طلاق غیابی

در ابتدا با مفهوم طلاق آشنا شویم طلاق به معنی از بین رفتن و منحل شدن رابطه زوجیت می باشد و مختص به ازدواج دائم بوده و ازدواج موقت (صیغه) را در برنمی گیرد و پایان ازدواج موقت به روش های دیگر انجام می گیرد.

طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن است. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها می‌سازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است. برای جدایی و اتمام زندگی مشترک قانون طلاق را پیش بینی نموده است.

در مورد انواع طلاق می توان به طلاق رجعی و طلاق خلع و مبارات و طلاق توافقی و طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست مرد و …

در صورتی که مرد یا زن در غیاب همدیگر بخواهند که برای طلاق اقدام کنند باید دادخواست طلاق غیابی بدهند.

 

رأی غیابی

قبل از طلاق غیابی باید با مفهوم رای غیابی آشنا شویم :

براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رأی صادره غیابی است، رأی غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رأی غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.

لازم به ذکر است در زمانی که ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را “شخصا” تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او ابلاغ واقعی نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود ، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است.

طلاق غیابی به درخواست مرد

بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. همچنین حق طلاق تنها در اختیار مرد است مگر در شرایط استثنا که برای مثال می توان به دادن حق طلاق از سوی مرد را اشاره کرد.

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و چه حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد “قطعا” رأی طلاق صادر خواهد شد.

اما در حالت دوم رأی صادره، طلاق غیابی است و زن می‌تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رأی طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود. به هر حال ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن که در رأی دادگاه منعکس می شود.

نکته حائز اهمیت در طلاق غیابی به درخواست مرد مبحث حقوق مالی زوجه می باشد حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زن)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زن و استحقاق او) و شرط شدن اموال درج شده در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط مرد و موجود بودن اموال هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست مرد اگر مهریه “قبلا” توسط زن مطالبه نشده باشد مرد در صورت ناتوانی در پرداخت مهریه می ‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زن ارائه دهد. دادگاه در صورت حضور نیافتن زن یا نبودن او با توجه به شهادت شهود مرد، مهریه را تقسیط می‌کند.

در زمانی که دادخواست طلاق از طرف زن داده می شود و تمامی شرایط طلاق غیابی را هم داشته باشد بدین معنی است که برگه‌ ابلاغیه به شوهر داده نشده باشد و یا مرد با وجود ابلاغ، در دادگاه حاضر نشود و لایحه نفرستد، در این صورت دادگاه حکم طلاق غیابی صادر می‌کند.

مراحل طلاق غیابی از طرف زن

زن در صورتی می تواند به صورت غیابی طلاق بگیرد که “اولا” با داشتن دلایل کافی برای طلاق که در ادامه توضیح خواهیم داد، به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه دادخواست طلاق را به مرد ابلاغ نماید ولی مرد در دادگاه حاضر نشود و لایحه ای هم نفرستد و اخطاریه دادگاه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد.

  1-غیبت و مفقود شدن مرد

زمانی که زوج چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، یعنی غایب باشد و هیچ خبری از او در دست نباشد و زوجه دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی هر یک به فاصله‌ یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ خواهان منتشر می‌کند. پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی، چنانچه خبری از زنده بودن مرد نشود، دادگاه حکم به فوت فرضی مرد می‌دهد. به عبارت دیگر فرض را بر این می‎گیرند که مرد فوت کرده است.

 2– وکالت در طلاق

در صورتی که زن، وکالت در طلاق و یا “اصطلاحا” حق طلاق داشته باشد و مرد نیز آن را پذیرفته باشد، می تواند بدون حضور شوهر، به صورت غیابی از دادگاه درخواست طلاق نماید. البته این طلاق، از نظر حقوقی، غیابی محسوب نمی شود چرا که زن وکیل شوهر در طلاق محسوب می شود و در صورت حضور وکیل نیز، طلاق غیابی معنا ندارد.

3– عسر و حرج

از دیگر شرایط طلاق غیابی که از طرف زنان، بسیار مطرح می‎شود، رهایی از زندگی پر مشقت و تحمل‌ناپذیر است که در پی آن درخواست طلاق می‎کنند و در صورت اثبات عُسر و حَرَج و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند.

عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که توان و تحمل ادامه‌ زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کرده و دادگاه می‌تواند مرد را مجبور به طلاق کند.

چنانچه در صورت اجبار دادگاه، همچنان مرد حاضر به طلاق نباشد، با اجازه دادگاه زن می‌تواند طلاق بگیرد. شایان ذکر است، معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زن و شوهر و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود. در عمل، اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبه طلاق با آن مواجه است.

