نکات حقوقی و فقهی بخش دوم

✅ حقوق مدنی نکته 201

در صورت تعدد دیون مدیون به داین ، تشخیص اینکه این تأدیه بابت کدام دین است با مدیون می باشد البته در صورتی که اولا دیون مختلف از یک جنس ( مثلاً پول ) بوده باشد . ثانیاً اجل هر دو نیز با یکی بوده یا اجل با مدیون بوده باشد و ثالثاً اینکه اگر مقدار دیون مختلف باشد و پرداخت به میزان دین کمتر باشد ، مدیون نمی تواند آن را قسمتی از دین بیشتر به حساب آورد .

✅ حقوق مدنی نکته 202

برای تعیین محل انجام تعهد ، ابتدا به تراضی طرفین توجه می نماییم . اگر طرفین سکوت کرده بودند به عرف و با فقدان عرف ، محل انعقاد عقد را محل انجام تعهد می دانیم .

✅ آیین داد رسی کیفری نکته 201

تحقیقات  مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 202

کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .

✅ حقوق جزا نکته 201

شروع به جرایم مطلق هر چند دور از ذهن اما ممکن است ، پس شروع به جرمی مثل جرم جعل نیز جرم است .

✅ حقوق جزا نکته 202

شروع به جرایم موجب مجازات حبس تعزیری درجه 6 تا 8 ، جرایم موجب مجازات جزای نقدی و شلاق تعزیری به هر درجه و جرایم موجب مجازات مصادره اموال یا انفصال دایم جرم نیست.

✅اصول فقه نکته177

گاهی چند جمله با هم بیان می شوند و در آخر مخصصی می آید، در اینجا سوال پیش می آید که آیا مخصص فقط به جمله اخیر وارد شده یا به همه آنها؟ در پاسخ به سوال اصلی فوق الذکر بین آخرین عام و عام های ماقبل آخر باید تفکیک می شویم:

1- در مورد آخرین عام: رجوع استثناء و مخصِّص به آخرین عام، قطعی است. به تعبیر دیگر، تخصیص خوردن آخرین عام قطعی است.

2- در مورد عام های ماقبل آخر:

الف) در حالت وجود ظهور عرفی کلام و وجود قرینه: مهم ترین راه برای پی بردن به مراد و مقصود گوینده، ظهور عرفی کلام اوست و در این زمینه همه قرائن لفظی و غیرلفظی و شواهد و اوضاع و احوال موجود را باید در نظر گرفت. لازم به ذکر است که حدود 90% موارد حقوقی با کمک عقل و قرائن

ب) در فرض عدم وجود قرینه: در مورد آخرین جمله ای که قبل از مخصص آمده، مشکلی وجود ندارد زیرا این جمله یقیناً بوسیله مخصصی که بلافاصله پس از آن آمده، تخصیص می خورد؛ اما در مورد جملات ماقبل آخر، اجمال و ابهام وجود دارد و این اجمال، مانع از استناد به این جملات است و ناچار باید برای رفع تحیر و تعیین تکلیف به اصول عملیه مراجعه کرد. البته باید توجه داشت که ابهام و اجمال جملات ماقبل آخر، تنها در مورد مستثنا(موارد استثناء) است اما در مورد سایر افراد، ظهور این جملات به قوت خود باقی است(اصول فقه کاربردی، ج1، ص234، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 201

چنانچه خسارت راجع به معیوب یا ناقص شدن محموله باشد مبدأ مرور زمانِ یک سال، تاریخ تسلیم محموله است یعنی تاریخی که کالا در آن تاریخ به مرسل الیه یا ارسال کننده تسلیم شده است.

✅ حقوق تجارت نکته 202

مدت مرور زمان در خصوص خسارات بحری، یک سال از روز تسلیم مال به مرسل الیه است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 201

اهلیت قانونی شرط دیگری از شرایط اقامه ی دعواست و از آنجا که اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، پس شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 202

دعاوی

-عینی

-شخصی

-مختلط

✅ حقوق مدنی نکته 203

اقاله ، تفاسخ یا تقایل ، عبارتست از تراضی برای انحلال یک قرارداد و ماهیت حقوقی آن عقد است .

✅ حقوق مدنی نکته 204

اقاله ی عقدی که در آن حقی برای ثالث وجود دارد امکانپذیر می باشد اما اقاله ی آن خللی به حق ثالث وارد نمی آورد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 203

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 204

در غیر جرایم موضوع ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی  است که برای بازپرس تعیین شده است . در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت  متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند .

✅ حقوق جزا نکته 203

با خاتمه مسیر مجرمانه و گذر از مرحله شروع به جرم ، 3 حالت متصور است یا جرم تمام و کمال انجام شده و مرتکب به قصد خود می رسد و یا اینکه جرم محال یا جرم عقیم واقع می شود .

✅ حقوق جزا نکته 204

جرم عقیم جرمی است که تمام مسیر مجرمانه تا انتها رفته شده است و عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما به جهت عدم مهارت مرتکب یا وقوع عامل اتفاقی و غیر قابل پیش بینی جرم به مقصود نهایی مرتکب نرسیده است . مثلا مرتکب به جهت عدم مهارت در تیراندازی نتوانسته هدف خود را به قتل برساند .

✅ اصول فقه نکته 178

آیا عبارت عام به وسیله مفهوم تخصیص می یابد؟ اکثر اصولیین معتقدند که هریک از انواع مفهوم که حجت شناخته شده باشند، می تواند مخصِّص عام واقع شوند و به تعبیر دیگر، هر عبارتی که مفهوم داشته باشد (یعنی وفق قواعد بتوان از آن مفهوم موافق یا مخالف استنباط کرد) می تواند عام را تخصیص دهد. لذا فقط مفهوم موافق (اولویت) و مفاهیم مخالف شرط (در مواردی که حجت است)، حصر و غایت حجت هستند و مخصِّص عام می باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 203

 در صورتی که متصدی حمل و نقل پس از انعقاد قرارداد حمل کالا را به شخص دیگری واگذار نماید و در زمان حمل به محموله خسارت وارد شود ⇜ زیان دیده براساس قرارداد، حق رجوع به متصدی حول و نقل را دارد و نمی تواند خسارت را طبق قرارداد حمل و نقل از شخصی که مأمور به حمل است مطالبه کند. همچنین متصدی حمل و نقل پس از جبران زیان می تواند به عامل زیان (شخص مأمور به حمل کالا) جهت مطالبه و وصول آن چه به زیان¬دیده پرداخته رجوع کند.

✅ حقوق تجارت نکته 204

اگر مرسل الیه کالایی که توسط متصدی حمل و نقل حمل شده را قبول نکند و کالا نزد وی تلف شود در قبال صاحب کالا مسئول نیست در صورتی که ثابت کند مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانده در این صورت هر نقص و عیبی بر عهده ارسال کننده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 203

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 204

دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعيان اموال ایجاد می شود؛ که شامل حق مالکیت (اعم از عین و منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.

✅ حقوق مدنی نکته 205

اقاله ی نکاح و وقف باطل است و قابل اقاله نیستند و اقاله ی ضمان نقل ذمه به ذمه غیر نافذ می باشد .

✅ حقوق مدنی نکته 206

تلف یکی از عوضین یا هر دوی آنها مانع اقاله نمی باشد و اگر مثلی باشند باید مثل آن را و اگر قیمی باشند ، باید قیمت روز اقاله را پرداخت نمود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 205

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا ، در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 206

بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نکند .

✅ حقوق جزا نکته 205

جرم محال جرمی است که عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما در نهایت مرتکب به قصد خود نرسیده است اما این بار به جهت محال بودن امکان وقوع جرم ، یا به خاطر فقدان موضوع ( مثل سقط جنین زنی که حامله نیست ) و یا نقصان در وسیله ( شلیک کردن با تفنگی که در آن فشنگ نیست .

✅ حقوق جزا نکته 206

جرم عقیم ممکن الحصول و جرم محال جرمی ممتنع الحصول می باشد .

✅ اصول فقه نکته 179

در تعارض عام منطوقی با خاص مفهومی از نوع مفهوم مخالف، برخی علماء معتقدند که تخصیص عام منطوقی با خاص مفهومی امکان پذیر نیست زیرا دلالت منطوق از دلالت مفهوم قوی تر است و در تعارض دلیل منطوق با دلیل مفهوم، دلیل منطوق، قوی تر بوده و مقدم است. اما در مقابل، نظر گروهی دیگر از اصولیّون آن است که از نظر عرف، دلیل خاص بر دلیل عام مقدم بوده و عام را تخصیص می دهد هر چند خاص، مفهوم و عام، منطوق باشد. چرا که در تعارض خاص (قرینه و بیان و اظهر) با عام (ذوالقرینه و ذوالبیان و ظاهر)، اولی مقدم است. در واقع به جنبه خاص بودن مفهوم و عام بودن منطوق باید توجه کرد نه به جنبه مفهوم و منطوق بوده آنها.

✅ حقوق تجارت  نکته 205

زمانی که کالا به مقصد رسید متصدی حمل باید طی اطلاعیه ای، وصول کالا را به گیرنده اعلام دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 206

1- ارسال‌كننده مي‌تواند 2- مادام كه مال‌التجاره در يد متصدي حمل و نقل است 3- آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده 4- و‌ همچنین خسارات او پس بگيرد 5- نیازی به قبول متصدی حمل نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 205

 دعاوی خلع ید، تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و دعاوی راجع به حق عبور، حق مجرا، دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و دعوای افراز از جمله دعاوی عینی هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 206

 دعوا در صورتی شخصی محسوب می شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا، شخصی و به عبارت دیگر عهدی است مانند دعوای مطالبه دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل که این حق معمولاً براساس قراردادد و بعضاً قانون برعهده خوانده مستقر شده است.

✅ حقوق مدنی نکته 207

اقاله قابل اقاله نمی باشد و همچنین در ایقاعات راه ندارد .

✅ حقوق مدنی نکته 208

ابراء صرف نظر کردن داین از حق خود می باشد . لذا ابراء عبارتست از اسقاط یک حق دینی و چون فقط با اراده ی طلبکار محقق می شود و حتماً به تبع یک دین است می گوییم ابراء ، یک ایقاع تبعی می باشد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 207

تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 208

بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم ، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند .

✅ حقوق جزا نکته 207

در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن صراحتا جرم محال موضوعی را قابل مجازات و آن را در حکم شروع به جرم دانسته است . به موجب تبصره ماده  122 : هر گاه رفتار ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لاکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است .

✅ حقوق جزا نکته 208

قواعد عام شروع به جرم و مجازات شروع به جرم در کتاب تعزیرات ق.م.ا پیش بینی نشده است و به نظر می رسد احکام خاصی که درخصوص مجازات شروع به جرم در کتاب تعزیرات ق.م.ا و یا قوانین خاص پیش بینی شده به موجب این ماده نسخ شده باشند .

✅ اصول فقه نکته 180

اقسام نسخ به شرح زیر است:

**صریح:وقتی است که مقنن با وضع قانون جدید، منسوخ بودن قانون قدیم را صریحاً اعلام می کند.

**ضمنی: در حالت تعارض دو قانون بوجود می آید بگونه ای که قوانین متعارض با یکدیگر قابل جمع نباشد

-کلی:حالتی که قانون جدید،قانون قدیم را کلاً لغو نماید یا مبحثی از قانون قدیم(مانند مرور زمان را کلاً لغو نماید.

-جزیی:حالتی که قانون جدید،بخشی از قانون قدیم یا بخشی از یک مبحث آن(مانند بخشی از مبحث مرور زمان)را کلاً لغو نماید.

*شخصی:قانونگذار با بیان مصادیقی از قوانین،دست به نسخ می زند.

*نوعی: حالتی که قانونگذار با بیان یک قاعده کلی،دست به نسخ می زند.مانند این عبارت کلی«کلیه قوانینی که مغایر این قانون می باشند ملغی میگردد»

✅ حقوق تجارت نکته 207

اگر کالا به طرز نامناسبی عدل بندی شده باشد⇦ خسارت ناشی از عیوب عدل بندی غیر ظاهر به عهده ارسال کننده خواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته 208

اگر عدل بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 207

 مهم ترین فایده تقکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان مطرح و اجرا کرد اما دعوای شخصی تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حق اصلی مورد ادعا علیه اوست قابل طرح و اجراست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 208

 از دیگر فواید تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی را راحت تر می توان تشخیص داد چرا که دعاوی شخصی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و صلاحیت رسیدگی به دعاوی عینی راجع به اموال غير منقول در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

✅ حقوق مدنی نکته 209

چون هدف از ابراء ارفاق و احسان می باشد ، علم اجمالی نسبت به آن کفایت می نماید .

✅ حقوق مدنی نکته 210

هم ابراء از دین بالفعل صحیح می باشد و هم ابراء دین بالقوه ، یعنی دینی که موعد آن نرسیده است ولی سبب آن ایجاد شده است مثل نفقه ی آینده زوجه .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 209

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 210

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است .

✅ حقوق جزا نکته 209

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه  رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

✅ حقوق جزا نکته 210

برای شرکت در جرم مداخله شرکا در عملیات اجرایی جرم و عنصر مادی آن ملاک است .

✅ نکته اصول فقه181

نسخ قانون مانند فسخ قرارداد است و هردو از زمان اعلام، تاثیر دارند و نسبت به گذشته بی اثرند.

✅ حقوق تجارت نکته 209

به خسارات وارده به کالا در دریا خسارات بحری یا آواری (  AVARIE) گفته می¬شود.

✅ حقوق تجارت نکته 210

قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت ایران تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثنا شده است و در حقوق مدنی تابع عقد اجاره است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 209

دعوای مختلط به دعوایی گفته می شود که دارنده ی آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و شخصی به طور همزمان است و ذینفع با اجرای هریک می تواند به حق خود برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی  نکته 210

دعاوی

*دعاوی راجع به اموال منقول

*دعاوی راجع به اموال غيرمنقول

       – دعوای مالکیت

       – دعوای تصرف

              ✔️ تصرف عدوانی

             ✔️مزاحمت

             ✔️ممانعت از حق

✅ حقوق مدنی نکته 211

چون ابراء ایقاع می باشد ، فقط داین نیازمند داشتن اهلیت است و مدیون می تواند محجور و یا حتی میت باشد .

✅ حقوق مدنی نکته 212

ابراء ذمه ی میت به معنی ابراء شخصیت حقوقی ترکه می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 211

در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است :

الف – متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند های (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست یابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود .

ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 212

بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد . ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند .

✅ حقوق جزا نکته 211

برای تحقق شرکت در جرم وقوع جرم تام ضرورت ندارد بلکه اگر عمل شرکا در حد شروع به جرم متوقف شود جملگی به عنوان شریک در شروع به جرم مسئول شناخته می شوند.

✅ حقوق جزا نکته 212

در مورد جرائم غیرعمدی چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

✅ اصول فقه نکته 182

مقایسه نسخ و تخصیص:

دو تفاوت اول از مرحوم دکتر ابوالحسن محمدی(مبانی استنباط حقوق اسلامی) و تفاوتهای بعدی از استادان قافی و شریعتی(اصول فقه کاربردی، ج1) بیان می گردد:

1.نسخ، جلوگیری از امتداد زمانی قانون است در حالی که تخصیص، محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد عام است. با این همه نسخ جزئی قانون، شبیه است به تخصیص.

2.تخصیص باید همزمان یا پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد ولی نسخ باید پس از فرارسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

3.در تخصیص، خاص، مبیِّن عام و بیان کننده مراد واقعی گوینده از لفظ عام است و نشان می دهد که حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده است؛ اما در نسخ، دلیل ناسخ، حکم ثابتی را که قبلاً بیان شده، لغو و حکم جدیدی را جایگزین آن می کند.

4.خاص چون مبیّن عام تلقی می شود علی القاعده اثر آن به گذشته سرایت می کند؛ اما اثر نسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمی کند، یعنی حکم قبلی تا زمان نسخ دارای اعتبار است و از آن زمان به بعد اعتبار خود را از دست می دهد.

5.مخصص ممکن است مقدم بر عام یا همزمان یا مؤخر از آن باشد ولی دلیل ناسخ همیشه از جهت زمان صدور، مؤخر از منسوخ است.

6.تخصیص با دلیل عقلی یا ادله دیگر نیز ممکن است صورت پذیرد ولی نسخ احکام شرعی از سوی شارع و نسخ قانون توسط قانونگذار و با تصویب قانون جدید امکان پذیر است.

✅ حقوق تجارت نکته 211

نکات مسئولیت متصدی حمل و نقل⇩

💡 مسئولیت متصدی حمل ونقل⇦ مسئولیت قراردادی و تعهد وی⇦ تعهد به نتیجه.

💡 متصدی حمل و نقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل و نقل کالا است مگر این¬که:

1-خسارت ناشی از جنس کالا باشد.

2-خسارت ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه باشد.

3-خسارت ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه باشد.

4-خسارت ناشی از حوادثی باشد که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند.

✅ حقوق تجارت نکته 212

ارسال کننده در خصوص عدم تعیین نکاتی که باید به اطلاع متصدی برساند⇦ مسئول است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 211

 تقسیم بندی دعاوی به منقول و غیر منقول ناشی از موضوع حق مورد اجراست. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 212

 دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد. ملاک تشخیص موضوع حق اصلی، از جهت منقول یا غیرمنقول بودن آن مواد 12 تا 22 قانون مدنی می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 213

تبدیل تعهد عبارتست از تراضی طرفین برای از بین بردن تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید .

✅ حقوق مدنی نکته 214

ماهیت حقوقی تبدیل تعهد ، عقد است و باید بدانیم در تبدیل تعهد ، تضمینات دین سابق به دین لاحق تعلق نمی گیرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 213

بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بند های (الف)،(ب)،(پ)و(ت) ماده (302) ق.آ.د.ک ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 214

هر گاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

✅ حقوق جزا نکته 213

مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم یکی از جهات مخففه قضایی محسوب می شود که به قاضی این اجازه را می دهد که مجازات شریک را تخفیف دهد .

✅ حقوق جزا نکته 214

در نظام حقوقی ایران برای معاونت در جرم از نظام مجرمیت استعاره ای استفاده شده است به این ترتیب که معاون مجرمیت خود را از مباشر به عاریه میگیرد.

✅ اصول فقه نکته 183

در صورت احتمال نسخ و یا تخصیص(دوران امر بین تخصیص یا نسخ)، دومی (تخصیص) برتر است زیرا:

1.اگر معتقد به تخصیص شویم، هر دو قانون عام و خاص را اعمال کرده ایم ولی اگر قائل به نسخ شویم یکی را؛ و می دانیم تا آنجا که می شود باید تمام ادله را به کار گرفت و جمع کرد( قاعده جمع عرفی: الجمع مهما امکن اولی من الطرح).

2.به علت اینکه تخصیص فراوان تر از نسخ است بطوری که گفته شده «ما من عامٍ الّا و قد خُصَّ » یعنی هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص یافته است. و به موجب قاعده غلبه( الظن یلحق الشیئی بالأعم الاغلب)، باید تخصیص را مقدم داشت.

✅ حقوق تجارت نکته 213

اگر مال¬التجاره توسط مقامات کشور ثالثی توقیف گردد متصدی حمل ونقل مسئول است مگر آن¬که عدم انتساب و خارجی بودن علت را ثابت کند.

✅ حقوق تجارت نکته 214

در صورتی که محموله تلف شود قرارداد حمل و نقل خود به خود منفسخ می شود⇦ چون اجرای قرارداد غیرممکن شده است. در این باره فرقی نمی کند متصدی قانوناً مسئول جبران خسارت باشد و یا مسئولیت این امر بر عهده¬ی وی نباشد، اثر انفساخ عقد بری شدن طرفین قرارداد از تعهدات قراردادی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 213

 دعوا در صورتی غیر منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول و یا حقوق راجع به آن باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 214

دعاوی

-مالی

-غیرمالی

    *ذاتی

    *اعتباری

✅ حقوق مدنی نکته 215

تبدیل تعهد مستنبط از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می شود :

الف –تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع دین باشد .

ب- تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد ( دکتر کاتوزیان این نوع تبدیل تعهد  را همان عقد  ضمان می دانند .)

ج- تبدیل تعهد از طریق تبدیل مسبب یا منشاء دین

د- تبدیل تعهد از طریق تبدیل داین یا متعهد له ( دکتر کاتوزیان این نوع تبدیل تعهد را همان عقد حواله می دانند . )

✅ حقوق مدنی نکته 216

تغییر وسیله ی پرداخت مثلاً چک به جای پول ، تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع نمی باشد ولی تغییر واحد پولی ، مثلاً دلار به جای ریال تبدیل تعهد می باشد چون نوع دین تغییر کرده است .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 215

چنانچه جرم کشف شده در نکته قبل از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 216

شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد .

✅ حقوق جزا نکته 215

با توجه به نظام مجرمیت استعاره ای معاونت ، رفتار مباشر باید جرم باشد تا معاونت در آن نیز جرم محسوب شود .

✅ حقوق جزا نکته 216

با توجه به نظام مجرمیت استعاره ای معاونت ، رفتار معاون در وقوع و ارتکاب جرم توسط مباشر باید تأثیر بگذارد پس اگر معاون به طور کامل انجام شود اما هیچ اقدامی از سوی مباشر صورت نگیرد عمل معاون هم جرم محسوب نمی شود .

