.

.

حقوق مدنی نکته 1

رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی به وی ، آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آنرا صادر نماید

حقوق مدنی نکته 2

روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ ابلاغ رییس جمهور به آن ، مصوبات را منتشر کند.

آیین دادرسی کیفری نکته 1

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : 1.کشف جرم ، 2.تعقیب متهم ، 3.تحقیقات مقدماتی ، 4.میانجیگری و صلح میان طرفین ، 5. نحوه رسیدگی و صدور رأی ،6.طرق اعتراض به آراء ،7.اجرای آراء،8.تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ،9.رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 2

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و اصل تساوی افراد در برابر قانون صراحتا پیش بینی شده است.

حقوق جزا نکته 1

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود،قصاص،دیات و تعزیرات،اقدامات تامینی و تربیتی،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

حقوق جزا  نکته2

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات )

اصول فقه  نکته 1

غلط : لفظی که نه  در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی به کار رود و بدون قرینه و مناسبت باشد ، لفظ غلط است مثل به کار بردن لفظ پنجره برای دیوار .

اصول فقه  نکته 2

نشانه های حقیقت و مجاز : چنانچه انسان در وضع یک لفظ خاص برای معنایی خاص شک کند و نداند که استعمال لفظ حقیقی بوده و یا مجاز ، نیاز به علائم حقیقت و مجاز پدید می آید.

حقوق تجارت  نکته 1

تاجر شخصی است که شغل معمولی وی معاملات تجاری (معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت) باشد.

حقوق تجارت  نکته 2

شغل معمولی یعنی هدف از انجام آن شغل، امرار معاش است.

آیین دادرسی مدنی  نکته 1

آیین دادرسی مدنی مجموعه تشریفاتی است که به موجب آنها یک مشکل حقوقی در معنای اعم کلمه جهت رسیدن به یک راه حل حقوقی به یک مرجع قضاوتی ارایه می شود. این مشکل می تواند صورت های مختلفی داشته باشد اعم از مدنی ، کیفری، اداری.

آیین دادرسی مدنی  نکته 2

 مقررات آیین دادرسی مدنی به سه بخش کلی تقسیم می شود:

🔹  بخش اول: مقررات مربوط به سازمان قضاوتی.

🔹  بخش دوم: مقررات مربوط به صلاحیت.

🔹  بخش سوم: آیین دادرسی به معنای اخص.

حقوق مدنی نکته 3

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی ظرف 5 روز ، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی ، روزنامه ی رسمی موظف است ظرف 72 ساعت آن مصوبات را منتشر نماید

حقوق مدنی نکته 4

قوانین پانزده روز پس از انتشار در تمام کشور لازم الاجرا می شوند مگر در خود قانون  ترتیب دیگری مقرر شده باشد

آیین  دادرسی کیفری نکته 3

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصل بی طرفی مقام قضایی و اصل تسریع در فرآیند رسیدگی تصریح شده است . ( ماده 3 ق.آ.د.ک.)

آیین  دادرسی کیفری نکته 4

متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در ق.آ.د.ک بهره مند شود

حقوق جزا نکته 3

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ( اصل سرزمینی بودن )

حقوق جزا نکته 4

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

اصول فقه نکته 3

تبادر معنایی که زودتر از مابقی معانی از لفظ تفهیم می شود ، حقیقت است مانند استعمال لفظ ید به معنای دست نه استیلا و چیرگی یا استعمال لفظ پیروزی به معنای برتری نه یک تیم فوتبال به همین نام.

اصول فقه نکته 4

صحت سلب و عدم صحت سلب ، صحت حمل و عدم صحت حمل : چنانچه امکان اخذ معنایی از لفظی موجود نباشد ، آن لفظ برای آن معنا حقیقت است . به عبارتی عدم صحت سلب ، علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجاز است . همچنین درستی حمل لفظ محاکم برای محکمه ی دادگستری برای معنای مشکوک ، علامت حقیقت است و نادرستی حمل ، علامت مجاز است مانند به کاربردن لفظ محاکم برای محکمه ی دادگستری که حقیقت است و برای نهاد های رسیدگی کننده اداری که مجاز است.

حقوق تجارت نکته 3

کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به اعمال تجاری دارد تاجر است.

حقوق تجارت نکته 4

دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد:

1-معیار شخصی: بر¬اساس این معیار، شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود.

2-معیار موضوعی: معیار شناسایی، انجام عمل تجاری توسط تاجر می باشد.

به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون تجارت قانون گذار سیستم مختلط شخصی- موضوعی را پذیرفته است.

آیین دادرسی مدنی نکته 3

مقررات آیین دادرسی مدنی

بخش اول:مقررات مربوط به سازمان قضاوتی

بخش دوم:مقررات مربوط به صلاحیت

بخش سوم: مقررات آیین دادرسی به معنای اخص

آیین دادرسی مدنی نکته 4

مقررات مربوط به سازمان قضاوتی انواع مراجع حل اختلاف، ترکیب آنها و نحوه ساماندهی آنها را پیش بینی میکند.

حقوق مدنی نکته 5

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و این حکم شامل آیین نامه ها و تصویب نامه ها نمی شود هر چند در رویه ی حکم تمامی مقررات در روزنامه رسمی منتشر می شوند

حقوق مدنی نکته 6

اثر قانون نسبت به آتیه است و اصولا عطف به ماسبق نمی شود مگر :

1-قوانین شکلی که علی الاصول عطف به ماسبق می شوند

2-در خود قانون مقرره ی خاصی در این مورد پیش بینی شده باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 5

متهم ، بزهدیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکار های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود

آیین دادرسی کیفری نکته 6

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است.

حقوق جزا نکته 5

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری :

1-مصونیت سیاسی مأمورین سیاسی

2-جرایم واقع شدهدر کشتی های جنگی

3-جرایم واقع شده هواپیما

4-جرایم ارتکابی در سرزمین های اشغالی

حقوق جزا نکته 6

اگر جرمی در یک کشتی جنگی در قلمرو دریایی ایران واقع شود طبق قانون کشور صاحب پرچم به آن رسیدگی می شود ، اما این استثنا شامل کشتی های مسافر بری و تجاری نمی شود .

اصول فقه نکته 5

اتخاذ فرمول صحت سلب و عدم صحت سلب :

حیوان مفتلس /موضوع اسد /لفظ است : صحیح است ، پس حقیقت است.

رجل شجاع /موضوع اسد/ لفظ است : غلط است ، پس مجاز است .

اصول فقه نکته 6

اطرّاد :کثرت استعمال لفظ در معنایی بدون قرینه را اطرّاد می گویند و علامت حقیقت است

حقوق تجارت نکته 5

اعمال تجاری تقسیم می شوند به:

اعمال تجاری ذاتی یا مطلق

اعمال تجاری حکمی یا تشبیهی

اعمال تجاری تبعی

حقوق تجارت نکته 6

   اغلب فعالیت های تجاری نیاز به مجوز مخصوص دارند دلالی، نمایش فیلم، آژانس های مسافرتی، حمل¬ونقل هوایی، تأسیس انبار عمومی

آیین دادرسی مدنی نکته 5

 مقررات مربوط به صلاحیت مشخص می کنند که هریک از مراجع، صلاحیت رسیدگی به کدام دسته از دعاوی را دارند.

آیین دادرسی مدنی نکته 6

در بخش آیین دادرسی به معنای اخص نحوه طرح دعوا ، نحوه رسیدگی به دعوا، نحوه صدور و اجرای حکم بررسی و تبیین می گرد.

حقوق مدنی نکته 7

کلیه سکنه ایران ( اعم از اتباع داخلی و خارجی ) مطابق اصل سرزمینی قوانین ، مطیع قوانین ایران می باشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد

حقوق مدنی نکته 8

قوانین مربوط به احوال شخصیه مثل نکاح و طلاق در مورد همه ی اتباع ایران حتی اگر ساکن خارج از کشور باشند لازم الاتباع می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 7

همه جرایم دارای جنبه الهی می باشند

آیین دادرسی کیفری نکته 8

هر جرم می تواند 2 حیثیت داشته باشد :

1-حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

2-حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

حقوق جزانکته 7

اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند . اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است . این شرایط عبارتند از :

1-مرتکب یا مجنی علیه تبعه ایران باشد

2-هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود  بیاید

3-جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد

حقوق جزا نکته8

به جرایم اتباع ایران در خارج از کشور نمی توان به شکل غیابی رسیدگی کرد

اصول فقه نکته 7

برخی از فقها مانند مرحوم مظفر اطرّاد را علامت حقیقت نمی دانند اما در کنکور کانون وکلا اطرّاد علامت حقیقت است مانند لفظ جانور که هم به معنای حیوان است و هم به معنای شخص زیرک و موذی که برای لفظ حیوان اطرّاد دارد و علامت حقیقت است .

اصول فقه نکته 8

تصریح واضع : چنانچه خود وضع به طور صریح یا ضمنی معنی خاصی از لفظ را مورد دلالت قرار دهد این علامت حقیقت است به عبارتی واضع برای اولین بار این لفظ را برای چه معنایی به کار برده است که این معنای اولیه حقیقت است مثل به کار بردن لفظ چراغ در مقابل علائم راهنمایی و رانندگی با عبارت چراغ راهنمایی

حقوق تجارت نکته 7

اغلب فعالیت های تجاری نیاز به مجوز مخصوص دارند دلالی، نمایش فیلم، آژانس های مسافرتی، حمل¬ونقل هوایی، تأسیس انبار عمومی

حقوق تجارت نکته 8

در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند 1ماده 2 قانون تجارت، دو نکته مدنظر است: 1- تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر عنوان و هویت مال شود. 2- قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد عمل تجاری نیست حتی اگر بعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری است حتی اگر بعداً آن را نفروشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 7

اصولا مقررات آیین دادرسی مدنی آمره هستند جز در مورد قواعد صلاحیت محلی که تکمیلی هستند.

آیین دادرسی مدنی نکته 8

 مقررات مربوط به سازمان قضاوتی عطف به ماسبق می شوند و اثر فوری دارند.

حقوق مدنی نکته 9

اتباع خارجه مقیم ایران از تمام جهات مشمول قوانین ایران هستند به غیر از احوال شخصیه که در حدود معاهدات مطیع قوانین دولت متبوع خود می باشند

حقوق مدنی نکته 10

در خصوص افرادی که مذهب آن ها در ایران به رسمیت شناخته شده است ، در مورد نکاح وطلاق ، قواعد مذهب شوهر ، در مورد ارث و وصیت قواعد مذهب متوفی و در مورد فرزند خواندگی ، قواعد پدرخوانده یا مادر خوانده مجری خواهد بود .

آیین دادرسی کیفری نکته 9

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است

آیین دادرسی کیفری نکته 10

تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

حقوق جزا نکته 9

اگر تبع ایران در خارج از کشور مرتکب جرایم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود ، حتی اگر در آن کشور محاکمه و تبرئه شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد ، مرتکب در ایران مجدد محاکمه و مجازات خواهد شد

حقوق جزا نکته 10

در مورد صلاحیت واقعی رسیدگی غیابی ممکن است .

اصول فقه نکته 9

نمودار علائم تشخیص حقیقت از مجاز

1-اطرّاد

2-تبادر

3-تصریح واضع

4-صحت حمل یا عدم صحت سلب

اصول فقه نکته 10

صحت سلب یا عدم صحت حمل ، نشانه ی مجاز است

حقوق تجارت نکته 9

خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار، به شرطی که برای امور تجاری باشد، عمل تجاری محسوب می¬شود.

حقوق تجارت نکته 10

متصدی عملیات حراجی کسی است که اموال را به جای فروش با قیمت از پیش تعیین شده، به فردی می¬فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد.

آیین دادرسی مدنی نکته 9

مقررات مربوط به صلاحیت های ذاتی جنبه آمره دارند و مربوط به نظم عمومی هستند لذا اثر فوری دارند و عطف به ماسبق می شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 10

مقررات مربوط به صلاحیت محلی جزء قواعد آمره نیستند  لذا عطف به ماسبق نمی شوند.

حقوق مدنی نکته 11

مقررات و عهودی که بین دولت ایران و سایر کشور ها بر طبق قانون اساسی تنظیم شده باشد ، در حکم قانون است .

حقوق مدنی نکته 12

اگر پس از انعقاد یک عهدنامه ی بین المللی ، قانونی در ایران متعارض با آن وضع شود ، قانون جدید در محاکم ایرانی به دلیل اینکه آخرین اراده ی قانون گذار می باشد لازم الاجرا خواهد بود .

آیین دادرسی کیفری نکته11

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد ؛ لیست جرایم قابل گذشت در ماده 104 ق.م.ا احصاء شده است . علاوه بر موارد مذکور در این ماده ، مواد 516 و 517 کتاب تعزیرات ق.م.ا و جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز قابل گذشت می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 12

جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی غیر قابل گذشت می باشند .

حقوق جزا نکته 11

در موارد اعمال صلاحیت واقعی قاعده منع مجازات مضاعف در جرایم تعزیری پذیرفته شده است و به موجب قانون و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود ، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری ، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند .ک

حقوق جزا نکته 12

به جرایم اتباع غیر ایرانی در خارج از کشور علیه تبعه یا کشور ایران نمی توان به شکل غیابی رسیدگی کرد

اصول فقه نکته 11

مثال حقوقی برای معنای حقیقی :

ماده 98 قانون مدنی : اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.

هر دو لفظ اذن به معنای حقیقی است .

اصول فقه نکته 12

مثال حقوقی برای معنای مجازی ؛

ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی :در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراق را که لازم است قرائت می کند .رسیدگی در این ماده در دیوان عالی کشور مد نظر است.

حقوق تجارت نکته 11

تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد بود که⇦⇦ اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراج تعلق نداشته باشد.

حقوق تجارت نکته 12

در مزایده برخلاف حراجی قیمت مبدأ برای کالا تعیین می¬گردد.

آیین دادرسی مدنی نکته 11

 مقررات آیین دادرسی به معنای اخص جنبه آمره دارند و عطف به ماسبق می شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 12

در مورد صلاحیت محلی.مقررات آ.د.م عطف به ماسبق می شوند مگر  قانون جدید لطمه ای به حقوق مکتسبه وارد کند.

حقوق مدنی نکته 13

ماده ی 10 قانونی مؤید اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده ی آزاد می باشد .

حقوق مدنی نکته 14

قرارداد های خصوصی که مخالف قوانین آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند نسبت به طرفین لازم  الاجرا می باشند .

آیین دادرسی کیفری نکته 13

فوت موجوب سقوط تعقیب یا اجرای مجازات  شخصی می شود مگر در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که در صورت فوت مرتکب هزینه های مذکور از ماترک متوفی پرداخت می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 14

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ، (( شاکی )) و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، (( مدعی خصوصی )) نامیده می شود .

حقوق جزا نکته 13

اگر تبعه غیر ایرانی در خارج از کشور علیه تبعه یا کشور ایران مرتکب جرایم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود ، حتی اگر در آن کشور محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات در مورد او اجرا شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد ، مرتکب در ایران مجدداً محاکمه و مجازات خواهد شد .

حقوق جزا نکته 14

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی  و دیگر  وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود .

اصول فقه نکته 13

شرایط استعمال مجاز : برای اینکه بتوان از لفظ مجازی استفاده نمود شرایط زیر لازم است .

الف :علاقه ،مناسبت یا ارتباط :میان معنای حقیقی و مجازی است . به عبارتی دیگر مناسبتی است که ذوق پسند است حتی اگر محتوای متضاد داشته باشد مثل اینکه به فردی که مو روی سرش نیست بگوییم زلفی .

ب : قرینه : علامتی است که به واسطه آن مخاطب متوجه می شود که معنای حقیقی مدنظر نیست .

اصول فقه نکته 14

نمودار استعمال مجاز :

استعمال مجاز : وجود علاقه  و وجود قرینه صارفه

حقوق تجارت نکته 13

منظور از نمایشگاه¬های عمومی مذکور در ماده 2 قانون تجارت محلی است که جهت بازدید از آثار تولیدی، آثار هنری و … برپا می شود اعم از این¬که آثار در آن جا جهت فروش عرضه شود یا برای رؤیت.مضافاًتصدی به نمایشگاه باید برای جلب نفع و مستمر باشد.

حقوق تجارت نکته 14

متصدی نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند که واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش هستند؛ بنابراین قراردادی که بین متصدی نمایشگاه و مؤلف بسته می شود از نظر مؤلف تجاری نیست.

اگر چه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد و وکیل برای موکل خود اقدام به انجام معاملات تجاری می نماید اما معامله باید برای خود شخص وکیل باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد.

آیین دادرسی مدنی نکته 13

حوزه ی قضایی عبارت از قلمرو یک بخش، شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ است.

آیین دادرسی مدنی نکته 14

سازمان قضاوتی مجموعه مراجعی است که در قانون برای حل و فصل دعاوی و اختلافات پیش بینی شده و اعم از قضایی و اداری است.

حقوق مدنی نکته 15

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است و مطلق اشجار و نهال مادامی که بریده نشده است غیر منقول است .

حقوق مدنی نکته 16

غیر منقول منصوص در ماده ی 15 نیز نوعی غیر منقول است که وابسته به چیز دیگری می باشد به همین دلیل نوع دیگری از غیر منقول تبعی اما از نوع وابستگی و تبعیت مادی می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 15

عفو عمومی به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 16

عفو یا تخفیف مجازات محکومان ( عفو خصوصی ) ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است .

حقوق جزا نکته 15

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود ، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد . ( صلاحیت جهانی)

حقوق جزا نکته 16

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات : 1)تفسیر مضیق ماهوی 2)عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی

اصول فقه  نکته 15

انواع علاقه : شباهت ، تضاد ، جزء و کل ، ماکان و …..

اصول فقه نکته 16

انواع قرینه : صارفه ، معینه.

حقوق تجارت نکته 15

تجارت قیم برای شخص تحت قیومیت و یا تجارت ولی برای مولی علیه خود باعث تاجر شناخته شدن آن¬ها نمی شود.

حقوق تجارت نکته 16

مدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند بلکه به نام و حساب شرکت عمل می کنند.

آیین دادرسی مدنی نکته 15

مراجع قضاوتی

1-صنف

 • مراجع قضاوتی

 • مراجع اداری

2-نوع

 • عمومی

 • اختصاصی(استثنایی)

3-درجه

 • بدوی(نخستین)

 • تجدید نظر

آیین دادرسی مدنی نکته 16

 مراجع قضاوتی از حیث صنف به مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می شوند.

حقوق مدنی نکته 17

در تست هوشیاریم که اگر به صورت مطلق درباره ی ثمره و حاصل سؤال آمد ، فقط گزینه ی غیر منقول را می زنیم نه غیر منقول تبعی چون نص ماده اولویت دارد .

حقوق مدنی نکته 18

ماده 18 مثالهایی در مورد مال غیر منقول تبعی و حقوق ناظر بر اموال غیر منقول را بیان می کند که نظریه کلمه ی تابع در انتهای ماده ، این حقوق را غیر منقول تبعی می دانیم.

آیین دادرسی کیفری نکته 17

عفو عمومی ، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان ده ندارد

آیین دادرسی کیفری نکته 18

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می کند و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت زائل می شود.

حقوق جزا نکته 17

نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری : 1) منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوی کیفری . 2) تبرئه در حال شک.

حقوق جزا نکته 18

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد . ( اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی )

اصول فقه نکته 17

انواع قرینه صارفه : لفظیه ، حالیه

اصول فقه نکته 18

انواع قرینه معینه : لفظیه ، حالیه

حقوق تجارت نکته 17

اتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند مگر در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارد.

حقوق تجارت نکته 18

پیشه ور یا صنعتگر به کسی گفته می شود که با کار یدی خود برای تولید و ایجاد آثار، امرار معاش می¬کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 17

مراجع قضایی از حیث نوع به مراجع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 18

مراجع قضایی عمومی از حیث درجه به بدوی و تجدیدنظر تقسیم می شوند.

حقوق مدنی نکته 19

باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول فقط در حقوق مدنی ، غیر منقول محسوب می شوند و در آیین دادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل و منقول بودن کلیه ی حقوق و دیون ، منقول محسوب می نماییم.

حقوق مدنی نکته 20

کلیه دیون ، حتی اگر در مورد اموال غیر منقول باشند ، منقول محسوب می شوند.

آیین دادرسی کیفری نکته 19

نسخ قانون ، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند . آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده ( 10 ) ق.م.ا است .

آیین دادرسی کیفری نکته 20

در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

حقوق جزا نکته 19

موارد استثنایی عطف به ماسبق شن قوانین ماهوی کیفری : 1) تصریح قانونگذار در قانون لاحق . 2) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند . 3)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم . 4)قوانین شرعی

حقوق جزا نکته 20

قوانین شرعی یعنی مقررات مربوط به حدود ، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود . یعنی در این موارد قانون زمان رسیدگی ملاک است و نه قانون زمان وقوع جرم .

اصول فقه نکته 19

انواع حقیقت :

 1)حقیقت لغوی

2)حقیقت عرفی

3)حقیقت شرعی

اصول فقه نکته 20

حقیقت متشرعه : الفاظی که در میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفر صادق ( ع ) معنای شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه بر آنها دلالت می کند.

حقوق تجارت نکته 19

کسبه جزء:

1- کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش سالانه آن ها از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.

2-ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

حقوق تجارت نکته 20

کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب می شوند امّا

*الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند.

*الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند.

*مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 19

مراجع قضایی عمومی صلاحیت عام دارند یعنی صلاحیت رسیدگی به همه ی دعاوی را دارند مگر دعاوی که استثنا شده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 20

 صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی خلاف اصل است یعنی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر دعاوی که در صراحتا به موجب قانون در صلاحیت این مرجع قرار گرفته باشد.

حقوق مدنی نکته 21

اسناد بها دار در وجه حامل ، سهام بی نام شرکتها ، برات در وجه حامل و قبول شده ، سهم الشرکه ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیز منقول محسوب می شوند.

حقوق مدنی  نکته 22

منظور از اموالی که مالک خاص ندارد اعم است از اینکه مالک آن عامه ی مردم باشند یا اموالی که مباح بوده و هنوز تملک نشده است.

آیین دادرسی کیفریی نکته 21

جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد

آیین دادرسی کیفری نکته 22

جرائم غیر قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

حقوق جزا نکته 21

اگر قانون جدید جرم زدایی کرده باشد و عملی را که قبلا جرم بود مباح اعلام کرده باشد و در حالی که موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد در این حالت حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد ، اجرای آن موقوف می شود . در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست .

حقوق جزا نکته 22

مقررات نظر بر عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق ، اعمال نمی شود.

اصول فقه  نکته 21

حقیقت شرعیه و متشرعه با یکدیگر متفاوت است

اصول فقه  نکته 22

چنانچه تردید کنیم که آیا لفظی از معنای وضعی و عرفی خود به معنای مورد نظر قانون گزار منتقل شده یا خیر ؟ با توجه به اصل عدم انتقال که در آینده توضیح داده می شود فرض بر آن است که انتقالی صورت نگرفته است.

حقوق تجارت نکته 21

با وجود ملّی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معاملات تجاری محسوب می شوند و حتی مشمول مقررات ورشکستگی نیز می شوند.

حقوق تجارت نکته 22

دولت حتی با انجام دادن عملیات تجاری تاجر محسوب نمی¬شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 21

دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به همه ی اموری که طبق قانون جرم شناخته می شود را دارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 22

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور مدنی ، یعنی فعل یا ترک فعل ممنوعی که مجازات ندارد، را دارد.

حقوق مدنی نکته 23

اموال مجهول المالک ، مالک دارند ، اما مالک آنها مشخص نیست مانند لقطه ( اشیاء پیدا شده ).

حقوق مدنی نکته 24

کسی نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست و به طور کلی اموال مورد استفاده ی عموم را تملک نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 23

مقررات راجع به گذشت ، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو ، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم (( حدود )) و سوم (( قصاص )) ق.م.ا ذکر شده است .

آیین دادرسی کیفری نکته 24

گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

حقوق جزا نکته 23

اصل بر این است که قوانین شکلی به نفع متهم است و عطف به ماسبق می شود ، اما در مواردی که قانون جدید حقوق مکتسبه متهم را زایل کند این قانون عطف به ماسبق نمی شود

حقوق جزا نکته 24

به طور استثنایی در موارد زیر قانون شکلی لاحق عطف به سابق می شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد :

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت

ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت – قوانین مربوط به مرور زمان

اصول فقه  نکته 23

در تعارض حقیقت لغوی با عرفی : حقیقت عرفی ، مقدم است

اصول فقه نکته 24

در تعارض حقیقت لغوی با شرعی ( قانونی ) : حقیقت شرعی ( قانونی ) ، مقدم است

حقوق تجارت نکته 23

مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است نمی¬توانند تاجر باشند.

حقوق تجارت نکته 24

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

شرکت های دولتی تاجر هستند در صورتی که خود را در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت درآورند که اغلب در قالب شرکت های سهامی عام تشکیل می شوند.

تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می¬شوند.

  تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت¬هایی که سهام شرکت های دولتی در آن¬ها کمتر از پنجاه درصد است به شرکت دولتی ممنوع است.

  شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و صرفاً نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده تابع مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت هستند.

انحلال شرکت های دولتی صرفاً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 23

دادگاه کیفری استان شعبی از دادگاه تجدیدنظر هستند و صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم مهم را دارند.

آیین دادرسی مدنی نکته 24

 دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو ، رجم ، حبس ابد ، صلب و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارد.

حقوق مدنی نکته 25

مفهوم مخالف ماده ی 24 این است که کوچه های بن بست قابل تملک می باشند .

حقوق مدنی نکته 26

اموالی که مالک خاص ندارند اما به موجب قوانین خاص قابل تملک و یا استفاده ی مردم می باشند مباحات نامیده می شوند مانند اراضی موات و ….

آیین دادرسی کیفری نکته 25

گذشت باید منجز باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 26

به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد

حقوق جزا نکته 25

تغییر ادله اثبات دعوا در حین یا بعد از اجرای مجازات بی تأثیر است اما تغییر ادله اثبات دعوا قبل یا پس از صدور حکم قطعی تا زمان اجرای مجازات عطف به ماسبق می شود در این حالت در صورت صدور حکم قطعی پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود .

حقوق جزا نکته 26

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد . ( اصل قانونی بودن مجازات و دادرسی )

اصول فقه نکته 25

در تعارض حقیقت لغوی با حقیقت شرعی ( قانونی ) : حقیقت شرعی ( قانونی ) ، مقدم است .

اصول فقه  نکته 26

انواع اصول لفظیه : اصاله الحقیقه ، اصاله العموم ، اصاله الاطلاق ، اصاله عدم التقدیر ، اصاله عدم النقل ، اصاله عدم الاشتراک ، اصاله الظهور

حقوق تجارت نکته 25

شرکت های تجاری به دو دسته شرکت های شکلاً تجاری و شرکت های موضوعاً تجاری تقسیم می¬شوند:

شرکت های شکلاً تجاری شرکت هایی که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها همین که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوند تجاری هستند چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از میان انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت فقط شرکت های سهامی جزء این دسته قرار می گیرند.

شرکت های موضوعاً تجاری شرکت هایی که شرط تجاری بودن آن¬ها انجام عملیات تجاری است عبارتند از: شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت¬های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت تعاونی.

حقوق تجارت نکته 26

داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله امارات قضایی جهت اثبات تاجر بودن شخص به شمار می رود.

آیین دادرسی مدنی نکته 25

 دادگاه خانواده را باید جزء دادگاه های اختصاصی محسوب داشت چراکه صلاحیت آن در قانون احصا شده است اما در قانون ظاهرا جزء دادگاه های عمومی آمده است.

آیین دادرسی مدنی نکته 26

 اگر مطابق ظاهر قانون، دادگاه خانواده رازیر مجموعه دادگاه های عمومی حساب کنیم در صورتی که دعوایی با موضوعات غیر خانوادگی به این دادگاه ارجاع شود دادگاه خانواده باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

حقوق مدنی نکته 27

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از طرف او به مصرف فقرا می رسد(مقصود از حاکم مطابق رویه امروزی دادستان می باشد)

حقوق مدنی نکته 28

حقوق عینی شش قسم می باشد که در ماده ی 29 فقط به حق مالکیت که کاملترین نوع حق می باشد و حق انتفاع و حق ارتفاق اشاره شده است .

آیین دادرسی کیفری نکته 27

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم نیست ، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است . در این صورت محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود

آیین دادرسی کیفری نکته 28

عدول از گذشت  ، مسموع نیست

حقوق جزا نکته 27

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود ، در صورتی که از روی عمد باشد موجب مسئولیت کیفری و در صورتی که از روی تقصیر باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که نه از روی عمد باشد و نه تقصیر ، خسارت از بیت المال جبران می شود .

