.

.

قانون مجازات اسلامی:

تعاریف (مواد 1 و 2)

مطالب مرتبط

قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان (مواد 3 تا 9)

مطالب مرتبط

قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (مواد 10 و11)

مطالب مرتبط

قانونی بودن جرایم مجازات ها و دادرسی کیفری (مواد 12 و 13)

مطالب مرتبط

مجازات های اصلی (مواد 14 تا 22)

مطالب مرتبط

مجازات های تکمیلی و تبعی (مواد 23 تا 26)

مطالب مرتبط

نحوه تعیین و اعمال مجازات ها (مواد 27 تا 36)

مطالب مرتبط

تخفیف مجازات و معافیت از آن (مواد 37 تا 39)

مطالب مرتبط

تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)

مطالب مرتبط

تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)

مطالب مرتبط

نظام نیمه آزادی (مواد 56 و 57)

مطالب مرتبط

نظام آزادی مشروط (58 تا 63)

مطالب مرتبط

مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)

مطالب مرتبط

مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95)

مطالب مرتبط

سقوط مجازات (مواد 96 تا 121)

مطالب مرتبط

شروع به جرم (مواد 122 تا 124)

مطالب مرتبط

شرکت در جرم (مواد 125)

مطالب مرتبط

معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)

مطالب مرتبط

سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته (ماده 130)

مطالب مرتبط

تعدد جرم (مواد 131 تا 135)

مطالب مرتبط

 تکرار جرم (مواد 136 تا 139)

مطالب مرتبط

ادله اثبات در امور کیفری (مواد 140 تا 145)

مطالب مرتبط

موانع مسئولیت کیفری (مواد 146 تا 159)

بخش ششم- مسائل متفرقه (مواد 214 تا 216)

مطالب مرتبط

.

.

کتاب دوم – حدود:

بخش اول- مواد عمومی(مواد 217 تا 220)

مطالب مرتبط

.

.

بخش دوم- جرائم موجب حد (مواد 221 تا 288)

مطالب مرتبط

.

.

کتاب سوم – قصاص:
بخش اول- مواد عمومی (مواد 289 تا 380)

مطالب مرتبط

.

.

بخش دوم- قصاص نفس (مواد 381 تا 385)

مطالب مرتبط

.

.

بخش سوم- قصاص عضو (مواد 386 تا 416)

مطالب مرتبط

.

.

بخش چهارم- اجرای قصاص (مواد 417 تا 447)

مطالب مرتبط

.

.

کتاب – چهارم:
بخش اول- مواد عمومی (مواد 448 تا 548)

مطالب مرتبط

.

.

بخش دوم- مقادیر دیه (مواد 549 تا 728)

مطالب مرتبط