✅ اصول فقه نکته 184

از شرایط امکان تخصیص این است که مخصص، همزمان یا پیشتر از زمان عمل به عام رسیده باشد. زیرا تخصیص بیان عام است و تاخیر بیان از زمان عمل، از نظر عقلی، قبیح و ناپسند است. برعکس شرط امکان نسخ این است که ناسخ، بعد از زمان عمل به منسوخ رسیده باشد. پس هرگونه بیانی بعد از زمان عمل برسد، نسخ خواهد بود نه تخصیص.

✅ حقوق تجارت نکته 215

متصدی حمل و نقل مانند حق العمل کار می تواند در صورتی که مخارجی را به نفع ارسال¬کننده در طول حمل یا پس از رسیدن محموله به مقصد متحمل شده است از ارسال کننده یا مرسل الیه مطالبه کند.

✅ حقوق تجارت نکته 216

اگر مرسل الیه مخارج و سایر وجوهی که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می¬نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این¬که ⤺ مبلغ متنازع¬فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 215

در هر دعوای مدنی خواهان حقی را از خوانده مطالبه می کند که اگر این حق دارای ارزش مالی بوده و قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می شود در واقع اجرای حکم، منفعت مستقیم مالی برای خواهان به دنبال دارد، اما اگر حق مورد ادعایی خواهان جنبه ی مالی نداشته باشد و قابل تقویم به پول نباشد در این صورت دعوا غیر مالی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 216

اگر حق مورد ادعایی خواهان به هیچ وجه قابل تقویم به پول نباشد، ذات حق مورد ادعایی خواهان غیر مالی است که به این دعاوی غیر مالی ذاتی می گوییم.

✅ حقوق مدنی نکته 217

تهاتر ، عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم از هم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.

✅ حقوق مدنی نکته 218

تهاتر ، مطلقا قهری است و ماهیت آن واقعه ی حقوقی قهری می باشد و اراده ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است . پس چه در تهاتر قضایی و چه در تهاتر قراردادی و ایقاعی ، تهاتر مطلقاً قهری می باشد و فقط طرفین به وسیله ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه ، شرایط وقوع آن را فراهم می آورند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 217

درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 218

قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل ، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است ، دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم دادگاه قطعی است.

✅ حقوق جزا نکته 217

شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم ، جرم است .

✅ حقوق جزا نکته 218

معاونت در معاونت در حقوق ایران جرم است .

✅ اصول فقه نکته 185

منظور از همزمان بودن عام و خاص، این است که تاریخ صدور هر دو متحد باشد، هرچند از نظر ترتیب بیان یکی بعد از دیگری آمده باشد. لذا اگر حکم عام و حکم خاصی در مواد مختلف یک قانون که با هم تصویب شده وجود داشته باشد، آن دو همزمان فرض می شوند هرچند شماره ماده آن دو با هم خیلی فاصله داشته باشد. معمولاً مواد قانونی عام و خاصی که در یک مجموعه قانونی وجود دارد تصویبشان همزمان است اما گاهی ممکن است برخی مواد قانونی در یک مجموعه، در یک زمان تصویب نشده باشند. مانند برخی مواد قانون مدنی که زمان تصویبشان یکی نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 217

وفق قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 متصدی شرکت ها، بنگاه¬های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا هستند چنان چه عمداً کالا را به مقصد نرسانند به حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

✅ حقوق تجارت نکته 218

زمان پرداخت اجرت متصدی حمل و نقل در وهله اول تابع قرارداد طرفین است یعنی ارسال¬کننده و متصدی حمل و نقل.

چنانچه قرارداد ساکت باشد در این خصوص، متصدی پس از رسیدن کالا به مقصد، مستحق اجرت می¬شود مگر این¬که ⇦ ارسال کننده قبل از رسیدن محموله به مقصد آن را تقاضا کند یعنی آن را استرداد نماید که در این صورت استرداد کالا منوط است به پرداخت اجرت متصدی حمل و نقل.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 217

 دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که ذاتا جنبه ی مالی دارند و ماهیتا قابل تقویم به پول هستند اما قانونگذار آنها را در حکم دعاوی غیرمالی قرار داده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 218

 مصادیق دعاوی غیر مالی اعتباری که قانونگذار آنها را احصا نموده است، استثنا محسوب می شوند وحصری هستند. این دعاوی عبارتند از:

1.دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

2.دعاوی افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

3.دعاوی تصرف مشتمل بر تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در اعیان غیر منقول.

4.دعاوی بین موجر و مستاجر به استثنای دعوای مطالبه اجور.

5.دعوای اعسار

✅ حقوق مدنی نکته 219

شرایط تهاتر عبارتست از :

الف . وحدت جنس دینین

ب. وحدت زمان تأدیه دینین

ج. وحدت مکان تأدیه دینین

✅ حقوق مدنی نکته 220

باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأدین  و وحدت  میزان دین به هیچ وجه از شرایط وقوع تهاتر نمی باشد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 219

در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 220

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ حقوق جزا نکته 219

رفتار و مصادیق معاونت جرم به طور حصری در قانون پیش بینی شده است ، به موجب ماده 126 ق.م.ا :اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

الف – هر کس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد .

ب-هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد .

هر کس وقوع جرم را تسهیل کند .

✅ حقوق جزا نکته 220

سکوت یا عدم اعلام جرم  اصولا از مصادیق معاونت نیست .

✅ اصول فقه نکته 185

حالت جهل به تاریخ عام یا خاص یا هر دو، در مورد عبارات عام یا خاص قرآنی و قانونی پیش نمی آید. بلکه در مورد اسناد عادی و نوشته های افراد مانند وصیت نامه، وقف نامه، صلح نامه و قولنامه ممکن است این وضعیت پیش آید. مثلاً هر گاه دو وصیت نامه با تاریخ نامعلوم از شخص به جا مانده که در یکی نوشته است: «همه کتابهای مرا به کتابخانه دانشگاه هدیه کنید» و در دیگری آمده است: «کتابهای اخلاقی مرا به کتابخانه مسجد اهدا کنید». باید این مورد را از موارد تخصیص دانست(اصول فقه کاربردی، ج1، ص245، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 219

ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده می گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 220

انواع ضمان⇩

1-نقل ذمه به ذمه—> پس از انعقاد ضمان ذمه مدیون اصلی یا مضمون عنه بری و ذمه ضامن در مقابل طلبکار یا مضمون له مشغول می شود.

2-ضم ذمه به ذمه—> به دو نوع تضامنی و وثیقه ای تقسیم می شود:

-تضامنی⇦ در این قسم مضمون له اختیار دارد برای وصول تمام یا قسمتی از طلب خود به ضامن یا مضمون¬له مراجعه نماید زیرا در این نوع، تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگرند.

-وثیقه¬ای⇦ در این قسم ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه می باشد؛ به این معنا که طلبکار ابتدائاً باید به مضمون عنه مراجعه نماید در صورت عدم وصول طلب به ضامن رجوع کند.

*به ضمان تضامنی ضمان عرضی و ضمان وثیقه ای ضمان طولی می گویند.

* بر اساس قانون تجارت در صورت توافق طرفین به ضمان از نوع ذمه به ذمه⇩

اصل بر ضمان تضامنی است مگر این که به ضمان وثیقه¬ای تصریح شده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 219

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به دعوای غیرمالی اعتباری محسوب می شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 220

 فایده ی عملی تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیر مالی، تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته 221

وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند . به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی می شود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت می کرده است .

✅ حقوق مدنی نکته 222

ماهیت حقوقی مالکیت فی الذمه مانند تهاتر واقعه ی حقوقی قهری می باشد و به دو سبب به وجود می آید :

1-قراردادی ، که مطابق آن داین طلب خود را به مدیون هبه یا صلح می نماید .

2-قهری ، که ویژه ی جایی است که وارث به مورث مدیون باشد و مورث فوت کند که در این صورت وارث نسبت به سهم الارثش مالک فی الذمه می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 221

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 222

نکته مذکور در فوق ، در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید به تشخیص رییس داداگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود .

✅ حقوق جزا نکته 221

با توجه به مصادیق و رفتار معاونت مشاهده می شود که اغلب مصادیق معاونت در قالب فعل قرار می گیرد اما به نظر می رسد که تسهیل در وقوع جرم به عنوان یکی از مصادیق معاونت در مواردي خاص از طریق ترک فعل نیز محقق می شود .

✅ حقوق جزا نکته 222

برای تحقق معاونت در جرم وجود تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است . لذا هر گونه مساعدت و کمک بعد از وقوع جرم از شمول معاونت خارج است و ممکن است مصداق جرم مستقلی باشد . مانند اخفاء مال مسروقه توسط شخصی غیر از سارق بعد از وقوع سرقت ( ماده 662 کتاب تعزیرات ) یا جرم موضوع ماده 636 کتاب تعزیرات ( اخفای جسد مقتول ) .

✅ نکته187

 در مورد تاریخ عام و خاص، بنا بر نظریه شورای نگهبان: معیار و ملاک، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند(اصول فقه کاربردی، ج1، ص246، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 221

در قانون تجارت نیز همانند قانون مدنی اصل در ضمان نقل ذمه به ذمه است مگر این¬که به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 222

همین که دین حال شد ضامن می¬تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

آیین دادرسی مدنی نکته 221

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی اعم از ذاتی و اعتباری یک مبلغ یکسان و ثابت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 222

کلیه آرای صادره در دعاوی غیرمالی اعم از ذاتی و اعتباری قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

✅ حقوق مدنی نکته 223

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده است ، دریافت کند ملزم است آن را به صاحبش تسلیم کند و ضامن عین و منافع آن مال می باشد اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

✅ حقوق مدنی نکته 224

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است به دیگری بفروشد آن معامله فضولی خواهد بود ، خواه به عدم مالکیت خودآگاه باشد خواه نباشد و باید مال را به صاحبش برگرداند و در صورت جهل به عدم استحقاق خود می تواند مخارج نگهداری را از مالک اصلی مال اخذ نماید .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 223

انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 224

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود .

✅ حقوق جزا نکته 223

به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 هر گاه مالک ظرف 1 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، مالکیت خود را با اظهار نامه به انتقال گیرنده اطلاع ندهد او معاون در رجم انتقال مال غیر محسوب می شود . ( در این فرض هم یک ترک فعل به عنوان مصداقی از معاونت معرفی شده و هم به طور استثنایی عمل پس از وقوع جرم به عنوان معاونت معرفی شده است . )

✅ حقوق جزا نکته 224

برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد میان معاون با مرتکب جرم شرط است . منظور این است که مباشر در راستای توافق به عمل آمده با معاون مرتکب جرم شده باشد .

✅ اصول فقه نکته 188

مطلق به لفظ یا معنایی گفته می شود که بدون وصف، حالت یا قید خاصی در نظر گرفته شود و شامل حالات و کیفیات و اقسامی شود؛ به عبارت دیگر مطلق کلمه ای است که دلالت کند بر معنایی که دارای افرادی باشد مثل کلمات آب، انسان، بیع، جرم، کیفر. ماده 1062 ق.م «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول…».

مقیَّد لفظ یا معنایی است که همراه با وصف، حالت یا قید خاصی در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر هر کلمه مطلق را که با افزوده شدن قیدی بر آن دایره شمولش محدود شود و افراد کمتری را فرا گیرد مقید گویند مثل آب جاری، انسان آزاد، بیع نقدی، جرم جنایی، کیفر اصلی. ماده 1076 ق.م «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود …».

✅ حقوق تجارت نکته 223

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتنامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 224

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه ( اگر دین با وثیقه باشد ) ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت برعکس قانون مدنی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 223

 برخي از دعاوی غیر مالی هم قابل فرجامخواهی هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 224

هزینه دادرسی در دعاوی مالی درصدی از بهای خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته 225

کسی که قصد احسان و یاری ، اموال محجور یا غایب مفقودالاثر و امثال آنها را بدون اجازه اداره می کند ، در صورتی حق رجوع به مالک برای اخذ مخارج را دارد که اولا به قصد تبرع این کار را انجام نداده باشد . ثانیاً در موعد اداره امکان تحصیل اجازه نبوده و یا تأخیر در دخالت موجب ضرر می شده است .

✅ حقوق مدنی نکته 226

در یک نوع تقسیم بندی ، مسؤولیت مدنی به دو دسته ی قراردادی و قانونی تقسیم می شود که ضمان قهری همان مسؤولیت قانونی می باشد و با نقض یک تعهد ، قانون ضمانت آن را تعیین کرده است که به آن الزامات خارج از قرارداد نیز می گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 225

قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 226

در جرایم منافی عفت اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد.در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

✅ حقوق جزا نکته 225

برای وجود وحدت قصد نیازی به تبانی نیست و این وحدت قصد می تواند در یک لحظه و در سر صحنه جرم حاصل شود.

✅ حقوق جزا نکته 226

به جهت ضرورت وجود وحدت قصد چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود

✅ اصول فقه نکته 189

الفاظ مطلق عبارتند از:

1-مهم ترین الفاظ مطلق، «اسم جنس» است. کلماتی از قبیل زمین، دریا، عقد، قانون، مجازات و مانند آن اسم جنس بوده و در مواردی که به صورت مفرد بکار می رود مفید اطلاق است. اما اگر این الفاظ به صورت جمع بکار رود مفید عموم است.

2-اسم جنس مفرد نکره در جمله مثبت: مانند کلمه «زنی» در ماده 1156 ق.م. اگر اسم جنس نکره در کلام منفی واقع شود مفید عموم است نه اطلاق؛ مانند لفظ «کسی» در ماده 154 ق.م «کسی نمی تواند از ملک دیگری آب به ملک خود ببرد …»

3-اسم جنس مفرد معرفه: مانند کلمه «زن» در مواد 1111 و 1113 ق.م. اگر اسم جنس معرفه به صورت جمع استعمال شود، مفید عموم است نه اطلاق. مانند کلمات «اراضی و ابنیه» در ماده 13 ق.م و «قوانین جزائی» در ماده 3 ق.م.ا که بالوضع مفید عموم هستند و به معنای تمامی زمینها و ساختمانها و همه ی قانونهای کیفری می باشد(اصول فقه کاربردی، ج1، ص259، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 225

پیش از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تأدیه نیست مگر این¬که ضمان حال باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 226

اگر حق مطالبه دین اصلی منوط به اخطار قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 225

 دعاوی مالی كه خواسته يا ارزش آن سه ميلیون ریال قطعی و مازاد بر آن قابل تجدیدنظر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 226

دعاوی مالی كه خواسته آن تا سقف بیست ميلیون ریال غير قابل فرجام  و مازاد برآن قابل فرجام خواهی است.

✅ حقوق مدنی نکته 227

از نظر قانون مدنی موجبات ضمان قهری ( مسؤولیت قانونی ) عبارتند از :

1)غصب و آنچه در حکم آن است .

2)اتلاف

3)تسبیب

4)استیفاء

✅ حقوق مدنی نکته 228

غصب ، عبارتست از مستولی شدن و تسلط بر مال غیر به طوری که متضمن تصرف در مال باشد به نحو عدوان .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 227

هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 228

قوای مذکور در نکته  قبل مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند.در صورت عدم اجرای دستور،مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 227

به جهت ضرورت وجود وحدت قصد معاونت در جرایم غیر عمدی غیر ممکن است .

✅ حقوق جزا نکته 228

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی به شرح زیر است :

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

ت – در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

✅ اصول فقه نکته 190

اگر اسم جنس در مورد فرد مشخص و معینی به کار رود اطلاق نخواهد داشت. مثلاً در قرارداد پیمانکاریِ مشخصی که میان دو نفر منعقد شده هر گاه لفظ «پیمانکار» یا «کارفرما» به کار رود هر چند بدون ذکر قید و مشخصات باشد در عین حال اطلاق ندارد و فقط به پیمانکار یا کارفرمای معین اشاره دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 227

قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تأدیه نیست حتی اگر به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.

🔒استثنا⇦ هر گاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه‌ فته ‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.

حقوق تجارت نکته 228

بورس اوراق بهادار↔️  داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 227

منظور از عبارت “دعاویی که در آنها تعیین بهای خواسته لازم نیست” در قانون همین دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 228

 اصل بر مالی بودن دعاوی می باشد. یعنی در صورت شک در ماهیت دعوا باید مبنا را بر مالی بودن دعوا بگذاریم.

✅ حقوق مدنی نکته 229

منظور از عدوان این است که عالم به عدم استحقاق خود بوده و عامداً بر آن مستولی شود.(عالما و عامداً)

✅ حقوق مدنی نکته 230

در حکم غصب،عبارت است از تسلط بر مال غیرولی نه به نحو عدوان(عالماً و عامداً)

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 229

بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست،مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است،تحقیقات خود را متوقف کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 230

عدم رعایت مفاد نکته قبل موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود.

✅ حقوق جزا نکته 229

در جرایم موجب تعزیر مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است .

✅ حقوق جزا نکته 230

به طور استثنایی در مورد جرم موجب مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است .

✅ اصول فقه نکته 191

معرفی اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی:

اطلاق استغراقی:

گاه همه افراد و مصادیق یک مفهوم، در عرض هم و به طور مستقل در نظر گرفته می شود. برای مثال، قانونگذار که در ماده 1135ق.م مقرر می دارد: «طلاق باید منجز باشد» همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است. بنابر این حکم مزبور، در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق، جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق، کفایت از دیگر مصادیق نمی کند.  

اطلاق بدلی

در برخی موارد، افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم، در طول هم و به نحو علی البدل مورد نظر قرار می گیرد به گونه ای که امتثال حکم در قالب یکی از مصادیق و افراد کافی است و نیازی به اجرا و امتثال حکم به تعداد افراد و مصادیق نیست. مثلاً ماده 466ق.م.ا می گوید: « عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است … ». لفظ «دیه» در این ماده، مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف شش گانه دیه می شود اما بدون تردید آنچه بر عهده شخص است تنها پرداخت یک دیه به اولیای دم است. به بیان دیگر با پرداخت یکی از اصناف و مصادیق دیه، تکلیف او ساقط می شود. بنابراین شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علی البدل است.

✅ حقوق تجارت نکته 229

هیئت مدیره بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انتخاب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 230

بالاترین مقام برای نظارت در اداره بورس و اجرای مقررات–>شورای بورس

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 229

خواهان موظف است که در دعاوی مالی بهای خواسته را تعیین کند که شیوه ی تعیین بهای خواسته با توجه به نوع خواسته متفاوت است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 230

 اگر خواسته وجه نقد باشد و پول رایج داخلی باشد اصلا بهای خواسته متصور نیست چرا که مبلغ مورد مطالبه، همان خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته 231

هر کجا که شروع تصرف شخصی با اذن بوده باشد لکن پس از مدتی یا پس از انقضاء مهلت، منکر رابطه ی امانی شود، وی در حکم غاصب بوده و یدش، از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده و در صورت اتلاف یا تسبیب،ضامن خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 232

در صورت وجود مال مغصوبه، غاصب باید عین آن را به مالکش رد نماید و در صورت تلف، اگر مثلی باشد باید مثل آن را و اگر قیمي باشد باید قیمت یوم الا دا (یوم الرد)را بپردازد مگر مال مثلی بوده و از ماليت افتاده باشد که در این صورت باید قیمت آخرین زمان مالیت داشتن را بدهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 231

در جرایم تعزیری درجه چهار،پنج،شش،هفت و هشت،هرگاه با انجام تحقیقات لازم،مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد،با موافقت دادستان،قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد،به شاکی ابلاغ می شود.شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها،به این قرار اعتراض کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 232

در خصوص نکته قبل هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحوه دیگری شناخته شود،به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود.در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاهرأساً، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می کند.

✅ حقوق جزا نکته 231

در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ، مجازات معاوان یک تا دو درجه پایین تر از میزان تعزیر فاعل اصلی جرم می باشد.

✅ حقوق جزا نکته232

هر کس از فرد نابالغ  به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 192

برای تشخیص موارد اطلاق بدلی از اطلاق استغراقی، باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار می رود مفید شمول بدلی است.

✅ حقوق تجارت نکته 231

بورس اوراق بهادار، توسط سازمان کارگزاران بورس اداره می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 232

کارگزار بورس شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 231

اگر خواسته وجه نقد خارجی باشد، خواهان باید پول خارجی را به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 232

اگر چند خواهان هر یک قسمتی از یک کل را مطالبه کنند، حاصل جمع تمام قسمت های مطالبه شده بهای خواسته را تعیین می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 233

اگر مال مغصوبه موجود باشد ولی فعلاً قابل تأدیه به مالکش نباشد غاصب باید تا دسترسی به آن،بدل آن را رد نماید که اصلاحاً به آن “بدل حیلوله” گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 234

ماهیت حقوق بدل حیلوله، مانند هدایای مصرف نشدنی دوران نامزدی، تملیک با شرط فاسخ می باشد یعنی بدل به ملکیت مالک اصلی در می آید با این شرط ضمنی که اگر مال مغصوبه بدست آمده و به وی رد شده،ملکیت وی نسبت به بدل قهراً از بین برود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 233

بازپرس درجریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 234

بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی،عزیمت به مأموریت،انتقال و مانند آن،نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می باشند،اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،مراتب را بطور کتبی به دادستان اعلام کند.

✅ حقوق جزا نکته 233

هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود .

✅ حقوق جزا نکته 234

هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات ، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد .

✅ اصول فقه نکته 193

معرفی اطلاق اَفرادی، احوالی و اَزمانی:

1-اطلاق افرادی

در مواردی است که لفظ مطلق دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد. برای مثال در جمله: «دانش آموز موظف به شرکت در کلاس است» و اصل 167ق.ا: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّنه بیابد و …». الفاظ «دانش آموز» و «قاضی»، عاری از قید و مطلق است. از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارد.

