قانون گذار تمام اصول قانون اساسی است نه بخشی از آن.

 2. دلالت تضمنی: ماده 278 ق.م.اسلامی 1392: «حد سرقت به شرح زیر است: الف)……… ب) در مرتبه دوم قطع پای چپ …» لفظ پا در اینجا بر بخشی از پا (یعنی از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند) دلالت دارد. همچنین دلالت مواد 214 و 215 و 216 قانون مدنی بر احکام ثمن دلالت تضمنی است.

3.دلالت التزامی: ماده 1111 ق.م: «درصورتی که شوهر نفقه زن را پرداخت نکند، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» لفظ محکمه در اینجا بر معنایی خارج از آن (یعنی قاضی محکمه) دلالت دارد نه بر تمام محکمه و نه بر قسمتی از محکمه.

✅ حقوق تجارت نکته 1617

در شرکت تضامنی حق رأی هر شریک به نسبت سرمایه اوست مگر این که اساسنامه یا شرکت نامه خلاف آن شرط کرده باشد⟿

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1617

دادگاه باید در قرار کارشناسی صادره موضوعی که دادگاه بررسی آن را از کارشناس خواسته ، تعداد و مشخصات کارشناس، مهلتی که ظرف آن کارشناس باید نظر خود را اعلام نماید، دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را پرداخت نماید، را مشخص نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1618

ممكن است در عقد قرض مهلتي براي رد مثل تعيين شود؛ بنابراين شرط اجل در عقد قرض الزام آور است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1618

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

✅ حقوق جزا نکته1618

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.

✅اصول فقه نکته1257

دلالت اقتضا و تنبیه مقصود متکلم هستند ولی دلالت اشاره الزاماً مقصود متکلم نیست و ممکن است دلالت اشاره، مقصود متکلم باشد یا نه.

✅ حقوق تجارت نکته 1618

شرکتنامه در شرکت تضامنی به موجب سند رسمی تنظیم می شود وإلا شرکت ایجاد نمی¬شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1618

نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

✅ حقوق مدنی نکته1619

قمار و گرو بندي از مصداق هاي بارز استفاده بدون جهت است، دعاوي راجع به آن ها مسموع نبوده و اگر مالي بابت آن پرداخت شده باشد، قابل استرداد است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1619

شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

✅ حقوق جزا نکته1619

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

✅اصول فقه نکته1258

مفهوم موافق: قضیه‌ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً موافق حکم منطوق باشد، به عبارت دیگر مفهوم جمله از جهت نفی و اثبات مطابق منطوق باشد و حکم در هر دو هم‌سنخ است و بر دو نوع است: قیاس اولویت و قیاس مساوات(یا قیاس ساده اصولی یا تمثیل منطقی). البته به نظر استادان قافی و شریعتی در کتاب اصول فقه کاربردی و برخی اساتید دیگر، منظور از مفهوم موافق در بحث مفهوم، قیاس اولویت است و قیاس مساوات و قیاس ادنی در بحث قیاس مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

✅ حقوق تجارت نکته 1619

هر شخصی به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني، پس از تشکیل آن داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اين¬كه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1619

در نظریه کارشناسی باید خلاصه ی کاوش ها و تحقیقات انجام شده درج شود. کارشناس تنها می تواند جنبه ی موضوعی اقدامات خود را اعلام نماید و حق اظهارنظر نسبت به جنبه ی حکمی قضیه که وظیفه دادرس است، ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته1620

اگر شخصي كه در قمار بازنده مي شود براي تاديه مبلغ باخته، چك يا براتي صادر كند و به برنده بدهد؛ و برنده چك را به ثالثي واگذار كند، در صورت عدم تاديه وجه چك و طرح دعوا از سوي دارنده (ثالث)، صادر كننده بايد وجه چك را را به دارنده (ثالث)، بپردازد. درست است كه چك صادره نتيجه يك قمار بوده و معاملات مربوط به قمار و گرو بندي باطل بوده و دعاوي راجع به آن ها مسموع نيست؛ اما در اين جا دارنده ثالثي است كه نقشي در معامله قمار نداشته است. فلذا صادر كننده بايد وجه چك را بپردازد. اما بعد مي تواند برنده كه چك در وجه او صادر شده است را به دادرسي جلب نمايد و از دادگاه بخواهد كه مجلوب را به بازگرداندن نفعي كه ناروا بدست آورده، محكوم سازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1620

شهادت بر شهادت شاهد فرع،معتبر نیست.

✅ حقوق جزا نکته1620

چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.نکته:در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

✅اصول فقه نکته1259

مفهوم مخالف: قضیه ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد. باید توجه نمود که شکل جمله در شناخت مفهوم و اقسام آن بسیار بااهمیت است. اصولیین شیعه برای مفهوم مخالف شش یا هفت نوع بیان نموده اند از جمله: شرط، غایت، حصر و استثناء، وصف، عدد و لقب. اکثر اصولیین چهار قسم اول را حجت می دانند اما سه قسم آخر را فاقد حجیت می‌شمارند. دلیل حجیت و اعتبار مفاهیم شرط و غایت و حصر، تبادر می باشد. البته وصف و عدد در صورتی که قرینه ای بر مفهوم داشتن آنها باشد مفهوم دارند.

✅ حقوق تجارت نکته 1620

نوع مسئولیت شریکی که به دو شرکت تضامنی و نسبی وارد می شود، نسبت به قروض قبلی شرکت یکسان است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1620

بعد از تسلیم نظر کارشناس به دفتر دادگاه باید نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ گردد و طرفین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ حق دارند به نظریه کارشناس اعتراض نمایند.

✅ حقوق مدنی نکته 1621

گرو بندي در مسابقه سواري، تيراندازي و شمشير زني جايز است. به نظر مي رسد اجراي ماده 655 ق.م. در ورزش هاي مشابه مانند شنا قابل اعمال باشد اما در تنيس يا فوتبال و ديگر ورزش ها مشروع نيست.

ماده 655 ق.م. اختصاص به گرو بندي ميان شركت كنندگان در مسابقه دارد و شامل گروبندي اشخاص با تماشاگران يا قماربازان نيست. پس گروبندي فقط شامل شركت كنندگان در مسابقه است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1621

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص،دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

✅ حقوق جزا نکته 1621

ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.

✅اصول فقه نکته 1260

سوال: جملات شرطیه، اصولاً و غالباً دارای سه رکن بوده و موضوع و شرط، ارکان جدای از هم هستند یا دارای دو رکن بوده و شرط و موضوع، روی هم یک رکن هستند؟

جواب: غالباً جملات شرطی، سه رکنی است به این صورت که که شرط در جمله شرطیه، غیر از موضوع و مغایر با آن است به گونه ای که وجود یا عدم موضوع، وابسته به شرط نیست. در چنین مواردی، تحقق حکم منوط به وجود شرط است ولی تحقق موضوع، منوط به وجود شرط نیست. اما در برخی موارد، «شرط» در جمله شرطیه، صرفاً برای بیان موضوع حکم آمده و بیان کننده و تحقق بخش موضوع حکمی است که در جواب شرط بیان شده است؛ به گونه ای که اگر «شرط» منتفی شود موضوع حکم نیز به کلی منتفی خواهد شد.

✅ حقوق تجارت نکته 1621

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت تمامی شرکا صورت می گیرد حتی اگر برای انتقال سهم شریک به شریک دیگر شرکت باشد.

✺نکته: انتقال سهم الشرکه با اتفاق آراء، از قوانین آمره است که نمی توان در شرکتنامه یا هر توافق دیگری خلاف آن را پیش بینی نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1621

هرگاه دادگاه تحقیقات کارشناس را ناقص یا نظریه را مبهم تشخیص دهد و گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوش ها وتحقیقات او را لازم بداند، موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 1622

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (موكل) طرف ديگر (وكيل) را در انجام امري نايب خويش قرار مي دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1622

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی،منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست.

✅ حقوق جزا نکته 1622

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیمار،رئیس قوه قضائیه  با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوط به اعطای برائت به طیب اقدام می نماید.

✅اصول فقه نکته 1261

برای مفهوم داشتن جمله شرطیه، شرط مذکور در منطوق، باید تنها علت حکم منطوق باشد. اما اگر شرط، علت انحصاری حکم نباشد و حکم، علت یا علل دیگری هم داشته باشد عبارت شرطی، مفهوم شرط ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1622

در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی لزومی به انتخاب مدیر یا مدیران شرکت از بین شرکای شرکت نمی باشد، ممکن است مدیران از اشخاص خارج از شرکت انتخاب گردند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1622

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد اما اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 1625

از آن جا كه كليه معاملات راجع به املاك ثبت شده بايد با سند رسمي باشد،‌ وكالت مربوط به اين املاك نيز بايد به موجب سند رسمي اعطا شده باشد و الا در محاكم دولتي قابل استناد نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1625

جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح،رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

✅ حقوق جزا نکته 1625

شرایط خطر برای تحقق اضطرار: 1- خطر باید شدید باشد. 2- خطر باید فعلی یا قریب الوقوع باشد.

✅اصول فقه نکته 1264

در دو صورت جمله شرطیه مفهوم ندارد:

 1. در صورتی که شرط سبب انحصاری تحقق جزا نباشد: یعنی غیر از این شرط سبب دیگری برای تحقق جزا وجود داشته باشد که در این فرض جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت.

 2. جملات شرطیه ای که منتفی شدن شرط باعث انتفای موضوع حکم می شود نیز مفهوم ندارد. به عبارت دیگر گفته می شود قضیه شرطیه سالبه به انتفاء موضوع مفهوم ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1625

تقلب در تعیین آورده غیرنقد جرم و قابل تعقیب است.(بند1 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1625

اطلاعات حاصل از معاینه محل و تحقیق محلی از امارات قضایی شمرده می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان دادرس دادگاه و یا موثر در آن باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1626

موضوع وكالت بايستي قابليت نيابت دادن به ديگري، بوده و مباشرت موكل در آن ضروري نباشد و بتواند به نيابت واگذار كند. به عنوان مثال، وصيت هر چند يك عمل حقوقي است و وكالت نيز در اعمال حقوقي داده مي شود اما، وصيت امري قائم به شخص بوده و قابل واگذاري از طريق وكالت و نيابت نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1626

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی،مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

✅ حقوق جزا نکته 1626

شرایط تحقق اضطرار: 1- مرتکب خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد. 2- رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد. 3- رفتار ارتکابی برای دفع خطر ضرورت داشته باشد.

✅اصول فقه نکته 1265

غایت در اصطلاح اصول فقه، پایان و نهایتی است که در ضمن یک حکم بیان می شود. هرگاه موضوع حکم یا خود حکم، مقید به غایت و نهایت باشد، آیا دلالت می کند بر اینکه حکم بعد از غایت و نهایت، مخالف حکم پیشین است؟ بیشتر اصولین بر این عقیده اند که مفهوم غایت حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته 1626

تصویب آورده غیر نقد با مجمع عمومی مؤسس است که نمی تواند بیش از آن¬چه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

✌️پس دقت داشته باشید: ارزیابی آورده غیر نقد با کارشناس رسمی دادگستری و تصویب آن با مجمع عمومی مؤسس است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1626

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1627

اگر وكالت مطلق باشد، اختيارات وكيل به اداره اموال موكل محدود مي شود (تصرفات اداري)؛ اعم از اين كه وكالت از حيث موضوع آن، خاص باشد مانند وكالت راجع به مال معين يا عام باشد مانند وكالت در همه اموال. در موارد ترديد در وكالت مطلق اصل عدم نيابت است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1627

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر اینکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

✅ حقوق جزا نکته 1627

با حصول شرایط مذکور در فوق با حدوث اضطرار، ارتکاب عملی برای حفظ نفس و مال خود و دیگری جرم نخواهد بود.