حقوق جزا نکته 28

انواع مجازات عبارتند از : الف – حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر اصاله الظهور

اصول فقه  نکته 27

اصول لفظیه : اصولی هستند که جهت تفهیم مقصود گوینده کاربرد دارد

اصول فقه نکته 28

اصاله الحقیقه ( اصالت حقیقت ) : چنانچه لفظی دارای معنای حقیقی و مجازی باشد و گوینده آن لفظ را به کار ببرد و متوجه نشویم که کدام یک از معانی مدنظر است مطابق این اصل ، مبنا را به اصالت حقیقت گذاشته و بیان می داریم ، معنای حقیقی مدنظر است .

حقوق تجارت نکته 27

عملیات حراجی در صورتی عمل تجاری محسوب می شود که به نحو تصدی انجام شود.

حقوق تجارت نکته 28

حمل¬ونقل باید با تصدی باشد و تصدی مستلزم داشتن بنگاه یا مؤسسه است، بنابراین شخصی که مالک چند دستگاه خودرو است که آن ها را به منظور حمل بار یا مسافر به دیگران اجاره می دهد تاجر نیست و عمل او هم ذاتاً تجاری نیست.

آیین دادرسی مدنی نکته 27

 اگر دادگاه خانواده را یک دادگاه اختصاصی محسوب کنیم در صورتی که دعوایی با موضوعات غیر خانوادگی به این دادگاه ارجاع شود، در واقع دعوا در مرجعی مطرح شده که صالح به رسیدگی نیست لذا باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.

آیین دادرسی مدنی نکته 28

شعب دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استانی تشکیل می شود و هر شعبه سه قاضی دارد که رسیدگی و صدور رای با حضور دو نفر از آنها صورت می گیرد.

حقوق مدنی نکته 29

حقوق عینی بر روی اموال عبارتند از : حق مالکیت ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، حق شفعه ، حق تحجیر و حق عینی تبعی ( بارزترین مصداق حق عینی تبعی عقد رهن می باشد)

حقوق مدنی نکته 30

ماده ی 30 بیانگر اصل تسلیط می باشد که می گوید هر مالکی در مایملک خود حق هر نوع تصرفی اعم از مادی و حقوقی را دارد مگر تجدید این حق به موجب قانون به عمل آمده باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 29

تأثیر گذشت قیم اتفاقی ، منوط به تأیید دادستان است

آیین دادرسی کیفری نکته 30

هر گاه متضررین از جرم ، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند .

حقوق جزا  نکته 29

حد مجازاتی است که به موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است

حقوق جزا نکته 30

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است.

اصول فقه  نکته 29

اصاله الاطلاق ( اصالت اطلاق ) : چنانچه متکلم لفظی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا مقصود تمامی افراد آن لفظ بود و یا برخی از افراد ، مبنا را بر آن می گذاریم که مطابق اصاله العموم ، اصل بر آن است که تمامی افراد آن عام مدنظر می باشد .

اصول فقه نکته 30

اصاله عدم التقدیر ( اصالت عدم تقدیر ) : چنانچه متکلم لفظی را بکار ببرد و شک ایجاد شود که لفظی در تقدیر است یا خیر ؟ مطابق این اصل، هیچ لفظی در تقدیر نیست.منظور از تقدیر گرفتن آن است که آیا لفظی توسط گوینده حذف شده است یا خیر ؟ همان گونه که بیان گردید ، گوینده مطابق این اصل هیچ لفظی را در تقدیر نگرفته است .

حقوق تجارت نکته 29

حمل و نقل اشیاء از طریق پست از شمول قانون تجارت خارج است.

حقوق تجارت نکته 30

به معاملات برواتی معاملات تجاری حکمی نیز گفته می¬شود.

آیین دادرسی مدنی نکته29

مراجع قضایی اختصاصی به دو دسته کلی حقوقی و کیفری تقسیم می شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 30

مراجع اختصاصی حقوقی نیز شامل دو زیر مجموعه مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری می شوند.

حقوق مدنی نکته 31

در تزاحم دو اصل تسلیط و لا ضرر ، اصل لاضرر مقدم می باشد . یعنی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد

حقوق مدنی نکته 32

اصولا هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج نمود مگر به حکم قانون  (مانند اراضی ملی ) که نه تنها ملک از تصرف صاحب آن خارج می شود بلکه ملکیت وی نیز زائل می گردد.

آیین دادرسی کیفری نکته 31

حق گذشت ، به وراث قانونی متضرر از جرم ، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

آیین دادرسی کیفری  نکته 32

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

حقوق جزا نکته 31

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

حقوق جزا نکته 32

دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است.

اصول فقه نکته 31

اصاله عدم النقل ( اصالت عدم نقل ) : هر گاه شکی وجود داشته باشد که آیا یک لفظ معنایش به معنای جدیدی منتقل شده است یا خیر ؟ بر این اساس و مطابق این اصل فرض بر آن است که معنای قبلی همچنان ایفاء می گردد و نقلی به معنای جدیدی نشده است

اصول فقه نکته 32

اصاله عدم الاشتراک ( اصل عدم اشتراک ) : چنانچه از کلام گوینده شکی ایجاد شود که آیا لفظ دارای معنی مشترک میباشد یا خیر ؟ فرض بر آن است که لفظ دارای معنی مشترک نخواهد بود.

حقوق تجارت نکته 31

منظور از معاملات برواتی چهار عمل حقوقی

*صدور برات

*ظهرنویسی برات

*ضمانت برات

*قبولی برات اعم از این¬که توسط برات گیر باشد یا شخص ثالث

توجه داشته باشید: در عملیات برواتی سند برات باید موضوع معامله باشد پس اگر شخصی کالایی بخرد و در مقابل برای پرداخت آن براتی صادر کند در این حالت صدور برات را نمی¬توان جزء اعمال تجاری دانست اما اگر شخصی در ازای دریافت مبلغی، براتی در وجه او صادر کند این عمل جزء معاملات برواتی است.(رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره1339-2783).

حقوق تجارت نکته 32

صدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر، عمل تجاری محسوب می شود، اما شخص را تاجر نمی کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 31

مراجع قضایی اختصاصی:

1)حقوقی

 1⃣دادگستری

انقلاب

دعاوی اصل 49

مصادره اموال

شورای حل اختلاف

 2⃣غیر دادگستری

2)کیفری

🔻 دادگاه انقلاب

🔻 دادگاه ویژه روحانیت

🔻 دادگاه نظامی

🔻شورای حل اختلاف

آیین دادرسی مدنی نکته 32

 تفاوت بارز مراجع دادگستری و غیر دادگستری این است که در مراجع دادگستری قاضی توسط قوه قضاییه منصوب می گردد اما اعضا مراجع غیر دادگستری از طرف قوه مجریه منصوب می گردند.

حقوق مدنی نکته 33

ماده ی 32 بیانگر مالکیت تبعی می باشد  که پیرو آن تمام ثمرات و متعلقاتی که از مالی حاصل شود ، به تبع اصل مال ، به مالک آن تعلق می گیرد.

حقوق مدنی نکته 34

اصولاً نماء و محصول برای صاحب بذر می باشد حتی اگر زمین را غصب کرده باشد فقط در صورتی که مالک بذر معلوم نباشد ، محصول از آن صاحب زمین می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 33

اقدام تعقیبی یا تحقیقی ، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار ، جلب ، بازجویی ، استماع اظهارات شهود و مطلعان ، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.

آیین دادرسی کیفری نکته 34

در مورد صدور قرار اناطه ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ، شروع می شود.

حقوق جزا نکته 33

ارش ، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .

حقوق جزا نکته 34

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد .

اصول فقه نکته 33

اصاله الظهور ( اصالت ظهور ) : مطابق این اصل ظاهر کلام متکلم حجت و اصل می باشد

اصول فقه نکته 34

کلیه اصول لفظیه به اصاله الظهور باز می گردد.

حقوق تجارت نکته 33

صدور برات سازشی عمل تجاری نیست.

حقوق تجارت نکته 34

صدور سفته و چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 33

مراجع غیردادگستری

1-مراجع پیش بینی شده در مقررات ثبتی

 • اداره ثبت

 • هیات حل اختلاف

2-مراجع پیش بینی شده در قانون کار

 • هیات تشخیص

 • هیات حل اختلاف

آیین دادرسی مدنی نکته 34

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیستند:

* اصل نکاح، طلاق، نسب، فسخ نکاح، رجوع.

* اصل وقفیت، تولیت،وصیت.

* دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

* دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

 *اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

حقوق مدنی نکته 35

حمل حیوانات از آن کسی است که در زمان انعقاد نطفه مالک مادر باشد  و به تبع انتقال ما در ملکیت حمل منتقل نمی شود مگر طرفین طور دیگری تراضی نمایند

حقوق مدنی نکته 36

در ماده ی 35 دلیل به معنای اعم خود که شامل دلیل به معنای اخص  ، اماره و اصل می باشد به کار رفته است و در مواقع از لحاظ حقوقی تصرف به عنوان مالکیت اماره ی مالکیت است نه دلیل مالکیت .

آیین دادرسی کیفری نکته 35

در جرائم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار ، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 36

هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور در فوق فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد

حقوق جزا نکته 35

نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود

حقوق جزا نکته 36

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است . ( ماده 26 ق.م.ا )

اصول فقه نکته 35

مبنای حجیت اصاله الظهور بنای عقلا و عدم رد شرع است

اصول فقه  نکته 36

انواع اشتراک : اشتراک لفظی ، اشتراک معنوی

حقوق تجارت  نکته 35

سفته و چک در صورتی که برای امور تجارتی صادر، ظهرنویسی یا ضمانت شده باشد، عمل تجارتی محسوب می شوند.

حقوق تجرات نکته 36

کلیه معاملات شرکت های تجارتی ذاتاً تجاری نیست و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن¬ها تجارتی محسوب می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 35

مراجع غیر دادگستری عبارتند از مراجع پیش بینی شده در مقررات ثبتی و مراجع پیش بینی شده در مقررات کار.

آیین دادرسی مدنی نکته 36

 اداره ثبت محل وقوع هر ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است را دارد.

حقوق مدنی نکته 37

در صورت اختلاف در مالکیت و وقفیت ملک ، اصل بر مالکیت است و مدعی وقف باید دلیل بیاورد تا عقد وقف را به اثبات برساند .

حقوق مدنی نکته 38

در صورت اختلاف در ملکیت سابق و ملکیت فعلی ، ملکیت فعلی و در صورت اختلاف در تصرف سابق و تصرف فعلی نیز ، اماره ی کنونی که تصرف فعلی می باشد ، مقدم است.

آیین دادرسی کیفری نکته 37

غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 38

مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است.

حقوق جزا نکته 37

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات تعزیر و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد ، از درجه بالاتر محسوب می شود.

حقوق جزا نکته 38

در صورت تعدد مجازاتها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک است . همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند های هشت گانه مجازات های تعزیری مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

اصول فقه نکته 37

اشتراک لفظی : لفظی که برای چند معنای متفاوت وضع شده و میان آن ها به صورت مشترک استعمال می شود مانند گل

اصول فقه نکته 38

اشتراک معنوی : لفظی که برای معنای کلی وضع شده و آن معنا دارای مصادیق متعدد است مانند بیع .

حقوق تجارت نکته 37

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می شود مگر آن¬که خلاف آن ثابت شود.

حقوق تجارت نکته 38

معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر از اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 37

رای اداره ثبت در تقاضای افراز ملک مبنی بر افراز یا رد تقاضا خواهد بود که هر کدام از این تصمیم ها ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل و متعاقبا رای دادگاه عمومی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

آیین دادرسی مدنی نکته 38

 اگر ملکی با رای قطعی غیر قابل افراز اعلام شد، هریک از شرکا می تواند از دادگاه محل وقوع ملک تقاضای صدور دستور فروش کند.

حقوق مدنی نکته 39

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است و یا به هر دلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ، در این حالت تصرف فعلی که یک اماره است ، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

حقوق مدنی نکته 40

هر کس مالک زمین است ، فضای آن تا هر جا بالا رود و زیر آن و هر چه در آن بنا شده و یا در درون آن باشد ، ملک وی محسوب می شود مگر به موجب قانون استثناء شده باشد که البته امروزه با وضع قوانین مختلف میزان مالکیت افراد به این طریق بسیار محدود شده است .

آیین دادرسی مدنی نکته 39

اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد ، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود .

آیین دادرسی مدنی نکته 40

مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی ، مشمول مقررات این ماده است .

حقوق جزا نکته 39

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

حقوق جزا نکته 40

مجازات اشخاص حقوقی ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود .

اصول فقه نکته 39

اقسام دلالت لفظ بر معنا : نص ، ظاهر ، مجمل ، مؤول

اصول فقه نکته 40

نص : مدلول صریح لفظ را نص گویند . نص لفظی است که به هیچ عنوان خلاف آن حتی محتمل نیز نمی باشد مانند ماده ی 338 قانون مدنی که مقرر می دارد : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

حقوق تجارت نکته 39

شرکای شرکت تجاری، تاجر قلمداد نمی شوند مگر آن که ≪≪خود آن ها شغل معمولیشان را اعمال تجاری مصرح در ماده 2 قانون تجارت قرار دهند.

حقوق تجارت نکته 40

صرف شریک ضامن بودن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط به مفهوم تاجر بودن شخص نیست.

آیین دادرسی مدنی نکته 39

 صلاحیت هیئت حل اختلاف مربوط به ثبت اسناد عبارت است از:

تعیین وضع ثبتی املاکی که به هر علتی امکان صدور سند برای آنها وجود نداشته است.

رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند رسمی بوده و در تصرف اشخاص است.

آیین دادرسی مدنی نکته 40

 رای هیئت حل اختلاف در صورت ابلاغ به شخص معین ظرف بيست روز و در صورت انتشار آگهی ظرف دو ماه قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

حقوق مدنی نکته 41

حق انتفاع حقی می باشد که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری می باشد ، استفاده نماید.

حقو مدنی نکته 42

حق انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارند با عقد حق انتفاع ، به معنای اخص آن در قانون مدنی متفاوت می باشد . بدین توضیح که استفاده و انتفاع از این اموال به موجب قوانین خاص می باشد و با عقد موجد حق انتفاع کاملا متفاوت می باشد ، هر چند در ماده ی 40 یکجا آورده شده اند.

آیین دادرسی کیفری نکته 41

هر گاه اجرای مجازات ، شروع ولی به هر علت قطع شود ، تاریخ شروع مرور زمان ، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود

آیین دادرسی کیفری نکته 42

هر گاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است.

حقوق جزا نکته 41

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود.

حقوق جزا نکته 42

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

اصول فقه  نکته 41

ظاهر :لفظی است که احتمال قوی از آن برداشت می شود . به عنوان  مثال ماده 200 قانون مدنی مقرر می دارد : اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است . احتمال قوی این ماده غیر نافذ بودن است اما ممکن است گفته شود منظور بطلان است .

اصول فقه نکته 42

مجمل : لفظی است که چند احتمال در معنای آن وجود دارد به عنوان مثال ماده ی 201 قانون مدنی بیان داشته است : اشتباه به صحت معامله خلل وارد می رساند . شاید بیان شود که منظور این ماده بطلان است و یا غیر نافذ بودن و غیره .

حقوق تجارت نکته 41

محدودیت های اشتغال به تجارت در حقوق ایران

1-قضات و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به اعمال تجارتی منع شده اند.

2-کارمندان گمرکی از انجام حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوع هستند.

3-کارمندان دولت به طور کلی برای اشتغال به امر تجارت منعی ندارند اما در برخی موارد با محدودیت رو به رو هستند. از جمله:

3-1- قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که بر¬اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی¬توانند مدیر¬عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی شوند.

استثناء شرکت های تعاونی ادارات از این قاعده مستثنی هستند

3-2- قانون راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزراء و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﻮري مصوب 1337 که بر¬اساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی توانند در قراردادهای تجاری با اداره یا سازمان یا شرکت خود طرف معامله قرار گیرند به عنوان مثال کارمند رسمی شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در مناقصه هایی که شرکت نفت برگزار می کند، شرکت کند.

4- هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید بر¬اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1311 حائز شرایط زیر باشند:

4-1- در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شوند.

4-2- در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند.

5-در خصوص اتباع خارجه اصل بر این است که اتباع خارجه حق تجارت در ایران را دارند مگر آن¬که به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال براساس بند 2 ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 اخذ پروانه دلالی منوط به داشتن تابعیت ایرانی است.

حقوق تجارت نکته 42

کلیه معاملات خدمه تاجر برای امور تجارتی ارباب خود و نه تجارت خانه، تجاری محسوب می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 41

 اگر به رای هیئت حل اختلاف اعتراض نشود و رای قطعیت یابد سند مالکیت به نام متقاضی صادر می شود ولی متضرر از این وضعیت امکان مراجعه به دادگاه را خواهد داشت.

آیین دادرسی مدنی نکته 42

 مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما عبارتند از: هیئت تشخیص به عنوان مرجع بدوی و هیئت حل اختلاف به عنوان مرجع تجدید نظر

حقوق مدنی نکته 43

حق انتفاع از لحاظ جعل مدت به سه نوع عمری ، رقبی و حبس مطلق تقسیم می شود

حقوق مدنی نکته 44

عمری : آن نوع از عقد موجد حق انتفاع می باشد که در آن حق انتفاع از مالی برای مدت عمر مالک یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث در اختیار منتفع قرار می گیرد

آیین دادرسی کیفری نکته 43

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط ، مبدأ مرور زمان ، تاریخ لغو قرار یا حکم است

آیین دادرسی کیفری نکته 44

قطع مرور زمان ، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند ، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن ها شروع شده باشد

حقوق جزا نکته 43

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

حقوق جزا نکته 44

در مورد مسئولیت اشخاص حقوق در جرایم رایانه ای توجه به ماده 747 کتاب تعزیرات ق.م.ا مفید خواهد بود

اصول فقه نکته 43

مؤول : لفظی است که احتمال ضعیف در آن موجود است و معمولا در مقابل ظاهر قرار می گیرد به عنوان مثال در همان ماده 200 قانون مدنی چنانچه برداشت شود که معامله باطل است این بیان یک لفظ مؤول خواهد بود

اصول فقه نکته 44

نص ، حجت می باشد .

حقوق تجارت نکته 43

معاملات غیر منقول نه ذاتاً تجاری هستند و نه تبعاً.

حقوق تجارت نکته 44

خرید خانه توسط تاجر مطلقاً عمل تجاری محسوب نمی شود

آیین دادرسی مدنی نکته 43

 هیئت تشخیص از سه نفر عضو شامل نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می گردد.

آیین دادرسی مدنی نکته 44

هیئت حل اختلاف از 9 نفر شامل 3 نفر نماینده کار ، 3 نفر نماینده کارفرما و 3 نفر نماینده دولت تشکیل میگردد.

حقوق مدنی نکته 45

رقبی : نوعی از عقد موجود حق انتفاع می باشد که انتفاع از مالی برای مدت معینی در اختیار منتفع قرار می گیرد .

حقوق مدنی نکته 46

حبس مطلق : اگر انتفاع از مالی بدون تعیین مدت در عقد به شخصی داده شود ، به آن حبس مطلق گویند.

آیین دادرسی کیفری نکته 45

شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

آیین دادرسی کیفری نکته 46

موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم یا اجرای مجازات ، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

حقوق جزا نکته 45

اعمال مجازات تکمیلی اختیاری است ؛ دادگاه مکلف است در صورت اعمال این نوع مجازات ، آن را در حکم خود قید کند.

حقوق جزا نکته 46

اعمال مجازات تکمیلی در جرایم عمدی یا غیر عمدی تعزیری درجه 1 تا 6 و حدود و قصاص ممکن است .

اصول فقه  نکته 45

 ظاهر که همان احتمال قوی است قابل اتکا می باشد ( اصاله الظهور ) .

اصول فقه نکته 46

در صورتی که اجمال لفظ مجمل برطرف شود می توان به آن اتکا نمود.

حقوق تجارت  نکته 45

ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیرمنقول عمل تجاری است.

حقوق تجارت نکته 46

توجه داشته باشید: بر¬اساس اطلاق ماده 4 قانون تجارت معاملات غیر منقول چه توسط اشخاص حقیقی و چه توسط اشخاص حقوقی اعم از شرکت های سهامی و غیر سهامی انجام شود، تجاری محسوب نمی گردد.

استثناءاول ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت که اقدام به ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت و پیشه یا اجاره یا فروش می نمایند عمل آن ها عمل تجاری است و این شرکت ها از انجام سایر فعالیت های تجاری ممنوع هستند

استثناءدوم دلالی معاملات غیرمنقول

استثناءسوم حق¬العمل¬کاری معاملات غیرمنقول

استثناءچهارم تسهیل معاملات غیرمنقول

استثناءپنجم بیمه معاملات غیرمنقول

آیین دادرسی مدنی نکته 45

آرای هیئت تشخیص ظرف 15 روز و در برخی موارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است و آراء هیئت حل اختلاف قطعی می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 46

اجرای احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق واحد اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه است.

حقوق مدنی نکته 47

سکنی : اگر حق انتفاع به صورت سکونت در مسکنی باشد به آن سکنی گویند که می تواند به صورت رقبی ، عمری و یا حبس مطلق منعقد شود.

حقوق مدنی نکته 48

حق انتفاع را می توان برای معدوم به تبع موجود برقرار نمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه ( هنوز بوجود نیامده ) در صورت وجود فرزند . ضمناً لازم به ذکر است این حکم در عقد وقف نیز جاری می باشد و فقط این دو عقد می باشند که امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

آیین دادرسی کیفری نکته 47

دیه ، قصاص ، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد

آیین دادرسی کیفری نکته 48

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد

حقوق جزا نکته 47

در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و در دیات اعمال مجازات تکمیلی ممکن نیست

حقوق جزا نکته 48

مصادیق مجازات تکمیلی به طور حصری در قانون پیش بینی شده است

اصول فقه نکته 47

مؤول قابل اتکا نخواهد بود.

اصول فقه نکته 48

استعمال لفظ در بیش از یک معنا نادرست است به عبارت دیگر ، چنانچه متکلم لفظی را به کار برد فقط می تواند از آن لفظ استیفای یک معنی را انجام دهد.

حقوق تجارت نکته 47

رهن اموال غیر منقول عمل غیرتجاری.

حقوق تجارت نکته 48

دلالی و حق العمل کاری معاملات غیر منقول  عمل ذاتاً تجاری.

آیین دادرسی مدنی نکته 47

 نحوه ی اجرای احکام صادره از مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

آیین دادرسی مدنی نکته 48

مراجع اداری عمومی

دیوان عدالت اداری:

 –شعب بدوی

 –شعب تجدید نظر

 –هیئت عمومی

 –هیئت تخصصی

حقوق مدنی نکته 49

حق انتفاع نیز مانند وقف ، اجاره و عاریه فقط در اموالی ممکن است برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد . به عبارت ساده تر اموال در این عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

حقوق مدنی نکته 50

در عقد موجد حق انتفاع نیز مانند بیع صرف ، وقف ، رهن و هبه ، قبض شرط صحت می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 49

اگر جرائم حدی غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 50

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط بر حد است.

حقو جزا نکته 49

منع از اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب ، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

حقوق جزا نکته 50

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

اصول فقه نکته 49

صحیح و اعم از مباحث الفاظ است . بدین معنا که آیا واضع لفظ ، آن لفظ را برای معنای صحیح و کامل وضع می کند یا آنکه در برابر معنایی اعم از کامل و ناقص .

اصول فقه نکته 50

اکثر علمای اصول ، صحیحی هستند ولی در مورد الفاظ شرعی حکم به وضع الفاظ برای معنای اعم شده است .

حقوق تجارت نکته 49

براساس ماده 3 بند 4 قانون تجارت فعالیت بنگاه های معاملات ملکی تجارتی هستند.

حقوق تجارت نکته 50

انجام و ارائه خدمات عمومی عمل ذاتاً تجاری هستند اگرچه موضوع آن خدمات تجاری نباشد مانند تسهیل معاملات ملکی.

آیین دادرسی مدنی نکته 49

دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و عالی ترین مرجع اداری می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 50

 دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه و بر اساس اصل 173 قانون اساسی تشکیل گردید و شعب آن در تهران مستقرند. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است.

حقوق مدنی نکته 51

هر عقدی برای انعقاد و به وجود آمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً در عقود رضایی مثل اجاره اثر عقد که تملیک منفعت می باشد ، صرفا با وجود 2 رکن ( ایجاب + قبول ) به وجود می آید اما در عقود فوق الذکر که به عقود عینی معروفند ، علاوه بر ایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است یعنی به صرف ایجاب و قبول هیچ تعهدی در مورد آن عقد برای طرفین بوجود نمی آید . به همین دلیل می گوییم در عقد عینی ، قبض شرط صحت ، تشکیل ، انعقاد و تحقق می باشد که تمامی این موارد به یک معنی می باشند .

حقوق مدنی نکته 52

منتفع هم مانند بقیه ی عقودی که ید اشخاص در آنها امانی می باشد ، اگر تعدی و یا تفریط نماید مانند هر امین دیگری ید وی از امانی به ضمانی تبدیل شده و مسؤول جبران خسارت می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 51

در زنا و لواط هر گاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن ها محکوم می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 52

در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت ، هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، مجازات ساقط می شود.

حقوق جزا نکته 51

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چکو انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

حقوق جزا نکته 52

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

اصول فقه نکته 51

مشتق : یکی از مباحث مهم لفظی است که در آن بحث ازآن است که آیا زمانی که امری جاری بر یک ذات می شود با از بین رفتن آن ، ذات نیز از بین می رود؟

اصول فقه نکته 52

در مشتق سه اصطلاح مدنظر است : مبدأ ، متلبس و انقضای مبدأ.

حقوق تجارت نکته 51

صندوق های قرض الحسنه با دو فرض تاجر قلمداد می¬شوند:

1-به صورت شرکت سهامی اداره شوند.

2-معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت را انجام دهند.

حقوق تجرات نکته 52

تکالیف تجار∇∇

1-ثبت در دفاتر ثبت تجارتی

*کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در ایران اشتغال به امر تجارت دارند، باید ظرف یک ماه از شروع به کار یا تأسیس در همان محل خود که دفتر ثبت تجارتی وجود دارد، اسم خود را ثبت نمایند.

*ثبت نام شرکت های تجاری در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آن ها در دایره ثبت شرکت ها به عنوان شخص حقوقی متفاوت است و ضمانت اجرای عدم ثبت برای شرکت های تجاری بر¬اساس ماده 198 قانون تجارت بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه خواهد بود

*ضمانت اجرای عدم درج اسم در دفتر ثبت تجارتیمحکومیت به جزاي نقدي (ماده 16 قانون تجارت)

*شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت‌حساب¬ها و نشريات خطي يا چاپي‌ خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده در غیر این صورت به دو مجازات جزای نقدی مذکور در مادتین16 و 18 قانون تجارت محکوم خواهد شد.

*شخص حقیقی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.

* دفتر ثبت تجارتی بر مبنای سیستم اعلامی و بر¬اساس گفته های شخص تنظیم می شود، بنابراین مفاد دفتر برای اثبات تاجر بودن ثبت نام کننده صرفاً از نظر اثباتی و در حد اماره قضایی ارزش دارد.

*در حقوق ایران ثبت شرکت الزامی است اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

*ثبت اسم تاجر در دفاتر ثبت تجارتی تنها اماره قضایی بر تاجر بودن شخص است و خلاف این اماره نیز قابل اثبات است.

دفتر ثبت تجارتی دفتری برای ثبت نام بازرگانان، شرکت های تجارتی، بنگاه¬های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها است که زیر مجموعه¬ی اداره ثبت به حساب می آید.

آیین دادرسی مدنی نکته 51

هر شعبه بدوي از يك رييس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديد نظر از يك رييس و دو مستشار تشكيل مي شود. شعبه تجديد نظر با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد. و ملاك صدور راي نظر اكثريت است. (ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392)

آیین دادرسی مدنی نکته 52

تصميمات و آراي دادگاه ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

حقوق مدنی نکته 53

به طور کلی هر کس مالک مالی می باشد ، باید هزینه ی نگهداری آن را نیز بپردازد و چون همانطور که گفتیم در حق انتفاع ملکیت منتقل نمی شود و منتفع فقط حق استفاده از منافع را دارد ، پس مسؤول هزینه های نگهداری ملک و مال دیگری نیز نمی باشد و فقط هزینه های بهره برداری از مال به عهده ی وی می باشد

حقوق مدنی نکته 54

منتفع نیز مانند هر امین دیگر مسؤول تلف مال موضوع حق انتفاع نیست مگر در صورت تعدی و تفریط.

آیین دادرسی کیفری نکته 53

در سایر جرائم موجب تعزیر غیر از جرایم درجه 6 تا 8 دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.(کیفیت مخففه قضایی)

آیین دادرسی کیفری نکته 54

مقررات راجه به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ، جاری نمی گردد

حقوق جزا نکته 53

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

حقوق جزا نکته 54

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

اصول فقه نکته 53

مبدأ : ریشه مشتق است و امری است که جاری بر ذات شده است.

اصول فقه نکته 54

متلبس : گرفتن صفت امری که جاری بر ذات شده توسط آن ذات را متلبس شدن گویند.