2-اطلاق احوالی

در مواردی است که مفهوم مورد نظر دارای حالات و صفات مختلف است ولی مقید به هیچ یک از آن احوال نشده است و نسبت به همه ی احوال خود فراگیری و شمول دارد. مثلاً هر گاه گفته شود: «با پدرت مهربان باش». در این گزاره، لفظ «پدر» هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد ولی نسبت به حالات و صفات مختلف وی اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون وی مانند پیری و جوانی، بیماری و سلامتی، فقر و غنا و … می شود.

3-اطلاق اَزمانی

در جایی است که لفظ مطلق، مقیَّد به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه ی زمانها را دربرگیرد. مثلاً در ماده 1148ق.م آمده است: «در طلاق بائن برای شوهر، حق رجوع نیست». این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و پس از آن، اطلاق اَزمانی دارد. لذا شوهر در هیچیک از این دو زمان، حق رجوع ندارد. برخلاف طلاق رجعی که حق رجوع شوهر، مقیَّد به مدت عدّه شده است(ماده 1148ق.م).

✅حقوق تجارت نکته 233

الزامات شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند:

1-مدت تشکیل شرکت باید نامحدود باشد.

2-تابعیت باید ایرانی باشد.

3-سهام قابل تقسیم نمی باشد یعنی امکان اشاعه یک سهم بین دو یا چند نفر نمی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 234

بر¬اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن، سرمایه گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی در خواست سرمایه گذاری در ایران را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی 233

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین پرداخت شود، حاصل جمع تمام اقساط و منافع مورد ادعای خواهان همان بهای خواسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی 234

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که محدود به زمان معینی نبوده یا مادام العمر باشد، حاصل جمع اقساط یا منافع ده ساله، همان بهای خواسته است.

✅ حقوق مدنی نکته 235

مسئولیت دیگر غاصب نسبت به مالک مال،رد منافع مال مغصوبه می باشد که در هر حال باید از عهده ی آن برآید چه از آن استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 236

هرگاه کسی در زمین خودش با مصالح متعلق به دیگری چیزی بسازد، صاحب مصالح می تواند قلع یا نزع آن بنا را بخواهد مگر مصالح بکار رفته مانند گچ استفاده شده در حکم تلف باشد که در اینصورت باید به قاعده رجوع کرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 235

عدم رعایت مفاد نکته قبل(بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی،عزیمت به مأموریت،انتقال و مانند آن،نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می باشند،اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،مراتب را بطور کتبی به دادستان اعلام کند)موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 236

شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد.هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد،بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته 235

عوامل موجه جرم، عواملی عینی است و هم در مباشر جرم و هم بر معاون او اثر می گذارد اما عوامل رافع مسؤولیت کیفری، شخصی هستند و تأثیر آن بر مباشر لزوماً باعث تأثیر آن بر معاون جرم نخواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته 236

سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است .

✅ اصول فقه نکته 194

هر یک از انواع یاد شده(اَفرادی، اَحوالی و اَزمانی) با دو نوع دیگر در یک لفظ قابل جمع است؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال، مقیَّد به حالت یا صفت خاصی نیز نشده در نتیجه شامل تمام حالاتِ افرادِ خود باشد(اطلاق احوالی). همچنان که ممکن است مقیَّد به زمان خاصی نشده باشد و از نظر زمان نیز مشمول داشته باشد(اطلاق اَزمانی). مثلاً در اصل 167ق.ا گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ «قاضی» بیان شد اطلاق احوالی و اَزمانی نیز وجود دارد یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.

✅ حقوق تجارت نکته 235

سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 236

تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی بر¬اساس قانون مربوط به نحوه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی، مجاز نمی باشد اما در صورتی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان سرمایه گذاری، مجاز می باشد(ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 235

 در سایر دعاوی مالی غیر از دعاوی مذکور در نکات 233 و 234 آیین دادرسی مدنی، هر مبلغی که خواهان در دادخواست تعیین نموده، بهای خواسته محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 236

همان طور که تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی در اختیار خواهان است، خوانده نیز طبق قانون حق دارد که طبق شرایطی به بهای خواسته اعتراض کند:

1.دعوا باید مالی باشد نه اینکه خواسته وجه نقد باشد.

2.اعتراض به بهای خواسته باید تا اولین جلسه دادرسی یعنی حداکثر در اولین دفاعیات (خواه کتبی یا شفاهی)خوانده باید مطرح شود.

3.اختلاف طرفین باید موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، یعنی در حذف یا ایجاد مراحل دادرسی موثر باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 237

هرگاه در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ی اضافه قیمت را نخواهد داشت مگر اینکه زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید از آنِ غاصب خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 238

اگر غاصب آنچنان تغییری در مال مغصوب بدهد که به چیز دیگری تبدیل شود، آن مال مغصوب در حکم تلف خواهد بود مانند اینکه سنگ را غصب کند و مجسمه بسازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 237

چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته،اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مد نظر قرار دهد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 238

درصورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده،اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

✅ حقوق جزا  237

گروه  مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

✅ حقوق جزا  نکته 238

هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند محکوم می گردند مگر آنکه جرم ارتکابی، موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 195

اطلاق اَفرادی به طور غالب در مورد اسم جنس مطرح می شود اما اطلاق احوالی و اَزمانی در مورد بیشتر اسمها قابل تصور است. بنابراین در اسم جنس، اسم خاص و علم شخصی و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و اَزمانی امکان دارد. مثلاً ماده 5ق.م مقرر می دارد: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود …». با اینکه «کلیه سکنه ایران» عام است در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد یعنی کلیه افراد چه در سن بلوغ، چه پیش از آن، چه محجور و چه غیرمحجور، چه عالم به قانون و چه جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. بدین ترتیب روشن می شود که لفظ عام نیز می تواند در برخی موارد، مطلق احوالی یا اَزمانی باشد چنانکه در مقابل ممکن است مقید به قید شود. مثلاً در ماده 81ق.م: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود». «اوقاف عامه» لفظ عامی است که مقیَّد به قید «که متولی … » شده و لذا از این جهت اطلاق ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 237

سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است و محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 238

یک علامت تجاری پس از طی مراحل در اداره ثبت علائم ثبت شده و تصدیق ثبت صادر گردیده است. شخصی به اداره ثبت علائم مراجعه کرده و به ثبت علامت مذکور اعتراض نموده است ⇜معترض باید مستقیماً در مرجع قضایی صالح در تهران اقامه دعوا کرده و ابطال ثبت را مطالبه نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 237

 در صورتی که خوانده با رعایت شرایط مقرر نسبت به بهای خواسته اعتراض نماید دادگاه نظر کارشناس را در خصوص بهای خواسته جلب می نماید. بهای تعیین شده توسط کارشناس معیار محاسبه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 238

هر دعوایی که خواسته آن مطالبه مبلغی وجه نقد باشد اعم از اینکه منشأ آن نوعی طلب، خسارت، اجرت المثل و… باشد، مبلغ مورد ادعای خواهان، خواسته دعواست و تعیین بهای خواسته درآن متصور نیست. بنابراین اعتراض به بهای خواسته در چنین دعوایی مسموع نیست. و اگرخواهان ادعایی در مورد مبلغ مورد مطالبه مطرح کند، در واقع دفاع ماهوی محسوب می شود که برخلاف اعتراض به بهای خواسته، مقید به مهلت نمی باشد و اگر با دلیل مطرح شود در هر مرحله ای قابل طرح و رسیدگی است.

✅ حقوق مدنی نکته 239

مال مغصوب باید به مالک اصلی رد شود حتی اگر چندین دست منتقل شده باشد و آنها جاهل به غصبی بودن آن باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 240

در صورتی که مال مغصوب چند دست بچرخد،تمامی ایادی حتی در صورت جهل به غصبی بودن مال نسبت به رد عین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند و هر یک از آنها نسبت به منافع زمان تصرف خود و ایادی بعدی مسؤول خواهند بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 239

قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ،اجرا می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 240

در خصوص نکته قبل در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می شود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ می شود.این موارد، فورا به اطلاع دادستان می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 239

در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سر دسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 240

سردستگی و ارتکاب جرم سازمان یافته از جمله جرایمی است که صدور حکم آن غیر قابل تعویق و اجرای مجازات آن غیر قابل تعلیق است.

✅ اصول فقه نکته 196

بسیاری از اصولیان بر آنند که جمله نیز مانند کلمات مفرد می تواند مطلق یا مقید باشد. طبق نظر برخی محققان، نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است. در حالی که اطلاق اصطلاحی که بیشتر در مورد مفرد(کلمه) بیان می شود در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده می شود(اصول فقه کاربردی، ج1، ص265، استادان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی).

✅ حقوق تجارت نکته 239

با وساطت دلال مبایعه نامه ای تنظیم شده و شخصی آپارتمانی را به دیگری فروخته و در مبایعه نامه قید شده که یک ماه بعد جهت ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. ولی پیش از رسیدن زمان حضور در دفترخانه طرفین، معامله را اقاله کرده اند در این صورت دلال مستحق مطالبه حق دلالی است.

✅ حقوق تجارت نکته 240

حق العمل کار به آمر اعلام می کند که کالای مورد نظر وی را به مبلغ هزار ریال خریداری نموده، در حالی که آن را 900 ریال خریده است. در این صورت آمر می تواند کالا را به وی مسترد داشته و هزار ریال را مطالبه می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 239

دادخواست در لغت یعنی دادخواهی کردن و در اصطلاح برگ چاپی مخصوصی است که با تنظیم و ارائه آن دعوای مدنی اقامه می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 240

درخواست به مفهوم اعم تقاضا یا خواهش کردن کتبی و شفاهی است و عکس العمل دادگاه در برابر آن، عمل ساده قضایی یا قرار است.

✅ حقوق مدنی نکته 241

اگر در روند انتقال مال مغصوب به ایادی مختلف،نقص یا زیادتی در آن بوجود بیاید، هر یک از ایادی نسبت به همان مالی که به دستشان می رسد مسؤول می باشد و باید از عهده ی مثل یا قیمت آن به همان شکلی که به دستشان رسیده برآیند.

✅ حقوق مدنی نکته 242

اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبین تلف شود،النهایه وی مسئولیت جبران خسارت می باشد اما مالک حق رجوع به تمامی غاصبین را تضامناً دارد ولی اگر از کسی غیر از آنکه مال در ید او تلف شده بود خسارت را بگیرد،وی حق رجوع به متلف را خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 241

قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 242

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

✅ حقوق جزا نکته 241

سردستگی یک کیفیت مشدده عام و نوعی است.

✅ حقوق جزا نکته 242

تعدد جرم یک کیفیت مشدده عام و نوعی است.

✅ اصول فقه نکته 196

فرق عام و مطلق:

1-ظهور عام در عموم، ناشی از دلالت وضعی است یعنی خود لفظ، گستردگی را می رساند اما دلالت مطلق بر اطلاق، به واسطه مقدمات حکمت است و وضعی نیست.

2-دلالت عام بر عموم ناظر بر افراد است و دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر بر احوال و عوارض و کیفیات می باشد.

3-عام پس از تخصیص از عموم می افتد. اما مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند.

✅ حقوق تجارت نکته 241

آمر مالی را به حق العمل کار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ 50 میلیون ریال بفروشد. لیکن حق¬العمل¬کار مال مزبور را بدون تحصیل اجازه از آمر به مبلغ 45 میلیون ریال به خریدار می فروشد، معامله مذکور صحیح است.

✅ حقوق تجارت نکته 242

آمر در ضمن معامله مالی را در اختیار دلال قرار می دهد و هنگام مطالبه دلال مدعی می شود مال مذکور به دلیلی که مربوط به او نیست، تلف شده است. در دعوای آمر بر دلال دادگاه دلال را در صورتی که نتواند ثابت کند که تلف مستند به وی نیست مسئول می داند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 241

درخواست به مفهوم اخص اقدامی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور رای می کند و دادگاه نهایتاً قرار یا رای صادر می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 242

درخواست در امور حسبی، درخواست کتبی یا شفاهی است که دادگاه در نهایت حکم یا تصمیم یا دستور صادر می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 243

هر یک از غاصبین در مقابل مالک مسؤول جبران منافع زمان تصرف خود ولاحقین خود می باشند چه استفاده کرده باشند چه استفاده نکرده باشند،اما بین خود غاصبین هر یک مسؤول منافع زمان تصرف خود می باشد و باید از عهده ی آن برآید.

✅ حقوق مدنی نکته 244

هر یک از غاصبین که جاهل به غصبی بودن مال می باشند،پس از تأدیه ی مثل یا قیمت به مالک،حق رجوع به فروشنده ی خود نسبت به ثمن و خسارات را خواهند داشت اما اگر عالم بوده باشند،فقط حق رجوع به ثمن آن را از باب استیفای بلاجهت فروشنده خواهند داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 243

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 244

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد،چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی،دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند،به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

✅ حقوق جزا نکته 243

تعدد جرم یعنی شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و در میان آن ها برای هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشود.تعدد جرم به دو نوع است: تعدد مادی یا معنوی.

✅ حقوق جزا نکته 244

تعدد مادی یعنی شخصی در عالم خارج مرتکب حداقل دو رفتار مجرمانه شده است و از بابت هیچ یک محکومیتی قطعی دریافت نکرده است.

✅ اصول فقه نکته 197

علاوه بر 3 تفاوت مذکور در نکته 196 ، تفاوت چهارمی بین عام و مطلق در جمله های مثبت و منفی از حیث بدلی یا استغراقی بودن در زیر بیان می شود:

اول) در جمله های مثبت    

الف) در احکام تکلیفی: شمول مطلق، معمولاً بدلی است (مانند دانشجو را گرامی بدار؛ در این حالت، یک دانشجو را گرامی بدارد کافی است). اما شمول عام، غالباً استغراقی است (مانند تمام دانشجویان را گرامی بدار؛ که شامل تک تک آنها می شود).

ب)در احکام وضعی: شمول مطلق، به صورت استغراقی است. مانند کسی که زمینی را احیاء کند مالک آن خواهد بود).اما شمول عام، غالباً به صورت استغراقی است.

دوم) در جمله های منفی:

 چون نکره در سیاق نفی، مفید عموم است بین عام و مطلق، تفاوتی نیست و هر دو مفید عموم استغراقی هستند. مثلا هیچ دانشجو را گرامی مدار و دانشجو را گرامی مدار؛ که هر دو مفید عموم استغراقی هستند.

✅ حقوق تجارت نکته 243

دفتر تجارتی تاجر الف مثبت ادعای الف و دفتر تجارتی ب نافی ادعای الف است. با فرض قانونی بودن هر دو دفتر، فقدان دلیل و امارات دیگر، دادگاه حکم به رد دعوای الف خواهد داد.

✅ حقوق تجارت نکته 244

حق العمل کار کالایی را که عرفاً باید در سردخانه نگهداری شود، در انبار نگهداری نموده و نهایتاً جهت جلوگیری از ضرر بیشتر ناگزیر به فروش آن به کمتر از قیمت معینه از سوی آمر می گردد. در این صورت زیان وارده بر عهده حق العمل کار است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 243

تقاضا در قانون به جای درخواست به مفهوم اعم یعنی خواهش به کار رفته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 244

 هیچ دادگاهی به دعوای مدنی رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه:

1.درخواست رسیدگی شده باشد.

2.درخواست از جانب شخص ذینفع و ذی سمت مطرح شده باشد.

3.درخواست رسیدگی مطابق قانون به عمل آمده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 245

اینکه مال مغصوب از طریق چه عقدی به ایادی مختلف منتقل می شود تأثیری در احکام باب غصب نخواهد داشت و مانند بیع مال مغصوب خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 246

هرکس مال دیگری اعم از عین یا منفعت را عمداً یا بدون عمد تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر آن را ناقص یا معیوب کند،ضامن نقص قیمت آن مال می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 245

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 246

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و اداله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت،مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان،حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

✅ حقوق جزا نکته 245

تعدد معنوی یعنی شخصی در عالم خارج مرتکب یک رفتار مجرمانه شود اما این رفتار مجرمانه در بردارنده عناوین متعدد مجرمانه باشد.

✅ حقوق جزا نکته 246

در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد،مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.(تعدد معنوی)مثلا استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی است که با یک رفتار دو جرم واقع می شود در این حالت مجازات جرم شدیدتر یعنی مجازات جرم کلاهبرداری بر محکوم اعمال می شود.

✅ اصول فقه نکته 198

تفاوت عملی عام و مطلق در بحث نکاح: اگر موکله به وکیل، وکالت در انتخاب همسر بدهد این سوال مطرح می شود که آیا وکیل می تواند موکله را برای خود تزویج کند؟

در پاسخ گفته می شود: اگر وکالت در انتخاب همسر، با اذن خاص (موکله به وکیل بگوید: مرا به عقد خودت در آور) یا اذن عام (موکله به وکیل بگوید: مرا به عقد هر کسی خواستی در آور) باشد وکیل می تواند چنین کند اما اگر با اذن مطلق (موکله به وکیل بگوید: مرا به عقد مردی در آور) باشد وکیل چنین اختیاری ندارد. البته در حقوق مدنی بیان شده در حالت اذن عام موکله به وکیل در انتخاب همسر، وکیل اختیار تزویج با موکله را ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 245

اگر الف (مرسل الیه) با تنظیم صورت مجلس تخلیه، کالاهای موضوع قرارداد حمل را بدون هیچگونه قیدی تحویل بگیرد، در صورت تدلیس یا تقصیر عمده متصدی حمل، حق دارد علیه وی ادعای مطالبه خسارت نماید، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال از تاریخ تحویل، دعوای خود را مطرح سازد.

✅ حقوق تجارت نکته 246

اگر کسی در یک بنگاه معاملات ملکی آپارتمانی را به موجب مبایعه نامه ای خریداری کند و مبالغی را بپردازد و بعداً معلوم شود فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک معرفی کرده است، واسطه معامله مسئول نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 245

شرایط دادخواست را از منظر ضمانت اجرا می توان به سه دسته تقسیم نمود:

 • شرایطی که در قانون آمده اما برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی نشده
 • شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.
 • شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 246

شرایط دسته اول سه مورد هستند. “دادخواست باید به زبان فارسی باشد” و “روی فرم چاپی مخصوص تنظیم شود” و دارای “امضا یا اثر انگشت خوهان” باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 247

هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب شده باشد،باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید اما حتماً در قاعده ی تسبیب، عمل مسبِب باید همراه با تقصیر باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 248

تفاوت های اتلاف و تسبیب:

1)در اتلاف، تقصیر نقشی ندارد در حالیکه در تسبیب،تقصیر رکن مسؤولیت است.

2)اتلاف، همیشه ناشی از فعل است اما تسبیب، می تواند ناشی از فعل یا ترک فعل باشد.

3)اتلاف، تلف مستقیم مال است اما تسبیب، تلف با واسطه ی مال است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 247

نوشتن بین سطور،قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات،ممنوع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 248

اگر یک یا چند کلمه در اوراق فوق اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از اوبه عمل می آید،آن را امضا کنند.

✅ حقوق جزا نکته 247

رفتار مجرمانه واحد ولی دارای نتایج مجرمانه متعدد،در حکم تعدد مادی است و قواعد حاکم بر تعدد مادی بر آن اجرا می شود.

✅ حقوق جزا نکته 248

در جرائم حد، تعدد جرم چه تعدد مادی چه معنوی، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

✅ اصول فقه نکته 199

ویژگی های اطلاق و تقیید:

 1. نسبی بودن اطلاق و تقیید:

اطلاق و تقیید دو امر نسبی هستند بدین توضیح که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص، مقید شده باشد ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود، مطلق باشد. مثلاً در ماده 1059 ق.م آمده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در این ماده اگرچه لفظ نکاح، مقیَّد به مسلمه شده است لذا شامل نکاح غیر مسلم نمی شود اما در عین حال نسبت به قید دوام و انقطاع مطلق است و شامل هر دو نکاح دائم و موقت می شود.

 1. اطلاق و تقیید، متلازم هستند:

منظور از این عنوان این است که مفهوم تنها نسبت به عوارضی می تواند مطلق باشد که بتواند به آنها مقید شود، و اگر مفهومی نتواند به عرضی مقید شود، نمی توان گفت نسبت به آن مطلق است؛ به عبارتی دیگر هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی را داشته باشد ولی فاقد آن باشد می توان گفت نسبت به آن مطلق است اما اگر نتواند بدان متصف شود و یا از آن عاری باشد نمی توان گفت مطلق است یا مقید. مثلا آب می تواند گرم یا سرد باشد پس می تواند نسبت به گرمی و سردی مطلق یا مقید باشد ولی نسبت به وصف مایع بودن نمی تواند مطلق یا مقید باشد چون نمی تواند بدون آن باشد، زیرا آبی که وصف مایع بودن را از دست دهد، دیگر اسمش آب نیست و یخ است.

✅ حقوق تجارت نکته 247

شرکت مدنی⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اشاعه.