نکته حائز اهمیت دیگر در مورد طلاق غیابی از سوی زوجه نپرداختن نفقه توسط مرد به مدت شش ماه است حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر او باشد. در این موارد، زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف قانونی‎ خود بدون دلیل موجه خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

 

تکلیف طلاق غیابی در صورت بازگشت مرد

در مورد تکلیف طلاق غیابی پس از صدور حکم طلاق، زن باید عده نگه دارد، یعنی به مدت چهار ماه و ده روز از ازدواج مجدد خودداری نماید. اگر در این مدت شوهر غائب بازگردد، می‌تواند، به همسر خود رجوع کرده و به زندگی زناشویی ادامه دهد اما چنانچه پس از سپری شدن مدت عده بازگردد، دیگر چنین حقی نسبت به همسر سابق خود نخواهد داشت.

از لحاظ مراحل طلاق از شوهر غایب مفقود نیز، کافی است زن در دادخواست طلاق به علت عدم اطلاع او از نشانی شوهرش ، او را مجهول‌المکان معرفی نماید.

آیا می توان بعد از طلاق غیابی دادخواست مهریه داد؟

زوجه در صورتی که مالی از زوج سراغ داشته باشد می تواند بابت مهریه آن را توقیف و “نهایتا” از محل فروش مال معادل مهریه خود را برداشت نماید و یا صدور حکم در قبال بذل مهریه باشد در هر صورت هر زمان که زوج نسبت به رأی صادره اعتراض نمایید با توجه به اینکه اعتراض زوج مورد تایید مراجع قضایی قرار گیرد ممکن است رأی طلاق شکسته شود ولی مهریه و حق و حقوق مالی زوجه کماکان بر ذمه زوج باقی است.

وضعیت حضانت کودکان در طلاق غیابی

طبق قانون حضانت دختر و پسر تا پایان ۷ سالکی با مادر می باشد و دختر از ۷تا ۹ با پدر و پسر هم از ۷ تا ۱۵ با پدر می باشد درطلاق غیابی تا زمانی که شوهر مجهوالمکان باشد حتی اگر فرزند از قید حضانت مادر خارج شده باشد حضانت با مادر می باشد. حال هر زمانی که پدر بازگردد اگر فرزند درقید حضانت پدر باشد می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و طبق قانون نفقه فرزندان با پدر می باشد.

 

با واژه طلاق همه افراد آشنایی دارند و کمتر افرادی هستند که به این مسئله حقوقی آشنا نباشند. اما بدون شک تعدادی که با انواع طلاق آشنایی داشته باشند، به شدت کم است. یکی از انواع طلاقی که باید بشناسید، طلاق غیابی نام دارد و همانطور از نامش پیداست، در صورت عدم حضور یکی از طرفین زوج صورت می‌گیرد.

در واقع هنگام جاری شدن صیغه عقد بین زن و مرد، پیمان محکمی بین طرفین بسته خواهد شد تا سال‌ها با عشق و صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. البته در این بین موانع و مشکلاتی به وجود می‌آید که تحمل ادامه زندگی برای هر یک از طرفین سخت شده و باب طلاق را بروی آن‌ها باز می‌کند.

در برخی موارد قابل مشاهده است که یکی از طرفین زوج مجهول المکان شده و طبق ماده 1103 قانون مدنی، زن و مرد باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در جای دیگر طبق ماده 1106، مرد می‌بایست نفقه ‌ای به همسرش پرداخت کند.

 

طلاق غیابی چگونه انجام می‌گیرد؟
براساس گفته کارشناسان دادگستری، هر گاه مرد مجهول المکان باشد، زن می‌تواند طلاق غیابی گرفته و از مرد جدا شود. البته برای تایید مجهول المکان بودن شوهر، زن باید در دادخواست دادگاه نشانی حضور شوهر را مشخص کند. در صورتی که مرد شناسایی نشود، از طریق روزانه کثیرالانتشار آگهی به چاپ خواهد رسید تا افرادی اگر اطلاعاتی از فرد دارند، به دادگاه آمده و اطلاعاتی ارائه دهند.

شایان ذکر بوده که اگر خواهان موفق به یافتن نشانی خوانده نشود، دادگاه دستور خواهد داد تا در روزنامه کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار آن نباید کمتر از یک ماه باشد.

پس از مراحل فوق به خوانده ابلاغ قانونی ارائه می‌شود تا در دادگاه طلاق حضور بیابد. اگر پس از این مرحله دو بار اخطاری صورت گیرد و اتفاقی رخ ندهد، قاضی می‌تواند رای طلاق را صادر کرده و در سوی دیگر یکی از طرفین همچنان در دادگاه حضور نیابند، قاضی نماینده‌ای را معرفی کرده تا صیغه طلاق جاری شود.

