.

.

عناوین اصلی قانون تجارت:

1:تعریف تاجر

2:اعمال تجارتی ذاتی

3:اعمال تجارتی تبعی یا اعتباری

4:اصل غیر تجاری بودن معاملات غیر منقول

5:اماره تجاری بودن اعمال تجاری

6:دفاترتجاری

7:دفترروزنامه

8:دفترکل

9:دفتردارایی

10:دفترکپیه

11:امضای دفاتر تجاری

12:اوصاف دفاترتجاری

13:ترتیب تنظیم دفاتر تجاری

14:سندیت دفاتر تجاری

15:ضمانت اجرای دفاترتجاری

16:ثبت نام تاجردردفترثبت تجارتی

17:مرجع تعیین مقررات دفترثبت تجارتی

18:الزام تاجربه تصریح نمره ثبتی

19:کسبه جزء

20:اقسام شرکت های تجاری

21: اسم تجارتی

– ثبت اختیاری اسم تجاری

– شرایط اسم تجاری

– شرایط اسم تجاری

– قابلیت انتقال اسم تجاری

– مدت اعتبار اسم تجاری

– ثبت الزامی اسم تجاری

– ترتیب ثبت اسم تجاری

22- دلالی

– تعریف دلالی

– جواز دلالی در رشته های مختلف

– مطلع نمودن طرفین از جزئیات معامله

– منع از اجرای تعهدات طرف معامله

– مسئولیت نسبت به اشیاء واسناد

– دلالی معامله از روی نمونه

– جواز دلالی برای آمرین مختلف

– مسئولیت دلال نسبت به اعتبار اسناد

– عدم مسئولیت نسبت به اعتباراشخاص

– عدم مسئولیت در خصوص موضوع معامله

– مسئولیت دلال در صورت انجام معامله به اعتبار تعهد او

– سهیم بودن دلال در معامله

– مسئولیت تضامنی دلال با امر

– مطالبه حق دلالی

– عدم استحقاق اجرت و مخارج

– اجرت در معامله مشروط

– اخذ مخارج توسط دلال

– فسخ معامله

– دلالی معاملات ممنوعه

– مسوول حق الزحمه دلال

– تعیین حق الزحمه دلال

– دفتر دلال

23- حق العمل کاری

– تعریف حق العمل کار

– رعایت مقررات وکالت در حق العمل کاری

:لزوم اگاه نمودن امر

:عدم تکلیف به بیمه کردن

:تکالیف حق العمل کاردرصورت وجود عیب ظاهر

:فروش ماالتجاره درصورت فساد

:مسئولیت نسبت به تفاوت قیمت

:مسئولیت دربرابرتقصیر

:ممنوعیت استفاده از تفاوت قیمت

:منع از فروش به نسیه وقسطی

:عدم مسئولیت نسبت به پرداخت وجوه وسایر تعهدات

:دریافت مخارج

:دریافت حق العمل

:مجازات استفاده از تفاوت قیمت

:حق حبس برای وصول مطالبات

:مزایده اموالی که برای فروش نزد حقالعمل کارمانده

:معامله با خوددرمعاملات بورسی وبازاری

:پرداخت قیمت روز معامله در معاملات بورسی وبازاری

:عدم تعیین طرف معامله درمعاملات بورسی وبازاری

:رجوع امر از معامله با خود

24- قردادحمل ونقل

:تعریف قراردادحمل ونقل

:تبعیت قراردادحمل ونقل از قواعد وکالت

:تکالیف ارسال کننده

:تکلیف به عدل بندی مناسب

  :عیب ظاهری در عدل بندی

:استردادمال التجاره توسط ارسال کننده

:مواردعدم امکان استردادمال التجاره

:اختیارات متصدی حمل ونقل

:شرایط فروش مال التجاره توسط متصدی حمل ونقل

:مسئولیت در صورت تکلیف یا گم شدن مال التجاره

:مسئولیت درصورت تأخیرتسلیم یا خسارات بحری

:مسئولیت متصدی حمل ونقل درقبال مأمورحمل

:باخبرنمودن مرسل الیه

:حق حبس متصدی حمل ونقل نسبت به مرسل الیه

:شرایط اقامه دعوا علیه متصدی حمل ونقل

:اختلاف بین متصدی حمل ونقل ومرسل الیه

:مرور زمان دعاوی ناشی از قراردادحمل ونقل

:حمل ونقل با پست

25- قائم مقام تجارتی

:تعریف قائم مقام تجارتی

:تجدیداختیارات

:قائم مقامی به نحو اجتماع

:نیابت قائم مقامی

:عزل قائم مقام

:انعزال قائم مقام

:وكالت قائم مقامى

26- ضمانت

:ضمان وثیقه ایی

:ضمان تضامتی

:جاری شدن حکم ضمان تضامنی بر مسئولیت تضامنی

:اثر ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی در ضمان مؤجل

:ضمان حال

:تعمیم شرط مقرردر دین اصلی به ضمانت

:بری شدن ضامن با سقوط دین اصلی

:الزام مضمون له به دریافت طلب یا انصراف در دین حال

:بری شدن خود به خودی ضامن

:دراختیارقراردادن اسنادومدارک مطالبه طلب به ضامن