✅ حقوق تجارت نکته 248

شرکت تجاری⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اتحاد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 247

اگر شرایطی که در قانون آمده اما برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی نشده،رعایت نشوند، برگ تقدیم شده اصلا “دادخواست” به معنای قانونی آن محسوب نمی شود و نباید در دفتر کل ثبت شود ولی اگر اشتباها ثبت گردید و به شعبه ای ارجاع شد، دفتر شعبه باید برای خواهان اخطار استحضاری ارسال دارد تا جهت تنظیم دادخواست جدید اقدام کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 248

اگر خواهان پس از صدور اخطار استحضاری، دادخواست جدید و کامل به دادگاه ارائه نماید اثر دادخواست جدید از زمان تقدیم دادخواست است و در گذشته اثری ندارد مگر اینکه نقص دادخواست تنها فقدان امضای خواهان بوده که در این صورت با امضا نمودن، دادخواست از ابتدا قانونی محسوب و آثار قانونی بر آن بار می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 249

در اجتماع سبب و مباشر،اصولاً مباشر مسؤول است مگر سبب اقوی از مباشر باشد.اگر سبب و مباشر هر دو همسان باشند،هر دو مسئولند گویی اینکه دو مباشر وجود دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 250

در بحث تعدد و اسباب اگر همه ی اسباب در ورود خسارت دارای اثر یکسان باشند،همه به تساوی مسؤولند اما اگر اسباب طولی، دارای اثرات متفاوتی باشند سبب متعارف یا مناسب یا اصلی، مسؤول می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 249

اگر یک یا چند کلمه در اوراق فوق از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود،اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند.هر گاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 250

رعایت مقررات مذکور در خصوص نحوه نوشتن صورتمجلس در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ظابطان دادگستری الزامی است.

✅ حقوق جزا نکته 249

اگر کسی مثلا دو بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد ولی حد بر او جاری نشده باشد فقط بر او یک حد جاری خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته 250

اگر شخصی یک بار مرتکب زنای مستوجب شلاق شده باشد و قبل از اجرای حد، مرتکب زنای مستوجب رجم شده باشد، هر دو مجازات بر او اجرا خواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 200

لفظ مطلق چگونه و از چه طریق بر اطلاق دلالت می کند؟

در مورد اسامی خاص(عَلَم شخصی) و جملات، استفاده اطلاق از آنها به کمک «مقدمات حکمت» است نه به «وضع». اما در مورد «اسم جنس» اختلاف نظر وجود دارد که آیا دلالت اسم جنس بر اطلاق، ناشی از «وضع» یا «مقدمات حکمت» است(حسین قافی و دکتر سعید شریعتی فرانی، اصول فقه کاربردی، جلد 1، ص 266 به نقل از : مظفر، اصول الفقه، ج1، ص159). به نظر متأخرین، اطلاق خارج از موضوعٌ له «اسم جنس» است و لذا دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه  وضع نیست بلکه به کمک قرائن خارجی مانند «مقدمات حکمت» است(همان، صص266 و 267).

نتیجه می گیریم اطلاق لفظ در تمام موارد(اسم خاص(اسم علم شخصی) و جملات و اسم جنس) به سبب مقدمات حکمت است نه بخاطر وضع لفظ.

✅ حقوق تجارت نکته 249

وجوه افتراق شرکت های تجاری از شرکت های مدنی:

1-شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند اما شرکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی هستند.

2-شرکت های تجاری مستقل از اجزای تشکیل دهنده دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند به گونه¬ای که پس از تشکیل شرکت رابطه شرکا با آورده¬ی آن ها قطع خواهد شد و آورده متعلق به شخصیت حقوقی شرکت می گردد در حالی که در شرکت های مدنی رابطه شرکا با آوردیشان همچنان حفظ می شود.

3-در شرکت مدنی در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا در پرداخت دیون مقررات اعسار اعمال می گردد. اما شرکت های تجاری در چنین حالتی مشمول مقررات توقف و ورشکستگی می شوند.

4-در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا بدون رعایت ترتیب مراجعه کنند؛ اما در شرکت های تجاری صرفاً در مواردی امکان رجوع طلبکاران به اموال شخصی شرکا وجود دارد.

5-در شرکت های تجاری غالب مقررات قانونی مبتنی بر مقررات آمره می باشد از جمله: تشکیل شرکت، حداقل سرمایه، ورشکستگی؛ اما در شرکت های مدنی غالب مقررات جنبه تکمیلی دارد و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

✅ حقوق تجارت نکته 250

تشکیل شرکت ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکت نامه تنظیم می¬شود؛ لذا رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا، اهلیت، موضوع با شرایط خاص آن، مشروعیت جهت ضروری است عدم رعایت این شروط ⇦ منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 249

دسته دوم از شرایط دادخواست این است که مشخصات خواهان و محل اقامت وی باید در دادخواست کاملا ذکر گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 250

ضمانت اجرای ذکر ننمودن مشخصات و ادرس خواهان این است که دادخواست فورا به وسیله مدیر دفتر رد می شود چرا که به دلیل مجهول بودن مشخصات یا نشانی خواهان امکان ابلاغ اخطار رفع نقص وجود ندارد بنابراین مدیر دفتر ظرف دو روز مبادرت به صدور قرار رد فوری دادخواست می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 253

برای تحقق استیفای نامشروع تحقق سه شرط لازم است:

1)افزایش دارایی یک طرف

2)کاهش دارایی طرف دیگر

3)تملک بدون جهت(بدون سبب مشروع)

حقوق مدنی نکته 254

به بند های او2 نکته ی فوق، شروط مادی و به بند 3،شرط حقوقی تحقق استیفای نامشروع گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 253

در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف 48 ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 254

هر گاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.

✅ حقوق جزا نکته 253

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

✅ حقوق جزا نکته 254

اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند،چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد،تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.

✅ اصول فقه نکته 202

لازم به ذکر است که دلیل مطلق بودن لفظ، فقط قرینه عامه(مقدمات حکمت) نیست بلکه می توان به طور کلی، دلایل مطلق بودن لفظ را دو مورد دانست: قرینه خاصه و قرینه عامه (مقدمات حکمت).

✅ حقوق تجارت نکته 253

عدم رعایت شرایط ماهوی تشکیل شرکت مانند: فقدان قصد، عدم مشروعیت موضوع شرکت⤺ بطلان شرکت مطلق است💡 یعنی⤂ حتی شرکت عملی نیز به وجود نیامده است و در نتیجه در مقابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت تضامنی ایجاد نمی شود؛ مسئولیت هر گونه ضرری بر عهده شریک یا شرکای معامله کننده است.

✅ حقوق تجارت نکته 254

کارمند رسمی دولت را نمی توان به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی انتخاب کرد.

استثناء⇜ کارمندان دولت می توانند به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت تعاونی ادارات متبوع انتخاب شوند.

✺نکته: در شرکت های دولتی که در قالب شرکت های تجاری فعالیت می کنند امکان انتخاب کارمندان دولت به عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل وجود دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 253

دسته سوم از شرایط دادخواست که ضمانت اجرای آنها صدور قرار رفع نقص می باشد:

 • نوشتن مشخصات خوانده و محل اقامت وی.
 • تعیین خواسته و بهای آن.
 • ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا.
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(متفرعات دعوا).
 • ذکر تعهدات و جهاتی که خواهان برمبنای آن خود را مستحق مطالبه می داند.(سبب و منشأ دعوا).
 • پرداخت هزینه دادرسی طبق قانون.
 • تهیه نسخ دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 254

اگر خواندگان متعدد ولی محصور باشند باید مشخصات تمامی خواندگان در دادخواست قید شود وگرنه دادخواست ناقص تلقی خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 255

بیع،عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که عقدیست لازم،تملیکی،معوض و علی الاصول رضایی.

✅ حقوق مدنی نکته 256

مطلق عقد بیع، چه عین معین و چه کلی فی الذمه را عقدی تملیکی می دانیم چون مهمترین اثر عقد بیع در هر نوع از بیع، تملیک می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 255

هر گاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 256

بازپرس مجری نیابت در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد.

✅ حقوق جزا نکته 255

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.

✅ حقوق جزا نکته 256

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

✅ اصول فقه نکته 203

قرینه خاصه: در برخی موارد، متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی به صورت لفظی در کلام خود می آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه خاصه و لفظی برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت می کند مانند لفظ «مطلقاً» در اصل 81 ق.ا یا عبارت «اعم از آنکه» در ماده 165 ق.م.ا سابق.

✅ حقوق تجارت نکته 255

اقسام شرکت های تجاری⇩

1-شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که:

1-1 اعتبار و هویت شرکت به سرمایه ثبت شده آن است.

1-2 مسئولیت شرکا و سهامداران در قبال دیون آن به میزان و محدود به آورده آن هاست.

1-3 در شرکت های سرمایه علی الاصول فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نمی¬شود.

1-4 در شرکت های سرمایه اصولاً رضایت سایر شرکا برای انتقال سهم¬الشرکه لازم نیست مگر در شرکت با مسئولیت محدود که رضایت اکثریت عددی که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن¬هاست لازم است.

1-5 شرکت های سرمایه عبارتند از: ∗شرکت سهامی ∗شرکت با مسئولیت محدود

⇦در شرکت های سهامی مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهامشان

⇦در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه

2-شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که:

2-1 اعتبار و هویت شرکت به شرکای آن است.

2-2 مسئولیت شرکا در قبال دیون شرکت در این نوع شرکت ها نامحدود است.

2-3 دارایی شرکا وثیقه قروض شرکت است و حتی توافق برخلاف آن در مقابل ثالث فاقد اثر است.

2-4 در شرکت های اشخاص سهم¬الشرکه قابل انتقال نیست مگر با رضایت همه¬ی شرکا.

2-5 در شرکت های اشخاص ممکن است فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

2-6 در این نوع شرکت ها شرکا نقش پر رنگی در اداره شرکت دارند.

2-7 شرکت های اشخاص عبارتند از: ∗ شرکت های تضامنی ∗ شرکت های نسبی

3-شرکت های مختلط شرکت هایی هستند که:

3-1 شرکت نسبت به بعضی از شرکا شخصی است و نسبت به برخی سرمایه ای محسوب می شود.

3-2 دو گروه شریک در این شرکت ها وجود دارد ⇦مسئولیت برخی از شرکا محدود به میزان آورده آن ها و مسئولیت برخی دیگر نامحدود است.

3-3شرکت های مختلط عبارتند از: ∗ شرکت مختلط سهامی ∗شرکت مختلط غیر سهامی

✅ حقوق تجارت نکته 256

✌️دقت داشته باشید✌️ بر¬اساس قوانین مربوطه جهت تسلیم این آورده¬ها به شرکت، نیاز به تنظیم سند رسمی است:

-اموال غیر منقول دارای سند رسمی

-حق سرقفلی

-حق اختراع

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 255

اگر خواندگان متعدد و غیر محصور باشندمثل اهالی یک روستا کافیست که یک نسخه از دادخواست از طریق آگهی منتشر شود و در محل های عمومی هم الصاق شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 256

 در صورت عدم اطلاع خواهان از محل اقامت خوانده می تواند وی را مجهول المکان اعلام و با انتشار آگهی وی را به دادرسی دعوت نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 257

اگر مبادله دو عین با یکدیگر دارای قیودی باشد که دلالت بر قصد طرفین کند مثلاً فروختم، خریدم، مبیع، ثمن و … دلالت بر عقد بیع می نماید و اگر قیودی مثل معاوضه باشد، دلالت بر عقد معاوضه می کند اما اگر هیچ قیودی نبود بنابر غلبه‌ی عرفی مبادله ی دو عین با یکدیگر را معاوضه و مبادله ی عین با پول را بیع در نظر می گیریم.

✅ حقوق مدنی نکته 258

همانطوری که گفتیم عقد بیع به غیر از بیع صرف با ایجاب و قبول و یا حتی داد و ستد(معاطات)واقع می شود و فقط مهم این است که الفاظ و عبارات و امارات،قاطع و روشن به بیان انتقال بپردازند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 257

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد بازپرس مجری نیابت اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مذبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام میدارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 258

انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است.

✅ حقوق جزا نکته 257

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 258

چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.

✅ اصول فقه نکته 204

قرینه عامه یا مقدمات حکمت: در مورد شمار مقدمات حکمت در بین اصولین اختلاف نظر است ولی بسیاری از آنان در سه مقدمه با هم توافق دارند که عبارت است از: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و نبودن قرینه تقیید. اما دو مقدمه دیگر(عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال و عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب) مورد اختلاف نظر علما است ولی ما در اینجا این دو مورد هم جزء مقدمات حکم محسوب می کنیم. از نکات 176 تا 186 به بیان قرینه عامه یا همان مقدمات حکمت پرداخته می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 257

✌️دقت داشته باشید✌️ بر¬اساس قوانین مربوطه جهت تسلیم این آورده¬ها به شرکت، نیاز به تنظیم سند رسمی است:

-اموال غیر منقول دارای سند رسمی

-حق سرقفلی

– حق اختراع

✅ حقوق تجارت نکته 258

هیچ شرکتی با یک شریک تشکیل نمی شود و حداقل هایی در قانون بیان شده است که این حداقل¬ها هم در زمان تشکیل و هم در طول حیات شرکت الزامی است.

🔒استثناء: شرکت دولتی می تواند با یک شریک تشکیل شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 257

اگر خواهان دعوایی مطرح نماید که مفاد ادعای ایشان تجزیه ناپذیر و علیه اشخاص متعدد باشد باید همه ی افراد را به عنوان خوانده در دادخواست ذکر نماید، در غیر این صورت دادگاه در عمل در مواجهه با چنین دادخواستی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 258

درصورت عدم رعایت شرایط دسته سوم، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز بایستی ضمن توقیف دادخواست نقایص دادخواست را مشخص و با صدور اخطار رفع نقص به اطلاع خواهان برساند.

✅ حقوق مدنی نکته 259

در عقد بیع، اصل بر حال بودن مبیع و ثمن می باشد اما می توان برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن اجلی مقرر کرد.

✅ حقوق مدنی نکته 260

اگر مبیع، حال و ثمن، مؤجل باشد، به آن بیع نسیه گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 259

در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 260

بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.

✅ حقوق جزا نکته 259

کسی که چند نفر را بطور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود.

✅ حقوق جزا نکته 260

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند.چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 205

1.امکان اطلاق و تقیید: اطلاق و تقیید متلازم هستند؛ یعنی در جایی می توان گفت کلمه یا کلام اطلاق دارد که بتوان آن را مقید کرد و هرگاه مقید کردن سخنی ممکن نباشد اطلاق هم نمی تواند داشته باشد.

رابطه اطلاق و تقیید، رابطه «تقابل عدم و ملکه» است. تقابل عدم و ملکه، رابطه ای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد البته در مواردی که اتصاف به آن وصف، ممکن باشد. پس اگر مقیَّد شدن مفهومی به وصف یا قید خاصی امکان ندارد (عدم امکان تقیید) نمی توان از عدم ذکر قید، به مطلق بودن مراد متکلم پی برد. مثلاً در صورتی که لفظ «وقف» بدون قید به کار رود نمی توان این لفظ را از جهت دوام یا موقت بودن، مطلق دانست زیرا مقیَّد شدن وقف به قید دوام و موقت بودن، امکان ندارد. اما اگر تقیید مفهوم به قیدی امکانپذیر بوده ولی از ذکر آن خودداری شده باشد می توان با فراهم بودن سایر مقدمات حکمت، از عدم ذکر قید نتیجه گرفت که مراد و خواست متکلم، مطلق است(اصول فقه کاربردی، ج1، ص256).. از این رو اصولیان گفته اند: «تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه». به این معنا که اطلاق، به معنای «عدم تقیید در مواردی است که امکان تقیید وجود دارد»( اصول فقه کاربردی، ج1، ص255).

✅ حقوق تجارت نکته 259

محدودیتی در شرکت ها در خصوص حداکثر تعداد شرکا وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 260

مهمترین اثر تشکیل شرکت ⇦ ایجاد شخصیت حقوقی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 259

 خواهان از تاریخ دریافت ابلاغ اخطاریه، موظف است ظرف ده روز رفع نقص نماید تا دادخواست به جریان بیفتد در غیر این صورت مدیر دفتر، قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود. خواهان ظرف ده روز (در صورتی که مقیم ایران نباشد دو ماه) از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مهلت دارد که نزد همان دادگاه نسبت به قرار اعتراض نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 260

تعیین خواسته توسط خواهان از شرایط ضروری دادخواست است. در واقع خواسته موضوعی است که مورد ادعای خواهان است یا حقی است که خواهان علیه خوانده مورد ادعا قرار داده است.

✅ حقوق مدنی نکته 261

اگر مبیع، مؤجل و ثمن، حال باشد، به آن بیع سلف یا سلم گویند.

✅ حقوق مدنی نکته 262

اگر هم مبیع کلی و هم ثمن کلی، مؤجل باشند به آن بیع کالی به کالی گویند(بیع مبیع کلی مدت دار در برابر ثمن کلی مدت دار) که فقها آن را باطل می دانند و می گوییم بیع باطل ولی از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان، چنین بیعی مطابق ماده ی 10 قانون مدنی صحیح می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 261

چنان چه بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود، تامین مناسب اخذ کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 262

هر گاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقرارت در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 261

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 262

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و در این حالت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

✅ اصول فقه نکته 206

 1. در مقام بیان بودن متکلم: برای اینکه کلمه یا کلامی اطلاق داشته باشد باید گوینده در صدد بیان مطلب (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است) باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده درصدد بیان تمام منظور و مقصود خویش برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمی خواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید و نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم موردنظر است، نمی توان به اطلاق کلامش استناد کرد

✅ حقوق تجارت نکته 261

آثار ایجاد شخصیت حقوقی:

1- اسم شرکت

❋ شرکت دارای نام مخصوصی مستقل از اعضاست.

2-دارایی شرکت

❋ شرکت دارایی مستقلی از دارایی اعضاء دارد.

❋ طلبکار شرکت باید ابتدا به دارایی شرکت رجوع کند و در نهایت اگر ممکن نبود به خود شرکا رجوع کند.

❋ پس از انحلال شرکت دارایی ابتدا بین طلبکاران و سپس بین شرکا به نسبت سهمشان تقسیم می شود.

❋ طلبکار شریک حق مراجعه به شرکت را ندارد.

❋ بین طلب طلبکار شریک با طلب شرکت از طلبکار شریک تهاتر صورت نمی گیرد.

3-اهلیت شرکت

❋ شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است البته اهلیت وی محدود به موضوعات مندرج در اساسنامه است.

4-تابعیت

❋ مطابق ماده 591 قانون تجارت: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن¬ها در آن مملكت است.»

5-اقامتگاه

❋ اقامتگاه شرکت همان مرکز مهم امور شرکت(مرکز اصلی شرکت یا محل اداره شرکت نه مرکز عملیات مادی) است.

✅ حقوق تجارت نکته 262

برای تشکیل هر شعبه شرکت، ثبت و آگهی تشکیل آن الزامی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 261

مهم ترین اثر تعیین خواسته، تعیین محدوده رسیدگی دادگاه است به این معنا که دادگاه فقط نسبت به چیزی که تحت عنوان خواسته در دادخواست قید شده حق رسیدگی دارد. بنابراین دادگاه ممنوع است از رسیدگی و صدور رای نسبت به چیزی غیر از خواسته یا زاید بر میزان خواسته.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 262

تقویم خواسته در صورتی لازم است که دعوا مالی بوده و خواسته، مالی بجز وجه نقد باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 263

اصولاً در تمامی عقود،موضوع عقد باید معلوم باشد. حال در برخی عقود که قصد اولیه طرفین در آن کسب سود می باشد و به آن عقود مغابنه ای می گویند.این علم باید تفصیلی باشد و در آن دسته از عقودی که قصد اولیه ی طرفین احسان و نیکی می باشد و به عقود مسامحه ای معروفند، این معلوم بودن می تواند اجمالی باشد مثل هبه،صلح،ضمان و … .

✅ حقوق مدنی نکته 264

معلوم بودن در عقد بیع یعنی مقدار و جنس و وصف مبیع تفصیلاً مورد توافق طرفین قرار گیرد و برای آنها معلوم شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 263

چنان چه بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود، تامین مناسب اخذ کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 264

هر گاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقرارت در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 263

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید در این حالت فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 264

در جرایم موجب تعزیردر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅ اصول فقه نکته 207

گاهی گوینده در مقام بیانِ اصل تشریع و قانون است. به بیان دیگر هدف گوینده آن است که تنها شنونده را از اصل نظر و حکم خود در مورد مسئله ای آگاه کند و به هیچ وجه درصدد بیان جزئیات و خصوصیات مرتبط با آن مسئله نیست و متکلم اصطلاحاً در مقام «اهمال و اجمال» است و نمی توان به اطلاق کلامش استناد کرد.