همچنین در صورت اتفاق این ماجرا برای زن، یعنی اینکه زن مجهول المکان باشد، مرد قادر است تا زن را غیابی طلاق دهد. به نوعی در طلاق غیابی هر دو طرفین در صورت اثبات، طلاق را می‌توانند اجرا کنند. در شرایط معمولی مرد به راحتی می‌تواند طلاق دهد اما زن باید دلایلی داشته باشد.

گذشته از آن اگر زن نشانی واهی برای مرد دهد، مرد می‌تواند در زمینه طلاق صورت گرفته، واخواهی کند. شایان ذکر است این مسائل برای زوجین ساکن خارج از کشور به صورتی است که اگر زن در خارج کشور باشد و مرد هم مجهول المکان محسوب شود، زن با به کارگیری وکیل ایرانی، طلاق غیابی را در ایران انجام خواهد داد.

 

نکات مهم در طلاق غیابی
پس از صورت گرفتن طلاق غیابی و سپری شدن زمان عده، زن در صورت باکره بودن بدون اجازه پدر یا جد پدری قادر است تا ازدواج مجددی داشته باشد و عقد فرد دیگری درآید. بنابراین ازدواج مجدد به سادگی انجام خواهد گرفت و نیازی به اجازه افرادی نیست و زن باکره می‌تواند به سادگی مجددا ازدواجی داشته باشد.

طلاق انواعی دارد و طلاق غیابی یکی از چندین نوعی بوده که در قانون به آن اشاره شده است. طلاقی که بدون حضور یکی از طرفین زوج انجام می‌گیرد. البته برای رای طلاق غیابی می‌بایست محرض شود که یکی از طرفین غایب است و باید طلاق به صورت غیابی انجام گیرد.

شاید این پرسش برای شما به وجود بیاید که چرا طلاق را به صورت غیابی می‌گیرند. پیشتر نیز توضیح داده شد که در برخی موارد قابل مشاهده است که یکی از طرفین زوج مجهول المکان شده و طبق ماده 1103 قانون مدنی، زن و مرد باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در جای دیگر طبق ماده 1106، مرد می‌بایست نفقه‌ای به همسرش پرداخت کند.

بنابراین باید بدانیم که این طلاق تایید شده بوده و برخی آن را طلاق مناسبی نمی‌دانند. اما در حقیقت یک طلاق تایید شده است و وکیل دادگستری آن را یکی از آخرین راه‌ها برای جدایی زوجین می‌دانند. زیرا زوجین ممکن است راهی جز طلاق نداشته و نیاز پیدا کنند که به طور حتم جدا شوند. شایان ذکر است که این نوع طلاق بیشتر در مواقعی به وجود می‌آید که یکی از زوج‌ها به دلایلی در زندگی حضور نداشته و غایب می‌شود.

همانطور از نام این نوع طلاق پیدا است، باید حتما یکی از طرفین غیبت داشته باشند تا دادگاه رای بر طلاق غیابی دهد. بنابراین یکی از انواع طلاق‌هایی بوده که رایج است و محدودیتی در آن وجود ندارد.

 

عسر و حرج در طلاق غیابی
در طلاق غیابی گاهی عسر و حرج هم پیش می‌آید که برای روشن شدن موضوع باید به آن هم پرداخت. براساس ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که ادامه زندگی مشترک زوجین موجبات عسر و حرج زن گردد، می‌توان با حضور در دادگاه تقاضا طلاق کرد.

قطعا باید بدانید که اگر عسر و حرج در دادگاه مشخص شود، قاضی مرد را مجبور به طلاق کرده و در غیر این صورت زن به درخواست خود طلاق خواهد گرفت. معنای عسر و حرج چنین بوده که اگر زندگی به سطح دشواری برای زن برسد که دیگر تحمل ادامه زندگی را نداشته باشد، طلاق را می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست جاری کند.

مرد باید به دادن نفقه زن بپردازد و زندگی مشقت بار برای زنان که توسط مرد به وجود می‌آید، مجازاتی را برای مرد به دنبال خواهد داشت. بنابراین بایستی نتیجه گرفت که عسر و حرج اگر محرض شود قطعا طلاق را حتمی می‌سازد و مرد باید زندگی مناسب و ایده آلی را برای همسر خود فراهم آورد.

 

نکته نهایی
پیش از این نیز بیان داشتیم که طلاق غیابی یکی از انواع بوده و باید به آن توجه داشت.

گاهی زندگی آن قدر برای زن و شوهر سخت می‌شود که دیگر مایل به ادامه زندگی نیستند و تمایل پیدا می‌کنند تا از زندگی خود را حذف کنند. حذفی که غیبت آنها را در پی داشته و در نهایت طلاق غیابی را به دنبال دارد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم