.

.

.

تعریف اصول فقه
موضوع علم اصول فقه
فایده علم اصول فقه

مطالب مرتبط

 

وضع
اقسام وضع
الف: وضع تعیینی
ب: وضع تعیّنی

مطالب جلسه اول

عرف
اقسام عرف
الف: عرف خاص
ب: عرف عام

مطالب جلسه اول

اقسام لفظ
الف: لفظ مختص
ب: لفظ مترادف
ج: لفظ مشترك
حقیقت و مجاز
حقیقت
مجاز
شرایط استعمال مجازی
الف: وجود مناسبت
ب: وجود قرینه
علایم حقیقت و مجاز
الف: تصریح لغت شناسان                                                                                                                               ب: تبادر و عدم تبادر
ج: صحت حمل و عدم صحت سلب
د: اطراد
اقسام حقیقت و مجاز
حقیقت لغوی و مجاز لغوی
حقیقت عرفی و مجاز عرفی
استعمال لفظ در بیش از یك معنا

مطالب جلسه اول

دلالت و اقسام آن
تعریف دلالت
اقسام دلالت
الف: دلالت مطابقی
ب: دلالت تضمنی
ج: دلالت التزامی

مطالب جلسه اول

 

اصول لفظی
اصالة الحقیقة
اصالة العموم
اصالة الاطلاق
اصالة عدم التقدیر
اصالة الظھور

مطالب جلسه اول

اوامر
معانی امر
تعریف امر در اصول فقه
اقسام طلب
دلالت امر بر وجوب
دلالت امر بر مره و تکرار
دلالت امر بر فور و تراخی
امر عقیب حظر (منع)

مطالب جلسه اول

 

اقسام واجب                                                                                                                                   واجب کفایی
واجب عینی
واجب تعیینی
واجب تخییری                                                                                                                                 واجب مطلق
واجب مشروط
واجب تعبدي
واجب توصلي
واجب موقّت
واجب غیرموقت
واجب نفسی
واجب غیری

مطالب جلسه اول

حکم تکلیفی و حکم وضعی
الف: حکم تکلیفی
ب: حکم وضعی
اقسام حکم تکلیفی
الف: وجوب
ب: حرمت
ج: استحباب
د: کراھت
ه: اباحه
حكم واقعي
حكم ظاھري
حكم اولى
حكم ثانوى

مطالب جلسه اول

ضد در اصول فقه
اقسام ضد
الف: ضد عام
ب: ضد خاص
نسخ وجوب

مطالب جلسه اول

نواھی
تعریف نھی                                                                                                                                     اقسام طلب
مثالھایی برای نھی
دلالت نھی بر حرمت
مقایسه امر و نھى                                                                                                                                     شباھتھای امر و نھى
تفاوتھای امر و نھى

مطالب جلسه اول

 

مفھوم و منطوق
تعریف منطوق
تعریف مفھوم
اقسام مفھوم
الف: مفھوم موافق
مثالھایی برای مفھوم موافق
ب: مفھوم مخالف
مثالھایی برای مفھوم مخالف
اقسام مفھوم موافق
الف: مفھوم اولویت
ب: مفھوم مساوات
اقسام مفھوم مخالف
الف: مفھوم شرط
مثالھایی برای مفھوم شرط
ب: مفھوم غایت
مثالھایی برای مفھوم غایت
ج: مفھوم حصر
مثالھایی برای مفھوم حصر
د: مفھوم عدد
مثالھایی برای مفھوم عدد
ه: مفھوم لقب
مثالھایی برای مفھوم لقب
و: مفھوم وصف
مثالھایی برای مفھوم وصف

مطالب جلسه اول

اقسام منطوق
الف: منطوق صریح                                                                                                                                  ب: منطوق غیرصریح
اقسام منطوق غیر صریح
الف: دلالت اقتضاء
مثالھایی برای دلالت اقتضا                                                                                                                                 ب: دلالت تنبیه
مثالھایی برای دلالت تنبیه و ایماء
ج: دلالت اشاره
مثالھایی برای دلالت اشاره

مطالب جلسه اول

عام و خاص
تعریف عام
مثالھایی برای عام
تعریف خاص
مثالھایی برای خاص
اقسام عام
الف: عام افرادی یا استغراقی
مثالھایی برای عام افرادی
ب: عام مجموعی
مثالھایی برای عام مجموعی
ج : عام بدلی
مثالھایی برای عام بدلی

مطالب جلسه اول

 

تخصیص و مخصص
تخصیص
مخصّص
اقسام مخصص
الف : مخصص متصل و مخصص منفصل
مخصص متصل
مثالھایی برای مخصص متصل
مخصص منفصل
مثالھایی برای مخصص منفصل
ب: مخصص لفظی و غیر لفظی
مخصص لفظی
مخصص غیر لفظی
تخصیص عام با مفھوم

مطالب جلسه اول

ادله اثبات احکام،

 الف) قیاس،

ب)عقل،

ج)استحسان،

مطالب جلسه اول

مصالح مرسله،

سدذرایع، فتح ذرایع،

مطالب جلسه اول

سیره عقلا

 شهرت فتوایی

مطالب جلسه اول

مبحث اصول عملیه

الف) کلیات

ب) برائت

ج) تخییر و احتیاط

مطالب جلسه اول

اصل استصحاب
تعارض ادله

مطالب جلسه اول