.

.

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن (مواد1 تا 7)

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی (مواد 8 تا 21)

بخش اول

 

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن (ماده 22 تا 27)

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آن (ماده 28 تا 63)

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان (ماده 64 تا 88)

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس (ماده 89 تا 122)

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی و کارشناسی (ماده 123 تا 167)

فصل ششم- احضار و تحقیق ازمتهم، شهود و مطلعان (ماده 168 تا 216)

فصل هفتم- قرار های تأمین و نظارت قضایی (ماده 217 تا 261)

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات (ماده 262 تا 284)

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان (ماده 285 تا 287)

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (ماده 288 تا 293)

بخش دوم

 

بخش سوم- دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای

فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری (ماده 294 تا 317)

فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات ماده (318 تا 334)

فصل سوم – رسیدگی در دادگاههای کیفری  (ماده 335 تا 381)

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک  (ماده 382 تا 407)

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان  (ماده 408 تا 417)

فصل هفتم – احاله  (ماده 418 تا 420)

فصل هشتم – رد دادرس  ماده (421 تا ‌425)

بخش سوم

 

 

جلسه چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول – کلیات (ماده 426 تا 447)

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان (ماده 448 تا 461)

فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور (ماده 462 تا 473)

فصل چهارم – اعاده دادرسی (ماده 474 تا 483)

بخش چهارم

 

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- کلیات (ماده 484 تا 512)

فصل دوم- اجرای مجازات حبس (ماده 513 تا 528)

فصل سوم- اجرای محکومیت های مالی (ماده 529 تا 540)

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری (ماده 541 تا 550)

فصل پنجم – اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام… (ماده 551 تا 558)

بخش پنجم

 

بخش ششم- هزینه دادرسی (ماده 559 تا 565)

بخش ششم

 

 

بخش هفتم- سایر مقررات (ماده 566 تا 570)

بخش هفتم

 

 

بخش هشتم – آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول – کلیات (ماده 571 تا ماده 577)

فصل دوم – تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی (ماده 578 تا 596)

فصل سوم – صلاحیت (ماده597 تا601)

فصل چهارم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (ماده602 تا 624)

فصل پنجم- وکالت در داسرا و دادگاه نظامی (ماده 625 تا ماده 626)

فصل ششم – ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی (ماده 627 تا ماده 633)

فصل هفتم – تجدیدنظر و اعاده دادرسی (ماده 634 تا 638)

فصل هشتم – اجرای احکام (ماده 639 تا ماده 642)

فصل نهم – زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی (ماده 643 تا 648 )

بخش هشتم

 

 

بخش نهم- دادرسی الکترونیکی (ماده 649 تا 663)

بخش نهم

 

 

بخش دهم- آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای (ماده 664 تا 687)

بخش دهم

 

 

بخش یازدهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی (ماده 688 تا 696)

بخش یازدهم

 

 

بخش دوازدهم- سایر مقررات (ماده 697 تا 699 )

بخش دوازدهم