✅ حقوق تجارت نکته 263

چنانچه شرکتی به ثبت رسیده ولی خود را به صورت شرکت های مندرج در قانون در نیاورد اما اعمال مندرج در قانون را انجام دهد، این شرکت، شرکت تضامنی محسوب می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 264

مدیران شرکت به نام و حساب شرکت عمل می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 263

 تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی ذاتی و اعتباری، موضوعا منتفی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 264

تعیین آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد یا متفرعات دعوا، حقوقی است که خواهان به عنوان فرع بر خواسته می تواند از دادگاه تقاضا نماید مانند تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی. لازم به ذکر است عدم ذکر این مورد موجب نقص دادخواست نیست بلکه رسیدگی و صدور رای دادگاه در این مورد را منتفی می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 265

اوصاف مبیع در بیع عین معین لازم نیست در عقد ذکر شود برعکس مبیع کلی فی الذمه که ذکر اوصاف مبیع در آن موضوعیت دارد و اگر اوصاف در عقد ذکر نشود از موجبات بطلان می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 266

همانطور که قبلاً گفتیم هر کسی برای معامله باید علاوه بر اهلیت قانونی انجام آن، اهلیت تصرف در موضوع(ثمن و مبیع)را نیز داشته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 265

هر گاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل ماموریتش ضروری باشد موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای ماموریت اقدام می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 266

در صورت تحقق نکته قبل، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی، مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

✅ حقوق جزا نکته 265

در جرائم مورد تعزیر در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 266

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 208

ضابطه شناخت در مقام بیان بودن متکلم در مثالهای قانونی:

در صورتی که لفظی در ماده قانونی بیان شد و در جای دیگر (در ماده قانونی دیگر یا قرآن یا روایات یا ادله و منابع حقوقی دیگر) محدود نشده بود–>  پس قانونگذار در مورد آن لفظ، در مقام بیان است —>   آن لفظ، مطلق است.

✅ حقوق تجارت نکته 265

طبق مواد 189 و 199 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی (سهامی و غیر آن) در صورتی که در پرداخت مالیاتِ تکلیفی، امتناع نمایند همراه با شرکتی که مدیریت آن را بر عهده دارند، نسبت به پرداخت مالیات مورد نظر مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

✅ حقوق تجارت نکته 266

 در مدت تصفیه شرکت ها، اگر برای انجام تعهدات شرکت معامله جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه آن را انجام خواهند داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 265

ذکر جهات مبنای استحقاق خواهان جنبه ی ماهوی دارد و تشخیص آن از عهده مدیر دفتر خارج است و فقدان چنین جهاتی می تواند باعث صدور حکم علیه خواهان گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 266

تعهدات و جهات استحقاق خواهان مشتمل بر جهات موضوعی و جهات حکمی است. اظهار و اثبات جهات موضوعی و جهات حکمی از سوی خواهان، سبب و منشأ دعوا را تعیین می کنند.

✅ حقوق مدنی نکته 267

حجر ورشکسته مانند دیگر محجورین نیست و او فقط به دلیل حمایت از طلبکاران،حق مداخله در اوال خود را ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 268

مست و بیهوش و خواب نیز در حکم محجور بوده و به دلیل فقد قصد، معامله با آنها باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 267

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 268

معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود.

✅ حقوق جزا نکته 267

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

✅ حقوق جزا نکته 268

مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 209

در صورت شک در اینکه گوینده درصدد بیان بوده یا نه، اصل این است که متکلم را در مقام بیان بدانیم. ملاک این اصل، بنای عقلا و خردمندان است؛ بدین توضیح که وقتی کسی مطلبی را بیان می کند و بخصوص در قوانین که موجب حقوق و تکالیفند ظاهر این است که قانونگذار می خواهد مطلب را بطور جدی بیان کند. پس اصل بر آن است که بگوییم: متکلم در مقام بیان است و کلام او مفید اطلاق می باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

✅ حقوق تجارت نکته 267

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

✅ حقوق تجارت نکته 268

مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آن ها راجع به معاملات شركت¬های مذکور در قانون تجارت (‌در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آن¬ها ‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 267

اموری که در عالم خارج رخ داده و مثبت ادعای خواهان هستند جهات موضوعی و مقررات قانونی و یا اصول حقوقی که مبنای استحقاق خواهان هستند جهات حکمی را تشکیل می دهند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 268

منظور از سبب دعوا رابطه حقوقی است که بر مبنای آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. رابطه حقوقی ممکن است به شکل عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانونگذار.

✅ حقوق مدنی نکته 269

برای عقد بیع،مطلقاً به علم تفصیلی نیاز داریم و فرقی ندارد مبیع از چه نوع باشد و یا شخص سالم باشد یا نابینا.این علم تفصیلی برای شخص نابینا ممکن است از هر طریقی ولو از طرف مقابل تحصیل شود.مثلاً مبیع را بچشد، لمس کند، طرف مقابل توصیف کند و … فرقی ندارد. فقط علم تفصیلی از طریق معاینه برای وی حاصل نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 270

برخی از شرایط لازم برای مبیع در ماده ی 348 اشاره شده است.مانند لزوم مالیت و منفعت عقلایی داشتن، قابلیت خرید و فروش و قدرت تسلیم بایع که پیشتر به صورت مفصل به آنها پرداختیم.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 269

در خصوص نکته قبل [معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود.]مراتب ضرورت باید در دستور قید شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 270

معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.

✅ حقوق جزا نکته 269

جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 270

در فرض تعدد جرم اصل بر عدم تعدد و جمع مجازات است و به طور استثنایی فقط در مورد حدود و تعزیرات درجه 7و8 قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود.تعدد تعزیرات با حدود و قصاص نیز موجب جمع مجازات خواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 210

نبودن قرینه تقیید(عدم وجود قرینه بر تقیید): سومین مقدمه لازم برای استفاده از اطلاق از لفظ مطلق آن است که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشد.

منظور از عدم وجود قرینه در اینجا، عدم وجود قرینه متصل است. قرینه منفصل، در مرحله انعقاد اطلاق دخالتی ندارد. قرینه بر تقیید ممکن است به صورت لفظی و یا غیرلفظی باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 269

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

✅ حقوق تجارت نکته 270

شرکت های سهامی تقسیم می شوند به: 1- شرکت سهامی عام  2- شرکت سهامی خاص

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 269

اگر اوراق قضایی در نشانی مندرج در اخطاریه به مخاطب عرضه شود و او از دریافت ورقه امتناع کند، در این حالت مامور ابلاغ مراتب را در اوراق قید و اخطاریه را به دفتر دادگاه برمیگرداند و این به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 270

هرچند اختلاف نظر وجود دارد اما نظر صحیح تر این است که پس از تقدیم دادخواست،  دلیل جدیدی پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه ثابت شود دلیل بنا به جهتی قبلا در اختیار خواهان نبوده و بعداً از وجود دلیل مطلع شده است.

✅ حقوق مدنی نکته 271

مبیع می تواند مفروز، مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الأجزا(کلی در معین)و یا کلی فی الذمه باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 272

یادآوری می شود که ذکراوصاف مبیع در کلی فی الذمه موضوعیت دارد.برخلاف عین معین که ذکراوصاف در آن طریقیت داشته و یکی از راههای معلوم نمودن مبیع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 271

هنگام  معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 272

هر گاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

✅ حقوق جزا نکته 271

تکرار جرم در حدود مربوط به فرضی است که شخصی پس از ارتکاب یک نوع جرم حدی و اجرای آن مجدداً مرتکب همان جرم حدی شود.

✅ حقوق جزا نکته 272

تکرار جرم در تعزیرات مربوط به فرضی است که شخصی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت او به ارتکاب یک جرم تعزیری درجه 1تا 6 در مدتی معین مجدداً مرتکب یک جرم تعزیری درجه 1تا6 دیگر شود.

✅ اصول فقه نکته 211

4.عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال یا عدم انصراف ظهوری: منظور از انصراف در علم اصول این است که ذهن از معنایی روی گردان یا بدان متوجه شود. انصراف بر دو قسم است:

الف) انصراف بدوی (ابتدایی): گاهی انصراف لفظ به سبب آن است که برخی مصادیق آن معنا، بیش از سایر مصادیق در خارج یافت شود یا شنونده با برخی مصادیق بیش از بقیه ارتباط دارد. به عبارتی دیگر منظور از انصراف بدوی این است که بواسطه کثرت وجود مصداق چیزی در خارج از ذهن، لفظ از مصداق نادر به مصداق غالب منصرف شود. چنین انصرافی به هیچ وجه مانع از استفاده اطلاق از لفظ مطلق نیست و ضرری به اطلاق نمی زند و در نتیجه با وجود انصراف بدوی، لفظ اطلاق دارد.

ب) انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی مصادیق آن: گاه کثرت استعمال یک لفظ در برخی مصادیق به اندازه ای است که بین آن لفظ و آن مصادیق خاص، علاقه و مناسبتی پیدا می شود به گونه ای که لفظ در معنای مزبور ظهور می یابد. این نوع انصراف را اصولیین مانع اطلاق لفظ می دانند و می گویند انصراف در این مورد مانند قرینه لفظی است و ظهوری برای مطلق باقی نمی ماند.

✅ حقوق تجارت نکته 271

شرکت سهامی عام: شرکتی است که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.

✅ حقوق تجارت نکته 272

شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 271

اصولاً خواهان در زمان اقامه ی دعوا ملزم به پرداخت هزینه ی دادرسی است مگر آنکه به موجب قانون معاف شده باشد، مانند معسر.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 272

عدم پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت به میزان کمتر از آن چه در قانون مقرر شده نقص دادخواست بوده و منجر به توقیف داخواست و صدور اخطار رفع نقص می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 273

بیع از روی نمونه در حکم ذکراوصاف در عقد است و لذا در حالت عدم ذکر اوصاف، بیع از روی نمونه باطل نخواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 274

هرگاه جنس به عنوان وصف اساسی و جوهری و ذاتی یک مبیع قرار گیرد(طلا بودن)و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از مبیع از آن جنس نباشد، بیع نسبت به آن بعض،باطل و نسبت به بقیه مشتری حق فسخ خواهد داشت.چون در واقع اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده و عنصر قصد را خدشه دار می نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 273

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند شخصا حاضر می‌شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 274

در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) ق. ا. د. ک. و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصا و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد.

✅ حقوق جزا نکته 273

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

✅ حقوق جزا نکته 274

قواعد ناظر بر تکرار جرم سرقت حدی:

 الف-در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب-در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ-در مرتبه سوم،حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم،اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

✅ اصول فقه نکته 212

برای تشخیص وجود انصراف و تمیز نوع آن، باید به کاربردهای عرفی الفاظ به ویژه در عرف خاص مراجعه نمود(اصول فقه کاربردی، ج1، ص273). انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ را می توان در واقع، قرینه ای بر تقیید محسوب کرد یعنی در چنین موارد، انصرافِ لفظ مطلق به برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده و همان بخش از افراد و مصادیق را اراده کرده است. لذا «عدم انصراف ناشی از کثرت استعمال» یکی از مصادیق مقدمه دوم(نبودن قرینه تقیید) می باشد(همان).

✅ حقوق تجارت نکته 273

قید عبارت «شرکت سهامی عام» در شرکت های سهامی عام، قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله ضروری است.

✅ حقوق تجارت نکته 274

قید عبارت “شرکت سهامی خاص” در شرکت های سهامی خاص، قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله ضروری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 273

در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید، لیکن از جهت هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه( قیمت منظقه ای) تقویم شده و بر اساس آن، هزینه دادرسی پرداخت گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 274

به محض اینکه با اولین ابلاغ واقعی یا قانونی در اقامتگاه معرفی شده خواهان یا خوانده در دادخواست ، اقامتگاه ایشان صحیح تشخیص داده شد، این امر باعث ایجاد سابقه ابلاغ میگردد لذا ابلاغ در دفعات بعد نیز در همان محل صورت می گیرد مگر اینکه طرفین دعوا تغییر نشانی خویش را به دادگاه اعلام نمایند.

✅ حقوق مدنی نکته 275

اگر چه  اصل بر عدم دخول توابع مبیع در مبیع است اما جایی که قرینی بر دخول توابع مبیع در مبیع باشد یا به اقتضای عرف، توابع داخل در مبیع محسوب شود، توابع داخل در بیع و متعلق به مشتری خواهد بود حتی اگر متعاملین جاهل بر عرف باشند زیرا جایی که قرینه و عرف باشد، نوبت به اصل نمی رسد و آنها مقدم می باشند.البته طرفین می توانند برخلاف آن تراضی کنند.

✅ حقوق مدنی نکته 276

زراعت در بیع زمین،میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان داخل در بیع نبوده و متعلق به مشتری نمی شود مگر طرفین خلاف آن تراضی نمایند یا عرف محل، آنها را از توابع مبیع محسوب نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 275

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 276

چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع نکته قبل منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس، حضور آنان ضرورت داشته باشد.

✅ حقوق جزا نکته 275

هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات،مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد،به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 276

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

✅ حقوق تجارت نکته 275

سرمایه شرکت در شرکت های سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال

✅ حقوق تجارت نکته 276

سرمایه شرکت در شرکت های سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 275

 ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و در اصطلاح یعنی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی با رعایت تشریفات قانونی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 276

 ابلاغ واقعی زمانی محقق می شود که ورقه قضایی به شخص مخاطب تحویل داده شود و از او رسید اخذ شود.

✅ حقوق مدنی نکته 277

همانطور که پیشتر گفتیم یکی از خصوصیات بیع عین معین،موجود بودن مبیع هنگام انعقاد عقد می باشد که عدم وجود آن،موجب بطلان عقد خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 278

مفاد نکته فوق ناظر بر مبیعی می باشد که به عنوان مال موجود تملیک می شود و الّا بیع عینی که در آینده ساخته می شود(مثل مبل سفارش داده شده )صحیح می باشد و به آن بیع استصناع گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 277

کارشناس رسمی یا خبره،از قبیل پزشک،داروساز،مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 278

بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

✅ حقوق جزا نکته 277

تکرار جرم از کیفیات مشدده عام و نوعی است.

✅ حقوق جزا نکته 278

تشدید مجازات به سبب سردستگی، تعدد جرم یا تکرار جرم برای دادگاه الزامی است.

✅ اصول فقه نکته 213

نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب: یعنی زمانی می توانیم بگوییم لفظی مطلق است که قدر متیقن در مقام گفتگو وجود نداشته باشد ( قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی محدوده معین معنایی که در گفتگو، مدنظر متکلم و مخاطب بوده است). اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دیگر نمی توان گفت که لفظ مطلق است و شامل تمام افرادش می شود. در حالت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، قرائن و شواهد همراه با کلام متکلم باعث می شود دلالت و ظهور لفظ در برخی مصادیق، قطعی شود.

✅ حقوق تجارت نکته 277

 حداقل تعداد شرکا در شرکت های سهامی خاص 3 نفر و در شرکت های سهامی عام 5 نفر است.

✅ حقوق تجارت نکته 278

 مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص ← 1- تسلیم اظهارنامه 2- تهیه اساسنامه 3- تعهد کلیه سهام و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که کمتر از سی و پنج درصد کل سهام نباید باشد.

 4-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان به اتفاق آراء 5- قبول سمت به صورت کتبی از سوی مدیران و بازرس یا بازرسان 6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار به اتفاق آراء

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 277 

 ابلاغ قانونی به هر روشی که به موجب قانون برای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی پیش بینی شده است گفته می شود بجز تحویل ورقه به شخص مخاطب.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 278

تحویل  ورقه ابلاغ به ولی یا قیم به منزله تحویل ورقه به خود محجور است و ابلاغ واقعی محسوب می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 279

بیعی که ارکان آن به طور صحیح مشخص شده و به درستی واقع شود،به محض انعقاد، مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن و طرفین را ضامن درک چیزی که به دیگری می دهند می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 280

هر یک از طرفین عقد اصولاً ملزمند چیزی را که به دیگری تملیک می نمایند به یکدیگر تسلیم کنند.ولی در برخی موارد تسلیم با تراضی می تواند بر عهده ی خود طرف مقابل باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 279

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط  کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید می شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 280

صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی می شود.

✅ حقوق جزا نکته 279

مسئولیت کیفری در حدود،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم،عاقل،بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب قصاص ق.م.ا ذکر شده است.

✅ حقوق جزا نکته 280

برای تعلق دیه به مرتکب، لزومی به احراز مسئولیت کیفری نیست زیرا قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان مالی را بر دیه بار کرده است.(مواد452و453ق.م.ا)

✅ اصول فقه نگته 214

در مواد قانونی، برای پی بردن به قدر متیقن در مقام تخاطب، باید به مواد قبل از ماده مورد بحث نگریست یا به تیتری که مواد در ذیل آن آمده است و به طور کلی باید به فضای بحث بین متکلم(قانونگذار) و مخاطبین توجه نمود.

✅ حقوق تجارت نکته 279

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام← 1- تهیه طرح اساسنامه از سوی مؤسسین 2- تعهد بیست درصد سرمایه شرکت و پرداخت لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام”شرکت در شرف تأسیس” و دریافت گواهی از بانک3-اجازه از سازمان بورس 4-ارائه اظهارنامه+ طرح اساسنامه+ طرح اعلامیه پذیره¬نویسی+ گواهی بانک ↓ 

به⇦اداره ثبت شرکت ها در تهران 

به⇦دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها

به⇦اداره ثبت اسناد و املاک محل در صورت عدم وجود دایره ثبت شرکت ها

5- انتشار اعلامیه پذیره نویسی از سوی مؤسسین 6- انجام پذیره نویسی 7- بررسی و احراز پذیره¬نویسی از سوی مؤسسین حداکثر تا یک ماه 8- دعوت مجمع عمومی مؤسس 9- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت و قبول کتبی سمت توسط ایشان.

✅ حقوق تجارت نکته 280

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 برای ثبت شرکت های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن ها،اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت¬ها، اعم از این که شرکت مذکور در بورس پذیرفته شده است یا نه، موافقت سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 279

امتناع مخاطب از گرفتن اوراق در محلی غیر از نشانی مندرج در ابلاغیه، باعث عدم اعتبار ابلاغ است اما در ابلاغ واقعی، محل دریافت اوراق ملاک نیست و مخاطب در هر مکانی حاضر به گرفتن اوراق گردد ابلاغ واقعی صورت پذیرفته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 280

 در صورت عدم دسترسی به مخاطب، اوراق بایستی به بستگان یا خادمان وی که در محل حضور دارند ابلاغ گردد. لذا تحویل اوراق به ایشان ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 281

مفاد نکات ماده ی 362 در حالت اطلاق عقد، جاری می شود و طرفین می توانند مثلاً لحظه ی تملیک را به قبل یا بعد از لحظه ی انعقاد عقد تغییر دهند و برخلاف تمامی قوانین تکمیلی تراضی نمایند.

✅ حقوق مدنی نکته 282

در انواع بیع از قبیل نسیه، سلف یا سلم و یا خیاری، به محض انعقاد، ملکیت منتقل می شود و وجود اجل و خیار، مانع انتقال ملکیت نمی باشد مگر طرفین برخلاف  آن تراضی نمایند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 281

گروه بررسی صحنه جرم متشکل از پزشک قانونی،کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت،کارآگاهان نیروی انتظامی و عنمداللزوم سایر کارشناسان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 282

حدود اختیارات،شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط گروه بررسی صحنه جرم به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن ق.آ.د.ک توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 281

اصل بر مسئولیت کیفری، شخصی است و مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثناء است.

✅ حقوق جزا نکته 282

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری،مرتکب تقصیر شود.

✅ اصول فقه نکته 215

توجه کنیم که دو نوع قدر متیقن داریم: قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب. آن قدر متیقنی که وجودش، مانع اطلاق است قدر متیقن در مقام تخاطب است نه قدر متیقن خارجی. لذا حتی با وجود قدر متیقن خارجی، باز هم لفظ ممکن است مطلق باشد اما با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، لفظ، مطلق نبوده و حمل بر قدر متیقن در مقام تخاطب می شود.

منظور از قدر متیقن خارجی، آن است که شنونده به دلیل عقلی یا دلیل دیگری خارج از لفظ، یقین پیدا می کند که برخی مصادیق مطلق، یقیناً مشمول حکم مورد نظر هستند. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، به اطلاق لفظ، ضرر می زند و مانع اطلاق لفظ است. اما وجود قدر متیقن خارجی، مانع اطلاق لفظ نیست و در واقع وجود یا عدم قدر متیقن خارجی، اهمیتی ندارد و مانع یا شرط اطلاق نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 281

برای تأسیس یک شرکت سهامی عام، مؤسسین موظفند← سی و پنج درصد از بیست درصد سرمایه ای که تعهد کرده اند را تأدیه نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته 282

در شرکت های سهامی عام صرفاً مؤسسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 281

برای اینکه ابلاغ به بستگان و خادم قانونی محسوب شود باید شرایطی داشته باشد:

گیرنده اوراق باید در همان محل مذکور در اوراق حاضر باشند.

گیرنده اوراق باید از بستگان یا خادمان مخاطب باشد نه دوست یا همسایه ی وی.

گیرنده بایستی از نظر سن و شرایط ظاهری، توان تشخیص اهمیت اوراق را داشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 282

 در صورت عدم حضور بستگان یا خادم و یا امتناع ایشان از گرفتن ورقه، بایستی نسخه ای از اخطاریه به محل الصاق و نسخه دیگر اخطاریه به همراه نسخه دوم دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه اعاده شود.

✅ حقوق مدنی نکته 283

در بیع صرف که عقدی است عینی و تقابض عوضین، جزء ارکان این عمل حقوقی می باشد، انتقال ملکیت پس از خاتمه ی عمل حقوقی یعنی قبض هر یک از طرفین صورت می گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته 284

بیع صرف، خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم می باشد خواه به صورت سکه باشد خواه زیور آلات و یا هر نوع دیگر.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 283

بازپرس برای حفظ جسد،کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی،نسبت به ترسیم کروکی،عکسبرداری و در صورت امکان،فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 284

هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس،علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند،اقدام می شود.

✅ حقوق جزا نکته 283

در مسئولیت کیفری اصل بر  مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری شخص حقوقی، استثناء است.

