.

.

✅ حقوق مدنی نکته1225
تفاوت نقص كالا با عيب كالا در اختيار مشتري است. در هر دو براي مشتري حق فسخ ايجاد مي شود. اما در نقص، حق فسخ مشتري به استناد خيار تبعض صفقه است اما در عيب به استناد خيار عيب است.
✅ حقوق مدنی نکته1226
ضمان درك:
ضمان درك مبيع يعني مسئوليت بايع به استرداد ثمن در فرضي كه مبيع مستحق للغير در آمده است.
ضمان درك ثمن يعني مسئوليت مشتري به استرداد مبيع در فرضي كه ثمن مستحق للغير در آمده است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1225
هر گاه آثار و عدله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1226
هر گاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند.
✅ حقوق جزا نکته1225
هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.
✅ حقوق جزا نکته1226
اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رضایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی و آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی و سازمان هواپیمایی کشور می باشد.
✅اصول فقه نکته 1031
قیاس أدنی: قیاسی است که علت حکم در فرع به صورت ضعیف تر از اصل وجود دارد.مانند قیاس ایقاع به عقد در مورد اصل آزادی قرارداد ها.چنان که ماده 10ق.م مقرر می دارد:«قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».مبنای تأثیر اراده و رضایت دو طرفه اشخاص در عقود مصالح اجتماعی است.این مبنا و علت برای تأثیر اراده یک جانبه افراد در ایقاعات هم وجود دارد؛لذا ایقاعاتی هم که افراد انجام می دهند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص223). البته این قیاس، معتبر نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1225
حکم در خصوص اعاده اعتبار قابل تجدیدنظر خواهی است اما قابل فرجام نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1226
ورشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزايي ‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1225
در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام اشخاص حقوقی حقوق عمومی از تحویل گرفتن اوراق ابلاغیه مراتب در دفتر قید و به داگاه اعاده می گردد و ابلاغ قانونی محسوب می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1226
در صورت عدم حضور رئیس دفتر یا قائم مقام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اوراق به محل الصاق و ابلاغ قانونی محسوب می گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1227
ضمان درك ماهيتا نوعي ضمان قهري است و ريشه قراردادي ندارد. زيرا در فرض بطلان بيع مطرح مي شود. و ناشي از استيلاي بر مال غير بدون مجوز قانوني است.
✅ حقوق مدنی نکته1228
ضمان درك در فرضي مطرح مي شود كه ديگري بر مورد معامله حق مالكيت داشته باشد مانند معامله فضولي، لذا اگر ثالثي بر مورد معامله حق انتفاع يا حق ارتفاق داشته باشد،‌ عقد باطل نيست و مشتري در صورت جهل بر وجود اين حق، مي تواند معامله را فسخ نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1227
بازپرس مجری نیابت در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1228
در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد بازپرس مجری نیابت اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مذبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام میدارد.
✅ حقوق جزا نکته1227
در صدمات ناشی از بی احتیاطی در رانندگی هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمایند و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در هر مورد محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
✅ حقوق جزا نکته1228
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات جرم مربوطه محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
✅اصول فقه نکته 1032
قیاس جلیّ (با تشدید یاء بر وزن علی):قیاسی است که یا حکم در آن صریحا ذکر شده باشد یا اینکه به طور حتمی و مسلم دانسته شود.در واقع قیاسی است که قطعاً بدانیم جهات افتراق فرع و اصل، تاثیری در حکم قضیه ندارد.به زبان ساده تر بطور یقینی بدانیم تفاوت فرع و اصل مهم و موثر نیست و مانع قیاس کردن نمی باشد. مانند قیاس زن بر مرد در اثبات احکام آنها، قیاس ثمن بر مبیع از لحاظ احکام آنها و قیاس جواز وصیت برای کافر ذمی بر هبه برای او با در نظر گرفتن اینکه فارق آن دو که مرگ و زندگی وصی و واهب است تاثیری در تملیک ندارد.
✅ حقوق تجارت نکته1227
اداره تصفیه سازمان دولتی است که تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد.
✅ حقوق تجارت نکته1228
در مناطقی که اداره تصفیه وجود دارد، امر تصفیه توسط اداره تصفیه و طبق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه آن انجام می پذیرد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1227
در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صورت عدم حضور یا امتناع مدیر، قائم مقام مدیر و دارنده ی حق امضا، اوراق به مسئول دفتر موسسه تحویل میگردد و در صورت امتناع ایشان نیز اوراق باید به محل الصاق و ابلاغ قانونی محسوب شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1228
در ابتدا به نظر می رسد که ابلاغ از طریق انتشار آگهی به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا در هیچ حالتی نمی توان شخص حقوقی را مجهول المکان دانست چرا که نشانی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همواره مشخص است و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز اوراق به آخرین نشانی معرفی شده به دایره ثبت شرکت ها ابلاغ خواهد شد. اما در صورتی که دعوا علیه شرکتی باشد که هنوز به ثبت نرسیده ابلاغ می تواند از طریق انتشار آگهی صورت پذیرد.
✅ حقوق مدنی نکته1229
ضمان درك ويژه فرضي است كه مورد معامله عين معين باشد و مستحق للغير درآيد. چنان چه مورد معامله كلي في الذمه بوده و مصداقي كه تسليم شده مستحق للغير درآيد، ‌عقد باطل نيست و ضمان درك مطرح نمي شود بلكه متعهد بايستي مصداق ديگري را تهيه و تسليم نمايد. در كلي در معين نيز زماني مي توان ضمان درك را مطرح نمود كه هيچ يك از مصاديق آن مجموعه معين، در ملكيت بايع نباشد.
✅ حقوق مدنی نکته1230
شرط تخفيف يا تشديد يا سقوط (عدم) ضمان درك بدين معنا كه مثلا بايع شرط نمايد در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، مسئوليتي به استرداد ثمن (كلا يا بعضا) نداشته باشد، نوعي شرط عدم مسئوليت تلقي شده و اصولا صحيح است. با اين وجود چنين شرطي، در فرض اثبات علم و آگاهي بايع نسبت به مستحق للغير بودن مبيع، قابل استناد از سوي بايع نخواهد بود زيرا چنين وضعيتي در حكم اضرار عمدي است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1229
انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1230
در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.
✅ حقوق جزا نکته1229
راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در نکته قبل وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
✅ حقوق جزا نکته1230
در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه رااز واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
✅اصول فقه نکته 1033
قیاس خفیّ (با تشدید یاء بر وزن علی): آن است که ظن داریم که جهات افتراق فرع و اصل، تاثیری در حکم ندارد. به زبان ساده تر بطور ظنی بدانیم تفاوت فرع و اصل مهم و موثر نیست و مانع قیاس کردن نمی باشد. مثلاً می دانیم در موردی که کسی دیگری را عدواناً با شمشیر و آلات برنده دیگر بکشد قصاص خواهد شد اما در موردی که قتل به وسیله جسم سنگینی ایجاد شده باشد قطعا نمی دانیم که کیفیت آلت قتل در حکم مساله موثر است یا خیر و فقط ظن به عدم تاثیر آن داریم. چنین موردی را قیاس خفی گویند. قیاس خفی به عقیده سنیان حجت است ولی به عقیده شیعیان حجت نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1229
در مناطقی که اداره تصفیه وجود ندارد، امر تصفیه توسط مدیر تصفیه و ناظری که توسط دادگاه تأمین می شود و بر¬اساس قانون تجارت مصوب 1311 عمل می شود.
✅ حقوق تجارت نکته1230
عملیات ورشکستگی شرکت هایی که تصفیه آن ها در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته است، طبق مقررات اداره تصفیه و آیین نامه آن ادامه خواهد یافت.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1229
اگر خواندگان دعوا معین و محصور باشند هر چند متعدد نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن باید با رعایت تشریفات قانونی به تک تک آنها ابلاغ شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1230
اگر خواندگان دعوا متعدد اما غیرمحصور باشند باید مفاد دادخواست به موجب آگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر شده و نسخه ای از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی که خواهان معارض خود معرفی نموده ابلاغ شود.
✅ حقوق مدنی نکته1231
ويژگي هاي خيار مجلس:
• اين خيار مختص عقد بيع است.
• خيار مجلس هم براي بايع و هم براي مشتري وجود دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1232
اسباب سقوط خيار مجلس:
• فوت يكي از طرفين در مجلس عقد در حكم مفارقت بوده و موجب سقوط خيار مجلس است.
• اسقاط خيار مجلس به صورت شرط ضمن عقد يا اسقاط آن پس از ايجاد عقد
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1231
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1232
هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
✅ حقوق جزا نکته1231
هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس یا جزا نقدی یا هر و مجازات محکوم خواهد شد:
الف- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج- انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی.
✅ حقوق جزا نکته1232
چنانچه مرتکب اعمال یاد شده در نکته قبلی را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
✅اصول فقه نکته 1034
تفاوت تنقیح مناط با تخریج مناط:
در تخریج مناط علت حکم همراه با آن بیان نشده و مجتهد به جستجو و استخراج آن می پردازد و سپس در هر موضوع دیگری که این علت را یافت، حکم را به آن سرایت می دهد.اما در تنقیح مناط چنان که گذشت مجتهد از میان اوصاف یاد شده در نص شرعی، اوصاف اصلی و دخیل در حکم را به عنوان علت حکم تعیین می کند (اصول فقه کاربردی، ج2، ص 234 به نقل از: الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج1، صص693 و 694؛ مرقاتی، «تنقیح مناط»، دانشنامه جهان اسلام، ج8، ص 297).
✅ حقوق تجارت نکته1231
صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي‌تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنان¬چه ‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي‌كند بخواهد.
✅ حقوق تجارت نکته1232
در مورد اختیار مدیر تصفیه یا اداره تصفیه نسبت به فروش اموال مکشوفه پس از ختم ورشکستگی می¬توان گفت⤆ فقط اداره تصفیه دارای چنین اختیاری است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1231
دفاع به معنای اخص، برخلاف ایرادات شمارش نشده، اگرچه می توان طرق آن را دسته بندی نمود اما شمارش آن بی مورد است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1232
دعوای متقابل دعوایی است که خوانده علیه خواهان با یکی از اهداف کاستن از محکومیت، جلوگیری کلی از محکومیت یا تحصیل حکم محکومیت خواهان در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه علیه خودش اقامه می نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1233
چنان چه قسمتي از مبيع مستحق للغير درآيد:
• عقد بيع نسبت به همان قسمت باطل است و به همين دليل بايد قسمتي از ثمن به مشتري مسترد گردد.
• عقد بيع در قسمتي از مبيع كه متعلق به بايع بوده صحيح است و مشتري در صورت جهل بر مستحق للغير بودن قسمتي از مبيع مي تواند عقد را در اين قسمت به استناد خيار تبعض صفقه فسخ نمايد.
به عبارت ديگر، در صورت مستحق للغير درآمدن تمام يا قسمتي از مبيع:
• مشتري حق مطالبه تمام يا قسمتي از ثمن را بر حسب مورد خواهد داشت اعم از اين كه نسبت به مستحق للغير بودن مبيع (فضولي بودن معامله) عالم باشد يا جاهل
• مشتري حق مطالبه خسارات را نيز از بايع فضولي خواهد داشت مشروط بر اين كه نسبت به مستحق للغير بودن مبيع جاهل باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1234
ضمان درك مبيع در فرضي مطرح مي شود كه ثمن پرداخت شده باشد. همچنين ضمان درك ثمن نيز در فرضي مطرح مي شود كه مبيع تسليم شده باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1233
بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1234
چنان چه بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود، تامین مناسب اخذ کند.
✅ حقوق جزا نکته1233
هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یانصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس محکوم خواهد شد.
✅ حقوق جزا نکته1234
چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
✅اصول فقه نکته 1035
قیاس جلی در تمام مواردی است که قیاس، حجت می باشد و در این موارد، قیاس، قطعی است یعنی قیاس اولویت، قیاس منصوص العله، اتحاد طریق و تنقیح مناط قطعی، تخریج مناط قطعی، إلغای فارق قطعی، تحقیق مناط قطعی و وحدت ملاک. قیاس خفی در تمام مواردی است که قیاس، در فقه، حجت نیست و در این موارد، قیاس، ظنی است یعنی قیاس ادنی و تمام قیاس های مستنبط العله ظنی. موارد قیاس خفی عبارت است از: قیاس أدنی، تنقیح مناط ظنی، تخریج مناط ظنی، إلغای فارق ظنی و تحقیق مناط ظنی.
✅ حقوق تجارت نکته1233
اقدامات تأمینی که از سوی اداره تصفیه انجام می شود بر دو نوعند:
الف)اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق تاجر:
– مطالبه دیون بدهکاران به ورشکسته
– در صورت لزوم طرح دعوا برای مطالبه حقوق تاجر
✺نکته: طلب مؤجل برخلاف دیون مؤجل حال نمی شود و باید تا سررسید صبر نمود.
ب)اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق طلبکاران:
– توقیف تاجر موضوع ماده 21 قانون اداره تصفیه
– تفتیش مراسلات موضوع ماده 10 قانون اداره تصفیه
✅ حقوق تجارت نکته1234
ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد. هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي‌تواند اين مدت را تمديد نمايد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1233
ابلاغ به اشخاصی که در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه دعوای مطروحه اقامت دارند، از طریق دفتر دادگاه محل اقامتشان صورت می گیرد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1234
ابلاغ به اشخاصی که در زندان یا بازداشتگاه به سر می برند، از طریق اداره زندان به عمل می آید.

✅ حقوق مدنی نکته1235
چنان چه مبيع مستحق للغير بوده و به لحاظ رد معامله فضولي از سوي مالك عقد باطل شود،‌ بايع بايستي ثمن دريافتي را مسترد دارد. زيرا تصرف وي در ثمن ناشي از بيع فاسد و غاصبانه بوده و يد او بر اين مال ضماني است. بنابراين، مقررات غصب در اين مورد اجرا خواهد شد. مسئوليت مشتري به استرداد مبيع در فرض مستحق للغير درآمدن ثمن معين نيز به همين ترتيب خواهد بود.
✅ حقوق مدنی نکته1236
ضمان درك مختص عقد بيع نبوده و در تمام عقود معوض كاربرد دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1235
هر گاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقرارت در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1236
هر گاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل ماموریتش ضروری باشد موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای ماموریت اقدام می کند.
✅ حقوق جزا نکته1235
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
✅ حقوق جزا نکته1236
هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
✅اصول فقه نکته 1036
تنقیح مناط، یکی از شیوه های استنباط حکم شرعی است که در آن، اجتهاد و نظر، علت حکم از دیگر اوصاف غیردخیل که در نص شرعی آمده، تمیز داده می شود تا بدین وسیله بتوان حکم یاد شده را به دیگر مواردی که علت حکم در آنها وجود دارد سرایت داد(همان، صص232 و 233 به نقل از: فخر رازی، المحصول، ج5، ص 229؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص264؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص315). تنقیح مناط به صورت مختصر، تعیین علت است.
✅ حقوق تجارت نکته1235
وفق ماده 88 قانون مالیات های مستقیم تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1236
آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن موضوع قانون تجارت متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آن ها تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آن ها شده است مسئول پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1235
به محض اینکه با اولین ابلاغ واقعی یا قانونی در اقامتگاه معرفی شده خواهان یا خوانده در دادخواست ، اقامتگاه ایشان صحیح تشخیص داده شد، این امر باعث ایجاد سابقه ابلاغ میگردد لذا ابلاغ در دفعات بعد نیز در همان محل صورت می گیرد مگر اینکه طرفین دعوا تغییر نشانی خویش را به دادگاه اعلام نمایند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1236
در کلیه مواردی که ابلاغ به غیر شخص مخاطب صورت می گیرد، ابلاغ در صورتی معتبر است که اطلاع مخاطب از مفاد ورقه قضایی محرز گردد چرا که در ابلاغ قانونی اصل بر عدم اطلاع است مگر خلاف آن ثابت شود. اما در خصوص ابلاغ واقعی اصل بر اطلاع است و ادعای عدم اطلاع از مفاد ابلاغ مسموع نیست مگر اینکه مخاطب ادعای جعل امضای اوراق را بنماید.
✅ حقوق مدنی نکته1237
خيار به معناي فسخ عقد لازم است.
خيارات از قرار ذيلند:
1. خيار مجلس
2. خيار حيوان
3. خيار شرط
4. خيار تأخير ثمن
5. خيار رؤيت و تخلف وصف
6. خيار غبن
7. خيار عيب
8. خيار تدليس
9. خيار تبعض صفقه
10. خيار تخلف شرط
در قانون مدني ده خيار آمده است. علاوه بر اين 10 مورد چهار خيار ديگر را بررسي مي نماييم:
11. خيار مايفسد ليومه (ماده 409 ق.م.)
12. خيار تفليس (ماده 380 ق.م.)
13. خيار تعذر تسليم (پيش بيني شده در فقه)
14. خيار شركت (پيش بيني شده در فقه)
✅ حقوق مدنی نکته1238
منظور از خيار مجلس، اين است كه در عقد بيع هر يك از طرفين مادام كه مجلس عقد باقي است حق فسخ معامله را دارند. شروع اين خيار از لحظه انعقاد عقد و انقضاي آن از زماني است كه مفارقت (جدايي) طرفين محقق شده باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1237
در صورت تحقق نکته قبل، ظابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1238
هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند.
✅ حقوق جزا نکته1237
هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
✅ حقوق جزا نکته1238
هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
✅اصول فقه نکته 1037
تنقیح مناط قطعی حجت است ولی تنقیح مناط ظنی حجت نیست. چون قطع، بطور ذاتی حجت است و حجیت ظن، باید از سوی شارع و قانونگذار تصریح شود و در مورد تنقیح مناط ظنی، دلیلی بر حجیت آن نداریم.
✅ حقوق تجارت نکته1237
استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي‌شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره‌تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.
✅ حقوق تجارت نکته1238
در ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد، در غیر این صورت به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
‌اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد⇦ ورثه، شركاء، خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌ دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1237
مواردی که باعث بی اعتبار محسوب شدن ابلاغ می گردد:
• اگر وقت جلسه دادرسی در اوراق اخطاریه به ساعت،روز،ماه و سال تعیین نشده باشد.
• عدم درج مشخصات مامور ابلاغ و ابلاغ شونده در اوراق اخطاریه.
• عدم درج محل و تاریخ دقیق ابلاغ در اوراق اخطاریه.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1238
دفاع تمام تمام راه هایی را در برمی گیرد که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف، که پیروزی در دعوای اقامه شده است، به کار میگیرد.
✅ حقوق مدنی نکته1239
در بيع فضولي، خيار مجلس براي مالك به شرط حضور وي در مجلس عقد وجود خواهد داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1240
قدر متيقن از خيار مجلس در عقودي كه به صورت حضوري منعقد مي شوند، وجود دارد. در عقودي كه مجلس عقد به معناي عرفي آن وجود ندارد از قبيل، عقود مكاتبه اي، تلفني، الكترونيكي، معامله با خود و …. خيار مجلس وجود ندارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1239
معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1240
در خصوص نکته قبل مراتب ضرورت باید در دستور قید شود.
✅ حقوق جزا نکته1239
هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
✅ حقوق جزا نکته1240
هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
✅اصول فقه نکته 1038
تخریج مناط (مناسبت یا اِخاله): علت حکم همراه با حکم بیان نشود و مجتهد به جستجو و استخراج آن بپردازد و سپس در هر موضوع دیگری که این علت را یافت حکم را به آن سرایت دهد. در نزد عالمان شیعه تنها تخریج مناط قطعی حجت است و اگر به صورت ظنی باشد ، مانند قیاس مستنبط العله است و حجیت ندارد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص234). تخریج مناط به صورت مختصر، استنباط علت است.
✅ حقوق تجارت نکته1239
متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد⇦ ضمانت اجرا ⇦ درصورت اقتضاء‌اداره تصفيه مي‌تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي‌خواهد.
⌧رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي‌آيد.
⌧ورشكسته مي‌تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت‌نموده رفع آن را بخواهد.
✅ حقوق تجارت نکته1240
اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادله ورشكسته و واجب‌النفقه ندار او را به او بدهند و نيز‌تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مي‌توانند در خانه كه بوده‌اند سكني نمايند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1239
ایرادات وسیله ایست که خوانده در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان دادرسی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار میگیرد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1240
دفاع به معنای اخص هر طریق دفاعی که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح می شود تا بی اساس بودن آن در پی رسیدگی ماهوی احراز و اعلام و در نتیجه خواهان پیروز دعوا نشود. به بیان دیگر نفی حق ادعایی مدعی است.
✅ حقوق مدنی نکته1241
خيار حيوان مخصوص عقد بيع است و ناظر بر فرضي است كه حيوان زنده مورد معامله باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1242
اگر ثمن حيوان باشد براي بايع نيز حق خيار به استناد خيار حيوان وجود دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1241
هر گاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1242
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند شخصا حاضر می‌شود.
✅ حقوق جزا نکته1241
در موارد زیر، در خصوص جرایم رایانه ای حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنایدها و موسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب- متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج- داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه- جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
✅ حقوق جزا نکته1242
در خصوص جرایم رایانه ای در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکدای الکترونیکی محروم کند.
✅اصول فقه نکته 1039
اتحاد طریق(اتحاد طریق مسئلتین یا وحدت طریق دو مسئله): منظور از آن این است که نصی درباره حکمی داشته باشیم که علت حکم از آن نص استفاده شود و همان علت در مورد دیگری که حکمش مسکوت است موجود باشد. طبق نظر استادان قافی و شریعتی اتحاد طریق دو مسئله، ظاهرا مترادف با تنقیح مناط قطعی و وحدت ملاک است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص236).
✅ حقوق تجارت نکته1241
اداره تصفيه در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تأمينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.
✅ حقوق تجارت نکته1242
سند انتقال اجرایی چیست؟
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می¬شود، این سند را سند انتقال اجرایی می گویند که دارای تمامی اوصاف سند رسمی مالکیت است و در نهایت نیز در دفتر اسناد رسمی انتقال انجام و ثبت می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1241
دفاع به معنای اخص، برخلاف ایرادات شمارش نشده، اگرچه می توان طرق آن را دسته بندی نمود اما شمارش آن بی مورد است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1242
دعوای متقابل دعوایی است که خوانده علیه خواهان با یکی از اهداف کاستن از محکومیت، جلوگیری کلی از محکومیت یا تحصیل حکم محکومیت خواهان در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه علیه خودش اقامه می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1243
خيار حيوان فقط در عين معين و كلي در معين وجود دارد فلذا در فرض كلي بودن مبيع ايجاد نمي شود.
✅ حقوق مدنی نکته1244
خيار حيوان از روز عقد تا سه روز پس از آن ايجاد مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1243
در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) ق. ا. د. ک. و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصا و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1244
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند.
✅ حقوق جزا نکته1243
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود،قصاص،دیات و تعزیرات،اقدامات تامینی و تربیتی،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
✅ حقوق جزا نکته1244
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات )
✅اصول فقه نکته 1040
تحقیق مناط: تحقیق مناط در دو معنا بکار می رود(اصول فقه کاربردی، ج2، صص234 و 235):
1-در مواردی که علت حکم اصل، معلوم و مشخص باشد – چه از طریق نص شارع، چه از طریق اجماع و چه از طریق استنباط – و مجتهد تلاش کند وجود این علت را در موضوعات و فروعات دیگر بیابد آن را تحقیق مناط می گویند. تحقیق مناط عبارت است از: تلاش احراز وجود علت در مورد سایر فروعات و موضوعات. مثلاً بعد از آنکه به واسطه نص یا استنباط برای مجتهد ثابت شد که علت حرمت شراب، حالت مست کنندگی آن است اگر به دنبال بررسی و تفحص در مورد مست کنندگی نبیذ(شراب خرما) باشد تا در صورت احراز این وصف، حکم حرمت را به آن هم سرایت دهد تحقیق مناط کرده است. تحقیق مناط در این معنا جزء منابع استنباط احکام است.
2-تحقیق مناط را به معنی اجتهاد و کوشش در تشخیص مصادیق و تطبیق حکم کلی بر افرادش است. مثلاً علت و مناط قبول شهادت، عدالت شاهد است اما قاضی باید در هر موردی عدالت شاهدان آن پرونده را احراز کند و این عمل او تحقیق مناط محسوب می شود. بنابراین تحقیق مناط کاری است که قضات معمولاً در هر پرونده ای انجام می دهند. تحقیق مناط در این معنا جزء منابع استنباط احکام نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1243
عملیات بیمه و بانکداری مشمول مقررات ورشکستگی می باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1244
وفق قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1243
ایرادات از نظر اثری که متعاقب پذیرش ایراد در دعوا ایجاد می کنند به سه دسته تقسیم می شوند:
•ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
•ایراداتی که مانع موقتی در جریان رسیدگی به دعوا ایجاد می کنند.
•ایراداتی که در راه رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کنند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1244
ایرادات دسته اول که باعث تغییر مرجع رسیدگی کننده به دعوا می شوند عبارتند از: ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی و ایراد امر مطروحه یا سبق طرح دعوا.
✅ حقوق مدنی نکته1245
سباب سقوط خيار حيوان:
• شرط سقوط خيار در ضمن عقد يا اسقاط آن پس از ايجاد عقد
• انقضاي مدت سه روز از زمان عقد
✅ حقوق مدنی نکته1246
خيار شرط (شرط خيار)، بدين معناست كه با توافق طرفين عقد، حق فسخ معامله تا مدت معين براي يكي از طرفين يا هر دو يا شخص ثالث ايجاد مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1245
چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع نکته قبل منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس، حضور آنان ضرورت داشته باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1246
کارشناس رسمی یا خبره،از قبیل پزشک،داروساز،مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
✅ حقوق جزا نکته1245
قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ( اصل سرزمینی بودن )
✅ حقوق جزا نکته1246
هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است .
✅اصول فقه نکته 1041
از دیدگاه شیعه هرگاه تحقیق مناط و علت حکم به صورت قطعی مثلاً به وسیله نصی مشخص شده باشد جستجو و بررسی سایر موضوعات برای احراز وجود علت در آنها و سرایت دادن حکم به آنها صحیح و معتبر خواهد بود و در مواردی که علت حکم به صورت ظنی استنباط گردیده، یافتن این علت در موضوعات و فروعات دیگر هم اثری ندارد.
✅ حقوق تجارت نکته1245
تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1246
دادگاه در صورت موافقت بیمه مرکزی می تواند حکم به ورشکستگی شرکت بیمه بدهد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1245
اگر دعوا در دادگاهی اقامه شود که فاقد صلاحیت ذاتی است در این صورت خوانده حق دارد ایراد عدم صلاحیت مطرح کند و خود دادگاه هم مکلف است که در صورت تشخیص عدم صلاحیت ذاتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1246
اگر دعوا در دادگاهی اقامه شده باشد که فاقد صلاحیت محلی است در این صورت خوانده حق دارد که تا پایان جلسه اول ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید که در این صورت دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1247
تعيين مدت در خيار شرط بسيار مهم است و در صورت عدم تعيين مدت خيار طبق ماده 401 ق.م. هم شرط و هم عقد باطل است. زيرا جهل به مدت خيار جهلي است كه موجب جهل به عوضين خواهد شد.
✅ حقوق مدنی نکته1248
اگر مهلت اعمال خيار تعيين شده باشد، ليكن ابتداي مهلت تعيين نشده باشد، شرط و عقد هر دو صحيح است و مهلت اعمال خيار از زمان انعقاد عقد محاسبه مي گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1247
بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1248
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید می شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد.
✅ حقوق جزا نکته1247
استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری :
1-مصونیت سیاسی مأمورین سیاسی
2-جرایم واقع شدهدر کشتی های جنگی
3-جرایم واقع شده هواپیما
✅ حقوق جزا نکته1248
اگر جرمی در یک کشتی جنگی در قلمرو دریایی ایران واقع شود طبق قانون کش . ر صاحب پرچم به آن رسیدگی می شود ، اما این استثنا شامل کشتی های مسافر بری و تجاری نمی شود
@fazel95
✅اصول فقه نکته 1042
اصطلاح وحدت ملاک که امروزه در کتاب های حقوقی بدان بسیار استناد می شود ، بدین معناست که ملاک حکم در یک موضوع در موضوع دیگری هم عینا وجود داشته باشد به سخن دیگر ، اگر دو موضوع که حکم یکی از آنها ذکر شده و حکم دیگری بیان نشده شبیه یکدیگربوده و در ملاک و مناط با هم مشترک باشند ، حکم یکی به دیگری هم سرایت می کند. معمولا این اصطلاح را در جایی به کار می برند که ملاک حکم به صورت قطعی کشف شده باشد .
✅ حقوق تجارت نکته1247
ساختار مالی اداره تصفیه دو صندوق الف و ب است.
⌧ درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي‌شود.
⌧ مبلغ احتمالی که از بدهکاران ورشکسته موضوع ماده 24 قانون اداره تصفیه دریافت می شود به صندوق ب واریز می شود و بند 1 و 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه در خصوص درآمد صندوق ب دیگر کارایی نداشته و اجرا نمی شود.
⌧ هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي هستند.
⌧ درآمد هر دو صندوق باید به درآمد عمومی کشور منتقل گردد.
⌧ در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، ادره تصفیه امور ورشکستگی مستحق دریافت مبلغی معادل کاری که انجام داده است می باشد که البته از نصف میزانی که به عنوان هزینه ورشکستگی معین شده تجاوز نخواهد کرد.
✅ حقوق تجارت نکته1248
مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه ⇦ دادگاهي كه حكم توقف را صادر كرده است.
✌️دقت داشته باشید شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي‌كند‌ مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي‌تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن ‌شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي‌دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1247
اگر خوانده ایراد عدم صلاحیت محلی مطرح ننماید یا خارج مهلت مقرر قانونی مطرح نماید دادگاه مخیر است که به دعوا رسیدگی نماید یا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1248
رای دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را نداشته در مراجع بالاتر ممکن است نقض شود:
• اگر پرونده در دادگاه تجدیدنظر باشد رای صادره مسلما نقض خواهد شد اعم از اینکه خوانده ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده یا خیر و اعم از اینکه ایراد در مهلت بوده یا نه.
• اگر پرونده در دیوان عالی کشور باشد، رای در صورتی نقض خواهد شد که خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1249
اصولا خيار شرط در هر عقد لازمي قابل پيش بيني است جز:
• در عقد نكاح
• در عقد ضمان
• در عقد وقف
✅ حقوق مدنی نکته1250
اگر چه خيار ماهيتا يك حق مالي است و اصولا قابل انتقال به ورثه ذو الخيار است لكن خيار شرطي كه براي ثالث مقرر مي شود، نوعي حق براي ثالث محسوب نمي شود تا با فوت او به ورثه منتقل شود بلكه ماهيتا نوعي تفويض سمت است كه قائم به شخص بوده و چنان چه قبل از اعمال خيار فوت نمايد خيار از بين مي رود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1249
صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم و تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1250
گروه بررسی صحنه جرم متشکل از پزشک قانونی،کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت،کارآگاهان نیروی انتظامی و عنمداللزوم سایر کارشناسان است.