✅اصول فقه نکته 1266

هر چند که غالباً جملات حصری با ادات بخصوصی که در فوق اشاره شد همراه هستند اما گاهی بر اساس قرائن و اطلاعات موجود یا فهم عرف یا چینش و ترکیب خاص اجزای جمله یا با تأکید بر یک کلمه یا تغییر لحن در هنگام ادای آن، می توان به حصر و نتیجتاً مفهوم حصر پی برد.

✅ حقوق تجارت نکته 1627

در شرکت سهامی خاص تودیع اسناد و مدارک آورده های غیر نقد نزد بانک الزامی نیست و آورده¬ی غیر نقد در سهامی خاص باید به اولین مدیران شرکت تسلیم گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1627

دلالت وجود امر یا مجموعه ای از امور (اوضاع و احوال) بر وجود امر دیگر (امر مورد ادعا) اگر به حکم قانون باشد، اماره ی قانونی خوانده می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1623

اثر عقد وكالت اعطاي نيابت در انجام اعمال حقوقي است. بدين معنا كه موكل اقدام وكيل را، در انجام دادن اعمال حقوقي،‌ به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي كند و همچنين موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است؛ مانند فروش خانه (موضوع وكالت بايد از اعمال حقوقي باشد نه اعمال مادي مانند نقاشي كردن ساختمان)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1623

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

✅ حقوق جزا نکته 1623

هرکس هنگام بروز خطر شدید یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

✅اصول فقه نکته 1262

دلالت جمله شرطیه بر وجود «ملازمه و رابطه سببیت بین شرط و جزا» از جهت وضعی و با توجه به هیئت ترکیبی جمله شرطیه است و «انحصار در سببیت» به وسیله اطلاق جمله شرطیه ثابت می شود. به این بیان که وقتی در جمله شرطیه، یک یا چند شرط بیان شده و شرطهای دیگر بیان نمی شود(عبارت از جهت شرط های دیگر، مطلق است) می توان استنباط نمود که شرط یا شروط بیان شده در منطوق، تنها علت تحقق حکم منطوق هستند.

✅ حقوق تجارت نکته 1623

کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی می توانند در پذیره¬نویسی سهام شرکت سهامی عام مشارکت کنند، اما مؤسسین می توانند آن را محدود نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1623

اجرای قرار باید توسط یکی از دادرساندادگاه اجرا شود مگر اینکه محل تحقیقات خارج از حوزه ی دادگاه باشد و مبنای رای دادگاه تحقیقات محلی نباشد که در این سورت اجرای تحقیقات باید از دادگاه محل خواسته شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1624

وكالت با ايجاب و قبول طرفين محقق مي شود و براي تحقق آن لازم نيست كه موكل از قبول وكيل آگاه شده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1624

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته 1624

کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

✅اصول فقه نکته 1263

بطور کلی منطوق جمله شرطیه این است که اگر شرط محقق شود، جزا نیز در پی آن خواهد آمد، در حجیت منطوق جمله شرطیه هیچ اختلافی نیست زیرا بطور مستقیم از آن فهمیده می‌شود. حال اگر شرط منتفی شود، آیا به تبع آن جزا هم منتفی خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم مخالف شرط حجیت دارد؟ مشهور اصولیان معتقدند که مفهوم جمله شرطیه حجت است و به تعبیری، جمله شرطیه مفهوم دارد و بر انتفای جزا در صورت انتفای شرط دلالت می کند (الإنتفاء عند الإنتفاء).

✅ حقوق تجارت نکته 1624

در شرکت سهامی عام وخاص ارزیابی آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد اما در شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام، می توان کارشناس را توسط مؤسسین با اتفاق آراء تعیین نمود و برای تعیین آن مراجعه به دادگاه لازم نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1624

اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی دادگاه باشد و مبنای رای دادگاه تحقیقات محلی باشد، یعنی تنها دلیل استنادی هریک از اصحاب دعوا باشد، قرار باید توسط شخص دادرس صادرکننده ی رای صورت گیرد یا گزارش دادرس محل و مجری تحقیقات مورد وثوق دادگاه باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1628

اگر شخصي خود اهليت لازم براي انجام امري را نداشته باشد، نمي تواند در انجام آن امر به ديگري وكالت دهد. براي مثال، سفيه اهليت لازم براي انعقاد عقد بيع را ندارد پس نمي تواند براي انجام اين امر به ديگري وكالت دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1628

در اثبات یا نفی عدالت،علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

✅ حقوق جزا نکته 1628

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

✅اصول فقه نکته 1267

مفهوم استثناء:

استثنا به معنای بیرون کردن و خارج کردن چیزی از حکم پیشین بوسیله ادات استثناء. به نظر مشهور اصولین استثنا دارای مفهوم است و بر نفی حکم نسبت به مستثنا دلالت دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1628

نکته بسیار مهم: آورده شرکت سهامی خاص می تواند تماماً غیر نقدی باشد برخلاف شرکت سهامی عام که آن قسمت از سرمایه که پذیره¬نویسی می شود باید نقدی باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1628

در امارات قانونی، اگرچه دلالت به حکم قانون است اما در اینجا نیز دلالت مزبور حاصل استقرایی است که در موارد متشابه انجام شده و حتی مردم نیز به آن پی برده اند و قانونگذار آن را تنفیذ و به صورت حکمی کلی اعلام کرده است.

✅ حقوق مدنی نکته 1629

تاجر ورشكسته نمي تواند در امور مالي خويش دخالت كند اما مي تواند در امور مالي ديگران وكيل شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1629

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

✅ حقوق جزا نکته 1629

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفا از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

✅اصول فقه نکته 1268

منظور این است که هرگاه حکم برای موضوعی که دارای وصفی است ثابت باشد، آیا می توان گفت در صورت فقدان وصف آن حکم از بین می رود یا نه؟به اعتقاد مشهور مفهوم وصف حجت نیست و وصف دلالتی بر مفهوم مخالف ندارد یعنی جمله ای که وصف در آن ذکر شده در مورد فرض انتفای آن صفت، ساکت است. البته در غالب عبارات حقوقی و قانونی، وصف، مفهوم دارد. اگر در آزمون به صورت مطلق، سوال شد که مفهوم وصف حجت است یا نه(وصف، مفهوم دارد یا نه)، پاسخ منفی است اما اگر وصف در مواد قانونی را ملاحظه کنیم غالباً مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1629

در صورتی که تمام آورده¬ی شرکت سهامی خاص غیر نقد باشد باید تمام آن در بدو تشکیل شرکت تقویم و تسلیم گردد = در خصوص آورده¬ی غیرنقدی تعهد به تأدیه امکان ندارد زیرا سرمایه شرکت باید با اموال موجود باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1629

امارات قانونی تنها نقشی اثباتی دارند و مسئله ی دلیل آوری را حل می نمایند، بدین معنا که قانونگذار با جابجایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین، اجازه می دهد که با استنتاج از امری که اثبات آن معمولاً بسیار آسان است، وجود امری اثبات شود که اثبات آن معمولاً غیرممکن و یا بسیار دشوار است.

✅ حقوق مدنی نکته 1630

محجورين نمي توانند در انجام امور ديگران وكيل شوند زيرا احتمال ورود ضرر به ايشان وجود دارد. بنابراين، محجورين مميز فقط با اذن ولي يا قيم مي توانند وكيل ديگري شوند و محجورين غير مميز به هيچ وجه نمي توانند وكيل ديگران شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1630

هرگاه دادگاه،شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد،رسیدگی را متوقف و پس از آن،حسب مورد،اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

✅ حقوق جزا نکته 1630

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

✅اصول فقه نکته 1269

معنای وصف در اصول فقه: به رغم آنچه از عنوان «مفهوم وصف» به ذهن می رسد این بحث به «صفت» منحصر نیست بلکه هر عبارتی که به عنوان قیدی برای موضوع در کلام بیاید، در بحث مفهوم وصف بررسی می شود. البته خواهیم دید که گاهی وصف، به عنوان قید حکم هم در عبارت آمده است.

✅ حقوق تجارت نکته 1630

از ظاهر ماده 76 لایحه اصلاحی قانون تجارت استنباط می شود که فقط مؤسسین می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1630

امارات قانونی با جا به جا کردن موضوع دلیل، تنها بار دلیل را سبک می نمایند، بدین معنا که مدعی، حتی با وجود اماره ی قانونی که به سود او وجود دارد، باید اوضاع و احوالی که از وجود آنها وجود امر مورد ادعا استنتاج می شود را اثبات نماید تا بتواند از اماره ی قانونی بهره مند شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1631

مجنون و صغير غير مميز، در هيچ كاري نه مي توانند وكالت بدهند و نه وكالت بگيرند.

صغير مميز، فقط در تملكات بلاعوض مي تواند وكالت بدهد يا وكالت بگيرد.

سفيه، فقط در امور غير مالي و تملكات بلاعوض مي تواند هم وكالت بدهد و هم وكالت بگي  ورشكسته، براي امور مالي خويش نمي تواند وكالت دهد اما براي امور مالي ديگران مي تواند وكالت بگيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1631

رجوع از شهادت شرعی،قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن،مسموع نیست.

✅ حقوق جزا نکته 1631

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود و به موجب آن جنایتی بر مهاجم وارد شود قصاص منتفی است،لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

✅اصول فقه نکته 1270

به نظر می رسد به رغم آنکه اصولیین، مفهوم وصف را در استنباطهای فقهی نپذیرفته اند، اما در برداشتهای حقوقی از متون قانونی غالباً می توان قائل به مفهوم وصف شد. مفهوم داشتن وصف در قوانین کیفری، غالباً با اصل تفسیر مضیَّق نیز سازگارتر است مانند وصف «سیاسی» در ماده 516ق.م.ا که در مثال شماره 3 در مبحث بعد به آن اشاره شده و نیز مانند وصف «برای تجارت یا توزیع» در ماده 640ق.م.ا. لذا این وصفها مفهوم دارند.

✅ حقوق تجارت نکته 1631

شرکت های سهامی شرکت نامه ندارند ولی ملزم به تنظیم قانونی اساسنامه هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1631

امارات قانونی به دادرس تحمیل می شوند، بدین معنا که حتی اگر اماره ی قانونی وجدان او را قانع ننماید ملزم است برابر آن رای صادر نماید، البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتی اماره ی مخالف آن وجود نداشته باشد.

🔶روز هشتصد و سی و دوم : 20 اردیبهشت ماه 1398

✅ حقوق مدنی نکته 1632

در صورتي كه وكيل بدون داشتن حق توكيل، انجام امري را به شخص ثالثي، واگذار نمايد، در صورت ورود خسارت، هر يك از وكيل و ثالث در برابر موكل، مسئوليت تضامني دارند (ماده 673 ق.م.) و موكل مي تواند به هر كدام كه خواست يا به هر دو رجوع نمايد:

حق رجوع به وكيل نخست را از اين جهت دارد كه از حدود اختياراتش تجاوز نموده، و به وكيل دوم از اين جهت حق رجوع دارد كه نسبت به او (موكل)، غاصب است.

اگر ابتدا به وكيل نخست رجوع كرد، آن وكيل مي تواند به وكيل دوم به دليل سببِ مستقيم ورود ضرر رجوع كند.

