.

.

عناوین اصلی قانون مدنی:

۱:امضاء ودستورابلاغ قانون
۲:لازم الاجراشدن قوانین
۳:انتشارقوانین
۴:قلمروحکومت قانون درزمان
۵:قلمروحکومت قانون در مکان
۶:حکومت قوانین مربوط به احوال شخصیه
۷:حکومت قوانین مربوط به احوال شخصیه
۸:اموال غیر منقول خارجیان
۹:اعتبارعهدنامه ها
۱۰:اصل ازادی قراردادی
۱۱:اقسام اموال
۱۲:تعریف مال غیر منقول
۱۳:مصادیق غیر منقول ذاتی وغیرمنقول بواسطه عمل انسان
۱۴:غیر منقول بواسطه عمل انسان
۱۵:غیر منقول بواسطه عمل انسان
۱۶:غیر منقول بواسطه عمل انسان
۱۷:غیر منقول حکمی یادر حکم مال غیرمنقول
۱۸:غیر منقول تبعی
۱۹:تعریف مال منقول
۲۰:مال منقول حکمی یا در حکم مال منقول
۲۱:مصادیق مال منقول
۲۲:مصادیق مال منقول
۲۳:اموالی که مالک خاص ندارند
۲۴:اموال عمومی
۲۵:منع تملک اموال عمومی
۲۶:اموال دولتی
۲۷:مباحات
۲۸:اموال مجهول المالک
۲۹:مالکیت وشاخه های ان
۳۰:قاعده تسلیط
۳۱:قاعده ید
۳۲:مالکیت تبعی
۳۳:مالکیت تبعی
۳۴:مالکیت تبعی
۳۵:اماره تصرف
۳۶:تصرف معتبر
۳۷:اقرارمتصرف به مالکیت سابق دیگری
۳۸:مالکیت فضاوقرارزمین
۳۹:اماره تصرف دربنا وزمین
۴۰:حق انتفاع
۴۱:عمری
۴۲:رقبی
۴۳:سکنی
۴۴:حبس مطلق
۴۵:ایجاد وزوال حق انتفاع
۴۶:لزوم بقای موضوع حق انتفاع
۴۷:قبض شرط صحت
۴۸:حفاظت وعدم سوءاستفاده منتفع
۴۹:مخارج نگهداری
۵۰: تلف مال موضوع حق انتفاع
۵۱:راه های از بین رفتن حق انتفاع
۵۲:مسئولیت منتفع
۵۳:انتقال مال مورد انتفاع
۵۴:موارد حاکم بر انتفاع
۵۵:تعریف وقف
۵۶:ایجاب وقبول وقف
۵۷:شرایط مالک
۵۸:لزوم بقای عین موقوفه
۵۹:اثر قبض
۶۰:عدم فوریت قبض
۶۱:لزوم وقف وآثار فک ملک
۶۲:قبض کننده
۶۳:قبض ولی و وصی از جانب محجور
۶۴:شرایط مال موقوفه
۶۵:وقف برای اضراردیان
۶۶:وقف برای مقاصد نامشروع
۶۷:شرایط مال موقوفه
۶۸:توابع مال وقفی
۶۹:وقف برمعدوم
۷۰:وقف برموجودومعدوم
۷۱:وقف بر محهول
۷۲:وقف بر نفس
۷۳:وقف بر خویشان وبستگان
۷۴:وقف بر مصالح عامه
۷۵:تولیت
۷۶:قبول و رد تولیت
۷۷:قبول یکی از متولیان
۷۸:ناظر
۷۹:خیانت وعزل متولی
۸۰:منعزل شدن متولی
۸۱:اداره وقف عام بدون متولی
۸۲:اختیارونیابت متولی
۸۳:تفویض تولیت واعطای نمایندگی
۸۴:دستمزد متولی
۸۵:تملک منافع وقف
۸۶:تقدم مخارج وقف بر حق موقوف علیه
۸۷:تقسیم منافع موقوف علیه
۸۸:بیع مال موقوفه
۸۹:بیع مال موقوفه
۹۰:تبدیل وقف
۹۱:صرف منافع وقف عامه در امورخیریه
۹۲:حق انتفاع از مباحات
۹۳:تعریف ارتفاق
۹۴:حق ارتفاق قراردادی
۹۵:حق ارتفاق قانونی یا طبیعی
۹۶:مالکیت چشمه
