.

.

.

باب اول – تاجر و معاملات تجارتی (ماده1 تا 5 تجارت)

مطالب باب اول

 

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفاتر ثبت تجارتی

فصل اول- دفاتر تجارتی (ماده 6 تا 15)

فصل دوم- دفاتر ثبت تجارتی (ماده 16 تا 19)

مطالب باب دوم

باب سوم- شرکتهای تجارتی

فصل اول- در اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجعه به آنها (ماده 20)

فصل دوم- لایحه اصلاحی قانون تجارت در موضوع شرکت های سهامی (ماده 1 تا 300) 

فصل سوم- شرکت با مسئولیت محدود (ماده 94 تا 115)

فصل چهارم- شرکت تضامنی (ماده116 الی 140)

فصل پنجم- شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی، مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها (ماده 141 الی 201)

فصل ششم- تصفیه امور شرکت ها (ماده202 الی 222)

مطالب باب سوم

باب چهارم – برات، فته طلب، چک

فصل اول- برات (ماده223 الی 306)

فصل دوم- سفته (ماده307 الی 309)

فصل سوم- چک (ماده 310 الی 317)

فصل چهارم- مرور زمان در اسناد تجاری(ماده318 و 319)

مطالب باب چهارم

باب پنجم- اسناد در وجه حامل (مواد 320 تا 334)

مطالب باب پنجم

باب ششم- دلالی

فصل اول- کلیات (مواد 310 تا 317)

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج (مواد 348 تا 355)

فصل سوم- دفتر (ماده 356)

مطالب باب ششم

باب هفتم – حق العمل کاری (کمیسیون) (ماده357 تا 376)

مطالب باب هفتم

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل (مواد 377 تا 394)

مطالب باب هشتم

باب نهم- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی (مواد 395 تا 401)

مطالب باب نهم

باب دهم – ضمانت (مواد 402 تا 411)

مطالب باب دهم

باب یازدهم – ورشکستگی

فصل اول- کلیات (ماده 412)

فصل دوم- اعلام ورشکستگی و اثرات آن (مواد 413 تا 426)

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر (ماده 427 تا 432)

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته (مواد 433 تا 439)

فصل پنجم- مدیر تصفیه (433 تا 439)

فصل ششم- وظایف مدیر تصفیه (مواد 443 تا 475)

فصل هفتم- قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته (مواد 476 تا 513)

فصل هشتم- اقسام مختلف طلبکار ها و حقوق هر یک از آنها (مواد 514 تا 521)

فصل نهم- تقسیم بین طلبکار ها و فروش اموال منقول (مواد 522 تا 527)

فصل دهم- دعوی استرداد (مواد 528 تا 535)

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی (مواد 536 تا 540)

مطالب باب یازدهم

باب دوازدهم – ورشکستگی به تقصیر و تقلب

فصل اول- ورشکستگی به تقصیر (ماده 541 تا 548)

فصل دوم- ورشکستگی به تقلب (مواد 549 و 550)

فصل سوم- جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند (مواد 551 تا 558)

فصل چهارم- اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب (مواد 559 و 560)

مطالب باب دوازدهم

 

 

باب سیزدهم- اعاده اعتبار (561 تا 575)

مطالب باب سیزدهم

 

 

باب چهاردهم- اسم تجارتی (576 تا 582)

مطالب باب چهاردهم

 

 

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی

فصل اول- اشخاص حقوقی (583 تا 587)

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی (مواد 588 تا 591)

مطالب باب پانزدهم

 

 

باب شانزدهم- مقررات نهایی (مواد 592 تا 600)

مطالب باب شانزدهم