اگر موكل به وكيل دوم رجوع نمود، وكيل دوم نمي تواند به وكيل اول رجوع كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1632

نصاب شهادت در کلیه جرائم،دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط،تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.برای اثبات زنای موحد جلد،تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.زمانی که مجازات غیر از موارد مدکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود.جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

✅ حقوق جزا نکته 1632

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

✅اصول فقه نکته 1271

همه اصولیین معتقدند که لقب مفهوم ندارد و اثبات یک حکم برای یک موضوع، دلالتی بر نفی آن حکم از غیر آن موضوع ندارد؛ به همین جهت گفته اند «اثبات شیء نفی ماعداه نمی کند». لقب در هیچ حالت مفهوم ندارد و به تعبیر برخی علماء، مفهوم لقب در هیچ صورتی حجت نیست. لقب، ضعیفترین نوع مفهوم است.

✅ حقوق تجارت نکته 1632

اساسنامه شرکت سهامی باید مشتمل بر مبلغ سرمایه شرکت، تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1632

برای بی اثر شدن اماره ی قانونی، اماره ی قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشد. زیرا اماره ی قانونی مبتنی بر ظنّ نوعی است اما اماره ی قضایی، وجدان دادرس را اقناع می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 1633

وكالتي كه به صورت شرط در ضمن عقد لازم درج شده يا در آن حق عزل موكل ساقط شده باشد، با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي شود. اگر شرط شود كه وكالت با فوت موكل از بين نرود، اين عقد براي زمان بعد از فوت نوعي وصيت عهدي (وصايت) است و نمي توان آن را وكالت دانست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1633

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط،شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شو د دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود موجب حد ا

✅ حقوق جزا نکته 1633

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند،دفاع محسوب نمی شود.

✅اصول فقه نکته 1272

توجه کنیم که اگر جمله حاوی مفهوم لقب، عبارتی بود که با قواعد حقوقی و فقهی سازگار و توجیه پذیر بود درستی این جمله، نه بخاطر اعتبار مفهوم لقب، بلکه به سبب ادله دیگری است که درستی این جمله را تأیید می کند.

✅ حقوق تجارت نکته 1633

اساسنامه شرکت سهامی باید به امضای تمامی سهامداران برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1633

دلیل تقدیم سایر ادله حتی اماره ی قضایی بر اماره ی قانونی مبتنی بودن این اماره برظنّ نوعی است.

✅ حقوق مدنی نکته 1634

سقوط حق عزل وكيل در ضمن عقد لازم ممكن است به صورت شرط فعل باشد يا شرط نتيجه:

– اگر در ضمن عقد لازمي، شخص به اعطاي وكالت در انجام امري به ديگري در قالب شرط فعل ملتزم شده باشد، توكيل به او الزامي است. ليكن مفاد شرط فقط در حد اعطاي وكالت است نه حفظ آن. بنابراين، موكل مي تواند پس از اعطاي وكالت، وكيل را عزل نمايد مگر آن كه بر حسب قرائن معلوم شود كه التزام به حفظ رابطه وكالت نيز مقصود طرفين بوده است.

– اگر حق عزل وكيل به صورت شرط نتيجه از موكل سلب و ساقط شده باشد،  عزل وكيل ممكن نبوده و اگر هم ظاهرا صورت پذيرد، اثري نخواهد داشت.

– اگر موكل به صورت شرط فعل ملتزم به عدم عزل وكيل شده باشد (در قالب شرط ترك فعل حقوقي)، عزل وي امكان پذير است. ليكن موجب مسئوليت موكل به جبران خسارت وارده بر وكيل خواهد شد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1634

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

✅ حقوق جزا نکته 1634

هرگاه قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل فجرحـ،تعرض، به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع در برابر آنان جایز است.

✅اصول فقه نکته 1273

مفهوم عدد: هرگاه عددی در عبارت ذکر شود، آیا مفهوم مخالف دارد؟ یعنی بر نفی حکم از میزان کمتر و بیشتر از آن عدد دلالت می کند یا نه؟ به زبان ساده تر مفهوم داشتن عدد یعنی اهمیت داشتن و موضوعیت داشتن آن به نحوی که با تغییر عدد، حکم هم تغییر می کند و با تغییر عدد موجود در قانون یا قرارداد، حکم آنها محقق نخواهد شد. اصولیین معتقدند که عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه ای وجود داشته باشد. از جمله قرائن آن است که بدانیم گوینده در صدد بیان حد و اندازه حکم است. البته در بیشتر مواد قانونی که عدد بکار رفته، عدد مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1634

اظهارنامه ← در حکم شناسنامه شرکت

اساسنامه ← در حکم قانون اداره شرکت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1634

امارات قانونی، چون حکم قانونگذار است کلیت دارد و در تمام افرادی که مصداق آن حکم قرار می گیرند جاری می شود و دادرس نمی تواند در دعوایی آن را اعمال کند و در دعوای مشابه دیگری از آن پیروی نکند.

✅ حقوق مدنی نکته 1635

اگر موكل اقدام به عزل وكيل نمايد، مادام كه خبر عزل به وكيل نرسيده،‌ اعمال و اقدامات او در حدود وكالت نسبت به موكل موثر بوده، و براي وي الزام آور خواهد بود. اعتبار اعمال وكيل معزول در فرضي است كه، طرف قرارداد و وكيل از خبر عزل او آگاه نبوده و با حسن نيت اقدام كرده باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1635

ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ،قاصد و مختار باشد.

✅ حقوق جزا نکته 1635

مبنای دفاع مشروع اجرای حق است

✅اصول فقه نکته 1274

اگر عدد مذکور در عبارت قانونی یا قراردادی یا فقهی، از هیچ جهتی(حداقل یا حداکثر یا هر دو) اهمیتی نداشت این عدد، مفهوم ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1635

⇦ در شرکت سهامی خاص تصویب اساسنامه با موافقت کلیه مؤسسین

⇦ در شرکت سهامی عام تصویب اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی مؤسس

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1635

امارات قانونی خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی تواند با تفسیر موسّع، با قیاس، حتی با قیاس اولویت، حکم آن را به سایر موارد سرایت دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 1636

بعد از استعفاي وكيل تا زماني كه معلوم است موكل به اذن خويش باقي است. وكيل مي تواند در حدود وكالت خويش اقدام نمايد و چنين عملي براي موكل الزام آور خواهد بود. چنين اذني تا قبل از ابلاغ خبر استعفا به موكل باقي فرض مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1636

سوگند باید مطابق فرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله،بالله،تالله،یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود و در وصورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند،دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان،مکان،الفاظ و مانند آنها تعیین می کند.در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

✅ حقوق جزا نکته 1636

شرایط تجاوز یا خطر برای تحقق دفاع مشروع:1-تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد.2- تجاوز یا خطر غیرقانونی باشد3-خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد

✅اصول فقه نکته 1275

گاهی عدد به عنوان غایت حکم در کلام آورده می شود؛ در چنین مواردی نیز عدد، دارای مفهوم است و غایت هم همانطور که قبلا گفتیم مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1636

در صورتی که در اثر خروج دارندگان آورده¬ی غیر نقد و عدم تعهد و تأدیه سهام آن ها از طرف سایر تعهدکنندگان سرمایه شرکت، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی تعهد نشود، شرکت قابل تشکیل نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1636

امارات قضایی به نظر قاضی واگذار شده اند و عبارتند از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

✅ حقوق مدنی نکته 1637

با فوت يا حجر هر يك از طرفين، عقد وكالت منفسخ مي گردد و وكيل حق انجام مورد وكالت را نخواهد داشت هر چند كه هنوز خبر فوت يا حجر به او نرسيده باشد. اقدام وكيل پس از فوت يا حجر موكل، فضولي و غير نافذ است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1637

سوگند باید مطابق با ادعا،صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود

✅ حقوق جزا نکته 1637

شرایط دفاع برای تحقق دفاع مشروع:

1.دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.2-مدافع در دفاع،مراحل دفاع را رعایت کرده باشد.3-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز وخطر موثر واقع نشود4.رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

✅اصول فقه نکته 1276

شرط عمومی تحقق مفهوم که وجود آن در همه انواع مفهوم مخالف ضرورت دارد این است که میان حکم از یک سو و شرط یا وصف یا غایت از سوی دیگر، رابطه علیت انحصاری وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 1637

شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می شود که ⇦ مدیران و بازرسان شرکت در جلسه مجمع عمومی مؤسس کتباً قبول سمت نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1637

چون امارات قضایی به نظر دادرس واگذار شده، شمارش مصداق های آن امکان پذیر نمی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1638

آثار حقوقي اعمال وكيل كه در محدوده وكالت او انجام شده است، متوجه موكل خواهد بود و او بايد كليه تعهدات مزبور را انجام دهد. در مورد اعمالي كه وكيل خارج از حدود اختيار خويش انجام داده، موكل مسئول نخواهد بود مگر آن كه عمل فضولي وكيل را به طور صريح يا ضمني تنفيذ نموده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1638

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر،با نوشتن یا اشره ای که روشن در مقصود باشد اداء شود.

✅ حقوق جزا نکته 1638

رکن روانی یا عنصر معنوی جرایم عمدی از دو بخش علم و عمد تشکیل می شود.

✅اصول فقه نکته 1277

عام لفظی است که همه افرادی را که به آن نامیده می شوند، فرا گیرد و برای آنها وضع شده باشد.

در تعریف دیگر آمده: «لفظی که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می گیرد». لفظ عام با کلماتی مانند کلیه، همه، جمیع، هر، تمام، هیچ، جمع معرفه، نکره در سیاق نفی بیان می شود. خاص لفظی است که دایره شمولش نسبت به عام محدودتر باشد و تنها برخی از افراد و مصادیق مفهوم عام را در بر می گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 1638

شرکت سهامی خاص زمانی تشکیل می شود که ⇦ اساسنامه به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد+ صورت جلسه ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت امضاء گردد+ مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت نمایند، بدون آن که نیاز به تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد.

✺نکته: شرکت سهامی خاص الزامی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1638

وظیفه اولیه قاضی صدور حکم بر طبق قانون است. در صورت نقض یا ابهام یا سکوت قانون و یا در صورت تعارض قوانین قاضی باید با استناد به منابع معتبر اسلامی(نظر مشهور فقهای امامیه) یا فتاوی معتبر رای صادر نماید و در صورت فقدان این منابع بایستی مطابق با اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم صادر کند. استنکاف از احقاق حق برای قضات نه تنها تخلف انتظامی است بلکه جرم نیز محسوب شده و مستلزم مجازات انفصال خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 1639

اگر دو يا چند نفر در ضمن انشا سند واحدي، وكيل در انجام امري قرار داده شوند، اصل بر اجتماع است و استقلال آن ها نياز به تصريح دارد.

اگر دو يا چند نفر، در زمان هاي مختلف به عنوان وكيل، مامور انجام امري شوند، ظاهر اين است كه وكالت آن ها مستقل است و اجتماع آن ها در اين اقدام لازم نيست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1639

در مواردی که اشاره مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند

✅ حقوق جزا نکته 1639

علم به دو بخش علم به حکم و علم به موضوع تقسیم می شود علم به حکم مگر در شرایط خاص مفروض است و نیازی به اثبات ندارد اما علم به موضوع نیاز به احراز دارد.