حقوق تجارت نکته 53

شرکت های غیر تجاری شرکت هایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

حقوق تجارت نکته 54

 *معیار غیر تجاری بودن تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن تأثیری در این امر ندارد.

     *این نوع مؤسسات با ثبت در دفتر ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

      *ملاک تمییز شخصیت ها، انجمن ها، مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری این است که جنبه معنوی در آن ها باید غالب باشد.

      *ثبت تشکیلات و مؤسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.

     توجه داشته باشید: سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز شرکت¬های تجاری و تشکیلات غیر تجاری از هم باشد چراکه در هر دو جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است.

آیین دادرسی مدنی نکته 53

 صلاحيت و حدود اختيارات ديوان:

 1. رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از:

        الف – تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تامين اجتماعي و تشكيلات و نهاد هاي انقلابي و موسسات وابسته به آن ها.

          ب – تصميمات و اقدامات ماموران واحد هاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف  آن ها

 1. رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن ها.

 2. رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند 1 و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

آیین دادرسی مدنی نکته 54

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان عالي كشور است.

حقوق مدنی نکته 55

موارد زوال حق انتفاع در ماده ی 52 به صورت کامل ذکر نشده است که به شکل ذیل بیان می گردد :

الف. انقضای مدت

ب. تلف شدن موضوع حق انتفاع . توضیح اینکه اصولاً در کلیه ی عقود مستمر با از بین رفتن موضوع عقد ، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می رود به غیر از عقد رهن

ج. فوت یا رجوع مالک در حبس مطلق

د. فوت منتفع در مواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد

ه. انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع

و. رجوع منتفع از حق انتفاع در حق انتفاع مجانی

حقوق مدنی نکته 56

انتقال موضوع عقد موجد حق انتفاع به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود و فقط منتقل الیه در صورت جهل به وجود چنین حقی برای ثالث ، حق فسخ عقد را به دلیل خیار تخلف از شرط ضمنی خواهد داشت.

آیین دادرسی کیفری نکته 55

توبه در جرایم تعزیری منصوص شرعی بی اثر است

آیین دادرسی کیفری نکته 56

در مواردی که توبه مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد ، توبه ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود . چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد . در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شود

حقوق جزا نکته 55

مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

حقوق جزا نکته 56

چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

اصول فقه نکته 55

انقضای مبدأ : از بین رفتن مبدأ را ، انقضای مبدأ گویند

اصول فقه نکته 56

مشتق در مورد ذاتی که فی الحال متلبس به مبدأ است ، حقیقت می باشد

حقوق تجارت نکته 55

نکته بسیار مهم :فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی و داشتن کارت نیز منوط به ثبت در دفتر ثبت تجارتی

اخذ کارت بازرگانی الزامات دیگری نیز دارد عدم محکومیت کیفری و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

«دفاتر تجارتی»

حقوق تجارت نکته 56

دفاتر تجارتی در قانون تجارت به ترتیب عبارتند از : 1-دفتر روزنامه – 2-دفتر کل 3- دفتر دارایی 4-دفتر کپیه

آیین دادرسی مدنی نکته 55

حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان:

 1. رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود

     2.صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

 1. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 56

مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده وذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

حقوق مدنی نکته 59

حبس عین باید دایمی باشد و وقف نباید موقت باشد ، هر چند پس از مدتی هدف آن منتفی گردد.

حقوق مدنی نکته 60

پس از انعقاد عقد وقف ( ایجاب + قبول + قبض )خود مال موقوفه شخصیت حقوقی می یابد و دیگربه هیچیک از واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد .

آیین دادرسی کیفری نکته 59

زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

آیین دادرسی کیفری نکته 60

برای جبران ضرر و زیان معنوی دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

حقوق جزا نکته 59

اعمال مجازات تبعی الزامی است و در حکم قید نمی شود

حقوق جزا نکته60

اعمال مجازات های تبعی پس از صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای آن حکم یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ممکن است

اصول فقه نکته 59

اقسام دلالت : تصوری و تصدیقی

اصول فقه نکته 60

دلالت تصوری : دلالتی است که تابع لفظ است . در این نوع دلالت ، ذهن انسان به محض شنیدن لفظ به معنای حقیقی آن منتقل می شود

حقوق تجارت نکته 59

دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر¬منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن به ریز ترتیب دهد. در حال حاضر ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است.

* زمان تنظیم دفتر دارایی هر ساله و تا پانزدهم فروردین سال بعد می باشد.

حقوق تجارت نکته 60

دفتر کپیه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب¬هاي صادره و وارده خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. در حال حاضر دفتر اندیکاتور جایگزین دفتر کپیه شده است.

آیین دادرسی مدنی نکته 59

مراجع اداری استثنایی

 • مراجع حل اختلاف مالیاتی

هیات حل اختلاف مالیاتی(مرجع بدوی)

هیات تجدید نظر

شورای عالی مالیاتی(هیات عمومی)

 • مراجع حل اختلاف گمرکی

 • مراجع حل اختلاف شهرداری

آیین دادرسی مدنی نکته 60

 مراجع حل اختلاف مالیاتی صلاحیت حل و فصل اختلافات بین مودیان مالیاتی و ممیزان را دارا می باشد.

حقوق مدنی نکته 61

در عقد وقف چه عام ( موقوف علیهم غیر محصور ) باشد و چه خاص ( موقوف علیهم محصور ) همیشه ایجاب با واقف می باشد اما قبول در وقف عام با حاکم ( دادستان یا نماینده ی سازمانی که وقف مربوط به آن می باشد ) بوده و در وقف خاص باطبقه ی اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها می باشد

حقوق مدنی نکته 62

قبض مال موقوفه در وقف خاص مثل قبول آن با طبقه ی اول موقوف علیهم و در وقف عام با متولی می باشد که اگر متولی نبود ، قبض نیز با حاکم می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 61

منافع ممکن الحصول : منافعی است که در آینده قطعاً نصیب شاکی می شود . منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند ، لذا منافع محتمل الحصول یا ضرر و زیان عدم النفع توسط شاکی قابل مطالبه نیست

آیین دادرسی کیفری نکته 62

مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود

حقوق جزا نکته 61

در مورد جرایم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد ، شلاق تعزیری به هر درجه که باشد ، حبس تعزیری درجه 7،6 و 8 و در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات های تبعی ممکن نیست

نکته 62

محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است

اصول فقه نکته 61

دلالت تصدیقی : دلالتی است که تابع اراده است . در این نوع دلالت لفظ در معنایی که متکلم آن را قصد کرده دلالت می کند

اصول فقه نکته 62

حمل صفت بر موصوف در اصول فقه بر دو نوع است : حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی

حقوق تجارت نکته 61

دفاتر تجارتی با وجود تشریفات تنظیم، اسناد عادی و غیر لازم الاجرا محسوب می شوند.

حقوق تجارت نکته 62

 تمامی دفاتر تجارتی باید قبل از درج هرگونه مطلبی در آن، به امضای نماینده اداره ثبت برسند⇩⇩

 • تخلف از این امر بر طبق ماده 15 قانون تجارت جرم محسوب می شود و جزای نقدی در بر خواهد داشت مجازات آن با مجازات نداشتن دفاتر تجارتی یکسان است.

 • دفتر کپیه نیازی به امضای نماینده اداره ثبت ندارد اما باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 61

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در ایران است. رئیس دیوان باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد که برای مدت 5 سال از طرف رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می شود

آیین دادرسی مدنی نکته 62

 وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از:

 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نقض یا ابرام آرا.

 • رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور.

 • صدور آرا وحدت رویه.

 • تجویز اعاده دادرسی یا احاله در امور کیفری.

 • حل اختلاف در صلاحیت.

حقوق مدنی نکته 63

در صورت نبودمتولی که نماینده ی شخصیت حقوقی عین موقوفه است ، اداره ی مال موقوفه تحت نظر ولی فقیه خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 64

نظر به اینکه وقف در برخی موارد از احکام خاصی پیروی می نماید ، می تواند معلق بر مرگ واقف منعقد گردد با اینکه زمان مرگ معلوم نیست .

آیین دادرسی کیفری  نکته 63

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در امور مدنی می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 64

مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری ( مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری ) اصولا از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی ( در مرحله بدوی ) ، می باشد

حقوق جزا نکته 63

در جرایمی که در آن ها مجازات تبعی اعمال می شود مراتب محکومیت هم در پیشینه کیفری محکوم درج می شود و هم در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط.

حقوق جزا نکته 64

در جرایمی که در آنها مجازات تبعی اعمال نمی شود ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری  محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

اصول فقه نکته 63

حمل اولی ذاتی : چنانچه اتحاد مفهومی و ذاتی میان موضوع و محمول آن باشد مانند اینکه گفته شود انسان حیوان ناطق است ، این حمل اولی ذاتی است

اصول فقه نکته 64

حمل شایع صناعی : هر گاه اتحاد وجودی و خارجی میان موضوع و محمول باشد و در این حمل اتحاد میان مصداق موضوع و محمول برقرار باشد نه مفهوم و ماهیت آن ، مانند اینکه گفته شود انسان فوتبالیست است این حمل شایع صناعی است

حقوق تجارت نکته 63

نداشتن دفتر تجارتی: ● مطابق ماده 15 قانون تجارت جرم محسوب می شود و متخلف به جزای نقدی محکوم می شود. ● مطابق با بند 3 ماده 542 قانون تجارت امکان ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.

حقوق تجارت نکته 64

بر¬اساس قانون مالیات های مستقیم تعیین درآمد و مالیات بر درآمد اشخاصی که مکلف به داشتن دفتر مانند دفاتر تجارتی هستند از روی دفتر به عمل می آید و در صورتی که اشخاص مزبور دفتر نداشته باشند یا دفاتر آن ها ناقص یا بی ترتیب باشند، میزان درآمد و میزان مالیات به صورت علی¬الرأس تعیین می¬شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 63

ترکیب هیئت تجدیدنظر مالیاتی همانند هیئت بدوی است و رای آن قطعی خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 64

شورای عالی مالیاتی 25 نفر عضو دارد که به وسیله وزیر دارایی منصوب می شوند.

 (1رئیس شورا + 8 شعبه هر کدام 3 عضو)

حقوق مدنی نکته 65

واقف نیز باید مانند هر مالک دیگری که می خواهد در مایملک خود تصرف مادی یا حقوقی نماید مالک عین و منفعت مال موقوفه باشد . با وجود این امر به جهت تسهیل و شایع نمودن امر وقف ، وقف مالی که در اجاره می باشد را مطابق ماده ی 64 صحیح می دانیم.

حقوق مدنی نکته 66

قسمت دوم ماده ی  57 که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف  جهت انجام عقد وقف می باشد ، به نظر زائد می رسد چون نظر به قواعد عمومی قراردادها برای انجام هر گونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 65

اصل برگشت ناپذیری : مطابق این اصل هر گاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آن که مدعی خصوصی س از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند

آیین دادرسی کیفری نکته 66

اصل برگشت ناپذیری در ق.آ.د.ک جدید صراحتاً پیش بینی شده است.(ماده 16)

حقوق جزا نکته 65

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود

حقوق جزا نکته 66

در عفو ( خصوصی ) و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد

اصول فقه نکته 65

مثال حقوقی برای اصاله الحقیقه : اصل 151 قانون اساسی که اصطلاح رجال بر معنای حقیقی آن صدق می کند.

اصول فقه نکته 66

مثال حقوقی برای دلالت تصدیقی : ماده ی 1207 قانون مدنی که مقنن از لفظ محجور معنای خاصی را برداشت کرده است

حقوق تجارت نکته 65

تاجری که دفاتر خود را عمداً مفقود نماید محکومیت به ورشکسته به تقلب.

حقوق تجارت نکته 66

 در صورتی¬که تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد، ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 65

صلاحیت شورای عالی مالیاتی رسیدگی به شکایت از آرای قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی منحصرا از جهت نقض قوانین یا نقص رسیدگی است.

آیین دادرسی مدنی نکته 66

 شورای عالی مالیاتی دارای یک هیئت عمومی متشکل از رئیس شورا و روسای همان 8 شعبه است که وظیفه آن صدور رای وحدت رویه در اختلافات مربوط به امور مالیاتی است.

حقوق مدنی نکته 67

همانگونه که قبلا توضیح داده شد ، موضوع عقد وقف هم مانند عقد اجاره ، حق انتفاع و عاریه باید مال مصرف نشدنی باشد

حقوق مدنی نکته 68

مال موقوفه می تواند منقول ، غیر منقول ، مشاع یا مفروز باشد و از این حیث واقف محدودیت نخواهد داشت

آیین دادرسی کیفری نکته 67

چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

آیین دادرسی کیفری نکته 68

در استرداد دعوای خصوصی و طرح مجدد آن در مرجع دیگر چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

حقوق جزا نکته 67

عفو عمومی باعث زوال آثار تبعی مجازات می شود ، اما عفو خصوصی باعث زوال آثار تبعی مجازات نخواهد شد . در این صورت مبدأ محرومیت از حقوق اجتماعی زمان اعطای عفو است

حقوق جزا نکته 68

مصادیق مجازات های تبعی ( مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی ) در قانون احصاء شده است

اصول فقه نکته 67

مثال حقوقی برای قرینه معینه : ماده ی 311 قانون مدنی

اصول فقه نکته 68

مثال حقوقی برای اصاله الاطلاق : اصل 90 قانون اساسی در مورد لفظ شکایت

حقوق تجارت نکته 67

موارد رد دفاتر تجارتی:

دفاتر از پلمپ خارج شده یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه شرکت در دفاتر مرکز

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی به شرط احراز

–  تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها

ثبت تمام یا قسمتی از یک یا چند فعالیت در حاشیه یا بین سطور

–  تأخیر تحریر دفتر زائد بر حد مجاز

–  تراشیدن، پاک کردن مندرجات به قصد سوء استفاده یا محل سفید گذاشتن بیش از حد معمول یا محو کردن مندرجات به وسیله مواد شیمیایی یا ناپدید کردن با رنگ یا جوهر به منظور سوء استفاده

عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده اگرچه نانوشته و سفید باشد

–  بستانکار شدن حساب بانکی و نقدی مگر این¬که حساب بانکی با صورت حساب بانک مطابقت داشته باشد

حقوق تجارت نکته 68

دفاتر تجاری تجار در صورتی که 1- مطابق مقررات تنظیم شده باشد 2- بین تجار 3- در امور تجارتی، له تاجر سندیت خواهد داشت درغیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

**به طور کلی دفاتر در هر صورت به ضرر و علیه تاجر قابل استناد می باشد زیرا نوشته¬های تاجر در دفتر تجاریش اقرار محسوب می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 67

مراجع حل اختلاف گمرکی:

کمیسیون بدوی

کمیسیون تجدیدنظر

آیین دادرسی مدنی نکته 68

 صلاحیت مراجع حل و فصل اختلافات گمرکی حل اختلافات بین مامورین گمرک و مودیان گمرکی می باشد که عبارتند از: کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر.

حقوق مدنی نکته 69

همانطور که پیشتر در عقد موجد حق انتفاع به آن پرداختیم ، قبض در عقد وقف نیز مانند دیگر عقود عینی ، شرط تحقق ، صحت ، تشکیل و انعقاد می باشد و بدون قبض و به صرف ایجاب و قبول هیچ عقدی صورت نمی گیرد.

حقوق مدنی نکته 70

وقف مالی که قابل قبض نیست ، باطل است.

آیین دادرسی کیفری نکته 69

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند ، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 70

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.

حقوق جزا نکته 69

محرومیت از حقوق اجتماعی هم مصداقی از مجازات اصلی است و هم مصداقی از مجازات تکمیلی و تبعی می باشد.

حقوق جزا نکته 70

مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل می شوند

اصول فقه نکته 69

مثال حقوقی برای صارفه : ماده ی 18 قانون کار در مورد لفظ توقیف

اصول فقه نکته 70

امر : منظور از امر کلمه امر است که از حروف ( أ.م.ر ) ترکیب شده است

حقوق تجارت نکته 69

تاجر در یک دفتر معمولی معاملات خود را ثبت می کند   این دفتر به هیچ وجه سندیت ندارد.

حقوق تجارت نکته 70

اگر دفاتر دو تاجر شرایط شکلی و تنظیمی را دارا باشند و موارد رد در هیچ یک نباشد اما در موضوع دعوا تعارض داشته باشند بر¬اساس قاعده اذا تعارضا تساقطا تساقط دلیلین و رجوع به عمومات ادله اثبات دعوی.

آیین دادرسی مدنی نکته 69

کمیسیون بدوی متشکل از هفت نفر است.

آیین دادرسی مدنی نکته 70

 اگر اختلاف میان مبلغ موضوع رای و مبلغ مورد ادعای مامور گمرک تا 5 ملیون ریال باشد رای قطعی و اگر بیش از 5 ملیون ریال باشد قابل تجدیدنظر است.

حقوق مدنی نکته 71

چون قبض یکی از ارکان عقد وقف می باشد ، اگر واقف پیش از به  قبض دادن مال موقوفه ، فوت کند ، عقدی به وجود نمی آید و مرگ وی سبب بطلان خواهد بود .

حقوق مدنی نکته 72

پس از ایجاب و قبول عقد وقف برای به قبض دادن مال موقوفه ، فوریت شرط نیست و هر وقت این رکن سوم عقد محقق شود ، عقد وقف بوجود می آید.

آیین دادرسی کیفری  نکته 71

هر گاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید

آیین دادرسی کیفری نکته 72

هر گاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند ، لازم الاتباع است

حقوق جزا نکته 71

اعاده حیثیت یعنی بازگشت قهری خود به خودی حقوق اجتماعی محکوم علیه پس از انقضای مواعد قانونی

حقوق جزا نکته 72

در موارد زیر به طور استثنایی محرومیت از حقوق اجتماعی دایمی است و هر گز اعاده حیثیت در مورد این حقوق تعمال نمی شود . این حقوق عبارتند از :

الف – داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب – عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ – تصدی ریاست قوه قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

اصول فقه نکته 71

امر خواستن عالی از دانی است

اصول فقه نکته 72

امر ظهور در وجوب دارد

حقوق تجارت نکته 71

چنانچه بین دفاتر دو تاجر در یک دعوا اختلاف باشد و دفتر یکی از متداعیین واجد شرایط شکلی و تنظیمی بوده و دیگری فاقد شرایط شکلی و تنظیمی باشد، دفتر دارای شرایط شکلی معتبر و قابل استناد است.

حقوق تجارت نکته 72

چنانچه شخصی به دفتر تاجر استناد کند نمی تواند مفاد دفتر را تجزیه کرده و آن¬چه را که به نفع اوست بپذیرد و مطالبی که به زیان اوست انکار کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 71

کمیسیون تجدیدنظر گمرکی 4 عضو دارد و رای آن قطعی است.

آیین دادرسی مدنی نکته 72

مراجع حل اختلاف مردم و شهرداری

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 100

حقوق مدنی نکته 73

نکته قابل توجه در ماده ی 61 آن است که عبارت ” لازم است ” در ماده به کل عقد وقف بر می گردد نه به قبض . توضیح اینکه بعد از آنکه عقد وقف به نحو صحت واقع شد یعنی هم ایجاب ، هم قبول و هم قبض محقق شدند ، این عقد بوجود آمده ، یک عقد لازم است و همچنان می گوییم قبض شرط صحت عقد است نه شرط لزوم

حقوق مدنی نکته 74

نظر به لازم بودن عقد وقف ، می دانیم که دیگر هیچ تغییری پس از انعقاد آن از طرف هیچیک از طرفین ممکن نمی باشد . مثلاً واقف نمی تواند متولی یا موقوف علیهم را عوض کرده و یا تغییر دیگری در مفاد عقد بوجود بیاورد.

آیین دادرسی کیفری نکته 73

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر می کند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 74

در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است.

حقوق جزا نکته 73

کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی ، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری  و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.

حقوق جزا نکته 74

حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری  بیش از یک میلیارد( 1,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود .

اصول فقه نکته 73

امر می تواند به صورت ماده و صیغه ، ظهور یابد.

اصول فقه نکته 74

امر جمله ی خبری در مقام انشاء نیز می تواند باشد که معمولاً قوانین موضوعه بر این اساس هستند.

حقوق تجارت نکته 73

دفاتر تجاری تجار در مقابل غیر تاجر، ممکن است جزء قرائن و امارات پذیرفته شود.

حقوق تجارت نکته 74

عدم ذکر دین در دفتر تجاری به معنی عدم وجود آن نیست.

آیین دادرسی مدنی نکته 73

 اگر شخصی بدون اخذ مجوز از شهرداری یا خارج از حدود مجوز اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهر کند و شهرداری در پی تخریب آن مستحدثات باشد، موضوع به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح می شود.

آیین دادرسی مدنی نكته 74

کمیسیون ماده 100 شهرداری متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری(قاضی) و یکی از اعضای شورای شهر می باشد.

حقوق مدنی نکته 75

ماده ی 61 که ناظر بر لزوم عقد وقف و عدم امکان تغییر در مفاد آن بعد از وقوع می باشد از قوانین آمره بوده و تراضی بر خلاف آن نامشروع و باطل است

حقوق مدنی نکته 76

وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری ( عقد اجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری ( حق انتفاع ) می باشد ، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است غیر نافذ است.

آیین دادرسی کیفری نکته 75

هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 76

با صدور قرار اناطه هر گاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

  حقوق جزا نکته 75

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد ( 1,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد ، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :

الف – رشاء و ارتشاء

ب – اختلاس

پ – اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت – مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث – تبانی در معاملات دولتی

ج – اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ – تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح – جرائم گمرکی

خ – قاچاق کالا و ارز

د – جرائم مالیاتی

ذ – پولشویی

ر – اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی

حقوق جزا نکته 76

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

 الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ – تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت – تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

اصول فقه  نکته 75

امر عقیب حذر ، دلالت بر وجوب نمی کند مانند اینکه پزشکی بعد از سرماخوردگی جواز مصرف غذایی را که در سرماخوردگی ممنوع بوده است را بدهد.

اصول فقه  نکته 76

هر جمله ای یک موضوع دارد و یک حکم .

حقوق تجارت نکته 75

ذکر دین در دفتر تجارتی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی طرف تاجری که به دفتر خود استناد نموده است می تواند پرداخت آن را به طریقی دیگر اثبات کند.

حقوق تجارت نکته 76

دفاتر تجاری در هر زمان علیه تاجر قابل استناد است حتی پس از 10 سال از تاریخ ختم سال مالی.

آیین دادرسی مدنی  نکته 75

این کمیسیون می تواند رای به تخریب بنای غیر مجاز دهد. رای این کمیسیون ظرف ده روز قابل اعتراض نزد کمیسیون تجدیدنظر (که شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 است) می باشد که رای آن قطعی است.

آیین دادرسی مدنی نکته 76

 کمیسیون ماده 99 صالح به رسیدگی به تخلف از حیث ساخت و ساز بدون مجوز خارج از محدوده ی شهرهاست.

حقوق مدنی نکته 77

ورشکسته حق ندارد اموال خود را وقف کند.(وقف مال ورشکسته باطل است)

حقوق مدنی نکته 78

منظور از مقاصد نامشروع در ماده ی 66 اعم از نامشروعیت جهت و نا مشروعیت انگیزه می باشد که نامشروعیت انگیزه می باشد که نا مشروعیت جهت در کلیه ی معاملات موجبات بطلان آن عمل حقوقی را فراهم می آورد

آیین دادرسی کیفری نکته 77

در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده 271 ق.آ.د.ک می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 78

در مورد اختلاف در مالکیت اموال منقول قرار اناطه صادر نمی شود.

حقوق جزا نکته 77

تخفیف قضایی یا تخفیف مجازات به جهت وجود کیفیات مخففه اختیاری است.

حقوق جزا نکته 78

در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن برای تخفیف مجازات و حدود آن مطابق ترتیب مذکور در فوق چهار چوب مشخص کرده است.

اصول فقه نکته 77

موضوع : مستند جمله است مانند اشیاء و افعال.

اصول فقه نکته 78

حکم : مقرره مربوط به جمله را حکم می گویند .

حقوق تجارت نکته 77

صرف عدم ابراز دفاتر دلیل مثبته تلقی نمی شود

☸️ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 62-11/11/1351 در این مورد

«هر چند مطابق مقررات قانون تجارت، هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر، جزء در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی(ماده 210 آیین دادرسی فعلی) که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی¬شود که در هر مورد ولو دعوا متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی، ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد، بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجاری به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در دعوا دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید

حقوق تجارت نکته 78

استناد به دفاتر بازرگانی بر حسب اطلاق ماده 301 قانون آئین دادرسی مدنی اختصاص به دعوی بازرگانی ندارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 77

 کمیسیون ماده 99 از نماینده وزارت کشور، قاضی(نماینده دادگستری) و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 78

رای این کمیسیون می تواند مبنی بر تخریب یا اخذ جریمه معادل 50 تا 70 درصد معادل نرخ روز ملک (اعیان احداثی) باشد.

حقوق مدنی نکته 79

 وقف بر معدوم به تبع موجود امکان پذیر می باشد ( پدر واقف است ولی با وجود پسر ، نوه ها را موقوف علیهم قرار می دهد )

حقوق مدنی نکته 80

وقتی وقف بر معدوم به تبع موجود را صحیح می دانیم ، به طریق اولی وقف بر حمل صحیح می باشد  حمل معدوم محسوب نمی شود البته صحت آن مشروط بر زنده به دنیا آمدن وی می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 79

در مورد جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر قرار اناطه صادر نمی شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 80

در مورد اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول زمانی قرار اناطه صادر می شود که سند رسمی وجود نداشته باشد و متهم مدعی مالکیت مال موضوع دعوا برای خودش باشد.

حقوق جزا نکته 79

دادگاه نمی تواند در مقام تخفیف هم مجازات را تقلیل دهد و هم تبدیل کند

حقوق جزا نکته 80

جهات تخفیف به طور حصری در قانون پیش بینی شده اند این جهات تخفیف عبارتند از :

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث – ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

ح – مداخله ضعیف شریک یا معاوندر وقوع جرم

اصول فقه نکته 79

اقسام حکم : وجوب ، استحباب ، اباحه ، کراهت ، حرمت.

اصول فقه نکته 80

وجوب : حکمی که انجام یا ترک انجام آن مستوجب پاداش و کیفر است.

حقوق تجارت نکته 79

استخراج موارد استفاده از دفتر بر عهده دادگاه نیست بلکه استناد کننده باید این موارد را برای دادگاه ارائه کند.

حقوق تجارت نکته 80

دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به دفاتر تجارتی ابرازی متداعیین است که مؤثر در مقام باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 79

 رای کمیسیون ماده 99 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

آیین دادرسی مدنی نکته 80

 کمیسیون ماده 77 صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض بین مودی و با شهرداری را دارد.

حقوق مدنی نکته 81

اگر واقف مالی را توأمان بر موجود و معدوم بدون تبع موجود وقف نماید ، وقف نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 82

واقف حق ندارد از منافع موقوفه منتفع شود و خود جزء موقوف علیهم باشد مگر در وقف عام . به همین جهت می گوییم ، وقف بر نفس ، باطل است.

آیین دادرسی کیفری نکته 81

مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 82

مورد صدور قرار اناطه ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ، شروع می شود( تبصره 2 ماده 105 ق.م.ا)

حقوق جزا نکته 81

در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 با توبه مرتکب دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد.

حقوق جزا نکته 82

با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر برای مرتکب قرار نظارت قضایی صادر شده باشد ، در صورت انجام دستورات مقام قضایی دادگاه می تواند با پیشنهاد دادستان با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

اصول فقه نکته 81

استحباب : حکمی که انجام آن پاداش دارد ولی ترک آن کیفر ندارد.

اصول فقه نکته 82

اباحه : حکمی که انجام یا عدم انجام آن مستوجب پاداش و کیفر نیست.

حقوق تجارت نکته 81

همان طور که تاجر ممکن است دفاتر تجاری نداشته باشد، داشتن دفاتر تجاری نیز ملازمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد.

حقوق تجارت نکته 82

نگهداری دفاتر تجاری به مدت لااقل 10 سال از ختم هر سال، اجباری است.

آیین دادرسی مدنی نکته 81

کمیسیون ماده 77 متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری(قاضی) و عضو شورای شهر است.

آیین دادرسی مدنی نکته 82

رای این کمیسیون قطعی است اما در این خصوص 2 نکته قابل ذکر است:

1:اگر محکوم علیه کمیسیون ماده 77 شرکت ها ، سازمان ها یا ادارات دولتی باشد، نسبت به آراء قطعی کمیسیون یاسد به محاکم دادگستری مراجعه نمایند.

2:اگر محکوم علیه رای کیسیون مردم(اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) باشد،میتوانند از رای قطعی کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

حقوق مدنی  نکته 83

شرط به سود واقف بر عهده ی موقوف علیهم باطل است و اگر به موقوفه سرایت نکند خللی به خود وقف وارد نمی کند.

حقوق مدنی نکته 84

اگر واقف قسمتی از منافع مال موقوفه را برای دیون یا معیشت خود قرار دهد ، وقف در این قسمت باطل است.

آیین دادرسی کیفری نکته 83

قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اگر مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است.

آیین دادرسی کیفری نکته 84

قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره 2 ماده 427 ق.آ.د.ک قابل اعتراض است.

اصول فقه نکته 83

کراهت : حکمی که عدم انجام آن نسبت به انجام آن اولی است

اصول فقه نکته 84

حرمت : حکمی که ترک آن مدنظر است و انجام آن مستوجب کیفر است

حقوق جزا نکته 83

دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

حقوق جزا نکته 84

هر گاه نظیر جهات مذکور در فوق در موارد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

حقوق تجارت نکته 83

مواردی که در قانون تجارت مدت زمان 10 سال پیش بینی شده است:

ماده 13 قانون تجارت  ماده 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت  ماده 229 لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 قانون تجارت  ماده 101 قانون تجارت   ماده 319 قانون تجارت.

حقوق تجارت نکته 84

وضعیت پذیرش ایراد مرور زمان در نظام حقوقی ایران به این صورت است که:

در آیین دادرسی مدنی قاعده مرور زمان نسخ شده و ایراد آن مسموع نخواهد بود.

در قانون تجارت مرور زمان همچنان پابرجا و ایراد مرور زمان مسموع است.

آیین دادرسی مدنی نکته 83

 اجرای رای این کمیسیون از طریق دایره اجرای ثیت اسناد و املاک است و نحوه ی اجرا تابع مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراست.

آیین دادرسی مدنی نکته 84

هر شعبه از دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و یک مستشار است.

حقوق مدنی نکته 85

واقف می تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قرار دهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قرار دهد که در این صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می گوییم اصل بر اجتماع است  یعنی اگر چند متولی مشخص نماید و ترتیب ، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می گوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را بر عهده گیرند و تصمیم هر شخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیر نافذ است بر عکس حالت استقلال که هر یک به صورت انفرادی می توانند تصمیم گیری نمایند.

حقوق مدنی نکته 86

پس از عقد وقف ، واقف یا متولی نمی توانند تغییری در مفاد عقد دهند مثلاً متولی را تغییر داده یا اضافه نمایند مگر در خود عقد وقف شرط کرده باشند که متولی قابل تغییر باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 85

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد.

آیین دادرسی کیفری نکته 86

وظایف دادسرا عبارتند از : 1 – کشف جرم ، 2-تعقیب متهم ، 3-انجام تحقیقات، 4-حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، 5-اجرای احکام کیفری ،6- انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی.

حقوق جزا نکته 85

جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعم از اعدام یا جزای نقدی قابل تخفیف یا تقلیل نیست

حقوق جزا نکته 86

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .

اصول فقه نکته 85

احکام پنجگانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است.

اصول فقه نکته 86

اقسام واجب : واجب بر اساس تعاریف اصولی دارای تقسیم بندی است .

حقوق تجارت نکته 85

در خصوص تجار حقیقی دفتر دارایی، بیلان مالی تجار است و مبنای تعیین مالیات آن ها است، در شرکت های تجاری ترازنامه شرکت ملاک تعیین مالیات است.

«مالکیت صنعتی»

حقوق تجارت نکته 86

مالکیت صنعتی که شاخه ای از مالکیت فکری است شامل:

–  اسم تجاری

–  علامت تجاری

طرح های صنعتی

حق اختراع

آیین دادرسی مدنی نکته 85

 در صورت بروز اختلاف میان رئیس و مستشار هر شعبه برای صدور رای، رئیس دیوان یک قاضی از بقیه شعب به این شعبه اضافه می کند تا در خصوص پرونده اختلافی رای با نظر اکثریت صادر شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 86

 صلاحیت شعب دیوان در امور مدنی اعم است از رسیدگی به درخواست فرجام و حل اختلاف در صلاحیت یا تعیین مرجع صالح.

حقوق مدنی نکته 87

متولی ، نماینده و مدیر مال موقوفه که شخصیت یافته است می باشد

حقوق مدنی نکته 88

اگر متولی مال موقوفه خیانت کند ، مطابق قانون مدنی حاکم فقط حق دارد ضم امین نماید و وی همچنان به سمت خود باقی است و فقط اگر وصف خاصی در متولی شرط شده باشد و وی فاقد آن وصف گردد در این صورت قهراً منعزل می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 87

در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود ندارد لذا در حوزه قضایی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

آیین دادرسی کیفری نکته88

به تشخیص رییس قوه قضاییه ، دادسرا های تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

حقوق جزا نکته 87

در مورد جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان غیر از تعزیرات منصوص شرعی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید

حقوق جزا نکته 88

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حد اکثر و و چنانچه مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

اصول فقه نکته 87

وجوب ، حکم خداوند است و واجب ، عمل مکلفین است.

اصول فقه نکته 88

واجب عینی : واجبی است که تعلق به همه ی مکلفین دارد و با فعل یکی از دیگری ساقط نمی شود مانند ماده ی 1103 قانون مدنی.

«اسم یا نام تجاری»

حقوق تجارت نکته 87

نام تجاری با ثبتِ نام تاجر در ثبت تجارتی متفاوت است

در دفتر ثبت تجارتی تاجر نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را به عنوان یک تاجر ثبت می¬کند اما نام تجاری می تواند هر عنوان یا بانامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد.

حقوق تجارت نکته 88

اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پنج سال است که قابل تمدید می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 87

شعبه هیئت عمومی وحدت رویه متشکل از مجموعه ای از روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور است که حضور سه چهارم آنان برای تشکیل جلسه ضروریست.

آیین دادرسی مدنی نکته 88

 اختلاف رویه ها از طریق رئیس دیوان یا دادستان کل کشور  برای صدور رای وحدت رویه قابل طرح در هیئت عمومی هستند.

حقوق مدنی نکته 89

مطابق قانون اوقاف اگر متولی یا ناظر خیانت نمایند پس از رسیدگی دادگاه حسب مورد ، آنها را معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین می نماید.

حقوق مدنی نکته 90

واقف می تواند یک ناظر استصوابی یا اطلاعی بر متولی قرار دهد که در حالت استصوابی تصمیمات متولی باید اول به تصویب این ناظر برسد بعدا اجرا شود اما در حالت ناظر اطلاعی متولی فقط با اطلاع وی و حتی بدون رضایت او می تواند تصمیمش را اجرا نماید و اگر ناظر را به شکل مطلق تعیین نماید اصل بر نظارت اطلاعی است.

آیین دادرسی کیفری نکته 89

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 90

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری ، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

حقوق جزا نکته 89

در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود :

الف – چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد

ب – چنانچه مجازات ، ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات ممقرر تقلیل دهد

حقوق جزا نکته 90

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

اصول فقه نکته 89

واجب کفایی : واجبی که مطلوب در آن ، تحقق فعل است از جانب هر مکلفی که باشد.یعنی هرکس انجام دهد تکلیف از دیگری ساقط است. مانند ماده ی 1043 قانون مدنی.

اصول فقه نکته 90

واجب اصلی : واجبی است که مقصود اصلی بیان وجوب همان چیز باشد مثل وجوب نماز مانند ماده ی 1114 قانون مدنی .

حقوق تجارت نکته 89

صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهوم وجود شريك باشد.

حقوق تجارت نکته 90

اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اين¬كه اسم تجارتي ثبت شده با ‌اسم خانوادگي او يكي باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 89

 رای وحدت رویه برای شعب دادگاه و شعب دیوان در موارد مشابه لازم الاتباع است و این رای قابل تجدیدنظر از سود خود دیوان نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 90

اگر در زمینه امور کیفری یا مدنی دادگاه در اثر اعتراض اصحاب دعوا مبادرت به صدور رای اصراری کند، چنانچه شعبه ی دیوان عالی رای اصراری را تایید ننماید، موضوع باید برحسب مورد در هیئت عمومی شعب حقوقی یا کیفری مطرح شود.

حقوق مدنی نکته 91

در حالت اطلاق و سکوت واقف در تعیین استصوابی یا اطلاعی بودن ناظر ، می دانیم که اصل بر اطلاعی بودن ناظر می باشد.

حقوق مدنی نکته 92

اداره ی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی در وقف خاص بر عهده ی خود و موقوف علیهم و در وقف عام طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

آیین دادرسی کیفری نکته 91

تعریف ضابطان دادگستری : ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن  و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آیین دادرسی کیفری نکته 92

ضابطان دادگستری به دو نوع ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می شوند .

حقوق جزا نکته 91

در جرایم حدود ، قصاص و دیات مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

حقوق جزا نکته 92

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

اصول فقه نکته 91

واجب تبعی : واجبی که وجوبش در دلیل نیامده و به کمک عقل استنباط می شود و از توابع مقصود واجب اصلی است مانند مثال قبلی در ماده ی 1114 که سکونت زن در منزل شوهر مستلزم حضور وی ، آوردن وسایل شخصی و غیره است .

اصول فقه نکته 92

واجب توصلی : واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت نیست.

حقوق تجارت نکته 91

در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده اگر در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

«علامت تجاری»

حقوق تجارت نکته 92

علامت تجاری عبارت است از هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 91

 چگونگی منتهی شدن یک پرونده حقوقی به صدور رای اصراری:

 • دادگاه بدوی یا تجدید نظر در مورد پرونده ی مدنی رای صادر کرده و از این رای تقاضای فرجام شده لذا پرونده به شعبه حقوقی دیوان ارجاع می شود.

 • شعبه ی دیوان ممکن است رای را تایید کند که در این صورت راه فرجام بسته می شود و رای اجرا می شود، یا نقض می کند که در این صورت پرونده به شعبه ی هم عرض دادگاه صادر کننده ی رای فرستاده می شود .

 • دادگاه هم عرض چنانچه پس از رسیدگی با همان استدلال رایی مشابه همان رای نقض شده صادر کند، به این رای، رای اصراری می گویند.

آیین دادرسی مدنی نکته 92

 رای اصراری قابل فرجام خواهی است.

حقوق مدنی نکته 93

متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون در صورت تفویض مسؤولیت ، خود شخص از مسؤولیت بری می شود و این خلاف نظر واقف است و فقط در صورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد ، وی می تواند وکیل بگیرد که در این صورت خود متولی همچنان مسؤول اقدامات خود وکیل خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 94

طبق اصل محترم بودن عمل انسان ، متولی نیز مانند هر شخص دیگر مستحق اجرت عملی که انجام می دهد خواهد بود . حال اگر خود واقف ضمن عقد وقف حق التولیه را از منافع مشخص کرده باشد ، وی مستحق آن و در غیر اینصورت مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. و طبق قانون اوقاف بعد از مخارج عین موقوفه ، اجرت متولی پرداخت میشود.که این یک قاعده ی امریست.

آیین دادرسی کیفری نکته 93

ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 94

کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است . این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

حقوق جزا نکته 93

معافیت قضایی همچون تخفیف قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می شود.

حقوق جزا نکته 94

معافیت قضایی در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 اعمال نمی شود.

اصول فقه نکته 93

واجب تعبدی : واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت است.

اصول فقه نکته 94

واجب موقت : واجبی که دارای وقت و زمان معین است مانند ماده ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی.

حقوق تجارت نکته 93

علامت تجاری باید فاقد سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران و ابتکاری باشد.

حقوق تجارت نکته 94

میان علامت مورد تقاضای ثبت و علامت های ثبت شده باید حداقلی از تفاوت باشد تا مشتری عادی را به اشتباه نیندازد.

آیین دادرسی مدنی نکته 93

رای اصراری لازم الاتباع نیست، رای وحدت رویه لازم الاتباع است.

آیین دادرسی مدنی نکته 94

 اگر نسبت به رای اصراری تقاضای فرجام خواهی شود پرونده مجددا به شعبه ی دیگری از دیوان ارجاع می شود، در صورتی که شعبه رای را تایید کند رای قظعی می شود اما اگر شعبه رای را تایید نکرد حق نقض رای را ندارد بلکه باید پرونده را به هیئت عمومی شعب حقوقی ارجاع دهد. هیئت عمومی پس از رسیدگی پرونده یا رای را تایید می کند یا رای را نقض می کند و پرونده را به شعبه ی هم عرض دادگاه صادر کننده ی رای می فرستد، دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی رای مقتضی صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظر دیوان باشد. رای دادگاه سوم قطعی و لازم الاجراست.

حقوق مدنی نکته 95

قبل از تعیین حصه ی هر یک از موقوف علیهم از منافع ، آنها حق دینی بر مال موقوفه و منافع آن دارند و پس از تعیین حصه ، دیگر حق آنها به حق عینی بر آن منافع تبدیل می شود و آنها بدون اذن کسی حتی متولی می توانند هر تصرفی در آن مال بنمایند مگر در ضمن عقد وقف ، واقف اذن متولی را شرط کرده باشد.

حقوق مدنی نکته 96

مخارج اصلاح و تعمیر و تحصیل منفعت ، بر حق موقوف علیهم مقدم می باشد مگر واقف ترتیب دیگری را مقرر نموده باشد .در واقع ترتیب تقسیم منافع موقوفه بدین شکل است:1.مخارج موقوفه 2.اجرت متولی 3.منافع موقوف علیهم.

آیین دادرسی کیفری نکته 95

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند

آیین دادرسی کیفری نکته 96

برخی از مصادیق ضابطین خاص عبارتند از : 1. رؤسا معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، 2. مأموران وزارت اطلاعات ، 3. مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،4.سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود

حقوق جزا نکته 95

تعویق صدور حکم فقط در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است .

حقوق جزا نکته 96

در جرائم موضوع نکته قبل دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب  ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم تعویق اندازد :

الف – وجود جهات تخفیف

ب – پیش بینی اصلاح مرتکب

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر

اصول فقه نکته 95

واجب موقت خود بر دو قسم است یا زمان آن موسع می باشد و یا زمان آن مضیق است.

اصول فقه نکته 96

واجب غیر موقت : واجبی که دارای وقت و زمان مشخص نیست.

حقوق تجارت نکته 95

علامت تجاری قابل انتقال است و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث زمانی معتبر است که به ثبت برسد.

حقوق تجارت نکته 96

مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و به کرات برای 10 سال دیگر قابل تمدید می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 95

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که نزد آن اقامه شده، به عهده همان دادگاه است.

آیین دادرسی مدنی نکته 96

صلاحیت عبارت است از توان و تکلیف یک مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و اموری که قانون پیش بینی نموده است لذا می توان صلاحیت را برای مرجع قضاوتی هم حق و هم تکلیف دانست.

حقوق مدنی نکته 97

اصولاً اجازه ی فروش مال موقوفه را نداریم مگر جایی که آنقدر خراب شود که عمران آن متعذًر باشد و یا کسی برای عمران آن حاضر نشود و از انتفاع بیفتد و جایی که در وقف خاص بیم سفک دماء ( خونریزی و قتل ) بین موقوف علیهم برود که باید عوض حاصل از بیع ، صرف اقرب به غرض واقف شود.

حقوق مدنی نکته 98

مطابق قانون مدنی در وقف عام بر معلوم در صورتیکه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد ، منافع مال موقوفه صرف بریات عمومیه می شود . همچنین است در صورت تعذًر مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف تعیین نموده است که این مورد شامل هر دو نوع وقف ( عام و خاص ) می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 97

احراز عنوان ضابط دادگستری منوط بر وثاقت و مورد اطمینان بودن و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.

آیین دادرسی کیفری نکته 98

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و متخلف به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود .

حقوق جزا نکته 97

تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 و تعزیرات منصوص شرعی و در حدود قصاص و دیات ممکن نیست.

حقوق جزا نکته 98

مدت تعویق صدور حکم 6 ماه تا دو سال می باشد.

اصول فقه نکته 97

واجب تعیینی : واجبی است که در عرض آن واجب دیگری به عنوان بدل وجود ندارد.

اصول فقه نکته 98

چنانچه واجبی دارای بدلی در طول باشد آن واجب تعیینی است.

حقوق تجارت نکته 97

هر گونه تغییر در علامت یا طبقه ای که علامت در آن ثبت شده و نشانی دارنده و مالکیت آن باید ثبت شود.

حقوق تجارت نکته 98

علامت تجاری، اسم یا نام تجاری مقرر درماده 576 قانون تجارت و نامِ شرکت تجاری سه عنوان متفاوتند.

آیین دادرسی مدنی نکته 97

تشخیص دادگاه در رابطه با صلاحیت با اعمال طرق شکایت از آرا، قابل کنترل و بازرسی در مراجع بالاتر است. بدین معنا که اگر دادگاهی بدون داشتن صلاحیت به دعوایی رسیدگی کرده و حکم صادر نماید، با اعتراض شخص ذی نفع، مرجع عالی رای را نقض خواهد کرد.اما چنانچه رای از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده باشد و راه شکایت از آن رای بسته شده باشد( در واقع رای قطعی شده باشد) چاره ای جز اجرای رای وجود ندارد.

نتیجه ی اشتباه در صلاحیت   ← نقض رای

 

آیین دادرسی مدنی نکته 98

 معیار تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه از حیث زمانی، زمان اقامه دعوا می باشد.

حقوق مدنی نکته 99

لازم به یادآوری می باشد در وقف خاص گفتیم در صورتیکه منافع مجهول المصرف باشد ، از همان ابتدا می گوییم وقف باطل است.

حقوق مدنی نکته 100

حق ارتفاق یک حق عینی قائم به ملک می باشد و جدا از ملک قابل انتقال نیست و عبارتست از حقی برای شخصی در ملک دیگری که اصولاً به علت وضع طبیعی املاک به وجود می آید که البته می تواند ناشی از قرارداد نیز باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 99

دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 100

به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود . وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.

حقوق جزا نکته 99

محکومیت مؤثر ، همان اعمال مجازات های تبعی است.

حقوق جزا نکته 100

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است .

اصول فقه نکته 99

واجب تخییری : واجبی است که در عرض آن بدل وجود دارد.

اصول فقه نکته 100

واجب نفسی : واجبی که به خودی خود مطلوب است و امتثال آن فی النفسه است مانند نماز.

حقوق تجارت نکته 99

نام شرکت تجاری عنوان یا عبارت سه سیلابی است که شرکا برای شرکت انتخاب می کنند.

حقوق تجارت نکته 100

وجوه تمایز علامت تجاری، اسم تجارتی و نام شرکت تجاری

1-مدت اعتبار نام تجاری پنج سال         مدت اعتبار علامت تجاری ده سال

اسامی شرکت ها یا مؤسسات فاقد مدت اعتبار است و تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال¬ها پس از انحلال اعتبار دارد.

2-مرجع ثبت نام تجاری اداره ثبت شرکت ها         مرجع ثبت علامت تجاری اداره مالکیت صنعتی         نام شرکت مستقلاً به ثبت نمی رسد بلکه در ضمن ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، نام شرکت نیز به ثبت می رسد.

3-شرایط شکلی نام تجاری می تواند یک یا دو یا چند سیلابی باشد.

شرایط شکلی علامت تجاری می تواند به شکل اسم و یا حروف و عدد و یا به صورت اشکال معنادار یا بی¬معنی باشد.

شرایط شکلی نام شرکت باید سه سیلابی، معنادار و فقط با حروف باشد.

4-اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود قانوناً قابل ابطال است اما در خصوص نام تجاری و نام شرکت چنین نصی وجود ندارد.

5-ثبت علامت های تجاری متعدد از سوی یک شخص منع قانونی ندارد اما هیچ کس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خود اختیار کند.

6-انتخاب و ثبت علامت تجاری قانوناً اجباری نیست اما اختیار یک نام به هنگام ثبت شرکت اجباری است.

7-علامت تجاری و اسم تجاری قابل انتقال است اما نام شرکت تقریباً غیر ممکن است و در صورت امکان نیز باید با انتقال شرکت یا بخشی از آن همراه باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 99

زمان اقامه ی دعوا ، روز تقدیم دادخواست به دفتر کل است نه زمان رسیدن دادخواست به دفتر شعبه، چرا که زمان تقدیم دادخواست به دفتر کل زمان اقامه ی دعوا محسوب می شود.

 

آیین دادرسی مدنی نکته 100

 اگر بعد از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی محل اقامت خوانده تغییر کند صلاحیت دادگاه از بین نمی رود چرا که در زمان تقدیم دادخواست خوانده در آن محل اقامت داشته و در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت وجود داشته و همان زمان ملاک تعیین صلاحیت است.

حقوق مدنی نکته 101

اگر مجرای آب شخصی در ملک دیگری باشد و خراب شود طوری که باعث خسارت به خانه شود صاحب مجرا ملزم به تعمیر آن نمی باشد و صاحب خانه باید از خود دفع ضرر کند که البته به نظر می رسد خیلی با قاعده ی لاضرر همخوانی ندارد.

حقوق مدنی نکته 102

هر کس اذن در انتفاع از مالی را به دیگری بدهد ، چون اذن قابل رجوع می باشد هر زمانیکه بخواهد می تواند از اذنش برگردد مگر به موجب قانون ( منع نبش قبر ) و یا قرارداد ( سلب حق رجوع مالک ) این حق از وی گرفته شده باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 101

ریاست ونظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند.

آیین دادرسی کیفری 102

ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

حقوق جزا نکته 101

در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد ، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

حقوق جزا نکته 102

در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

اصول فقه نکته 101

واجب غیری : وجوبی که امتثالش برای انجام کار غیری باشد نه برای خودش مانند وضو.

اصول فقه نکته 102

واجب مطلق : واجبی که وجوبش متوقف بر چیزی نیست مانند نماز.

حقوق تجارت نکته 101

وجوه¬اشتراک علامت تجاری و نام تجاری 1- حق استفاده انحصاری از آن ها 2- حق تعقیب اشخاصی که حقوق مربوط به علامت تجاری و نام تجاری را نقض نموده اند. 3- استفاده از الفاظ بیگانه و استفاده از الفاظ سایر زبان ها به عنوان نام تجاری و نام شرکت ممنوع است🔒استثناء: معادل نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات کالاهای داخلی با داشتن کارت بازرگانی مجاز است.

حقوق تجارت نکته 102

یکی بودن اسم تجارتی و علامت تجارتی ممنوعیتی ندارد اما باید هر یک را جداگانه در مرجع ثبت مربوط به ثبت برساند.

آیین دادرسی مدنی نکته 101

صلاحیت مراجع قضاوتی از دو جهت بایستی احراز گردد: صلاحیت ذاتی(مطلق) و صلاحیت محلی (نسبی).

آیین دادرسی مدنی نکته 102

 برای تشخیص صلاحیت ذاتی باید صنف، نوع و درجه مرجع با لحاظ ضوابط قانونی مشخص گردد.

  حقوق مدنی نکته 103

ماده ی 132 برگرفته از قاعده ی لاضرر می باشد که می گوید کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی نماید که موجب ضرر به همسایه شود ، مگر دو شرط را دارا باشد : اولاً اینکه تصرف به قدر متعارف باشد . ثانیاً برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد

حقوق مدنی نکته 104

کسی نمی تواند از دیوار مشترک ، در ، روزنه یا شبکه به خانه همسایه باز کند اما از دیوار مختص خود حق دارد فقط روزنه و شبکه باز کند و همسایه نیز چون دیوار اختصاصی خود می باشد ، حق منع او را ندارد و فقط می تواند جلوی آن دیوار کشیده یا به طریقی مانع از رؤیت شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 103

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستورهای لازم را صادر می کند

آیین دادرسی کیفری نکته 104

دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر می شود.

حقوق جزا نکته 103

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است :

الف – حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب – ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ – اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت – کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

حقوق جزا نکته 104

در تعویق مراقبتی ، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستور های زیر در مدت تعویق ، ملزم نماید :

الف – حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب – اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ – درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت – پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج – خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ – خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح – گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، تحصیلی یا ورزشی

اصول فقه نکته 103

واجب مشروط : واجبی که وجوبش متوقف بر چیزی است مانند حج

اصول فقه  نکته 104

واجب معلق : واجبی که وجودش متوقف بر امر نامقدور مکلف است مانند روزه سال آینده برای فرد بالغ

حقوق تجارت نکته 103

رسیدگی به دعاوی جزایی مربوط به اختراع و علائم تجارتی ثبت شده در تهران در صلاحیت محاکم جزایی تهران است و ارتباطی به محل وقوع جرم یا دستگیری متهم ندارد.

حقوق تجارت نکته 104

« طرح های صنعتی و حق اختراع»

هرگونه تركيب خطوط يا رنگ ها و هرگونه شكل سه ‌بعدي با خطوط‌، رنگ ها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌.

آیین دادرسی مدنی نکته 103

تشخیص صلاحیت ذاتی

1-صنف

قضایی

 • حقوقی

 • کیفری

اداری

2-نوع

عمومی

اختصاصی

3-درجه

بدوی

تجدیدنظر

آیین دادرسی مدنی نکته 104

 صلاحیت مراجع قضایی و اداری، مراجع عمومی و استثنایی و مراجع نخستین و تجدیدنظر نسبت به یکدیگر از گونه صلاحیت ذاتی است.

  حقوق مدنی نکته 105

تحجیر که یکی از انواع حقوق عینی  می باشد فقط برای شخص آن هم در صورتی که نیت احیاء داشته باشد ، حق اولویت در احیاء بوجود می آورد و به هیچ وجه تحجیر ، موجب مالکیت نمی شود و آن چیزی که مملک می باشد احیاء، آن هم با قصد قبلی تملک می باشد .

حقوق مدنی نکته 106

مهم ترین ایراد عقد در ماده 183 آن است که جامع و مانع بودن تعریف لحاظ نشده است  و این تعریف فقط شامل عقود عهدی می شود و سایر عقود را در بر نمی گیرد.

آیین دادرسی کیفری نکته 105

در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند . تخلف از این امر موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

آیین دادرسی کیفری نکته 106

  ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند ، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند . در غیر این صورت ضابط متخلف به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

حقوق جزا نکته 105

تعویق صدور حکم در قالب قرار صادر می شود . دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

حقوق جزا نکته 106

چنانچه متهم در بازداشت باشد ، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید . دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید . در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

اصول فقه نکته 105

واجب منجز : واجبی که وجودش متوقف بر امری بر امری نیست مانند نماز ظهر امروز.

اصول فقه نکته 106

نهی از ریشه «نَهَیَ» می باشد که حقیقت در حرمت است.

حقوق تجارت نکته 105

مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود که اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنج ساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود.

حقوق تجارت نکته 106

اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آن¬ها حل مي‌نمايد (ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386).

آیین دادرسی مدنی نکته 105

 قوانین صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی بوده و جنبه آمره دارند.

آیین دادرسی مدنی نکته 106

توافق اصحاب دعوا برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه ها فاقد اعتبار می باشند و اگر رایی از مرجعی که فاقد صلاحیت ذاتی است صادر شود، از سوی مرجع عالی نقض خواهد شد، چه خوانده در جلسه اول دادرسی ایراد عدم صلاحیت مطرح کرده باشد چه ایراد عدم صلاحیت مطرح نشده باشد.

حقوق مدنی نکته 107

عقود و معاملات تقسیم بندی های مختلفی دارند که تقسیم بندی به عقود لازم ، جایز و خیاری و یا تقسیم بندی به عقود منجز و معلق از مهم ترین آنها می باشند.

حقوق مدنی نکته 108

عقود لازم ، آن دسته از عقودی می باشند که هیچ یک از طرفین معامله ف در حالت اطلاق و سکوت حق فسخ آن را نداشته و با فوت و حجر طرفین پس از انعقاد عقد نیز خدشه ای به این عقود وارد نمی شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 107

چنانچه اجرای دستور یا یا تکمیل پرونده میسر نشود ، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

آیین دادرسی کیفری نکته 108

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

حقوق جزا نکته 107

در مدت تعویق صدور حکم ، در صورت ارتکاب جرم موجب حد ، قصاص ، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت ، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر کند.

حقوق جزا نکته 108

در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در مدت تعویق صدور حکم ، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند .

اصول فقه نکته 107

نهی می تواند در قالب ماده ی نهی ، صیغه نهی و جمله ی خبری نمود پیدا کند .

اصول فقه نکته 108

جهت امثال حکم نهی ، چه ترک نهی به واسطه ی ترک فعل باشد و چه کف نفس در هر حال ، نهی امتثال گردیده و به طور کلی کف نفس در امتثال لازم نیست ، صرف ترک فعل کفایت می کند.

حقوق تجارت نکته 107

 اعتبار گواهينامه اختراع پس از بيست‌ سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود. به‌ شرط آن که پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغي كه به موجب آئين‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تعيين مي‌شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي‌گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است‌. درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع‌، فاقد اعتبار مي‌شود.

«شخصیت حقوقی»

حقوق تجارت نکته 108

شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظایفي كه بالطبيعه فقط انسان ‌ممكن است داراي آن باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 107

پس از تشخیص دادگاهی که از نظر ذاتی صلاحیت دارد، با بررسی قواعد صلاحیت محلی باید دادگاه صالح برای طرح دعوا را مشخص کنیم.

آیین دادرسی مدنی نکته 108

 اصل کلی در خصوص صلاحیت محلی:

 • دادگاه محل اقامت خوانده است.

 • اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده مطرح شود.

 • اگر خوانده در ایران سکونت نداشته باشد، باید در دادگاه محلی که خوانده در آنجا مال غیر منقول دارد، دعوا را مطرح کرد.

 • اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خویش مطرح نماید.

 • در نهایت اگر خواهان هم در ایران اقامتگاه نداشته باشد، می تواند دعوا را در هر یک از دادگاه های ایران اقامه کند.

حقوق مدنی نکته 109

عقد جایز ، آن عقدی است که طرفین هر وقتی بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند و با فوت و با حجر هر یک از طرفین نیز منفسخ می شود.

حقوق مدنی نکته 110

عقد خیاری ، در واقع یکی از شاخه های عقد لازم می باشد و نباید به صورت جداگانه در این تقسیم بندی قرار گیرد . به هر حال با تبعیت از تقسیم بندی قانون مدنی می گوییم : عقد خیاری عقد لازمی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالثی برای مدت معین شرط خیار شده است.

آیین دادرسی کیفری نکته 109

ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . در صورت تخلف ضابط از این انجام این تکلیف وی به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 110

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هر گاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . خودداری از این تکلیف جرم بوده و وی به مجازات جرم استنکاف از احقاق حق محکوم خواهد شد.

حقوق جزا نکته 109

در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است

حقوق جزا نکته 110

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستور های دادگاه ، گزارش های مددکاراجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه  حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند

اصول فقه نکته 109

آیا نهی مفسد است؟برای پاسخ به سؤال مذکور می بایست تفاوت قائل شد :

نهی در عبارت مفسد است اما نهی در معاملات از دو منظر قابل بررسی است که در ذیل می آید :

الف – چنانچه نهی به خود معامله ( سبب ) تعلق گیرد ، مفسد نیست

ب – چنانچه نهی بر اثر معامله ( مسبب ) تعلق گیرد ، مفسد است

اصول فقه نکته 110

مثال برای نهی به سبب : ماده 128 قانون مدنی : هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوار ها و سقف آن بنماید .

حقوق تجارت نکته 109

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن¬جا است.

حقوق تجارت نکته 110

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن¬ها در آن مملکت است.

در شرکت های غیر سهامی تغییر تابعیت به اتفاق آراء امکان پذیر است.

منطبق با مقررات شرکت های سهامی هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 109

 خواهان برای تشخیص اقامتگاه خوانده ( اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) باید به مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی مراجعه کند و اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید.

آیین دادرسی مدنی نکته 110

محل اقامت خوانده که در دادخواست توسط خواهان اعلام شده حمل بر صحت می شود مگر اینکه خوانده خلاف این امر را ثابت کند یا خلاف آن با توجه به محتویات پرونده محرز گردد.

حقوق مدنی نکته 111

برخی عقود از یک طرف لازم و از یک طرف جایزند و آن عقودی هستند که کاملاً به سود یکی می باشد مثل عقد رهن که از سوی مرتهن جایز و از سوی راهن لازم می باشد و یا عقد کفالت که از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایز می باشد ( حق انتفاع مجانی و ضمان ضم ذمه به ذمه نیز اینگونه اند  ) .

حقوق مدنی نکته 112

عقد منجز ، آن است که طرفین هیچ مانعی را برای به وجود آمدن اثر عقد برقرار ننمایند و به محض انشاء عقد ( الصاق ایجاب و قبول و حسب مورد ، قبض ) اثر عقد به وجود بیاید و منوط به چیز دیگری نباشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 111

ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

آیین دادرسی کیفری نکته 112

ضابطان دادگستری مکلفنداظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود

حقوق جزا نکته 111

تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری 3 تا 8 ممکن است سایر شرایط تعلیق اجرای مجازات همانند شرایط تعویق صدور حکم می باشد.

حقوق جزا نکته 112

تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه 1 و 2 و در جرایم حدود و قصاص و تعزیرات ممکن نیست.

اصول فقه نکته 111

مثال حقوقی برای نهی به مسبب : ماده ی 24 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک کند.

اصول فقه نکته 112

امر و نهی ، نه در فور دلالت دارد نه بر تراضی مگر قرینه ای همراهشان باشد .، در غیر این صورت امر دلالت بر تراخی دارد ولی نهی دلالت بر فور.

حقوق تجارت نکته 111

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود حتی اگر کلیه شرکای آن خارجی باشد 🔒 استثناء:

طبق قوانین بانکداری بانک¬هایی که در ایران تأسیس می شوند و بیش از 40 درصد آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی محسوب می شود.

حقوق تجارت نکته 112

دلال شخصی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند.

آیین دادرسی مدنی نکته111

 اقامتگاه اشخاص حقیقی محل سکونت آنهاست مشروط بر اینکه مرکز مهم امور وی نیز همان جا باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 112

 اگر محل سکونت شخص حقیقی و مرکز مهم امور وی از هم جدا باشد، اقامتگاه همان مرکز مهم امور شخص خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 113

عقد معلق ، آن است که پس از انشاء عقد ، جلوی اثر عقد را می گیریم و می گوییم اگر این شرط که ( خارج از اراده طرفین ، احتمالی و استقبالی و مربوط به آینده است ) تحقق یافت ، اثر عقد جاری می شود . به عبارت دیگر اثر گذاری عقد که مثلاً در عقد بیع تملیک و انتقال ملکیت است را منوط به تحقق معلق علیه می نامیم.

حقوق مدنی نکته 114

در عقد معلق ، نظریه ی نقل را پذیرفته ایم و میگوییم پس از تحقق معلق علیه عقد به وجود می آید و کاری به لحظه ی انشاء تا تحقق معلق علیه نداریم و اثر عقد از همین لحظه به وجود می آید.

آیین دادرسی کیفری نکته 113

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین می کند ، ممنوع است . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 114

ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

حقوق جزا نکته 113

دادگاه مختار است در صورت وجود شرایط مقرر برای تعلیق اجرای مجازات ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید .

حقوق جزا نکته 114

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم ، تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.

اصول فقه نکته 113

امر و نهی ، نه بر مرًه دلالت دارد نه بر تکرار مگر قرینه ای همراهشان باشد . هر چند برخی از اصولین معتقدند نهی بر تکرار دلالت دارد و امر بر مرًه.

اصول فقه نکته 114

اکثر اصولیون معتقدند صحت و فساد ناشی از امر و نهی از امور انتزاعیه عقلی می باشند.

حقوق تجارت نکته 113

دلالی بر سه نوع است

1-دلالی برای معاملات ملکی

2-دلالی برای معاملات تجاری

3-دلالی برای خوار¬و¬بار و سایر امور شهری

حقوق تجارت نکته 114

دلال در صورتی تاجر محسوب می شود که شغل معمولی خویش را دلالی معاملات منقول یا غیر منقول قرار دهد.

آیین دادرسی مدنی نکته 113

اقامتگاه اشخاص حقوقی مطابق قانون مدنی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 114

 اقامتگاه اشخاص حقوقی بر اساس مواد قانون تجارت محل اداره آنها می باشد.

حقوق مدنی نکته 115

عقد نکاح و ضمان وهمچنين طلاق به صورت معلق ، باطل است.

حقوق مدنی نکته 116

شرط تعلیق نباید نامشروع ، غیر ممکن و یا خلاف مقتضای ذات عقد باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 115

هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ، این کار فقط توسط مقام قضایی و مطابق مقررات ق.آ.د.ک انجام می شود

آیین دادرسی کیفری نکته 116

بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود . تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی می شود .

حقوق جزا نکته 115

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات

ب – جرائم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی

پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ، جرائم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج – جرائم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100,000,000) ریال

حقوق جزا نکته 116

از میان انواع سرقت های تعزیری فقط سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار غیر قابل تعلیق و تعویق است لذا سایر انواع سرقت های تعزیری مثل راه زنی قابل تعویق و تعلیق است . لازم به ذکر است که سرقت حدی نیز همچون سایر جرایم حدی غیر قابل تعلیق و تعویق است

اصول فقه نکته 115

تشخیص اینکه آیا نهی به سبب معامله برخورد نموده یا به مسبب آن بستگی به لسان متکلم دارد .

اصول فقه نکته 116

منطوق و مفهوم از مباحث پایه ای مربوط به بحث الفاظ می باشد .

حقوق تجارت نکته 115

دلال تاجر محسوب می شود حتی اگر معامله ای که واسطه انجام آن است تجاری نباشد.

حقوق تجارت نکته 116

قرارداد دلالی جایز است بنابراین:

اولاً با فوت و حجر هر یک از طرفین عقد منفسخ می شود و ثانیاً هر یک از طرفین می توانند هر زمان که مایل باشند این قرارداد را فسخ کنند.

آیین دادرسی مدنی نکته 115

 اقامتگاه اشخاص حقوقی براساس قانون ثبت مرکز اصلی شرکت است.

آیین دادرسی مدنی نکته 116

 به نظر می رسد که در عمل مابین “مرکز عملیات و محل اداره و مرکز اصلی” تعارض و تفاوتی وجود ندارد و همگی مبین مکانی است که از آنجا عملیات شخص حقوقی کنترل و اداره می شود.

حقوق مدنی نکته 117

شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ی 190 قصد ، رضا ، اهلیت طرفین ، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله عنوان شده است که می دانیم فقدرضا به صحت معامله خللی وارد نمی کند و به مرحله ی نفوذ عقد بر می گردد و از طرفی عدم مشروعیت جهت نیز با جمع اوضاع و احوالی باعث بطلان معامله می شود که در جای خود به آن می پردازیم.

حقوق مدنی نکته 118

منظور از قصد انشاء در ماده ی 191 اراده و نیت واقعی برای ایجاد اثر حقوقی مورد نظر می باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 117

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند .

آیین دادرسی کیفری نکته 118

وظایف ضابطان در جرایم مشهود : ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ، 1.تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و 2.جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ،3.تحقیقات لازم را انجام می دهند و 4.بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین5.چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد : اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند .6. ضابطان دادگستری فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد

حقوق جزا نکته 117

تعزیر بدل از قصاص عضو قابل تعلیق و تعویق است،اما تعزير بدل از قصاص نفس قابل تعليق و تعويق نيست.

حقوق جزا نکته 118

معاونت در حدود جز معاونت در محاربه و افساد فی الارض قابل تعلیق و تعویق است.

اصول فقه نکته 117

منطوق : معنایی که به صورت مستقیم از جمله برداشت می شود و موضوع آن در جمله ذکر نشده است

اصول فقه نکته 118

مفهوم : معنایی که به صورت غیر مستقیم از جمله برداشت می شود و موضوع آن در جمله ذکر نشده است

حقوق تجارت نکته 117

وفق قانون راجع به دلالان مصوب اسفند 1317 تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.

حقوق تجارت نکته 118

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

آیین دادرسی مدنی نکته 117

در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی، اقامتگاه شرکت های تجاری به تصریح مواد قانونی، مرکز اصلی شرکت می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 118

 اساسا انتخاب اقامتگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی امری ارادی می باشد چرا که هر شخص، خود انتخاب می کند که در کجا اقامت نماید اما بعضی اشخاص بنا به جهات خاص و به حکم قانون دارای اقامتگاه اجباری هستند.

حقوق مدنی نکته 119

ابراز و اعلام قصد به هر رفتاری ممکن می باشد و صریح یا ضمنی بودن آن ملاک نمی باشد و فقط در عقد نکاح است که در صورت امکان تکلم طرفین ، حتما باید قصدشان را با لفظ نشان دهند که به اصطلاح می گوییم لفظ در اعلام قصد در عقد نکاح ، موضوعیت و در بقیه عقود ، طریقت دارد

حقوق مدنی نکته 120

در تعارض اراده واقعی و اراده ی ظاهری ، اراده ی واقعی حاکم بر عقد خواهد بود

آیین دادرسی کیفری نکته 119

اصل بر غیر مشهود بودن جرایم است و مصادیق جرایم مشهود در قانون احصاء شده است

آیین دادرسی کیفری نکته 120

ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

حقوق جزا نکته 119

معاونت در کلیه جرایم جز معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض قابل تعلیق و تعویق است

حقوق جزا نکته 120

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ، صدور حکم را به تعویق اندازد و یا اجرای مجازات را معلق کند

اصول فقه نکته 119

مثال حقوقی برای منطوق : ماده 611 قانون مدنی : ودیعه عقدی است جایز

اصول فقه نکته 120

مثال حقوقی برای مفهوم : ماده 1034 قانون مدنی : هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود ( پس اگر زنی خالی از موانع نکاح نباشد نمی توان خواستگاری نمود )

حقوق تجارت نکته 119

مدت اعتبار پروانه دو سال است و هر دلالی که ظرف یک ماه آخر اقدام به تجدید پروانه نکند در حکم دلال بدون پروانه است.

حقوق تجارت نکته 120

دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه از شرایط صدور پروانه دلالی است. کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آنان، از او بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلال حق رجحان دارند

آیین دادرسی مدنی نکته 119

 اشخاص ذیل به حکم قانون دارای اقامتگاه اجباری هستند: محجورین، زن شوهردار، افراد نظامی، کارمندان دولت، خادمین.

آیین دادرسی مدنی نکته 120

 اقامتگاه محجورین همان محل اقامت ولی یا قیم آنهاست.

حقوق مدنی نکته 121

اگر قصد طرفین در انعقاد یک عقد موافق هم نباشند ، هیچ عقدی به وجود نمی آید . توضیح اینکه هر دو باید قصد انعقاد مثلاً عقد بیع را داشته باشند نه اینکه یکی ایجاب بیع دهد و دیگری قبولی هبه را

حقوق مدنی نکته 122

همانطور که گفتیم قصد یکی از ارکان اسای صحت معامله می باشد . پس هر چیزی آن را از بین ببرد ، معامله ای انجام شده را باطل می نماید . مثل معامله در حالت خواب ، بیهوشی ، مستی یا اجبار … که در تمامی این موارد به علت فقدان قصد ، معامله ی انجامی باطل می باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 121

چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، تعزیرات درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث نصف ديه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

آیین دادرسی کیفری نکته 122

ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند

حقوق جزا نکته 121

تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار ضمن صدور حکم یا پس از آن صادر می شود

حقوق جزا نکته 122

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد

اصول فقه نکته 121

هر کلامی منطوق دارد ولی نمی تواند مفهوم داشته باشد و می تواند مفهوم نداشته باشد

اصول فقه نکته 122

اقسام دلالت لفظ بر معنا :

الف . دلالت مطابقی : دلالت لفظ بر کل معنا مثل دلالت خانه بر اجزای خانه به تمامه

ب. دلالت تضمنی : دلالت لفظ بر جزء معنا مثل دلالت کتاب بر صفحه 1 الی آخر کتاب

ج . دلالت التزامی : دلالت لفظ بر خارج معنا مثل دلالت میز بر نیمکت کلاس درس

حقوق تجارت نکته 121

توجه داشته باشید: مراجعه به دلال برای انجام معامله فقط در معاملات بورس اجباری است.

حقوق تجارت نکته 122

سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم اسنادی که معامله به وسیله دلال انجام می شود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قید کرده و ثبت دفتر را به امضاء دلال برسانند.

آیین دادرسی مدنی نکته 121

 اقامتگاه زن شوهردار همان محل اقامت شوهر است مگر اینکه زن با اجازه دادگاه یا اجازه همسر مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 122

اقامتگاه زن ناشزه، همان اقامتگاه شوهر است چرا که نشوز امری غیر قانونی است و بر امر غیر قانونی اثر قانونی بار نمی شود.

حقوق مدنی نکته 123

اصل بر این است که معامل ، اصیل می باشد و نمایندگی و وکالت نیاز به تصریح و یا اثبات دارد یعنی کسی که معامله می کند آثارش برای خود او می باشد.

حقوق مدنی نکته 124

طرفین می توانند در ضمن عقدی که برای خود منعقد می سازند ، تعهدی نیز به نفع شخص ثالث نمایند که برای مشروط له و ثالث حق ایجاد می نماید.

آیین دادرسی کیفری نکته 123

تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است .

آیین دادرسی کیفری نکته 124

تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است .

حقوق جزا نکته 123

چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید . تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

حقوق جزا نکته 124

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند . دادگاهبه هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ،مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.

اصول فقه نکته 123

منطوق خود بر دو قسم است :

الف – منطوق صریح : دلالت مطابقی و تضمنی

ب – منطوق غیر صریح : دلالت التزامی

اصول فقه نکته 124

دلالت التزامی خود بر سه قسم است :

دلالت اقتضاء : صحت جمله مستلزم در تقدیر گرفتن کلامی است مانند ماده ی 954 قانون مدنی که کلمه ی جنون در تقدیر است

دلالت تنبیه و ایماء : دلالتی است که در آن قید مذکور در کلام علت حکم است مانند ماده ی 143 قانون مدنی که در آن قصد تملک علت حکم است

دلالت اشاره :  دلالتی است که در آن از کلام حکم جدیدی استخراج می شود که معمولاً مقصود گوینده نیست ولی نتیجه کلامش همان حکم جدید است . مواد 821 و 808 قانون مدنی که از آنها حکم جدیدی خارج می شود .

حقوق تجارت نکته 123

تسهیل معاملات ملکی ماهیتاً دلالی معاملات ملکی است اما برخلاف دلالی الزاماً باید در چارچوب بنگاه انجام شود تا ذاتاً تجاری قلمداد گردد.

حقوق تجارت نکته 124

پیدا کردن خدمه نیز ماهیتاً نوعی دلالی است اما همانند دلالی معاملات ملکی باید به نحو تصدی باشد و به طور کلی ارائه هر نوع خدمات برای انجام برخی امور باید با تصدی همراه باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 123

ویژگی های قواعد صلاحیت

1.ذاتی —->آمره هستند و توافق خلاف آن ممکن نیست

2.محلی —-> تکمیلی یا مخیره هستند و امکان توافق خلاف آن ممکن است.

آیین دادرسی مدنی نکته 124

اگر خواهان دعوا را خلاف اصل در دادگاه غیر محل اقامت خوانده مطرح کند و خوانده هم ایرادی به عمل نیاورد دادگاه مخیر است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند یا علی رغم اینکه به دلیل صلاحیت نداشتن مکلف به رسیدگی نیست، به دعوا رسیدگی کند.

حقوق مدنی نکته 125

هوشیاریم که تعهد به نفع ثالث را با تملیک ثالث اشتباه نگریم .بدین توضیح که تملیک نیاز به قبولی دارد و عمل حقوقی دو جانبه می باشد . حال آنکه تعهد به نفع ثالث از یک طرف یعنی متعهد به وجود می آید و قبولی یا رد ثالث اثری در ایجاد آن ندارد و اگر ثالث تعهد به نفع خویش را رد نماید ، اصولاً متعهد باید تعهد را برای مشروط له به جای ثالث انجام دهد و اگر قابل انجام برای مشروط له نبود و قابل تقویم به پول بود باید آن وجه را بپردازد النهایه اینکه به هر حال با رد ثالث ، متعهد بری نمی شود.

حقوق مدنی نکته 126

عدم رضایت طرفین موجب غیر نافذ شدن عقد از طرف مکره می باشد و به وجود آمدن اثر عقد ، منوط به تنفیذ مکره پس از زوال قصد کره خواهد بود .

آیین دادرسی کیفری نکته 125

چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند .

آیین دادرسی کیفری نکته 126

هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود . دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد

حقوق جزا نکته 125

هر گاه پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.

حقوق جزا نکته 126

هر گاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم  ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن صدور حکم معوق شده است ، قرار تعویق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعویق صدور حکم را از دادگاه درخواست نماید.

اصول فقه نکته 125

اقسام مفهوم : 1: موافق 2: مخالف

اصول فقه نکته 126

مفهوم موافق : مفهومی است که با منطوق موافق است

حقوق تجارت نکته 125

دلالی ماهیتاً نمایندگی نیست و به همین دلیل در حکم وکالت است.

حقوق تجارت نکته 126

قرارداد دلالی به جعاله نیز شبیه است زیرا وقتی دلال مستحق حق¬الزحمه است که نتیجه مورد نظر یعنی انجام معامله به وساطت او انجام شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 125

 اقامتگاه زنی که در عقد همسر خویش بوده و هنوز به منزل شوهر نرفته است اقامتگاه ولی او می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 126

 اقامتگاه افراد نظامی محل خدمت نظامی ایشان یا همان پادگان(ساخلو) آنهاست.

حقوق مدنی نکته 127

اولین نکته در ماده ی 200 آن است که عبارت عدم نفوذ در این ماده در معنای اعم خود به کار رفته و در اصل منظور بطلان معامله می باشد زیرا اشتباه در خود موضوع معامله قصد ما را نسبت به آن موضوع خدشه دار کرده و زوال قصد نیز موجب بطلان خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 128

باید توجه داشت که اشتباه یا باعث بطلان یک عقد می شود یا خللی به عقد وارد نمی آورد و عقد صحیح است . پس اشتباه ، در هیچ صورتی موجب غیر نافذ شدن عقد نمی شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 127

با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظاتکتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

آیین دادرسی کیفری نکته 128

در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات انها مشمول ماده ٣٠٢ قانون آيين دادرسي كيفري است در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوا وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضاييه باشد انتخاب مينمايند.اسامي اين مزبور توسط رئيس قوه قضاييه اعلام ميگردد.

حقوق جزا نکته 127

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

حقوق جزا نکته 128

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

اصول فقه نکته 127

مفهوم موافق خود بر دو قسم است : 1. مساوی 2. اولویت.

اصول فقه نکته 128

مفهوم موافق مساوی ( قیاس مساوات ) : مفهومی که از نظر شدت و ضعف با منطوق مساوی است.

حقوق تجارت نکته 127

دلالی + حق¬العمل¬کاری + قائم مقام تجارتی + عاملی اصولاً تابع قوانین وکالت هستند.

حقوق تجارت نکته 128

دلالی عقدی است معوض با این وجود عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت باعث بطلان قرارداد نمی شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 127

 اقامتگاه کارمندان دولت  همان جایی است که در آن ماموریت ثابت دارند.

آیین دادرسی مدنی نکته 128

 اقامتگاه افراد کبیر خادم همان محل اقامت مخدوم آنها می باشد به شرط اینکه در همان منزل سکونت داشته باشند.

حقوق مدنی نکته 129

اشتباه فقط در موارد زیر موجب بطلان معامله است و در سایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی آورد :

1-در نوع و ماهیت عقد

2-در موضوع یا مورد معامله

3-در وصف اساسی یا وصف جوهری وصف جانشین ذات مورد معامله ( که همگی به یک معنی و در اصطلاح ، اشتباه در خود موضوع معامله نامیده می شوند ) .

4- شخصیت طرفین عقد در عقودی که شخصیت علت عمده ی عقد است

5-اشتباه در شخص در عقد نکاح

حقوق مدنی نکته 130

اشتباه در شخص همسر ، موجب بطلان عقد نکاح است اما اشتباه در وصف اساسی همسر هیچ خللی به عقد وارد نمی آورد و فقط اگر به نحوی در دایره ی تراضی طرفین قرار گرفته باشد ، موجب خیار فسخ می شود

آیین دادرسی کیفری نکته 129

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل و نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام می شود . تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

آیین دادرسی کیفری نکته 130

دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود

حقوق جزا نکته 129

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود ، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.

حقوق جزا نکته 130

در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی ، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق ، محکومیت معلق ، موجب انفصال نمی گردد ، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

اصول فقه نکته 129

مفهوم موافق اولویت ( قیاس اولویت ): مفهومی که از نظر علت در مفهوم قویتر از منطوق است.

اصول فقه نکته 130

مثال برای مفهوم موافق اولویت : به پدر و مادر نباید اف گفت پس به طریق اولی نمی توان آنها را با ضربه ای آزرد.

حقوق تجارت نکته 129

ید دلال امانی است و زمانی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشد.

ماده 339 قانون تجارت برای دلال در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن معاملات در ید وی قرار داده شده است فرض مسئولیت نموده این مسئولیت ناشی از قرارداد بوده و تعهد در آن تعهد به نتیجه می باشد.

حقوق تجارت نکته 130

دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این¬که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

آیین دادرسی مدنی نکته 129

علاوه بر اقامتگاه ارادی و اجباری، اقامتگاه انتخابی یا قراردادی هم در ماده 1010 قانون مدنی پیش بینی شده است که عبارتست از: مکانی که طرفین قرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در قرارداد به عنوان اقامتگاه خود معرفی  می کنند که دعاوی مربوط به همان قرارداد بین دو طرف معامله اگرچه که قانونا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد، باید در دادگاه محل اقامتگاه قراردادی اقامه گردد.

آیین دادرسی مدنی نکته 130

 استثنائات اصل کلی صلاحیت محلی عبارتند از دو دسته :

 • مواردی که قانونگذار اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را حذف نموده و دادگاه دیگری را به جای آن صالح دانسته است.

 • مواردی که قانونگذار ضمن حفظ اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، به خواهان اختیار داده تا بتواند دعوای خود را در دادگاه دیگری نیز مطرح نماید.

حقوق مدنی نکته 131

معیار اکراه و تأثیر آن در مکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی – شخصی می باشد . از عبارت ” عادتاً قابل تحمل نباشد ” به نوعی ” بودن معیار اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و … به ” شخصی ” بودن معیار اکراه می رسیم.

حقوق مدنی نکته 132

اکراه در ایقاعات نیز راه دارد و باعث غیر نافذ شدن آن می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 131

والدین  ، همسر ، فرزندان ، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می توانند از طریق دادستان شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ، ضروری است .

آیین دادرسی کیفری نکته 132

شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن با هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

حقوق جزا نکته 131

 نظام نیمه آزادی ، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد . اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود

حقوق جزا نکته 132

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مأثر است ، محکوم را با رضایت خود او ، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد

اصول فقه نکته 131

مثال برای مفهوم موافق مساوی : شرب شراب حرام است پس سایر نوشیدنی ها ی مسکر نیز حرام هستند

اصول فقه نکته 132

انواع مفهوم مخالف : الف . شرط        ب. وصف          ج. غایت           د. حصر           ن. لقب               و. عدد

حقوق تجارت نکته 131

در صورتی که دلال در نفس معامله ذینفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد در غیر این صورت

مسئول جبران خسارت وارده   +  محکومیت به جزای نقدی

نکته: تفاوت منتفع و سهیم بودن در این است که در فرض ذینفع بودن دلال نفع غیر مستقیم در منعقد شدن قرارداد دارد ولی در فرض سهیم بودن دلال در آثار ناشی از عقد سهیم می شود مثلاً انتقال بخشی از مالکیت به او.

حقوق تجارت نکته 132

دلال ضامن اجرای معاملاتی نیست که توسط او انجام گرفته است مگر آن که:

1-دلال در معامله سهیم باشد که در این صورت مسئولیت اجرای تعهد به عهده دلال و آمر به نحو تضامن خواهد بود.

2- هر گاه طرفین معامله یا یکی از آن ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد.

3-هرگاه شرط ضمان دلال در اجرای معامله شود.

4-هرگاه دلال ضامن یکی از طرفین معامله باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 131

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شوند.

آیین دادرسی مدنی نکته 132

علی رغم نظر بعضی که معتقدند هرگونه دعوای مربوط به اموال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می دانند اما از آنجایی که این حکم خلاف اصل می باشد و استثناست باید آن را تفسیر مضیق نمود و تنها به موضع نص اکتفا کرد لذا تنها دعاوی تصرف مشتمل بر سه نوع (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) ، دعاوی راجع به حق انتفاع و حق ارتفاق، اثبات مالکیت یا خلع ید در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

حقوق مدنی نکته 133

اکراه الزاماً نباید از سوی طرف معامله باشد بلکه از سوی هر شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود و بر مکره تأثیر بگذارد ، موجبات عدم نفوذ معامله را فراهم می آورد

حقوق مدنی نکته 134

تهدید برای اکراه حتماً نباید روی شخص معامله کننده باشد بلکه اگر بر روی اقوام و نزدیکان وی نیز باشد ، اکراه محقق می شود و افراد منصوص در ماده ی 204 حصری نمی باشند

آیین دادرسی کیفری نکته 133

بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 134

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

حقوق جزا نکته 133

محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است

حقوق جزا نکته 134

در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط خاصی حکم به آزادی مشروط صادر کند.

اصول فقه نکته 133

مفهوم مخالف شرط : جمله شرطیه از دو منظر قابل بررسی است :

1: یک منظر آن است که جمله شرطیه برای بیان موضوع حکم باشد یعنی مقدم همان خود موضوع حکم باشد و این در جایی است که حکم در تالی ، منوط بر شرط در مقدم است مثل اگر خداوند به تو فرزند پسری داد او را ختنه کن . پس اگر فرض اعطای پسر موجود نباشد حکگم نیز غافل است . پس اینجا مفهوم مخالفی وجود ندارد .

2: منظر دیگر از جمله ی شرطیه همان ترکیب اصلی جمله شرطیه است یعنی جمله ی شرط و جزا و ادات شرط مثل اگر قهرمان شوی مدال طلا می گیری . این جمله شرطیه مفهوم مخالف دارد .

