.

.

.

قوانین خاص جزایی:

 • قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395

 • قانون حمایت خانواده قسمت جرایم و مجازات ها و مجازات ها مصوب سال 1391

 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

 • قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308

 • مواد 105 تا 117 قانون ثبت

 • قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند مصوب سال 1307

 • قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری دخالت میکنند مصوب سال 1386

 • آیین نامه اجرایی مبارزه با قانون پولشویی  با اصلاحات سال 1395

 • آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب سال 1395

 • قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394

 • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مصوب سال 1394