✅اصول فقه نکته 1278

عام و خاص از امور نسبی هستند. یعنی یک لفظ، در عین خاص بودن از جهتی، ممکن است از جهت دیگر عام باشد. مانند واژه «اطفال بزهکار» افراد و مصادیق مختلفی را شامل می شود و از این رو عام است اما همین لفظ اگر با لفظ بزهکاران سنجیده شود خاص است. همچنین واژه «اطفال بزهکار» نسبت به لفظ «بزهکاران» یا «اطفال» سنجیده شود خاص است ولی همین واژه را نسبت به افراد و مصادیق خود (کودکانی که بزهکار نامیده می شوند) بسنجیم عام است.

✅ حقوق تجارت نکته 1639

در تأسیس شرکت سهامی خاص تمام سرمایه را می توان به صورت غیر نقد تأدیه نمود⎆

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1639

اگر قاضی مجتهد بوده و در مقام اعمال قانون بر موضوع دعوا، تشخیص دهد که به نظر اجتهادی وی قانون خلاف شرع است، بایستی از رسیدگی به دعوا خودداری نموده و با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبه ی دیگر نزد رئیس حوزه ی قضایی ارسال نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 1640

اگر دو نفر به طور مستقل وكيل در انجام عملي باشند، عمل هر كدام كه زودتر انجام شده باشد، نافذ و عمل ديگري به لحاظ فقدان موضوع باطل خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1640

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و ثائم مقام آنها موثر است.

✅ حقوق جزا نکته 1640

عمد به دو بخش تقسیم می شود:عمد در فعل(سو نیت عام)و عمد در نتیجه یا علم به وقوع نتیجه(سوء نیت خاص)که در جرایم مطلق که احراز نتیجه لازم نیست احراز سوء نیت خاص هم لازم نیست.

✅اصول فقه نکته 1279

تفاوت اقسام عام در آثار حقوقی: در عام استغراقی، هر فرد از عام که محقق شود اثر تنها نسبت به همان فرد مترتب می شود و نسبت به فرد دیگر که مترتب نشده اثری بار نمی شود. پس هر فرد از افراد عام، جداگانه مورد حکم قرار می گیرد و امتثال یا عصیان جداگانه ای دارد. در عام مجموعی زمانی که تمام افراد و مصادیق عام تحقق یابند اثر منظور مترتب می شود. در حالی که در عام بدلی، موضوع حکم، فرد نامعینی از بین افراد عام است و با تحقق یک فرد، اثر بر همه ی افراد بار می شود. از این رو به تعبیر استادان قافی و شریعتی، در مورد امتثال امر و مخالفت امر، امتثال حکم در قالب یکی از مصادیق و افراد کافی است و نیازی به اجرا و امتثال حکم به تعداد افراد و مصادیق نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 1640

در صورتی که شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان ⇩

گواهی¬نامه¬ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید.

💡در نتیجه شرکت سهامی باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت ثبت گردد.

 ✺نکته: گواهینامه عدم ثبت شرکت به درخواست ⇦ هر یک از مؤسسین و یا پذیره نویسان  صادر می¬شود و نه هر ذینفع.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1640

منظور از ختم دادرسی مقطعی است که دادگاه طی یک یا چند جلسه اظهارات اصحاب دعوا را استماع نموده، هرگونه تحقیق یا اقدامی لازم بوده به عمل آورده و نتیجه ی آن در پرونده موجود است به نحوی که پرونده آماده ی صدور رای است.

✅ حقوق مدنی نکته 1641

در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل در انجام امري شده باشند، با فوت يا حجر يكي از ايشان نه تنها وكالت او منفسخ مي شود بلكه وكالت ديگري نيز باطل مي گردد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1641

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص،دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم،مطابق مقررات قانون با سوگند اثبات می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 1641

اصل بر مطلق بودن جرایم است و در اثبات جرایم احراز نتیجه ضروری نیست.

✅اصول فقه نکته 1280

برای تشخیص نوع عام در فرض عدم وجود قرینه، بنا بر نظر اصولیان اصل بر استغراقی بودن است مگر در صورت تعیین واضع یا قانونگذار در موارد خاص؛ دلیل آن هم کثرت استعمال و غلبه کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان است. البته در برخی موارد ممکن است قانونگذار، اصل را بر مجموعی بودن عام قرار دهد مانند مواد 854 و 669ق.م.

✅ حقوق تجارت نکته 1641

در صورتی که شرکت سهامی خاص تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می¬نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1641

ختم دادرسی باید توسط دادگاه اعلام شود پس از اعلام آن نه ادعای جدید و نه دلیل جدید هیچ کدام قابل پذیرش و رسیدگی نیستند.

✅ حقوق مدنی نکته 1642

در مورد وقف (ماده 77 ق.م.) و وصيت (ماده 854 ق.م.)، در صورت فوت يكي از متوليان يا يكي از اوصيا، حاكم مي تواند شخصي را به ديگري ضميمه كند. اما در وكالت فوت يكي از وكلا باعث بطلان وكالت ديگري مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1642

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه،برای مدعی خصوصی امکان اقامه  بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط  از جنبه مالی اثبات کند.

✅ حقوق جزا نکته 1642

رکن معنوی جرایم عمدی: عبارت است از علم به موضوع و عمد در فعل اگر جرم عمدی از نوع مقید باشد عنصر معنوی آن عبارت است از علم به موضوع، عمد در فعل و عمد در نتیجه یا علم به وقوع آن.

✅اصول فقه نکته 1281

تخصیص عبارت است از خارج گردانیدن بعضی از افراد و مصادیق از تحت شمول حکم عام بوسیله مخصِّص. به عبارت دیگر تخصیص اخراج حکمی بعضی افراد عام از تحت شمول حکم عام است و مخصِّص، دلیل خاصی است که بعضی افراد عام را از تحت حکم عام خارج می کند. مخصِّص، هر لفظ، عبارت یا دلیلی است که دامنه شمول حکم عام را محدود می کند.

✅ حقوق تجارت نکته 1642

استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1642

با اعلام ختم دادرسی اصولاً دادگاه باید در همان جلسه رای خویش را صادر نماید مگرآنکه امکان صدور رای وجود نداشته باشد که در این صورت باید ظرف مدت یک هفته  رای صادر شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1643

عقد ضمان عقدي است كه بين ضامن و مضمون له منعقد مي شود و مديون اصلي (مضمون عنه) نقشي در انعقاد آن ندارد. ⤆ طرفين عقد ضمان: ضامن و مضمون له هستند.

عقدي است كه در آن شخصي با توافق طلبكار پرداخت دين ديگري را بر عهده مي گيرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1643

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است،به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 1643

جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

✅اصول فقه نکته 1282

تخصص، خروج موضوع یک دلیل از تحت موضوع دلیل دیگر به صورت حقیقی و تکوینی و خود به خودی است. در تخصص، موضوع دو دلیل از یکدیگر کاملاً جدا است اعم از اینکه حکم هر دو دلیل، یکسان یا متفاوت باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 1643

تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم و گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاکنندگانِ ورقه و گواهینامه موقت سهم، علاوه بر این که مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود مسئولیت کیفری نیز دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1643

رای دادگاه بایستی پس از صدور حداکثر ظرف 5 روز پاکنویس شده و بعد از امضای دادرس به اصحاب دعوا ابلاغ شود، متن پاکنویس شده ی رای را در اصطلاح دادنامه می گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 1644

ايجاد عقد ضمان با ايجاب و قبول از سوي ضامن و مضمون له است. فلذا اهليت ايشان براي انعقاد عقد ضمان لازم است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1644

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود.در مواردی که مستند حکم،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

✅ حقوق جزا نکته 1644

جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

✅اصول فقه نکته 1283

نسبت بین خاص و مخصص، عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر مخصِّصی، خاص است ولی هر خاصی، مخصِّص نیست بلکه خاص ها بر دو قسم هستند: خاصی که مخصِّص است و خاصی که مخصِّص نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 1644

تا زمان به ثبت رسیدن شرکت←مسئولیت مؤسسین باقی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1644

اگر دعوا قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن آماده ی صدور رای باشد، دادگاه به درخواست خواهان مکلف است دعوا را تجزیه و در خصوص قسمت آماده شده انشای رای می نماید و در خصوص مابقی دعوا رسیدگی را ادامه خواهد داد.

✅ حقوق مدنی نکته 1645

موضوع عقد ضمان دين است.اين دين بايد داراي ويژگي هايي باشد. ازجمله:

موضوع دين بايد، مال باشد. اين مال مي تواند عين، منفعت يا انجام كار باشد.

موضوع دين بايد مال كلي باشد.

موضوع دين بايد مشروع باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1645

مواردی از قبیل نظریه کارشناس،معاینه محل،تحقیقات محلی،اظهارات مطلع،گزارش ضابطان و یار قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 1645

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم،باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

✅اصول فقه نکته 1284

بحث تخصیص عام بوسیله خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل عام و خاص، تعارض و تنافی وجود داشته باشد بگونه ای که پذیرش کامل هردو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شد

✅ حقوق تجارت نکته 1645

✌️دقت داشته باشید شرکت های سهامی عام وخاص تا زمانی که به ثبت نرسیده اند از انجام امور ذیل ممنوعند:

1-برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می شود.(ماده22لایحه)

2-صدور اوراق سهام اعم از سهام بانام و بی¬نام.(ماده28 لایحه)

3-صدور گواهینامه موقت سهم اعم از بانام و بی¬نام.ماده 28لایحه)

4-صدور هر گونه اوراق قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب.(ماده55لایحه)

5-صدور هر گونه ورقه مشارکت اعم از اوراق مشارکت ساده یا مرکب.

6-تبدیل شرکت(مواد 278 و 287 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1645

رای دادگاه ممکن است به یکی از صورت های زیر صادر شود:

 • راجع به ماهیت دعوا و قاطع دعوا باشد ← حکم

 • راجع به ماهیت دعوا باشد اما قاطع دعوا نباشد ← قرار (مثل قرار کارشناسی)

 • راجع به ماهیت دعوا نباشد اما قاطع دعوا باشد ← قرارهای قاطع دعوا (مثل سقوط دعوا)

 • نه راجع به ماهیت دعواست نه قاطع دعوا ← قرار (مانند قرار تأمین خواسته)

✅ حقوق مدنی نکته 1646

ضمان از عين معين نداريم. زيرا در جايي كه تعهد مربوط به تسليم عين معين باشد، ايفاي تعهد تنها از جانب متصرف ممكن است. در جايي كه ضامن تعهد به تسليم عين معين مي كند، عمل وي تعهد به فعل ثالث است نه ضمانت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1646

مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی باشد،نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

✅ حقوق جزا نکته 1646

عنصر و رکن روانی یا معنوی جرایم غیر عمدی از تقصیر تشکیل می شود.

✅اصول فقه نکته 1285

مخصص متصل: زمانی است که مخصص جزیی از جمله عام است و خود به تنهایی استقلال ندارد که بر پنج قسم زیر می باشد:

1) صفت: مانند ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود».

2) شرط: مانند ماده 949 ق.م «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجین، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد».

3) استثنا: مانند ماده 1289 ق.م «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».

4) غایت: ماده 833 ق.م «ورثه نمی توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد»؛ ماده 15 ق.م و مواد 170 و 187 ق.ت.

5) بدل بعض از کل: زمانی که دو عنوان داریم و عنوان دوم دقیقاً معادل عنوان اول یا بخشی از آن است؛ مانند «اکرم العلما الفقها» فقها بدل است از علما. همچنین است عبارت «قبض طبقه اولی کافی است» در ماده 62ق.م.

6) متمم یا قید: مانند ماده 10 قانون صدور چک: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود… .