اصول فقه نکته 134

مفهوم مخالف وصف : مقصود از وصف معنایی از اعم از نعت و غیر نعت است و شامل حال و تمییز و امثال آنها از اموری که می توانند قید موضوع تکلیف باشند می شود.

حقوق تجارت نکته 133

هرچند دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها دلالی می کند و همین طور ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می شود نیست ولی در هر دو قسمت می توان برای دلال شرط ضمان کرد.

حقوق تجارت نکته 134

دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد رد و بدل شده از ناحیه طرفین معامله می¬باشد اگر امضاها مربوط به اشخاصی باشد که به توسط او معامله کرده اند.

آیین دادرسی مدنی نکته 133

هر دعوایی بجز دعاوی مذکور در نکته قبل هرچند راجع به مال غیر منقول باید مطابق اصل در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح گردد.

آیین دادرسی مدنی نکته 134

درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف محلی است که دلالیل و امارات در حوزه ی آن واقع است.

حقوق مدنی نکته 135

معامله ی اضطراری با معامله ی اکراهی متفاوت بوده و مطلقاً صحیح می باشد چرا که در معامله ی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معامله ی اضطراری تحت فشار نمی باشد. اما باید توجه داشت که معامله ی ناشی از سوء استفاده از اضطرار با معامله ی اضطراری متفاوت بوده و در حکم معامله ی اکراهی و غیر نافذ می باشد و آن موقعی است که سوء استفاده کننده در مقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطر آمادگی اداء و انجام آنرا ندارد ، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می نماید .

حقوق مدنی نکته 136

در معاملات اکراهی نظریه ی ” کشف حکمی ” را می پذیریم یعنی همه ی آثار عقد از زمان تنفیذ جاری می شود به غیر از منافع که از روز انعقاد عقد انتقال می یابد.

آیین دادرسی کیفری نکته 135

هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

  آیین دادرسی کیفری نکته 136

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد .

حقوق جزا نکته 135

صدور آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

حقوق جزا نکته 136

انقضای مواعد لازم برای آزادی مشروط و همچنین مراتب مذکور در بند های (الف ) و ( ب ) نکته قبل  پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید .

اصول فقه نکته 135

مفهوم مخالف وصف خود بر دو نوع است :      1: احترازی        2 : توضیحی

اصول فقه نکته 136

مفهوم مخالف وصف از منظر احترازی مفهوم دارد ولی توضیحی مفهوم ندارد

حقوق تجارت نکته 135

چنانچه معامله منعقد شده توسط دلال، فسخ یا اقاله شود و این فسخ یا اقاله ناشی از عمل او باشد حق مطالبه دلالی از او سلب می شود. اما در صورتی که مستند به فعل یا ترک فعل وی نباشد مستحق اجرت خواهد بود.

حقوق تجارت نکته 136

انعقاد قرارداد دلالی با هدف انجام معاملات ممنوعه باطل است و دلال مستحق اجرت نیست.

آیین دادرسی مدنی نکته 135

دعاوی طاری مشتمل بر دعوای اضافی، دعوای متقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث باید در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است طرح گردد و با توجه به قواعد صلاحيت ذاتي مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیین دادرسی مدنی نکته 136

دعاوی راجع به ترکه متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته یا محل اقامت او بر خواهان نباشد باید در دادگاه آخرین محل سکونت وی طرح دعوا نمود.

حقوق مدنی نکته 137

متعاملین برای انجام معامله باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل ، بالغ و رشید باشند و در صورت فقدان هر یک از این موارد ، معامله به دلیل فقدان اهلیت باطل می باشد.

حقوق مدنی نکته 138

سن بلوغ در دختر 9 و در پسر 15 سال تمام قمری می باشد.

ایین دادرسی کیفری نکته 137

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند .

آیین دادرسی کیفری نکته 138

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

حقوق جزا نکته 137

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود ، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است .

حقوق جزا نکته 138

دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت آزادی مشروط ، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .

اصول فقه نکته 137

مثال قید احترازی : نکاح معلق باطل است . این یعنی نکاح غیر معلق ، باطل نیست

اصول فقه نکته 138

ولی در کنکور بیشتر مفهوم وصف را در جایی به کار می برند که مفهوم وصف ، حجت نیست یعنی قید توضیحی است

حقوق تجارت نکته 137

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

حقوق تجارت نکته 138

دلال زمانی مستحق اجرت است که

به وظیفه دلالی خود عمل نموده + معامله بین طرفین به وساطت او تمام شده باشد

نکته: معامله به وساطت او تمام شده باشد = معامله منعقد شده باشد نه این که اجرا شده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 137

 دعاوی راجع به ترکه پس از تقسیم ترکه مطابق اصل در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (ورثه) خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 138

 دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی تاجر موافق اصل در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (تاجر ورشکسته) است اما اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی صالح است که تاجر در محل آن شعبه یا نمایندگی برای معاملات خویش داشته است یا دارد.

حقوق مدنی نکته 139

18 سالگی اماره ی رشد است . ( سن عملی رشد ) یعنی زیر 18 سال علی الاصول رشید نیست و بالای 18 سال علی الاصول رشید است  و خلاف هر دو مورد قابل اثبات می باشد.

حقوق مدنی نکته 140

اعمال حقوقی مجنون و صغیر غیر ممیز در تمامی موارد به علت فقد قصد انشاء باطل می باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 139

ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند .

آیین دادرسی کیفری نکته 140

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

حقوق جزا نکته 139

دادگاه ، دستورهای مذکور در نکته قبل و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند .

حقوق جزا نکته 140

هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود . در صورت تکرار علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید ، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

اصول فقه نکته 139

مفهوم مخالف غایت : غایت لفظی از انتهای حکم را با توجه به مصادیق آن مشخص می کند

اصول فقه نکته 140

از نظر برخی اصولیون ، غایت داخل در مغیا است و از نظر برخی دیگر غایت داخل در مغیا نیست

حقوق تجارت نکته 139

دلال مستحق اجرت نیست در صورتی که:

 1-معامله از نوع معاملات ممنوع باشد

 2-معامله به وساطت یا راهنمایی او تمام نشده باشد

 3-اقدام به نفع طرف دیگر نموده باشد

 4-برخلاف عرف تجاری محل وجهی اخذ کرده باشد

نکته: در خصوص موارد 3 و4 علاوه بر آن که دلال مستحق اجرت نخواهد بود به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.

حقوق تجارت نکته 140

دلال حق دارد مخارج انجام معامله را اخذ نماید در صورتی که:

1-شرط شده باشد که مخارج را بگیرد ولو آن¬که معامله سر نگیرد

2-عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند

نکته: برخلاف حق العمل کار دلال اصولاً مستحق دریافت مخارجی که برای انجام تعهد خود متحمل شده نمی باشد.

  آیین دادرسی مدنی نکته 139

 دعوای راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی میکند.

آیین دادرسی مدنی نکته 140

دعوای راجع به اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله ی تجدیدنظر یا فرجام، در صلاحیت دادگاه صادرکننده ی رای تجیدنظر خواسته یا فرجام خواسته است.

حقوق مدنی نکته 141

اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ می باشد ولی تملیکات مجانی وی باطل و تملکات مجانی وی صحیح می باشد.

  حقوق مدنی نکته 142

برخی از هبه ها از جانب صغیر ممیز که جنبه ی تعالی شخصیتی و تربیتی برای او دارد مثل خرید هدیه ی روز مادر صحیح و نافذ می باشند.

آیین دادرسی کیفری نکته 141

در هر جای ق.آ.د.ک که اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است ، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 142

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آن که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

حقوق جزا نکته 141

هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب هر یک از جرایم عمدی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات درجه 7 شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید ، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود

حقوق جزا نکته 142

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه ( سیستم ) های الکترونیکی قرار دهد.

اصول فقه نکته 141

مغیا : منطوقی است که غایت درد .

اصول فقه نکته 142

از نظر کنکوری اینکه غایت داخل در مغیا است بستگی به قراین و اوضاع و احوال دارد ولی چنانچه شرایط فوق الذکر موجود نبود حکم نسبت به غایت مجمل است و راه برای اجرای اصول عملیه فراهم می باشد .

حقوق تجارت نکته 141

دلال در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده ‌حق حبس نخواهد داشت برخلاف حق العمل کار.

حقوق تجارت نکته 142

دلال در رشته های مختلف می تواند دلالی کند و همچنین شخصاً نیز می تواند معامله کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 141

 دعوای راجع به اعسار از پرداخت محکوم به  در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده ی حکمی است که از پرداخت محکوم به آن ادعای اعسار شده است.

آیین دادرسی مدنی نکته 142

 دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (اسناد سجلی)، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است بجز دعاوی که در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت است.

حقوق مدنی نکته 143

اعمال حقوقی غیر رشید که جنبه ی غیر مالی دارند ، صحیح و نافذ می باشد ولی آنهایی که جنبه ی مالی دارند مانن صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ بوده و تملیکات مجانی باطل و تملکات مجانی وی صحیح  می باشند

حقوق مدنی نکته 144

اعمال حقوقی مجنون ادواری اصولاً باطل است مگر افاقه ی او ثابت شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 143

ضابطان دادگستری ، به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور های لازم به دادستان اعلام می کنند.

آیین دادرسی کیفری  نکته 144

ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

حقوق جزا نکته 143

آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

حقوق جزا نکته 144

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

اصول فقه نکته 143

مفهوم مخالف حصر : مفهومی است که انحصار در مصداق ، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می سازد و دارای ادات حصر مثل فقط ، تنها و امثالهم می باشد مثل ماده 58 قانون مدنی .

اصول فقه نکته 144

از نظر اصولیون و در کنکور مفهوم حصر حجت است یا به عبارتی مفهوم حصر ، مفهوم مخالف دارد .

حقوق تجارت نکته 143

دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر دلالي كند مشروط بر این که آمرين را از این امر مطلع نمايد.

حقوق تجارت نکته 144

دلال از معامله با خود ممنوع است مگر این¬که آمر فروش کالا را به قیمت معینی به دلال عرضه کرده باشد یا کالا دارای مظنه بورسی باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 143

اگر سند در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، دعوا باید در دادگاه محل صدور سند اقامه گردد و چنانچه محل صدور سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت  دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 144

دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر کرده است.

حقوق مدنی نکته 145

منظور از اینکه مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بین طرفین بیارزد و معیارش ” شخصی ” می باشد بر عکس منفعت عقلایی داشتن که معیارش ” نوعی ” بوده و مقصود این است که نوع متعارف بشر آن را سودمند بداند

حقوق مدنی نکته 146

منظور از اینکه مورد معامله مبهم نباشد یعنی مجهول نباشد و معلوم باشد یعنی مقدار ، جنس و وصف موضوع معامله باید برای طرفین مشخص باشد مگر در مواردی مثل جعاله و ضمان که علم اجمالی بر موضوع آن کفایت می نماید

آیین دادرسی کیفری نکته 145

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

آیین دادرسی کیفری نکته 146

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکانهای غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

حقوق جزا نکته 145

دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم ، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد .

حقوق جزا نکته 146

خدمات عمومی رایگان ، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد.

اصول فقه نکته 145

مفهوم مخالف لقب : مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم قرار گیرد مثل لفظ سارق یا زانیه.

اصول فقه نکته 146

از نظر اصولیون و کنکوری لقب مفهوم مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لقب ، حجت نیست.

حقوق تجارت نکته 145

دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا این که تعهدات آن¬ها را به موقع اجرا گذارد مگر این که اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

حقوق تجارت نکته 146

چنانچه دلال از طرف یکی از طرفین معامله بدون اجازه، دین او را تأدیه کند پرداخت باطل نبوده لکن به علت این که پرداخت بدون اذن بوده حق مراجعه و مطالبه وجه پرداختی از مدیون را ندارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 145

رسیدگی به درخواست دستور موقت در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مگر اینکه موضوع درخواست دستور موقت در حوزه ی دیگری واقع شده باشد، که در این حالت دادگاه محلی صالح به رسیدگی است که موضوع در حوزه آن واقع است.

آیین دادرسی مدنی نکته 146

 هرگونه اختلافی غیر از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به، هرگونه اختلاف دیگری که ممکن است در جریان اجرای یک حکم ایجاد شود در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود.

حقوق مدنی نکته 147

پس از مالیت داشتن ، منفعت عقلایی داشتن و معلوم بودن موضوع معامله ، موجود بودن موضوع در عین معین ، معین بودن ، قابل نقل و انتقال بودن ، قابلیت تسلیم و تسلّم داشتن و ملک معامل بودن از دیگر خصوصیات موضوع معامله می باشد که همگی باید در آن وجود داشته باشد.

حقوق مدنی نکته 148

اگر موضوع معامله انجام عمل باشد معلوم و معین ، مقدور و مشروع باشد و منفعت عقلایی نیز داشته باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 147

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند .

آیین دادرسی کیفری نکته 148

عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد .

حقوق جزا نکته 147

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست.

حقوق جزا نکته 148

در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود .

اصول فقه نکته 147

مفهوم مخالف عدد : انتفاء حکم به یک عدد خاص را مفهوم مخالف عدد می گویند.

اصول فقه نکته 148

از نظر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه وجود داشته باشد . مثال برای اینکه عدد مفهوم دارد ماده 808 قانون مدنی و مثال برای جایی که عدد مفهوم ندارد ماده 857 قانون مدنی خواهد بود .

حقوق تجارت نکته 147

دلال ملزم است علاوه بر دفاتر تجاری یک دفتر دیگر به نام دفتر دلالی تنظیم و نگهداری کند.

حقوق تجارت نکته 148

دفتر دلالی از حیث شرایط شکلی و تنظیمی تابع مقررات راجع به دفاتر تجاری است.

آیین دادرسی مدنی نکته 147

 دعاوی راجع به اصل شرکت بین شرکت و شرکا، اختلافات بین شرکا، در صلاحیت دادگاهی محلی است که محل وقوع مرکزاصلی شرکت است.

آیین دادرسی مدنی نکته 148

خواهان می تواند دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقولناشی از عقود و قراردادها را در هر یک از دادگاه های ذیل به انتخاب خود مطرح نماید:

 • دادگاه محل اقامت خوانده

 • دادگاه محل انعقاد عقد

 • دادگاه محل اجرای تعهد

حقوق مدنی نکته 149

در معامله نیاز به تصریح جهت معامله نمی باشد اما اگر جهت تصریح شود و نامشروع باشد ، باعث بطلان معامله می شود

حقوق مدنی نکته 150

جاییکه جهت نامشروع مشترک بین طرفین باشد و در دایره ی تراضی آنها وارد شده باشد حتی اگر ذکر نشود نیز موجب بطلان عقد خواهد بود . همچنین است جایی که جهت نامشروع در دایره ی تراضی طرفین نباشد اما هر دو طرف به آن علم داشته باشند در حالیکه از علم طرف مقابل بی خبرند .

آیین دادرسی کیفری نکته 149

رعایت مفاد دو نکته قبل در خصوص شماره گذاری اوراق پروتده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ها ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .

آیین دادرسی کیفری نکته 150

در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سؤالات تلقینی  یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست . تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد .

حقوق جزا نکته 149

حکم به ارائه خدمت  برای به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان ، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

حقوق جزا نکته 150

دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد.

اصول فقه نکته 149

عام و خاص از مباحث مهم اصولی هستند.

اصول فقه نکته 150

عام : لفظی است که معنای آن شامل همه ی مصادیقی که حکم عام در آن تثبیت شده ، می شود.

حقوق تجارت نکته 149

قائم¬مقام¬تجارتی کسی است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن.

  حقوق حقوق تجارت نکته 150

نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است؛ سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

قائم¬مقام¬تجارتی تاجر نیست بلکه وکیل است = قائم¬مقام¬تجارتی اعمال لازم را به نام و به حساب رئیس تجارت خانه انجام می دهد.

آیین دادرسی مدنی نکته 149

 دعوای واحد راجع به خواندگان متعدد یا راجع به اموال غیر منقول متعدد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند یا واقع شده اند را می توان در هر یک از این دادگاه ها اقامه نمود.

آیین دادرسی مدنی نکته 150

 دعاوی ناشی از تعهدات قراردادی شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت را در هر یک از دادگاه های زیر مطرح نمود:

 • دادگاه محل مرکز اصلی شرکت (محل اقامت خوانده)

 • دادگاه محل انعقاد عقد (ایجاد تعهد)

 • دادگاه محل اجرای تعهد

حقوق مدنی نکته 151

جهت تعهد را نباید با جهت معامله اشتباه بگیریم . بدین توضیح که جهت معامله آن است که در بالا گفتیم و امری است ” شخصی ” و متغیر اما جهت تعهد ” امری ” است ” نوعی ” و ثابت و در عقود معوض ، تحصیل عوضین ، در عقود مجانی احسان و در عقود عینی قبض می باشد .

حقوق مدنی نکته 152

تنها وقف واقعی به قصد فرار از دین می باشد که به دلیل احکام خاص عقد وقف غیر نافذ بوده و شامل قواعد بطلان نسبی نمی باشد.

آیین دادرسی کیفری نکته 151

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است :

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث – اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

آیین دادرسی کیفری نکته 152

هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قراءن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته دباشد ، این اظهار برای شروع تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد .

حقوق جزا نکته 151

در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم ، به انجام خدمات عمومی ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود

حقوق جزا نکته 152

جزای نقدی روزانه : جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه آن ماه را پرداخت نماید

اصول فقه نکته 151

عام لفظی است که همه افرادی را که به آن نامیده می شوند، فرا گیرد و برای آنها وضع شده باشد.

در تعریف دیگر آمده: «لفظی که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می گیرد»(اصول فقه کاربردی، ج1، ص72 – استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی). لفظ عام با کلماتی مانند کلیه، همه، جمیع، هر، تمام، هیچ، جمع معرفه، نکره در سیاق نفی بیان می شود. خاص لفظی است که دایره شمولش نسبت به عام محدودتر باشد و تنها برخی از افراد و مصادیق مفهوم عام را در بر می گیرد.

حقوق تجارت نکته 151

با وجودی که قائم¬مقام¬تجارتی تاجر محسوب نمی شود اما معاملاتی که برای امور تجاری تجارتخانه انجام می دهد تجاری محسوب می شود.

حقوق تجارت نکته 152

اختیارات قائم¬مقام¬تجارتی تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.

آیین دادرسی مدنی نکته 151

اگر دادگاهی علی رغم نداشتن صلاحیت محلی مبادرت به صدور رای نموده باشد. رای صادره در نهایت:

 • دادگاه تجدیدنظر استان رای را در هر صورت نقض می نماید اعم از اینکه خوانده ایراد عدم صلاحیت مطرح نموده یا ننموده باشد و اعم از اینکه ایراد وی در مهلت قانونی بوده یا خیر.

 • دیوان عالی کشور رای صادره را در صورتی نقض می کند که خوانده ایراد عدم صلاحیت را تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 152

اختلاف در صلاحیت

نفیاً

اثباتاً

حقوق مدنی نکته 153

مطابق اصل الزام آور عقود و تعهدات تا وقتی که عقدی پابرجاست طرفین و قائم مقام آنها ملزم به رعایت مفاد آن عقد می باشند خواه آن عقد لازم باشد و خواه جایز که ماده ی 219 دبه این اصل اشاره دارد .

حقوق مدنی نکته 154

در صورت تعارض در تفسیر مفاد یک قرار داد ، مفاد قرار داد بر عرف و قوانین تکمیلی حکومت دارد که البت در مقایسه ی عرف و قوانین تکمیلی ، اولویت با عرف می باشد و تمامی این موارد باید تابع قوانین  آمره باشند یعنی به صورت اختصار ترتیب بدین صورت می باشد : 1-قانون آمره، 2-مفاد قرارداد 3-عرف 4- قوانین تکمیلی

آیین دادرسی کیفری نکته 153

اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد . یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 154

گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند .

حقوق جزا نکته 153

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید

حقوق جزا نکته 154

مجازات های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ، تعیین  و اجراء می شود اما طبق رأي وحدت رويه شماره ٧٤٦ مورخ ٢٩/١٠/٩٤ احراز گذشت شاكي و همچنين جهات تخفيف در اعمال مجازات جايگزين حبس در خصوص مواد ٦٥،٦٦،٦٨ و ٦٩ شرط نمي باشد.

اصول فقه نکته 152

عام و خاص از امور نسبی هستند. یعنی یک لفظ، در عین خاص بودن از جهتی، ممکن است از جهت دیگر عام باشد. مانند واژه «اطفال بزهکار» افراد و مصادیق مختلفی را شامل می شود و از این رو عام است اما همین لفظ اگر با لفظ بزهکاران سنجیده شود خاص است. همچنین واژه «اطفال بزهکار» نسبت به لفظ «بزهکاران» یا «اطفال» سنجیده شود خاص است ولی همین واژه را نسبت به افراد و مصادیق خود (کودکانی که بزهکار نامیده می شوند) بسنجیم عام است. (اصول فقه کاربردی، ج1، ص185 – استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

حقوق تجارت نکته 153

قائم¬مقام¬تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی¬تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

حقوق تجارت نکته 154

قائم¬مقام¬تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این¬که تا تمام آن ها امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد و عمل واحد غیر نافذ است.

آیین دادرسی مدنی نکته 153

 اختلاف در صلاحیت منفی یعنی دو یا چند مرجع در خصوص رسیدگی به یک دعوا از خود نفی صلاحیت می کنند به نحوی که هیچ کدام حاضر به رسیدگی به دعوا نیست.

 

آیین دادرسی مدنی نکته 154

اختلاف در صلاحیت اثیاتی یعنی دعوایی نزد دو یا چند مرجع مطرح شده که همگی خود را صالح به رسیدگی می دانند و اصرار به رسیدگی دارند.

حقوق مدنی نکته 155

اگر متعهدی از انجام تعهد خودداری نماید ، حاکم در صورت عدم شرط مباشرت می تواند به متعهد له اجازه دهد خودش تعهد را انجام دهد و متعهد را به تآدیه ی مخارج محکوم نماید .

حقوق مدنی نکته 156

اصل صحت که در ماده ی 223 به آن پرداخته شده است سه نتیجه مهم در بر دارد

آیین دادرسی کیفری نکته 155

سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ، محیط  زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند .

آیین دادرسی کیفری نکته 156

در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق نکته قبل ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرایم مالی سفید باشد ، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود . اگر ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند .

حقوق جزا نکته 155

دادگاه در ضمن صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایطو کیفیات مقرر برای تعیین این نوع از مجازات ها  تصریح می کند

حقوق جزا نکته 156

دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد .

راههای شناخت عام عبارت است از: 1- ادات عموم: همه، هر، هیچ، کلیه، کل، تمام، جمیع، مجموعاً، کلاً، سایر، کافّه و … .

2-کلمات جمع مثل دانشجویان، عقود؛ و اسم جمع مانند ملت، گروه، قبیله، تیم و … . مثال های جمع در قوانین در ماده 10 ق.م(قراردادهای خصوصی) و اصل 24 ق.ا(نشریات و مطبوعات)( اصول فقه کاربردی، ج1، ص187 – استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی). اسم مفرد چه به صورت معرفه و چه نکره، مفید عموم نیست بلکه در صورت وجود قرینه خاصه یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) مفید اطلاق است(همان). 3- نکره در سیاق نفی یا نهی: هر گاه لفظ نکره ای در یک جمله منفی یا در ضمن جمله دلالت کننده، بر نهی قرار گیرد به طوری که نهی یا نفی به آن اسم نکره، تعلق گرفته باشد آن لفظ نکره دلالت بر عموم می کند. 4. وجود ادات استثناء: وجود این ادات در جمله، حاکی از عام بودن عبارت قبل از آن است. 5. مطلق در جملات منفی: لفظ مطلق لفظ بدون قیدی است که شامل انواع و اقسام و حالات و کیفیات مختلف می شود.

حقوق تجارت نکته 155

 نکته بسیار مهم: در نمایندگی های مدنی مانند وکالت، وصایت و غیره، اصل بر عمل به نحو اجتماع است اما در قائم¬مقام¬تجارتی اصل بر عمل به نحو استقلال است.

حقوق تجارت نکته 156

✌️توجه داشته باشید با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم¬مقام¬تجارتی منعزل نیست.بلکه با انحلال شرکت قائم¬مقام¬تجارتی منعزل است.

آیین دادرسی مدنی نکته 155

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی وجود داشته باشد موظف هستند موضوع را به مرجع حل اختلاف انعکاس دهند تا آن مرجع موضوع را حل و فصل کند و تا تعیین تکلیف نهایی هر دو مرجع می توانند به رسیدگی خود ادامه دهند.

آیین دادرسی مدنی نکته 156

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی قبل از حل اختلاف دعوا منتهی به صدور آرای معارض شود، شخص ذینفع می تواند از طریق فرجام خواهی در جهت نقض رای مغایر اقدام نماید.

حقوق مدنی نکته 157

در موارد تردید نسبت به مشروعیت یا عدم مشروعیت موضوع معامله ، وفق اصل صحت می گوییم ، موضوع مشروع است .

حقوق مدنی نکته 158

در موارد تردید نسبت به مغایرت مفاد عقد با قانون ، وفق اصل صحت می گوییم ، عقد مغایر قانون نیست .

آیین دادرسی کیفری نکته 157

ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع دو نکته قبل را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند .

آیین دادرسی کیفری نکته 158

اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای مفاد 3 نکته قبلی اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

حقوق جزا نکته 157

مرتکبان جرائم عمدی که که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند . ( الزامی )

حقوق جزا نکته 158

مرتکبان جرائم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ( اجباری ) مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس ، اختیاری است .

اصول فقه نکته 154

اقسام عام عبارت است از:

1-عام افرادی (استغراقی یا شمولی یا استیعابی): آن است که حکمی که بدان تعلق می گیرد به هریک از افرادش بطور مستقل تعلق گیرد؛ به عبارت دیگر به ازاء افراد آن، حکم وجود دارد و به تبع آن به همین تعداد امتثال یا مخالفت داریم. در عام افرادی، افراد و مصادیق عام، مستقلاً و به صورت جداگانه، در عرض هم هستند. در این عام، به ظاهر یک حکم بیان شده اما به واقع به تعداد افراد و مصادیق عام، حکم وجود دارد و حکم شامل تک تک افراد مستقلاً می شود.

2-عام مجموعی: هرگاه تعلق حکم به عام به نحوی باشد که حکم برای همه افراد عام با هم و مجموعاً باشد به طوری که فقط یک حکم وجود داشته باشد نه چندین حکم، در نتیجه یک امتثال بیشتر نخواهیم داشت ولی مخالفت با حکم امکان دارد به تعداد افراد باشد. در عام مجموعی مجموع افراد عام، روی هم رفته موضوع حکم به شمار می رود. در نتیجه، برخلاف عام استغراقی در اینجا هر یک از افراد و مصادیق عام، به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزئی از موضوع حکم به شمار می رود(اصول فقه کاربردی، ج1، ص189، حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

3-عام بدلی: هرگاه حکمی به موضوع عامی تعلق گیرد ولی به نحوی باشد که منظور یک فرد غیرمعین از همه افراد عام باشد نه همه (تک تک آنها) و نه مجموع آنها با هم، در نتیجه یک امتثال یا یک مخالفت بیشتر نخواهیم داشت.

حقوق تجارت نکته 157

زمانی تحدید اختیارات قائم¬مقام¬تجارتی از سوی رئیس تجارت خانه، در مقابل همه معتبر است که به اطلاع عموم برسد در غیر این صورت تحدید اختیارات در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.

حقوق تجارت نکته 158

قائم مقام تجارتی جزء عقود رضایی است با وجود این اگر قائم مقامی به ثبت رسیده باشد عزل قائم مقام در صورتی مقابل اشخاص ثالث معتبر است که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد مگر این که ثالث از عزل او مطلع باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 157

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی وجود داشته باشد موظف هستند موضوع را به مرجع حل اختلاف انعکاس دهند تا آن مرجع موضوع را حل و فصل کند و تا تعیین تکلیف نهایی هر دو مرجع می توانند به رسیدگی خود ادامه دهند.

آیین دادرسی مدنی نکته 158

 اگر اختلاف در صلاحیت اثباتی قبل از حل اختلاف دعوا منتهی به صدور آرای معارض شود، شخص ذینفع می تواند از طریق فرجام خواهی در جهت نقض رای مغایر اقدام نماید.

حقوق مدنی نکته 159

در مواردی که مطمئن هستیم عقد مغایر قانون می باشد ولی تردید داریم که عقد مغایر قانون آمره است یا قانون تکمیلی ، وفق اصل صحت می گوییم ، عقد مغایر قانون تکمیلی است .

حقوق مدنی نکته 160

در مواردی که مال غیر معامله می شود یعنی می فهمیم معامل اصیل نیست ، نباید به واسطه ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم  زیرا نیابت خلاف اصل است و یک ادعاست . بنابراین همیشه می گوییم اصل بر این است که معامل اصیل است . در غیر این صورت او را فضول فرض می کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خود را که یک ادعاست ثابت نماید .