✅ حقوق جزا نکته 284

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

✅ اصول فقه نکته 216

سوال: آیا می توان با ذکر نکردن قید و اطلاق کلام، به مطلق بودن خواست  واقعی متکلم پی برد و ادعا کرد که وجود یا عدم آن قید خاص، دخالتی در مراد او ندارد؟ در صورتی که مقدمات حکمت موجود باشد می توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودنِ خواستِ گوینده پی برد(اصول فقه کاربردی، ج1، ص275).

✅ حقوق تجارت نکته 283

هرگاه آورده ی یکی از مؤسسین شرکت سهامی در شرف تأسیس، زمین یا مثل آن باشد باید قبل از ثبت شرکت، اسناد مالکیت آن مال، تسلیم بانک مربوطه شود.

✅ حقوق تجارت نکته 284

اساسنامه شرکت سهامی باید به امضای تمامی سهامداران برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 283

در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام اشخاص حقوقی حقوق عمومی از تحویل گرفتن اوراق ابلاغیه مراتب در دفتر قید و به داگاه اعاده می گردد و ابلاغ قانونی محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 284

در صورت عدم حضور رئیس دفتر یا قائم مقام اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اوراق به محل الصاق و ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 285

عقد فاسد هیچ اثری ندارد ولی بطلان عقد واجد اثر است.مراد از عقد باطل،این است که بین طرفین هیچ اثری در عالم قراردادی ایجاد نشده است.بنابراین عقد باطل،واجد هیچ اثر حقوقی نیست پس نمی تواند دعوایی هم از آن نشأت بگیرد .پس اگر عقد باطل واجد دعوایی نیست،صلح دعوای مبتنی بر معامله ی باطله نیز، پوچ و باطل است(ماده 765ق.م)]اما بطلان عقد یعنی ما در عالمی غیر از عالم قراردادی هستیم و به عالم قانون و الزامات قانونی می رسیم که خط مشی ما را پس از یک عقد فاسد تعیین می نماید و مثلاً ما را ملزم به رد مقبوضین به عقد فاسد می کند.پس چون بطلان عقد واجد اثر می باشد و قانون برخی آثار را بر آن مترتب می نماید می تواند دعاوی را به وجود آورد و این دعاوی مبتنی بر معامله ی باطله نیست بلکه ناشی از بطلان معامله است و دعوا بر سر الزامات خارج از قرارداد می باشد و این دعاوی قابل صلح می باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 286

تسلیم و تسلّم اعمال مادی می باشند برعکس قبض که یک وضعیت حقوقی(واقعه ی حقوقی)می باشد.در واقع تسلیم کردن یکی از راه های به قبض دادن می باشد که عبارت است از مستولی شدن بر مال چنانکه قادر به انحاء تصرفات در آن باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 285

در صورت ضرورت،بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی  یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 286

ظابطان دادگستری مکلف اند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

✅ حقوق جزا نکته 285

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

✅ حقوق جزا نکته 286

عوامل رافع مسئولیت کیفری عواملی کاملاً شخصی هستند لذا فقط در حق کسی موثر است که دارای آن شرایط باشد.برای مثال اگر مباشر جرم به دلیل جنون در حال وقوع جرم از مسئولیت کیفری مبرا شود،این موضوع ارتباط به معاون ندارد.

✅ اصول فقه نکته 217

حمل مطلق بر مقید در چه حالتی جریان می یابد؟

قضیه از دو حالت خارج نیست: یا بین مطلق و مقیَّد تعارض و تنافی وجود دارد و یا تعارض و تنافی وجود ندارد. در حالت اول، مطلق بر مقیَّد حمل شود و در حالت دوم، مطلق بر مقیَّد حمل نشده و به مطلق و مقیَّد هر دو عمل می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 285

پذیره نویسی مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم است.

✅ حقوق تجارت نکته 286

در شرکت سهامی عام برای این که اعلامیه پذیره نویسی قابل انتشار باشد باید توسط مرجع ثبت شرکت ها اجازه لازم صادر گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 285

در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صورت عدم حضور یا امتناع مدیر، قائم مقام مدیر و دارنده ی حق امضا، اوراق به مسئول دفتر موسسه تحویل میگردد و در صورت امتناع ایشان نیز اوراق باید به محل الصاق و ابلاغ قانونی محسوب شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 286

در ابتدا به نظر می رسد که ابلاغ از طریق انتشار آگهی به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا در هیچ حالتی نمی توان شخص حقوقی را مجهول المکان دانست چرا که نشانی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همواره مشخص است و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز اوراق به آخرین نشانی معرفی شده به دایره ثبت شرکت ها ابلاغ خواهد شد. اما در صورتی که دعوا علیه شرکتی باشد که هنوز به ثبت نرسیده ابلاغ می تواند از طریق انتشار آگهی صورت پذیرد.

✅ حقوق مدنی نکته 287

تسلیم در مبیع های مختلف،متفاوت می باشد و باید به نحوی باشد که عرفاً به آن تسلیم بگویند(تسلیم زمین به یک صورت است و تسلیم اتومبیل به صورتی دیگر).

✅ حقوق مدنی نکته 288

همان طور که گفتیم یکی از شرایط مبیع،قدرت بر تسلیم آن هنگام وقوع عقد بود که این امر در موردی که طرفین اجلی برای تسلیم قرار داده باشند،هنگام أجل و در موردی که معامله،فضولی یا اکراهی باشد هنگام اجازه مالک نیاز است و باید محقق شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 287

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 288

هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می سپارد.

✅ حقوق جزا نکته 287

عوامل رافع مسئولیت کیفری فقط مجازات را زائل می کند،اما مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است.

✅ حقوق جزا نکته 288

در صورت تحقق یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

✅ اصول فقه نکته 218

در صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید، عمل به مفاد عبارت مطلق با عمل کردن به مفاد مقید ناسازگاری ندارد و باید به هر دو عبارت عمل کرد و از ظهور هیچیک از عبارات دست نمی کشیم. این صورت، خود سه حالت دارد:

1-مواردی که در مورد یک موضوع، دو حکم مختلف مقرر شده است اما موضوع حکم در یک گزاره به صورت مطلق و در گزاره دیگر به صورت مقید آمده است. مانند این دو عبارت: هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است(مفاد ماده 328ق.م) و هر کس عمداً مال دیگری را تلف کند به حبس محکوم خواهد شد(مفاد ماده 677ق.م.ا).

2-در صورتی که حکمی برای یک موضوع مطلق مقرر شده و حکم مشابهی نیز برای همان موضوع به صورت مقید آورده شده باشد و از قرائن و شواهد کشف شود که هدف متکلم بیان دو حکم جداگانه، اما مشابه در مورد یک موضوع بوده است. در اینجا هم مطلق با مقید تنافی ندارند. مانند اینکه در برخی موارد، قانونگذار برای یک جرم، مجازاتی مقرر می کند و در قانون دیگر نیز برای همان جرم مجدداً مجازات مشابهی تعیین و تصریح می نماید که اجرای یکی از این مجازاتها، مانع از مجازات دیگر نیست. علت اینکه در اینجا حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد آن است که از تصریح قانونگذار پی به تعدد حکم می بریم و مطلق و مقید، دو حکم جداگانه هستند که هر یک در جای خود اعمال می شوند در حالی که حمل مطلق بر مقید در جایی است که برای بیان یک حکم، دو عبارت (مطلق و مقید) وجود داشته باشد.

3-علت حکم در مورد مطلق با علت حکم در مورد مقید مختلف باشد و از تفاوت علتها به تعدد حکم پی می بریم. مانند اینکه  در قراردادی تصریح شود: 1«.پیمانکار به سبب تأخیر در اجرای تعهد، موظف به پرداخت خسارت است مشروط بر اینکه کارفرما مطالبه خسارت نماید … 2.پیمانکار به واسطه رعایت نکردن استانداردهای مربوط، موظف به پرداخت خسارت است».  مطلق(بند 2 قرارداد که پرداخت خسارت مقید به تقاضای کارفرما نیست) با مقید (بند 1 قرارداد که پرداخت خسارت، مقید به تقاضای کارفرما است) منافاتی ندارد زیرا علت حکم مطلق(رعایت نکردن استانداردهای مربوط) با علت حکم مقید (تأخیر در اجرای تعهد) متفاوت بوده و در نتیجه با تعدد حکم روبرو هستیم. از این رو حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 287

کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی می توانند در پذیره¬نویسی سهام شرکت سهامی عام مشارکت کنند، اما مؤسسین می توانند آن را محدود نمایند.

✅حقوق تجارت نکته 288

در شرکت سهامی عام وخاص ارزیابی آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد اما در شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام، می توان کارشناس را توسط مؤسسین با اتفاق آراء تعیین نمود و برای تعیین آن مراجعه به دادگاه لازم نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 287

 اگر خواندگان دعوا معین و محصور باشند هر چند متعدد نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن باید با رعایت تشریفات قانونی به تک تک آنها ابلاغ شود.

✅آیین دادرسی مدنی نکته 288

اگر خواندگان دعوا متعدد اما غیرمحصور باشند باید مفاد دادخواست به موجب آگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر شده و نسخه ای از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی که خواهان معارض خود معرفی نموده ابلاغ شود.

✅ حقوق مدنی نکته 289

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع عین معین را پس از عقد و کلی را پس از تعیین مصداق رأساً قبض نماید.چون همانطور که گفتیم به محض اجرای صیغه ی بیع و ایجاب و قبول، ملکیت در عالم اعتبار منتقل می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 290

هنگامی که برای تحویل هیچ یک از ثمن و مبیع أجلی معین نشده باشد و هر دو حال باشند هر یک از بایع و مشتری حق دارند که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.به این امر که هر یک از طرفین وفای به عهد خود را موکول به وفای به عهد طرف مقابل می کند اعمال حق حبس گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 289

بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 290

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

✅ حقوق جزا نکته 289

مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:1.صغر سن 2.مستی 3.اکراه(اجبار) 4.خواب و بی هوشی.

✅ حقوق جزا نکته 290

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

✅ اصول فقه نکته 219

در صورت تنافی بین مطلق و مقید، باید مطلق را بر مقید حمل کرد یعنی اگر چه لفظ مطلق، ظهور در اطلاق دارد و شامل همه افراد و مصادیق می شود اما به وسیله دلیل مقید، تقیید می خورد و محدود و محصور به بخشی از مصادیق خود می شود. پس حمل مطلق بر مقید عبارت است از : «مقید و محدود کردن لفظ مطلق به وسیله دلیل مقید». این صورت، خود دو حالت کلی دارد که در زیر بررسی می شوند:

1-مطلق و مقید غیرهمسان(مختلفَین): در این حالت، مطلق و مقید از نظر نفی و اثبات با هم مختلف هستند؛ یعنی یکی در جمله مثبت و دیگری در جمله منفی واقع شده است. در این موارد، مطلق بر مقید حمل می شود و باید از شمول مطلق دست برداشت. در این حالت، فرقی بین نوع حکم(تکلیفی یا وضعی) و نوع اطلاق(استغراقی یا بدلی) وجود ندارد و در همه موارد، باید مطلق را  بر مقید حمل کرد مانند اطلاق ماده 179 به وسیله ماده 180 مقید شده است.

2-در این حالت، مطلق و مقید از نظر نفی و اثبات، هم جهت و همسان هستند یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی هستند. برای دانستن حکم این حالت، خود دو مورد دارد: الف) گاهی ذکر قید در کلام به منظور نفی و احتراز از سایر موارد است به گونه ای که حکم عبارت منوط به قید بوده و در صورت نبودِ آن قید، حکم مورد نظر، نیز منتفی است(این قید دارای مفهوم مخالف است). در این حالت بین مطلق با مقید، تنافی وجود دارد و برای رفع تنافی باید مطلق را بر مقید حمل نمود.مانند ماده 266 که اطلاقش با ماده 265ق.م.ا منافات دارد ولی این تعارض قابل رفع بوده و مطلق(ماده 265) بر مقید(ماده 266) می شود. ب) گاهی ذکر قید به منظور نفی و احتراز از سایر موارد نیست بلکه برای توصیف بیشتر موضوع یا تأکید حکم نسبت به برخی مصادیق و مانند آن، کلام خود را به صورت مقید می آورد. در این حالت، مطلق بر مقید حمل نمی شود. مانند قید «صلح» در ماده 764ق.م که باعث نمی شود اطلاق لفظ «معامله» در ماده 456ق.م بر آن حمل شود.

✅ حقوق تجارت نکته 289

تقلب در تعیین آورده غیرنقد، جرم و قابل تعقیب است(بند1 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✅ حقوق تجارت نکته 290

تصویب آورده غیر نقد در شرکت سهامی عام، با مجمع عمومی مؤسس است که نمی تواند بیش از آن¬چه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

پس دقت داشته باشید: ارزیابی آورده غیر نقد با کارشناس رسمی دادگستری و تصویب آن با مجمع عمومی مؤسس است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 289

ابلاغ به اشخاصی که در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه دعوای مطروحه اقامت دارند، از طریق دفتر دادگاه محل اقامتشان صورت می گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 290

 ابلاغ به اشخاصی که در زندان یا بازداشتگاه به سر می برند، از طریق اداره زندان به عمل می آید.

✅ حقوق مدنی نکته 293

اگر اعمال حق حبس توسط طرفین موجب دور شود،این امر نزد حاکم ازبین می رود و هزینه ی نگهداری مال در دوران اعمال حق حبس با مالک جدید آن خواهد بود(هزینه نگهداری مبیع با مشتری است).

✅ حقوق مدنی نکته 294

حق حبس در تمام اقسام عین( عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) راه دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 293

تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می ند و در صورت امکان،خود در محل حضور می یابد.

آیین دادرسی کیفری نکته 294

دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد،زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود.

✅ حقوق جزا نکته 293

در جنایات بر نفس واقع شده توسط اطفال،جنایات آنها از نوع خطای محض بوده و عاقله آنها عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.

✅ حقوق جزا نکته 294

در مورد جنایات بر عضو و منفعت واقع شده توسط اطفال و نوجوانان این نوع جنایات هم خطای محض محسوب می شوند اما عاقله فقط دیه جنایات موضِّحَه و بالاتر را می پردازند و بر پرداخت دیه کمتر از موضحه بر عهده خود طفل (از مال طفل) می باشد.

✅ اصول فقه نکته 221

مثال اطلاق مقامی: قانونگذار در مواد 1045ق.م به بعد قانون مدنی، به ذکر موانع نکاح پرداخته و ظاهراً درصدد بیان همه موانع نکاح برآمده است. حال اگر در مورد مانع بودنِ امری که در مواد فوق نیامده است شک کنیم می توانیم به اطلاق مقامی مواد مزبور تمسک کنیم و ذکر نشدن آن مورد خاص را دلیل بر مانع نبودنِ آن بدانیم. مانند اینکه در مورد صحت ازدواج شیعه با سنی یا ازدواج زانی و زانیه می توان گفت اختلاف در مذهب یا داشتن رابطه نامشروع، در مواد قانون مدنی جزء موانع نکاح ذکر نشده است و از آنجا که قانونگذار در فصل موانع نکاح، درصدد بیان تمام موانع نکاح بوده و با این حال از اختلاف در مذهب و رابطه نامشروع سخنی به میان نیاورده است. پس معلوم می شود که در نظر قانونگذار، این دو مورد، جزء موانع نکاح محسوب نمی شود و چنین ازدواجی با فراهم بودن سایر شرایط صحیح است(اصول فقه کاربردی، ج1، صص280 و 281).

✅ حقوق تجارت نکته 293

در صورتی که تمام آورده¬ی شرکت سهامی خاص، غیر نقد باشد باید تمام آن در بدو تشکیل شرکت تقویم و تسلیم گردد = در خصوص آورده¬ی غیرنقدی، تعهد به تأدیه امکان ندارد زیرا سرمایه شرکت باید با اموال موجود باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 294

از ظاهر ماده 76 لایحه اصلاحی قانون تجارت استنباط می شود که فقط مؤسسین می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 293

دفاع، تمام راه هایی را در برمی گیرد که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف – که پیروزی در دعوای اقامه شده است – به کار می گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 294

طرق دفاعی خوانده:

1-ایرادات

2-دفاع به معنای اخص(دفاع ماهوی)

3-دعوای متقابل

✅ حقوق مدنی نکته 295

همانطور که پیشتر مختصراً اشاره شد اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ دارد و برعکس اگر بایع متعهد شده باشد برای درک مبیع ،ضامن بدهد و عمل نکند، مشتری حق فسخ دارد.دلیل اینکه در این موارد که تخلف از شرط فعل انجام شده ولی برخلاف قاعده مستقیما به مشروط له حق فسخ داده شده است آن است که در این موارد چون به صورت مطلق از ضمان و رهن سخن گفته شده و نگفته که فلان مال در رهن باشد و یا فلان شخص ضامن باشد،پس خواسته منجز نیست تا بتوان الزام نمود و وقتی خواسته منجز نباشد، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی، امکان الزام وجود ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 296

ماده 380 ناظر بر خیار تفلیس است که ویژه جایی می باشد که یک طرف عین معین می دهد و دیگری کلی فی الذمه.حال اگر آن شخص که قرار است کلی فی الذمه بدهد قبل از تعیین مصداق، ورشکسته شود، طرفی که عین معین را داده با خیار تفلیس حق فسخ خواهد داشت البته به شرطی که عین معین هنوز موجود باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 295

ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش  و بازرسی  و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده،آن را به امضا یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 295

تخلف از رعایت مفاد حکم مقرر در نکته قبل، موجب محکومیت به 3 ماه تا 1سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

✅ حقوق جزا نکته 295

جرایم  اطفال و نوجوانان، فاقد آثار تبعی مجازات است و احکام تکرار جرم نیز در مورد اطفال اجرا نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 296

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

✅ اصول فقه نکته 222

تفاوت بین اطلاق لفظی با اطلاق مقامی چیست؟ اطلاق لفظی مستقیماً با مدلول لفظ در ارتباط است اما در اطلاق مقامی، به اطلاق یک لفظ یا جمله خاص، تمسک نمی شود بلکه گوینده به طور کلی نسبت به مورد مشکوک، سکوت کرده است و ما از راه سکوت او به مراد واقعی گوینده پی می بریم(اصول فقه کاربردی، ج1، صص280 و 281).

✅ حقوق تجارت نکته 295

شرکت های سهامی شرکت نامه ندارند ولی ملزم به تنظیم قانونی اساسنامه هستند.

✅ حقوق تجارت نکته 296

اساسنامه شرکت سهامی باید مشتمل بر مبلغ سرمایه شرکت، تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 295

ایرادات وسیله ای است که خوانده در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان دادرسی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 296

دفاع به معنای اخص، هر طریق دفاعی که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح می شود تا بی اساس بودن آن در پی رسیدگی ماهوی احراز و اعلام و در نتیجه خواهان پیروز دعوا نشود. به بیان دیگر نفی حق ادعایی مدعی است.

✅ حقوق مدنی نکته 297

مبیع و ثمن باید در محلی تسلیم شوند که طرفین تراضی نمودند و در صورت  عدم تعیین، جایی که عرف اقتضاء دارد و با فقد عرف، محل انعقاد عقد ملاک خواهد بود و مخارج تسلیم و وزن کردن و غیره نیز برای مبیع با بایع و برای ثمن با مشتری خواهد بود.

✅ حقوق مدنی نکته 298

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر بایع تلف شود، با وجود اینکه پس از عقد، مشتری مالک آن شده است بیع منفسخ شده و بایع مسئول آن است و باید ثمن را به مشتری پس بدهد مگر اینکه برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 297

تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 298

هرگاه  در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود.

✅ حقوق جزا نکته 297

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است،مرتکب باید جنون خود را در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

✅ حقوق جزا نکته 298

اگر جنون پس  از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی واقع شود به موجب تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا در حدودی که جنبه حق الهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست .

✅ اصول فقه نکته 223

برای استفاده از اطلاق مقامی، باید اثبات و احراز شود که گوینده درصدد بیان همة اجزاء، شرایط یا موانع موضوع مورد نظر است. در غیر این صورت نمی توان از اطلاق مقامی استفاده کرد. مثلاً در مورد موانع ارث در قانون مدنی، قانونگذار تنها درصدد بیان برخی موانع ارث بوده است و به همین دلیل، فصل سوم از مقررات ارث را با عنوان «شرایط و جمله ای از موانع ارث» مطرح نموده است. بر این اساس، اگر در مورد مانع بودن امری در ارث تردید شود نمی توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و مانع بودن آن را منتفی دانست(اصول فقه کاربردی، ج1، 281).

✅ حقوق تجارت نکته 297

اظهارنامه ← در حکم شناسنامه شرکت

✅ حقوق تجارت نکته 298

اساسنامه ← در حکم قانون اداره شرکت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 297

 دفاع به معنای اخص، برخلاف ایرادات شمارش نشده، اگرچه می توان طرق آن را دسته بندی نمود اما شمارش آن بی مورد است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 298

دعوای متقابل، دعوایی است که خوانده علیه خواهان با یکی از اهداف کاستن از محکومیت، جلوگیری کلی از محکومیت یا تحصیل حکم محکومیت خواهان در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه علیه خودش اقامه می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 299

حکم نکته ی 298 در مورد تمام عقود تملیکی و معوض مجراست یعنی علاوه بر تلف مبیع قبل از قبض، شامل تلف ثمن قبل از قبض، تلف منفعت قبل از قبض  در عقد اجاره، تلف عین مقروضه قبل از قبض در عقد قرض، تلف مورد صلح معوض قبل از قبض در عقد صلح، تلف مورد معاوضه قبل از قبض در عقد معاوضه  و … نیز می باشد و تمامی این موارد مانند حق حبس با تئوری موازنه (عدالت یا ضمان معاوضی)قابل توجیه می باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 300

حکم نکته ی فوق در همه ی اقسام مبیع عین معین،کلی در معین و کلی فی الذمه(البته در کلی در معین و کلی فی الذمه، بعد از تعیین مصداق که مشتری مالک مبیع می شود) راه دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 299

حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 300

در صورت ضرورت،بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

✅ حقوق جزا نکته 299

به موجب تبصره 2 قانون جدید آیین دادرسی کیفری: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند.در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.در صورت عدم معرفی،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

✅ حقوق جزا نکته 300

اگر جنون پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات حادث شود به موجب تبصره 1 ق.م.ا “حد ساقط نمی شود”.