✅ حقوق تجارت نکته 1646

هرکس سهام یا قطعات سهام را پیش از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.(بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1646

رای با داشتن همه ی این ویژگی ها حکم نامیده می شود:

 • قاطع دعوا باشد.

 • راجع به ماهیت دعوا باشد.

 • در امور ترافعی صادر شده باشد.

 • از طرف دادگاه اتخاذ شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1647

مقصود از اعيان مضمونه، اموالي است كه در تصرف شخصي غير از مالك است و او بر عهده دارد تا آن را به مالك تسليم نمايد. و اگر تلف شود، مثل يا قيمت آن را بدهد. خواه تصرف به سبب نامشروع باشد، مانند غصب يا در عقود اماني (اجاره، وديعه، عاريه)، پس از تصرف به دليلي تلف بر عهده امين قرار گيرد مثلا پس از تعدي و تفريط. يا تصرف از ابتدا مشروع اما مضمونه بوده مانند عاريه مضمونه (طلا و نقره).

در اين كه آيا ضمانت از چنين اعياني صحيح است يا خير ؟ اختلاف نظر است:

گروهي آن را باطل مي دانند و گروهي نيز آن را نافذ مي شمارند. اما بايد گفت، چنين تعهدي، ضمان نيست و تعهد متصرف به متعهد منتقل نمي شود، اما چون سبب آن ايجاد شده است ضمانت از آن صحيح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1647

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم،بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر،رأی صادر می کند.چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است.همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

✅ حقوق جزا نکته 1647

تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.

✅اصول فقه نکته 1286

مخصص منفصل: دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می کند و جزئی از کلام عام نبوده و خود به تنهایی و بدون نیاز به خواندن جمله ماقبل، مفهوم دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1647

ثبت شرکت های سهامی عام به عهده≪≪≪ مؤسسین و هیئت مدیره.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1647

رای قاطع دعوا به رایی گفته می شود که با صدور آن تکلیف پرونده در مرجع رسیدگی کننده مشخص شده و بایستی پرونده از این مرجع خارج شود اعم از این که قابل طرح در مرجع بالاتر باشد یا نباشد. رای قاطع ممکن است قطعی باشد یا نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1648

انعقاد ضمان از سوي ورشكسته ممنوع نيست. لكن پس از انعقاد ضمان، مضمون له نمي تواند داخل در غرما شود. بلكه پس از تصفيه عمل ورشكسته و پرداخت طلب طلبكاران قبلي، اين طلبكار جديد مي تواند طلب خويش را مطالبه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1648

عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود، به امضا یا اثر انگشت اقرار کننده می رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد،مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضا و مهر قاضی و منشی برسد.

✅ حقوق جزا نکته 1648

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

✅اصول فقه نکته 1287

مخصِّص غیرلفظی (لبّی): در مباحث فقهی می توان حکم عقل، بنای عقلاء، اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد و در مباحث حقوقی می توان اصول پذیرفته شده حقوقی و عرف و عادات رایج را در زمره مخصص لبّی آورد. ماده 456ق.م: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است». با توجه به اصول مسلم حقوقی می توان عبارت عام را تخصیص زد و گفت عبارت عام ماده 456ق.م شامل خیاراتی که با طبیعت عقد سازگار نیست مانند خیار غین در هبه یا خیار شرط در وقف نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته 1648

اسناد لازم برای ثبت شرکت های سهامی عام⇩

1-اساسنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی مؤسس

2-صورت جلسه مذاکرات مجمع عمومی مؤسس که باید به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه¬ی مجمع عمومی رسیده باشد.

3-اعلامیه قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و اولین بازرس یا بازرسان قانونی شرکت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1648

رای قطعی به رایی گفته می شود که در معرض طرق عادی شکایت از آراء قرار نداشته باشد یعنی قابل واخواهی و تجدیدنظر نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته 1649

انواع ضمان:

1.ضمان نقل ذمه

2.ضمان ضم ذمه

در ضمان نقل ذمه، موجب انتقال دين از ذمه مديون اصلي به ذمه ضامن مي شود و با تحقق اين نوع ضمان،  مديون اصلي در برابر مضمون له بري مي شود و دين او به عهده ضامن قرار مي گيرد.

اما در ضمان ضم ذمه، شخصي بدون اين كه مديون اصلي برائت ذمه حاصل نمايد، در برابر طلبكار دين مديون را بر عهده مي گيرد، بدين ترتيب، ذمه مديون اصلي هم چنان مشغول مي ماند و ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضميمه مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1649

شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار  امی شود.چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق،متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 1649

مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها،حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

✅اصول فقه نکته 1288

به عقیده اصولیان، تخصیص اکثر، ناپسند است یعنی اگر حکمی بصورت عام بیان شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنا شوند چنین بیانی ناپسند و موجب استهجان است. زیرا خارج از روش متعارف سخن است و هم مایه ضعف استدلال به آن عام می گردد.

تخصیص عام تا حدی جایز است که تعداد قابل توجه ای از افراد عام، تحت عام باقی بماند. مثلاً از مفهوم عامی که یکصد فرد دارد نمی توان هشتاد یا هفتاد نفر آن را خارج کرد زیرا در این صورت، نسبت تعداد باقیمانده (20 یا 30 نفر) با مجموع افراد (صد نفر) بسیار کم است و چنین استعمالی در نظر عرف، پسندیده و معمول نیست

✅ حقوق تجارت نکته 1649

عدم ثبت شرکت سهامی هم ضمانت اجرای مدنی به همراه دارد و هم ضمانت اجرای کیفری⇘⇘

ضمانت اجرای مدنی⇦ مسئولیت تضامنی مؤسسین

ضمانت اجرای کیفری⇦ اعمال مجازات مذکور در ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1649

به عقیده ی دکتر شمس، رای اگر در امور ترافعی صادر شده باشد می توان آن را با اجتماع شرایط حکم دانست اما تصمیم دادگاه در امور حسبی اصولاً حکم نامیده نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1650

ضمان در نقل ذمه، يك عقد معوض است و عوضين آن عبارتند از:

1.تعهد ضامن مبني بر پرداخت دين

2.برائت ذمه مديون اصلي

ضمان در ضم ذمه، يك عقد غير معوض و بلاعوض است كه فقط موجب اشتغال ذمه ضامن است و موجب برائت ذمه مضمون عنه نمي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1650

در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

✅ حقوق جزا نکته 1650

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری یه حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

✅اصول فقه نکته 1289

چند مطلب در رابطه با مخصِّص و اقسام آن:

1-عام بدون مخصِّص: ظهور در همه افراد دارد و نسبت به همه افرادش دارای اعتبار است.

2-عام با مخصِّص متصل: لفظ عام از همان ابتدا ظهور در برخی افراد (به استثنای خاص) پیدا می کند. مخصِّص متصل از همان ابتدا جلوی انعقاد ظهور عام را می گیرد اما مخصِّص منفصل، پس از انعقاد ظهور عام وارد می شود..

3-عام با مخصِّص منفصل: لفظ عام ظهور در همه افراد دارد و مخصِّص منفصل گرچه در انعقاد ظهور عام تأثیر ندارد. اما از حجیت این ظهور نسبت به همه افراد جلوگیری می کند..

4-برای تشخیص مخصِّص متصل از مخصِّص منفصل، دو ملاک وجود دارد: ملاک لفظی و ملاک عرفی. به نظر می رسد اتصال یا انقطاع عرفی در شناخت این دو قسم مخصِّص نقش بسزایی دارد. در مثالهای قانونی، اگر عبارت عام و مخصِّص در قالب یک ماده بیان شد مخصِّص از نوع متصل است اما اگر در قالب دو ماده جداگانه بیان شد مخصِّص از نوع منفصل است. تبصره ماده، در آنجا که مخصِّص ماده است مخصِّص متصل است.

✅ حقوق تجارت نکته 1650

مؤسسین شرکت سهامی نسبت به اعمالی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می¬دهند مسئولیت تضامنی دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1650

به عقیده ی دکتر شمس رای اگر از سوی دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) صادر شده باشد قابل توصیف به عنوان حکم است لذا برای مثال رای دیوان عالی کشور یا رای داور، حکم نامیده نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1651

انواع ضمان ضم ذمه:‌

1.ضمان عرضي (تضامني)

2.ضمان طولي  (وثيقه اي)

ضمان عرضي (تضامني)، ضماني است كه ضامن و بدهكار در عرض يكديگر هستند و طلبكار به هر كدام كه بخواهد مي تواند رجوع نمايد.

ضمان طولي (وثيقه اي)، ضماني است كه طلبكار ابتدا بايد به مضمون عنه و سپس به ضامن مراجعه نمايد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1651

هرگاه به علت بیماری که برای مدت طلانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه،با حضور نزد شاهد و یا مطلع اظهارات وی را استماع می کند.

✅ حقوق جزا نکته 1651

در حدود احراز علم به حکم نیز ضروری است.

✅اصول فقه نکته 1290

حالات شبهه مفهومیه در مخصص متصل:

الف)دوران امر بین متباینین: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان دو معنایی است که از هم جدا بوده و هیچ تطابقی با هم ندارند. مثال «واردات هر نوع کالایی جایز است غیر از شیر» لفظ شیر مردد است بین شیر خوراکی و شیرآلات. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است.

ب)دوران امر بین اقل و اکثر: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان یک معنای محدود و یک معنای گسترده تر است. در این قسم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک یعنی مورد زاید بر قدر متیقن) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است.

✅ حقوق تجارت نکته 1651

✌️دقت داشته باشید تا زمان تشکیل شرکت عنوان «مؤسس» معنا و مفهوم دارد، پس از تشکیل شرکت، این سمت کنار خواهد رفت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1651

قرارها گاهی یکی از دو ویژگی اول حکم را دارد و گاهی هیچ یک از آن دو را ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 1652

عقد ضمان براي تعهدات مالي منعقد مي شود و به موجب عقد ضمان نمي توان تعهدات و تكاليف غير مالي ديگران (مانند تمكين زوجه، حضانت و …) را به عهده گرفت. در قلمروي حقوق مالي نيز اموري مي توانند موضوع ضمان قرار گيرند كه تعهد به معناي خاص كلمه باشند. بدين معنا كه مال كلي في الذمه باشد. مانند وجه نقد يا انجام كاري كه مقيد به مباشرت نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1652

دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می نماید و سپس نام،نام خانوادگی، نام پدر،سن،شغل،شماره شناسنامه و شماره ملی،میزان تحصیلات، مذهب،محل اقامت،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورتمجلس قید می کند.

✅ حقوق جزا نکته 1652

در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود،ادعای وی پذیرفته می شود.

✅اصول فقه نکته 1291

الف) دوران امر بین متباینین: مثلا بگویند «هر دانشجویی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنی گزیند» و بعد بگویند «دانشجوی تهرانی این حق را ندارد» حال تردید پیدا می شود در مفهوم تهرانی که آیا منظور متولد در تهران است یا ساکن در تهران. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست.

