.

.

عناوین قانون آیین دادرسی کیفری :
۱:تعریف ایین دادرسی کیفری
۲:شرایط ایین دادرسی کیفری
۳:وظایف مرجع قضایی
۴:اصل برائت
۵:حقوق متهم
۶:سایر افرادذی ربط
۷:رعایت حقوق شهروندی
۸:انواع حیثیت
۹:انواع دعوی
١٠:بزه دیده
۱۱:اصل الزامی بودن تعقیب(قانونی بودن تعقیب)
۱۲:تعقیب در جرایم قابل گذشت
۱۳:موارد موقوفی تعقیب یا اجرا
۱۴:انواع ضرروزیان
۱۵:مهلت مطالبه ضرروزیان
۱۶:دادگاه حقوقی وکیفری
۱۷:رأی کیفری+رأی ضرروزیان
۱۸:تاثیررأی کیفری در رسیدگی حقوقی
۱۹:ردعین,مثل یاقیمت
۲۰:اثر سقوط دعوای عمومی برسقوط دعوای خصوصی
۲۱:قراراناطه
۲۲:وظایف دادسرا
۲۳:نیروی انسانی دردادسرا
۲۴:وظایف دادسرا دربخش
۲۵:دادسرای تخصصی
۲۶:دادسرای درمعیت دادگاه صالح ودادسرای محل وقوع جرم
۲۷:وظایف دادستان شهرستان مرکز استان
۲۸:وظایف ضابطان
۲۹:انواع ضابط
۳۰:احراز عنوان ضابط
۳۱:پلیس ویژه اطفال ونوجوانان
۳۲:ریاست ونظارت دادستان برضابطان
۳۳:بازرسی دو ماهه دادستان
۳۴:شرایط دستورقضایی
۳۵:انجام وظیفه ضابط در اسرع وقت
۳۶:شرایط اعتبارگزارش ضابطان
۳۷:قبول شکایت ودادن رسیدوارسال فوری به دادستان
۳۸:اگاه سازی شاکی
۳۹:ذکرضرروزیان شاکی در گزارش
۴۰:ممنوعیت افشای اطلاعات
۴۱:عدم اخذ تامین توسط ضابط
۴۲:ضابط زن
۴۳:تردید وعدم وثوق منابع اطلاعاتی
۴۴:برخورد با جرایم مشهودوغیرمشهود
۴۵:جرایم مشهود
۴۶:مطلع کردن دادستان از نتیجه اقدامات
۴۷:تحت نظر خارج از وقت اداری
۴۸:تقاضای حضور وکیل
۴۹:اعلام مشخصات متهم
۵۰:تلفن زدن متهم به خانواده واشنایان
۵۱:درخواست معاینه متهم
۵۲:تفهیم حقوق متهم
۵۳:نحوه تنظیم صورت مجلس
۵۴:وظیفه ضابطان پس از حضورمقامات قضایی
۵۵:نیاز به دستورموردی در جرایم غیر مشهود
۵۶:خودداری ازاقدامات غیرمرتبط
۵۷:برخوردبا جرم دیگر
۵۸:اقدامات لازم برای ورود به منزل
۵۹:شماره گذاری اوراق
۶۰ممنوعیت بازجویی جهت دار
۶۱:رعایت ترتیبات وقواعد
۶۲:ممنوعیت تحمیل هزینه بر بزه دیده
۶۳:تخلفات ضابطان
۶۴:جهات قانونی شروع به تعقیب
۶۵:اعلام وقوع جرم توسط ناظروغیر ناظر
۶۶:اعلام توسط سازمان های مردم نهاد
۶۷:گزارشات ونامه های بدون هویت نویسنده
۶۸:شکوائیه
۶۹:وظایف بیست وچهارساعته