✅ اصول فقه نکته224

 لفظ از جهت شدت یا ضعف دلالتش بر معنا به اقسام زیر تقسیم می شود:

اقسام لفظ بر حسب  شدت یا ضعف دلالت لفظ بر معنا 

اول)مبیَّن یا محکم

 الف) نص: تنها یک معنا دارد و احتمال معنای مخالف ندارد.                           

ب) ظاهر: لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر (مرجوح) دارد و  احتمال معنایی راجح در آن مدنظر است.             

دوم) متشابه                                                                                                       

الف)مؤوَّل(مأوَّل): لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر(مرجوح) دارد و احتمال معنایی کمتر آن با توجه به قرینه مدنظر است.

  ب)مجمل: لفظ یا عبارتی که معنای آن ظاهر و روشن نباشد.

✅ حقوق تجارت نکته 299

در شرکت سهامی خاص تصویب اساسنامه با موافقت کلیه مؤسسین

⇦ در شرکت سهامی عام تصویب اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی مؤسس

✅ حقوق تجارت نکته 300

در صورتی که در اثر خروج دارندگان آورده¬ی غیر نقد و عدم تعهد و تأدیه سهام آن ها از طرف سایر تعهدکنندگان سرمایه شرکت، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی تعهد نشود، شرکت قابل تشکیل نیست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 299

ایرادات از نظر اثری که متعاقب پذیرش ایراد در دعوا ایجاد می کنند به سه دسته تقسیم می شوند:

 • ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
 • ایراداتی که مانع موقتی در جریان رسیدگی به دعوا ایجاد می کنند.
 • ایراداتی که در راه رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کنند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 300

ایرادات دسته اول که باعث تغییر مرجع رسیدگی کننده به دعوا می شوند عبارتند از: ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی و ایراد امر مطروحه یا سبق طرح دعوا.

✅ حقوق مدنی نکته 301

تلف مبیع پس از قبض در زمان خیارات مختص مشتری(خیار حیوان،خیار مجلس که بایع از خود سلب خیار کرده و خیار شرطی  که برای مشتری قرار داده شده است)نیز مانند تلف مبیع قبل از قبض می باشد و هر دو موجب انفساخ عقد بیع می شوند.

✅ حقوق مدنی نکته 302

باید بین تلف مبیع قبل از قبض که قهراً می باشد با اتلاف آن قبل از قبض تفاوت قائل شویم.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 301

در صورتیکه متصرف منزل و مکان و یا اشیا مورد بازرسی، از بازکردن محل ها و اشیا بسته خودداری کند،بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد،خودداری شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 302

در صورتی که در اجرای نکته قبل، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است،مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید.

✅ حقوق جزا نکته 301

به موجب ماده 503 ق.ا.د.ک جدید هرگاه محکومٌ علیه در جرایم تعزیری،پس از صدور حکم قطعی،مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه،اجرای حکم به  تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.        

✅ حقوق جزا نکته 302

به موجب تبصره ماده 503 ق.ا.د.ک جدید: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در  صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود.این ایام جزءمدت محکومیت وی محاسبه می شود.      

✅ اصول فقه نکته224

لفظ از جهت شدت یا ضعف دلالتش بر معنا به اقسام زیر تقسیم می شود:

اقسام لفظ بر حسب شدت یا ضعف دلالت لفظ بر معنا:

اول)مبیَّن یا محکم 

الف) نص: تنها یک معنا دارد و احتمال معنای  مخالف ندارد.

 ب) ظاهر: لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر (مرجوح) دارد و احتمال معنایی راجح در آن مدنظر است.                                                                                                                

دوم) متشابه     

الف)مؤوَّل(مأوَّل): لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر(مرجوح) دارد و احتمال معنایی کمتر آن با توجه به قرینه مدنظر است.

ب)مجمل: لفظ یا عبارتی که معنای آن ظاهر و روشن نباشد.

✅ حقوق تجارت نکته 301

شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می شود که ⇦ مدیران و بازرسان شرکت در جلسه مجمع عمومی مؤسس کتباً قبول سمت نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته 302

شرکت سهامی خاص زمانی تشکیل می شود که ⇦ اساسنامه به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد+ صورت جلسه ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت امضاء گردد+ مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت نمایند، بدون آن که نیاز به تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد.

✺نکته: شرکت سهامی خاص الزامی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 301

 اگر دعوا در دادگاهی اقامه شود که فاقد صلاحیت ذاتی است در این صورت خوانده حق دارد ایراد عدم صلاحیت مطرح کند و خود دادگاه هم مکلف است که در صورت تشخیص عدم صلاحیت ذاتی، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 302

اگر دعوا در دادگاهی اقامه شده باشد که فاقد صلاحیت محلی است در این صورت خوانده حق دارد که تا پایان جلسه اول ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید که در این صورت دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 303

اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع صورت گیرد،بیع صحیح است و مشتری مخیّر است بین مراجعه به بایع و اخذ بدل و یا فسخ عقد به استناد خیار تعذر تسلیم.

✅ حقوق مدنی نکته 304

اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری صورت گیرد،این عمل مشتری در حکم قبض اوست.چون حتماً قبض محقق شده است که توانسته مبیع را تلف نماید.بنابراین بر اساس قاعده ی اقدام، دیگر حقی بر بایع ندارد مگر اینکه عمل مشتری بر اثر فریب بایع باشد که در اینصورت بایع، سبب اقوی از مباشر می باشد و تلف، منتسب به بایع می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 303

از اوراق، نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 304

بازپرس مکلف است در خصوص نکته قبل در مورد سایر نوشته ها و اشیا متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشا مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 303

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.                                                                                                                                                     

✅ حقوق جزا نکته 304

شخص نگهداری شده در نکته 303 یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر اینصورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند، این حکم قطعی است.ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

✅ اصول فقه نکته 225

نمودار مهم برای حل مسائل مجمل و مبیّن:

اقسام لفظ:

1-لفظ دارای یک معناست⬅️نص

2-لفظ بیش از یک معنا دارد: موارد الف و ب

الف)احتمالات معنایی مساوی است⬅️مجمل

ب)احتمالات معنایی کم و بیش است

-احتمالات معنایی بیشتر مدنظر گوینده بوده⬅️ظاهر

– احتمالات معنایی کمتر مدنظر گوینده بوده⬅️مؤوّل(مأوّل)

✅ حقوق تجارت نکته 303

در تأسیس شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه را می توان به صورت غیر نقد تأدیه نمود⎆

✅ حقوق تجارت نکته 304

در صورتی که شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان  گواهی¬نامه¬ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید. 

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 303

 اگر خوانده ایراد عدم صلاحیت محلی مطرح ننماید یا خارج از مهلت مقرر قانونی مطرح نماید دادگاه مخیر است که به دعوا رسیدگی نماید یا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 304

رای دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را نداشته در مراجع بالاتر ممکن است نقض شود:

 • اگر پرونده در دادگاه تجدیدنظر باشد رای صادره مسلماً نقض خواهد شد اعم از اینکه خوانده ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده یا خیر و اعم از اینکه ایراد در مهلت بوده یا نه.
 • اگر پرونده در دیوان عالی کشور باشد، رای در صورتی نقض خواهد شد که خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده باشد.

✅ حقوق مدنی  نکته 305

اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث صورت گیرد، این امر فرقی با تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع ندارد و در حکم فورس ماژور می باشد که گفتیم تلف مبیع قبل از قبض، از کیسه بایع می باشد و فرقی بین غاصب و سیل و زلزله نمی باشد و در تمامی این موارد، بیع منفسخ می شود(البته طبیعتاً بایع حق رجوع به ثالث را خواهد داشت).

✅ حقوق مدنی نکته 306

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر(مال متعلق به دیگری)درآید بایع ضامن این امر بوده و باید از عهده ی رد ثمن و در صورت جهل مشتری، خسارات وارده بر وی نیز برآید که اصطلاحاً به این امر، ضمان درک می گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 305

آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی،سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد،توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد.آنگاه درلفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 306

مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود،نگهداری می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 305

حق اعتراض مذکور در نکته 304 و قطعی بودن رای دادگاه مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

✅ حقوق جزا نکته 306

قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد مجنون تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

✅ اصول فقه نکته 226

نحوه استفاده از نمودارنکته 225: در این نمودار، 3مرحله دیده می شود که مرحله های اول و دوم آن(قسمت الف)، به لفظ مورد سوال بدون توجه به اینکه آن لفظ در چه ماده ای قرار گرفته است توجه می کنیم و در مرحله دوم(قسمت ب) به لفظ مورد نظر با توجه به اینکه در چه ماده ای قرار گرفته، توجه می کنیم. برای مثال اگر پرسیده شود که لفظ«نافذ نیست» در ماده 247ق.م – که می گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست … » – مصداق کدام گزینه است؟ ابتدا می گوئیم لفظ «نافذ نیست» هر چند در این ماده، تنها یک معنا دارد اما در خارج از این ماده، این لفظ، دو معنا دارد: غیرنافذ و باطل. از این رو لفظ «نافذ نیست» نص نیست و بیش از یک احتمال معنایی دارد. از آنجا که دو معنای فوق الذکر(غیرنافذ بودن و باطل بودن) به طور مساوی از لفظ «نافذ نیست» فهمیده نمی شود و معنای راجح و بیشتر آن، غیرنافذ بودن است و معنای مرجوح و کمتر آن، باطل بودن است و در این ماده، احتمال راجح آن، مدنظر است لذا لفظ «نافذ نیست» در ماده 247ق.م مثالی برای لفظ ظاهر است.

✅ حقوق تجارت نکته 305

در صورتی که شرکت سهامی خاص تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می¬نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 306

استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن و یا در مورد مذکور در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 305

اگر دعوایی نزد یک دادگاه اقامه شده باشد و سپس همان دعوا یا دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که همعرض دادگاه قبلی است اقامه شود در این صورت خوانده می تواند نزد دادگاه دوم، ایراد امر مطروحه یا ایراد سبق طرح دعوا را مطرح کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 306

استناد به ایراد مذکور در نکته قبل، با جمع شرایط زیر ممکن است:

 • وحدت دعوا وجود داشته باشد یا دو دعوا با هم ارتباط کامل داشته باشند. زمانی وحدت دو دعوا وجود دارد که دعوای دوم همان دعوای قبلی باشد و این امر در صورتی است که اصحاب دعوا، موضوع دعوا و اصحاب دعوا یکسان باشند. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی، موثر در دیگری باشد.
 • دو دادگاه باید هم عرض باشند یعنی هر دو از یک نوع و یک درجه باشند.
 • دعوای اول منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد یعنی دعوا هم چنان تحت رسیدگی باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 309

اگر مشتری در موعد مقرر ثمن را نپردازد،توسط حاکم اجبار می شود مگر اینکه مبیع، عین معین و یا در حکم آن(کلی در معین)بوده و ثمن و مبیع هر دو حال باشند و سه روز از تاریخ بگذرد و بایع نیز مبیع را نداده باشد که در این صورت بایع مخیّر است در فسخ عقد از باب خیار تاخیر ثمن یا الزام مشتری به تأدیه ی ثمن.

✅ حقوق مدنی نکته 310

خیارات از یک جهت تقسیم می شوند به خیارات مخصوص عقد بیع که عبارتند از :

1-خیار،مجلس

2-خیار حیوان

3-خیار تأخیر ثمن

و خیارات مشترک در بقیه ی عقود که عبارتند از :

1-خیار شرط

2-خیار رویت و تخلف وصف

3-خیار غبن

4-خیار عیب

5-خیار تدلیس

6-خیار تبعض صفقه

7-خیار تخلف از شرط

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 309

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر کند:

الف-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیا و اموال بلامعارض باشد

ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 310

در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی،نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء  و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

✅ حقوق جزا نکته 309

چنانچه ثابت شود مصرف مسکرات، مواد مخدر و راون گردان و نظایر آنها به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 310

ارتکاب جرم در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است (اصل بر عدم تاثیر مصرف این مواد در مسئولیت کیفری است).

✅ اصول فقه نکته 228

نصّ: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگری نداشته باشد. به بیان دیگر کلمه یا جمله ای است که دلالت بر مراد قانونگذار قطعی است و هیچ احتمال معنایی دیگری در آن نمی رود.

✅ حقوق تجارت نکته 309

✌️دقت داشته باشید شرکت های سهامی عام وخاص تا زمانی که به ثبت نرسیده اند از انجام امور ذیل ممنوعند:

1-برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می شود.(ماده22لایحه)

2-صدور اوراق سهام اعم از سهام بانام و بی¬نام.(ماده28 لایحه)

3-صدور گواهینامه موقت سهم اعم از بانام و بی¬نام.ماده 28لایحه)

4-صدور هر گونه اوراق قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب.(ماده55لایحه)

5-صدور هر گونه ورقه مشارکت اعم از اوراق مشارکت ساده یا مرکب.

6-تبدیل شرکت(مواد 278 و 287 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ حقوق تجارت نکته 310

هرکس سهام یا قطعات سهام را پیش از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد(بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 309

دسته دوم از ایرادات ایراداتی هستند که در جریان دادرسی مانع موقتی ایجاد می کنند که عبارتند از ایراد عدم اهلیت خواهان و ایراد عدم احراز سمت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 310

 خواهان باید برای اقامه دعوا اهلیت داشته باشد و اقامه دعوا نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت استیفاست یعنی اهلیت اجرای حق، که منوط به احراز بلوغ ، عقل و رشد است و درغیر این صورت خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید و دادگاه باید در این مورد قرار رد دعوا صادر کند.

✅ حقوق مدنی نکته 311

خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم نیز دو خیار می باشند که در ماده 396 به آنها اشاره نشده ولی باید به خیارات دیگر اضافه شوند.

✅ حقوق مدنی نکته 312

در موارد تردید نسبت به اینکه خیار ایجاد می شود یا خیر،برای حفظ ثبات و لزوم قراردادها می گوییم اصل بر عدم ایجاد خیار می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 311

متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع دو نکته قبل، می تواند طبق مقررات اعتراض کند،هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.در این مورد،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه،دادگاه تجدید نظر استان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 312

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک،حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود.وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.

✅ حقوق جزا نکته 311

اگر ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی،مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است،در این صورت علاوه بر دیه به محازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود(جنایت شبه عمد).

✅ حقوق جزا نکته 312

اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای ارتکاب جنایت مست کرده است و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

✅ اصول فقه نکته 229

ظاهر:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر هم داشته باشد ولی آن احتمال ضعیف و مرجوح باشد. به عبارت دیگر اگر کلمه یا جمله ای است که دلالت آن بر مراد قانونگذار ظنّی است یعنی مراد آن عرفاً معلوم است هرچند احتمال معنای دیگری هم در آن برود که معنای مرجوح است آن را ظاهر می گویند.

✅ اصول فقه نکته 230

مجمل: کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم نبوده بلکه مردّد میان دو یا چند احتمال باشد و ندانیم که گوینده کدام یک را خواسته است.

✅ حقوق تجارت نکته 311

ثبت شرکت های سهامی عام به عهده مؤسسین و هیئت مدیره.

✅ حقوق تجارت نکته 312

اسناد لازم برای ثبت شرکت های سهامی عام⇩

1-اساسنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی مؤسس

2-صورت جلسه مذاکرات مجمع عمومی مؤسس که باید به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه¬ی مجمع عمومی رسیده باشد.

3-اعلامیه قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و اولین بازرس یا بازرسان قانونی شرکت.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 311

صغیر و مجنون برای همه ی دعاوی و سفیه و تاجر ورشکسته برای دعاوی مالی و غیرمالی اعتباری اهلیت اقامه دعوا را ندارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 312

اگر خواهان در زمان اقامه دعوا محجور باشد منتهی به ایراد عدم صلاحیت و در نهایت صدور قرار رد دعوا می شود اما اگر خواهان در زمان طرح دعوا محجور نبوده اما در حین دادرسی محجور شود قرار توقیف دادرسی صادر می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 313

اصل بر عدم فوریت در خیارات است مگر در چهار خیار عیب، تدلیس، غبن و رویت و تخلف از وصف که فوری می باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 314

با از بین بردن رفتن مبنای خیار(جبران ضرر ذو الخیار)، خیار از بین می رود مگر در خیار تدلیس و خیار غبن.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 313

هرگونه  دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 314

چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت قرار دارد.

✅ حقوق جزا نکته 313

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد.

✅ حقوق جزا نکته 314

در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 231

مؤوّل(مأوَّل): کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد ولی احتمال معنای دیگر را هم داشته باشد و قرینه ای هم وجود داشته باشد که آن احتمال اگرچه ضعیف و مرجوح است، همان مراد گوینده بوده است.

✅ حقوق تجارت نکته 313

عدم ثبت شرکت سهامی هم ضمانت اجرای مدنی به همراه دارد و هم ضمانت اجرای کیفری⇘⇘

ضمانت اجرای مدنی⇦ مسئولیت تضامنی مؤسسین

ضمانت اجرای کیفری⇦ اعمال مجازات مذکور در ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت

✅ حقوق تجارت نکته 314

مؤسسین شرکت سهامی نسبت به اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می¬دهند مسئولیت تضامنی دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 313

هرچند در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی از قراری تحت عنوان قرار عدم اهلیت نام برده شده اما در عمل هیچ گاه چنین قراری صادر نمی شود زیرا چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر می شود و اگر خوانده اهلیت نداشته باشد دادرسی متوقف می شود تا نماینده ی قانونی او به دادرسی دعوت شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 314

هرگاه کسی از جانب دیگری مثلا تحت عنوان وکالت، ولایت ، قیمومت، وصایت اقامه ی دعوا نماید سمت او باید محرز باشد پس این افراد باید مدرک مثبت سمت خود را از جمله وکالتنامه،شناسنامه، حکم قیمومت و امثال اینها را به دادخواست ضمیمه نمایند در غیر این صورت خوانده می تواند ایراد عدم احراز سمت مطرح نماید و دادگاه در این خصوص قرار رد دعوا صادر می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 315

خیار رویت و تخلف از وصف، با پرداخت ما به التفاوت نقدی از بین نمی رود ولی اگر وصف تخلف شده را در مبیع ایجاد کنیم، مبنای خیار از بین رفته و خیار هم منتفی می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 316

مطابق خیار مجلس، طرفین عقد مادامی که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را خواهند داشت.البته همان طور که گفتیم خیار مجلس از جمله خیارات مخصوص عقد بیع می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 315

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشورمربوط  باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده (302) ق.ا.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 316

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده(307) ق.ا.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

✅ حقوق جزا نکته 315

در باب اکراه، در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط به این مباحث رفتار می شود.

✅ حقوق جزا نکته 316

تنها شرط قانونی برای تحقق اکراه غیر قابل تحمل بودن آن می باشد.در تعیین غیر قابل تحمل بودن یا نبودن هم از معیار شخصی استفاده می شود هم از معیار نوعی.یعنی نوع آن فرد را در همان شرایط، ملاک قرار می دهند.

✅ اصول فقه نکته 232

لفظ «ظاهر» اگر به دلیل وجود قرینه لفظی یا غیرلفظی، بر معنای خلاف ظاهر حمل شود در اصطلاح اصول به آن «مؤوَّل» می گویند. مثلاً لفظ عام، عرفاً ظهور در همه افراد دارد و در صورت عدم وجود قرینه باید بر همین معنای ظاهر و راجح، حمل شود. اما اگر قرینه ای مانند مخصِّص منفصل وجود داشته باشد که گوینده خلافِ معنای ظاهری عام را اراده کرده است لفظ عام بر معنای خلاف ظاهر خود (بعضی افراد) حمل می شود. پس لفظ عام پس از تخصیص به مخصِّص منفصل، یک لفظ مؤوَّل است.

✅ حقوق تجارت نکته 315

دقت داشته باشید تا زمان تشکیل شرکت، عنوان «مؤسس» معنا و مفهوم دارد، پس از تشکیل شرکت، این سمت کنار خواهد رفت.

✅ حقوق تجارت نکته 316

قانون¬گذار در خصوص شرکت¬های سهامی تکلیف ننموده که مبلغ سرمایه شرکت در کلیه اسناد، آگهی ها، صورت حساب و نشریات مختلف شرکت قید شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 315

 اگر شخصی به نمایندگی از جانب خوانده قصد شرکت در دادرسی و دفاع از خوانده را داشته باشد ولی سمت او محرز نباشد، خواهان می تواند نسبت به این امر اعتراض نموده و دادگاه ضمن جلوگیری از مداخله وی در دادرسی، بدون توجه به اظهارات وی دادرسی را ادامه خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 316

دسته سوم ایرادات که مانع دائمی در جریان دادرسی ایجاد می کند عبارتند از :

 • ایراد بی نفعی خواهان.
 • ایراد عدم توجه دعوا.
 • ایراد عدم ترتب آثار قانونی بر دعوا.
 • ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا.
 • ایراد جزمی نبودن دعوا.
 • ایراد عدم رعایت مهلت اقامه دعوا.
 • ایراد اعتبار امر قضاوت شده.