ب) دوران امر بین اقل و اکثر: یک رای وحدت رویه قبل از سال 1358 می گوید: «طبق مقررات ق.آ.د.م عموم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند» در سال 58 ماده واحده شورای انقلاب تصویب شد بدین بیان که: «بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است» این ماده واحده مخصص رای وحدت رویه قبلی است. پس از تصویب این ماده واحده مشکل ایجاد شد که شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان (اکثر) نیز علاوه بر سازمان مرکزی بنیاد (اقل) از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند؟ در اینجا گفته شده که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند واقل متیقن(بنیاد مستضعفان) به استناد مخصِّص(ماده واحده سال 58) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما اکثر مشکوک (شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)، به استناد عام(رأی وحدت رویه) باید هزینه دادرسی بپردازد. استثنای مهم در جایی است اولاً : اجمال مخصّص از برخی جهات از جهت مفهوم باشد. ثانیاً : مخصّص، منفصل باشد. ثالثا ً: تردید، بین اقل و اکثر باشد. در این قسم اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و می توان در مورد افراد مورد تردید به عموم عام عمل کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 1652

قانون¬گذار در خصوص شرکت¬های سهامی تکلیف ننموده که مبلغ سرمایه شرکت در کلیه اسناد، آگهی ها، صورت حساب و نشریات مختلف شرکت قید شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1652

قرارهای اعدادی(مقدماتی یا تحضیری) قرارهایی هستند که با صدور و اجرای آنها زمینه برای صدور رای قاطع دعوا فراهم می گردد از قبیل قرار کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان، تطبیق و …

✅ حقوق مدنی نکته 1653

ممكن است، شخصي متعهد به رد عيني باشد، اين تعهد را نمي توان موجب ضمان قرار داد. به عبارت ديگر، اگر شخصي در برابر ديگري، متعهد به رد عين مالي باشد،‌ (مانند غاصب، مادام كه مال مغصوب باقي است)، در اين صورت شخص نمي تواند با انعقاد ضمان چنين تعهدي را بپذيرد. اگر هم قراردادي در اين رابطه منعقد شود. ماهيت آن ضمان نخواهد بود. بلكه نوعي تعهد به فعل ثالث است. يعني رد عين بر عهده غاصب است و ديگري تعهد مي كند تا غاصب را به رد عين وادار كند يا متقاعد سازد. در اين فرض چنان چه غاصب عين مال را رد ننمايد. متعهد بايستي جبران خسارت كند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1653

رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

✅ حقوق جزا نکته 1653

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای  مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

✅اصول فقه نکته 1292

در مورد شبهه مصداقیه (چه متصل و چه منفصل) اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و نمی توان به عموم عام عمل کرد. لذا در مثال مذکور آن دانشجوی مورد تردید نمی تواند در اردو شرکت کند.

✅ حقوق تجارت نکته 1653

کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء اتخاذ می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1653

گاهی قرارهای اعدادی در شرایطی صادر می شوند که دادگاه پس از رسیدگی ماهوی اصل استحقاق خواهان نسبت به خواسته را احراز نموده و سپس در جهت تشخیص نوع یا میزان استحقاق وی، مبادرت به صدور قرار می نماید. چنین قراری به طور ضمنی دلالت بر پیروزی یکی از طرفین دعوا دارد، لذا قرار قرینه نامیده می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1654

دو اصطلاح داريم تحت عنوان ضمانت دور و ضمانت تسلسل (ترامي):

شخصي كه از ضامن ضمانت مي كند ممكن است شخص ثالثي باشد (ضمان تسلسل) يا همان مضمون عنه (ضمان دور).

ممكن است شخصي از مديون ضمانت كرده سپس ديگري از ضامن ضمانت نمايد. اگر خود مضمون عنه از ضامن ضمانت كند به اين نوع ضمان، ضمان دور مي گويند و به نظر مشهور اين نوع ضمان باطل است زيرا منفعت عقلايي ندارد. البته ضمان دور در فرض نقل ذمه صحيح است.

ضمانت ترامي يا تسلسل، ضمانتي است كه در آن شخصي از ضامن ضمانت كند و ديگري از ضامن دوم و …. در نفوذ اين ضمان ترديدي نيست ولي آثار آن در ضمان نقل ذمه و ضم ذمه متفاوت است.

در ضمان به صورت نقل ذمه، با انعقاد اولين ضمان، دين از ذمه مديون اصلي برداشته شده و بر ذمه اولين ضامن قرار مي گيرد. سپس اگر ديگري از اين ضامن ضمانت كند دين از عهده ضامن اول برداشته مي شود و بر ذمه ضامن دوم قرار مي گيرد و به همين ترتيب، دين بر عهده آخرين ضامن قرار مي گيرد. پس مضمون له تنها مي تواند به ضامن آخر رجوع كند. ضامن آخر پس از پرداخت دين فقط مي تواند به مضمون عنه قبلي خود رجوع نمايد و ارتباطي با مديون اصلي ندارد.

در ضمان به صورت ضم ذمه، مديون اصلي بري الذمه نمي شود و هر چه بر تعداد ضامنان افزوده شود، در واقع وثيقه هاي دين بيشتر مي شود. يعني ذمه هر ضامن بر ضامنان ديگر ضميمه مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1654

در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می شود و در مورد مطلع،اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می شود.

✅ حقوق جزا نکته 1654

در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف،اکراه،ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

✅اصول فقه نکته 1293

اجتماع امر و نهی در موردی که دارای یک عنوان باشد محال است؛ مثلا شارع محال است در مورد شرب خمر بگوید «شرب خمر حرام است» و هم بگویت «شرب خمر واجب است».اجتماع امر و نهی در مواردی پیش می آید که نسبت موارد امر و موارد نهی، عموم و خصوص من وجه باشد؛ در این صورت اجتماع امر و نهی در نقطه اشتراک رخ می دهد. در این زمینه دو نظر وجود دارد: دیدگاه اجتماعیون و دیدگاه امتناعیون. اکثر علمای شیعه قائل به امتناع هستند(دیدگاه امتناعیون)؛ این گروه می گویند یا امر ترجیح دارد و بدین ترتیب نماز درست و نیازی به اعاده نیست یا اینکه نهی ترجیح دارد و نماز فاسد است و باید اعاده گردد. به عبارت دیگر اهمّ و مهم مطرح می شود و حکمی که دارای ملاک قویتر است ترجیح می یابد. این نظر، پذیرفته است.

✅حقوق تجارت نکته 1654

اگر شعبه یا شعبات شرکت در بدو تأسیس ایجاد شده باشند ⇦ باید در اساسنامه قید شود.

✅ حقوق آیین دادرسی مدنی نکته 1654

منظور از قرارهای قاطع دعوا قرارهایی هستند که با صدور آنها تکلیف پرونده در مرجع رسیدگی کننده مشخص شده و پرونده بایستی از این مرجع خارج شود. این قرارها عبارتند از: قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا.

✅ حقوق مدنی نکته 1655

ضمان مالم يجب (ضمانِ ديني که هنوز سبب آن ايجاد نشده است)، باطل است. زيرا موضوع معين، يكي از شرايط اساسي صحت معاملات است كه در اينجا وجود ندارد، فلذا به دليل فقدان موضوع چنين ضماني باطل خواهد بود.

⋆بنابراين ضامن شدن از زوج در برابر زوجه نسبت به نفقه آينده صحيح است. سبب دين در اين جا عقد نكاح است. (سبب قراردادي)

⋆همچنين ضامن شدن از شخص غاصب، نسبت به رد مثل يا قيمت مال، در فرض تلف آن در حالي كه هنوز تلف نشده، صحيح است. در اين مورد نيز هنوز ديني ايجاد نشده است؛ اما سبب آن، يعني استيلا بر مال غير (سبب قانوني)، ايجاد شده است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1655

دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت موثر باشد، در صورتمجلس قید می کند.

✅ حقوق جزا نکته 1655

اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

✅اصول فقه نکته 1294

هر جمله و کلامی حتما منطوقی دارد ولی نباید تصور کرد که حتما باید مفهوم هم داشته باشد؛ مثلا طبق ماده 1003 ق.م «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد» این ماده فقط منطوق دارد و مفهوم ندارد. یا مثلاً ماده 997 ق.م: «هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد».

✅ حقوق تجارت نکته 1655

اگر شعبه یا شعبات پس از تأسیس شرکت ایجاد شده باشند ⇦ تغییر در اساسنامه تلقی خواهد شد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1655

هر وقت دادگاه بدوی یکی از انواع قرارهای قاطع دعوا را صادر کرده باشد بدین معناست که مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوا وجود داشته و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است. اگر این قرار در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، پرونده باید جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده ی قرار اعاده شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1657

از آن جا كه ضمان مبتني بر مسامحه است. بنابراين شناخت تفصيلي ضامن نسبت به مديون اصلي و طلبكار لازم نيست. بدين معنا، همين كه ضامن اجمالا بداند الف در برابر ب مديون است، مي تواند از او ضمانت نمايد و چنين ضماني صحيح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1657

هنگامی که دادگاه،شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد، می تواند مطرح کند.

✅ حقوق جزا نکته 1657

در مورد حدودی که در ق.م.ا ذکر نشده است طبق اصل یکصدو شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.یعنی برای استخراج حکم مسیله قاضی مکلف است به منابع و فتاوی معتبر فقهی رجوع کند.

✅اصول فقه نکته 1296

مفهوم شرط

شرایط مفهوم داشتن جمله شرطیه:

1-وجود ادات شرط.

2-سه رکنی بودن جمله شرطیه نه دو رکنی بودن آن.

3-شرط مذکور در منطوق، علت و سبب انحصاری جزا(حکم یا تالی) باشد و جایگزینی نداشته باشد.(مهمترین شرط از بین 4شرط)

4-باید میان شرط و جزا، ارتباط و ملازمه وجود داشته باشد به گونه ای که تحقق جزا متوقف و معلق بر وجود شرط باشد و شرط، سبب تحقق جزا محسوب شود.

✅ حقوق تجارت نکته 1657

💡 شرکت های سهامی که هم از نظر شکل تجاریند و هم از نظر موضوع فعالیت ⇩

بانک – شرکت¬های بیمه – شرکت¬های حمل و نقل.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1657

قرارهای شبه قاطع قرارهایی هستند که هرچند موجب خروج پرونده از دادگاه می شوند اما با صدور این قرار رسیدگی به دعوا نزد دادرس، دادگاه یا مرجع دیگری ادامه خواهد یافت مانند قرار عدم صلاحیت یا قرار امتناع از رسیدگی.

✅ حقوق مدنی نکته 1658

براي صحت ضمان كافي است كه دين ايجاد شده يا لااقل سبب آن موجود باشد. بنابراين در فرضي كه دين وجود دارد. انعقاد ضمان نسبت به آن صحيح است. حتي اگر چنين ديني متزلزل بوده و بتوان با فسخ منشا آن را ساقط نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1658

دادگاه می تواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

✅ حقوق جزا نکته 1658

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد.

✅اصول فقه نکته 1297

در فرض جمع چند شرط برای منطوق، دو حالت قابل تصور است:

الف) ممکن است دو یا چند شرط در عرض هم ذکر شده باشد به گونه ای که هر کدام از آنها وجود داشته باشد حکم مورد نظر در جواب شرط، ثابت خواهد بود. در چنین مواردی، انتفای یک شرط، مستلزم انتفای حکم نیست بلکه انتفای همه شرایط باعث انتفای حکم می شود. مانند مواد 356ق.م.ا و 205 و 240ق.م.

ب) ممکن است دو یا چند شرطی که در عبارت آمده، هر کدام به تنهایی موجب تحقق حکم نباشد بلکه اجتماع شروط منطوق در تحقق حکم و جزا دخالت و نقش دارد. در این موارد، برخلاف حالت الف، انتفای هر یک از شرایط، موجب انتفای حکم خواهد بود. مانند مواد481 و 402 و 1273 ق.م و 654 ق.م.ا.