آیین دادرسی کیفری نکته 159

شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود :

الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات  ، وضعیت تأهل ، تابعیت ، مذهب  ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی ؛

ب- موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم ؛

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ؛

ت-ادله وقوع جرم ، اساسی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ؛

ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان .

آیین دادرسی کیفری نکته 160

قوه قضاییه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد .

حقوق جزا نکته 159

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید

حقوق جزا نکته 160

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ( اجباری )

اصول فقه نکته 155

تفاوت اقسام عام در آثار حقوقی: در عام استغراقی، هر فرد از عام که محقق شود اثر تنها نسبت به همان فرد مترتب می شود و نسبت به فرد دیگر که مترتب نشده اثری بار نمی شود. پس هر فرد از افراد عام، جداگانه مورد حکم قرار می گیرد و امتثال یا عصیان جداگانه ای دارد. در عام مجموعی زمانی که تمام افراد و مصادیق عام تحقق یابند اثر منظور مترتب می شود. در حالی که در عام بدلی، موضوع حکم، فرد نامعینی از بین افراد عام است و با تحقق یک فرد، اثر بر همه ی افراد بار می شود. از این رو به تعبیر استادان قافی و شریعتی، در مورد امتثال امر و مخالفت امر، امتثال حکم در قالب یکی از مصادیق و افراد کافی است و نیازی به اجرا و امتثال حکم به تعداد افراد و مصادیق نیست.

حقوق تجارت نکته 159

حق¬العمل¬کار شخصی است که به نام خود اما به حساب آمر معامله می کند.

حقوق تجارت نکته 160

حق¬العمل کاری از اقسام نمایندگی تجاری است و مانند دلالی از اعمال تجاری غیر بنگاهی است.

آیین دادرسی مدنی نکته 159

دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم بدوی و تجدید نظر در محدوده یک استان و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های همنوع و همعرض در محدوده یک استان (دادگاه عمومی با عمومی – دادگاه انقلاب با انقلاب) صلاحیت رفع اختلاف دارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 160

صلاحیت دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در صلاحیت شامل موارد زیر است:

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر یک استان با دیوان عالی کشور.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف (غیر همنوع).

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دو استان.

اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری.

حقوق مدنی نکته 161

الفاظ عقود اصولاً بر معنای عرفی تفسیر می شوند ، چه طرفین به آن عرف و عادت عالم باشند چه جاهل. البته خلاف این امر توسط مدعی قابل اثبات می باشد .

حقوق مدنی نکته 162

اولین اصلی که در ماده ی 231 به آن اشاره دارد ، اصل نسبی بودن قرارداد ها می باشد که طبق آن هر کس در انعقاد یک عقد شرکت کند علی الاصول فقط او از این عقد متأثر می شود و قائم مقام او و آثار عقد اصولاً به اشخاص ثالث منتقل نمی شود.

آیین دادرسی کیفری  نکته 161

عدم استفاده از اوراق مذکور در فوق مانع استماع شکایت نیست

آیین دادرسی  کیفری نکته 162

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هر گاه شاکی سواد  نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود .

حقوق جزا نکته 161

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین ، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین ، تخلف از دستور ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجرا شود .

حقوق جزا نکته 162

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

اصول فقه نکته 156

برای تشخیص نوع عام در فرض عدم وجود قرینه، بنا بر نظر اصولیان اصل بر استغراقی بودن است مگر در صورت تعیین واضع یا قانونگذار در موارد خاص؛ دلیل آن هم کثرت استعمال و غلبه کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان است. البته در برخی موارد ممکن است قانونگذار، اصل را بر مجموعی بودن عام قرار دهد مانند مواد 854 و 669ق.م.

حقوق تجارت نکته 161

حق¬العمل¬کار باید:

1- در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کند.

2- اموال تحت تصرف خود را محافظت نموده و تعدی و تفریط ننماید.

3- مصلحت آمر را رعایت نماید.

4- آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر سازد.

حقوق تجارت نکته 162

تفاوت حق العمل¬کاری با حق العمل کاری گمرکی این است که حق العمل کار در امور گمرکی به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد که با این اوصاف ماهیت این نوع حق العمل¬کاری وکالت است.

آیین دادرسی مدنی نکته 161

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های غیر هم نوع یعنی اختلاف بین دو شعبه از محاکم عمومی، انقلاب و نظامی اعم از این که دو طرف اختلاف در محدوده یک استان باشند یا دو استان متفاوت، مطابق قانون توسط دیوان عالی کشور رفع اختلاف انجام می گیرد.

آیین دادرسی مدنی نکته 162

 اگر دعوایی در محاکم قضایی اعم از عمومی، قضایی و نظامی مطرح شود و این دادگاه با ادعای صلاحیت داشتن یک مرجع غیر قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند باید از ارسال پرونده به مرجع غیر قضایی که خود صالح تشخیص داده خودداری کند بلکه باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کند. یعنی بدون حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین خواهد کرد.

حقوق مدنی نکته 163

دومین اصل در ماده ی 231 اصل قابل استناد بودن عقد می باشد که به موجب این اصل ، وقتی طرفین عقدی را منعقد می کنند ، هم طرفین می توانند در برابر ثالث به عقدشان استناد نمایند و هم ثالث می تواند به عقد بین طرفین در مقابل ایشان استناد نماید .

حقوق مدنی نکته 164

تعهد به نفع ثالث ، معاملات فضولی و عقود جمعی ، استثنائات اصل نسبی بودن می باشند .

آیین دادرسی کیفری نکته 163

در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد . این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است .

آیین دادرسی کیفری نکته 164

در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در نکته قبل الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید .

حقوق جزا نکته 163

تعداد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است .

حقوق جزا نکته 164

همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس ، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست . در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد .

اصول فقه نکته 157

تخصیص عبارت است از خارج گردانیدن بعضی از افراد و مصادیق از تحت شمول حکم عام بوسیله مخصِّص. به عبارت دیگر تخصیص اخراج حکمی بعضی افراد عام از تحت شمول حکم عام است و مخصِّص، دلیل خاصی است که بعضی افراد عام را از تحت حکم عام خارج می کند. مخصِّص، هر لفظ، عبارت یا دلیلی است که دامنه شمول حکم عام را محدود می کند.

حقوق تجارت نکته 163

تفاوت دلالی و حق¬العمل¬کاری

1-دلالی اصولاً واسطه انجام معامله است در حالی که حق¬العمل¬کار واسطه نیست بلکه به حساب آمر قرارداد را منعقد می کند.

2-حق¬العمل¬کار پس از انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مستحق حق¬الزحمه می شود اما دلال با انعقاد قرارداد مستحق حق-الزحمه می شود نکته بسیار مهم

حقوق تجارت نکته 164

بیمه کردن اموال موضوع معامله علی الاصول بر عهده حق العمل کار نیست.

آیین دادرسی مدنی نکته 163

 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع اداری استثنایی حل اختلاف به عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 164

در صورت بروز اختلاف بین مراجع اداری استثنایی با دیوان عدالت اداری،نظر ديوان عدالت اداري لازم الاتباع ميباشد.

حقوق مدنی نکته 163

شروط از یک جهت به شروط صحیح و باطل  تقسیم می شوند که شروط ” صحیح ” عبارتند از : شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه و شروط باطل هم خود به دو دسته ی شروط ” باطل و مبطل عقد ” و شروط ” باطل و غیر مبطل ” تقسیم می شوند .

حقوق مدنی نکته 164

شروط باطل و مبطل عقد عبارتند از :

1-شرط خلاف مقتضای ذات عقد

2-شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود

3-شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود ( این شرط مصرح در قانون مدنی نیست )

آیین دادرسی کیفری نکته 163

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب می کند . در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت آنان تعقیب می کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 164

همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند .

حقوق جزا نکته 163

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم جایگزین حبس ، تشدید ، تخفیف ، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند

حقوق جزا نکته 164

محکوم در طول دوره محکومیت به مجازات جایگزین حبس باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد .

اصول فقه نکته 158

تخصص، خروج موضوع یک دلیل از تحت موضوع دلیل دیگر به صورت حقیقی و تکوینی و خود به خودی است. در تخصص، موضوع دو دلیل از یکدیگر کاملاً جدا است اعم از اینکه حکم هر دو دلیل، یکسان یا متفاوت باشد.

حقوق تجارت نکته 163

حق¬العمل¬کار حق دارد هزینه حمل و انبار داری +  مخارجی که حق¬العمل¬کار برای انجام معامله و نفع آمر انجام داده + مساعده به نفع آمر  را به حساب آمر بگذارد.

حقوق تجارت نکته 164

دلالی و حق العمل کاری هر دو در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند.

آیین دادرسی مدنی نکته 163

حل اختلاف در صلاحیت بین شعب شورای حل اختلاف اگر در یک حوزه ی قضایی واقع شده باشند به عهده ی شعبه ی اول دادگاه عمومی همان حوزه می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 164

 حل اختلاف در خصوص صلاحیت بین شعب شورای حل اختلاف در حوزه ی قضایی یک شهرستان یا استان به عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان می باشد.

حقوق مدنی نکته 165

شروط باطل و غیر مبطل عقد عبارتند از :

1-شرط نامشروع

2-شرط نامقدور

3-شرط بی فایده

4-شرط مردد

5-شرط مجهول ( مورد 4 و 5 مصرح در قانون مدنی نمی باشد .)

حقوق مدنی نکته 166

باید توجه داشت که اگر در سؤال گفته شود که مطابق قانون مدنی پاسخ دهید آن شروطی که متذکر شدیم در قانون مدنی مصرح نیست را صحیح می دانیم اما اگر چیزی گفته نشد ، به صورت نکته قبل ( نکته 170 ) عمل می نماییم .

آیین دادرسی کیفری نکته 165

هر گاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل کگذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند .

آیین دادرسی کیفری نکته 166

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد .

حقوق جزا نکته 165

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء  شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

حقوق جزا نکته 166

مقررات مربوط به اعمال مجازات های جایگزین حبس که در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی شده است ، پس از تصویب آیین نامه موضوع نکته قبل لازم الاجراء می شود .

اصول فقه نکته 159

نسبت بین خاص و مخصص، عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر مخصِّصی، خاص است ولی هر خاصی، مخصِّص نیست بلکه خاص ها بر دو قسم هستند: خاصی که مخصِّص است و خاصی که مخصِّص نیست.

حقوق تجارت نکته نکته 165

حق¬العمل¬کار ماهیتاً به وکالت شباهت دارد با این تفاوت که *وکیل به نام و حساب موکل معامله می¬کند ولی حق¬العمل¬کار به نام خود و به حساب آمر معامله می کند *حق¬العمل¬کاری عقدی است معوض و وکالت ممکن است معوض یا مجانی باشد.

حقوق تجارت نکته 166

اگرچه حق¬العمل کاری قراردادی معوض است اما عدم تعیین اجرت همانند قرارداد دلالی سبب بی اعتباری قرارداد نخواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 165

حل اختلاف در خصوص صلاحیت مابین شعب شورای حل اختلاف در حوزه ی قضایی دو استان به عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع آن استان اظهار نظر کرده است.

آیین دادرسی مدنی نکته 166

 اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری همان حوزه ی قضایی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند حل اختلاف بر عهده ی شعبه ی اول دادگاه های عمومی همان حوزه ی قضایی می باشد.

حقوق مدنی نکته 167

ماهیت حقوقی شرط عبارت است از یک عقد فرعی ، در دل یک عقد اصلی که ایجاب و قبول آن ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی مطرح می گردد

حقوق مدنی نکته 168

نبود صفت معهود در عقد ، در عین معین به مشروط له حق فسخ خواهد داد اما در کلی فی الذمه اگر شرط صفت وجود نداشته باشد ، مشروط له ابتدا باید متعهد را الزام نماید که از مبیع با صفت معهود تهیه نماید . حال اگر نشد باید به هزینه ی وی خودش این کار را انجام دهد و اگر باز هم نشد ، نوبت به حق فسخ خواهد رسید .

آیین دادرسی کیفری نکته 167

دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند ؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد .

آیین دادرسی کیفری نکته 168

نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است .

حقوق جزا نکته 167

چنانچه رعایت مفاد حکم مجازات های جایگزین حاکی از اصلاح رفتار محكوم باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد .

حقوق جزا نکته 168

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس یا دستور های دادگاه  تخلف نماید ،  به پیشنهاد قاضی اجرای احکام  و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجراء می گردد.

اصول فقه نکته  160

بحث تخصیص عام بوسیله خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل عام و خاص، تعارض و تنافی وجود داشته باشد بگونه ای که پذیرش کامل هردو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شد(اصول فقه کاربردی، ج1، ص197، حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

حقوق تجارت 167

حق العمل کاری و وکالت هر دو نمایندگی قراردادی هستند.

حقوق تجارت 168

حق¬العمل¬کار در مقابل ثالث یعنی طرف قرارداد اصیل محسوب می شود و باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا کند و آمر هیچ تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد حتی اگر طرف مقابل از اصیل نبودن حق¬العمل¬کار و مشخصات آمر آگاه باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 167

اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری که در حوزه های قضایی مختلف یک استان اختلاف در صلاحیت پیدا کنند، شعبه ی اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان واجد صلاحیت حل اختلاف خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی 168

 اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری واقع در دو استان مختلف اختلاف در صلاحیت داشته باشند، حل اختلاف بر عهده ی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به موضوع رسیدگی کرده، است.

حقوق مدنی نکته 169

یادآوری می کنیم که شرط صفت اگر وصف غایی و اساسی باشد و در عین معین موجود نباشد، مستقیماً موجب بطلان عقد می شود

حقوق مدنی نکته 170

شرط نتیجه عبارتست از تحقق نتیجه ی یک عمل حقوقی ضمن یک عقد دیگر .

آیین دادرسی کیفری نکته 169

دادستان پیش از آن که تحقیق در جرمی را بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند ، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند ، در این صورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 170

در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده 302 ق.آ.د.ک این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علائم ، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد .

حقوق جزا نکته 169

دادگاه در متن حکم به مجازات جایگزین حبس با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید .

حقوق جزا نکته 170

قاضی اجرای احکام در ضمن اجراء  مجازات جایگزین حبس با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید .

اصول فقه نکته 161

انواع مخصِّص

الف)مخصِّص لفظی

✔️ مخصِّص متصل

صفت

شرط

استثناء

غایت

بدل بعض از کل

متمِّم یا قید

✔️ مخصِّص منفصل

ب) مخصِّص غیرلفظی (لُبّی)

حقوق تجارت نکته 169

وفق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی هیچ شخصی به عنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمی شود مگر این که پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل کمرگ تحصیل نموده باشد. مدت اعتبار پروانه یک سال از تاریخ صدور آن است.

حقوق تجارت نکته 170

کارمندان گمرک از حق العمل¬کاری در گمرک منع شده اند.

آیین دادرسی مدنی نکته 169

 اگر یکی از شعب شورای حل اختلاف با مراجع قضایی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

آیین دادرسی مدنی نکته 170

 رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در زمینه حل اختلاف در صلاحیت خارج از نوبت خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 171

شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد و اعمال مادی نمی توانند شرط نتیجه قرار گیرند زیرا شرط نتیجه باید به نفس اشتراط و در همان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیاز به زمان دارند لذا نمی توانند شرط نتیجه قرار گیرند .

حقوق مدنی نکته 172

اعمال حقوقی که مستلزم صرف زمان بوده و نیاز به تشریفات دارند نیز نمی توانند به عنوان شرط نتیجه قرار گیرند مانند طلاق که مستلزم حضور دو شاهد مرد و اجرای صیغه ی طلاق می باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 171

در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 172

در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند .

حقوق جزا نکته 171

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد ، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد .

حقوق جزا نکته 172

قاضی اجرای احکام  می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد .

اصول فقه نکته162

مخصص متصل: زمانی است که مخصص جزیی از جمله عام است و خود به تنهایی استقلال ندارد که بر پنج قسم زیر می باشد:

1) صفت: مانند ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود».

2) شرط: مانند ماده 949 ق.م «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجین، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد».

3) استثنا: مانند ماده 1289 ق.م «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».

4) غایت: ماده 833 ق.م «ورثه نمی توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد»؛ ماده 15 ق.م و مواد 170 و 187 ق.ت.

5) بدل بعض از کل: زمانی که دو عنوان داریم و عنوان دوم دقیقاً معادل عنوان اول یا بخشی از آن است؛ مانند «اکرم العلما الفقها» فقها بدل است از علما. همچنین است عبارت «قبض طبقه اولی کافی است» در ماده 62ق.م.

6) متمم یا قید: مانند ماده 10 قانون صدور چک: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود… .

حقوق تجارت نکته 171

از مفهوم مخالف ماده 373 و 376 قانون تجارت می تواند استفاده کرد که قبل از استحضار از خبر رجوع آمر، حق¬العمل¬کار می تواند در تمام موارد با خود طرف معامله شده و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

حقوق تجارت نکته 172

اگر حق العمل کار 1- بدون رضایت آمر 2- مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد 3- ضررهای ناشی از آن متوجه خود او خواهد بود 4- مگر این¬که فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد که در این صورت حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود 5- مگر در صورت دستور مخالف آمر.

✌️پس توجه داشته باشید: اگر حق¬العمل¬کار کالاهایی را که برای فروش به وی سپرده شده را علی¬رغم منع آمر به اقساط بفروشد در مقابل آمر مسئول است حتی اگر چنین معامله ای داخل در عرف تجاری محل باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 171

در دعاوی حقوقی هر یک از اصحاب می تواند حداکثر دو وکیل معرفی کند.

آیین دادرسی مدنی نکته 172

 انتخاب و معرفی وکیل در دعاوی الزامی نیست و تنها جنبه اختیاری دارد.

حقوق مدنی نکته 173

با وجود توضیحات نکته ی فوق ، چون قبض یک حالت می باشد و الزاماً عمل مادی نیست ، عقود عینی می توانند شرط نتیجه واقع شوند .

حقوق مدنی نکته 174

مفاد شرط فعل ایجاد تعهد است که این شرط می تواند به صورت عمل مادی ، ترک عمل مادی باشد

آیین دادرسی کیفری نکته 173

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است .

آیین دادرسی کیفری نکته 174

در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم در صورت ضرورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده 81 می کند .

حقوق جزا نکته 173

دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس ، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید . در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود .

حقوق جزا نکته 174

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب مورد ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند :

الف –تسلیم به والدین یا اولیاءیا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند ( الف ) در صورت عدم صلاحیت والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ( 1173 ) قانون مدنی

پ-نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت-اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث-نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

اصول فقه نکته 163

مخصص منفصل: دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می کند و جزئی از کلام عام نبوده و خود به تنهایی و بدون نیاز به خواندن جمله ماقبل، مفهوم دارد.

حقوق تجارت نکته 173

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اين¬كه:

1-مجاز در معامله به اعتبار نبوده

           یا

2-شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده

                    یا

3-عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد

 

حقوق تجارت نکته 174

حق¬العمل¬کار کالایی را برای الف خریداری نموده و وجه آن را به فروشنده نداده است، در صورتی که حق¬العمل¬کار ورشکسته شود و عین کالا نزد وی باشد با توجه به تاجر بودن حق¬العمل¬کار، فروشنده حق استرداد کالا را دارد.

آیین دادرسی مدنی نکته 173

 موسسات و شرکت های دولتی در امور و دعاوی مدنی به جای معرفی وکیل می توانند از کارمندان رسمی خود با شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

آیین دادرسی مدنی نکته 174

تنها اشخاصی که دارای پروانه ی رسمی وکالت باشند می توانند وکالت دیگری را در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری به عهده بگیرند.

نکته 175

مهمترین ” تفاوت شرط ” فعل با ” شرط صفت ” و شرط نتیجه ” ، ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد که :

الف . در صورت تخلف از شرط صفت همانگونه که گفتیم در عین معین ایجاد فسخ برای مشروط له می باشد .

ب . در شرط نتیجه هم چون به محض انعقاد ، به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد ، دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد .

ج . اما در شرط فعل در صورت تخلف مانند شرط صفت در کلی فی الذمه ، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد ، حاکم توسط شخص دیگر به هزینه ی متعهد موجبات انجام را فراهم می آورد و اگر از جمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هر دلیلی الزام متعهد ممکن نبود ، النهایه حق فسخ برای مشروط له ایجاد می شود .

  نکته 176

اصولاً ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل روند فوق الذکر می باشد اما این قاعده چهار استثناء دارد که در صورت تخلف از شرط فعل ، مستقیم برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود :

الف . جایی که الزام متعهد مقدور نباشد که خود دو قسم است :

1)زمانی که شخصیت متعهد قید تعهد باشد ( نقاش معروف )

2)شرط فعل منفی ( ترک فعل و آن موقعی است که کاری نباید انجام می شد ولی انجام شد . )

ب . زمانی که شرط معرفی ضامن به صورت مطلق شده باشد .

ج . زمانی که شرط رهن گذاردن به صورت مطلق شده باشد .

د . تخلف از شرط فعل در عقد اجاره خواه از سوی مستأجر باشد خواه از سوی مؤجر .

آیین دادرسی کیفری نکته 175

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند .

آیین دادرسی مدنی نکته 176

مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند .

حقوق جزا نکته 175

تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .

حقوق جزا نکته 176

تصمیمات مذکور در بند های ت( ت ) و ( ث ) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است .

اصول فقه نکته 164

مخصِّص غیرلفظی (لبّی): در مباحث فقهی می توان حکم عقل، بنای عقلاء، اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد و در مباحث حقوقی می توان اصول پذیرفته شده حقوقی و عرف و عادات رایج را در زمره مخصص لبّی آورد. ماده 456ق.م: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است». با توجه به اصول مسلم حقوقی می توان عبارت عام را تخصیص زد و گفت عبارت عام ماده 456ق.م شامل خیاراتی که با طبیعت عقد سازگار نیست مانند خیار غین در هبه یا خیار شرط در وقف نمی شود.

حقوق تجارت نکته 175

اگر حق¬العمل¬کار مال التجاره ای را به کمتر از قیمتی که آمر تعیین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت قیمت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد این مقرره طبق قواعد کلی نمایندگی است که نماینده هر عملی که در حدود اختیاراتش انجام دهد کاملاً به حساب منوب عنه است.

حقوق تجارت نکته 176

ضمانت اجرای زمانی که حق¬العمل¬کار علاوه بر قیمت خرید قیمتی بیشتر را به حساب آمر بگذارد یا قیمتی کمتر از فروش به حساب آمر بگذارد

مستحق دریافت حق¬العمل نمی باشد+

حق¬العمل¬کار را فروشنده یا خریدار محسوب کند+

ممکن است به مجازات خیانت در امانت محکوم شود

آیین دادرسی مدنی نکته 175

 سوگند، شهادت، اقرار، لعان، ایلاء به هیچ وجه قابل توکیل نیستند.

آیین دادرسی مدنی نکته 176

اختیار قبول یا رد سوگند را به شرطی که در وکالتنامه تصریح گردد می توان به وکیل واگذار کرد.

حقوق مدنی نکته 177

اگر پس از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که از اول ممتنع بوده است ، مشروط له حق فسخ خواهد داشت مگر در مورد شرط بی فایده که ممتنع شدن آن اثری در عقد نخواهد داشت .

حقوق مدنی نکته 178

هر گاه طرفین عقد در زمان تراضی از عدم امکان اجرای شرط آگاه باشند ، شرط به دلیل فقد قصد باطل می باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 177

در صورتی که متهم در مدت تعلیق دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 178

مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند .

حقوق جزا نکته 177

اعمال مقررات بند ( ث ) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند ، الزامی است .

حقوق جزا نکته 178

هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بند های ( ت ) و ( ث ) مذکور در فوق محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند های ( الف ) تا ( پ ) مذکور در مورد آنها اتخاذ می گردد .

اصول فقه نکته 165

به عقیده اصولیان، تخصیص اکثر، ناپسند است یعنی اگر حکمی بصورت عام بیان شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنا شوند چنین بیانی ناپسند و موجب استهجان است. زیرا خارج از روش متعارف سخن است و هم مایه ضعف استدلال به آن عام می گردد.

تخصیص عام تا حدی جایز است که تعداد قابل توجه ای از افراد عام، تحت عام باقی بماند. مثلاً از مفهوم عامی که یکصد فرد دارد نمی توان هشتاد یا هفتاد نفر آن را خارج کرد زیرا در این صورت، نسبت تعداد باقیمانده (20 یا 30 نفر) با مجموع افراد (صد نفر) بسیار کم است و چنین استعمالی در نظر عرف، پسندیده و معمول نیست (اصول فقه کاربردی، ج1، صص198و199 ، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

حقوق تجارت نکته 177

در صورتی که حق¬العمل¬کار مال را به کمتر از حداقل قیمت تعیین شده بفروشد چنانچه ثابت نماید

تحصیل اجازه مقدور نبوده + از ورود ضرر بیشتر احتراز کرده مسئول نخواهد بود.

حقوق تجارت نکته 178

اگر حق¬العمل¬کار در حفظ مال تقصیر کند، باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده است برآید

آیین دادرسی مدنی نکته 177

برای اینکه وکیل بتواند مراحل اجرای حکم را نیز به وکالت از سوی موکل دنبال کند باید صراحتا حق “درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به” را در برگ وکالتنامه بنویسد.

آیین دادرسی مدنی نکته 178

در خصوص تاثیر انقضای وکالت در اثر عزل،استعفا یا فوت وکیل در جریان دادرسی مواد 37، 39، 40 و 43 قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی را پیش بینی نموده که ظاهراً متناقض می باشند.

حقوق مدنی نکته 179

معامله به مال غیر اگر به عنوان نمایندگی اعم از ولایت ، وصایت یا وکالت نباشد ، نافذ نیست حتی اگر مالک باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا نماینده ی او پس از وقوع عقد به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید آن را تنفیذ کند ، عقد صحیح و نافذ می شود .

حقوق مدنی نکته 180

در معامله ی فضولی اگر مالک یا اصیل قبل از اجازه یا رد فوت کند ، خللی به عقد وارد نمی آید و وراث مالک به عنوان مالکین جدید باید اجازه یا رد نمایند .

آیین دادرسی کیفری نکته 179

قرار تعلیق تعقیب ، ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

آیین دادرسی کیفری نکته 180

هر گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود .

حقوق جزا نکته 179

در مورد تصمیمات مورد اشاره در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده ، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید .

حقوق جزا نکته 180

نوجوانان 15 تا 18 سال که مرتکب جرایم تعزیری می شوند حسب مورد به پرداخت جزای نقدی ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و یا انجام خدمات عمومی رایگان محکوم می شوند .

اصول فقه نکته 166

چند مطلب در رابطه با مخصِّص و اقسام آن:

 • عام بدون مخصِّص: ظهور در همه افراد دارد و نسبت به همه افرادش دارای اعتبار است(اصول فقه کاربردی، ج1، ص202 ، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

 • عام با مخصِّص متصل: لفظ عام از همان ابتدا ظهور در برخی افراد (به استثنای خاص) پیدا می کند. مخصِّص متصل از همان ابتدا جلوی انعقاد ظهور عام را می گیرد اما مخصِّص منفصل، پس از انعقاد ظهور عام وارد می شود(همان، ص 203).

 • عام با مخصِّص منفصل: لفظ عام ظهور در همه افراد دارد و مخصِّص منفصل گرچه در انعقاد ظهور عام تأثیر ندارد. اما از حجیت این ظهور نسبت به همه افراد جلوگیری می کند(همان، ص202).

 • برای تشخیص مخصِّص متصل از مخصِّص منفصل، دو ملاک وجود دارد: ملاک لفظی و ملاک عرفی. به نظر می رسد اتصال یا انقطاع عرفی در شناخت این دو قسم مخصِّص نقش بسزایی دارد. در مثالهای قانونی، اگر عبارت عام و مخصِّص در قالب یک ماده بیان شد مخصِّص از نوع متصل است اما اگر در قالب دو ماده جداگانه بیان شد مخصِّص از نوع منفصل است. تبصره ماده، در آنجا که مخصِّص ماده است مخصِّص متصل است.

حقوق تجارت نکته 179

چنان¬چه بيم فساد سريع مال¬‌التجاره ای كه نزد حق‌العمل‌كار براي فروش ارسال شده برود حق‌العمل‌كار مي‌تواند و در صورتي كه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع دادستان به فروش برساند.

حقوق تجارت نکته 180

حق¬العمل¬کار می تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد اگر: 1- قرارداد حق¬العمل¬کاری این اجازه را به وی داده باشد. 2- در صورتی¬که مورد معامله در بازار یا در بورس مظنه روز داشته باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 179

درخصوص عزل وکیل باید ماده 37 و 40 را باهم جمع کنیم یعنی عزل وکیل مانع جریان دادرسی نیست به شرطی که نیازی به اخذ توضیح نباشد و اگر نیازی به اخذ توضیح باشد دادرسی حداقل به مدت یک ماه به تاخیر می افتد.

آیین دادرسی مدنی نکته 180

 ماده 39 در خصوص استعفا خصوصیت دارد و نباید آن را با ماده 40 جمع کنیم یعنی برای تعیین وکیل جدید دادرسی باید حداکثر یک ماه متوقف شود خواه نیازی به اخذ توضیح باشد خواه نباشد.

