جلسه اول:
1-تاجر و معاملات تجارتی (ماده 1 الی 5 تجارت)
2-دفاتر ثبت تجارتی (ماده 6 الی 19 تجارت)
3-تعریف و تشکیل شرکت سهامی (ماده 1 الی 23 لایحه اصلاحی)
4-سهام (ماده24 الی 45 لایحه اصلاحی)
5-تبدیل سهام و اوراق قرضه (ماده 46 الی 71 لایحه اصلاحی)