.

.

.

قوانین خاص تجارت:

  • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات مصوب سال 1395

  • ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات مصوب سال 1396

  • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394

  • قانون صدور چک مصوب سال 1397

  • قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318