✅ حقوق تجارت نکته 1658

 مطابق با بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1658

آرای محاکم اعم از حکم و قرار موضوع دعوای بطلان قرار نمی گیرند و فقط می توان در قالب طرق شکایت از آراء نقض آنها را درخواست نمود.

✅ حقوق مدنی نکته 1659

ضمان عهده: ضامن شدن از ضمان درك يا ضمانت از ضامن درك.

بايع ضامن درك مبيع است يعني اگر مبيع مستحق للغير درآيد. بايد ثمن را به مشتري بازگرداند. همچنين، مشتري ضامن درك ثمن است. يعني اگر ثمن مستحق للغير درآيد، بايد مبيع را به بايع بازگرداند. ممكن است شخصي، همين مسئوليت بايع يا مشتري را بر عهده گيرد. در اين صورت دو حالت از هم قابل تفكيك هستند:

حالت اول: اگر شخصي ضمان درك مبيع را بر عهده بگيرد، در حالي كه ثمن، مال كلي (وجه نقد) است؛ ضمان عهده صورت گرفته است. و اين نوع ضمان، عقد ضمان به معناي خاص است. اما چنان چه در همين فرض، ثمن عين معيني باشد، در اين صورت، مسئوليت بايع به استرداد عين مال است و اگر شخصي ضامن او شود ديگر ضمان اصطلاحي نيست. بلكه نوعي تعهد به فعل ثالث (بايع) است.

حالت دوم: در ضمان درك ثمن، مسئوليت مشتري عبارتست از،استرداد عين مبيع، لذا ضمان عهده از مشتري در اين فرض باز هم ضمان اصطلاحي نبوده و نوعي تعهد به فعل ثالث است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1659

قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است.هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

✅ حقوق جزا نکته 1659

جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.

✅اصول فقه نکته 1298

اقسام وصف در اصول فقه عبارتند از:

1-وصف تقییدی یا احترازی: وصف تقییدی، بر سه قسم است:

الف) وصف تقییدی که قید حکم و علت انحصاری حکم است. این وصف، مفهوم دارد. حکم، نفیاً و اثباتاً دائر مدار وصف است. ب) وصف تقییدی که قید و علت حکم است ولی علت انحصاری حکم نیست. این وصف، مفهوم ندارد.

ج) وصف تقییدی که قید موضوع است. این وصف، مفهوم ندارد.این وصف، علت ثبوت حکم برای موضوع نیست.

2- وصف توضیحی(تأکیدی): این وصف، همیشه در موضوع و موصوف وجود دارد و بود یا نبودش تأثیری در قلمرو معنایی عبارت ندارد. این وصف، مفهوم ندارد.

3- وصف غالبی(وصف وارد مورد غالب): این وصف، غالباً در موصوف و موضوع وجود دارد ولی گاهی در موضوع وجود ندارد و حکم عبارت، منوط به وصف غالبی نیست. این وصف، مفهوم ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1659

عملیات بیمه در حال حاضر مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری باید در قالب تشکیل شرکت سهامی عام انجام پذیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1659

 تصمیمی که دادگاه در خصوص هر پرونده اتخاذ می نماید اعم از حکم یا قرار باید به طرفین پرونده ابلاغ گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 1660

ضمان عهده در جايي است كه هنوز ديني، ايجاد و مستقر نشده اما سبب وجود دارد. بنابراين مستولي شدن بر مال غير به واسطه بيع فقط سبب دين است و هنگامي اين دين مستقر خواهد شد كه بيعِ غير نافذ از سوي مالك، رد و باطل شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1660

شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

✅ حقوق جزا نکته 1660

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد،زنا محقق است  لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

✅اصول فقه نکته 1299

در سه مورد وصف قطعاً مفهومی ندارد (چه در آیات و روایات و چه در قوانین موضوعه):

1-وصف توضیحی(تأکیدی): برخی صفتها صرفاً مفاد و معنای موصوف خود را توضیح می دهند و مفهوم جدیدی را به آن اضافه نمی کنند. این اوصاف، همیشه در موصوف خود وجود دارند و بود یا نبودشان، تأثیری در قلمرو معنایی جمله ندارد و حکم منطوق، منوط به این گونه اوصاف نیست. از این رو وصف توضیحی(تأکیدی) مفهوم ندارد.

2-وصف غالبی(وصف وارد مورد غالب): در برخی موارد وصف صرفا بیان کننده مورد غالب است، یعنی غالبا آن وصف را داراست و حکم منطوق، منوط به وصف غالبی نیست تا بتوان از آن مفهوم وصف گرفت. از این رو وصف غالبی، مفهوم ندارد.

 1. وصفی که علت انحصاری حکم نمی باشد: در ماده 348 ق.م آمده است «بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد، باطل است» وصفی که در این ماده بکار رفته «که منفعت عقلایی ندارد» مفهوم ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 1660

سهامی خاص بودن شرکت منافاتی با دولتی بودن آن ندارد بنابراین ممکن است یک شرکت در عین حالی که دولتی است سهامی خاص باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1660

اگر دو طرف دعوا نماینده نداشته اند و شخصاً در دادرسی مداخله کرده اند رای باید به خود آنها ابلاغ گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 1661

  ضمانت باطل :

ضمانت ما لم يجب

ضمانت مردد

ضمانت معلق

ضمانت دور (در فرض ضم ذمه)

ضمانت صحيح:

ضمانت متزلزل

ضمانت موجل

تعليق در التزام به تاديه

ضمان تسلسل

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1661

وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین می شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد.حضور این شاخص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

✅ حقوق جزا نکته 1661

جماع با میت، زنا است مگر جماع جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

✅اصول فقه نکته 1300

در سه فرض، با توجه به تصریح قانونگذار یا با کمک شواهد و قرائن می توان فهمید که عدد برای بیان محدوده و قلمرو حکم است؛ به عبارت دیگر در این موارد، حکم قانونی مقید به آن عدد شده است لذا می توان نفی حکم را نسبت به کمتر یا بیشتر از آن عدد ویا هر دو جهت استنباط کرد و در نتیجه مفهوم دارد:

1.زمانی که عدد بیان کننده حداکثر حکم می باشد. در اینجا می توان از عدد، نفی حکم به مقدار بیشتر را استنباط نمود.

2.در این حالت عدد از حیث حداکثر، دارای مفهوم است (بیشتر نباشد ولی کمتر می تواند). زمانی که عدد بیان کننده حداقل حکم می باشد. در این حالت عدد از حیث حداقل، دارای مفهوم است (کمتر نباشد ولی بیشتر می تواند).

3.زمانی که عدد به عنوان حد و مرز قطعی حکم مشخص شده است و از قرائن و شواهد و مواد دیگر می توان فهمید که حکم موردنظر قانونگذار، مقید و وابسته به آن عدد است. در این حالت عدد از جهت حداقل و حداکثر، دارای مفهوم است (نه کم و نه بیش).

✅ حقوق تجارت نکته 1661

سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1661

اگر طرف دعوا محجور بوده و نماینده ی قانونی او در دادرسی مداخله کرده، دادنامه باید به ولی یا قیم محجور ابلاغ شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1662

عقد معلق اصولا صحيح است. اما استثنائا تعليق در ضمان، نكاح و وقف موجب بطلان است. بنابراين، ضمان معلق به اين معنا كه انتقال دين از عهده مديون اصلي به عهده ضامن، معلق بر امر ديگري شود، باطل است.

در ضمان، انتقال دين بايد منجز باشد، اگر انتقال دين منجز بود، التزامِ ضامن به پرداخت دين، معلق بر امري ديگر، اشكالي نداشته و به اعتبار عقد ضمان لطمه اي وارد نمي سازد.

مثال: اگر شخصي بگويد: اگر مديون دين خود را نداد من ضامنم در اين جا انتقال دين يا همان ضمان معلق شده و باطل است.

اما اگر شخصي بگويد: من ضامنم ولي در صورتي دين را مي پردازم كه ابتدا به مديون اصلي رجوع كنيد و اگر او نپرداخت من مي پردازم در اين جا ضمان يا انتقال دين به نحو منجز محقق شده ولي التزام به تاديه معلق گرديده است. چنين عقدي صحيح است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1662

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد،طرف را سوگند دهد،اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

✅ حقوق جزا نکته 1662

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

✅اصول فقه نکته 1301

راههای شناخت عام عبارت است از: 1- ادات عموم: همه، هر، هیچ، کلیه، کل، تمام، جمیع، مجموعاً، کلاً، سایر، کافّه و … .

2-کلمات جمع مثل دانشجویان، عقود؛ و اسم جمع مانند ملت، گروه، قبیله، تیم و … . مثال های جمع در قوانین در ماده 10 ق.م(قراردادهای خصوصی) و اصل 24 ق.ا(نشریات و مطبوعات)(همان، ص187). اسم مفرد چه به صورت معرفه و چه نکره، مفید عموم نیست بلکه در صورت وجود قرینه خاصه یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) مفید اطلاق است(همان). 3- نکره در سیاق نفی یا نهی: هر گاه لفظ نکره ای در یک جمله منفی یا در ضمن جمله دلالت کننده، بر نهی قرار گیرد به طوری که نهی یا نفی به آن اسم نکره، تعلق گرفته باشد آن لفظ نکره دلالت بر عموم می کند. 4. وجود ادات استثناء: وجود این ادات در جمله، حاکی از عام بودن عبارت قبل از آن است. 5. مطلق در جملات منفی: لفظ مطلق لفظ بدون قیدی است که شامل انواع و اقسام و حالات و کیفیات مختلف می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 1662

ورقه سهم: سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی می باشد که صاحب آن در شرکت سهاًمی دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1662

اگر طرف دعوا وکیل داشته و وکیل حق مداخله در مرحله ی بالاتر دادسی را داشته باشد و مجاز به وکالت در مرحله ی بالاتر باشد، در این صورت رای به وکیل ابلاغ می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 1663

تعليق در ضمان:

 • تعليق در ضمان نقل ذمه

 • تعليق در ضمان ضم ذمه

تعليق در ضمان نقل ذمه باطل است. زيرا در ضمان نقل ذمه انتقال دين صورت مي گيرد و انتقال دين را نمي توان معلق به امري كرد. اما در ضمان ضم ذمه، انتقال دين صورت نمي گيرد و ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضميمه مي شود و ضامن مي تواند بگويد ابتدا به مديون اصلي رجوع شود اگر نداد من ضامن باشم (ضمان طولي)، و تعليق در اين ضمان اشكالي ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1663

در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود، هر یک از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود  استفاده کند.در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد.

✅ حقوق جزا نکته 1663

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

1.زنا با محارم نسبی

2.زنا با زن پدر که موحب اعدم زانی است

3.زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4.زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

✅اصول فقه نکته 1302

اقسام عام عبارت است از:

1-عام افرادی (استغراقی یا شمولی یا استیعابی): آن است که حکمی که بدان تعلق می گیرد به هریک از افرادش بطور مستقل تعلق گیرد؛ به عبارت دیگر به ازاء افراد آن، حکم وجود دارد و به تبع آن به همین تعداد امتثال یا مخالفت داریم. در عام افرادی، افراد و مصادیق عام، مستقلاً و به صورت جداگانه، در عرض هم هستند. در این عام، به ظاهر یک حکم بیان شده اما به واقع به تعداد افراد و مصادیق عام، حکم وجود دارد و حکم شامل تک تک افراد مستقلاً می شود.