✅ حقوق جزا نکته1249
اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند . اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است . این شرایط عبارتند از :
1-مرتکب یا مجنی علیه تبعه ایران باشد
2-هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید
3-جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد
✅ حقوق جزا نکته1250
به جرایم اتباع ایران در خارج از کشور نمی توان به شکل غیابی رسیدگی کرد
✅اصول فقه نکته 1043
إلغای فارق: الغای فارق کاربردی شبیه تنقیح مناط دارد و برخی این دو را یکی می دانند. الغای فارق کنار گذاشتن فرق ها و اوصاف مخالفی است که میان دو چیز وجود دارد و تأثیری در اصل حکم ندارد و نتیجه آن سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر است.
✅ حقوق تجارت نکته1249
اگر کسی از تاجر ورشکسته دو طلب داشته باشد که یکی از آن ها با وثیقه و دیگری عادی باشد در صورتی که مورد وثیقه بعد از فروش و پرداخت طلب، مازاد داشته باشد⤆ از محل مازاد طلب دیگر پرداخت نمی شود زیرا طلب دیگر او عادی است به این ترتیب نسبت به طلب دو وارد در غرما می شود.
✅ حقوق تجارت نکته1250
اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادر کرده باشد که مورد قبول قرار گرفته باشد سر رسید آن برات نسبت به ظهرنویس با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می¬شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1249
اگر دعوایی نزد یک دادگاه اقامه شده باشد و سپس همان دعوا یا دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که همعرض دادگاه قبلی است اقامه شود در این صورت خوانده می تواند نزد دادگاه دوم ایراد امر مطروحه یا ایراد سبق طرح دعوا را مطرح کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1250
استناد به این ایراد با جمع شرایط زیر ممکن است:
• وحدت دعوا وجود داشته باشد یعنی دعوای دوم همان دعوای قبلی باشد. وحدت دعوا زمانی محقق می شود که اصحاب دعوا، موضوع دعوا و اصحاب دعوا یکسان باشند.
• یا دو دعوا با هم ارتباط کامل داشته باشند. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی موثر در دیگری باشد.
• دو دادگاه باید هم عرض باشند یعنی هر دو از یک نوع و یک درجه باشند.
• دعوای اول منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد یعنی دعوا هم چنان تحت رسیدگی باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1251
خيار شرط تنها خياري است كه منشا قراردادي دارد بقيه خيارات منشا قانوني دارند.
✅ حقوق مدنی نکته1252
خيار شرط تنها خياري است كه ثالث نيز مي تواند داشته باشد بقيه خيارات مختص طرفين عقد است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1251
حدود اختیارات،شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط گروه بررسی صحنه جرم به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن ق.آ.د.ک توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1252
بازپرس برای حفظ جسد،کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی،نسبت به ترسیم کروکی،عکسبرداری و در صورت امکان،فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.
✅ حقوق جزا نکته1251
اگر تبع ایران در خارج از کشور مرتکب جرایم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود ، حتی اگر در آن کشور محاکمه و تبرئه شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد ، مرتکب در ایران مجدد محاکمه و مجازات خواهد شد .
✅ حقوق جزا نکته1252
در مورد صلاحیت واقعی رسیدگی غیابی ممکن است .
✅اصول فقه نکته 1054
تفاوت الغای فارق و تنقیح مناط این است که که در الغای فارق به مجرد کنار گذاشتن وجوه افتراق دو موضوع ،حکم اصل ،به فرع سرایت داده می شود و مجتهد در پی یافتن علت اصلی حکم نیست،اما در تنقیح مناط با حذف اوصاف غیر دخیل ذکر شده در حکم اصل،نخست علت حکم تعیین می گردد و سپس حکم اصل بر فرع هم بار می شود. از دیدگاه شیعه الغای فارق قطعی حجت است نه ظنی(اصول فقه کاربردی، ج2، ص235).
✅ حقوق تجارت نکته1251
چنانچه الف در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی بابت طلبی که از تاجر ورشکسته داشته آپارتمان متعلق به وی را از او انتقال گرفته و در آن سکونت گزیده و مبلغی جهت تعمیرات آن هزینه کرده باشد ارگان تصفیه می تواند اجور مدتی را که الف از آپارتمان استفاده کرده است مورد مطالبه قرار دهد حتی اگر الف به وضعیت توقف تاجر واقف بوده باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1252
در بین طلبکاران یک تاجر ورشکسته، شخصی وجود دارد که مدعی است پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر مذکور، کالایی به او فروخته و از بابت ثمن آن طلبکار است و تقاضا دارد در عداد غرما قرار گیرد در عداد طلبکاران محسوب نمی شود.(ماده418 قانون تجارت)
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1251
اگر این دو دعوا نزد شعبه ی واحدی اقامه شده باشد دادگاه قرار رسیدگی توأمان صادر می نماید و هر دو پرونده را با هم مورد رسیدگی قرار می دهد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1252
اگر این دو دعوا نزد شعب مختلف مطرح شده باشداعم از دو شعبه مختلف یک دادگاه یا دو دادگاه متفاوت، اعم از دادگاه های یک حوزه قضایی یا دو حوزه مختلف، دادگاه پس از پذیرش ایراد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را از طریق رئیس شعبه اول به دادگاه ی می قرستد که دعوا قبلا نزد آن اقامه شده و در حال رسیدگی است.
✅ حقوق مدنی نکته1253
خيار شرط با خيار اشتراط اشتباه نكنيد. خيار اشتراط همان خيار تخلف از شرط است.
✅ حقوق مدنی نکته1254
خيار تاخير ثمن مختص عقد بيع بوده و در ساير عقود كاربرد ندارد. هم چنين اين خيار مخصوص بايع است و خيار در تسليم مبيع به مشتري حق فسخ عقد را نمي دهد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1253
هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس،علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند،اقدام می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1254
در صورت ضرورت،بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
✅ حقوق جزا نکته1253
در موارد اعمال صلاحیت واقعی قاعده منع مجازات مضاعف در جرایم تعزیری پذیرفته شده است و به موجب قانون و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود ، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری ، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند .ک
✅ حقوق جزا نکته1254
به جرایم اتباع غیر ایرانی در خارج از کشور علیه تبعه یا کشور ایران نمی توان به شکل غیابی رسیدگی کرد
✅اصول فقه نکته 1055
قیاس مع الفارق: میان اصل و فرع، فرق موثری است که مانع تاثیر علت مشترک می گردد و همین تفاوت، مایه تفاوت حکم آنهاست و به تعبیر دیگر، فرع با اصل، شباهت اساسی نداشته و شباهت جزئی دارد؛ مثلا خودکشی موصی کاری است که بوسیله خودش انجام یافته و با قتل مورث بوسیله وارث تفاوتی آشکار دارد. همچنین در موردی که قدر مشترک (علت یا جامع) در قیاس وجود نداشته باشد قیاس مع الفارق رخ داده است.
✅ حقوق تجارت نکته1253
ب از طلبکاران شرکت سهامی خاص پارس به موجب دادخواستی تقاضای اعلان توقف و ورشکستگی شرکت مزبور را نموده است دادگاه صالح دادگاه عمومی مرکز اصلی شرکت است و دعوا غیر مالی است.
✅ حقوق تجارت نکته1254
الف پس از صدور حکم ورشکستگی چکی به مبلغ ده میلیون ریال در وجه شخص ب صادر و تسلیم نموده است. اداره تصفیه ایراد به محجوریت صادرکننده در زمان صدور چک نموده است با این وجود عمل شخص الف عنوان بزه صدور چک بلامحل خواهد داشت.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1253
دسته دوم از ایرادات ایراداتی هستند که در جریان دادرسی مانع موقتی ایجاد می کنند که عبارتند از ایراد عدم اهلیت خواهان و ایراد عدم احراز سمت.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1254
خواهان باید برای اقامه دعوا اهلیت داشته باشد و اقامه دعوا نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت استیفاست یعنی اهلیت اجرای حق، که منوط به احراز بلوغ ، عقل و رشد است و درغیر این صورت خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید و دادگاه باید در این مورد قرار رد دعوا صادر کند.
✅ حقوق مدنی نکته1255
شرايط ايجاد خيار تاخير ثمن:
1.مبيع عين معين يا در حكم آن باشد (پس خيار تاخير ثمن در كلي راه ندارد)
2.براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع اجلي معين نشده باشد (مبيع و ثمن هر دو حال باشند)
3.سه روز از تاريخ انعقاد عقد بيع گذشته باشد.
4.در فاصله سه روز نه بايع تمام مبيع را تحويل داده باشد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع پرداخت نموده باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1256
خيار حيوان از روز عقد تا سه روز بود اما خيار تاخير ثمن بعد از سه روز ايجاد مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1255
ظابطان دادگستری مکلف اند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1256
از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
✅ حقوق جزا نکته1255
اگر تبعه غیر ایرانی در خارج از کشور علیه تبعه یا کشور ایران مرتکب جرایم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود ، حتی اگر در آن کشور محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات در مورد او اجرا شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد ، مرتکب در ایران مجدداً محاکمه و مجازات خواهد شد .
✅ حقوق جزا نکته1256
به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود .
✅اصول فقه نکته 1056
در الفاظ و معانی کلمات، در عبادات، در کفارات و در جزائیات (حدود، قصاص، دیات) قیاس باطل است. قیاس مع الفارق و قیاس استقلال رای دوشیزه بالغ رشید در نکاح، به استقلال رای او در معاملات نیز باطل است.
✅ حقوق تجارت نکته1255
شرکت تجاری ب ملکی را از شرکت الف با بیع نامه عادی و با وکالت رسمی خریداری نموده منحل شده و یک نفر به عنوان مدیر تصفیه تعیین می شود. در این صورت برای انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی در دوره تصفیه امضای مدیر تصفیه ضروری است و نه صاحبان امضای مجاز پیش از انحلال یا در زمان وکالت.
✅ حقوق تجارت نکته1256
300 واحد از حاصل فروش اموال ورشکسته به طور مساوی بین طلبکاران الف و ب تقسیم می شود و پس از اتمام مهلت قانونی، طلبکار سوم ج سر می رسد. با فرض مساوی بودن طلب ها 450 واحد بعدی حاصل از فروش به صورت مساوی بین سه طلبکار تقسیم می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1255
صغیر و مجنون برای همه ی دعاوی و سفیه و تاجر ورشکسته برای دعاوی مالی و غیرمالی اعتباری اهلیت اقامه دعوا را ندارند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1256
اگر خواهان در زمان اقامه دعوا محجور باشد منتهی به ایراد عدم صلاحیت و در نهایت صدور قرار رد دعوا می شود اما اگر در زمان طرح دعوا محجور نبوده اما در حین دادرسی محجور شود قرار توقیف دادرسی صادر می شود.
✅ حقوق مدنی نکته1257
‌صرف تسليم قسمتي از مبيع يا پرداخت قسمتي از ثمن مانع از ايجاد خيار نيست.
✅ حقوق مدنی نکته1258
همين كه تمام مبيع تحويل و تمام ثمن نيز پرداخت شد ديگر بايع حق فسخ ندارد حتي اگر بعدا به نحوي مبيع يا ثمن به بايع يا مشتري برگردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1257
هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می سپارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1258
بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت می کند.اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.
✅ حقوق جزا نکته1257
مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود ، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد . ( صلاحیت جهانی )
✅ حقوق جزا نکته1258
نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات : 1)تفسیر مضیق ماهوی 2)عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی
✅اصول فقه نکته 1057
مواردی که اجرای قیاس، ممنوع است:
1. در مورد قوانین کیفری ، به ویژه مباحث حدود ؛ زیرا اجرای قیاس و تفسیر موسع قوانین کیفری معمولا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( مفاد اصل 36 ق.ا. و ماده 2 ق.م.ا. و قاعده « قبح عقاب بلابیان » منافات دارد .
2. در صورتی که از قوانین یا دلایل خارجی برآید که حکم ، مخصوص به مورد معین است و قابل سرایت به موارد مشابه نیست ؛ مانند ذیل ماده 456 ق.م. که تصریح می کند خیار مجلس ، خیار حیوان وخیار تاخیر ثمن مخصوص بیع است و ماده 1139 ق.م. که مقرر می دارد « طلاق مخصوص عقد دائم است …».
3. در مورد احکام استثنائی و خلاف قاعده. مثالهای قیاس در احکام استثنائی.
✅ حقوق تجارت نکته1257
در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی، تاجر دو معامله انجام داده است که در اولی تاجر مغبون و در دومی طرف دیگر معامله مغبون شده است در این صورت هر دو معامله صحیح است.
✅ حقوق تجارت نکته1258
آمر مالی را جهت فروش به حق العمل کار داده است که در اثر تعدی و تفریط وی تلف می¬شود در صورت ورشکستگی حق¬العمل¬کار، آمر جهت مطالبه قیمت داخل در غرما قرار می گیرد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1257
هرچند در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی از قراری تحت عنوان قرار عدم اهلیت نام برده شده اما در عمل هیچ گاه چنین قراری صادر نمی شود زیرا چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر می شود و اگر خوانده اهلیت نداشته باشد دادرسی متوقف می شود تا نماینده ی قانونی او به دادرسی دعوت شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1258
هرگاه کسی از جانب دیگری اقامه ی دعوا نماید مثلا تحت عنوان وکالت، ولایت ، قیمومت، وصایتسمت او باید محرز باشد پس این افراد باید مدرک مثبت سمت خود را از جمله وکالتنامه،شناسنامه، حکم قیمومت و امثال اینها را به دادخواست ضمیمه نمایند در غیر این صورت خوانده می تواند ایراد عدم احراز سمت مطرح نماید و دادگاه در این خصوص قرار رد دعوا صادر می کند.
✅ حقوق مدنی نکته1259
اگر مشتري براي پرداخت ثمن به بايع مراجعه نمايد و بايع از دريافت آن خودداري كند، ديگر حق فسخ به استناد خيار تاخير ثمن را نخواهد داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1260
ايفاي دين در صورتي صحيح بوده و موجب سقوط دين مي شود كه موضوع تعهد به شخص متعهدله يا نماينده قانوني يا نماينده قراردادي او تسليم شود، لذا در فرضي كه ثمن به شخصي پرداخت مي شود كه حق قبض آن را ندارد، مانند آن است كه ثمن پرداخت نشده و با اجتماع شرايط، خيار تاخير ثمن از سوي بايع قابل اعمال است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1259
تفتیش و بازرسی منازل، امامن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات ،ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده،انجام می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1260
مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد(307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)ماده (302) ق.ا.د.ک،باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.
✅ حقوق جزا نکته1259
نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری : 1) منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوی کیفری . 2) تبرئه در حال شک
✅ حقوق جزا نکته1260
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد . ( اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی )
✅اصول فقه نکته 1058
آیا قیاس در فقه و حقوق حجت و معتبر است؟ در ابتدا لازم است بین قیاس قطعی و قیاس ظنی، قائل به تفکیک شویم:
اول) قیاس قطعی: به کارگیری قیاس قطعی مانند قیاس اولویت،قیاس منصوص العله و تنقیح مناط قطعی و وحدت ملاک قطعی همچنان که در فقه و احکام شرعی جایز بوده،در حقوق موضوعه ایران نیز به طریق اولی جایز خواهد بود. در حقوق، چون دستیابی به نظر قانونگذار، آسان تر است علت حکم قانونی در بسیاری از موارد به صورت قطعی قابل کشف است و لذا قیاس حقوقی، معمولاً قطعی است(اصول فقه کاربردی، ج 2، ص 239).
دوم)قیاس ظنی:باید قائل به تفکیک شد(همان، ص240):
1:در قوانینی که مستقیماً از فقه اقتباس شده است،مانند بیشتر مواد قانون مدنی، نمی توان به قیاس ظنی و مستنبط العله تمسک کرد زیرا در این موارد علاوه بر کشف علت حکم در نظر قانونگذار، علت و مناط حکم در نظر شارع نیز باید کشف شود و استنباط ظنی، علت شرعی اعتباری ندارد و از آن نهی شده است. در این موارد، قیاس ظنی حجیتی ندارد.
2:در مورد قوانین و مقررات عرفی و احکامی که مستقیماً در شرع مطرح نشده است و احیاناً از حقوق و قوانین دیگر کشور ها اقتباس شده است. مانند بیشتر قوانین اداری،مالیاتی،گمرکی، شهرداری، استخدامی، نیروهای مسلح، راهنمایی و رانندگی، شرکت های تجاری و … در این موارد می توان به قیاس ظنی تمسک جست.
✅ حقوق تجارت نکته1259
طلب الف از ورشکسته مستند به سفته، طلب ب مستند به سند رسمی و طلب ج مستند به دفاتر تجارتی طرفین است در این صورت⇊
هر سه طلبکار از اموال ورشکسته به نسبت طلب خود سهم می برند و هیچ طلبی بر طلب دیگر حق تقدم ندارد.
✅ حقوق تجارت نکته1260
تاجر پیش از توقف، آپارتمانی به یک دوم ارزش حین المعامله به ب انتقال می دهد و ب آپارتمان مذکور را به ج انتقال می دهد، ارگان تصفیه با طرح دعوا تفاوت قیمت را از منتقل الیه اول می¬گیرند زیرا در صورتی که عین مال در تصرف شخص نباشد باید تفاوت قیمت را گرفت.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1259
اگر شخصی به نمایندگی از جانب خوانده قصد شرکت در دادرسی و دفاع از خوانده را داشته باشد ولی سمت او محرز نباشد، خواهان می تواند نسبت به این امر اعتراض نموده و دادگاه ضمن جلوگیری از مداخله وی در دادرسی، بدون توجه به اظهارات وی دادرسی را ادامه خواهد داد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1260
دسته سوم ایرادات که مانع دائمی در جریان دادرسی ایجاد میکند عبارتند از :
• ایراد بی نفعی خواهان.
• ایراد عدم توجه دعوا.
• ایراد عدم ترتب آثار قانونی بر دعوا.
• ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا.
• ایراد جزمی نبودن دعوا.
• ایراد عدم رعایت مهلت اقامه دعوا.
• ایراد اعتبار امر قضاوت شده.
✅ حقوق مدنی نکته1261
اگر مشتري براي پرداخت ثمن، ضامن بدهد بايع ثمن را حواله دهد، در اين صورت با تحقق ضمان يا حواله ذمه مشتري از جهت تعهد به پرداخت ثمن بري مي شود و مثل اين است كه ثمن را پرداخت نموده است.
✅ حقوق مدنی نکته1262
ضمان نقل ذمه در حكم پرداخت است و باعث سقوط خيار مي شود. ضمان ضم ذمه در حكم وثيقه بوده و باعث سقوط خيار نمي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1261
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1262
تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می ند و در صورت امکان،خود در محل حضور می یابد.
✅ حقوق جزا نکته1261
موارد استثنایی عطف به ماسبق شن قوانین ماهوی کیفری : 1) تصریح قانونگذار در قانون لاحق . 2) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند . 3)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم . 4)قوانین شرعی
✅ حقوق جزا نکته1262
قوانین شرعی یعنی مقررات مربوط به حدود ، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود . یعنی در این موارد قانون زمان رسیدگی ملاک است و نه قانون زمان وقوع جرم .
✅اصول فقه نکته 1060
دلیل عقلی عبارت است از حکمی عقلی که با درک صحیح آن، ممکن باشد حکمی شرعی بدست آید؛ به عبارت دیگر ادراک عقلی که بتواند زمینه حکم شرعی قرار گیرد.در اصطلاح اصولیان،منظور از دلیل عقلی،هر حکم قطعی عقلی است که بتوان به کمک آن به یک حکم شرعی دست یافت(اصول فقه کاربردی، ج2، ص138).
✅ حقوق تجارت نکته1261
الف مبلغی پول به حق العمل کار می دهد تا برایش کالایی را خریداری کند، وی کالای مورد نظر را از ب خریداری نموده و تحویل می گیرد اما قبل از پرداخت ثمن ورشکسته می گردد در این صورت الف داخل در غرما می گردد و ب حق استرداد کالا را دارد. در واقع اگر حق العمل کار ورشکسته شود و عین مالی را که به حساب دیگری خریداری کرده نزدش موجود باشد؛ فروشنده در صورتی می تواند مال را مسترد کند که ثمن را دریافت ننموده باشد در غیر این صورت از سوی کسی که برای او خریداری شده است قابل استرداد است.
✅ حقوق تجارت نکته1262
الف کالایی را به ب فروخته و ب نیز آن را به ج فروخته است، ب ورشکست می شود در این صورت الف حق استرداد کالا را حتی اگر نزد ب موجود باشد را ندارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1261
یکی از شرایط اقامه ی دعوا این است که خواهان باید در دعوا ذینفع باشد. یعنی باید حقی را موضوع دعوای خود قرار دهد که مشروع و مورد حمایت قانونگدار، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد. در غیر این صورت خوانده می تواند ایراد بی نفعی خواهان را مطرح و از دادگاه تقاضای صدور قرار رد دعوا نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1262
ذینفع بودن با ذیحق بودن متفاوت است. ذینفع بودن خواهان در همان بدو طرح دعوا مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم احراز منجر به رد دعوا می شود اما حکم به ذیحق بودن خواهان را دادگاه باتشخیص وارد دانستن دعوا پس از رسیدگی به ماهیت دعوا احراز و مورد حکم قرار می دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1263
هر گاه يكي از طرفين با اعتماد بر توصيفي كه طرف مقابل از مورد معامله به عمل آورده، مبادرت به انعقاد عقد نمايد و سپس معلوم گردد كه مورد معامله فاقد اوصاف مذكور است، مي تواند عقد را به استناد خيار تخلف وصف فسخ نمايد. اين در حالي است كه اگر وجود وصفي در معامله شرط شده باشد و بعدا خلاف آن معلوم گردد براي مشروط له حق فسخ معامله تحت عنوان خيار تخلف شرط ايجاد مي گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1264
هر گاه يكي از طرفين، مورد معامله را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق، آن مال را مورد معامله قرار دهد سپس معلوم گردد كه مورد معامله اوصاف سابق را ندارد، مي تواند معامله را به استناد خيار رويت فسخ نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1263
دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد،زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1264
ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده،آن را به امضا یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
✅ حقوق جزا نکته1263
اگر قانون جدید جرم زدایی کرده باشد و عملی را که قبلا جرم بود مباح اعلام کرده باشد و در حالی که موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد در این حالت حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد ، اجرای آن موقوف می شود . در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست .
✅ حقوق جزا نکته1264
مقررات نظر بر عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق ، اعمال نمی شود
✅اصول فقه نکته 1061
عقل نظری و عقل عملی: اگر عقل،امور دانستنی و مسائلی را که ارتباطی به عمل انسان ندارد،درک کند عقل نظری نامیده می شود.مانند «اجتماع نقیضین محال است». اگر عقل، مسائل علمی و اموری را که به عمل انسان مربوط می شود،درک کند عقل عملی نامیده می شود.مانند «ستم گری ناپسند است»(همان).
✅ حقوق تجارت نکته1263
دارنده چک جهت وصول وجه چک به بانک الف وکالت می دهد، بانک مزبور پس از وصول ورشکسته می شود، دارنده چک ناگزیر از قرار گرفتن در ردیف غرما است درحالی که اگر وجه چک وصول یا تأدیه نمی شد، دارنده حق استرداد سند را داشت.
✅ حقوق تجارت نکته1264
الف کالایی را با حق فسخ به مدت شش ماه به ب می فروشد. در این صورت با ورشکستگی ب و آغاز عملیات تصفیه حق فسخ شخص الف ساقط نمی شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1263
اگر دعوایی که خواهان اقامه نموده است متوجه شخص خوانده نباشد در این صورت خوانده می تواند ایراد عدم توجه دعوا مطرح کند. این ایراد زمانی قابل طرح است که حتی با فرض اثبات ادعای خواهان قانونا تکلیفی بر عهده ی خوانده قانونا تکلیفی بر عهده خوانده در خصوص آن خواسته وجود نداشته باشد. در صورتی که چنین ایرادی بر دعوا صحیحا وارد شود، دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا قرار رد دعوا صادر نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1264
گاهی خواهان ادعایی را مطرح می نماید که حتی اگر صحت آن ثابت شود قانوناً هیچ اثری بر آن بار نخواهد شد. مانند وقف و هبه بدون قبض که قانوناً اثری ندارند. در این صورت با طرح ایراد از سوی خوانده، دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1265
خيار تخلف وصف در فرضي ايجاد مي گردد كه مورد معامله عين معين يا كلي در معين باشد. در كلي في الذمه اگر مصداق تسليم شده فاقد اوصاف مذكور در عقد باشد، وفاي به عهد صورت نگرفته و مي توان الزام متعهد به تسليم مصداقي مطابق با اوصاف مذكور در عقد را درخواست نمود.
✅ حقوق مدنی نکته1266
اگر وصفي كه در مورد مبيع ذكر شده و مفقود است جنبه اساسي و جوهري داشته باشد (وصف جانشين ذات)، اشتباه در چنين وصفي به منزله اشتباه در خود موضوع معامله تلقي شده و موجب بطلان عقد خواهد بود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1265
تخلف از رعایت مفاد حکم مقرر در نکته قبل موجب محکومیت به 3 ماه تا 1سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1266
تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.
✅ حقوق جزا نکته1265
اصل بر این است که قوانین شکلی به نفع متهم است و عطف به ماسبق می شود ، اما در مواردی که قانون جدید حقوق مکتسبه متهم را زایل کند این قانون عطف به ماسبق نمی شود
✅ حقوق جزا نکته1266
به طور استثنایی در موارد زیر قانون شکلی لاحق عطف به سابق می شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد :
الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت
ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت – قوانین مربوط به مرور زمان
✅اصول فقه نکته 1062
کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی:
1.کاربرد عقل به عنوان ابزار استنباط: کمتر استنباط فقهی را می توان یافت که در آن رد پای عقل،مشهود و ملموس نباشد؛چرا که پایه استنباط احکام شرعی بر استدلال نهاد شده و استدلال صحیح ، جز با کمک عقل میسور نیست. مثلاً در رفع تعارض ظاهری میان ادله از طریق تخصیص یا حمل مطلق بر مقید یا در تشخیص ناسخ و منسوخ آیات قرآن یا ترجیح خبری بر خبر دیگر در تعارض روایات عقل، نقش بسزایی دارد(همان، ص139).
2.کاربرد عقل به عنوان منبع استنباط: در کنار قرآن،سنت و اجماع عقل به عنوان منبع مستقل ذکر شده است. همین کاربرد عقل است که با عنوان «دلیل عقلی» یا «ملازمات عقلیه» مطرح می شود.
3.نقش محوری عقل در اثبات مسائل اعتقادی مانند اصول دین.
4.کاربرد عقل در نفی احکام. در این کاربرد هرگاه در مورد خاصی،دلیل کافی بر وجود تکلیفی از ناحیه شارع وجود نداشته باشد و در نتیجه اصل وجود تکلیف مورد تردید باشد،عقل به حکم قاعده ی «قبح عقاب بلابیان» وجود تکلیف را در ظاهر منتفی دانسته و حکم به برائت می کند.
✅ حقوق تجارت نکته1265
تاجر ورشکسته فقط دارای ملکی است که در رهن شخص الف بوده و مازاد آن در رهن شخص ب است. همچنین شخص ج دارای طلب ممتاز است. در این صورت حاصل فروش ملک به ترتیب به اشخاص الف، ب و ج پرداخت می شود.
✅ حقوق تجارت نکته1266
در نتیجه اولین دعوت از طلبکاران ورشکسته همه طلبکاران دارای حق رأی که شامل 10 نفر با طلب¬های مساوی هستند در جلسه حاضر شده و 7 نفر از آنان به قرارداد ارفاقی رأی مثبت داده و بقیه با آن مخالفت می کنند در این صورت مدیر تصفیه باید به فروش و تقسیم اموال مبادرت ورزد زیرا مطابق با ماده 480 قانون تجارت، سه چهارم مطالبات برابر با 75 درصد کل دیون است که در این فرض حداقل عددی وجود دارد اما حداقل سرمایه وجود ندارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1265
اگر موضوع دعوایی که خواهان آن را مطرح نموده است مشروع نباشد، یا ادعای خواهان ظنی یا احتمالی باشد یعنی دعوا جزمی نباشد، یا دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد، خوانده می تواند ایراد نماید و دادگاه نیز در صورت وارد بودن ایراد باید قرار رد دعوا صادر نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1266
تفاوت ایراد عدم رعایت مهلت اقامه دعوا با ایراد مرور زمان که در گذشته در حقوق ایران وجود داشت این است که ایراد مرور زمان یک اصل بود یعنی اصولا همه ی دعاوی مشمول مرور زمان می شدند چرا که قانونگذار برای هر یک از انواع دعاوی مدت خاصی را تحت عنوان مرور زمان پیش بینی نموده بود. اما امروزه مهلت های قانونی اقامه ی دعوا جنبه ی استثنایی دارد و فقط در موارد محدودی پیش بینی شده است. ایراد مرور زمان تنها به واسطه ایراد خوانده قابل ترتیب اثر بود اما ایراد عدم رعایت مهلت علاوه بر طرح توسط خوانده توسط خود دادگاه نیزقابل رأساّ قابل تشخیص و ترتیب اثر دادن می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1267
هر گاه مشتري قسمتي از مبيع را ديده و قسمت ديگر را بر مبناي وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن قسمت، بر خلاف وصف يا نمونه درآيد، فقط مي‌تواند تمام مبيع را فسخ کند يا تمام آن را قبول نمايد، زيرا فسخ قسمتي از عقد موجب تبعيض در معامله بوده و بدون رضاي او ممكن نيست.
✅ حقوق مدنی نکته1268
خيار رويت اختصاص به يك طرف ندارد بلكه براي هر طرف كه مال را نديده ايجاد مي شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته1267
هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1268
حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند.
✅ حقوق جزا نکته1267
تغییر ادله اثبات دعوا در حین یا بعد از اجرای مجازات بی تأثیر است اما تغییر ادله اثبات دعوا قبل یا پس از صدور حکم قطعی تا زمان اجرای مجازات عطف به ماسبق می شود در این حالت در صورت صدور حکم قطعی پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود .
✅ حقوق جزا نکته1268
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد . ( اصل قانونی بودن مجازات و دادرسی )
✅اصول فقه نکته 1063
اقسام دلیل عقلی:
1.مستقلات عقلی: ادراک مستقلی است بدون توجه به خطاب شرع؛ به عبارت ساده تر احکامی که عقل بطور مستقل از شرع و بدون بهره گیری از مقدمات شرعی ، آنها را صادر می کند. «مستقلات عقلی از دو مقدمه(صغری و کبری) تشکیل می شود که هر دو مقدمه عقلی است: حکم عقل به حُسن یا قُبح ذاتی برخی افعال(صغری) و حکم عقل به ملازمه میان حکم عقل و شرع(کبری). (همان، ص152).
2. غیر مستقلات عقلی: هر گاه برای رسیدن به حکم شرعی، یک قیاس منطقی تشکیل شود که تنها یکی از مقدمات آن(کبرا) عقلی و مقدمه دیگر(صغرا) غیرعقلی باشد آن را دلیل غیرمستقل عقلی می گویند. مهم ترین مسائلی که اصولیان در باب غیرمستقلات عقلی مطرح می کنند عبارت است از: مقدمه واجب، دلالت نهی بر فساد، مسئله ضد، اجتماع امر و نهی و مسئله إجزاء(همان).
✅ حقوق تجارت نکته1267
دارندگان حق شرکت در قرارداد ارفاقی عبارتند از: الف که در مجلس قرارداد ارفاقی شرکت ننموده است. ب که در مجلس قرارداد ارفاقی شرکت نموده اما رأی منفی داده است. ج که در مجلس قرارداد ارفاقی شرکت نموده و رأی مثبت داده است. دارندگان حق اعتراض به قرارداد منعقده عبارتند از:
الف، ب و ج ماده 485 قانون تجارت مقرر می دارد که كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند.
✅ حقوق تجارت نکته1268
طلب الف از ورشکسته مستند به سفته، طلب ب مستند به سند رهنی و طلب ج مستند به دفاتر تجاری طرفین است در این صورت هر سه طلبکار از اموال ورشکسته به نسبت طلب خود ارث می¬برند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1267
اگر دعوایی بین دو نفر مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شود، سپس همان دعوا به وسیله یکی از طرفین یا توسط قائم مقام قانونی وی دوباره اقامه شود در این صورت طرف مقابل می تواند به ایراد اعتبار امر قضاوت (یا اعتبار امر مختومه یا اعتبار قضیه محکوم بها) شده استناد کند و چنانچه دادگاه این ایراد را بپذیرد باید قرار رد دعوا صادر کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1268
برای وحدت دعوا وحدت اصحاب، وحدت موضوع (از نظر مادی و حقوقی) ، وحدت سبب دعوا لازم است.

✅ حقوق مدنی نکته1269
هر يك از طرفين معامله كه متحمل غبن فاحشي شده باشد مي تواند به استناد خيار غبن معامله را فسخ نمايد. لذا در عقد بيع اگر بايع مبيع را چنان ارزان بفروشد يا مشتري مبيع را چنان گران بخرد كه بتوان گفت تفاوت بين ثمن قراردادي و ارزش واقعي مبيع عرفا فاحش يعني غير قابل مسامحه است، در اين صورت طرف متضرر مي تواند عقد بيع را فسخ نمايد.
✅ حقوق مدنی نکته1270
شرايط ايجاد خيار غبن:
1. تفاوت فاحش قيمت بين ثمن قراردادي و ارزش واقعي مبيع (منظور از فاحش بودن يعني عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد)
2. جهل طرف متضرر در حين معامله نسبت به قيمت واقعي مبيع.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1269
در صورت ضرورت،بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1270
در صورتیکه متصرف منزل و مکان و یا اشیا مورد بازرسی، از بازکردن محل ها و اشیا بسته خودداری کند،بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد،خودداری شود.
✅ حقوق جزا نکته1269
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود ، در صورتی که از روی عمد باشد موجب مسئولیت کیفری و در صورتی که از روی تقصیر باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که نه از روی عمد باشد و نه تقصیر ، خسارت از بیت المال جبران می شود .
✅ حقوق جزا نکته1270
انواع مجازات عبارتند از : الف – حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر
✅اصول فقه نکته 1064
حکم عقل گاهی حکم واقعی و گاهی حکم ظاهری است. حکم واقعی در جایی است که عقل بتواند بفهمد مساله مورد نظر واقعاً خوب است یا نه. حکم ظاهری آن است که عقل نمی تواند واقعیت را چنان که هست درک کند اما می تواند بگوید که با همان حال چه باید کرد.
✅ حقوق تجارت نکته1269
اقرار تاجر ورشکسته به وفقیت مال ⇦ غیر نافذ
✅ حقوق تجارت نکته1270
هرگاه در فاصله بین توقف ب و صدور حکم ورشکستگی، طلب یکی از طلبکاران ب از طریق اجرای احکام مدنی پرداخت شود پرداخت باطل بوده + وجوه پرداختی مسترد می گردد + طلبکار در عداد غرما قرار می گیرد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1269
سبب یا منشأ دعوا عبارت است از رابطه حقوقی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می داند که این رابطه حقوقی ممکن است عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانونگذار باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1270
اگر وحدت موضوع، اصحاب و سبب دعوا فراهم باشد خوانده می تواند به ایراد اعتبار امر قضاوت شده متوسل شود حتی اگر در دعوای دوم دلیل جدیدی ارائه شده باشد. به عبارت دیگر دلیل جدید به تنهایی مجوزی برای طرح مجدد دعوا نیست.
✅ حقوق مدنی نکته1271
خيار غبن در عقود مبتني بر مغابنه مانند بيع، اجاره، … مي تواند ايجاد گردد اما در عقود مبتني بر مسامحه مانند ضمان، صلح بر دعوا، هبه، … راه ندارد.
✅ حقوق مدنی نکته1272
ملاك براي تعيين قيمت واقعي مبيع و تشخيص جهل بر آن زمان انعقاد عقد است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1271
در صورتی که در اجرای نکته قبل، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است،مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1272
از اوراق، نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود.
✅ حقوق جزا نکته1271
حد مجازاتی است که به موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است
✅ حقوق جزا نکته1272
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است
✅اصول فقه نکته 1065
قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع:
در اصول فقه قاعده ای است که می گوید: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را که عقل به آن حکم کند، شرع به آن حکم می کند و برعکس. این قاعده خود مرکب از دو قاعده است: قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع و عکس قاعده ملازمه.
✅ حقوق تجارت نکته1271
الف کالایی را به ب فروخته و ب پس از آن که آن را به ج فروخت ورشکسته می شود در این صورت الف حق استرداد کالا را نخواهد داشت.
✅ حقوق تجارت نکته1272
حق العمل کار کالایی را برای ب خریداری نموده اما وجه آن را هنوز به فروشنده نپرداخته است. در صورتی که حق العمل کار ورشکسته شود و عین کالا در نزد وی موجود باشد فروشنده حق استرداد آن را دارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1271
از بین آرای محاکم فقط حکم و قرار سقوط دعوا در صورتی که قطعی شده باشند، اعتبار امر قضاوت شده دارند و مانع طرح مجدد دعوا هستند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1272
هر حکم شامل سه قسمت مقدمه، اسباب موجهه و منطوق یا نتیجه حکم است که مسلما دو قسمت اول اعتبار امر مختومه ندارند اما منطوق یا نتیجه ی حکم اعتبار امر مختومه دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1273
از آن جايي كه خيار غبن پس از علم به آن فوري است، اگر خريدار پس از آگاهي از غبن، به جاي فسخ معامله عمل ديگري از جمله اقامه دعوا مطالبه مابه التفاوت عليه فروشنده نمايد، خيار غبن ساقط شده و ديگر حق فسخ ندارد.
✅ حقوق مدنی نکته1274
اگر يكي از طرفين معامله كه مغبون شده باشد و طرف ديگر حاضر به پرداخت تفاوت قيمت گردد، خيار غبن ساقط نمي شود مگر آن كه شخص مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد. مبناي بقاي خيار در اين حالت، اصل استصحاب است. زيرا خيار غبن با اجتماع شرايط ايجاد شده است و اكنون ترديد داريم كه آيا آمادگي طرف براي پرداخت تفاوت قيمت، خيار را از بين مي برد يا خير، كه با كمك اصل استصحاب خيار را باقي مي دانيم.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1273
بازپرس مکلف است در خصوص نکته قبل در مورد سایر نوشته ها و اشیا متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشا مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1274
آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی،سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد،توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد.آنگاه درلفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود.
✅ حقوق جزا نکته1273
دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود
✅ حقوق جزا نکته1274
دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است
✅اصول فقه نکته 1066
1) قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع: « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» یعنی اگر عقل کاری را خوب و مفید تشخیص دهد و آن را نیک شمارد،
هر گاه عقل، در انجام عملی، مصلحت حتمی و کاملی مشاهده کرد به گونه ای که به صورت قاطع، حکم به لزوم انجام آن عمل نمود یا مفسده مهم و اساسی در عملی درک کرد به صورتی که به نحو قاطع، به لزوم ترک آن عمل حکم کرد در چنین مواردی، عقل، حکم دیگری را نیز درک می کند و آن اینکه هر قانونگذار عاقل حکیم و مصلحت اندیشی نیز باید همین طور حکم کند و با توجه به اینکه همه احکام شارع مقدس بر طبق موازین حکمت و حکیمانه است از این رو شارع مقدس نیز باید به لزوم انجام دادن فعلِ واجدِ مصلحت و ترکِ فعلِ واجدِ مفسده، حکم کند(اصول فقه کاربردی، ج2، ص150).
2) عکس قاعده ملازمه: « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل». آیا عکس قاعده ملازمه، حجت و معتبر است: یعنی آیا می توان گفت: هر چه شرع بدان حکم کند عقل نیز بدان حکم می کند؟
عقل به طور کلی و عام، با توجه به شناختی که از شارع دارد قضایای شرعی را تصدیق و به طور اجمالی به صحت آنها حکم می کند. علاوه بر این، لزوم اطاعت از دستورهای شرعی را نیز درک می کند اما نمی تواند به تفصیل دربارة آنچه شارع حکم کرده، حکم صادر کند. بنابراین، می توان گفت: عکس قاعده ملازمه صحیح نیست یعنی چنین نیست که هر حکمی که شارع صادر کرد عقل نیز آن را درک کند و بر طبق آن حکم دهد زیرا عقل در بسیاری موارد نمی تواند به مصالح و مفاسد احکام شرعی دست یابد(همان، ص151 به نقل از: علیدوست، فقه و عقل، ص 119).
✅ حقوق تجارت نکته1273
الف طلبکار دارای رهینه غیر منقول و ب طلبکار عادی تاجر ورشکسته است. اینک چنانچه رهینه جوابگوی طلب الف نباشد، نسبت به باقیمانده طلب الف و ب بر یکدیگر تقدم ندارند.
✅ حقوق تجارت نکته1274
در یک دعوای ورشکستگی، الف طلبکار دارای رهینه و ب زوجه تاجر و طلبکار نفقه است. در این صورت وصول طلب الف بر ب مقدم است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1273
مهلت طرح ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی است مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا ایجاد شود.زمانی که ایراد در مهلت مقرر مطرح شد دادگاه موظف است قبل از ورود در ماهیت دعوا آنرا بررسی نماید، چنانچه ایراد را بپذیرد تصمیم مقتضی را با توجه به نوع ایراد صادر نماید و در غیر این صورت وارد رسیدگی به ماهیت دعوا خواهد شد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1274
اگر خوانده ایراد را در خارج از مهلت مقرر قانونی مطرح کند اگر ایراد از جمله ایراداتی باشد که جنبه ی آمره دارد دادگاه درهرحال مکلف است به آن ترتیب اثر دهد ولی اگر ایراد جنبه ی آمره نداشته باشد دادگاه ایراد را رد می نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1275
خيار عيب مختص يك طرف نيست بلكه هر يك از طرفين كه كالاي معيوب دريافت كند حق فسخ خواهد داشت. اگر مبيع معيوب باشد، مشتري و اگر ثمن معيوب باشد بايع حق فسخ دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1276
شرايط ايجاد خيار عيب:
1. وجود عيب در مورد معامله به هنگام عقد
2. جهل بر وجود عيب به هنگام عقد (مخفي بودن عيب)
3. مبيع عين معين يا در حكم آن باشد
⤆ با اجتماع شرايط فوق خيار عيب ايجاد مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1275
مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود،نگهداری می گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1276
شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است،به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن ق.آ.د.ک توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
✅ حقوق جزا نکته1275
ارش ، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .
✅ حقوق جزا نکته1276
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اع گردد
✅اصول فقه نکته 1067
هرگاه وابستگی بین دو چیز چنان باشدکه یکی متوقف باشد بر دیگری، اولی را ذی‌المقدمه و دومی را مقدمه گویند. مثلا طبق قانون حمایت خانواده طلاق وقتی انجام می گیردکه قبلا دادگاه رسیدگی نموده و گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد؛ لذا طلاق ذی‌المقدمه و گواهی صادره از دادگاه مقدمه نامیده می شود.
ذی‌المقدمه: آنچه منوط به تحقق قبلی مقدمه است یعنی تا مقدمه نیاید ذی‌المقدمه بوجود نمی آید.
✅ حقوق تجارت نکته1275
چنانچه تاجر پس از توقف چند فقره چک تضمین شده بانک ملی را به نفع کسی ظهرنویسی کند این انتقال در هر صورت صحیح نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1276
در صورت ورشگستگی بیمه گر، بیمه گذاران به عنوان طلبکاران عادی شناخته می شوند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1275
اکثر ایرادات جنبه ی آمره دارند بجز ایراد عدم صلاحیت محلی، ایراد امر مطروحه، ایراد تامین اتباع بیگانه، ایراد تامین دعوای واهی.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1276
اگر دعوا نزد دادگاهی مطرح شود که د ادرس آن دادگاه مشمول یکی از جهات زیر باشد هر یک از طرفین می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1277
اگر مبيع كلي باشد مشتري مي تواند بايع را الزام به تبديل مصداق ديگر (فرد سالم) كند و حق فسخ ندارد.
✅ حقوق مدنی نکته1278
اگر كسي با علم به عيب مبيع آن را خريداري نمايد خيار عيب براي او ايجاد نمي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1277
بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده،حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1278
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر کند:
الف-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیا و اموال بلامعارض باشد
ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
✅ حقوق جزا نکته1277
نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود
✅ حقوق جزا نکته1278
موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است . ( ماده 26 ق.م.ا )
✅اصول فقه نکته 1068
مقدمه خارجی، شرایط و اموری است که خارج از ماهیت عمل واجب است مانند وضو گرفتن یافتن قبله که مقدمه نمازند و تحقق نماز، متوقف بر آن است ولی جزء ماهیت آن به شمار نمی آیند. اما مقدمه داخلی به اموری گفته می شود که جزء واجب و داخل در ماهیت آن هستند مانند تکبیرة الإحرام، رکوع، سجده، قرائت و … که جزء نماز هستند و تحقق نماز، متوقف بر تحقق این امور است. تحقق اجزای داخل در خود عمل، مقدمه تحقق عمل است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص158).
✅ حقوق تجارت نکته1277
چنانچه تاجری قبل از توقف آپارتمانی را به یک دوم ارزش زمان انجام معامله به دیگری انتقال داده باشد و خریدار هم آن آپارتمان را به دیگری منتقل کرده باشد، ارگان تصفیه می توانند با طرح دعوا فسخ معامله را به طرفیت منتقل الیه اول تقاضا نمایند.
✅ حقوق تجارت نکته1278
اگر تاجر ورشکسته نسبت به خودروی متصرفی خود دارای حق فسخ باشد⇜ استفاده از حق فسخ در حین تصفیه امکان پذیر است به شرط آن که به ضرر طلبکاران نباشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1277
جهات رد دادرس عبارتند از:
• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا.
• اینکه دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
• اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
• سابقه اظهار نظر در موضوع دعوای اقامه شده تحت عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه.
• اینکه بین دادرس یا یکی طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا سابقا مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگدشته باشد.
• اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1278
مصادیق جهات رد دادرس بطور حصری در قانون ذکر شده و نمی توان حکم آنها را به موارد مشابه تسری داد.
✅ حقوق مدنی نکته1279
عيب مخفي يعني جهل به عيب، بر اساس قانون مدني، عيبي براي مشتري خيار ايجاد مي كند كه مخفي و در حين عقد موجود باشد منظور از مخفي بودن عيب، اين است كه مشتري در حين عقد علم به عيب نداشته باشد اعم از اين كه عيب واقعا مخفي بوده يا اين كه آشكار بوده و مشتري متوجه آن نشده باشد.
بنابراين كاهلي خريدار در آزمايش و وارسي مبيع مانع از استناد او به عيبي كه پنهان مانده نيست.
✅ حقوق مدنی نکته1280
زمان ايجاد خيار عيب:
 قبل از تسليم ⇜به منزله عيبي است كه در حين عقد موجود بوده فلذا خيار عيب ايجاد مي گردد.
 بعد از تسليم ⇜ اصولا خيار ايجاد نمي شود، اما استثنائا در دو مورد ذيل خيار عيب ايجاد مي گرد:
• عيب حادث پس از تسليم در زمان خيار مختص مشتري
• عيب حادث ناشي از عيب سابق
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1279
در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی،نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1280
متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع دو نکته قبل، می تواند طبق مقررات اعتراض کند،هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.در این مورد،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه،دادگاه تجدید نظر استان است.
✅ حقوق جزا نکته1279
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات تعزیر و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد ، از درجه بالاتر محسوب می شود
✅ حقوق جزا نکته1280
در صورت تعدد مجازاتها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک است . همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند های هشت گانه مجازات های تعزیری مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود
✅اصول فقه نکته 1069
مقدمه خارجی خود بر دو گونه تقسیم می شود: شرط عقلی و شرط شرعی. شرط عقلی، به شرایط و مقدماتی گفته می شود که انجام کار، عقلاً و در عالم تکوین بر آن متوقف باشد؛مانند انجام مسافرت برای به جای آوردن حج. ولی شرط شرعی شرطی است که عقل به تنهایی نمی تواند توقف انجام کار بر آن را درک کند ولی انجام صحیح عمل از دیدگاه شرع، مشروط به آن شرط است. مثلاً انجام نماز به صورت صحیح، مشروط به پاکی بدن و لباس، وضو داشتن و قرار گرفتن نمازگزار در جهت قبله است.
✅ حقوق تجارت نکته1279
⍇دعاوی مالی
❋دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آن¬ها
❋دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)
❋دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
❋دعوای ابطال ظهر نویسی چک
❋دعوای ابطال سند در وجه حامل
❋دعوای مطالبه سهم الشرکه
✅ حقوق تجارت نکته1280
⍇دعاوی غیر مالی
❋دعوای استرداد چک
❋دعوای اثبات سوابق بیمه
❋دعوای اثبات سوابق بیمه
❋دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع
❋دعوای ورشکستگی تاجر
❋دعوای انحلال شرکت تجاری
❋ دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
❋ دعوای انحلال شرکت تجاری
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1279
سابقه اظهارنظر در صورتی جزء جهات رد محسوب می شود که اظهارنظر در موضوع و ماهیت دعوا صورت گرفته باشد. اگر سابقا شخص به عنوان دادرس یا داور به دعوا رسیدگی کرده باشد، صدور قرار از قبیل عدم صلاحیت یا رد دعوا اظهارنظر در موضوع تلقی نمی شود تا بتوان آن را موجب رد دادرس دانست.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1280
شکایت انتظامی علیه قاضی حتی اگر منتهی به محکومیت وی شده باشد، قانوناّ جزء جهات رد به شمار نمی رود.
✅ حقوق مدنی نکته1281
مسئوليت عيوب زير به عهده بايع است:
• عيب موجود در مبيع به هنگام عقد
• عيب حادث در مبيع پس از عقد و قبل از تسليم
• عيب حادث در مبيع پس از تسليم و در زمان خيار مختص مشتري
✅ حقوق مدنی نکته1282
ضمانت اجراهاي خيار عيب:
حق فسخ معامله
مطالبه ارش
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1281
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک،حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود.وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1282
هرگونه دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
✅ حقوق جزا نکته1281
در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست
✅ حقوق جزا نکته1282
مجازات اشخاص حقوقی ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود
✅اصول فقه نکته 1070
شرط شرعی خود بر سه گونه است: شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخَّر.

شرط متقدم، شرطی است که از جهت زمانی، مقدم بر واجب باشد مانند گرفتن وضو که شرط نماز است و از نظر زمانی باید پیش از شروع نماز، محقق شود(همان، ص159). شرط مقارن، آن است که وقت آن همزمان با انجام واجب باشد مانند طهارت بدن و رو به قبله بودن در هنگام نماز. به این معنا که این دو شرط از آغاز تا پایان نماز لازم است(همان). شرط متأخَّر آن است که زمان آن، پس از زمان عمل باشد مانند اجازه مالک در بیع فضولی، بنا بر اینکه کاشف از صحت بیع از هنگام انعقاد عقد بیع باشد نه ناقل.
✅ حقوق تجارت نکته1281
اینکوترمز Incoterms ⤆ معاهدات تجاری بین المللی
✅ حقوق تجارت نکته1282
EXW مخفف EX Works ⇦ به معنی تحویل در محل کارخانه
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1281
ایراد رد دادرس تنها ایرادی است که هم به وسیله خواهان و هم به وسیله خوانده قابل طرح است برخلاف بقیه ایرادات که تنها از سوی خوانده قابل طرح است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1282
ایراد رد دادرس جنبه ی آمره دارد نه تنها طرفین حق طرح ایراد را دارند بلکه خود دادرس نیز در صورت پی بردن به یکی از جهات رد دادرس باید به آن توجه نموده و از رسیدگی به آن دعوا امتناع کند.
✅ حقوق مدنی نکته1283
در بعضي موارد فقط ارش قابل مطالبه بوده و حق فسخ وجود ندارد:
• تلف شدن مبيع در نزد مشتري
• انتقال مبيع به ديگري، اين انتقال يا ارادي است يا قهري
o در انتقال ارادي حق فسخ از بين مي رود.
o در انتقال قهري،‌ حق فسخ از بين نمي رود. ورثه امكان فسخ معامله را خواهند داشت. با اين وجود، ورثه در اعمال حق فسخ يا مطالبه ارش بايستي اتفاق نظر داشته باشند. بدين معنا كه يا همگي مطالبه ارش نمايند يا همگي عقد را فسخ كنند. در اينجا تبعيض راه ندارد.
• حدوث تغيير در مبيع اعم از اين كه عمدي باشد يا در اثر حوادث قهري
• حدوث عيب جديد در مبيع پس از قبض اصولا موجب سقوط حق فسخ است، مگر آن كه:
o عيب جديد در زمان خيار مختص مشتري حادث شده باشد
o يا عيب جديد ناشي از عيب سابق (عيب موجود در حين عقد) باشد.
⇦ در دو مورد (استثناي) بالا، مشتري هم حق فسخ دارد و هم حق مطالبه ارش.
✅ حقوق مدنی نکته1284
اگر عيب اضافي و حادث بعد از عقد رفع شود مانع از فسخ عقد به استناد عيب سابق نيست.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1283
چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت قرار دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1284
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشورمربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده (302) ق.ا.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود.
✅ حقوق جزا نکته1283
چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود
✅ حقوق جزا نکته1284
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود
✅اصول فقه نکته 1071
برخی اصولیان در امکان شرط متأخَّر تردید نموده یا آن را انکار کرده اند. همان گونه که شرط عقلی، جزئی از علت تامه برای تحقق ذی المقدمه است و برای تحقق معلول(ذی المقدمه) تمام اجزای علت باید پیش از تحقق معلول، تحقق یابند در شرط شرعی هم وضع چنین است و لذا شرط متأخَّر امکان ندارد(همان).
✅ حقوق تجارت نکته1283
FCA مخفف Free CArrier ⇦ به معنی تحویل به حمل کننده
✅ حقوق تجارت نکته1284
CIP مخفف Carriage and Insurance Paid to ⇦ به معنی کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا …
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1283
قضات دیوان عالی کشور مشمول جهات رد دادرس نمی شوند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1284
هرگاه دعوایی مطرح شود و خوانده مدعی باشد که این دعوا واهی و بی اساس است در این صورت خوانده می تواند از دادگاه درخواست نماید که رسیدگی به دعوای خواهان را منوط به دادن تأمین کند. در این حالت دادگاه برای جبران خسارات ناشی از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است در نهایت به پرداخت آن محکوم گردد، تأمین اخذ می نماید. چنانچه این درخواست پذیرفته شود تا زمان پرداخت مانعی بر سر راه رسیدگی به دعوا قرار می گیرد.
✅ حقوق مدنی نکته1285
هر گاه در يك عقد چند چيز فروخته شود و بعضي از آن ها معيوب درآيد (تعدد مبيع):
• اگر قيمت هر يك جداگانه تعيين شده باشد: مشتري مي تواند معامله را نسبت به مبيع معيوب فسخ نموده و يا مطالبه ارش نمايد
• اگر قيمت هر يك جداگانه تعيين نشده باشد بلكه قيمت به طور مجموع تعيين شده باشد: فسخ عقد نسبت به مبيع معيوب ممكن نيست زيرا تبعيض در معامله به زيان طرف مقابل ممكن نيست مگر به رضاي او. بنابراين مشتري يا بايد تمام معامله را فسخ كند يا تمام آن را نگه داشته و ارش مطالبه نمايد.
✅ حقوق مدنی نکته1286
اگر بايع يك نفر بوده و مشتريان متعدد باشند (تعدد مشتري) و مبيع معيوب در آيد:

در اين حالت تبعيض در معامله به زيان بايع ممكن نيست مگر با رضاي او. بنابراين فسخ عقد توسط يكي از مشتريان و مطالبه ارش توسط ديگري ممكن نخواهد بود، بلكه براي فسخ معامله اتفاق نظر مشتريان لازم است. اگر اتفاق نظر مبني بر فسخ وجود نداشته باشد، هر كدام فقط حق مطالبه ارش نسبت به سهم خويش خواهند داشت.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1285
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده(307) ق.ا.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1286
شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.
✅ حقوق جزا نکته1285
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد
✅ حقوق جزا نکته1286
در مورد مسئولیت اشخاص حقوق در جرایم رایانه ای توجه به ماده 747 کتاب تعزیرات ق.م.ا مفید خواهد بود
✅اصول فقه نکته 1072
1.مقدمه شرعی: مقدمه ای است که در آن وابستگی و توقف بین دو چیز را شرع تعیین کرده است.
2.مقدمه قانونی: مقدمه ای است که در آن وابستگی و توقف بین دو چیز را قانون تعیین کرده است.
3. مقدمه عقلی: مقدمه ای است که در آن توقف چیزی را بر دیگری عقل درک می کند.
4. مقدمه عادی: گاهی رفتار مردم چنین است که برای انجام کاری، قبلا کار دیگری را انجام می دهند بدون اینکه عقلا یا شرعاً یا قانوناً بین آن دو وابستگی و توقفی وجود داشته باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1285
DAF مخفف Delivered At Frontier ⇦ به معنی تحویل در مرز
✅ حقوق تجارت نکته1286
DES مخفف Delivery Ex Ship ⇦ به معنی تحویل در کشتی
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1285
خوانده برای درخواست تأمین دعوای واهی تا پایان جلسه اول دادرسی مهلت دارد و از آنجایی که این ایراد چنبه ی آمره ندارد دادگاه نمی تواند رأساً مبادرت به اخذ تأمین از خواهان نماید، پس مستلزم ایراد خوانده است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1286
تشخیص واهی بودن دعوا به عهده ی دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال و قوت و ضعف ادله ی خواهان آن را تعیین می کند.
✅ حقوق مدنی نکته1287
اگر بايع متعدد و مشتري يك نفر باشد و مبيع معيوب درآيد (تعدد بايع):
در اين حالت مشتري مي تواند عقد را نسبت به سهم يكي از فروشندگان فسخ نموده و نسبت به سهم ديگري از او مطالبه ارش نمايد، چنين حالتي مستلزم تبعيض به زيان بايع نيست زيرا از قبل حالت شركت نسبت به مبيع وجود داشته و با فسخ قسمتي از عقد تغييري از اين حيث ايجاد نمي شود، جز آن كه مشتري با فروشنده اي كه معامله در سهم او فسخ شده، در مبيع شريك مي شود.
✅ حقوق مدنی نکته1288
اگر وجود عيب به نحوي باشد كه مورد معامله را از ماليت ساقط كرده باشد، عقد به لحاظ فقدان يكي از شرايط صحت معامله (ماليت داشتن مورد معامله)، باطل خواهد بود و اگر چنين وضعيتي فقط نسبت به قسمتي از مبيع وجود داشته باشد، عقد نسبت به همان قسمت باطل بوده و مشتري مي تواند قسمت صحيح عقد را به استناد خيار تبعض صفقه فسخ نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1287
کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1288
بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم،حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی استان کنترل کند.
✅ حقوق جزا نکته1287
اعمال مجازات تکمیلی اختیاری است ؛ دادگاه مکلف است در صورت اعمال این نوع مجازات ، آن را در حکم خود قید کند
✅ حقوق جزا نکته1288
اعمال مجازات تکمیلی در جرایم عمدی یا غیر عمدی تعزیری درجه 1 تا 6 و حدود و قصاص ممکن است
✅اصول فقه نکته 1073
علت تامه: هر گاه چیزی بوجود آورنده چیز دیگری باشد آن دو را علت و معلول گویند. موجد را علت و آنچه را ایجاد کرده معلول گویند.مثلا عقد ازدواج علت به وجود آمدن رابطه زوجیت بین زن و شوهر است. هرگاه همه مقتضیات وجود چیزی فراهم باشد و مانعی نیز در کار نباشد(مقتضی موجود و مانع مفقود) می گویند علت تامه وجود آن چیز حاصل است و معلول یا ذی‌المقدمه نیز حتما موجود خواهد بود. زیرا انفکاک معلول از علت، معقول نیست.
✅ حقوق تجارت نکته1287
DEQ مخفف Delivery Ex Quai ⇦ به معنی تحویل در اسکله
✅ حقوق تجارت نکته1288
DDU مخفف Delivered Duty Unpaid ⇦ به معنی حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشده
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1287
استناد به ایراد تأمین دعوای واهی در همه ی دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری و امور حسبی امکان پذیر است مگر در موارد زیر:
• دعوا مستند به سند رسمی باشد.
• دعوا مستند به برات یا سفته یا چک باشد.
• دعوا علیه متوقف یا تاجر ورشکسته باشد.
• مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر نموده باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1288
اگر دادگاه ایراد را بپذیرد قرار تأمین صادر و در آن نوع تأمین (وجه نقد یا ملک ثبت شده) میزان تأمین (معمولاً 10 تا 20 درصد ارزش واقعی خواسته) و مهلت سپردن آن (موعد قضایی منوط به نظر دادگاه) را مشخص می کند.
✅ حقوق مدنی نکته1289
خيار عيب پس از علم به آن فوري است. در اين كه آيا تاخير در اعمال خيار، حق فسخ معامله را ساقط مي كند يا موجب سقوط حق مطالبه ارش نيز هست اختلاف نظر وجود دارد:
برخي فوريت را مخصوص حق فسخ مي دانند و برخي مانند دكتر كاتوزيان نيز تاخير را موجب سقوط هر دو اختيار مي دانند.
