.

.

کلیات (ماده 1 تا 9)

مطالب مرتبط

 

 

 

باب اول – در صلاحیت دادگاهها

فصل اول- در صلاحیت دادگاهها (مواد 10 تا 25)

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن (مواد 26 تا 30)

مطالب مرتبط

 

 

باب دوم – وکالت در دعاوی (مواد 31 تا 47)

مطالب مرتبط

 

 

باب سوم – دادرسی نخستین

فصل اول- دادخواست (مواد 48 تا 60)

فصل دوم- بهای خواسته (مواد 61 تا 63)

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی (مواد 64 تا 92)

فصل چهارم- جلسه دادرسی (مواد 93 تا 104)

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست (مواد 105 تا 107)

فصل ششم- امور اتفاقی (مواد 108 تا 148)

فصل هفتم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا (مواد 149 تا 157)

فصل هشتم- دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (مواد 158تا 177)

فصل نهم- سازش و درخواست آن (مواد 178 تا 193)

فصل دهم- رسیدگی به دلایل (مواد 194 تا 294)

فصل یازدهم- رای (مواد 295 تا 325)

مطالب مرتبط

 

باب چهارم – تجدید نظر

فصل اول- احکام و قرارهای قابل تقض و تجدید نظر (مواد 326 تا 329)

فصل دوم- آراء قابل تجدید نظر (مواد 330 تا 335)

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر (ماده 336 تا 338)

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی (ماده 339 تا 347)

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر (ماده 348 تا 365)

مطالب مرتبط

 

 

باب پنجم – فرجام‌خواهی

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی (ماده 366 تا 425)

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث (ماده 417 تا 425)

فصل سوم- اعاده دادرسی (ماده 426 تا 441)

مطالب مرتبط

 

 

باب ششم – مواعد

فصل اول- تعیین و حساب مواعد (ماده 442 تا 449)

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد (ماده 450 تا 453)

مطالب مرتبط

 

باب هفتم – داوری (ماده 454 تا 501)

مطالب مرتبط

 

 

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول- هزینه دادرسی (ماده 502 تا503)

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی (ماده 504 تا 514)

مطالب مرتبط

 

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول- کلیات (ماده515 تا 518)

فصل دوم- خسارات (ماده519 تا 522)

فصل سوم- مستثنیات دِ‌ین (ماده523 تا527)

فصل چهارم- سایر مقررات (مواد 528 و 529)

مطالب مرتبط