.

.

.

قوانین خاص حقوقی:

 • قانون وکالت مصوب سال 1315

 • قانون حج و اوقاف مصوب سال 1363

 • قانون پیش فروش مصوب سال 1389

 • آیین نامه پیش فروش ساختمان – مصوب 93

 • قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343

 • قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339

 • قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395

 • آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری – مصوب 97

 • مواد 492 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و 1376

 • قانون اصلاحیه‌ قانون صدور چک – مصوب 97