✅ حقوق مدنی نکته1290
شرط تبري از عيوب:
اگرچه قانونا مسئوليت عيوب احتمالي مبيع كه در زمان عقد وجود داشته بر عهده بايع است،‌ ليكن ممكن است در ضمن عقد بيع بايع شرط نمايد كه مسئوليتي نسبت به عيوب احتمالي مبيع ندارد. به عبارت ديگر بايع اعلام مي دارد كه اين مبيع با همه عيوب احتمالي آن فروخته مي شود و مسئوليتي از جهت عيوب آن متوجه اينجانب نخواهد بود. به اين شرط،‌ شرط تبري از عيوب گفته مي شود كه نوعي شرط عدم مسئوليت است و از نظر حقوقي معتبر تلقي مي گردد. لذا اگر در چنين حالتي،‌ مبيع معيوب درآيد مشتري حق فسخ معامله يا مطالبه ارش را نخواهد داشت.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1289
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله ی وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد.در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1290
پس از وصول مراسلات پستی مذکور در نکته قبل، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند.استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیا مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.
✅ حقوق جزا نکته1289
در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و در دیات اعمال مجازات تکمیلی ممکن نیست
✅ حقوق جزا نکته1290
مصادیق مجازات تکمیلی به طور حصری در قانون پیش بینی شده است
✅اصول فقه نکته 1074
مقتضی: علتی که آماده تأثیر باشد ولی مانعی آن را از کار انداخته باشد. مثلا عقد، علت تحقق ازدواج است ولی اگر بین زوجه و دیگری علقه زوجیت وجود داشته باشد، عقد نکاح از تأثیر باز می ماند و علت بصورت مقتضی در می آید.
✅ حقوق تجارت نکته1289
دی.دی.پی DDP مخفف Delivered Duty Paid ⇦ به معنی حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده.
✅ حقوق تجارت نکته1290
سی.اند.افC&F ⇦ فقط بهای کالا در مبدأ به اضافه هزینه‌های بسته‌بندی و کرایه تا بندر مقصد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1289
قرار به خواهان ابلاغ می شود و اگر طرف مهلت مقرر تأمین را پرداخت کرد رسیدگی به دعوا که متوقف شده بود ادامه پیدا می کند و در غیر این صورت قرار رد دادخواست به وسیله ی دادگاه صادر می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1290
اگر دادگاه تشخیص داد که شرایط ایراد تأمین دعوای واهی وجود ندارد، قرار رد درخواست صادر می کند.
✅ حقوق مدنی نکته1289
خيار عيب پس از علم به آن فوري است. در اين كه آيا تاخير در اعمال خيار، حق فسخ معامله را ساقط مي كند يا موجب سقوط حق مطالبه ارش نيز هست اختلاف نظر وجود دارد:
برخي فوريت را مخصوص حق فسخ مي دانند و برخي مانند دكتر كاتوزيان نيز تاخير را موجب سقوط هر دو اختيار مي دانند.
✅ حقوق مدنی نکته1290
شرط تبري از عيوب:
اگرچه قانونا مسئوليت عيوب احتمالي مبيع كه در زمان عقد وجود داشته بر عهده بايع است،‌ ليكن ممكن است در ضمن عقد بيع بايع شرط نمايد كه مسئوليتي نسبت به عيوب احتمالي مبيع ندارد. به عبارت ديگر بايع اعلام مي دارد كه اين مبيع با همه عيوب احتمالي آن فروخته مي شود و مسئوليتي از جهت عيوب آن متوجه اينجانب نخواهد بود. به اين شرط،‌ شرط تبري از عيوب گفته مي شود كه نوعي شرط عدم مسئوليت است و از نظر حقوقي معتبر تلقي مي گردد. لذا اگر در چنين حالتي،‌ مبيع معيوب درآيد مشتري حق فسخ معامله يا مطالبه ارش را نخواهد داشت.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1289
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله ی وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد.در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1290
پس از وصول مراسلات پستی مذکور در نکته قبل، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند.استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیا مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.
✅ حقوق جزا نکته1289
در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و در دیات اعمال مجازات تکمیلی ممکن نیست
✅ حقوق جزا نکته1290
مصادیق مجازات تکمیلی به طور حصری در قانون پیش بینی شده است
✅اصول فقه نکته 1074
مقتضی: علتی که آماده تأثیر باشد ولی مانعی آن را از کار انداخته باشد. مثلا عقد، علت تحقق ازدواج است ولی اگر بین زوجه و دیگری علقه زوجیت وجود داشته باشد، عقد نکاح از تأثیر باز می ماند و علت بصورت مقتضی در می آید.
✅ حقوق تجارت نکته1289
دی.دی.پی DDP مخفف Delivered Duty Paid ⇦ به معنی حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده.
✅ حقوق تجارت نکته1290
سی.اند.افC&F ⇦ فقط بهای کالا در مبدأ به اضافه هزینه‌های بسته‌بندی و کرایه تا بندر مقصد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1289
قرار به خواهان ابلاغ می شود و اگر طرف مهلت مقرر تأمین را پرداخت کرد رسیدگی به دعوا که متوقف شده بود ادامه پیدا می کند و در غیر این صورت قرار رد دادخواست به وسیله ی دادگاه صادر می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1290
اگر دادگاه تشخیص داد که شرایط ایراد تأمین دعوای واهی وجود ندارد، قرار رد درخواست صادر می کند.
✅ حقوق مدنی نکته1291
اگر بايع با انجام عملياتي فريبنده عيب مبيع را مخفي نمايد براي مشتري خيار تدليس ايجاد مي گردد و شرط تبري از عيوب موجب سقوط خيار تدليس نمي گردد زيرا مقررات مربوط به اين خيار براي منع از فريبكاري بوده و آمره مي باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1292
تدليس به معناي تاريك ساختن و مبهم كردن است. بنابراين هر گاه عملياتي بر روي مورد معامله انجام شود تا بر خلاف واقع آن را داراي وصفي مطلوب جلوه دهد يا بالعكس عيب آن را بپوشاند و اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد وي مي تواند به استناد خيار تدليس معامله را فسخ نمايد بنابراين براي تحقق اين خيار انجام عمليات فريبكارانه بر روي مورد معامله ضروري است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1291
موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان،به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود .در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1292
مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد.
✅ حقوق جزا نکته1291
منع از اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب ، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید
✅ حقوق جزا نکته1292
منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است
✅اصول فقه نکته 1075
سبب: مقدمه ای است که ذاتاً می تواند مؤثر واقع شود ولی به شرط اینکه عوامل مساعد برای تأثیر موجود باشد. مثلا قرابت سبب وجوب انفاق است اما به شرطی که شخص متمکن و خویشاوند، فقیر باشد.
✅ حقوق تجارت نکت1291
سفرCFR مخفف⇦ Cost And Freight به معنی هزینه و کرایه حمل
✅ حقوق تجارت نکته1292
سی.ای.اف(سیف) C.I.F ⇦سیف به معنای بهایِ تمام شده کالا در مرکزِ کشور مقصد است که تشکیل می‌شود از بهای کالا در شهر مبدأ، هزینه بسته‌بندی، کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1291
اگر دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص داد و قرار تأمین صادر نمود ولی در نهایت معلوم شد که منظور خواهان از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه ی دادرسی به نفع دولت محکوم کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1292
اگر شخصی که تبعه ایران نمی باشد علیه یک شخص ایرانی دعوایی اقامه نماید در این صورت خوانده ی ایرانی می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی درخواست نماید که دادگاه رسیدگی به دعوای خواهان را به سپردن تأمین از جانب او موکول کند، به این ایراد خوانده اصطلاحاً ایراد تأمین اتباع بیگانه گفته می شود.
✅ حقوق مدنی نکته1293
شرايط ايجاد خيار تدليس:
• انجام عمليات فريبنده بر روي مورد معامله پيش از عقد به منظور ترغيب طرف به انعقاد معامله
• فريب خوردن طرف در اثر عمليات انجام شده و اقدام وي به انعقاد عقد
✅ حقوق مدنی نکته1294
در اين كه آيا اين عمليات فريبكارانه بايد توسط طرف معامله صورت گرفته باشد تا موجب ايجاد خيار تدليس شود يا اقدام شخص ثالث نيز چنين اثري دارد اختلاف نظر است از ظاهر ماده 439 ق.م. چنين بر مي آيد كه عمليات فريب بايد توسط طرفين صورت گرفته باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1293
متخلف از مقرره مذکر در نکته قبل، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1294
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند.در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند.
✅ حقوق جزا نکته1293
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چکو انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است
✅ حقوق جزا نکته1294
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است
@fazel95
✅اصول فقه نکته 1076
اقسام شرط و شرح آن از قرار زیر است:
الف) شرط اصولی: مقدمه ای که وجودش در ایجاد ذی‌المقدمه تأثیر زیادی ندارد ولی اگر وجود نداشته باشد، حتما موجب بوجود نیامدن ذی‌المقدمه می شود. مثلا مستند به ماده 1043 ق.م نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده متوقف بر اذن پدر و جد پدری اوست، اذن ولی شرط نکاح است ولی بدیهی است که این امر ازدواج را بوجود نمی آورد.
ب) شرط در لغت: به معنای الزام و التزام است.
ج) شرط ادبی: جمله ای است که همراه با حروف شرط آورده می شود و بعد از آن جواب یا جزای شرط آورده می شود. مانند ماده 1024ق.م.
د) شرط در حقوق و فقه: گاهی در حقوق و فقه، شرط به معنای تعهد تبعی و فرعی است که در ضمن یک عقد بوجود آید. مثلا هر گاه در عقد نکاح زن شرط کند که شوهرش اجازه دهد دختری را که از شوهر قبلی دارد همراه خود به خانه شوهر دوم ببرد و مخارجش به عهده شوهر دوم باشد و او نیز قبول کند. این را می گویند شرط ضمن العقد و تعهدی است که به تبع نکاح به عمل آمده است. تعهدی فرعی و تبعی.
✅ حقوق تجارت نکته1293
اف.آ.اس F.A.S مخفف Free Alongside Ship ⇦ تحویل در کنار کشتی با ذکر نام بندر مبدأ
✅ حقوق تجارت نکته1294
سی.اف C.F ⇦ قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1293
هدف از اخذ تأمین آن است که چنانچه بعداً در اصل دعوا رأی قطعی به ضرر خواهان و به نفع خوانده ی ایرانی صادر شدد طرف ایرانی بتواند خساراتی که در اثر دادرسی بر او تحمیل شده مشتمل بر حق الوکاله و هزینه ی دادرسی را از محل تأمین مأخوذه مطالبه نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1294
اصولاً در همه ی دعاوی امکان استناد به این ایراد وجود دارد مگر در دعاوی زیر:
• در صورت معامله متقابل.
• در دعاوی مستند به برات و سفته و چک.
• دعوای متقابل.
• دعاوی مستند به اسناد رسمی.
• دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شوند.
✅ حقوق مدنی نکته1295
خيار تدليس اختصاص به يك طرف ندارد. هر طرف كه تدليس نمايد طرف مقابل داراي خيار تدليس است.
✅ حقوق مدنی نکته1296
خيار تدليس در فرضي ايجاد مي شود كه مورد معامله عين معين يا در حكم آن باشد. زيرا انجام عمليات فريبنده بر روي مال كلي قابل تصور نيست.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1295
در خصوص نکته قبل نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1296
هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند.
✅ حقوق جزا نکته1295
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است
✅ حقوق جزا نکته1296
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود
✅اصول فقه نکته 1077
عدم مانع: گاهی مقدمه ای چنان است که وجودش ذی‌المقدمه را از بین می برد، از این مقدمه به «عدم مانع» تعبیر شده است. مثلا جمع بین دو خواهر، مانع انعقاد عقد خواهر زن است؛ وجود چنین مقدمه ای مانع ذی‌المقدمه می شود و برای تحقق بخشیدن به ذی‌المقدمه لازم است که چنین مقدمه ای را قبلا از بین برد.
✅ حقوق تجارت نکته1295
اصطلاح (Free on Board) F.O.B یا F.O.T Free on Truck یا Free on rail F.O.R و نظیر آن منظور این است که فروشنده کالا را در مبدأ تحویل خریدار می‌دهد و کرایه حمل به عهده خریدار است. در صورتی که کالا با کشتی حمل شود اصطلاح F.O.B به کار می‌رود (تحویل روی کشتی)، در صورتی¬که کالا با کامیون حمل شود اصطلاح F.O.T بکار می رود، در صورتی که اصطلاح F.O.R استفاده شود کالا با قطار حمل خواهد شد.
✅ حقوق تجارت نکته1296
تاجر شخصی است که شغل معمولی وی معاملات تجاری (معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت) باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1295
نه تنها در مرحله بدوی خواهان تبعه ی بیگانه با اجتماع شرایط و به درخواست خوانده ی ایرانی باید تأمین بدهد بلکه در مرحله ی تجدیدنظر نیز اگر تجدیدنظرخواه بیگانه باشد تجدیدنظر خوانده ی ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید. در این صورت بهتر است که تجدیدنظر خوانده ی ایرانی در لایحه ی جوابیه ی خود درخواست تأمین نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1296
اگر خواهان یک دعوا خود را ایرانی معرفی نماید سپس در جریان دادرسی تابعیت ایرانی از او سلب شود خوانده ی ایرانی می تواند در اولین جلسه ای که پس از حدوث این وضعیت ایجاد خواهد شد درخواست تأمین نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1297
خيار تدليس از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي است. به اين معنا كه نمي توان به موجب شرط ضمن عقد اين خيار را ساقط نمود لذا شرط سقوط همه خيارات (اسقاط كافه خيارات) در ضمن عقد، موجب سقوط خيار تدليس نخواهد شد زيرا چنين امري به منزله تجويز فريبكاري بوده و نظم عمومي مخالف است.
✅ حقوق مدنی نکته1298
خيار تبعض صفقه، در فرضي ايجاد مي شود كه عقد نسبت به قسمتي از مبيع به علتي باطل باشد و مشتري در حين عقد بر اين امر جاهل باشد.
همچنين، اين خيار در فرضي هم كه عقد نسبت به قسمتي از مبيع منفسخ مي گردد (مانند تلف قسمتي از مبيع قبل از تسليم)، براي مشتري نسبت به قسمت باقيمانده ايجاد مي گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1297
بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1298
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند.
✅ حقوق جزا نکته1297
مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید
✅ حقوق جزا نکته1298
چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد
✅اصول فقه نکته 1078
مُعِدّ: مقدمه ای است که تأثیر کمی برای وجود ذی‌المقدمه دارد و می توان گفت زمینه وجودی آن را فراهم می کند بدون اینکه اثری در وجود آن داشته باشد. مثل گواهی تندرستی زوج در عقد نکاح.
✅ حقوق تجارت نکته1297
شغل معمولی یعنی هدف از انجام آن شغل، امرار معاش است.
✅ حقوق تجارت نکته1298
کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به اعمال تجاری دارد⇦ تاجر است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1297
وقتی با رعایت شرایط فوق الذکر خوانده یا تجدیدنظر خوانده ی ایرانی درخواست تأمین کرده باشد و دادگاه وجود شرایط لازم را احراز نماید یک قرار تأمین صادر کرده و در آن نوع تأمین، میزان تأمین و مهلت سپردن آنرا مشخص می کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1298
نوع تأمین می تواند وجه نقد یا ملک ثبت شده باشد. میزان تأمین باید تا حدی باشد که خسارات دادرسی را پوشش دهد. مهلت سپردن تأمین هم یک موعد قضایی است که دادگاه به تشخیص خود مشخص می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته1299
خيار تبعض صفقه مخصوص عين معين نيست، و در عين كلي نيز راه دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1300
خيار تبعض صفقه تنها در مورد مبيع نيست، ‌اگر قسمتي از ثمن نيز باطل باشد خيار ايجاد مي گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1299
در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1300
در خصوص نکته قبل اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
✅ حقوق جزا نکته1299
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار ، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند . این تشدید مجازات تکمیلی الزامی است
✅ حقوق جزا نکته1300
بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی ، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند . این تخفیف مجازات تکمیلی اختیاری است .
✅اصول فقه نکته 1079
علت و علامت: هر گاه ارتباط بین دو چیز، طبیعی یا عقلی باشد آنها را علت و معلول گویند مثل قرابت و نفقه یا قرابت نزدیک و حرمت نکاح یا قرابت و ارث. ولی هر گاه ارتباط بین دو چیز، جعلی و قراردادی از ناحیه شرع یا قانونگذار باشد مقدمه را علامت گویند مثل ارتباط بین حلول وقت و صحت نماز، رو به قبله ایستادن برای صحت نماز و امثال اینها.
✅ حقوق تجارت نکته1299
دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد:
1-معیار شخصی: بر¬اساس این معیار، شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود.
2-معیار موضوعی: معیار شناسایی، انجام عمل تجاری توسط تاجر می باشد.
به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون تجارت قانون گذار سیستم مختلط شخصی- موضوعی را پذیرفته است
✅ حقوق تجارت نکته1300
اعمال تجاری تقسیم می شوند به:
1-اعمال تجاری ذاتی یا مطلق⇦ این گونه اعمال تجاری ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل تأثیری در ماهیت این اعمال ندارد و عبارتند از: فعالیت تولیدی، توزیعی، خدماتی و پشتیبانی(بیمه و بانکداری).
❋برخی از این اعمال باید در قالب مؤسسه انجام شود مانند: تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی، تصدی به نمایشگاه های عمومی.
2-اعمال تجاری حکمی یا تشبیهی⇦ اعمال تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و بر¬اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری ذاتی، تجارتی نیستند، لیکن قانون¬گذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آن¬ها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد و عبارتند از: معاملات برواتی و معاملات شرکت های سهامی.
3-اعمال تجاری تبعی⇦ به اعمالی گفته می‌شود که ذاتاً مدنی است ولی تجارتی تلقی می‌شود چرا که به وسیله تاجر انجام می‌گیرد و عبارتند از: ☑️ کلیه معاملات شرکت های تجاری ☑️ معاملات بین تجار و کسبه مگر آن¬که معلوم شود برای امور تجاری نبوده است ☑️ معاملات بین تاجر و غیر تاجر به منظور رفع نیازهای تجاری ☑️ معاملات نماینده شخص تاجر برای امور تجاری تاجر.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1299
قرار تأمین به خواهان بیگانه ابلاغ می شود اگر در مهلت مقرر تأمین مورد نظر را به صندوق دادگستری بسپارد به دعوای او رسیدگی می شود و در غیر این صورت دادگاه به درخواست طرف ایرانی قرار رد دادخواست صادر می نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1300
برای تشکیل جلسه دادرسی مقدماتی لازم است که در اصطلاح موجبات مقدماتی دادرسی نامیده می شوند، چنانچه هریک از این موجبات فراهم نباشند تشکیل جلسه دادرسی ممنوع و غیر قانونی خواهد بود. این موجبات عبارتند از:
• حضور متصدی دادگاه.
• کامل بودن دادخواست از جهت شرایط شکلی.
• حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها یا حداقل احراز صحت ابلاغ.
• رعایت حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ و روز جلسه.
✅ حقوق مدنی نکته1301
خيار تبعض صفقه در هر عقد لازم معوضي كاربرد دارد و تنها مختص بيع نيست.
✅ حقوق مدنی نکته1302
در فرضي كه بطلان قسمتي از عقد معلوم شده باشد و خيار تبعض صفقه ايجاد مي شود، مشتري مي تواند عقد را در قسمت صحيح نگه داشته و قسمتي از ثمن كه مربوط به معامله باطل بوده را مطالبه نمايد يا عقد را در قسمت صحيح فسخ نموده و تمام ثمن را مسترد دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1301
اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند ازمیان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1302
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند.
✅ حقوق جزا نکته1301
اعمال مجازات تبعی الزامی است و در حکم قید نمی شود
✅ حقوق جزا نکته1302
اعمال مجازات های تبعی پس از صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای آن حکم یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ممکن است
✅اصول فقه نکته 1080
علت و حکمت: گاهی بین مقدمه و ذی المقدمه ملازمه عقلی است بدین معنا که جدایی ذی المقدمه از مقدمه ممکن نیست. چنین مقدمه ای را علت گویند مثل زوجیت دائمی که علت توارث زوجین از یکدیگر است و مانند رابطه بین نیروی محرکه و حرکت. ولی گاهی جدایی ذی المقدمه از مقدمه ممکن است. در این صورت مقدمه را حکمت خوانند. مصالح موجود در اعمال از این قبیل است. مثلا جلوگیری از اختلاط نسب را علت تأسیس عده طلاق دانسته اند ولی اگر در موردی بدانیم که مسلما حملی در بین نیست نمی توان گفت عده لازم نمی باشد مانند طلاق زنی که بچه دار نمی شود یا شوهر او عقیم است و مانند طلاق زنی که مدتها با شوهر خود متارکه کرده باشد یا مباشرتی نداشته باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1301
اعمال تجارتی بر¬اساس ماده 2 قانون تجارت عبارتند از:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
تصدی به حمل ونقل به هر نحوی که باشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
تصدی به هر قسم تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
✅ حقوق تجارت نکته1302
مفهوم تصدی با دو عنصر مفهوم پیدا می کند: در قالب موسسه یا بنگاه باشد + تکرار شود
دلالی
حق¬العمل¬کاری
عاملی
عملیات بانکی
10-عملیات صرافی
عملیات بیمه
معاملات برواتی←←←اعمال حقوقی که روی برات صورت می¬گیرد را عملیات برواتی می گویند.
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
کشتی سازی
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1301
حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ و روز جلسه اصولا 5 روز است اما اگر ابلاغ از طریق انتشار آگهی صورت گرفته باشد حداقل فاصله یک ماه است. اگر خوانده مقیم خارج از کشور باشد فاصله قانونی بین ابلاغ و جلسه دو ماه است و اگر دعوت شهود به دادگاه موضوع ابلاغیه است حداقل فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی یک هفته می باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1302
اگر حداقل فاصله زمانی میان ابلاغ تا روز جلسه رعایت نشود و خوانده در جلسه حاضر نشده باشد به لحاظ عدم رعایت فاصله مزبور تشکیل جلسه قانونا ممکن نیست اما اگر وی در جلسه حاضر شده و به این امر اعتراض ننماید دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند.
✅ حقوق مدنی نکته1303
خيار تخلف شرط (خيار اشتراط) خياري است كه در اثر تخلف از شروط ضمن عقد براي مشروط له ايجاد مي گردد:
⟡ تخلف از شرط صفت: هر گاه وجود وصفي راجع به كميت يا كيفيت مورد معامله در عقد شرط شده باشد و مورد معامله عين معين يا در حكم آن باشد، سپس معلوم گردد كه وصف مشروط را نداشته، مشروط له مي تواند عقد را فسخ نمايد.
⟡ تخلف از شرط فعل: در صورتي حق فسخ ايجاد مي كند كه اجبار مشروط عليه به انجام شرط ممكن نبوده و مفاد شرط قابل انجام به وسيله ديگري نيز نباشد.
⟡ تخلف از شرط نتيجه: عدم تحقق نتيجه مورد نظر موجب بطلان شرط نتيجه و ايجاد حق فسخ براي مشروط له است.
✅ حقوق مدنی نکته1304
خيار تخلف از شرط صفت در كلي راه ندارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1303
هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1304
در هر حال دستمزد مزبور در نکته قبل نباید از تعرفه قانونی تجاوز نماید.
✅ حقوق جزا نکته1303
در مورد جرایم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد ، شلاق تعزیری به هر درجه که باشد ، حبس تعزیری درجه 7،6 و 8 و در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات های تبعی ممکن نیست
✅ حقوق جزا نکته1304
محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است
✅اصول فقه نکته 1081
مقدمه وجوب: هرگاه چیزی مقدمه تعلق حکم به وجوب عملی باشد آن را «مقدمه وجوب» گویند(شرط حکم وجوب).
مقدمه وجود یا مقدمه واجب یا مقدمه وجود واجب: منظور آن است که کاری واجب شده، انجام آن متوقف بر امری دیگر باشد(مقدمه اختیاری برای انجام واجب).
مقدمه صحت: مقدماتی که در صحت و درستی ذی‌المقدمه مؤثرند نه در وجوب آنها(شرط صحت ذی المقدمه).
مقدمه علم: گاهی انجام کاری این فایده را دارد که انسان مطمئن شود وظیفه خود را انجام داده است، اگرچه آن کار بطور مشخص و مسلم وظیفه و تکلیف او نبوده است؛ چنین امری را مقدمه علم نامند.
مقدمه نفوذ: مقدماتی در شرع و قانون وجود داردکه نمی توان آن را بطور دقیق جزء یکی از چهار قسم یاد شده دانست، اثر اینگونه مقدمات این است که عقد غیرنافذ را نافذ می کند.
✅ حقوق تجارت نکته1303
اغلب فعالیت های تجاری نیاز به مجوز مخصوص دارند⇦ دلالی، نمایش فیلم، آژانس های مسافرتی، حمل¬ونقل هوایی، تأسیس انبار عمومی
✅ حقوق تجارت نکته1304
در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند 1ماده 2 قانون تجارت، دو نکته مدنظر است: 1- تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر عنوان و هویت مال شود. 2- قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد عمل تجاری نیست حتی اگر بعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری است حتی اگر بعداً آن را نفروشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1303
از آنجایی که بعضی از تکالیف و حقوق خواهان و خوانده مقید به مهلت جلسه اول دادرسی هستند باید تعریف دقیقی از جلسه اول ارائه دهیم. جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد و خوانده امکان و فرصت دفاع پیدا کرده باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1304
تا اولین جلسه ی دادرسی مقطعی است که از تقدیم دادخواست شروع شده و به نخستین نوبتی که در اولین جلسه ی دادرسی به طرف مورد نظر برای ارائه دفاع و پاسخ طرف مقابل داده می شود ختم می گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1305
خيار مايفسد ليومه (م 409 ق.م.):
يكي از شرايط ايجاد خيار تاخير ثمن آن است كه سه روز تمام از زمان انعقاد عقد گذشته باشد اما در مورد بعضي از كالا ها مانند سبزيجات و ميوه سه روز انتظار باعث فساد يا كسر قيمت آن مال مي شود و ديگر فسخ معامله پس از اين وضعيت فايده اي براي بايع ندارد. لذا در اين موارد شروع مدت خيار از زماني است كه اگر بيشتر از آن صبر نماييم مبيع رو به خرابي يا كاهش قيمت مي رود.
✅ حقوق مدنی نکته1306
خيار تفليس (م 380 ق.م.):
تفليس در حقوق كنوني معادل ورشكستگي است نه اعسار. مقصود از مفلس كسي است كه به حكم دادگاه از دخل و تصرف در اموال خويش ممنوع است و چنين وضعيتي براي تاجر ورشكسته ايجاد مي شود. حكم ماده 380 در مورد اشخاص معسر قابل اجرا نخواهد بود زيرا معسر از دخل و تصرف در اموال خويش ممنوع نيست.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1305
کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1306
جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
✅ حقوق جزا نکته1305
در جرایمی که در آن ها مجازات تبعی اعمال می شود مراتب محکومیت هم در پیشینه کیفری محکوم درج می شود و هم در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط
✅ حقوق جزا نکته1306
در جرایمی که در آنها مجازات تبعی اعمال نمی شود ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
✅اصول فقه نکته 1082
مشهور اصولین به وجوب مقدمه مطلقا قائلند. وجدان و عقل آدمی درمی یابد که خواستن آن چیز مستلزم خواستن مقدمه آن نیز خواهد بود. به همین دلیل می گویند مقدمه واجب به حکم عقل واجب است و بحثی عقلی از نوع استلزامات عقلی است.
✅ حقوق تجارت نکته1305
خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار، به شرطی که برای امور تجاری باشد، عمل تجاری محسوب می¬شود.
✅ حقوق تجارت نکته1306
متصدی عملیات حراجی کسی است که اموال را به جای فروش با قیمت از پیش تعیین شده، به فردی می¬فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1305
اگر جلسه دادرسی با درخواست اصحاب دعوا به تاخیر بیفتد، جلسه اول دادرسی همان جلسه ای است که بعد از تاخیر تعیین شده است چرا که خوانده ی دعوا عملا فرصت دفاع پیدا نکرده است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1306
انواع جلسات و اوقات دادرسی عبارتند از:
• جلسه دادرسی عادی یا معمولی.
• جلسه خارج از نوبت.
• وقت فوق العاده.
• وقت احتیاطی یا نظارتی.

✅ حقوق مدنی نکته1307
هر گاه شخصي مالي را به تاجري بفروشد سپس در حالي كه هنوز ثمن پرداخت نشده، تاجر (خريدار) ورشكسته شده و از دخل و تصرف در اموال خويش ممنوع گردد، فروشنده كه در واقع يكي از طلبكاران تاجر ورشكسته است، مي تواند اگر عين مبيع در نزد مشتري (تاجر) موجود است عقد بيع را فسخ نموده و مبيع را مسترد نمايد. به اين حق فسخ در اصطلاح خيار تفليس گفته مي شود با اين وجود بايع مي تواند از فسخ عقد صرفنظر نموده و براي مطالبه ثمن داخل در غرما شود.
✅ حقوق مدنی نکته1308
شرايط ايجاد خيار تفليس:
1. عين مبيع در نزد مشتري موجود باشد
2. ثمن كلي في الذمه باشد (دين باشد) اگر ثمن عين معين باشد، به مجرد عقد بيع مالكيت آن از مشتري به بايع منتقل شده و چنان چه قبل از تسليم ثمن مشتري ورشكسته شود بايع به عنوان مالك ثمن حق دارد تسليم آن را در خواست نمايد و طلبكاران تاجر ورشكسته نسبت به اين مال حقي ندارند.
3. مشتري تاجر بوده و قبل از تاديه ثمن ورشكسته شود
با اجتماع شرايط فوق، بايع مي تواند به استناد خيار تفليس عقد بيع را فسخ نموده و عين مبيع را پس بگيرد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1307
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1308
در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.
✅ حقوق جزا نکته1307
در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود
✅ حقوق جزا نکته1308
در عفو ( خصوصی ) و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد
✅اصول فقه نکته 1083
وجوب مقدمه – بنا بر نظر موافقان آن – وجوب غیری است. بدین معنا که «واجب» اگر اصالتاً و به خاطر خودش مورد امر قرار گرفته و واجب شده باشد «واجب نفسی» نامیده می شود و اگر به خاطر واجب دیگری مورد امر قرار گرفته آن را «واجب غیری» می نامند (اصول فقه کاربردی، ج2، ص155به نقل از: نائینی، فوائد الأصول، ج1، ص220).
