.

.

عناوین اصلی قانون مجازات اسلامی:

۱:تعریف قانون مجازات اسلامی
۲:تعریف جرم
۳:اصل صلاحیت سرزمینی
۴:اصل صلاحیت سرزمینی ذهنی وعینی
۵:اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی
۶:اصل صلاحیت مربوط به مستخدمان دولت
۷:اصل صلاحیت شخصی فعال یا مثبت یا اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار
۸:اصل صلاحیت شخصی منفعل یا منفی یا اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده
۹:اصل صلاحیت کیفری جهانی
۱۰:عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی اصولا
۱۱:عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی اصولا
۱۲:اصل قانونی بودن مجازات ها
۱۳:مسئولیت کیفری ومدنی
۱۴:مجازات اصلی
۱۵:حدود
۱۶:قصاص
۱۷:دیات
۱۸:تعزیرات
۱۹:درجات تعزیرات
۲۰:مجازات اشخاص حقوقی
۲۱:جزای نقدی اشخاص حقوقی
۲۲:مصادره وانحلال
۲۳:مجازات تکمیلی
۲۴:عدم اجرای دستورات درمجازات تکمیلی
۲۵:مجازات تبعی
۲۶:محرومیت اجتماعی مجازات تبعی
۲۷:نحوه احتساب حبس
۲۸:تعدیل مبالغ
۲۹:بازداشت بدل از جزای نقدی
۳۰:منع از اشتغال به شغل
۳۱:منع از رانندگی
۳۲:منع از اصدارچک
۳۳:منع از حمل سلاح
۳۴:منع از خروج اتباع ایران
۳۵:اخراج از کشور
۳۶:انتشارحکم
۳۷:تخفیف مجازات
۳۸:جهات تخفیف
۳۹:معافیت از مجازات
۴۰:تعویق صدورحکم
۴۱:انواع تعویق
۴۲:تدابیر اجباری
۴۳:تدابیراختیاری(دستورات)
۴۴:عدم انجام دستورات ولغو تعویق
۴۵:اتمام تعویق
۴۶:تعلیق اجرای مجازات
۴۷:جرایم غیر قابل تعویق وتعلیق
۴۸:انواع تعلیق
۴۹:قرارتعلیق ضمن یا پس ازحکم
۵۰:عدم انجام دستورات
۵۱:عدم تاثیرتعلیق در دیه وخسارت
۵۲:شرط اتمام تعلیق
۵۳:تعلیق به همراه مجازات دیگر
۵۴:لغو تعلیق
۵۵:اثرکتمان مواردخاص
۵۶:تعریف نظام نیمه ازادی
۵۷:شرایط اعمال نظام نیمه ازادی
۵۸:ازادی مشروط
۵۹:مدت ازادی مشروط
۶۰:دستورات ضمن ازادی مشروط
۶۱:ضمانت اجرا
۶۲:سامانه الکترونیکی یا مراقبت الکترونیکی
۶۳:ایین نامه
۶۴:مجازات های جایگزین حبس
۶۵:جرایم عمدی با مجازات تا سه ماه
۶۶:جرایم عمدی با مجازات نودویک روزتا شش ماه
۶۷:جرایم عمدی با مجازات شش ماه تا یکسال
۶۸:جرایم غیر عمدی
۶۹:عدم تعیین تعزیر
۷۰:تعیین مجازات حبس ضمن مجازات جایگزین
۷۱:منع از جایگزین حبس
۷۲:منع از جایگزین حبس
۷۳:منع از جایگزین حبس
۷۴:منع از جایگزین حبس
۷۵:وجود مجازاتی درکنارمجازات حبس
۷۶:ملاک,مجازات قانونی است
۷۷:پیشنهاداز طرف قاضی اجرای احکام
۷۸:اعلام تغییرات به قاضی اجرای احکام
۷۹:ایین نامه
۸۰:یکبارتقلیل تانصف بقیه مدت
۸۱:تخلف از دستورات
۸۲:مانع در اجرای مجازات
۸۳:دوره مراقبت
۸۴:خدمات عمومی رایگان
۸۵:جزای نقدی روزانه
۸۶:جزای نقدی
۸۷:امکان مجازات تبعی یاتکمیلی درکنارجایگزین حبس
۸۸:نه تا دوازده سال _دوازده تاپانزده سالگی
۸۹:پانزده تا هیجده سالگی
۹۰:تجدیدنظروتقلیل
۹۱:حد یا قصاص
۹۲:دیه یا ضمان مالی
۹۳:تخفیف اطفال
۹۴:تعویق وتعلیق
۹۵:فقدان سابقه کیفری موثر
۹۶:عفو خصوصی
۹۷:عفو عمومی
۹۸:عفوعمومی
۹۹:نسخ قانون
۱۰۰:جرایم قابل گذشت
۱۰۱:شرط گذشت
۱۰۲:شرط گذشت کنندگان
۱۰۳:ضابطه گذشت
۱۰۴:إحصاء جرایم قابل گذشت
۱۰۵:مرورزمان تعقیب ومرورزمان صدورحکم
۱۰۶:مرورزمان شکایت
۱۰۷:مرورزمان اجرای حکم
۱۰۸:انقطاع مرور زمان
۱۰۹:عدم امکان مرور زمان
۱۱۰:قطع مرور زمان
۱۱۱:مبدأ مرورزمان در تعلیق وازادی مشروط
۱۱۲:ویژگی های انقطاع مرور زمان
۱۱۳:استیفای حقوق خصوصی درمرور زمان
۱۱۴:تاثیر توبه در حدود
۱۱۵:تاثیرتوبه در تعزیرات(تعریف تعزیرات منصوص شرعی)
۱۱۶:موارد عدم تاثیرتوبه
۱۱۷:تظاهر به توبه
۱۱۸:زمان ارائه توبه
۱۱۹:اعتراض به توبه توسط دادستان
۱۲۰:قاعده “درأ”درغیر حدود
۱۲۱:قاعده”درأ”در حدود
۱۲۲:شروع به جرم
۱۲۳:اقدامات مقدماتی
۱۲۴:انصراف ارادی
۱۲۵:شرکت درجرم

۱۴۶:بلوغ شرط مسئولیت کیفری
۱۴۷:سن بلوغ
۱۴۸:اقدامات تامینی وتربیتی برای نابالغ
۱۴۹:جنون
۱۵۰:نگهداری مجنون
۱۵۱:اکراه
۱۵۲:اضطرار
۱۵۳:خواب وبیهوشی
۱۵۴:مستی وبی ارادگی
۱۵۵:جهل حکمی
۱۵۶:دفاع مشروع
۱۵۷:مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان
۱۵۸:سایر علل موجه
۱۵۹:مسئولیت آمرومامور