2-عام مجموعی: هرگاه تعلق حکم به عام به نحوی باشد که حکم برای همه افراد عام با هم و مجموعاً باشد به طوری که فقط یک حکم وجود داشته باشد نه چندین حکم، در نتیجه یک امتثال بیشتر نخواهیم داشت ولی مخالفت با حکم امکان دارد به تعداد افراد باشد. در عام مجموعی مجموع افراد عام، روی هم رفته موضوع حکم به شمار می رود. در نتیجه، برخلاف عام استغراقی در اینجا هر یک از افراد و مصادیق عام، به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزئی از موضوع حکم به شمار می رود(همان، ص189).

3-عام بدلی: هرگاه حکمی به موضوع عامی تعلق گیرد ولی به نحوی باشد که منظور یک فرد غیرمعین از همه افراد عام باشد نه همه (تک تک آنها) و نه مجموع آنها با هم، در نتیجه یک امتثال یا یک مخالفت بیشتر نخواهیم داشت.

✅ حقوق تجارت نکته 1663

سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.به استناد نظریه شماره 4100-7 5 /7/ 1373 اداره حقوقی با توجه به اين كه شركت هاي تجاري اعم از دولتي و غير دولتي يا تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام با اعضاي آن مي باشند،‌ سهام شركت در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1663

اگر یکی از طرفین دعوا یک اداره یا نهاد دولتی بوده و در دعوا از نماینده حقوقی استفاده نموده ، رای بایستی به خود اداره ابلاغ شود نه به نماینده حقوقی آنها.

✅ حقوق مدنی نکته 1664

معلق كردن عقد ضمان بر امري كه به موجب قانون، از جمله شرايط صحت اين عقد است، ضمان معلق نبوده و صحيح مي باشد. به عبارت ديگر در اين جا، معلق عليه امري است كه به موجب قانون براي صحت ضمان لازم بوده و تعليق در چنين امري، چيزي جز تاكيد غير ضروري بر شرايط صحت عقد نيست؛ مانند اين كه شخص بگويد، اگر فلاني مديون باشد، من ضامنم. اين تعليق ضمان بر وجود دين است و وجود دين به عنوان موضوع ضمان، قانونا شرط صحت ضمان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1664

سوگند به درخواست اصحاب دعوی،مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید.در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می شود.صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 1664

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی،خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

✅اصول فقه نکته 1303

در شبهه مصداقیه دلیل عام یا دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل عام استناد کرد. از این رو علمای اصول گفته اند: تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی جایز نیست. همچنین در شبهه مصداقیه دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل خاص استناد کرد. به طور کلی در شبهه مصداقیه دلیل، نمی توان به دلیل استناد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 1664

در نوعی از تقسیم سهام به 1- سهام بانام 2- سهام بی¬نام تقسیم می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1664

ابلاغ رای آثاری دارد که عبارتند از:

 • ابلاغ برای اجرای رای لازم است یعنی اصولاً هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر بعد از ابلاغ آن.

 • ابلاغ، علی القاعده مبدأ محاسبه ی مهلت اعتراض به رای است.

✅ حقوق مدنی نکته 1665

ضمان عقدي لازم است. انحلال ارادي آن تحت دو عنوان قابل بررسي است:

1.فسخ به استناد خيارات

2.اقاله ضمان

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1665

هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه،نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل،سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

✅ حقوق جزا نکته 1665

زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود در حکم زنای به عنف است.

✅اصول فقه نکته 1304

فقط در یک صورت اجمال خاص به عام سرایت نمی کند: شبهه مفهومیه در مخصص منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر.

✅ حقوق تجارت نکته 1665

سهام بانام: سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهام قید شده است و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است.

💡 در شرکت سهامی خاص صرفاً سهام بانام وجود دارد.

💡 تمامی سهام شرکت های سهامی می تواند بانام باشد اما برعکس آن امکان¬پذیر نیست زیرا برخی از سهام¬های شرکت مانند سهام مدیران(سهام وثیقه)که برای تضمین در شرکت تودیع می¬کنند، الزاماً باید بانام باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1665

قاعده فراغ دادرس یعنی اینکه قاضی پس از امضای رای، حق تغییر آن یا اظهارنظر دوباره نسبت به دعوا را نخواهد داشت مگر برای تصحیح رای در حدود قانون، تفسیر رای در موارد ابهام، رسیدگی دوباره به دعوا توسط همان دادگاه صادر کننده ی حکم در قالب واخواهی، اعاده دادرسی یا اعتراض شخص ثالث.

✅ حقوق مدنی نکته 1666

فسخ ضمان به استناد خيارات:

ضمان در نقل ذمه عقدي لازم است هم نسبت به ضامن و هم نسبت به مضمون له. اما در سه مورد اين ضمان قابل فسخ است:

اعسار ضامن مطابق ماده 690 ق.م. (خيار تخلف از شرط صفت ضمني)

بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون به (سبب دين)

خيار تخلف از شرط (تخلف از مقررات عقد)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1666

دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند:

الف.کیفرخواست دادستان

ب.قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

ج.ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

✅ حقوق جزا نکته 1666

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.

✅اصول فقه نکته 1305

در مواردی که اجمال مخصص به عام سرایت می کند، باید به ادله و شواهد دیگری جز دلیل عام و خاص، استناد کنیم؛ در صورت فقدان هرنوع دلیل و مدرک قابل استناد، باید به «اصول عملیه» پناه ببریم.

✅ حقوق تجارت نکته 1666

سهام بی¬نام: سهامی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم قید نشده است و مانند سند در وجه حامل عمل خواهد کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1666

احکام دادگاه ها را از جهات مختلفی می توان تقسیم نمود: قطعی و غیر قطعی، نهایی و غیرنهایی، حضوری و غیابی، اعلامی و تأسیسی.

✅ حقوق مدنی نکته 1667

اقاله:

اقاله ضمان توسط ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه موجب بازگشت دين از عهده ضامن به عهده مديون اصلي است. از اين حيث توافقي است به زيان شخص ثالث. در اين كه اقاله ضمان ممكن است يا نه اختلاف نظر وجود دارد. اقاله ضمان نقل ذمه ممكن نيست زيرا به زيان مديوني است كه به واسطه ضمان نقل ذمه، بري شده بوده. عده اي معتقدند اقاله ضمان نقل ذمه غير نافذ است نه باطل. بدين معنا كه با رضايت مضمون عنه مي توان ضمان نقل ذمه را اقاله نمود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1667

در دادگاه بخش،رئیس یا دادرس علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند.در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر خواهی از آرا بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علی البدل است.

✅ حقوق جزا نکته 1667

در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه  است.

✅اصول فقه نکته 1306

در صورت وجود عام، آیا قبل از فحص و جستجو از مخصِّص، می توان به عام استناد کرد؟

در پاسخ به سوال، باید بین دو قسم مخصِّص(متصل و منفصل) قائل به تفکیک شد:

 1. در مورد مخصص متصل: هرگاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد ولی احتمال داده شود که شاید شرطی، صفتی، استثنایی یا مخصص دیگری در همان جمله همراه بوده و حذف شده، باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:

الف) تردید در وجود مخصِّص متصل ناشی از احتمال یا سهو قلم یا اشتباه افراد در نقل مخصِّص باشدچنین احتمالی از نظر خردمندان سست و مرجوح است و می توان بدون توجه به این احتمال، به عموم عام عمل کرد.

ب) اگر منشأ تردید در وجود مخصِّص متصل، بروز برخی عوامل خارجی که باعث پنهان ماندن بخشی از یک سند بوده، باشد مانند آتش سوزی، سرقت و مانند آن، بخشی از یک سند قرارداد مفقود می شود یا بخشی از نوشته به دلیل قدمت سند یا ریختگی جوهر ناخوانا می گردد و یا قسمتی از سخنان یک فرد در نوار صوتی نامفهوم می شود برای عمل به عام در چنین مواردی لازم است به جستجوی مخصِّص بپردازیم و اطمینان پیدا کنیم که در قسمت پنهان گفتار یا نوشتار، مخصِّصی وجود نداشته است.

 1. در مورد مخصص منفصل:

پس از فحص و جستجو و نیافتن مخصص منفصل و نومید مأیوس شدن از وجود مخصِّص منفصل، در صورتی که اطمینان یا ظن قریب به یقین به عدم آن حاصل می شود می توان به ظهور عام و اصاله العموم عمل نمود.

✅ حقوق تجارت نکته 1667

سهام انتفاعی: سهامی است که دارنده بدون داشتن حقی نسبت به سرمایه شرکت، از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1667

حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی و تجدیدنظر نباشد اعم از اینکه اساساً قابل واخواهی و تجدیدنظر نبوده یا مهلت آن منقضی شده و یا پس از رسیدگی به واخواهی یا تجدیدنظر، صادر شده باشد. بنابراین ، حکمی که قابل واخواهی یا قابل تجدیدنظر باشد قطعی نیست.

✅ حقوق مدنی نکته 1668

خيار شرط و شرط فاسخ در ضمان نقل ذمه راه ندارد زيرا به زيان بدهكار هستند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 1668

در جرایم موضوع ماده(302) ق.ا.د.ک ،رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می نماید.در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی،روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند.هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی  البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال،صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

✅ حقوق جزا نکته 1668

در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت نشده باشد(مثلا با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد.)موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

✅اصول فقه نکته 1307

گاهی چند جمله با هم بیان می شوند و در آخر مخصصی می آید، در اینجا سوال پیش می آید که آیا مخصص فقط به جمله اخیر وارد شده یا به همه آنها؟ در پاسخ به سوال اصلی فوق الذکر بین آخرین عام و عام های ماقبل آخر باید تفکیک می شویم:

1-در مورد آخرین عام: رجوع استثناء و مخصِّص به آخرین عام، قطعی است. به تعبیر دیگر، تخصیص خوردن آخرین عام قطعی است.

2-در مورد عام های ماقبل آخر:

الف) در حالت وجود ظهور عرفی کلام و وجود قرینه: مهم ترین راه برای پی بردن به مراد و مقصود گوینده، ظهور عرفی کلام اوست و در این زمینه همه قرائن لفظی و غیرلفظی و شواهد و اوضاع و احوال موجود را باید در نظر گرفت. لازم به ذکر است که حدود 90% موارد حقوقی با کمک عقل و قرائن

ب) در فرض عدم وجود قرینه: در مورد آخرین جمله ای که قبل از مخصص آمده، مشکلی وجود ندارد زیرا این جمله یقیناً بوسیله مخصصی که بلافاصله پس از آن آمده، تخصیص می خورد؛ اما در مورد جملات ماقبل آخر، اجمال و ابهام وجود دارد و این اجمال، مانع از استناد به این جملات است و ناچار باید برای رفع تحیر و تعیین تکلیف به اصول عملیه مراجعه کرد. البته باید توجه داشت که ابهام و اجمال جملات ماقبل آخر، تنها در مورد مستثنا(موارد استثناء) است اما در مورد سایر افراد، ظهور این جملات به قوت خود باقی است.

✅ حقوق تجارت نکته 1668

در اغلب موارد از سهام انتفاعی برای استهلاک سرمایه شرکت استفاده می شود یعنی به موجب آن ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت می شود و سهام مستهلک شده باطل می شود. البته دارنده حقوق غیرمالی سهم خود را از دست نمی دهد یعنی همچنان حق حضور و حق رأی و حق دریافت سودهای آتی را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 1668

رای نهایی به رایی گفته می شود که قابل فرجام نباشد اعم از اینکه اساساً قابل فرجام نبوده یا مهلت آن منقضی شده و یا پس از درخواست فرجام، از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید واقع شده باشد.