✅ حقوق تجارت نکته1307
تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد بود که⇦⇦ اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراج تعلق نداشته باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1308
در مزایده برخلاف حراجی قیمت مبدأ برای کالا تعیین می¬گردد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1307
جلسه دادرسی عادی جلسه ایست که با دعوت قبلی اصحاب دعوا و به منظور رسیدگی به ادعاها و دلایل طرفین تشکیل می شود، وقت این جلسه باید از روی نوبت و بر طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1308
جلسه ی خارج از نوبت شبیه جلسه ی دادرسی عادی است با این تفاوت که وقت این جلسه بدون رعایت نوبت تعیین می شود، بنابراین بایستی توجه داشت که تشکیل جلسه ی خارج از نوبت خلاف اصل بوده و مستلزم نص قانونی است.
✅ حقوق مدنی نکته1309
بر اساس قسمت اخير ماده 380 ق.م. اگر مبيع هنوز به مشتري تسليم نشده باشد و شرايط فوق به جز شرط اول پيش آيد ، در اين صورت بايع مي تواند تحت دو عنوان از تسليم مبيع خودداري نمايد:
1. فسخ با استناد به خيار تفليس و خودداري از تسليم مبيع
2. استناد به حق حبس و خودداري از تسليم مبيع ضمن حفظ عقد بيع، تا زماني كه ثمن به او پرداخت گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1310
اگر مبيع به مشتري تسليم شده و عين آن در نزد وي موجود نباشد مثلا به دليل تلف يا انتقال به غير،‌ با ورشكستگي مشتري خيار تفليس براي بايع ايجاد نمي شود و او بايد براي وصول ثمن داخل غرما گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1309
تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1310
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می شود.
✅ حقوق جزا نکته1309
عفو عمومی باعث زوال آثار تبعی مجازات می شود ، اما عفو خصوصی باعث زوال آثار تبعی مجازات نخواهد شد . در این صورت مبدأ محرومیت از حقوق اجتماعی زمان اعطای عفو است
✅ حقوق جزا نکته1310
مصادیق مجازات های تبعی ( مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی ) در قانون احصاء شده است
✅اصول فقه نکته 1084
از غیری بودن مقدمه نتیجه گرفته می شود که وجوب مقدمه از نظر مطلق و مشروط بودن، کاملاً تابع وجوب ذی المقدمه(واجب) است. بنابراین اگر وجوب عمل واجب(ذی المقدمه) مشروط به شرطی باشد وجوب مقدمه هم مشروط به همان شرط خواهد بود و پیش از تحقق آن شرط، وجوبی ندارد. به دیگر سخن، مقدمات واجب، هیچگاه پیش از وجوب خود واجب، واجب نمی شوند(همان، صص155و 156).
✅ حقوق تجارت نکته1309
منظور از نمایشگاه¬های عمومی مذکور در ماده 2 قانون تجارت محلی است که جهت بازدید از آثار تولیدی، آثار هنری و … برپا می شود اعم از این¬که آثار در آن جا جهت فروش عرضه شود یا برای رؤیت.مضافاًتصدی به نمایشگاه باید برای جلب نفع و مستمر باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1310
متصدی نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند که واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش هستند؛ بنابراین قراردادی که بین متصدی نمایشگاه و مؤلف بسته می شود از نظر مؤلف تجاری نیست.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1309
وقت فوق العاده وقتی است که در آن دادگاه پرئنده را جهت صدور رای تحت نظر قرار می دهد. اصحاب دعوا برای حضور در چنین جلسه ای دعوت نمی شوند و این وقت برخلاف سایر اوقات در دفتر اوقات دادگاه نیز به ثبت نمی رسد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1310
وقت احتیاطی یا نظارت وقتی است که هرگاه دادگاه دستوری صادر کرده یا اقدام تحقیقی به عمل آورده که منتظر حصول نتیجه ی آن است مقرر می دارد که پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد تا درآن وقت با بررسی پرونده معلوم شود که آیا نتیجه ی اقدام موردنظر به دست دادگاه رسیده است یا خیر. سپس برحسب مورد تصمیم بعدی را اتخاذ خواهد کرد.
✅ حقوق مدنی نکته1311
خيار تعذر تسليم:
اين خيار صراحتا در قانون مدني پيش بيني نشده است. اما طبق نظر فقها در فرضي ايجاد مي شود كه مالي با ظن بر امكان تسليم فروخته شده و سپس در موعد مقرر، تسليم آن به طور موقت متعذر (غير ممكن) گردد. در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به استناد خيار تعذر تسليم فسخ نمايد يا عقد را نگه داشته و در انتظار رفع مانع بماند.
✅ حقوق مدنی نکته1312
غير ممكن شدن تسليم براي هميشه در حكم تلف محسوب شده و موجب انفساخ عقد خواهد بود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1311
در خصوص نکته قبل چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود،دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد.در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1312
بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا فاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می کند.
✅ حقوق جزا نکته1311
محرومیت از حقوق اجتماعی هم مصداقی از مجازات اصلی است و هم مصداقی از مجازات تکمیلی و تبعی می باشد
✅ حقوق جزا نکته1312
مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل می شوند
✅اصول فقه نکته 1085
مقدمه مستحب، مستحب است. اصل: مقدمه حرام و مکروه، حرام و مکروه نیستند. زیرا این مقدمات ملازمه ای با انجام حرام و مکروه ندارند و لذا در حکم، تابع آنها نیستند.
✅ حقوق تجارت نکته1311
تجارت قیم برای شخص تحت قیومیت و یا تجارت ولی برای مولی علیه خود باعث تاجر شناخته شدن آن¬ها نمی شود.
✅ حقوق تجارت نکته1312
مدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند بلکه به نام و حساب شرکت عمل می کنند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1311
وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده بلکه ابتکار رویه قضایی است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1312
اصحاب دعوا حق دارند شخصا یا توسط وکیل در جلسه دادرسی حاضرشوند. علاوه بر این حق دارند لایحه کتبی تقدیم نمایند. عدم حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها مانع رسیدگی نیست مشروط به اینکه از صحت ابلاغ وقت به ایشان اطمینان حاصل شود.
✅ حقوق مدنی نکته1313
اين خيار اختصاص به يك طرف ندارد و هر طرف كه تسليم نسبت به او متعذر گردد،‌ حق خيار دارد.
✅ حقوق مدنی نکته1314
خيار شركت:
اين خيار صراحتا در قانون مدني پيش بيني نشده است. اما در فقه تحت شرايط زير ايجاد مي گردد:
1. مالي فروخته شده بعد معلوم شود كه قسمتي از آن متعلق به ديگري بوده و مالك، عقد را در اين قسمت رد نمايد يعني مالك، معامله را نسبت به سهم خويش رد نمايد؛ در اين حالت چون مشتري به طور ناخواسته با مالك شريك مي شود به مشتري حق فسخ در قسمت صحيح عقد داده مي شود. اين حالت از خيار شركت در قانون مدني تحت عنوان خيار تبعض صفقه آمده است.

2. مالي فروخته شده و قبل از تسليم با مال ديگري آميخته شود به نحوي كه جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در اين فرض مشتري به استناد خيار شركت مي تواند عقد را فسخ نمايد.
اين قسمت از خيار شركت در قانون مدني پيش بيني نگرديده است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1313
در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد،کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1314
جز در موارد فوری،پس از پرداخت دستمزد،به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم کند.
✅ حقوق جزا نکته1313
اعاده حیثیت یعنی بازگشت قهری خود به خودیه حقوق اجتماعی محکوم علیه پس از انقضای مواعد قانونی
✅ حقوق جزا نکته1314
در موارد زیر به طور استثنایی محرومیت از حقوق اجتماعی دایمی است و هر گز اعاده حیثیت در مورد این حقوق تعمال نمی شود . این حقوق عبارتند از :
الف – داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب – عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ – تصدی ریاست قوه قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
✅اصول فقه نکته 1086
استثناء مهم: در برخی موارد، بیشتر شرایط و مقدمات انجام عمل حرام یا جرمی فراهم شده و تنها یک مقدمة اختیاری باقی مانده است که با انجام این مقدمه، عمل حرام نیز قهراً محقق خواهد شد و شخص، پس از این مقدمه، دیگر قدرت بر ترک حرام را نخواهد داشت. به سخن دیگر، در چنین مواردی، انجام مقدمه، آخرین جزء علت تامه برای تحقق حرام است. ارتکاب چنین مقدمه ای که ناگزیر به انجام عمل حرام می شود حرام به شمار می آید. مثلاً انداختن شخص در آتش یا رودخانه یا قفسِ حیوانات درنده – در مواردی که امکان نجات وجود ندارد – مقدمه قتل و حرام است. زیرا با انجام این گونه مقدمات، قهراً قتل واقع خواهد شد. چنین مقدماتی را در اصطلاح اصول، «افعال تولیدیه» یا «افعال تسبیبیه» می نامند. یعنی افعالی که به مجرد تحقق آنها ذی المقدمة از آنها متولد شده و به صورت قهری و بدون اختیار انسان، تحقق پیدا می کند(همان، ص161 به نقل از: فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ج4، ص631).
✅ حقوق تجارت نکته1313
اتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند مگر در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارد.
✅ حقوق تجارت نکته1314
پیشه ور یا صنعتگر به کسی گفته می شود که با کار یدی خود برای تولید و ایجاد آثار، امرار معاش می¬کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1313
اگر اصحاب دعوا وکیل داشته باشند ابلاغ به وکیل کافی است مگر آنکه دادگاه در موردی خاص حضور شخص اصیل را لازم بداند که در این صورت شخص مزبور نیز به جلسه ی دادرسی دعوت می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1314
چنانچه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد بایستی با تشکیل یک جلسه طرفین را دعوت نماید تا خواهان در جلسه ی مقرر ادای توصیح نماید در این صورت چنانچه خواهان برای ادای توضیح حاضر نشود و دادگاه نیز نتواند با اخذ توضیح از خوانده رای دهد قرا ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
✅ حقوق مدنی نکته1315
خيار يك حق مالي و قابل انتقال است. اين انتقال يا ارادي است يا قهري.
با فوت ذو الخيار، خيار به ورثه مي رسد جز در دو مورد:
1. جايي كه خيار شرط به قيد مباشرت مشروط له پيش بيني شده
2. جايي كه خيار شرط براي شخص ثالثي مقرر شده باشد.
⤆ در اين دو صورت با فوت ذوالخيار، خيار از بين مي رود و به ورثه منتقل نمي شود.
✅ حقوق مدنی نکته1316
اسقاط خيار:
الف – اسقاط به صورت شرط ضمن عقد
ب – اسقاط به وسيله ذوالخيار پس از ايجاد خيار
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1315
مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1316
طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ،جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
✅ حقوق جزا نکته1315
کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی ، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد
✅ حقوق جزا نکته1316
حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود
✅اصول فقه نکته 1087
اگر شرع یا قانون اذن دهد که کاری انجام گیرد، آیا این اذن، مستلزم اذن انجام لوازم آن کار هم هست یا خیر؟ پاسخ به این سوال مثبت است و گفته شده که قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» قاعده ای عقلی از نوع استلزامات عقلی است.
✅ حقوق تجارت نکته1315
2- کسبه جزء ⇦ 1- کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش سالانه آن ها از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
⇦ 2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
✅ حقوق تجارت نکته1316
کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب می شوند امّا
*الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند.
*الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند.
*مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1315
اصحاب دعوا مکلفند اصول اسناد مورد استناد خویش را برای ملاحظه طرف مقابل و دادگاه در جلسه اول دادرسی شخصا یا توسط نماینده حاظر نمایند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1316
فقط طرفین دعوا می توانند از یکدیگر ارائه اصول مستندات را بخواهند و دادگاه نمی تواند رأساٌ از اصحاب دعوا درخواست نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1317
شرط سقوط تمامي خيارت در ضمن عقد وجود دارد به جز خيار تدليس.
✅ حقوق مدنی نکته1318
هر يك از انواع خيارات پس از ايجاد قابل اسقاط به اراده ذوالخيار است حتي خيار تدليس.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1317
شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای کارشناسی حق حضور دارند می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.این امر در صورتمجلس قید می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1318
در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس،بازپرس مواد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادا توضیح دعوت می نماید.
✅ حقوق جزا نکته1317
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد ( 1,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد ، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :
الف – رشاء و ارتشاء
ب – اختلاس
پ – اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت – مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث – تبانی در معاملات دولتی
ج – اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ – تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح – جرائم گمرکی
خ – قاچاق کالا و ارز
د – جرائم مالیاتی
ذ – پولشویی
ر – اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی
✅ حقوق جزا نکته1318
تخفیف قضایی یا تخفیف مجازات به جهت وجود کیفیات مخففه اختیاری است
✅اصول فقه نکته 1088
تفاوت مبحث مقدمه واجب با مبحث اذن در شیء، اذن در لوازم آن است:
1. مقدمه واجب، به لحاظ ترتیب عقلی، مقدمه از حیث زمان پیش از ذی‌المقدمه است مثلا در نکاح «رضایت طرفین»، مقدمه شرطی و مقدم است اما در اذن در شیء، اذن در لوازم آن است ترتیب عقلی بین لازم و ملزوم این است که لازم، مؤخر از ملزوم باشد مثلا در نکاح، «اهلیت طرفین» مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه(نکاح) می باشد و «وجوب نفقه» لازمه نکاح و مؤخر بر آن است.
2. مقدمه و ذی‌المقدمه هریک وجود مستقل و جدای از یکدیگرند مثلا رضایت یا اهلیت طرفین(به عنوان مقدمه) مفهومی مستقل از نکاح دارد در حالی که لازم، عرضی است که با ملزوم به وجود می آید مثلا وجوب نفقه یا توارث زوجین از یکدیگر که از آثار و لوازم نکاح دائم است با عقد نکاح بوجود می آید و وجودی خارج از آن ندارد.
✅ حقوق تجارت نکته1317
با وجود ملّی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معاملات تجاری محسوب می شوند و حتی مشمول مقررات ورشکستگی نیز می شوند.
✅ حقوق تجارت نکته1318
دولت حتی با انجام دادن عملیات تجاری تاجر محسوب نمی¬شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1317
اگر یکی از طرفین اصول مستندات طرف مقابل را تقاضا نماید و اصول اسناد در همان جلسه اول ارائه شود، طرف دعوا یا سند را قبول می کند که در این صورت دادگاه مطابق آن رأی می دهد یا طرف دعوا نسبت به اصالت سند ادعای انکار، تردید یا جعل مطرح می کند که در این صورت دادگاه مکلف می شود اول به اصالت سند رسیدگی کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1318
اگر یکی از طرفین اصول مستندات را مطالبه نماید اما طرف مقابل اصل سند را ارائه ننماید در این حالت واکنش دادگاه بنا به رسمی بودن یا عادی بودن سند متفاوت خواهد بود:
• اگر سند عادی بود و طرف نسبت به آن ادعای انکار، تردید کند و استفاده کننده از سند هم خواهان باشد و دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ولی اگر دادخواست مستند به دلایل دیگری بود با توجه به سایر دلایل به دعوا رسیدگی خواهد نمود و اگر استفاده کننده از سند خوانده باشد این سند از عداد دلایل وی خارج می شود.
• اگر سند رسمی یا عادی باشد و مورد ادعای جعل واقع شود دادگاه به طرفی که به آن سند استناد نموده است اخطار می کند که در صورت تمایل به ترتیب اثر دادن به سند در دعوا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل آن را به دادگاه ارائه کند. اگر سند ظرف ده روز ارائه شد اصالت یا جعلیت آن مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ارائه نگردید حمل بر این می گردد که استناد کننده از استفاده از سند صرفنظر نموده لذا دادگاه بدون توجه به آن سند رسیدگی را ادامه می دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1319
اگر هر دو طرف داراي حق فسخ بوده و تنها يكي از ايشان مبادرت به فسخ عقد نمايد، عقد منحل خواهد شد هر چند طرف ديگر مايل به حفظ عقد باشد (ترجيح فسخ بر امضا)
✅ حقوق مدنی نکته1320
خيار مختص به مشتري (ماده 453 ق.م.)
مسئوليت تلف مبيع پس از تسليم اصولا متوجه مشتري است مگر آن كه مبيعِ عين معين، پس از تسليم در نزد مشتري و در زمان خيار مختص مشتري (خيار مجلس و حيوان و شرط) به صورت قهري تلف گردد، كه در اين صورت، استثنائا مسئوليت آن به عهده بايع خواهد بود؛ يعني عقد منفسخ شده، خسارت تلف مبيع بر بايع وارد مي شود و او بايد ثمن دريافتي را به مشتري مسترد نمايد. نقص(تلف جزيي) مبيع پس از تسليم نيز همين اثر را نسبت به قسمت تلف شده خواهد داشت.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1319
در خصوص(نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس،بازپرس مواد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادا توضیح دعوت می نماید.)در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود،جلب می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1320
هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.
✅ حقوق جزا نکته1319
در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن برای تخفیف مجازات و حدود آن مطابق ترتیب مذکور در فوق چهار چوب مشخص کرده است
✅ حقوق جزا نکته1320
دادگاه نمی تواند در مقام تخفیف هم مجازات را تقلیل دهد و هم تبدیل کند
✅اصول فقه نکته 1089
ابراز رضایت نسبت به امری در صورتی که قبل از انجام آن امر باشد اذن بوده و اگر بعد از انجام آن امر باشد اجازه می باشد که به آن تنفیذ هم می گویند. اذن صریح، موافقت روشن و کامل با امری است. اذن ضمنی، موافقت غیر روشن یا عدم مخالفت در امری است به نحوی که بتوان از آن رضایت شخص را استنباط کرد.
✅ حقوق تجارت نکته1319
مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است نمی¬توانند تاجر باشند.
✅ حقوق تجارت نکته1320
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1319
اگر خوانده به واسطه کمی مدت یا سایر دلایل نتواند اسناد خود را در جلسه اول حاضر کند می تواند تأخیر جلسه را تقاضا نماید و اگر دادگاه این تقاضا را موجه دانست به او مهلت مناسبی خواهد داد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1320
اگر خوانده در جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که خواهان برای دفاع در برابر آن دلایل نیاز به ارائه اسناد یا مدارک جدیدی داشته باشد، در این صورت به تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن دادگاه مهلت مناسبی خواهد داد.
✅ حقوق مدنی نکته1321
حكم مندرج در ماده 453 ق.م. (مسئوليت بايع نسبت به تلف مبيع پس از تسليم) حكمي مخالف با اصل بوده و استثنايي است كه در اعمال آن بايستي به قدر متيقن اكتفا نمود. بنابراين:
 فقط در عقد بيع قابل اجراست نه ساير عقود
 فقط نسبت به تلف مبيع اجرا مي شود نه تلف ثمن
 فقط در فرض تلف قهري اجرا مي شود نه اتلاف يا تسبيب
 فقط در عين معين اجرا مي شود نه كلي
 فقط تلف در زمان خيار مختص مشتري (خيار مجلس و حيوان و شرط) اجرا مي شود و تلف در زمان خيار مختص بايع يا خيار مشترك طرفين را در بر نمي گيرد.
✅ حقوق مدنی نکته1322
اصولا خيارات، مشترك بين همه انواع عقود لازم هستند به جز خيار مجلس، حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص عقد بيع مي باشند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1321
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است.عدم حضور کارشناس یا امتناع وی ازاظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1322
هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
✅ حقوق جزا نکته1321
جهات تخفیف به طور حصری در قانون پیش بینی شده اند این جهات تخفیف عبارتند از :
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث – ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح – مداخله ضعیف شریک یا معاوندر وقوع جرم
✅ حقوق جزا نکته1322
در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 با توبه مرتکب دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد
✅اصول فقه نکته 1090
عرض(یا عرضی به تعبیر دقیق) عبارت از چیزی است که خارج از ماهیت و ذات اشیاء باشد مانند علم و هنر و صنعت که خارج از ذات و ماهیت فرد انسانی است و در اثر آموختن و اکتساب به دست می آیند و به اصطلاح منطقی بر او «عارض می شوند».
✅ حقوق تجارت نکته1321
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
✅ حقوق تجارت نکته1322
شرکت های دولتی⇦ تاجر هستند در صورتی که خود را در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت درآورند که اغلب در قالب شرکت های سهامی عام تشکیل می شوند.
⇦ تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می¬شوند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1321
تاخیر جلسه دادرسی یا همان تجدید جلسه به درخواست و رضایت اصحاب دعوا یعنی تقاضای مشترک طرفین فقط برای یکبار امکان پذیر است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1322
بعضی اختیارات خواهان بنا به تجویز قانونگذار عبارتند از:
• کاهش خواسته
• افزایش خواسته
• تغییر خواسته
• تغییر نحوه ی دعوا
تغییر درخواست
✅ حقوق مدنی نکته1323
خيارات مشترك نيز گاهي با طبيعت برخي عقود سازگاري ندارند. براي مثال، خيار غبن در عقود مبتني بر مسامحه از قبيل ضمان و صلح راه ندارد. يا در عقودي مانند نكاح، وقف، ضمان، خيار شرط را نمي توان پيش بيني نمود.
✅ حقوق مدنی نکته1324
وجود خيار امري خلاف اصل لزوم قراردادهاست. به همين دليل عقود لازم را نمي توان بر هم زد مگر آن كه وجود يكي از خيارات در آن ثابت شود. اگر در وجود خيار ترديد شود به مقتضاي اصل لزوم بايستي وجود خيار را منتفي دانست.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1323
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1324
هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین ومقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
✅ حقوق جزا نکته1323
با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر برای مرتکبقرار نظارت قضایی صادر شده باشد ، در صورت انجام دستورات مقام قضایی دادگاه می تواند با پیشنهاد دادستان با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
✅ حقوق جزا نکته1324
دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
✅اصول فقه نکته 1091
عرض مفارق عرضی است که در مدت زمانی همراه معروض است ولی دوام و همیشگی نداشته و ممکن است از آن جدا شود مانند مثال های پاراگراف قبل و نیز مانند جهیزیه داشتن همسر.
در برابر اصطلاح عرض مفارق، «عرض لازم» به کار می رود که دوام و همیشگی داشته و از معروض لاینفک است مانند سفیدی شیر و سیاهی ذغال و فکر کردن انسان.
✅ حقوق تجارت نکته1323
تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت¬هایی که سهام شرکت های دولتی در آن¬ها کمتر از پنجاه درصد است به شرکت دولتی ممنوع است.
✅ حقوق تجارت نکته1324
شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و صرفاً نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده تابع مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت هستند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1323
کاهش خواسته در تمامی مراحل یا مقاطع دادرسی امکان پذیر است چرا که به نفع خوانده است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1324
مرحله دادرسی به فاصله بین اقامه دعوا تا صدور رای اطلاق می شود مانند مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجام. هر مرحله دادرسی می تواند مشتمل بر مقاطع مختلفی باشد از قبیل جلسه اول دادرسی، ختم مذاکرات، ختم دادرسی.
✅ حقوق مدنی نکته1325
اصل بر غير فوري بودن خيارات است.
✅ حقوق مدنی نکته1326
خيارات مدت دار:
• خيار مجلس (تا زمان مفارقت)
• خيار حيوان (تا سه روز)
• خيار شرط (تا سررسيد مدت)
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1325
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1326
تخلف از مقررات نکته قبل (بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند) موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
✅ حقوق جزا نکته1325
هر گاه نظیر جهات مذکور در فوق در موارد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد
✅ حقوق جزا نکته1326
جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعم از اعدام یا جزای نقدی قابل تخفیف یا تقلیل نیست.
✅اصول فقه نکته 1092
عرض لازم که می توان به اختصار آن را «لازم» تعبیر کرد به دو قسم تقسیم می شود: لازم بیّن و لازم غیربیّن. آنگاه لازم بیّن به دو قسم تقسیم می شود: لازم بیّن به معنای اخص و لازم بیّن به معنای اعم.
✅ حقوق تجارت نکته1325
انحلال شرکت های دولتی صرفاً با اجازه قانون مجاز می باشد ⇦ مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1326
شرکت های تجاری به دو دسته شرکت های شکلاً تجاری و شرکت های موضوعاً تجاری تقسیم می¬شوند:
شرکت های شکلاً تجاری⇦ شرکت هایی که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها همین که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوند تجاری هستند چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از میان انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت فقط شرکت های سهامی جزء این دسته قرار می گیرند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1325
کاهش خواسته توسط خواهان مسلما آثاری را به دنبال دارد:
• محدوده ی رسیدگی دادگاه را کم می کند.
• مازاد هزینه ی دادرسی پرداختی قابل استرداد نیست.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای تابع میزان کاهش یافته ی خواسته است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1326
افزایش خواسته توسط خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی میسر است و قسمت افزایش یافته بایستی با خواسته اولیه وحدت منشأ و ارتباط داشته باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1327
خيارات فوري كه خلاف اصل بوده و نياز به تصريح قانون گذار دارند:
• خيار رويت و تخلف از وصف (م 425 ق.م.)
• خيار غبن (م 420 ق.م.)
• خيار عيب (م 435 ق.م.)
• خيار تدليس (م 440 ق.م.)
✅ حقوق مدنی نکته1328
خيارات غير فوري كه مطابق اصل مي باشند:
• خيار تاخير ثمن
• خيار تبعض صفقه
• خيار تخلف شرط
• خيار تفليس
• خيار تعذر تسليم
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1327
احضار متهم به وسلیه احضاریه به عمل می آید.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1328
احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء، به مأمور ابلاغ مسترد می شود.
✅ حقوق جزا نکته1327
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .
✅ حقوق جزا نکته1328
در مورد جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان غیر از تعزیرات منصوص شرعی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید
✅اصول فقه نکته 1093
لازم بیّن به معنای اخص آن است که با تصور ملزوم، لازم آن به ذهن آید مانند اینکه با تصور نکاح (ملزوم)، لازم آن (رابطه زوجیت) به ذهن می آید.لازم بیّن به معنای اعم آن است که با تصور ملزوم و تصور لازم و تصور رابطه بین آن ها پی به ملازمه می بریم مانند اینکه با تصور نکاح (ملزوم) و تصور خویشاوندی سببی (لازم) و تصور رابطه بین این دو پی به ملازمه بین این دو می بریم. لازم غیر بیّن آن است که با تصور ملزوم و تصور لازم و تصور رابطه بین آن ها و فکر و اعمال نظر و استدلال، پی به ملازمه می بریم مانند تصور نکاح و غیر قابل فسخ بودن آن.
✅ حقوق تجارت نکته1327
شرکت های موضوعاً تجاری⇦ شرکت هایی که شرط تجاری بودن آن¬ها انجام عملیات تجاری است عبارتند از: شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت¬های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت تعاونی.
✅ حقوق تجارت نکته1328
داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله امارات قضایی جهت اثبات تاجر بودن شخص به شمار می رود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1327
دعوای اضافی یک نوع دعوای طاری است که خواهان دعوای اصلی علاوه بر دعوای اصلیخواسته ی جدیدی علیه خوانده ی اصلی اقامه می کند اما در افزایش خواسته، خواهان مبلغ و میزان خواسته ی اصلی را افزایش می دهد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1328
فایده ی تشخیص دعوای اضافی و افزایش خواسته این است که دعوای اضافی باید در قالب دادخواست اقامه شود اما افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
✅ حقوق مدنی نکته1329
خياراتي كه در عين كلي راه دارند:
• خيار مجلس
• خيار شرط
• خيار غبن
✅ حقوق مدنی نکته1330
خياراتي كه در عين كلي راه ندارند:
• خيار حيوان
• خيار تاخير ثمن
• خيار رويت
• خيار عيب
• خيار تدليس
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1329
در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1330
در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
✅ حقوق جزا نکته1329
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حد اکثر و و چنانچه مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
✅ حقوق جزا نکته1330
در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود :
الف – چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد
ب – چنانچه مجازات ، ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات ممقرر تقلیل دهد
✅اصول فقه نکته 1094
قاعده ی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» شامل لازمه ی ذات عقد (مقتضای ذات عقد) و لازمه ی اطلاق عقد (مقتضای اطلاق عقد) می شود.
✅ حقوق تجارت نکته1329
عملیات حراجی در صورتی عمل تجاری محسوب می شود که به نحو تصدی انجام شود.
✅ حقوق تجارت نکته1330
حمل¬ونقل باید با تصدی باشد و تصدی مستلزم داشتن بنگاه یا مؤسسه است، بنابراین شخصی که مالک چند دستگاه خودرو است که آن ها را به منظور حمل بار یا مسافر به دیگران اجاره می دهد تاجر نیست و عمل او هم ذاتاً تجاری نیست.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1329
آثار فزایش خواسته عبارتند از:
• افزایش محدوده ی رسیدگی دادگاه.
• مابه التفاوت هزینه ی دادرسی باید پرداخت شود.
• قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام تابع مبلغ افزایش یافته است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1330
اگرچه افزایش یا کاهش بهای خواسته با شرایط مذکور قانونا امکان پذیر است اما خواهان نمی تواند بهای خواسته را افزایش یا کاهش دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1331
بيع شرط، ‌بيعي است كه در آن خيار شرط براي بايع تا مدت معين با رد مثل ثمن به مشتري مقرر شده است. بدين معنا كه اگر بايع ظرف مدت معين بتواند تمام يا قسمتي از ثمن را مسترد دارد اين حق را داشته باشد كه تمام يا قسمتي از بيع را فسخ نموده و مبيع را پس بگيرد.
✅ حقوق مدنی نکته1332
از آن جا كه بيع شرط مطابق قانون مدني اثر تمليكي داشت و اين وضعيت مورد سو استفاده واقع مي شد، در مواد 33 و 34 قانون ثبت مقرراتي وضع شد تا اشكالات قانون مدني در اين زمينه مرتفع شود.
در قانون ثبت،‌ بيع شرط نوعي معامله با حق استرداد است و اثر تمليكي ندارد. بلكه خريدار بيع شرط، نوعي طلبكار، و مبيع شرطي در حكم وثيقه طلب اوست. بدين معنا كه قانون براي خريدار شرطي،‌ صرفا يك نوع حق وثيقه شناخته است و خريدار در بيع شرط طلبكاري است كه مورد معامله را به عنوان وثيقه طلب خويش در اختيار دارد. لذا چنان چه طلب او در مهلت مقرر پرداخت نگردد،‌ مي تواند اسناد طلب خويش را از طريق دادگاه يا اداره ثبت، به اجرا گذاشته و با رعايت تشريفات مقرر از محل فروش مال مورد وثيقه، طلب خويش را دريافت نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1331
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1332
ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با اراده کارت شناسایی انجام می شود.
✅ حقوق جزا نکته1331
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود
✅ حقوق جزا نکته1332
در جرایم حدود ، قصاص و دیات مقررات تخفیف اعمال نمی شود
✅اصول فقه نکته 1095
بین مجازات کیفری داشتن عملی و بطلان و بی اثر بودن آن عمل، ملازمه وجود ندارد مثلا بین مجازات کیفری داشتن عدم ثبت نکاح دائم و بطلان نکاح دائم ملازمه نیست یا بین گران فروشی که مجازات دارد و بطلان بیع ملازمه وجود ندارد.