حقوق مدنی نکته 181

چون وراث به عنوان مالک حق تجویز یا رد دارند ، کسی که مالک مورد معامله نمی شود مثل زوجه در مورد زمین ، حق تجویز یا رد ندارد .

حقوق مدنی نکته 182

هر گاه کسی مال خود و مال دیگری را ضمن یک عقد منتقل نماید ، تصرف حقوقی در مال غیر بوده و معامله نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال غیر ، فضولی و غیر نافذ می باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 181

در خصوص نکته قبل مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

آیین دادرسی کیفری نکته 182

بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات مربوط به تعلیق تعقیب را از دادستان درخواست کند .

حقوق جزا نکته 181

ساعات ارائه خدمات عمومی ، بیش از چهار ساعت در روز نیست .

حقوق جزا نکته 182

دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم 15 تا 18 ساله و جرم تعزیری ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد .

اصول فقه نکته 167

مخصِّص

 • مجمل:لفظه که مدلول آن مردَّد بین احتمالات معنایی مساوی بوده و ندانیم کدامیک مراد متکلم است.این لفظ تا زمانی که مجمل است حجت نیست.

 • مبیِّن:لفظی که دلالت واضحی دارد و معنای آن روشن است.لذا قابل استناد و حجت است

حقوق تجارت نکته 181

چنانچه حق¬العمل¬کار شخصاً طرف معامله با آمر شود مستحق حق¬العمل و مخارج عادی حق¬العمل¬کاری خواهد بود.

حقوق تجارت نکته 182

حق¬العمل¬کار زمانی مستحق اجرت است که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 181

 عزل یا استعفای وکیل یا هرموجب دیگری از این دست ممکن است باعث تاخیر جلسه شود اما باعث تجدید جلسه نخواهد شد. یعنی اگر بعد از جلسه اول یکی از این اتفاقات افتاد جلسه بعدی جلسه دوم محسوب می شود نه جلسه اول.

آیین دادرسی مدنی نکته 182

اگر وکیل حق اقدام در مرحله بالاتر داشته باشد و پس از صدور رای استعفا نموده و از رویت رای امتناع کند، رای مجدداً به موکل ابلاغ می شود. اما شروع مهلت تجدیدنظر و فرجام از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب خواهد شد مگر آنکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده است که در این صورت، شروع مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ رای به موکل خواهد بود.

حقوق مدنی نکته 183

همانطور که پیش تر گفتیم در مورد معامله ی فضولی و معامله ی اکراهی ، ” نظریه ی کشف حکمی ” را می پذیریم که مطابق آن تمام آثار عقد از روز اجازه یا رد به وجود می آید به غیر از منافع مال که روز عقد محاسبه می گردد .

حقوق مدنی نکته 184

در صورت رد معامله ی فضولی توسط مالک ، خریدار و ایادی مابعد وی در حکم غاصب بوده و ضامن عین و منافع مال حتی اگر استفاده نکرده باشند نیز می باشند ، خواه عالم به فضولی بودن معامله باشند خواه جاهل .

آیین دادرسی کیفری نکته 183

در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 184

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد .

حقوق جزا نکته 183

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح  و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید . تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد ، رأی دادگاه در این مورد قطعی است . این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست .

حقوق جزا نکته 184

در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های مذکور در فوق محکوم می شوند .

اصول فقه نکته 168

اجمال مخصِّص

1.از تمام جهات

2.از برخی جهات

🔻شبه مفهومیه

مخصِّص متصل

*دوران امر بین متباینین

*دوران امر بین اقل و اکث

مخصِّص منفصل

*دوران امر بین متباینین

*دوران امر بین اقل و اکثر

🔻شبه مصداقیه

مخصِّص متصل

مخصِّص منفصل

حقوق تجارت نکته 183

اگر مأموریت حق¬العمل¬کار به علت خارجی و غیر منتسب به وی ممکن نباشد، به شرط متعارف بودن(اجازه عرف) مستحق اجرت خواهد بود.

حقوق تجارت نکته 184

تعیین اجرت در قرارداد حق العمل کاری بر¬اساس تراضی طرفین است و تعرفه ای برای آن مقرر نشده است؛ در صورت عدم تعیین اجرت، حق¬العمل کار مستحق اجرت المثل خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی نکته 183

اگر وکیل به طور همزمان به دو یا چند دادگاه دعوت شود به نحوی که جمع بین آنها ممکن نباشد، بایستی در دادگاهی حاضر شود که حضور او در آن دادگاه به موجب مقررات کیفری یا سایر قوانین الزامی است، به دادگاه های دیگر نیز باید لایحه تقدیم کند یا در صورت داشتن وکالت در توکیل، وکیل دیگری معرقی نماید. اگر دو یا چند دادگاه از یک نوع (مدنی یا کیفری) باشند، باید در دادگاهی که وقت رسیدگی آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود

و برای دیگری لایحه ارسال نموده یا وکیل معرفی کند. اگر هم جمع بین اوقات امکان پذیر باشد، بایستی نزد همه دادگاه ها حاضر شود.

آیین دادرسی مدنی نکته 184

وکیل قانونا موظف به حضور در جلسه دادرسی است مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند. مصادیق عذر موجه به طور حصری عبارتند از: فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم ، مرض مانع حرکت، حوادث قهری، وقایع خارج از اختیار وکیل.

حقوق مدنی نکته 185

در صورت عالم بودن خریدار به فضولی بودن معامله و رد مالک ، وی مطابق قاعده ی اقدام فقط حق رجوع به فضول برای اخذ ثمن پرداختی را خواهد داشت ولی اگر جاهل به فضولی بودن عقد بوده باشد می تواند علاوه بر ثمن خسارات را نیز مطالبه نماید .

حقوق مدنی نکته 186

اسباب یا وسایل سقوط تعهدات عبارتند از :

1)وفای به عهد

2)اقاله

3)ابراء

4)تبدیل تعهد

5)تهاتر

6)مالکیت فی الذمه

آیین دادرسی کیفری نکته 185

در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد . مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست .

آیین دادرسی کیفری نکته 186

مهلت های مذکور در نکته قبل در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است .

حقوق جزا نکته 185

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ، استفاده کند.

حقوق جزا نکته 186

سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است .

اصول فقه نکته 169

***خلاصه نکات لازم برای حل سوالات در مبحث اجمال مخصّص:

طرح سه سوال مهم در جهت دستیابی به پاسخ سوال در آزمون:

1-اجمال از نظر مفهوم است یا از نظر مصداق؟

اگر معنا و مفهوم مخصِّص یا منظور قانونگذار از مخصِّص در متن قانونی روشن نباشد شبهه مفهومیه مخصِّص رخ داده و اگر معنای مخصِّص روشن بود و واقعه و مصداق مجهولی وجود داشت شبهه مصداقیه مخصِّص تحقق یافته است.

2-اگر اجمال از نظر مفهوم است تردید بین متباینین (دو احتمال مشکوک)است یا اقل (معنای یقینی)و اکثر(معنای مشکوک)؟

3-سوال مشمول اصل است یا استثناء؟

اصل کلی:

اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام، مجمل می شود. مورد اجمال (مورد شک) مشمول عام یا مخصّص نبوده و با موازین قانونی یا قواعد دیگر یا اصول عملیه تعیین تکلیف می شود.

استثنای مهم:

اگر سه شرط (1- منفصل بودن مخصّص 2- اجمال مخصص از نظر مفهوم 3- تردید بین اقل و اکثر باشد)

استثنا:

اولاً: اجمال مخصص به عام سرایت نکرده و عام مجمل نمی شود.

ثانیاً: مورد اجمال (اکثر مشکوک) مشمول عام است.

ü  در حالت تردید بین اقل (متیقن) و اکثر (مشکوک)، اقل متیقن همیشه مشمول مخصّص اعم از متصل یا منفصل است.

حقوق تجارت نکته 185

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده ‌حق حبس خواهد داشت.

حقوق تجارت نکته 186

در قانون تجارت تعریفی برای عاملیت وجود ندارد اما از حیث ویژگی مانند وکالت است.

آیین دادرسی مدنی نکته 185

وکیل باید عذر موجه خود را همراه با دلایل به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید. اگر دادگاه عذر وکیل را موجه دانست، جلسه دادرسی تجدید شده و وقت رسیدگی بعدی به موکل ابلاغ می شود. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به لحاظ عدم حضور وکیل (هرچند با عذر موجه) تجدید نخواهد شد. اگر هم دادگاه عذر وکیل را موجه نداند، رسیدگی به دعوا را ادامه داده و مراتب تخلف وکیل را جهت تعقیب انتظامی وی به مراجع ذیصلاح اطلاع خواهد داد.

آیین دادرسی مدنی نکته 186

مفهوم اخص دعوا، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب اثر قانونی مربوط است.

حقوق مدنی نکته 187

هر کسی مالی به دیگری بدهد،اصل و ظاهر عدم  تبرع می باشد یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخص پرداخت کننده است و مطابق اصاله الظهور می گوییم اصل عدم تبرع است و لابد پرداخت کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی تواند آنرا مسترد دارد مگر اینکه خلاف اصل و مفاهیمی از قبیل هبه یا قرض را اثبات کند.

حقوق مدنی نکته 188

برخی تعهد ها هستند که وجود دارند وایفا نشده اند اما به دلایلی مثلا شمول مرور زمان ، دیگر قابل مطالبه نیستند که به آنها تعهدات طبیعی گویند که در مقابل تعهدات قانونی که متعهدش همچنان مسؤول است قرار می گیرند .

آیین دادرسی کیفری نکته 187

در خصوص اجرای مقررات مربوط به دو نکته قبل اگر شاکی گذشت کند و موضوع  از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این صورت ، مقام قضایی متهم را با رعایت مقررات مربوط به تعلیق تعقیب حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده 81 ق.آ.د.ک می کند . همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد .

آیین دادرسی کیفری نکته 188

بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید .

حقوق جزا نکته 187

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند .

حقوق جزا نکته 188

برای ارتکاب جرم عبور از یک مسیر مجرمانه لازم است که به این مسیر فرایند ارتکاب جرم گفته می شود .

این مسیر عبارت است از :

1)وجود اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )

2)عملیات مقدماتی ( تهیه وسیله )

3)عملیات اجرا ( شروع به جرم )

4)جرم تام

اصول فقه نکته 170

حالات شبهه مفهومیه در مخصص متصل:

الف)دوران امر بین متباینین: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان دو معنایی است که از هم جدا بوده و هیچ تطابقی با هم ندارند. مثال «واردات هر نوع کالایی جایز است غیر از شیر» لفظ شیر مردد است بین شیر خوراکی و شیرآلات. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است.

ب)دوران امر بین اقل و اکثر: گاهی تردید در مفهوم مخصص میان یک معنای محدود و یک معنای گسترده تر است. در این قسم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست. البته عام در مورد اجمال (مورد شک یعنی مورد زاید بر قدر متیقن) قابل استناد نبوده ولی در غیر مورد اجمال (مواردی که یقیناً تحت شمول حکم عام هستند) قابل استناد است

حقوق تجارت نکته 187

عاملیت نیز مانند دلالی و حق¬العمل¬کاری از مصادیق نمایندگی های تجاری و اعمال تجاری غیر بنگاهی است.

حقوق تجارت نکته 188

در عاملیت برخلاف حق¬العمل¬کاری، پس از انعقاد قرارداد توسط عامل، تعهد انجام شده است و اجرای تعهد بر عهده آمر خواهد بود همانند دلال.

آیین دادرسی مدنی نکته 187

برای اقامه ی دعوا سه شرط باید موجود باشد:

1.اعمال کننده ی حق باید ذینفع باشد.

2.باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

3.باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 188

 برای وجود شرط ذینفع بودن شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بینجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

حقوق مدنی نکته 189

اگر متعهد تعهد طبیعی که دیگر قانوناً مسؤول نیست ، به میل خود تعهد را ایفا نماید ، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود حتی اگر جاهل به مسؤول نبودن خود باشد .

حقوق مدنی نکته 190

ایفاء دین از جانب ثالث ( غیر مدیون ) جایز می باشد اما برای اینکه وی حق رجوع به مدیون اصلی را داشته باشد باید دو شرط ذیل جمع باشند :

الف . پرداخت کننده به قصد تبرع ایفاء دین نکرده باشد .

ب . پرداخت کننده اذن در پرداخت داشته باشد و یا ضامن مدیون باشد .

آیین دادرسی کیفری نکته 189

نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد ، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 190

در صورت حصول توافق در میانجیگری ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است .

حقوق جزا نکته 189

صرف داشتن اندیشه مجرمانه بدون هیچ استثنایی جرم نیست در جرمی مثل تبانی نیز صرف داشتن اندیشه جرم نیست بلکه در راستای قصد تبانی برای ارتکاب جرم اشخاص اقداماتی را انجام می دهند.

حقوق جزا نکته 190

اصل بر این است که عملیات مقدماتی جرم و صرف تهیه وسیله جرم نیست مگر در مواردی استثنایی که خود قانونگذار عملیات مقدماتی را به طور خاص جرم انگاری کرده است .

اصول فقه نکته 171

الف) دوران امر بین متباینین: مثلا بگویند «هر دانشجویی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنی گزیند» و بعد بگویند «دانشجوی تهرانی این حق را ندارد» حال تردید پیدا می شود در مفهوم تهرانی که آیا منظور متولد در تهران است یا ساکن در تهران. در این قسم هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و باعث مجمل شدن آن می شود در نتیجه نمی توان افراد مورد تردید را داخل در عام و مشمول آن دانست.

ب) دوران امر بین اقل و اکثر: یک رای وحدت رویه قبل از سال 1358 می گوید: «طبق مقررات ق.آ.د.م عموم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند» در سال 58 ماده واحده شورای انقلاب تصویب شد بدین بیان که: «بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است» این ماده واحده مخصص رای وحدت رویه قبلی است. پس از تصویب این ماده واحده مشکل ایجاد شد که شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان (اکثر) نیز علاوه بر سازمان مرکزی بنیاد (اقل) از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند؟ در اینجا گفته شده که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند واقل متیقن(بنیاد مستضعفان) به استناد مخصِّص(ماده واحده سال 58) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما اکثر مشکوک (شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)، به استناد عام(رأی وحدت رویه) باید هزینه دادرسی بپردازد. استثنای مهم در جایی است اولاً : اجمال مخصّص از برخی جهات از جهت مفهوم باشد. ثانیاً : مخصّص، منفصل باشد. ثالثا ً: تردید، بین اقل و اکثر باشد. در این قسم اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و می توان در مورد افراد مورد تردید به عموم عام عمل کرد.

حقوق تجارت نکته 189

تفاوت مهم عاملیت و دلالی این است که عامل برخلاف دلال در انعقاد معامله شرکت دارد و صرفاً واسطه انجام معامله نیست.

حقوق تجارت نکته 190

قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل نام دارد متعهد می شود که در قبال مبلغی، شخص یا شیء معینی را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید.

البته قانون تجارت در خصوص تعریف متصدی حمل و نقل، اشخاص را نادیده گرفته است و همین امر باعث اختلاف نظر شده است که حمل و نقل اشخاص از شمول مقررات حمل و نقل قانون تجارت خارج است در حالی که این تفکیک بی¬مورد است.

آیین دادرسی مدنی نکته 189

 باید توجه داشت که ذینفعی با ذیحقی متفاوت است. بررسی ذیحق بودن یا نبودن خواهان زمانی شروع می شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده و در مقام رسیدگی ماهیتی به حق اصلی، حکمی له یا علیه خواهان صادر می نماید.

آیین دادرسی مدنی نکته 190

شخص در صورتی ذینفع در دعوا شناخته می شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی هایی باشد:

 • نفع باید حقوقی و مشروع باشد.

 • نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.

 • نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

حقوق مدنی نکته 191

در مواردی که برای انجام تعهد ، مباشرت متعهد شرط باشد ، انجام عمل به وسیله ی دیگری ممکن نمی باشد مگر به رضایت متعهد له که خود نوعی تبدیل تعهد و تراضی جدید می باشد .

حقوق مدنی نکته 192

وفای به عهد زمانی که تعهد ، انجام عمل یا عدم انجام عمل باشد نیاز به اهلیت ندارد ولی اگر وفای به عهد ناظر بر تملیک مال باشد ، طبیعتاً متعهد باید مالک مال و یا مأذون از طرف وی بوده و اهلیت نیز داشته باشد . پس اگر محجور با وجود مدیونیت به طلبکار ، دینش را به وی پرداخت نماید وفای به عهد صورت نگرفته است .

آیین دادرسی کیفری نکته 191

چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند ( ج ) ماده ( 81 ) ق.آ.د.ک به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

آیین دادرسی کیفری نکته 192

ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می شوند ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد .

حقوق جزا نکته 191

برخی از مصادیق عملیات مقدماتی که قانونگذار آن را مستقلا جرم انگاری کرده است عبارتند از :

حمل و تهیه سلاح غیر مجاز ، تهیه و فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب ، ماما و دارو فروش ( ماده 6224 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) ، ساختن کلید یا هر وسیله دیگر برای ارتکاب جرم ( ماده 664 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ( ماده 610 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) و

حقوق جزا نکته 192

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد .

نکته 172

در مورد شبهه مصداقیه (چه متصل و چه منفصل) اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و نمی توان به عموم عام عمل کرد. لذا در مثال مذکور آن دانشجوی مورد تردید نمی تواند در اردو شرکت کند.

حقوق تجارت نکته 191

حمل ونقل هوایی تابع قانون هواپیمایی کشوری است.

حقوق تجارت نکته 192

حمل و نقل باید توسط متصدی حمل و نقل یا مأمورین وی باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 191

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری، یعنی زمانی که شخص حقوقی یا شخص حقیقی غیر اصیل اقامه ی دعوا می نماید، از شرایط اقامه ی دعوا می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 192

ممکن است به جای شخص اصیل اشخاصی مانند قائم مقام، وکیل، قیم، ولی یا وصی از جانب شخص حقیقی اقامه ی دعوا نمایند.

حقوق مدنی نکته 193

صرف امتناع متعهد له از قبول مورد تعهد ، باعث برائت متعهد نمی شود وی باید مورد تعهد را به حاکم یا قائم مقام حاکم رد کند تا برائت حاصل شود .

حقوق مدنی نکته 194

البته امتناع متعهد له باید به اثبات برسد و الا متعهد نمی تواند مستقیما پیش از امتناع متعهد له ، مال را به حاکم رد کند .

آیین دادرسی کیفری نکته 193

در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 194

در غیر جرایم موضوع ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند . در این مورد ، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود . تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود . هر گاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد . اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است . شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف 5 روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید .

حقوق جزا نکته 193

برخی از مصادیق عملیات مقدماتی که قانونگذار آن را مستقلا جرم انگاری کرده است عبارتند از :

حمل و تهیه سلاح غیر مجاز ، تهیه و فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب ، ماما و دارو فروش ( ماده 6224 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) ، ساختن کلید یا هر وسیله دیگر برای ارتکاب جرم ( ماده 664 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ( ماده 610 کتاب تعزیرات ق.م.ا ) و

حقوق جزا نکته 194

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد .

اصول فقه نکته 173

در شبهه مصداقیه دلیل عام یا دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل عام استناد کرد. از این رو علمای اصول گفته اند: تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی جایز نیست. همچنین در شبهه مصداقیه دلیل خاص(مخصص)، نمی توان به دلیل خاص استناد کرد. به طور کلی در شبهه مصداقیه دلیل، نمی توان به دلیل استناد کرد.

حقوق تجارت نکته 193

اگر کالاهایی که توسط متصدی حمل در مقصد به مرسل الیه آن بدون هیچ قیدی تحویل گردد متصدی حمل مسئول خسارات غیر ظاهر باقی می¬ماند مشروط بر این¬که منتها تا 8 روز از تاریخ تحویل، گیرنده کالا مراتب را به متصدی حمل اطلاع دهد.

حقوق تجارت نکته 194

چنانچه مرسل الیه محموله را قبول کند ملزم است خسارات ظاهری محموله را در زمان تسلیم کالا به متصدی اطلاع دهد در غیر این صورت

 نه ارسال کننده و نه مرسل الیه نمی توانند خساراتی را از متصدی مطالبه نمایند مگر این¬که متصدی حمل¬و¬نقل تدلیس کرده باشد یا مرتکب تقصیر عمده شده باشد مانند تقصیر عمدی.

آیین دادرسی مدنی نکته 193

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری، یعنی زمانی که شخص حقوقی یا شخص حقیقی غیر اصیل اقامه ی دعوا می نماید، از شرایط اقامه ی دعوا می باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 194

ممکن است به جای شخص اصیل اشخاصی مانند قائم مقام، وکیل، قیم، ولی یا وصی از جانب شخص حقیقی اقامه ی دعوا نمایند.

حقوق مدنی نکته 195

اگر متعهد چیزی به غیر از جنس مورد تعهد تحویل متعهد له دهد ، وی مختار است در قبول یا رد که اگر قبول کند در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و متعهد بری می شود .

حقوق مدنی نکته 196

اگر متعهد از همان جنس مورد تعهد ولی مرغوب تر بدهد ، متعهد له مجبور به پذیرش آن نمی باشد و متعهد بری نمی شود تا همان جنس مورد تراضی را تحویل دهد .

آیین دادرسی کیفری نکته 195

هر گاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی  ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد .

آیین دادرسی کیفری نکته 196

در خصوص نکته قبل دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال خطر ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند .

حقوق جزا نکته 195

پس از شروع به عملیات اجرایی یعنی پس از شروع عنصر مادی جرم ، اگر جرم متوقف شود دو حالت متصور است یا این توقف ارادی است که در این حالت شروع به جرم محقق نشده است و یا اینکه این توقف غیر ارادی بوده که در این حالت شروع به جرم محقق شده است .

حقوق جزا نکته 196

هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود .

اصول فقه نکته 174

 فقط در یک صورت اجمال خاص به عام سرایت نمی کند: شبهه مفهومیه در مخصص منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر.

حقوق تجارت نکته 195

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می¬نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت و متصدی حمل و نقل حق حبس دارد.

حقوق تجارت نکته 196

اگر سارقین مال التجاره را سرقت نمایند متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت قیمت آن است مگر این¬که ثابت نماید سرقت مربوط به حادثه ای بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی¬توانست از آن جلوگیری نماید.

آیین دادرسی مدنی نکته 195

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد مانند ورثه متوفی، مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و منتقل الیه.

آیین دادرسی مدنی نکته 196

 نمایندگان را می توان به سه دسته کلی نماینده قانونی، نماینده قضایی و نماینده قراردادی تقسیم نمود.

حقوق مدنی نکته 197

متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول بخشی از موضوع تعهد نماید اما در تعهدات مدنی بر خلاف اسناد تجاری ، حاکم می تواند نظریه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد .

حقوق مدنی نکته 198

وفای به عهد در مورد عین معین زمانی صورت می گیرد که آن عین با همان وضعیتی که در حین تسلیم دارد تحویل شود ولو کسرو نقصان داشته باشد زیرا وفای به عهد با تسلیم آن صورت گرفته است ، حالا اگر ناقص یا معیوب شود ، نوبت به خیار عیب و یا سایر خیارات می رسد اما در کلی فی الذمه ، وفا زمانی صورت می گیرد که از افراد متعارف تعیین مصداق شود . دلیل اینکه در کلی فی الذمه ، خیارات ایجاد نمی شود این است که مثلا اگر ما فرد معیوبی تحویل دهیم ، هنوز وفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد .

آیین دادرسی کیفری نکته 197

در اموری که از طرف  دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد  و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود .

آیین دادرسی کیفری نکته 198

شروع  به تحقیقات  مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است .

حقوق جزا نکته 197

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده  و شروع به اجرای آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می شود :

1)در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

2)در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار  است به حبس تعزیری درجه پنج

3)در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی  یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

حقوق جزا نکته 198

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم عبارتند از :

 1)قصد مجرمانه

2)شروع به اجرا

3)توقف عملیات اجرایی به واسطه حدوث موانع خارجی ( انصراف  غیر ارادی )

نکته 175

در مواردی که اجمال مخصص به عام سرایت می کند، باید به ادله و شواهد دیگری جز دلیل عام و خاص، استناد کنیم؛ در صورت فقدان هرنوع دلیل و مدرک قابل استناد، باید به «اصول عملیه» پناه ببریم.

حقوق تجارت نکته 197

قانون¬گذار جهت طرح دعوای مسئولیت مدنی(دعوای خسارت) علیه متصدی حمل و نقل مرور زمان یک سال را مقرر کرده است اما مرور زمان مذکور در دعوای مطالبه عین محموله قابل استناد نیست یعنی غیر از دعوای مسئولیت مدنی سایر دعاوی ارسال کننده یا مرسل الیه علیه متصدی حمل¬و¬نقل فاقد مرور زمان است.

حقوق تجارت نکته 198

در خصوص خسارت تأخیر در تسلیم و خسارات ناشی از تلف یا گم شدن محموله مبدأ مرور زمان، یک سال از روزی است که به موجب قرارداد تسلیم بایستی در آن زمان صورت می¬گرفته است.

آیین دادرسی مدنی نکته 197

نمایندگی قانونی مربوط به مواردیست که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود و وصی منصوب از سوی آنها.

آیین دادرسی مدنی نکته 198

اگر هر یک از نمایندگان قانونی از جانب اصیل اقامه ی دعوا نمایندباید با ارائه دلایل لازم سمت خود را اثبات نمایند.

حقوق مدنی نکته 199

در تحویل عین معین با انقضاء موعد تحویل و مطالبه متعهد له ، در واقع تفریط صورت گرفته و متخلف از این زمان مسؤول هر گونه خسارت می باشد .

حقوق مدنی نکته 200

در تعیین مصداق مال کلی فی الذمه ، متعهد باید از فرد متعارف بدهد و نیاز نیست از فرد اعلای آن تأدیه نماید .

آیین دادرسی کیفری نکته 199

چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

آیین دادرسی کیفری نکته 200

تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات  قضایی ، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود .

حقوق جزا نکته 199

به جهت ضرورت وجود قصد مجرمانه در شروع به جرم ، پس شروع به جرم در جرایم غیر عمدی ممکن نیست .

حقوق جزا نکته 200

به جهت ضرورت شروع به عملیات اجرایی در شروع به جرم پس شروع به جرایم ترک فعلی ممکن نیست

اصول فقه نکته 176

در صورت وجود عام، آیا قبل از فحص و جستجو از مخصِّص، می توان به عام استناد کرد؟

در پاسخ به سوال، باید بین دو قسم مخصِّص(متصل و منفصل) قائل به تفکیک شد:

 1. در مورد مخصص متصل: هرگاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد ولی احتمال داده شود که شاید شرطی، صفتی، استثنایی یا مخصص دیگری در همان جمله همراه بوده و حذف شده، باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:

الف) تردید در وجود مخصِّص متصل ناشی از احتمال یا سهو قلم یا اشتباه افراد در نقل مخصِّص باشدچنین احتمالی از نظر خردمندان سست و مرجوح است و می توان بدون توجه به این احتمال، به عموم عام عمل کرد(اصول فقه کاربردی، ج1، صص219و220 ، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

ب) اگر منشأ تردید در وجود مخصِّص متصل، بروز برخی عوامل خارجی که باعث پنهان ماندن بخشی از یک سند بوده، باشد مانند آتش سوزی، سرقت و مانند آن، بخشی از یک سند قرارداد مفقود می شود یا بخشی از نوشته به دلیل قدمت سند یا ریختگی جوهر ناخوانا می گردد و یا قسمتی از سخنان یک فرد در نوار صوتی نامفهوم می شود برای عمل به عام در چنین مواردی لازم است به جستجوی مخصِّص بپردازیم و اطمینان پیدا کنیم که در قسمت پنهان گفتار یا نوشتار، مخصِّصی وجود نداشته است(اصول فقه کاربردی، ج1، صص220و221 ، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

 1. در مورد مخصص منفصل:

پس از فحص و جستجو و نیافتن مخصص منفصل و نومید مأیوس شدن از وجود مخصِّص منفصل، در صورتی که اطمینان یا ظن قریب به یقین به عدم آن حاصل می شود می توان به ظهور عام و اصاله العموم عمل نمود.

حقوق تجارت نکته 199

در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد استفاده كند:

1-در صورتي كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.

2-در صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.

3-در صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.

در صورتي كه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.

حقوق تجارت نکته 200

هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد

محکمه صلاحیتدار محل می¬تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شود یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت فروش، فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی که حاکی از آن¬که مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید.

آیین دادرسی مدنی نکته 199

نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام شده باشد مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون، امین جنین، امین غایب مفقودالاثر و امین عاجز.

آیین دادرسی مدنی نکته 200

نمایندگی قراردادی در اقامه ی دعوا مختص وکلای دادگستری، نمایندگان حقوقی وزارت خانه ها و مشاوران پروانه دار حقوقی و نیز موارد منصوصی که شخص  می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، می باشد.