۹۷:تصرف با عنوان داشتن حق ارتفاق
۹۸:اذن در ارتفاق
۹۹:اصل عدم ارتفاق
۱۰۰:حق مجری وتعمیر آن
۱۰۱:تکالیف مالک
۱۰۲:بقای حق درصورت انتقال ملک
۱۰۳:قابل تقسیم نبودن ارتفاق
۱۰۴:ارتفاق تبعی
۱۰۵:مخارج تمتع از حق ارتفاق
۱۰۶:منع مالک از تضییع یا تعطیل حق
۱۰۷:حدودتصرف صاحب حق
۱۰۸:رجوع از اذن در ارتفاق
۱۰۹:اشتراک دیواربین دومالک
۱۱۰:قرائن اختصاص دیوار
۱۱۱:اشتراک وتعارض قرائن
١١٢:اختصاص قرائن
١١٣:مخارج ديوار مشترك
١١٤:الزام بر بنا یاتعمیردیوارمشترک
۱۱۵:خرابی دیوارمشترک
۱۱۶:بنای دیواربرمبنای مشترک
۱۱۷:تجدید بنا بوسیله اتلاف کننده
۱۱۸:تصرف در دیوارمشترک
۱۱۹:تعمیرمحل سرتیر
۱۲۰:رجوع از اذن نهادن سرتیر
۱۲۱:تجدیدتصرف مبتنی بر اذن
۱۲۲:اجبارمالک به خراب کردن دیواردرحال فروریختن
۱۲۳: اجباربه ساختن دیوارمشترک
۱۲۴:تصرف حق ارتفاق
۱۲۵:تصرف در سقف ملک مشترک
۱۲۶:مالک سقف وکف دیوارها
۱۲۷:مالکیت پله ها
۱۲۸:اجباربه تعمیردیوارهاوسقف اشتراکی
۱۲۹:بناوتعمیرسقف وکف
۱۳۰:خروجی به فضای همسایه
۱۳۱:ورودشاخه وریشه درخت به فضای همسایه
۱۳۲:منع سوء استفاده ازمالکیت وحدودعرفی آن
۱۳۳:بازکردن در و روزنه وشبکه در دیوارفاصل دو ملک
۱۳۴:معبرومجرای مشترک
۱۳۵:درخت وحفیره فاصل املاک
۱۳۶:تعریف حریم
۱۳۷:حریم چاه
۱۳۸:حریم چشمه وقنات
۱۳۹:منع از تصرف وتملک مضر
۱۴۰:اسباب تملک
۱۴۱:تعریف احیاء
۱۴۲:تحجیر
۱۴۳:تملک اراضی موات ومباحه
۱۴۴:احیاء اطراف زمین
۱۴۵:لزوم رعایت قوانین
۱۴۶:تعریف حیازت
۱۴۷:تملک مال مباح
۱۴۸:تملک نهردرزمین مباح
۱۴۹:حیازت اب مباح
۱۵۰:شرکت درحیازت اب
۱۵۱:تصرف در نهرمشترک
۱۵۲:تملک سهم از اب مشترک
۱۵۳:اصل تساوی سهام
۱۵۴:بردن اب از ملک غیر
۱۵۵:استفاده از نهر مباح
۱۵۶:حق تقدم درحیازت
۱۵۷:قاعده قرعه
۱۵۸:حق تقدم برپایه احیای مقدم
۱۵۹:شرب زمین مؤخردراحیاء
۱۶۰:حیازت وتحجیر اب
۱۶۱:معادن
۱۶۲:تملک مال پیدا شده
۱۶۳:تعریف مال پیدا شده
۱۶۴:مفهوم تعریف
۱۶۵:لقطه در بیابان وخرابه
۱۶۶:لقطه درملک غیریاخریداری شده
۱۶۷:لقطه فاسدشدنی
۱۶۸:تلف مال در زمان تعریف
۱۶۹:منافع مال پیدا شده
۱۷۰:تعریف حیوان ضاله
۱۷۱:تکلیف رد حیوان ضاله
۱۷۲:مخارج نگهداری حیوان
۱۷۳:تعریف دفینه
۱۷۴:تملک دفینه
۱۷۵:دفینه در ملک غیر
۱۷۶:دفینه در اراضی مباح
۱۷۷:جواهر استخراج شده از دریا
۱۷۸:اعراض از مال غرق شده
۱۷۹:تملک شکار
۱۸۰:شکارمملوک
۱۸۱:تملک زنبورعسل
۱۸۲:مقررات شکار

۱۸۳:تعریف عقد
۱۸۴:اقسام عقد
١٨۵:عقدلازم
۱۸۶:عقدجایز
۱۸۷:عقد دو وجهی
۱۸۸:عقدخیاری
۱۸۹:عقدمنجزوعقدمعلق