✅ حقوق تجارت نکته1331
حمل و نقل اشیاء از طریق پست از شمول قانون تجارت خارج است.
✅ حقوق تجارت نکته1332
به معاملات برواتی معاملات تجاری حکمی نیز گفته می¬شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1331
خوانده حق اعتراض به افزایش یا کاهش خواسته را ندارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1332
تغییر خواسته یعنی وقتی خواهان از خواسته قبلی خویش صرفنظر کرده و خواسته ی دیگری که با خواسته اولیه ارتباط و وحدت منشأ دارد را جایگزین آن می نماید مشروط به اینکه تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1333
در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1334
مبادله دو مال بدون لحاظ اين كه يكي مبيع و ديگري ثمن باشد،‌ معاوضه ناميده مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1333
هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1334
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شوند .در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
✅ حقوق جزا نکته1333
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند
✅ حقوق جزا نکته1334
معافیت قضایی همچون تخفیف قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می شود.
✅اصول فقه نکته 1096
آیا اذن در شیء، اذن در لوازم آن است یا نه؟ بله، به حکم عقد از نوع استلزامات عقلی یا همان غیر مستقلات عقلیه.
✅ حقوق تجارت نکته1333
منظور از معاملات برواتی چهار عمل حقوقی
*صدور برات
*ظهرنویسی برات
*ضمانت برات
*قبولی برات اعم از این¬که توسط برات گیر باشد یا شخص ثالث
✌️توجه داشته باشید: در عملیات برواتی سند برات باید موضوع معامله باشد⇨ پس اگر شخصی کالایی بخرد و در مقابل برای پرداخت آن براتی صادر کند در این حالت صدور برات را نمی¬توان جزء اعمال تجاری دانست اما اگر شخصی در ازای دریافت مبلغی، براتی در وجه او صادر کند این عمل جزء معاملات برواتی است.(رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره1339-2783)
✅ حقوق تجارت نکته1334
صدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر، عمل تجاری محسوب می شود، اما شخص را تاجر نمی کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1333
آثار تغییر خواسته عبارتند از:
• مابه التفاوت هزینه دادرسی باید براساس خواسته جدید پرداخت گردد.
• رسیدگی دادگاه محدود به خواسته جدید خواهد بود.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز با لحاظ خواسته جدید و بهای آن تعیین می گردد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1334
تغییر نحوه دعوا یعنی تغییر سبب و منشأ دعوا که شرایط و آثار آن مثل افزایش خواسته است.
✅ حقوق مدنی نکته1335
تشخيص بيع از معاوضه با لحاظ قصد مشترك طرفين خواهد بود. بدين معنا كه دو طرف اموالي را با هم مبادله كنند بدون تمايز بين آن ها و بدون اين كه يكي مبيع و ديگري ثمن باشد، عقد معاوضه منعقد شده و اگر يكي از عوضين را مبيع و ديگري را ثمن بدانند بيع منعقد شده است.
✅ حقوق مدنی نکته1336
در صورت عدم احراز قصد مشترك طرفين به عرف رجوع مي شود، در عرف، مبادله كالا به كالا معاوضه و مبادله كالا با وجه نقد (پول) را بيع مي گويند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1335
در جرایمی که به تشخیص بازپرس،حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند،عنوان اتهام در آگهی موضوع نکته قبل ذکر نمی شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1336
قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند.
✅ حقوق جزا نکته1335
معافیت قضایی در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 اعمال نمی شود
✅ حقوق جزا نکته1336
تعویق صدور حکم فقط در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است
✅اصول فقه نکته 1097
قاعده استحسان: دلیلی است که به ذهن مجتهد خطور می کند و عبارت مناسبی بیان آن نمی یابد یا تقدیم قیاس خفی بر جلّی به دلیل برخی مقتضیات و یا اصولاً عمل کردن به هر دلیل قوی تر. استحسان ظنی اعتبار ندارد اما اگر مفید قطع باشد حجت است.
✅ حقوق تجارت نکته1335
صدور برات سازشی عمل تجاری نیست
✅ حقوق تجارت نکته1336
صدور سفته و چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1335
تغییر درخواست یعنی تغییر متفرعات دعوا که در عمل به ندرت اتفاق می افتد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1336
کاهش خواسته هیچ زیانی برای خوانده ندارد و به نفع اوست، به همین دلیل برای کاهش خواسته نیازی به حضور، اطلاع یا موافقت خوانده ندارد و مقید به مهلت نیز نمی باشد. برعکس افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا در حقوق و منافع خوانده موثر است و باید به اطلاع او رسانده شود و فرصت کافی برای تدارک دفاع در برابر این تغییرات به او داده شود.
✅ حقوق مدنی نکته1337
در معاوضه، احکام خاصه‌ي بيع جاري نيست از قبيل:
• در بيع،‌ مبيع بايستي عين باشد، حال آن كه مورد معامله در عقد معاوضه مي تواند عين،‌منفعت يا حق باشد
• بيع سهم مشاع براي شريك حق شفعه ايجاد مي كند اما انتقال سهم مشاع در قالب معاوضه براي شريك حق شفعه ايجاد نمي كند.
خيارات مختص بيع مانند خيار مجلس،‌حيوان و تاخير ثمن در عقد معاوضه قابل اعمال نخواهد بود.
✅ حقوق مدنی نکته1338
اجاره عبارت است از، تمليك منفعت به عوض معلوم. طرفين اين عقد عبارتند از موجر و مستاجر.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1337
سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1338
متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شو د و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
1.نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
2.بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که ماتع از حضور شود.
3.همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود
4.ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
5-متهم در توقیف یا حبس باشد
6.سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.
✅ حقوق جزا نکته1337
در جرائم موضوع نکته قبل دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم تعویق اندازد :
الف – وجود جهات تخفیف
ب – پیش بینی اصلاح مرتکب
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر
✅ حقوق جزا نکته1338
تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 و تعزیرات منصوص شرعی و در حدود قصاص و دیات ممکن نیست
✅اصول فقه نکته 1098
کاربرد استحسان در حقوق: در مورد قوانینی که از شرع و فقه اقتباس شده استحسان ظنی حجیت ندارد و نمی توان به وسیله استحسان از حکم قانونی عدول کرد. در مورد قوانین و مقررات عرفی می توان با رعایت احتیاط کامل در مواردی که مصالح جامعه یا ضرورت اقتضا کند به کمک استحسان از ظاهر مواد قانونی دست برداشت.
✅ حقوق تجارت نکته1337
سفته و چک در صورتی که برای امور تجارتی صادر، ظهرنویسی یا ضمانت شده باشد، عمل تجارتی محسوب می شوند.
✅ حقوق تجارت نکته1338
کلیه معاملات شرکت های تجارتی ذاتاً تجاری نیست و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن¬ها تجارتی محسوب می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1337
اگر دادگاه در وقت تعیین شده تشکیل نشود بایستی نزدیکترین وقت برای رسیدگی به این پرونده اختصاص داده شود لکن چنانچه عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد در این صورت جلسه ی بعد حداکثر باید ظرف دو ماه تشکیل شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1338
اگر شخصی از اصحاب دعوا نظم جلسه دادرسی را بر هم بزند قاضی برای برگرداندن نظم جلسه می تواند یک تا پنج روز وی را حبس کند البته پس از اتمام جلسه، اما اگر شخصی که مخل نظم جلسه شده جزء اصحاب دعوا نباشد قاضی می تواند وی را فورا از جلسه اخراج یا دستور حبس وی به مدت 24 ساعت را بدهد که فورا اجرا می شود.
✅ حقوق مدنی نکته1339
اجاره اشيا و حيوانات در صورت كلي بودن عين مستاجره عهدي و در صورت معين بودن عين مستاجره، ‌تمليكي است.
⤆اجاره انسان (اشخاص) همواره عهدي است زيرا منافع انسان قابل تمليك نبوده و در اثر اجاره صرفا تعهد به انجام كار بر عهده اجير قرار مي گيرد.
✅ حقوق مدنی نکته1340
در عقد اجاره اشيا تعيين مدت اجاره شرط صحت عقد است و اجاره در صورت عدم تعيين مدت باطل است. زيرا مورد معامله بايد معلوم باشد لذا تعيين مدت ضروري است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1339
در سایر موارد،متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خو دمطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد،بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر تدر تحقیقات ،تا سه روز مهلت را تمدید کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1340
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند،به دستور بازپرس جلب می شود.
✅ حقوق جزا نکته1339
مدت تعویق صدور حکم 6 ماه تا دو سال می باشد.
✅ حقوق جزا نکته1340
محکومیت مؤثر ، همان اعمال مجازات های تبعی است.
✅اصول فقه نکته 1099
مصالح مرسله(استصلاح): مصالحی است که در شریعت اسلام، هیچ دلیلی بر اعتبار یا بی اعتباری آن از سوی شارع وارد نشده و به حال خود رها شده است و به تعبیر دیگر، مصالحی که نه دلیلی بر حجیت آن و نه دلیلی بر رد آن رسیده است(اصول فقه کاربردی، ج2، 264). اقسام مصالح عبارت است از: مصالح ضروری، مصالح احتیاجی(مورد نیاز) و مصالح تحسینی(اخلاقیات)(همان). اقسام مصالح ضروری عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال(همان).
✅ حقوق تجارت نکته1339
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می شود مگر آن¬که خلاف آن ثابت شود.
✅ حقوق تجارت نکته1340
معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر از اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1339
اصولا ثبت مفاد یا مضمون اظهارات طرفین در صورت مجلس کافیست اما در مواردی باید عین عبارات نگاشته شود که عبارتند از: اظهارات مشمول اقرار، هرگاه یکی از طرفین بخواهند از اظهارات طرف مقابل استفاده کند و در هر موردی که دادگاه به علتی درج عین عبارت را لازم بداند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1340
اگر دو دعوا که با هم ارتباط کامل دارند به صورت جداگانه در یک شعبه یا دو شعبه ی مختلف اقامه شده باشد طرفین باید دادگاه را مطلع تا در حالت اول قرار رسیدگی توأمان صادر و دو پرونده با هم مورد رسیدگی قرار گیرند و در حالت دوم دادگاه دوم با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادگاه اول بفرستد تا با هم رسیدگی شوند. در غیر این صورت ممکن است آراء متناقضی صادر شود.

✅ حقوق مدنی نکته1341
اجاره به مدت عمر موجر يا مستاجر باطل است.
✅ حقوق مدنی نکته1342
اگر در عقد اجاره، ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
مثلا، اگر روز عقد اول ارديبهشت ماه باشد اما طرفين توافق كنند كه عقد اجاره از اول خرداد ماه باشد، ابتداي مدت اجاره اول خرداد ماه خواهد بود. و اگر ذكري از تعيين ابتداي عقد اجاره به ميان نيايد، ابتداي مدت اجاره روز عقد يعني اول ارديبهشت ماه خواهد بود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1341
در صورتی که احضاریه،ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است،وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1342
در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد،دستور جلب متهم را صادر کند:
1.در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،قطع عضو و یا حبس ابد است.
2.هرگاه محل اقامت،محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
3.در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود
4.در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
✅ حقوق جزا نکته1341
تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
✅ حقوق جزا نکته1342
در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد ، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود
✅اصول فقه نکته 1100
در یک تقسیم بندی، سه دسته مصلحت وجود دارد(همان، صص 254 و 255): مصالح معتبر و منصوص، مصالح غیرمعتبر و مصالح مرسله.
✅ حقوق تجارت نکته1341
شرکای شرکت تجاری، تاجر قلمداد نمی شوند مگر آن که ≪≪خود آن ها شغل معمولیشان را اعمال تجاری مصرح در ماده 2 قانون تجارت قرار دهند.
✅ حقوق تجارت نکته1342
صرف شریک ضامن بودن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط به مفهوم تاجر بودن شخص نیست.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1341
طواری دادرسی اموری غیر قابل انتظار در ارتباط با دادرسی است که در جریان آن بروز می نماید و صدور رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1342
از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در دادرسی، هیچ یک از طواری رخ ندهد و دادگاه در پی یک دادرسی ساده، پرونده را آماده ی صدور رای قاطع دانسته و نسبت به آن اقدام نماید.
✅ حقوق مدنی نکته1343
عين مستاجره بايد مقدور التسليم باشد، يا به عبارت ديگر موجر بايد قدرت بر تسليم عين مستاجره را داشته باشد. در غير اين صورت اجاره باطل است.
✅ حقوق مدنی نکته1344
اگرچه مورد معامله در عقد اجاره، منافع است، اما از آن جا كه تسليم منافع منوط به تسليم عين است لذا قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط صحت عقد معرفي شده است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1343
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید.مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1344
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب،متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود .چناچه متهم امتناع کند، مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد .
✅ حقوق جزا نکته1343
در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد
✅ حقوق جزا نکته1344
تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است :
الف – حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب – ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ – اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت – کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
✅اصول فقه نکته 1101
مصالح معتبر و منصوص: پاره ای از مصالح از دیدگاه شرع، معتبر دانسته شده و مبنای وضع احکام و مقررات شرعی قرار گرفته است. این نوع مصلحت، مصلحت منصوصه یا معتبر نامیده می شود. مانند مصلحت حفظ جان و صیانت از نفس که مبنای حکم قصاص است و مصلحت حفظ عقل که مبنای حرمت شراب است.
✅ حقوق تجارت نکته1343
محدودیت های اشتغال به تجارت در حقوق ایران⇩
1- قضات و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به اعمال تجارتی منع شده اند.
2- کارمندان گمرکی از انجام حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوع هستند.
3- کارمندان دولت به طور کلی برای اشتغال به امر تجارت منعی ندارند اما در برخی موارد با محدودیت رو به رو هستند. از جمله:
3-1 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که بر¬اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی¬توانند مدیر¬عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی شوند.
🔒استثناء⇜ شرکت های تعاونی ادارات از این قاعده مستثنی هستند➳
3-2 قانون راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزراء و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﻮري مصوب 1337 که بر-اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی توانند در قراردادهای تجاری با اداره یا سازمان یا شرکت خود طرف معامله قرار گیرند به عنوان مثال کارمند رسمی شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در مناقصه هایی که شرکت نفت برگزار می کند، شرکت کند.
4- هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید بر¬اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1311 حائز شرایط زیر باشند:
4-1 در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شوند.
4-2 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند.
در خصوص اتباع خارجه اصل بر این است که اتباع خارجه حق تجارت در ایران را دارند مگر آن¬که به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال براساس بند 2 ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 اخذ پروانه دلالی منوط به داشتن تابعیت ایرانی است.
✅ حقوق تجارت نکته1344
کلیه معاملات خدمه تاجر برای امور تجارتی ارباب خود و نه تجارت خانه، تجاری محسوب می شود
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1343
طواری دادرسی می توانند موجب شوند که حسب مورد دادرسی در مرجع دیگری ادامه یابد، به تأخیر افتد، پیچیده شود، متوقف گردد و حتی زائل شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1344
توأم نمودن دعاوی اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی طاری در صورت وجود شرایط قانونی به آن مبادرت می ورزد چرا که هر یک از دعاوی طاری را با دعوای اصلی یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1345
اگرچه مورد معامله در عقد اجاره، منافع است، اما از آن جا كه تسليم منافع منوط به تسليم عين است لذا قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط صحت عقد معرفي شده است.
✅ حقوق مدنی نکته1346
اگر در زمان عقد قدرت بر تسليم باشد اما بعد از عقد قدرت بر تسليم از بين برود دو حالت وجود دارد:
1. قدرت بر تسليم به طور دائمي از بين مي رود: در اينجا عقد منفسخ مي گردد
2. قدرت بر تسليم به طور موقت از بين مي رود:
• اگر قدرت بر تسليم به صورت وحدت مطلوب باشد⇜ عقد منفسخ مي گردد
• اگر قدرت بر تسليم به صورت تعدد مطلوب باشد ⇜حق فسخ به استناد خيار تعذر تسليم ايجاد مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1345
جلب متهم به استثنا موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1346
تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم،وضعیت متهم،کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است.بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.
✅ حقوق جزا نکته1345
در تعویق مراقبتی ، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستور های زیر در مدت تعویق ، ملزم نماید :
الف – حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب – اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ – درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت – پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج – خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ – خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح – گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، تحصیلی یا ورزشی
✅ حقوق جزا نکته1346
تعویق صدور حکم در غالب قرار صادر می شود . دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند
✅اصول فقه نکته 1102
مصالح غیرمعتبر: برخی مصالح، لغو و بی اعتبار دانسته شده و دلیل خاصی بر بی اعتباری آن وارد شده است مانند مصلحت ربا برای رباخوار، مصلحت حفظ نفس برای فراریان از جنگ و مصلحت موجود در قمار و شراب که قرآن آن را کمتر از مفسده موجود در آن دو دانسته و لذا حکم به تحریم آن دو کرده است.
✅ حقوق تجارت نکته1345
تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت¬هایی که سهام شرکت های دولتی در آن¬ها کمتر از پنجاه درصد است به شرکت دولتی ممنوع است.
✅ حقوق تجارت نکته1346
شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و صرفاً نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده تابع مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت هستند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1345
طواری دادرسی می توانند موجب شوند که حسب مورد دادرسی در مرجع دیگری ادامه یابد، به تأخیر افتد، پیچیده شود، متوقف گردد و حتی زائل شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1346
توأم نمودن دعاوی اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی طاری در صورت وجود شرایط قانونی به آن مبادرت می ورزد چرا که هر یک از دعاوی طاری را با دعوای اصلی یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1347
عين مستاجره بايد از اموال قابل بقا باشد يعني اموالي كه استفاده از آن ها با بقاي عين منافات نداشته باشد به همين دليل اجاره مالي كه استفاده از آن موجب از بين رفتن آن مال مي شود باطل است. مانند اجاره ميوه براي خوردن. اما اجاره ميوه براي نمايش دادن صحيح است.
✅ حقوق مدنی نکته1348
از آن جا كه در عقد اجاره موجر منافع را به مستاجر انتقال مي دهد لذا مالكيت او بر منافع براي صحت عقد كافي است. و لازم نيست كه مالك عين هم باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1347
در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1348
چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ظابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
✅ حقوق جزا نکته1347
چنانچه متهم در بازداشت باشد ، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید . دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید . در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد
✅ حقوق جزا نکته1348
در مدت تعویق صدور حکم ، در صورت ارتکاب جرم موجب حد ، قصاص ، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت ، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر کند
✅اصول فقه نکته 1103
مصالح مرسله: طرفداران مصالح مرسله معتقدند هر چند نص خاصی از سوی شارع در مورد اعتبار یا بی اعتباری مصالح مرسله وارد نشده و این مصالح به حال خود رها شده اند اما می توان بر اساس مصلحت به وضع حکم پرداخت تا مصلحت مورد نظر تأمین گردد. مثلاً در مورد ضمان(مسئولیت مدنیِ) صنعتگران، هیچ گونه نص خاصی نداریم ولی از آنجا که این امر یقیناً به مصلحت جامعه است لذا می توان با توجه به نظریه مصالح مرسله، حکم به ضمان آنان نمود. از دیدگاه شیعه، تنها مصالح و مفاسدی که به صورت قطعی از سوی عقل درک شود و یا به سنت برگردد حجیت دارد و مصالح مرسله ظنی حجیت ندارد(اصول فقه کاربردی، ج1، صص 264و259، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).
✅ حقوق تجارت نکته1347
انحلال شرکت های دولتی صرفاً با اجازه قانون مجاز می باشد ⇦ مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1348
شرکت های تجاری به دو دسته شرکت های شکلاً تجاری و شرکت های موضوعاً تجاری تقسیم می¬شوند:
شرکت های شکلاً تجاری⇦ شرکت هایی که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها همین که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوند تجاری هستند چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از میان انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت فقط شرکت های سهامی جزء این دسته قرار می گیرند.
شرکت های موضوعاً تجاری⇦ شرکت هایی که شرط تجاری بودن آن¬ها انجام عملیات تجاری است عبارتند از: شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت¬های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت تعاونی
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1347
گاهی ممکن است که دادخواست های متعددی در محدوده ی دادرسی های جداگانه به یک دادگاه داده شده که بین آنها رابطه ای وجود دارد که بهتر است به همه ی آنها یک جا رسیدگی و با رایی واحد تکلیف همه ی آنها روشن شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1348
ماده ی 103 قانون آیین دادرسی مدنی توأم نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری، پیش بینی کرده است. هدف از توأم نمودن دعاوی مرتبط جلوگیری از صدور آرای معارض است.
✅ حقوق مدنی نکته1349
مستاجر اصولا مي تواند منافع عين مستاجره را به ديگري انتقال دهد مگر اين كه شرط خلاف آن در عقد پيش بيني شده باشد.
در قانون روابط موجر و مستاجر 56 اصل بر اين است كه مستاجر حق واگذاري منافع مورد اجاره به غير را ندارد. مگر آن كه اين حق به طور كتبي به او داده شده باشد.
در قانون روابط موجر و مستاجر 76 دوباره اصل كلي مندرج در قانون مدني پيش بيني و مقرر شده است كه مستاجر حق واگذاري مورد اجاره به غير را دارد مگر آن كه در اجاره نامه اين حق از او سلب شده باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1350
اگر مالي مشاع بين دو يا چند نفر باشد تصرفات هر شريك در سهم خويش بر دو نوع است:
1. تصرفات حقوقي 2. تصرفات مادي
⟡اجاره مال مشاع نوعي تصرف حقوقي در سهم مشاع تلقي شده و نافذ است. و نيازي به اذن ساير شركا ندارد.
⟡تسليم سهم مشاع نوعي تصرف مادي در مال مشاع بوده و به اذن ساير شركا نياز دارد.
⤆تصرفات حقوقي نياز به اذن ساير شركا ندارد اما تصرفات مادي نياز به اذن ساير شركا دارد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1349
در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ظابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1350
در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ظابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.
✅ حقوق جزا نکته1349
در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در مدت تعویق صدور حکم ، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند
✅ حقوق جزا نکته1350
در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است
✅اصول فقه نکته 1104
به عقیده شیعه در پاره ای از موارد، احکام ثانوی و احکام حکومتی می تواند جایگزین مناسبی برای مصالح مرسله باشد.فقیهان شیعه، قاعده اضطرار و عسر و حرج را از منابع اولیه (قرآن، سنّت و عقل) استنباط کرده اند اما فتوای اهل سنّت، ریشه در استصلاح و به کارگیری مصالح مرسله دارد((اصول فقه کاربردی، ج1، ص260، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).
✅ حقوق تجارت نکته1349
داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله امارات قضایی جهت اثبات تاجر بودن شخص به شمار می رود
✅ حقوق تجارت نکته1350
عملیات حراجی در صورتی عمل تجاری محسوب می شود که به نحو تصدی انجام شود
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1349
قانونگذار شرط توأم نمودن دعاوی را ارتباط کامل قرار داده است. بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاحدید دادگاه می باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1350
تفکیک دعاوی ترتیبی عکس توأم نمودن دعاوی است. مانند موردی که دعوا قابل تجزیه است و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با در خواست خواهان، دادگاه مکلف به صدور رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
✅ حقوق مدنی نکته1351
موجر در اثر عقد اجاره متعهد به تسليم عين مستاجره است و اگر از تسليم خودداري نمايد، در وهله نخست، ‌مستاجر مي تواند اجبار وي به تسليم عين مستاجره را درخواست نمايد. در صورت تعذر (عدم امكان) اجبار،‌ مستاجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1352
اگر چه در خيار عيب ذو الخيار اصولا دو راه دارد يعني يا مي تواند عقد را فسخ نمايد و يا مي تواند مطالبه ارش كند، اما خيار عيب در عقد اجاره تنها حق فسخ را به مستاجر مي دهد. و اگر مستاجر تمايلي به فسخ عقد نداشته باشد نمي تواند از جهت عيب،‌ مطالبه ارش نمايد. لذا بايد اجاره بها را نيز به طور كامل پرداخت نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1351
ظابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین،در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند.در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود.به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1352
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک،پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.
✅ حقوق جزا نکته1351
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستور های دادگاه ، گزارش های مددکاراجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند
✅ حقوق جزا نکته1352
تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری 3 تا 8 ممکن است سایر شرایط تعلیق اجرای مجازات همانند شرایط تعویق صدور حکم می باشد
✅اصول فقه نکته 1105
یکی از تفاوت های نظریه مصالح مرسله و حکم حکومتی آن است که در نظریه مصالح مرسله، هر فقیه آگاه به موازین فقهی می تواند بر اساس تشخیص خود، مصالح و مفاسد را درک کند و بر اساس آن به استنباط حکم بپردازد اما در نظریه حکم حکومتی، اختیار صدور حکم بر مبنای مصالح، ناشی از منصب ولایت است و فقط در انحصار حاکم اسلامی است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص263، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).
✅ حقوق تجارت نکته1351
حمل¬ونقل باید با تصدی باشد و تصدی مستلزم داشتن بنگاه یا مؤسسه است، بنابراین شخصی که مالک چند دستگاه خودرو است که آن ها را به منظور حمل بار یا مسافر به دیگران اجاره می دهد تاجر نیست و عمل او هم ذاتاً تجاری نیست
✅ حقوق تجارت نکته1352
حمل و نقل اشیاء از طریق پست از شمول قانون تجارت خارج است
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1351
هم چنین هرگاه دعاوی متعددی در یک دادخواست اقامه شده باشد، دادگاه می تواند نسبت به بعض آنها که آماده ی صدور رای می باشد، اقدام به صدور رای و نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1352
هرگاه دعاوی متعدد تفکیک شوند نه تنها از حیث قابلیت شکایت هر یک استقلال خود را حفظ می کنند بلکه از حیث تاریخ شکایت نیز تاریخ ابلاغ هریک از آراء باید جداگانه در نظر گرفته شود.
✅ حقوق مدنی نکته1353
در اجاره، اگر موجر عيب عين مستاجره را برطرف نمايد به نحوي كه ضرري به مستاجر وارد نشود مستاجر حق فسخ نخواهد داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1354
عيبي كه در عقد اجاره مي تواند به مستاجر حق فسخ بدهد عيبي است كه يا موجب نقصان منفعت باشد يعني از مجموعه منافع عين بكاهد يا موجب صعوبت در انتفاع باشد يعني باعث شود كه استفاده از عين مستاجره با سختي و دشواري همراه گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1353
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد،نتواند نزد بازپرس حاضر شود،در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1354
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم،دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب،ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
✅ حقوق جزا نکته1353
تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه 1 و 2 و در جرایم حدود و قصاص و تعزیرات ممکن نیست
✅ حقوق جزا نکته1354
دادگاه مختار است در صورت وجود شرایط مقرر برای تعلیق اجرای مجازات ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید
✅اصول فقه نکته 1106
در مرحله وضع قوانین، مراعات مصالح و مفاسد، امری لازم است اما در مرحله استنباط حکم قانونی، دادرس نمی تواند در مواردی که قانون ساکت است با استناد به مصالح و مفاسدی که تشخیص می دهد نظر خود را به جای قانون بنشاند(همان، ص264).
✅ حقوق تجارت نکته1353
به معاملات برواتی معاملات تجاری حکمی نیز گفته می¬شود
✅ حقوق تجارت نکته1354
منظور از معاملات برواتی چهار عمل حقوقی
*صدور برات
*ظهرنویسی برات
*ضمانت برات
*قبولی برات اعم از این¬که توسط برات گیر باشد یا شخص ثالث
✌️توجه داشته باشید: در عملیات برواتی سند برات باید موضوع معامله باشد⇨ پس اگر شخصی کالایی بخرد و در مقابل برای پرداخت آن براتی صادر کند در این حالت صدور برات را نمی¬توان جزء اعمال تجاری دانست اما اگر شخصی در ازای دریافت مبلغی، براتی در وجه او صادر کند این عمل جزء معاملات برواتی است.(رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره1339-2783)
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1353
چنانچه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم دادرسی فوت نماید یا محجور شود دادرسی متوقف می شود تا در مورد فوت ورثه متوفی و در مورد حجر نماینده ی قانونی محجور به دادرسی دعوت شود. و اگر شخصی که به عنوان نماینده ی یکی از اصحاب دعوا در دادرسی شرکت داشته اما در جریان دادرسی سمت خود را از دست بدهد در این صورت دادرسی متوقف می شود تا خود شخص اصیل یا نماینده ی بعدی او برحسب مورد به دادرسی دعوت شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1354
چنانچه بعد از اقامه دعوا مشخص شود که خوانده از قبل از اقامه دعوا در قید حیات نبوده، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
✅ حقوق مدنی نکته1355
اگر عيب، در اثناي مدت اجاره ايجاد شود اگرچه عين مستاجره قبلا به قبض مستاجر داده شده،‌ اما چون مورد معامله در عقد اجاره، ‌منافع است و منافع آينده هنوز تسليم نشده، بنابراين اگر عين مستاجره در اثناي مدت اجاره معيوب شود، نسبت به منافع آينده مي توان گفت عيبي است كه بعد از عقد و قبل از قبض در مورد معامله ايجاد شده، لذا مسئوليت آن بر عهده موجر است و به مستاجر حق فسخ عقد را نسبت به باقيمانده مدت مي دهد.
⤆ عيب حادث پس از عقد و قبل از تسليم عين مستاجره نيز براي مستاجر حق فسخ ايجاد مي كند. اگر هم عيب پس از تسليم عين مستاجره و در اثناي مدت اجاره ايجاد گردد، حق فسخ نسبت به بقيه مدت اجاره ايجاد مي شود. چنين عيبي نسبت به گذشته حق فسخ ايجاد نمي كند.
✅ حقوق مدنی نکته1356
اگر عين مستاجره عيبي داشته باشد كه در نتيجه آن عيب، از قابليت انتفاع خارج شود يعني امكان استفاده از آن، با وجود عيب، فراهم نباشد و رفع عيب نيز ممكن نباشد اجاره به لحاظ فقدان موضوع باطل است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1355
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم،تحقیقات را شروع کندو در صورت عدم امکان،حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ظابطان دادگستری،مبادرت به تحقیق نماید.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1356
در خصوص نکته قبل در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی،دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می کند.
✅ حقوق جزا نکته1355
دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قصاص ، تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید
✅ حقوق جزا نکته1356
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات
ب – جرائم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی
پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ، جرائم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث – تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج – جرائم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100,000,000) ریال
✅اصول فقه نکته 1107
تفاوت استصلاح و استحسان:
1. استصلاح عبارت است از رعایت مصلحت بدون اینکه بر جنبه برخلاف قیاس بودن آن توجه شود اما استحسان همیشه برخلاف قیاس یا دلیل دیگر است. (در استصلاح حکمی برخلاف حکم دیگری صادر نشده زیرا در شرع اصلاً در آن مورد حکمی وجود ندارد).2. استصلاح سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده است اما استحسان راه حلی است هماهنگ با خوی و سرشت انسان بی آنکه مصلحت یا مفسده در نظر گرفته شود.
✅ حقوق تجارت نکته1355
صدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر، عمل تجاری محسوب می شود، اما شخص را تاجر نمی کند
✅ حقوق تجارت نکته1356
صدور برات سازشی عمل تجاری نیست
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1355
اگر رسیدگی دادگاه خاتمه یافته و پرونده آماده صدور رای باشد، در این حالت فوت یکی از طرفین دعوا موجب توقیف دادرسی نخواهد بود بلکه دادگاه باید رای را صادر و به ورثه متوفی ابلاغ نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1356
همان گونه که فوت طبیعی موجب توقیف دادرسی است چنانچه یکی از طرفین دعوا در جریان دادرسی مفقود الاثر شود و حکم قطعی مبنی بر موت فرضی او صادر شود، دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر کند تا ورثه وی به دادرسی دعوت شوند.
✅ حقوق مدنی نکته1357
اگر مورد اجاره مال كلي باشد (اجاره يك دستگاه كاميون يا اتوبوس از يك شركت حمل و نقل)، و موجر فردي را تسليم نمايد كه معيوب است، براي مستاجر حق فسخ ايجاد نمي شود بلكه او مي تواند الزام موجر به تبديل اين مصداق و تسليم يك فرد سالم را درخواست نمايد. در صورتي كه تبديل (تهيه و تسليم مصداق سالم) ممكن نباشد حق فسخ اجاره به استناد خيار تعذر تسليم براي مستاجر ايجاد مي گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1358
خارج شدن عين مستاجره از يد مستاجر نيز موجب انحلال اجاره نيست و مستاجر مي تواند به غاصب رجوع نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1357
تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت،بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود،بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1358
متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.
✅ حقوق جزا نکته1357
از میان انواع سرقت های تعزیری فقط سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار غیر قابل تعلیق و تعویق است لذا سایر انواع سرقت های تعزیری مثل راه زنی قابل تعویق و تعلیق است . لازم به ذکر است که سرقت حدی نیز همچون سایر جرایم حدی غیر قابل تعلیق و تعویق است
✅ حقوق جزا نکته1358
تعزیر بدل از قصاص عضو قابل تعلیق و تعویق نیست
✅اصول فقه نکته 1108
حالات نفسانی مکلف نسبت به احکام شرعی و حقوقی در یک تقسیم بندی، به چهار مورد تقسیم می شود: قطع، ظن، شک و وهم.
✅ حقوق تجارت نکته1357
صدور سفته و چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود
✅ حقوق تجارت نکته1358
سفته و چک در صورتی که برای امور تجارتی صادر، ظهرنویسی یا ضمانت شده باشد، عمل تجارتی محسوب می شوند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1357
اگر رسیدگی دادگاه خاتمه یافته و پرونده آماده صدور رای باشد، در این حالت فوت یکی از طرفین دعوا موجب توقیف دادرسی نخواهد بود بلکه دادگاه باید رای را صادر و به ورثه متوفی ابلاغ نماید.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1358
همان گونه که فوت طبیعی موجب توقیف دادرسی است چنانچه یکی از طرفین دعوا در جریان دادرسی مفقود الاثر شود و حکم قطعی مبنی بر موت فرضی او صادر شود، دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر کند تا ورثه وی به دادرسی دعوت شوند.
✅ حقوق مدنی نکته1359
هر گاه عين مستاجره در اثناي مدت اجاره كلا يا بعضا تلف شود و اين تلف قهري باشد عقد اجاره تا زمان تلف صحيح بوده و اجاره بهاي آن تا زمان تلف بايستي پرداخت شود. اما از زمان وقوع تلف، عقد اجاره منفسخ مي شود (اثرش نسبت به آينده است، يعني نسبت به باقيمانده مدت عقد خود به خود منحل مي شود)،علت اين انفساخ آن است كه اگرچه ظاهرا عين مستاجره تسليم شده اما در واقع نسبت به آينده، منافع هنوز به قبض داده نشده و تلف عين مستاجره در اثناي مدت اجاره نسبت به منافع آينده نوعي تلف مورد معامله پس از عقد و قبل از قبض است و به همين دليل عقد منفسخ مي گردد.
✅ حقوق مدنی نکته1360
تلف قهري تمام يا قسمتي از عين مستاجره در مدت اجاره موجب انفساخ عقد از زمان تلف نسبت به همان قسمت مي گردد. در صورتي كه قسمتي از عين اين مستاجره در اثناي مدت اجاره تلف شده باشد، مستاجر مي تواند نسبت به قسمت موجود، عقد را به استناد خيار تبعض صفقه فسخ نمايد و يا عقد را نسبت به اين قسمت نگه داشته و تقليل نسبي مال الاجاره (كسر قسمتي از مال الاجاره) را درخواست نمايد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1359
وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند،اظهار کند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1360
سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.
✅ حقوق جزا نکته1359
معاونت در حدود جز معاونت در محاربه و افساد فی الارض قابل تعلیق و تعویق است
✅ حقوق جزا نکته1360
معاونت در کلیه جرایم جز معاونت در معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض قابل تعلیق و تعویق است
✅اصول فقه نکته 1109
قطع: قطع یا یقین، حالتی نفسانی است که در آن حالت، انسان به باور و اعتقاد خود هیچ گونه تردیدی ندارد خواه این باور، مطابق با واقع باشد یا نه. به سخن دیگر، «قطع» آن است که انسان نسبت به امری به طور کامل و صد در صد، علم داشته و هیچ گونه تردید و احتمال خلاف در اعتقاد خود نداشته باشد. دانشمندان اصول فقه، معمولاً دو واژه علم و قطع را به یک معنا به کار می برند(اصول فقه کاربردی، ج2، ص8). قطع در یک تقسیم بندی بر دو قسم تقسیم می شود: قطع طریقی و قطع موضوعی.
✅ حقوق تجارت نکته1359
کلیه معاملات شرکت های تجارتی ذاتاً تجاری نیست و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن¬ها تجارتی محسوب می شود
✅ حقوق تجارت نکته1360
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می شود مگر آن¬که خلاف آن ثابت شود
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1359
فوت در صورتی موجب توقیف دادرسی است که حق موضوع دعوا قابل انتقال به ورثه باشد و در دعاوی قائم به شخص با فوت یکی از طرفین دعوا زائل می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1360
اگر خواهان در زمان اقامه دعوا اهلیت نداشته باشد ضمن اینکه خوانده می تواند ایراد کند دادگاه نیز می تواند رأساً قرار رد دعوا صادر کند اما خواهان در جریان دادرسی موجب توثیق دادرسی خواهد بود.
✅ حقوق مدنی نکته1361
اگر موجر يا شخص ثالث عين مستاجره را تلف كرده باشند، اجاره به قوت خويش باقي است و مستاجر مي تواند تحت عنوان اتلاف يا تسبيب، اجرت المثل منافع عين مستاجره را از شخص تلف كننده مطالبه نمايد.تلف عين مستاجره توسط موجر (قبل يا بعد از تسليم) و يا تلف آن توسط شخص ثالث قبل از تسليم، براي مستاجر حق فسخ اجاره را به استناد خيار تعذر تسليم نيز ايجاد مي كند.
✅ حقوق مدنی نکته1362
انفساخ عقد اجاره در صورت تلف قهري عين مستاجره ناظر به فرضي است كه مورد اجاره عين معين باشد. در اجاره عين كلي دو نظر مطرح شده است يكي اينكه با وقوع تلف نسبت به مصداق تعيين شده قبل از تسليم، عقد منفسخ مي گردد زيرا مصداق تعيين شده در حكم عين معين است.نظر ديگر اين كه، بايستي الزام موجر به تهيه و تسليم يك مصداق ديگر را درخواست نمود. و در صورت عدم امكان اجبار حق فسخ ايجاد مي شود.
⤆ اگر عين مستاجره در اثناي مدت اجاره به صورت قهري تلف شود عقد به لحاظ:
تلف منافع آينده قبل از تسليم ⇜ منفسخ
فقدان موضوع نسبت به آينده ⇜ باطل
هر گاه عين مستاجره، در اثناي مدت اجاره، تلف شود، بر اساس ماده 496 ق.م. اجاره باطل مي شود. در حالي كه در ماده 483 ق.م. راجع به همين مورد يعني تلف عين مستاجره قانون گذار انفساخ عقد را مقرر نموده است. به نظر مي رسد، اين دو گانگي در شيوه بيان قانون گذار، ايرادي نداشته باشد. زيرا با وقوع تلف دو ديدگاه را مي توان مطرح نمود:
ديدگاه اول: از زمان تلف عقد اجاره نسبت به آينده، بدون موضوع است. از اين حيث، مي توان گفت اجاره نسبت به آينده باطل است.
ديدگاه دوم: با وقوع تلف، در واقع مانند اين است كه موضوع عقد نسبت به منافع آينده، پس از عقد و قبل از قبض، تلف شده و به همين دليل عقد نسبت به آينده از زمان تلف منفسخ مي گردد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1361
در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1362
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.
✅ حقوق جزا نکته1361
دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ، صدور حکم را به تعویق اندازد و یا اجرای مجازات را معلق کند
✅ حقوق جزا نکته1362
تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار ضمن صدور حکم یا پس از آن صادر می شود
✅اصول فقه نکته 1110
قطع طریقی: به قطعی گفته می شود که در موضوع حکم، اخذ نشده باشد بلکه راهی برای کشف واقع باشد. مثلاً وقتی گفته می شود «شراب حرام است» حکم حرمت به خود «شراب» تعلق گرفته، صرفنظر از اینکه انسان به آن یقین داشته باشد یا نداشته باشد. در غالب موارد، شارع یا قانونگذار هنگام وضع یک حکم، خود موضوعِ حکم را بدون توجه به علم و جهل انسان ها در نظر می گیرند و حکم مورد نظر را بر ماهیت موضوع، وضع می کنند. در چنین مواردی، قطع و یقین مکلف، جزء موضوع حکم نیست(همان، صص 27 و 28).
✅ حقوق تجارت نکته1361
معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر از اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود
✅ حقوق تجارت نکته1362
شرکای شرکت تجاری، تاجر قلمداد نمی شوند مگر آن که ≪≪خود آن ها شغل معمولیشان را اعمال تجاری مصرح در ماده 2 قانون تجارت قرار دهند
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1361
در صورتی که خوانده در زمان اقامه دعوا محجور باشد یا در جریان دادرسی محجور شود دادرسی متوقف می شود تا نماینده ی قانونی او به دادرسی دعوت شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1362
بروز جنون باعث توقیف دادرسی همه ی دعاوی اعم از مالی یا غیرمالی می گردد اما بروز سفه و ورشکستگی باعث توقیف دادرسی تنها در دعاوی مالی و غیرمالی اعتباری می شود.
✅ حقوق مدنی نکته1363
موجر نه تنها متعهد به تسليم عين مستاجره است بلكه بايستي تسليم به نحوي باشد كه مستاجر بتواند از آن استفاده مطلوب را ببرد. لذا اگر موجر در جريان مدت اجاره، درصدد ايجاد تغييري در عين مستاجره باشد، نمي تواند تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد، يعني تغييري كه با هدف مستاجر از عقد اجاره منافات داشته باشد ممنوع است.
منظور از تغيير در ماده 484 ق.م. تغيير مادي است نه حقوقي، بنابراين انتقال مورد اجاره (تغيير حقوقي) به ديگري حق فسخ به مستاجر نمي دهد مگر اين كه در عقد اجاره شرط شده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1364
اگر در جريان مدت اجاره تعميري در عين مستاجره لازم باشد كه تاخير در آن موجب ضرر باشد در اين صورت مستاجر نمي تواند مانع از تعمير شود و اگر تعمير مانع از استفاده او باشد حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1363
قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاع می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.تصمیم دادگاه قطعی است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1364
تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
@fazel95
✅ حقوق جزا نکته1363
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد
✅ حقوق جزا نکته1364
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید . تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود
@fazel95
✅اصول فقه نکته 1111
قطع موضوعی: به قطعی گفته می شود که جزء موضوع یک حکم قرار گرفته است مانند ماده 1050ق.م که می گوید: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود».
@fazel95
✅ حقوق تجارت نکته1363
صرف شریک ضامن بودن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط به مفهوم تاجر بودن شخص نیست
✅ حقوق تجارت نکته1364
محدودیت های اشتغال به تجارت در حقوق ایران⇩
5- قضات و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به اعمال تجارتی منع شده اند.
6- کارمندان گمرکی از انجام حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوع هستند.
7- کارمندان دولت به طور کلی برای اشتغال به امر تجارت منعی ندارند اما در برخی موارد با محدودیت رو به رو هستند. از جمله:
3-3 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که بر¬اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی¬توانند مدیر-عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی شوند.
🔒استثناء⇜ شرکت های تعاونی ادارات از این قاعده مستثنی هستند➳
3-4 قانون راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزراء و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﻮري مصوب 1337 که بر¬اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی توانند در قراردادهای تجاری با اداره یا سازمان یا شرکت خود طرف معامله قرار گیرند به عنوان مثال کارمند رسمی شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در مناقصه هایی که شرکت نفت برگزار می کند، شرکت کند.
8- هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید بر¬اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1311 حائز شرایط زیر باشند:
4-3 در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شوند.
4-4 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند.
9- در خصوص اتباع خارجه اصل بر این است که اتباع خارجه حق تجارت در ایران را دارند مگر آن¬که به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال براساس بند 2 ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 اخذ پروانه دلالی منوط به داشتن تابعیت ایرانی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته1363
در زوال سمت هدف از توقیف دادرسی گاهی این است که خود اصیل به دادرسی دعوت شود و گاهی به این دلیل است که قیم یا نماینده ی جدید به دادرسی وارد شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1364
مقررات توقیف دادرسی در اثر زوال سمت در مورد وکیل اجرا نمی شود زیرا زوال سمت وکیل تابع مقررات خاصی است و فقط در مورد استعفای وکیل توقف یک ماهه دادرسی در قانون پیش بینی شده و در سایر موارد اصولا زوال سمت وکیل موجب تأخیر در دادرسی نخواهد بود مگر آنکه اخذ توضیح لازم باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1365
هزينه تعميرات اساسي (تعميرات و مخارج لازم براي امكان انتفاع) بر عهده موجر و هزينه تعميرات جزيي و تزييني (مخارج لازم براي كمال انتفاع) بر عهده مستاجر است مگر اين كه عرفي خلاف اين ترتيب وجود داشته باشد يا شرط خلاف شده باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1366
اگر مستاجر در عين مستأجره مرتكب تعدي يا تفريط شود، قانون مدني به شرط اين كه موجر قادر بر منع او نباشد حق فسخ اجاره را به موجر داده است.
اما در قانون روابط موجر و مستاجر 56 قيد اين كه موجر قادر بر منع او نباشد حذف شده و در آن قانون همين كه مستاجر مرتكب تعدي و تفريط شود براي موجر حق فسخ و تقاضاي تخليه ايجاد مي شود.
در هر حال اثبات تعدي و تفريط بر عهده موجر است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1365
بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1366
تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود.
✅ حقوق جزا نکته1365
هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند . دادگاهبه هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ،مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود
✅ حقوق جزا نکته1366
هر گاه پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید
✅اصول فقه نکته 1112
تفاوتهای قطع طریقی با قطع موضوعی: مهمترین تفاوت قطع طریقی و موضوعی آن است که بنا بر نظر مشهور، قطع طریقی بدون توجه به شخصیت قاطع، سبب پیدایش قطع و زمان و مکانی که قطع در آن حاصل شده، دارای حجیت و اعتبار است. اما قطع موضوعی از آنجا که به عنوان موضوع یا جزء موضوع، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، چگونگی اعتبار و حجیت آن نیز بسته به نظر قانونگذار است؛ تفاوت دیگر آن است که در مورد قطع طریقی، ممکن است ادله و امارات شرعی و اصول عملیه، جانشین چنین قطعی شوند. اما در قطع موضوعی، باید به دلیلی که قطع را جزء موضوع حکم دانسته مراجعه شود و اگر در نظر شارع و قانونگذار وجود صفت نفسانی خاص (حالت یقین) مورد توجه باشد دیگر امارات ظنی جانشین چنین قطعی نخواهد شد(همان، صص29 و 30).
✅ حقوق تجارت نکته1365
کلیه معاملات خدمه تاجر برای امور تجارتی ارباب خود و نه تجارت خانه، تجاری محسوب می شود
✅ حقوق تجارت نکته1366
معاملات غیر منقول نه ذاتاً تجاری هستند و نه تبعاً
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1365
در صورتی که اصحاب دعوا متعدد باشند و تنها یکی از آنها در جریان دادرسی دچار فوت، حجر یا زوال سمت شود تنها در خصوص همان یک نفر توقیف دادرسی صادر می شود و دادرسی نسبت به سایرین ادامه خواهد یافت مگر اینکه موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت، دادرسی نسبت به همه متوقف خواهد شد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1366
مواردی نظیر حبس، توقیف به معنای بازداشت شدن، عزیمت به مأموریت نظامی یا دولتی، مسافرت ضروری، هیچ کدام از اسباب توقیف دادرسی نیست فقط دادگاه به این اشخاص مهلت مناسب جهت انتخاب و معرفی وکیل می دهد.
✅ حقوق مدنی نکته1367
اگر مزاحمت شخص ثالث با ادعاي حقي باشد، مثلا مدعي مالكيت عين يا منافع باشد در اين صورت مستاجر مي تواند در مدت اجاره از عين مستاجره استفاده نمايد و شخص ثالث حق ندارد جز از طريق اقامه دعوا و تحصيل حكم دادگاه عين مستاجره را از يد مستاجر خارج نمايد. اين دعوا بايستي به طرفيت موجر و مستاجر (هر دو) اقامه شود. لذا اگر دعوا به طرفيت يكي از ايشان اقامه شده باشد قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.
✅ حقوق مدنی نکته1368
مستاجر بايستي به شيوه پيش بيني شده در قرارداد يا به نحو متعارف عين مستاجره را مورد استفاده قرار دهد، لكن اگر مستاجر مورد اجاره را در غير آن چه كه مقصود طرفين بوده يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود مورد استفاده قرار دهد و منع او ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 56، قيد اين كه “منع مستاجر ممكن نباشد” حذف شده است، يعني در اين قانون يكي از مواردي كه به موجر حق فسخ اجاره و تقاضاي تخليه مي دهد، تغيير شغل به وسيله مستاجر در عين مستاجره است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1367
تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1368
بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد .سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخلف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.
✅ حقوق جزا نکته1367
هر گاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن صدور حکم معوق شده است ، قرار تعویق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعویق صدور حکم را از دادگاه درخواست نماید
✅ حقوق جزا نکته1368
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود
✅اصول فقه نکته 1113
منظور از علم در بحثِ «اعتبار علم قاضی»، علم موضوعی است نه طریقی(همان، ص31).
✅ حقوق تجارت نکته1367
خرید خانه توسط تاجر مطلقاً عمل تجاری محسوب نمی شود
✅ حقوق تجارت نکته1368
ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیرمنقول عمل تجاری است
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1367
استرداد دادخواست یا دعوا یا صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی از اختیاراتی است که قانونگذار تنها برای خواهان پیش بینی کرده است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1368
خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی یعنی حداکثر طی نخستین اقدامی که در جلسه اول دادرسی به عمل می آورد، دادخواست خویش را مسترد دارد که در نتیجه ی این کار دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید و این مانع طرح مجدد دعوا در آینده نمی باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1369
در اجاره اشيا، ‌موضوع معامله، منفعت است و با تعيين مدت مقدار آن مشخص مي شود. به همين سبب، تعيين مدت در اجاره اشيا، شرط صحت عقد است. با انقضاي مدت اجاره، عقد اجاره پايان مي پذيرد و با درخواست موجر، مستاجر ملزم به تخليه خواهد بود. با اين وجود ممكن است علي رغم انقضاي مدت اجاره مستاجر به تصرف خويش در عين مستاجره ادامه دهد در اين صورت، دو حالت را بايستي از هم تفكيك نمود:
حالت اول: ادامه تصرف با اذن موجر بوده: مستاجر در صورتي ملزم به پرداخت اجرت المثل است كه از عين مستاجره استفاده كرده باشد.
حالت دوم: ادامه تصرف بدون اذن موجر: مستاجر بايد اجرت المثل بدهد حتي اگر استيفاي منفعت نكرده باشد. زيرا در اين جا در حكم غاصب است.
✅ حقوق مدنی نکته1370
عقد اجاره يك عقد لازم است و با فوت يكي از طرفين عقد منفسخ نمي شود. با اين وجود در دو فرض فوت يكي از طرفين موجب انحلال عقد اجاره خواهد شد:‌ به عبارت ديگر،‌ با فوت يك طرف، عقد نسبت به باقيمانده مدت، باطل مي شود:
– در فرضي كه موجر فقط به عمر خويش مالك منافع عين مستاجره باشد، با فوت موجر، اجاره نسبت به باقيمانده مدت باطل مي شود.
– در فرضي كه شرط مباشرت مستاجر شده باشد، با فوت مستاجر، اجاره نسبت به باقيمانده مدت باطل مي شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1369
پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبارمتهم ممنوع است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1370
تخلف از مقررات نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
✅ حقوق جزا نکته1369
هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود
✅ حقوق جزا نکته1370
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود ، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد
✅اصول فقه نکته 1114
اطمینان به مرتبه بالای اعتقاد راجح گفته می شود که هر چند به مرتبه یقین نرسیده ولی باعث آرامش و سکون نفس می شود. این مرتبه را علم عرفی یا علم عادی نامیده اند(همان، صص8 و 9).
✅ حقوق تجارت نکته1369
توجه داشته باشید: بر¬اساس اطلاق ماده 4 قانون تجارت معاملات غیر منقول چه توسط اشخاص حقیقی و چه توسط اشخاص حقوقی اعم از شرکت های سهامی و غیر سهامی انجام شود، تجاری محسوب نمی گردد.
🔒استثناءاول ⤺ ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها⤺ شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت که اقدام به ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت و پیشه یا اجاره یا فروش می نمایند عمل آن ها عمل تجاری است و این شرکت ها از انجام سایر فعالیت های تجاری ممنوع هستند
🔒استثناءدوم⤺ دلالی معاملات غیرمنقول
🔒استثناءسوم⤺ حق¬العمل¬کاری معاملات غیرمنقول
🔒استثناءچهارم⤺ تسهیل معاملات غیرمنقول
🔒استثناءپنجم⤺ بیمه معاملات غیرمنقول
✅ حقوق تجارت نکته1370
رهن اموال غیر منقول⇜ عمل غیرتجاری
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1369
خواهان می تواند تا قبل از ختم مذاکرات طرفین بدون نیاز به اخذ رضایت خوانده دعوا را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و طرح مجدد دعوا در آینده هم ممکن است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1370
خواهان می تواند پس از ختم مذاکرات طرفیندعوا را مسترد کند که اگر در این حالت خوانده راضی باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و امکان طرح مجدد دعوا باقی می ماند ولی اگر خوانده راضی نباشد و خواهان به طور کلی از دعوای خود صرفنظر کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید که اعتبار امر مختومه دارد و خواهان حق طرح مجدد دعوا را به هیچ وجه نخواهد داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1371
در فرضي كه ولي قهري يا قيم مال متعلق به محجور را اجاره داده و در اثناي مدت اجاره، مالك از حجر خارج مي گردد مطابق نظر دكتر كاتوزيان اجاره باطل نمي شود. البته مشهور در اين فرض اجاره را نسبت به زمان بعد از خروج از حجر غير نافذ، و منوط به تنفيذ مالك مي دانند.
✅ حقوق مدنی نکته1372
اجاره از قرار (ماده 501 ق.م.)
اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده باشد و مال الاجاره از قرار روز يا ماه يا سال فلان مبلغ تعيين شده باشد، قرارداد اجاره نسبت به يك روز يا يك ماه يا يك سال كه اجاره بها بر حسب آن تعيين شده صحيح بوده و موجر مستحق دريافت اجرت المسمي است اما اگر مستاجر بيش از مدت مذكور، عين مستاجره را در تصرف خويش نگه دارد و موجر هم تخليه يد او را در خواست ننمايد،‌ موجر نسبت به بقيه مدت تصرف مستحق دريافت اجرت المثل معادل اجرت المسمي است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1371
وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1372
متهم می تواند سکوت اختیار کند.در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
✅ حقوق جزا نکته1371
در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی ، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق ، محکومیت معلق ، موجب انفصال نمی گردد ، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود
✅ حقوق جزا نکته1372
نظام نیمه آزادی ، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد . اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود
✅اصول فقه نکته 1115
ظن: ظن یا گمان، حالتی نفسانی است که در آن حالت انسان به یقین نرسیده و دچار تردید است و یک طرفِ تردید، بر طرف دیگر رجحان دارد در این صورت، طرفی که برتری و رجحان دارد (احتمال قوی تر) را «ظن» و طرف دیگر(احتمال ضعیف تر) را «وهم» می گویند(همان، ص 9).
✅ حقوق تجارت نکته1371
دلالی و حق العمل کاری معاملات غیر منقول ⇦عمل ذاتاً تجاری
✅ حقوق تجارت نکته1372
براساس ماده 4 قانون تجارت فعالیت بنگاه های معاملات ملکی تجارتی هستند
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1371
در بحث استرداد دعوا در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار از اصطلاح تمام شدن دادرسی استفاده نموده و در بند ج از عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوا، که منظور از آن مقطعی است که دادگاه با برگزاری یک یا چند جلسه اظهارات و مدافعات طرفین را شنیده و تشکیل جلسه ی دیگری برای استماع طرفین لازم نمی داند لیکن اقداماتی مثل استعلام از یک اداره دولتی باید انجام شود تا پرونده آماده صدور رأی شود، که به نظر می رسد منظور از هر دو عبارت یکسان است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1372
هرگاه در حین رسیدگی به دعوایی دیگر مطرح شود به آن دعوا طاری میگویند که انواع آن بسته به اینکه از طرف چه کسی و علیه چه کسی مطرح شود متفاوت است:
خواهان دعوای اصلی علیه خوانده ی دعوای اصلی ← دعوای اضافی
خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی ← دعوای متقابل
خواهان یا خوانده دعوای اصلی علیه شخص ثالث← دعوای جلب ثالث
شخص ثالث علیه خواهان یا خوانده دعوای اصلی ← دعوای ورود ثالث
✅ حقوق مدنی نکته1373
مطابق م 231 قانون امور حسبي، ديون موجل متوفي به فوت او حال مي شوند. بايد توجه داشت اين ماده مربوط به ديوني است كه ايجاد شده اند اما براي پرداخت آن ها اجلي تعيين نگرديده است.
اقساط مال الاجاره هر كدام دين متزلزلي است كه با گذشت زمان و ايجاد منافع، بر ذمه مستاجر مستقر مي گردد. بنابراين، اگر مستاجر در اثناي مدت اجاره فوت نمايد، ديون وي از حيث پرداخت اجاره بهاي آينده حال نمي شود.
✅ حقوق مدنی نکته1374
در اجاره حيوان براي تعيين منفعت دو راه وجود دارد:
• يا به تعيين مدت اجاره است ⇜ تعيين راكب لازم نيست.
• يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آن جا حمل شود⇜ تعيين راكب يا محمول لازم است.
لذا عدم تعيين مدت در اجاره حيوان موجب بطلان اجاره نخواهد شد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1373
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند.متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1374
پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثر انگشت او برسد .متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
✅ حقوق جزا نکته1373
در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مأثر است ، محکوم را با رضایت خود او ، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد
✅ حقوق جزا نکته1374
محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است
✅اصول فقه نکته 1116
شک: حالتی نفسانی است که ذهن میان دو احتمال برابر و مساوی دچار تردید می شود و به هیچ یک از آنها گرایش پیدا نمی کند. در شک، برخلاف ظن، دو طرف احتمال برابرند و هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد(احتمال%50 با احتمال50%)(همان).
✅ حقوق تجارت نکته1373
انجام و ارائه خدمات عمومی عمل ذاتاً تجاری هستند اگرچه موضوع آن خدمات تجاری نباشد مانند تسهیل معاملات ملکی
✅ حقوق تجارت نکته1374
صندوق های قرض الحسنه با دو فرض تاجر قلمداد می¬شوند:
1-به صورت شرکت سهامی اداره شوند.
2-معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت را انجام دهند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1373
هرچند دعاوی طاری در دل یک دعوای اصلی مطرح می شوند اما خود به تنهایی نیز باید شرایط و تشریفات طرح دعوا را داشته باشنند لذا برای طرح این دعاوی تقدیم دادخواست لازم است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1374
تعدادی شرایط عمومی و مشترک میان همه ی دعاوی طاری وجود دارند که باید در زمان طرح دعوا موجود باشند:
• نفع
• اهلیت
• سمت
✅ حقوق مدنی نکته1375
در فرضي كه تعيين منفعت در اجاره حيوان از طريق بيان مدت صورت گرفته باشد،‌تعيين راكب يا محمول لازم نيست اما رعايت حد متعارف در استفاده از حيوان ضروري است. اگر تعيين منفعت از طريق بيان مسافت و محل صورت گرفته باشد، تعيين راكب يا محمول لازم است والا عقد باطل خواهد بود. از ملاك اين مقررات مي توان در اجاره وسايل نقليه نيز استفاده نمود.
✅ حقوق مدنی نکته1376
اجاره اشخاص، عقدي است كه به موجب آن شخصي به عنوان اجير در برابر شخص ديگري به عنوان مستاجر، تعهد مي كند تا كار معيني را در برابر اجرت مشخصي انجام دهد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1375
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست،مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1376
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
✅ حقوق جزا نکته1375
در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط خاصی حکم به آزادی مشروط صادر کند
✅ حقوق جزا نکته1376
صدور آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است
✅اصول فقه نکته 1117
نکته: گاهی در اصول فقه، شک به معنای لغوی خود به کار می رود. شک در معنای لغوی در مقابل یقین به کار رفته و شامل ظن هم می شود. مثلاً در اصول عملیه، وقتی از شک سخن گفته می شود معنایی اعم از وهم، شک و ظن غیرمعتبر مورد نظر است.
✅ حقوق تجارت نکته1375
تکالیف تجار∇∇
1-ثبت در دفاتر ثبت تجارتی
*کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در ایران اشتغال به امر تجارت دارند، باید ظرف یک ماه از شروع به کار یا تأسیس در همان محل خود که دفتر ثبت تجارتی وجود دارد، اسم خود را ثبت نمایند.
*ثبت نام شرکت های تجاری در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آن ها در دایره ثبت شرکت ها به عنوان شخص حقوقی متفاوت است و ضمانت اجرای عدم ثبت برای شرکت های تجاری بر¬اساس ماده 198 قانون تجارت بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه خواهد بود⎆
*ضمانت اجرای عدم درج اسم در دفتر ثبت تجارتی⇦محکومیت به جزاي نقدي (ماده 16 قانون تجارت)
*شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت‌حساب¬ها و نشريات خطي يا چاپي‌ خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده در غیر این صورت به دو مجازات جزای نقدی مذکور در مادتین16 و 18 قانون تجارت محکوم خواهد شد.
*شخص حقیقی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.
* دفتر ثبت تجارتی بر مبنای سیستم اعلامی و بر¬اساس گفته های شخص تنظیم می شود، بنابراین مفاد دفتر برای اثبات تاجر بودن ثبت نام کننده صرفاً از نظر اثباتی و در حد اماره قضایی ارزش دارد.
*در حقوق ایران ثبت شرکت الزامی است اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.
*ثبت اسم تاجر در دفاتر ثبت تجارتی تنها اماره قضایی بر تاجر بودن شخص است و خلاف این اماره نیز قابل اثبات است.دفتر ثبت تجارتی ⇦ دفتری برای ثبت نام بازرگانان، شرکت های تجارتی، بنگاه¬های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها است که زیر مجموعه¬ی اداره ثبت به حساب می آید.
✺نکته: برخلاف دفاتر تجارتی تجار، دفتر ثبت تجارتی سند رسمی است زیرا توسط اداره ثبت تنظیم و نگهداری می شود.
*در صورت فوت تاجر⤺ قائم مقام وی باید ظرف مدت شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجارتی اطلاع دهد.
2-داشتن دفاتر تجاری
3-پرداخت مالیات
4-پرداخت تأمین اجتماعی
✅ حقوق تجارت نکته1376
شرکت های غیر تجاری شرکت هایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1375
اصطلاح دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما از مفهوم ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان به تجویز آن از سوی قانونگذار پی برد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1376
شرایط اختصاصی دعوای اضافی:
توسط خواهان دعوای اصلی علیه خوانده ی دعوای اصلی مطرح می شود.
مهلت اقامه ی آن تا پایان جلسه ی اول دادرسی است.
باید با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط داشته باشد.
✅ حقوق مدنی نکته1377
اقسام اجاره اشخاص:
1- اجاره خدمه و كارگر (امروزه عمدتا تابع قانون كار است)
2- اجاره متصديان حمل و نقل (امروزه تابع قانون تجارت است)
در اجاره خدمه يا كارگر تعيين منفعت موضوع عقد به دو صورت ممكن است:
* تعيين مدت
* تعيين كاري كه بايد انجام شود
پس خدمه يا كارگر را نمي توان اجاره نمود مگر براي مدت معين يا براي انجام كار معين والا اجاره باطل خواهد بود.
✅ حقوق مدنی نکته1378
قانون 1356 نسبت به اجاره اماكن تجاري كه رابطه استيجاري طرفين مربوط به قبل از سال 76 باشد. كه دو حالت ممكن است:
• اجاره قبل از سال 76 منعقد شده به مدت طولاني كه تا الان ادامه دارد.
• مدت اجاره كوتاه بوده اما تا كنون تمديد شده است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1377
بازپرس برای شاکی،مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد،فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند.مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1378
چنانچه افراد مذکور در فوق قادر به نوشتن باشند ،منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
✅ حقوق جزا نکته1377
انقضای مواعد لازم برای آزادی مشروط و همچنین مراتب مذکور در بند های (الف ) و ( ب ) نکته قبل پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید .
✅ حقوق جزا نکته1378
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود ، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است
✅اصول فقه نکته 1118
اصطلاح «حجت» در لغت به معنای دلیل، برهان و هر چیزی است که بتوان در مقابل دیگری بدان استدلال کرد. در منطق، حجت به مجموع چند قضیه گفته می شود که از تألیف و به هم پیوستن آنها می توان به امر مجهولی، علم پیدا کرد.
✅ حقوق تجارت نکته1377
معیار غیر تجاری بودن تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری⇔ غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن تأثیری در این امر ندارد
*این نوع مؤسسات با ثبت در دفتر ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
*ملاک تمییز شخصیت ها، انجمن ها، مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری این است که جنبه معنوی در آن ها باید غالب باشد.
*ثبت تشکیلات و مؤسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.
✌️توجه داشته باشید: سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز شرکت¬های تجاری و تشکیلات غیر تجاری از هم باشد چراکه در هر دو جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است.
✅ حقوق تجارت نکته1378
فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا منوط به ⇦ داشتن کارت بازرگانی و داشتن کارت نیز منوط به ⇦ ثبت در دفتر ثبت تجارتی
⊛اخذ کارت بازرگانی الزامات دیگری نیز دارد عدم محکومیت کیفری و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1377
نباید دعوای اضافی را با افزایش خواسته اشتباه کنیم چراکه علاوه بر تفاوت های ماهوی تفاوت های شکلی زیر را نیز دارند:
• اقامه ی دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست جدید و رعایت کلیه تشریفات طرح دعواست اما افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست جدید ندارد.
• دعوای اضافی باید با دعوای اصلی ارتباط یا وحدت منشأ داشته باشد اما برای افزایش خواسته خواهان تنها میزان و بهای خواسته ی مطروحه در دعوای اول را افزایش می دهد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1378
وقتی دو دعوا با هم ارتباط کامل دارند که رسیدگی به یک دعوا ملزم به رسیدگی به دعوای دیگر باشد و اتخاذ تصمیم در یکی منوط به اتخاذ تصمیم در دیگری باشد.

✅ حقوق مدنی نکته1379
اگر قرارداد اجاره اي در سال 63 منعقد گرديده تابع قانون 56 است. اگر همين قرار داد در سال 79 يعني بعد از حكومت قانون 76 تمديد شود باز تابع قانون 56 است.
✅ حقوق مدنی نکته1380
ماده 1 اين قانون مقرر مي دارد: “هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة قانوني او به عنوان‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است‌”.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1379
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است،تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد.در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1380
مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
✅ حقوق جزا نکته1379
دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت آزادی مشروط ، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند.
✅ حقوق جزا نکته1380
دادگاه ، دستورهای مذکور در نکته قبل و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند
✅اصول فقه نکته 1119
در علم اصول فقه، واژه «حجت» دو کاربرد دارد: 1- گاهی واژه «حجت» در معنای لغوی به کار می رود و مراد از آن، هر دلیلی است که حکم یا موضوعی را ثابت کند و شایستگی دارد که در مقابل دیگری، مورد استناد و استدلال قرار گیرد. واژه «حجت» در این کاربرد، هم شامل قطع و یقین می شود و هم شامل ادله ظن آور می شود. 2- در اصطلاح خاص اصولی، واژه حجت، کاربرد محدودتری دارد و تنها به ادله ای که به طور ظنی بر یک حکم یا موضوع دلالت می کند و شارع مقدس هم آنها را معتبر دانسته حجت گفته می شود. لذا هر چیزی که متعلق خود را اثبات کند و به درجه قطع و یقین نرسد حجت است. حجت در این کاربرد، شامل قطع و یقین نمی شود(همان، صص10 و 11). حجیت به معنای حجت بودن، معتبر بودن و قابلیت استناد است(همان، ص11) و احتجاج به معنای استدلال کردن و اقامه دلیل در مقابل دیگری است(همان، ص10).
✅ حقوق تجارت نکته1379
دفاتر تجارتی در قانون تجارت به ترتیب عبارتند از : 1-دفتر روزنامه – 2-دفتر کل 3- دفتر دارایی 4-دفتر کپیه
✅ حقوق تجارت نکته1380
دفتر روزنامه: دفتری که تاجر باید همه روزه *مطالبات و دیون *داد و ستد تجاری *معاملات راجع به اوراق تجارتی ‌از قبيل خريد و‌فروش و ظهرنويسي، *کلیه واردات و صادرات تجارتی *وجوه برداشتی جهت مخارج شخصی خود را در آن دفتر ثبت کند
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1379
منشأ دعوا یعنی رابطه حقوقی مبتنی بر عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانون که بر طبق آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1380
نه تنها خوانده در برابر دعوای اصلی می تواند دعوای متقابل مطرح کند بلکه در برابر دعوای اضافی، ورود ثالث اصلی و جالب ثالث اصلی نیز با اجتماع شرایط قانونی امکان طرح دعوای متقابل وجود دارد. اما تقابل در مقابل تقابل مسموع نیست.
✅ حقوق مدنی نکته1381
مقررات قانون 56 آمره بوده و هر گونه قراردادي براي واگذاري منافع املاك تجاري اعم از اين كه در قالب اجاره يا صلح منافع يا … تا قبل از تصويب قانون 76 منعقد شده باشد،‌ تابع قانون 56 است و هر گونه توافق بين طرفين به طور مستقيم يا غير مستقيم با هدف جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون منعقد شده باشد، باطل و بلااثر است.
اين قانون هر گونه راه فرار از حكومت قانون 56 را مي بست و به صراحت بيان نموده بود كه حتي اگر طرفين اسم قرارداد را اجاره تعيين نكنند و تحت عناوين ديگر قرارداد اجاره منعقد كنند باز مقررات قانون 56 حاكم خواهد بود. و در ماه 30 همين قانون هر توافقي را كه باعث شود تا قانون 56 اجرا نشود باطل مي دانست.
✅ حقوق مدنی نکته1382
در اين قانون حتي با انقضاي مدت اجاره موجر حق نداشت تقاضاي تخليه ملك را مطرح نمايد جز در موارد معين.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1381
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،قطع عضو،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات،دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1382
پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:
1-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی،خانوادگی و اجتماعی متهم
2-گزارش پزشکی و روان پزشکی
✅ حقوق جزا نکته1381
هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود . در صورت تکرار علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید ، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود
✅ حقوق جزا نکته1382
هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب هر یک از جرایم عمدی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات درجه 7 شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید ، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود
✅اصول فقه نکته 1120
دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، دلالت کننده و هر چیزی که به آن استدلال می شود. کاربردهای واژه «دلیل» در اصول فقه به سه وجه زیر است(همان، صص11 و 12): الف) دلیل در کاربرد گسترده، ب) شایع ترین کاربرد واژه دلیل، ج) کاربرد محدود واژه «دلیل».
✅ حقوق تجارت نکته1381
دفتر کل: دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته ای يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده و هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند
✅ حقوق تجارت نکته1382
دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر¬منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن به ریز ترتیب دهد. در حال حاضر ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1381
ادعای تهاتر، احتساب، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال اینها از سوی خوانده نوعی دفاع ماهوی است و دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و مقید به مهلت نیز نمی باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1382
اگر دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی اقامه شود و خواهان آمادگی دفاع در برابر آن را داشته باشد دادگاه همزمان به هردو دعوا در همان جلسه رسیدگی می کند. اما اگر خواهان برای تدارک دفاع در برابر این دعوا نیاز به زمان داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای تأخیر جلسه را بنماید.
✅ حقوق مدنی نکته1383
موارد امكان تخليه:
 مواردي كه مستاجر به نوعي مرتكب تخلف شده (م 14 قانون 56)
 مواردي كه به شخص موجر مربوط مي شود (م 15 قانون 56)
✅ حقوق مدنی نکته1384
علل مربوط به مستاجر:
1. واگذاري مورد اجاره از سوي مستاجر به ديگري بدون اذن موجر:
اگر مستاجر به موجب اجاره نامه حق انتقال به غير را داشت، چنين انتقالي ميسر بوده و نيازي به اذن موجر نمي باشد. لذا انتقال در اين فرض به موجر حق تقاضاي تخليه نمي داد.
2. تغيير شغل:بدين معنا كه اگر ملك براي شغل معيني اجاره داده مي شد و مستاجر بدون اذن موجر تغيير شغل مي داد،‌ موجر حق تقاضاي تخليه داشت. مگر اين كه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق باشد.
3. تعدي و تفريط مستاجر
4. عدم پرداخت اجاره بها: اين حالت در صورتي موجب تخليه ملك مي گرديد كه مستاجر ظرف مهلت مقرر اجاره بها را پرداخت ننمايد و موجر با ارسال اظهارنامه در مورد اجاره نامه هاي عادي يا از طريق اخطاريه دفتر اسناد رسمي در مورد اجاره نامه هاي رسمي، اجاره بها را مطالبه نمايد، با اين وجود مستاجر از پرداخت اجاره بها كماكان خودداري كند.
در همين مورد چنان چه موجر دعواي تخليه اقامه مي كرد و مستاجر تا قبل از صدور حكم مبلغ اجاره بها را به علاوه 20 درصد به حساب صندوق دادگستري واريز مي نمود دادگاه از صدور حكم تخليه خودداري مي كرد. البته استفاده از اين ارفاق تنها براي يك مرتبه ميسر بود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1383
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برای مقررات احضار می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1384
در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود.اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد،مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
✅ حقوق جزا نکته1383
در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه ( سیستم ) های الکترونیکی قرار دهد
✅ حقوق جزا نکته1384
آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .
✅اصول فقه نکته 1121
دلیل در کاربرد گسترده هر منبع و مستندی است که برای استنباط احکام شرعی به آن استناد می شود. برخی آن را دلیل به معنی اعم می دانند.
1- دلیل قطعی: مانند نصوص قرآن کریم، خبر متواتر، حکم عقل، اکثر مواد قانونی و قرارداد و علم قاضی و … .
2- دلیل غیرقطعی(ظن آور): هر چند که اصل، عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود داشته باشد. دلیل ظن آوری که از نظر شارع، معتبر شناخته شده، «اماره» است.
3-اصول عملیه(دلیل فقاهتی): در حالت عدم دستیابی مجتهد به دلیل قطعی یا ظنی معتبر، برای
رفع تحیّر و سرگردانی، به اصول عملیه استناد و حکم ظاهری به دست می آید.
✅ حقوق تجارت نکته1383
دفتر کپیه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب¬هاي صادره و وارده خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. در حال حاضر دفتر اندیکاتور جایگزین دفتر کپیه شده است.
✅ حقوق تجارت نکته1384
3- انواع دفاتر قانونی از نظر قانون مالیات های مستقیم و اداره دارایی:
⇦ دفتر روزنامه
⇦ دفتر کل
⇦ دفتر مشاغل
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1383
شرایط اختصاصی دعوای ورود ثالث:
• طرح دعوا از جانب شخص ثالث علیه اصحاب دعوای اصلی یا یکی از آنها.
• وجود وحدت منشأ یا ارتباط میان دعوای اصلی با دعوای ثالث.
• ثالث باید دعوای خود را تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دعوای اصلی مطرح کند.
• دعوای مزبور به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه نشده باشد.
• رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد یا دو دعوا با هم ارتباط داشته باشند.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1384
شخص ثالث یا باید برای خود مستقلا در موضوع دعوا حقی قائل باشد که در این صورت قانون وی را دارد ثالث اصلی نامیده یا باید خود را در ذیحق شناخته شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند که در این صورت به وی وارد ثالث تبعی میگوییم.
✅ حقوق مدنی نکته1385
علل مربوط به موجر:
1. تخليه به منظور احداث ساختمان جديد:
در اين حالت موجر بايستي پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري را ارائه نمايد. كه با ارائه پروانه ساختماني و به تقاضاي موجر حكم تخليه صادر مي شد. لكن پيش بيني شده بود كه اگر ظرف 6 ماهاز تخليه شروع به ساختمان نكند، به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغ معادل يك سال اجاره بها در حق مستاجر محكوم مي گرديد. البته اگر تاخير در ساخت و ساز ناشي از حوادث قهري تلقي مي شد موجر از پرداخت اين مبلغ معاف مي گرديد.
2. تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب و پيشه:
به اين معنا كه اگر موجر ثابت مي كرد براي اشتغال به كسب و پيشه به عين مستاجره شخصا نياز دارد و البته اين نياز ثابت مي گرديد، دادگاه حكم تخليه را صادر مي نمود. با اين وجود اگر پس از تخليه تا يك سال از ملك استفاده شخصي نكرده بود، باز هم مستاجر حق مطالبه مبلغ فوق الذكر را داشت.
در خواست تخليه به لحاظ نياز هاي شخصي موجر، صرفا پس از پايان مدت اجاره ممكن است و در اين گونه موارد، تخليه صورت نخواهد گرفت مگر آن كه حق كسب و پيشه به طور كامل به مستاجر پرداخت شده باشد (حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي)
3. تخليه به منظور سكونت خود، همسر، اولاد يا پدر و مادر:
اگر ملك مورد اجاره براي سكونت مناسب بود و موجر ثابت مي كرد براي سكونت خود، همسر، فرزندان يا پدر و مادر نياز به اين ملك دارد به تقاضاي وي حكم تخليه صادر مي شد. در اين مورد نيز اگر پس از تخليه موجر لااقل به مدت يك سال براي سكونت مورد ادعا از ملك استفاده نكرده باشد به درخواست مستاجر به پرداخت معادل يك سال اجاره بها محكوم مي گرديد.
✅ حقوق مدنی نکته1386
در قانون 56 حقي براي مستاجر تحت عنوان حق كسب و پيشه و تجارت مقرر گرديده است.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1385
در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود.فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی،شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1386
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه،غیر علنی است.
✅ حقوق جزا نکته1385
مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است
✅ حقوق جزا نکته1386
دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم ، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد .
✅اصول فقه نکته 1122
شایع ترین کاربرد واژه دلیل: «دلیل» تنها شامل منابع و ادله ای می شود که به صورت قطعی یا ظنی کاشف از واقع است. دلیل در این کاربرد، در مقابل اصل به کار رفته و شامل اصول عملیه نمی شود.
✅ حقوق تجارت نکته1385
تمامی دفاتر تجارتی باید قبل از درج هرگونه مطلبی در آن، به امضای نماینده اداره ثبت برسند
●● تخلف از این امر بر طبق ماده 15 قانون تجارت جرم محسوب می شود و جزای نقدی در بر خواهد داشت⇔ مجازات آن با مجازات نداشتن دفاتر تجارتی یکسان است.
●●دفتر کپیه نیازی به امضای نماینده اداره ثبت ندارد اما باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.
✅ حقوق تجارت نکته1386
وفق آیین نامه پلمپ دفاتر، امضا و پلمپ دفاتر در تهران توسط نماینده اداره کل ثبت معین می¬شود و در دایره ثبت شرکت ها و علائم تجاری به عمل می آید. در شهرستان ها که اداره ثبت تأسیس نشده پلمپ دفاتر بر عهده دادگاه عمومی است
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1385
اقامه ی دعوای ورود ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی امکانپذیر است.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1386
اگر دادگاه احراز نماید که انگیزه شخص ثالث از تقدیم دعوای ورود ثالث، تبانی با یکی از اصحاب دعوای اصلی یا ایجاد تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی بوده است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به دعوای ثالث نمی باشد، در ورود ثالث اصلی دعوا را از دعوای اصلی تفکیک نموده و جداگانه به آن رسیدگی خواهد کرد و در ورود ثالث تبعی دعوا رد خواهد شد.
✅ حقوق مدنی نکته1387
حق كسب، پيشه و تجارت فقط در اجاره اماكن تجاري ايجاد مي شد يعني در اجاره محل هاي مسكوني مستاجر چنين حقي نداشت.
✅ حقوق مدنی نکته1388
در اجاره محل براي احداث دفتر وكالت يا مطب پزشك از آن جا كه مراجعه اشخاص به پزشك يا وكيل بر حسب توانايي و شايستگي خود شخص است و ارتباطي به محل كار او ندارد حق كسب و پيشه و تجارت ايجاد نمي شد. (طبق راي وحدت رويه 607 – 20/6/75)
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1387
بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می رساند.تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است.دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1388
پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می نماید.
✅ حقوق جزا نکته1387
خدمات عمومی رایگان ، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد.
✅ حقوق جزا نکته1388
ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست
✅اصول فقه نکته 1123
کاربرد محدود واژه «دلیل»: دلیلی که باعث قطع و یقین به حکم شرعی است. واژه «دلیل» در این کاربرد، در مقابل «اماره» – که موجب ظن نوعی است – به کار می رود.
✅ حقوق تجارت نکته1387
دفاتر تجارتی با وجود تشریفات تنظیم، اسناد عادی و غیر لازم الاجرا محسوب می شوند
✅ حقوق تجارت نکته1388
نداشتن دفتر تجارتی: ● مطابق ماده 15 قانون تجارت جرم محسوب می شود و متخلف به جزای نقدی محکوم می شود. ● مطابق با بند 3 ماده 542 قانون تجارت امکان ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1387
در ورود ثالث تبعی اگر دادگاه هر یک از شرایط اختصاصی دعوای ورورد ثالث را احرا ننماید دعوا را رد می نماید چرا که این دعوا به تبع دعوای اصلی مطرح شده و وارد ثالث مستقلا حقی را مطالبه ننموده تا مانند دعوای ورود ثالث اصلی در صورت عدم وجود شرایط تفکیک و جداگانه رسیدگی شود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1388
شرایط اختصاصی دعوای جلب ثالث عبارت است از:
• توسط یکی از اصحاب دعوای اصلی علیه شخص ثالث اقامه می شود.
• دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی دارای یک منشأ باشد یا با هم مرتبط باشند.
• برای طرح دعوای جلب ثالث باید جهات و دلایل تا پایان اولین جلسه دادرسی ذکر شوند و ظرف سه روز دادخواست تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی شود.
✅ حقوق مدنی نکته1389
اگر شخصي يك ملك تجاري را براي اشتغال به كسب و پيشه مدتي اجاره مي كرد. اصولا در زمان تخليه اين حق را داشت كه مبلغي به عنوان حق كسب و پيشه دريافت نمايد. ميزان حق كسب و پيشه توسط دادگاه و با ارجاع امر به كارشناس تعيين مي گرديد. كارشناسان در تعيين ميزان اين حق الزحمه عواملي نظير، موقعيت محل، مساحت و كيفيت بنا،‌ نوع شغل مستاجر در محل، طول مدت اشتغال مستاجر در محل و … را لحاظ مي نمودند.
✅ حقوق مدنی نکته1390
اگر تقاضاي تخليه به يكي از علل مربوط به شخص موجر بود، ‌در اين صورت موجر مكلف مي شد، كه حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ صدور حكم قطعي تمام حق كسب و پيشه را پرداخت نمايد، در غير اين صورت حكم تخليه ملغي مي گرديد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1389
بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کندو نام، نام خانوادگی،نام پدر، سن،شغل، میزان،میزان تحصیلات،محل اقامت،پیام نگار،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی و نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورتمجلس قید می کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1390
شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خودبه این شرح سوگند یاد می کند:«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
✅ حقوق جزا نکته1389
در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود
✅ حقوق جزا نکته1390
حکم به ارائه خدمت برای به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان ، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است
✅اصول فقه نکته 1124
واژه دلیل در کاربردهای اول و دوم، بیشتر رواج دارد و در کاربرد سوم، چندان رواج ندارد
✅ حقوق تجارت نکته1389
بر¬اساس قانون مالیات های مستقیم تعیین درآمد و مالیات بر درآمد اشخاصی که مکلف به داشتن دفتر مانند دفاتر تجارتی هستند از روی دفتر به عمل می آید و در صورتی که اشخاص مزبور دفتر نداشته باشند یا دفاتر آن ها ناقص یا بی ترتیب باشند، میزان درآمد و میزان مالیات به صورت علی¬الرأس تعیین می¬شود
✅ حقوق تجارت نکته1390
تاجری که دفاتر خود را عمداً مفقود نماید ⟻ محکومیت به ورشکسته به تقلب.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1389
هرگاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را جلب می نمایند تا در برابر او محکوم شود این جلب ثالث را اصلی میگوییم اما اگر یکی از اصحاب دعوای اصلی ثالثی را به د ادرسی جلب نماید تا ثالث موضع وی را تقویت کند و قصد محکوم نمودن وی را ندارد، این جلب ثالث تبعی نام دارد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1390
اگر دادگاه احراز نماید که منظور از جلب ثالث ایجاد تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی بوده در جلب ثالث اصلی، دادخواست جلب از دادخواست اصلی تفکیک شده و به طور جداگانه مورد رسیدگی واقع خواهد شد و در جلب ثالث تقویتی دعوای جلب ثالث رد خواهد شد.
✅ حقوق مدنی نکته1391
چنان چه تقاضاي تخليه به علت يكي از تخلفات مستاجر مطرح مي گرديد، در اين صورت اصولا مستاجر مستحق دريافت حق كسب و پيشه و تجارت نبود مگر در مورد واگذاري به غير كه در اين مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب و پيشه را داشت.
✅ حقوق مدنی نکته1392
تقاضاي تخليه به استناد نياز هاي شخصي موجر در صورتي ميسر بود كه مدت اجاره تمام شده باشد. با اين وجود در فرض تقاضاي تخليه به استناد تخلفات مستاجر با اثبات وقوع تخلف، حكم تخليه صادر مي گرديد اعم از اين كه مدت اجاره باقي باشد يا تمام شده باشد.
در فرض تخلف مستاجر،‌ اگر مدت اجاره هنوز باقي باشد موجر بايستي دادخواست فسخ اجاره و تخليه بدهد. اما چنان چه مدت تمام شده باشد دادخواست تخليه كافي است و نيازي به ادعاي فسخ نمي باشد.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1391
بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند،اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1392
اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می شود، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضا یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع یا از ادا شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد،مراتب در صورتمجلس قید می شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد.
✅ حقوق جزا نکته1391
دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد
✅ حقوق جزا نکته1392
در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم ، به انجام خدمات عمومی ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود
✅اصول فقه نکته 1125
اماره در لغت به معنی علامت و نشانه است و در اصطلاح اصول فقه، دلیل ظنی است که نوعاً باعث ظن انسان به واقع می‌شود و کاشفیت ظنی از واقع دارد. وجود دو عنصر اساسی در ماهیت اَماره، لازم است: نخست آنکه، اماره نوعاً به صورت ظنی کاشف از واقع است و دیگر آنکه، اَماره مزبور از سوی شارع معتبر شناخته شده است
✅ حقوق تجارت نکته1391
در صورتی¬که تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد، ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود.
✅ حقوق تجارت نکته1392
موارد رد دفاتر تجارتی:
☑️ دفاتر از پلمپ خارج شده یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
☑️ عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه شرکت در دفاتر مرکز
☑️ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی به شرط احراز
☑️ تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها
☑️ ثبت تمام یا قسمتی از یک یا چند فعالیت در حاشیه یا بین سطور
☑️ تأخیر تحریر دفتر زائد بر حد مجاز
☑️ تراشیدن، پاک کردن مندرجات به قصد سوء استفاده یا محل سفید گذاشتن بیش از حد معمول یا محو کردن مندرجات به وسیله مواد شیمیایی یا ناپدید کردن با رنگ یا جوهر به منظور سوء استفاده
☑️ عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده اگرچه نانوشته و سفید باشد
☑️ بستانکار شدن حساب بانکی و نقدی مگر این¬که حساب بانکی با صورت حساب بانک مطابقت داشته باشد
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1391
مجلوب ثالث اصلی خوانده محسوب می گردد و تمامی حقوق و تکالیف خوانده در مورد او مجری است اما مجلوب ثالث تبعی را نمی توان خوانده تلقی نمود.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1392
قرار رد یا ابطال دادخواست جلب ثالث و همچنین، قرار رد دعوای جلب ثالث بطور مستقل قابل تجدیدنظر نیست و فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. اگر این قرار در مرحله ی تجدیدنظر با اعتراض جالب ثالث نقض شود، دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوای اصلی و جلب ثالث بطور یکجا رسیدگی خواهد نمود.
✅ حقوق مدنی نکته1393
تعديل اجاره بها در قانون 56:
موجر يا مستأجر مي‌تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينة ‌زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده ‌مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين ‌يا تعديل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر كارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهدكرد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
✅ حقوق مدنی نکته1394
تجويز انتقال منافع در قانون 56:
در صورتي كه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غير داشته باشد مي‌تواند براي‌همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري‌انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره‌نامه‌اي‌در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل‌تخليه مورد اجاره‌، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر مي‌تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند،در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره‌نامه سابق يادفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره‌نامه رسمي در بين نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي‌نمايد و مراتب را به‌موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به‌تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره‌با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبورملغي‌الاثر خواهد بود.
در صورتي كه مستأجر بدون رعايت مقررات اين‌ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست‌تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراخواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورداستحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهدداشت.
حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سندرسمي معتبر خواهد بود.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1393
بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثرانگشت یا ادا شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.
✅ آیین دادرسی کیفری نکته1394
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
✅ حقوق جزا نکته1393
جزای نقدی روزانه : جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه آن ماه را پرداخت نماید
✅ حقوق جزا نکته1394
محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید
✅اصول فقه نکته 1126
اَماره در اصطلاح اصول بر دو نوع است:
1- اَماره حکمی: اماره ای که کاشف از یک حکم کلی شرعی باشد مانند «خبر ثِقَة» یعنی روایت شخص مورد اطمینانی از یکی از معصومان(علیهم السلام) نقل کرده باشد.
اماره موضوعی: اماره ای که کاشف از موضوعاتِ احکام و وقایع خارجی و یا احکام جزئی است اماره موضوعی نامیده می شود. مانند شهادت دو نفر عادل در خصوص وقوع یک جرم یا شهادت در مورد تصرف مال از سوی یک شخص یا اماره تصرف و ید
✅ حقوق تجارت نکته1393
دفاتر تجاری تجار در صورتی که 1- مطابق مقررات تنظیم شده باشد 2- بین تجار 3- در امور تجارتی، له تاجر سندیت خواهد داشت درغیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
**به طور کلی دفاتر در هر صورت به ضرر و علیه تاجر قابل استناد می باشد زیرا نوشته¬های تاجر در دفتر تجاریش اقرار محسوب می شود
✅ حقوق تجارت نکته1394
تاجر در یک دفتر معمولی معاملات خود را ثبت می کند ⤺ این دفتر به هیچ وجه سندیت ندارد
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1393
اگر همه ی شرایط عمومی طرح دعوا و شرایط اختصاصی هر یک از دعاوی طاری به شرحی که گذشت وجود داشته باشند دادگاه مکلف است که به دعوای طاری همزمان و تؤام با دعوای اصلی رسیدگی کند و تکلیف هر دو دعوا را در حکم واحدی تعیین نماید حتی اگر در خصوص دعوای طاری صلاحیت محلی نداشته باشد.
✅ آیین دادرسی مدنی نکته1394
اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد و اگر تعیین تکلیف در دعوای اصلی منوط به تعیین تکلیف پرونده طاری است باید با صدور قرار اناطه تا زمان صدور حکم قطعی در پرونده طاری رسیدگی و صدور حکم در پرونده اصلی را متوقف نماید.