✅ حقوق مدنی نکته 317

اصولاً خیار مجلس به ارث نمی رسد مگر اینکه وراث متوفی نیز  در مجلس عقد حضور داشته باشند.

✅ حقوق مدنی نکته 318

مطابق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان در مورد خیار حیوان،اگر مبیع  یا ثمن حیوان زنده باشند، طرفی که به موجب عقد مالک حیوان می شود تا سه روز از زمان عقد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته مطابق نظر مشهور فقها و قانون مدنی، خیار حیوان مختص موردی است که مبیع، حیوان است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 317

شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 318

کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

✅ حقوق جزا نکته 317

اکراه در تمام جرایم، موجب رفع مسئولیت کیفری است جز اکراه در قتل که مجوز قتل نیست.

✅ حقوق جزا نکته 318

اکراه در قتل، مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 232

عوامل بروز اجمال در کلام عبارتند از: مطالب زیر از کتاب اصول فقه کاربردی(ج1، صص 286 تا289) نقل می گردد:

1.استفاده از الفاظ مشترک و چند معنا بدون قرینه2.استفاده از کلمات مبهم3.اجمال ناشی از ساختار جمله(گاهی ترکیب چند کلمه، که هر یک به تنهایی معنای واضح و روشنی دارند موجب اجمال عبارت می شود).4.حذف اجزاء و ارکان جمله

✅ حقوق تجارت نکته 317

کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء اتخاذ می گردد.

حقوق تجارت نکته 318

اگر شعبه یا شعبات شرکت در بدو تأسیس ایجاد شده باشند ⇦ باید در اساسنامه قید شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 317

یکی از شرایط اقامه ی دعوا این است که خواهان باید در دعوا ذینفع باشد. یعنی باید حقی را موضوع دعوای خود قرار دهد که مشروع و مورد حمایت قانونگدار، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد. در غیر این صورت خوانده می تواند ایراد بی نفعی خواهان را مطرح و از دادگاه تقاضای صدور قرار رد دعوا نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 318

 ذینفع بودن با ذیحق بودن متفاوت است. ذینفع بودن خواهان در همان بدو طرح دعوا مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم احراز منجر به رد دعوا می شود اما حکم به ذیحق بودن خواهان را دادگاه باتشخیص وارد دانستن دعوا پس از رسیدگی به ماهیت دعوا احراز و مورد حکم قرار می دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 319

منظور از خیار شرط  آن است که شرط شود در مدت معین برای هر یک از متعاملین  یا هر دو یا شخص  ثالثی اختیار فسخ معامله باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 320

خیار شرط حتما باید مدت داشته باشد و اگر مدت نداشته باشد شرط و عقد هر دو باطل اند اما اگر فقط ابتدای آن مشخص نباشد، ابتدای آن تاریخ عقد محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 319

بازپرس می تواند در  موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم،حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 320

تفتیش  و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله ی وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند.

✅ حقوق جزا نکته 319

اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده، محکوم به قصاص است.

✅ حقوق جزا نکته 320

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 233

راههای رفع اجمال در متون قانونی(اصول فقه کاربردی، ج1، صص289به بعد)

 1. مراجعه به سایر قوانین و متون معتبری که بطور روشن بیان کننده اراده قانونگذار هستند از جمله قوانین تفسیری، نظریه های تفسیری شورای نگهبان، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و …
 2. سایر قرائن و شواهد، سوابق تاریخی، مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون و نیز قواعد عقلی و عرفی می تواند در رفع اجمال موثر باشد. برای مثال ، برخی حقوقدانان ، برای رفع اجمال از ماده 453 ق.م. از قواعد عقلی و سابقه تاریخی و فقهی ماده کمک گرفته اند .
 3. راه حل نهایی در مورد اجمال قوانین در اصل 67 ق.اساسی پیش بینی شده «استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» و نیز در ماده 3 ق.آ.د.م «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد».

✅ حقوق تجارت نکته 319

اگر شعبه یا شعبات پس از تأسیس شرکت ایجاد شده باشند ⇦ تغییر در اساسنامه تلقی خواهد شد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

✅ حقوق تجارت نکته 320

✺نکته اول: عدم رعایت ضوابط شرکت = بطلان نسبی شرکت (ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

بطلان نسبی شرکت باطل است و قابلیت درخواست بطلان عملیات وجود دارد.

✺نکته دوم: اگر پیش از صدور حکم بطلان شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه ↔️ صدور قرار سقوط دعوا(ماده 271لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✺نکته سوم: در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خسارات خواهند بود(ماده273 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 319

 اگر دعوایی که خواهان اقامه نموده است متوجه شخص خوانده نباشد در این صورت خوانده می تواند ایراد عدم توجه دعوا مطرح کند. این ایراد زمانی قابل طرح است که حتی با فرض اثبات ادعای خواهان، قانوناً تکلیفی بر عهده ی خوانده قانونا تکلیفی بر عهده خوانده در خصوص آن خواسته وجود نداشته باشد. در صورتی که چنین ایرادی بر دعوا صحیحا وارد شود، دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا قرار رد دعوا صادر نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 320

 گاهی خواهان ادعایی را مطرح می نماید که حتی اگر صحت آن ثابت شود قانوناً هیچ اثری بر آن بار نخواهد شد. مانند وقف و هبه بدون قبض که قانوناً اثری ندارند. در این صورت با طرح ایراد از سوی خوانده، دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 321

خیار شرط در نکاح و وقف و ضمان راه ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 322

خیار تأثیر ثمن، ویژه ی بایع و عقد بیع است و در عقد بیعی به وجود می آید که عوضین آن حال باشند و مبیع، عین معین(خارجی یا شخصی) و یا کلی در معین(در حکم عین معین) باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع تمام مبیع را تسلیم کرده باشد و نه مشتری تمام ثمن را پرداخته باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 321

پس از وصول مراسلات پستی مذکور در نکته قبل، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند.استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیا مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 322

موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان،به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 321

مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است.

✅ حقوق جزا نکته 322

اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 234

راههای رفع اجمال از عبارات افراد(اصول فقه کاربردی، ج1، صص291 به بعد):

الفاظ و عباراتی که افراد جامعه در موقعیتهای مختلف به صورت شفاهی یا کتبی بیان می کنند مانند الفاظ اسناد و نوشته ها، قراردادها، ایقاعات، اقرارها، شهادات، اقرار، وقف نامه، وصیت نامه و… ممکن است اجمال داشته باشد. برای زدودن ابهام و اجمال از یک کلام، به ویژه در قراردادها به ترتیب از ابزارهای زیر می توان استفاده کرد:

1-مهم ترین راه برای رفع ابهام از عبارت هر شخص، مراجعه به سایر عبارات وی و توجه به قرائن و شواهد موجود است. مثلا در یک قرارداد، الفاظ مبهم در یک قسمت از قرارداد به وسیله سایر قسمتهای قرارداد که روشنی و صراحت دارد و نیز به وسیله گفتگوهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که تراضی طرفین در آن صورت پذیرفته، از ابهام و اجمال خارج می شود.

2-عرف. عرف به طور غیرمستقیم بر قصد و اراده طرفین عقد دلالت می کند.

3-مقررات تکمیلی یا اماره های قانونی و نیز آراء وحدت رویه. مثال برای رأی وحدت رویه در تفسیر اجمال عبارت «نسلاً بعد نسل» که در برخی وقفنامه ها یا وصیت نامه ها آمده: «مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت، ترتیب است نه تشریک، از این قرار که هر گاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر، حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت: طبقةً بعد طبقة …».

✅ حقوق تجارت نکته 321

 شرکت های سهامی که هم از نظر شکل تجاریند و هم از نظر موضوع فعالیت ⇩

بانک – شرکت¬های بیمه – شرکت¬های حمل و نقل.

✅ حقوق تجارت نکته 322

✺نکته: مطابق با بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 321

اگر موضوع دعوایی که خواهان آن را مطرح نموده است مشروع نباشد، یا ادعای خواهان ظنی یا احتمالی باشد یعنی دعوا جزمی نباشد، یا دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد، خوانده می تواند ایراد نماید و دادگاه نیز در صورت وارد بودن ایراد باید قرار رد دعوا صادر نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 322

تفاوت ایراد عدم رعایت مهلت اقامه دعوا با ایراد مرور زمان که در گذشته در حقوق ایران وجود داشت این است که ایراد مرور زمان یک اصل بود یعنی اصولا همه ی دعاوی مشمول مرور زمان می شدند چرا که قانونگذار برای هر یک از انواع دعاوی، مدت خاصی را تحت عنوان مرور زمان پیش بینی نموده بود. اما امروزه مهلت های قانونی اقامه ی دعوا جنبه ی استثنایی دارد و فقط در موارد محدودی پیش بینی شده است. ایراد مرور زمان تنها به واسطه ایراد خوانده قابل ترتیب اثر بود اما ایراد عدم رعایت مهلت علاوه بر طرح توسط خوانده توسط خود دادگاه نیزقابل رأساّ قابل تشخیص و ترتیب اثر دادن می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 259

در عقد بیع، اصل بر حال بودن مبیع و ثمن می باشد اما می توان برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن اجلی مقرر کرد.

✅ حقوق مدنی نکته 260

اگر مبیع، حال و ثمن، مؤجل باشد، به آن بیع نسیه گویند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 259

در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 260

بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.

✅ حقوق جزا نکته 259

کسی که چند نفر را بطور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود.

✅ حقوق جزا نکته 260

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند.چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 205

1.امکان اطلاق و تقیید: اطلاق و تقیید متلازم هستند؛ یعنی در جایی می توان گفت کلمه یا کلام اطلاق دارد که بتوان آن را مقید کرد و هرگاه مقید کردن سخنی ممکن نباشد اطلاق هم نمی تواند داشته باشد.

رابطه اطلاق و تقیید، رابطه «تقابل عدم و ملکه» است. تقابل عدم و ملکه، رابطه ای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد البته در مواردی که اتصاف به آن وصف، ممکن باشد. پس اگر مقیَّد شدن مفهومی به وصف یا قید خاصی امکان ندارد (عدم امکان تقیید) نمی توان از عدم ذکر قید، به مطلق بودن مراد متکلم پی برد. مثلاً در صورتی که لفظ «وقف» بدون قید به کار رود نمی توان این لفظ را از جهت دوام یا موقت بودن، مطلق دانست زیرا مقیَّد شدن وقف به قید دوام و موقت بودن، امکان ندارد. اما اگر تقیید مفهوم به قیدی امکانپذیر بوده ولی از ذکر آن خودداری شده باشد می توان با فراهم بودن سایر مقدمات حکمت، از عدم ذکر قید نتیجه گرفت که مراد و خواست متکلم، مطلق است(همان، ص256). از این رو اصولیان گفته اند: «تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه». به این معنا که اطلاق، به معنای «عدم تقیید در مواردی است که امکان تقیید وجود دارد»( اصول فقه کاربردی، ج1، ص255).

✅ حقوق تجارت نکته 259

محدودیتی در شرکت ها در خصوص حداکثر تعداد شرکا وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 260

مهمترین اثر تشکیل شرکت ⇦ ایجاد شخصیت حقوقی

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 259

 خواهان از تاریخ دریافت ابلاغ اخطاریه، موظف است ظرف ده روز رفع نقص نماید تا دادخواست به جریان بیفتد در غیر این صورت مدیر دفتر، قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود. خواهان ظرف ده روز (در صورتی که مقیم ایران نباشد دو ماه) از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مهلت دارد که نزد همان دادگاه نسبت به قرار اعتراض نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 260

تعیین خواسته توسط خواهان از شرایط ضروری دادخواست است. در واقع خواسته موضوعی است که مورد ادعای خواهان است یا حقی است که خواهان علیه خوانده مورد ادعا قرار داده است.

✅ حقوق مدنی نکته 325

یادمان باشد که اگر وصف معهود، وصف جوهری و اساسی(خود موضوع معامله )باشد، فَقدِ آن، موجب بطلان عقد است.

✅ حقوق مدنی نکته 326

خیار رویت زمانی ایجاد می شود که یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق، عقد را منعقد می نماید و بعد از تحویل معلوم می شود که مال مزبور اوصاف سابق  را ندارد در اینجا برای  وی حق فسخ ایجاد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 325

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند.در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 326

در خصوص نکته قبل نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 325

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 326

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

✅ اصول فقه نکته 236

قرآن:

قطعی الصدور است:آیات قرآنی به مرحله تواتر لفظی رسیده اند.

ظنی الدلاله است:با اینکه قطعی است که قرآن کلام خداست ولی دلالت تمام آیات قرآنی قطعی نیست بلکه برخی قطعی و برخی ظنی است.

حجیت ظاهر قرآن

 • علمای اخباری معتقدند ظاهر قرآن حجت نیست.
 • برخی مانند صاحب معالم قائل به تفکیک شده اند.
 • به عقیده بزرگان اصول مانند شیخ انصاری ظاهر قرآن حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته 235

سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخِّص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 236

ورقه سهم: سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی می باشد که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 235

سبب یا منشأ دعوا  عبارت است از رابطه حقوقی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می داند که این رابطه حقوقی ممکن است عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانونگذار باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 236

اگر وحدت موضوع، اصحاب و سبب دعوا فراهم باشد خوانده می تواند به ایراد اعتبار امر قضاوت شده متوسل شود حتی اگر در دعوای دوم، دلیل جدیدی ارائه شده باشد. به عبارت دیگر دلیل جدید به تنهایی مجوزی برای طرح مجدد دعوا نیست.

  ✅ حقوق مدنی نکته 327

خیار رویت و تخلف از وصف، ویژه ی عین معین و کلی در معین می باشد و در کلی فی الذمه باید مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل کنیم یعنی اول الزام، بعد وفای به عهد را از شخص دیگر به هزینه ی متعهد مطالبه کنیم و اگر نشد النهایه حق فسخ داریم.

✅ حقوق مدنی نکته 328

اگر بعض مبیع در خیار تخلف از وصف و رویت، اوصاف معهود را داشته باشد و بعض دیگر فاقد آن اوصاف باشد،خریدار یا باید تمام بیع را قبول کند و یا تمام آن را رد نماید و اختیار تبعیض ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 327

هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 328

بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

✅ حقوق جزا نکته 327

هر کسی در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد(اصل) مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند(استثنا).

✅ حقوق جزا نکته 328

ارتکاب جنایت در خواب و بی هوشی باعث تحقق جنایت خطای محض خواهد شد مگر اینکه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد که در این صورت جنایت واقع شده، عمدی و موجب قصاص محسوب می شود.

✅ اصول فقه نکته 237

اکثر اصولیین معتقدند که نسخ در قرآن واقع شده است و تخصیص و تقیید قرآن با اجماع، خبر متواتر، قرآن، دلیل عقلی، خبر واحد و قیاس امکان پذیر است. منظور از نسخ آیات قرآن ، نسخ حکمی است که در آیه بدان تصریح شده، اما الفاظ آیه کماکان باقی است و به عنوان قرآن تلاوت می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 327

سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.به استناد نظریه شماره 4100-7 5 /7/ 1373 اداره حقوقی با توجه به اين كه شركت هاي تجاري اعم از دولتي و غير دولتي يا تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام با اعضاي آن مي باشند،‌ سهام شركت در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.

✅ حقوق تجارت نکته 328

در نوعی از تقسیم، سهام به 1- سهام بانام 2- سهام بی¬نام تقسیم می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 327

 از بین آرای محاکم فقط حکم و قرار سقوط دعوا در صورتی که قطعی شده باشند، اعتبار امر قضاوت شده دارند و مانع طرح مجدد دعوا هستند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 328

 هر حکم شامل سه قسمت مقدمه، اسباب موجهه و منطوق یا نتیجه حکم است که مسلما دو قسمت اول، اعتبار امر مختومه ندارند اما منطوق یا نتیجه ی حکم، اعتبار امر مختومه دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 329

هر یک از متعاملین در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید. پس اگر قبل و هنگام معامله، عالم به قیمت عادله باشد خیار فسخ ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 330

خیار غبن پس از علم به آن، فوری می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 329

بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 330

در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 329

عوامل موجهه جرم یا اسباب اباحه عواملی هستند که رکن قانونی جرم را زائل می کنند بدین مفهوم که عملی که در شرایط عادی و به حکم قانون جرم محسوب می شود به موجب حکم دیگری از مقنن با وجود شرایطی جرم محسوب نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 330

اسباب اباحه  یا عوامل موجهه، اثر عینی دارند؛ یعنی به لحاظ زوال رکن قانونی، جرم در حق همه مداخله گران در جرم موثر است. پس اگر مباشر از علل موجهه استفاده کند شامل معاون هم خواهد شد.

✅ اصول فقه نکته 238

قرآن از جهت سند، قطعی الصدور است؛زیرا به صورت متواتر برای ما نقل شده و خداوند آن را به خود نسبت داده است.

✅ حقوق تجارت نکته 329

سهام بانام: سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهام قید شده است و یا در دفتر سهام شرکت، ثبت شده است.

💡 در شرکت سهامی خاص صرفاً سهام بانام وجود دارد.

💡 تمامی سهام شرکت های سهامی می تواند بانام باشد اما برعکس آن امکان¬پذیر نیست زیرا برخی از سهام¬ شرکت مانند سهام مدیران(سهام وثیقه) که برای تضمین در شرکت تودیع می¬کنند، الزاماً باید بانام باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 330

سهام بی¬نام: سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهم قید نشده است و مانند سند در وجه حامل عمل خواهد کرد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 329

مهلت طرح ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی است مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا ایجاد شود. زمانی که ایراد در مهلت مقرر مطرح شد دادگاه موظف است قبل از ورود در ماهیت دعوا آن را بررسی نماید، چنانچه ایراد را بپذیرد تصمیم مقتضی را با توجه به نوع ایراد صادر نماید و در غیر این صورت وارد رسیدگی به ماهیت دعوا خواهد شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 330

اگر خوانده ایراد را در خارج از مهلت مقرر قانونی مطرح کند اگر ایراد از جمله ایراداتی باشد که جنبه ی آمره دارد دادگاه درهرحال مکلف است به آن ترتیب اثر دهد ولی اگر ایراد، جنبه ی آمره نداشته باشد دادگاه ایراد را رد می نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 331

خیار غبن ویژه ی عقود معوض و مغابنه ای می باشد و درعقود مسامحه ای و مجانی ولو با شرط  عوض مانند صلح وهبه راه ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 332

منظور از فاحش بودن غبن آنچنان اختلاف ثمن با قیمت واقعی می باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 331

در خصوص نکته قبل، اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 332

اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند ازمیان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

✅ حقوق جزا نکته 331

در صورت تحقق یکی از عوامل موجهه جرم مقام قضایی مبادرت به صدور قرا منع تقیب یا حکم برائت خواهد نمود.

✅ حقوق جزا نکته 332

در عوامل موجهه جرم علاوه بر مجازات، مسئولیت مدنی و ضمان مالی هم علی الاصول منتفی می شود.

✅ اصول فقه نکته 239

آیات قرآن از جهت دلالت سه دسته اند:

– متشابهات،که دلالت روشنی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال هستند،لذا حجیت ندارند.

– نصوص قرآنی که دلالت کاملاً صریح و روشن بر یک معنا دارند،یعنی قطعی الدلاله اند، لذا قطعاً حجیت دارند.

– ظواهر قرآنی که به صورت ظنی بر یک معنا دلالت دارند، هرچند معنای دیگری هم به صورت ضعیف محتمل است. ظواهر قرآنی نیز اعتبار و حجیت دارند ، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 331

سهام انتفاعی: سهامی است که دارنده بدون داشتن حقی نسبت به سرمایه شرکت، از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد.

✅ حقوق تجارت نکته 332

در اغلب موارد از سهام انتفاعی برای استهلاک سرمایه شرکت استفاده می شود یعنی به موجب آن ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت می شود و سهام مستهلک شده باطل می شود. البته دارنده حقوق غیرمالی سهم خود را از دست نمی دهد یعنی همچنان حق حضور و حق رأی و حق دریافت سودهای آتی را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 331

اکثر ایرادات جنبه ی آمره دارند بجز ایراد عدم صلاحیت محلی، ایراد امر مطروحه، ایراد تامین اتباع بیگانه، ایراد تامین دعوای واهی.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 332

اگر دعوا نزد دادگاهی مطرح شود که دادرس آن دادگاه مشمول یکی از جهات رد دادرس باشد هر یک از طرفین می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 333

با پرداخت تفاوت قیمت از سوی غابن، خیار غبن ساقط نمی شود و با از بین رفتن مبنای خیار(ضرر مغبون)باز هم به دلیل نظم عمومی، بقای خیار را استصحاب می کنیم و می گوییم همچنان کسی که دچار ضرر فاحشی از معامله شده است خیار فسخ خواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته 334

زمانی که در هنگام معامله، عیبی در موضوع معامله موجود باشد و از نظر خریدار مخفی بماند و پس از عقد معلوم گردد، برای وی خیار عیب به وجود می آید و می تواند یا عقد را فسخ کند و یا مبیع معیوب را قبول نماید و ارش بگیرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 333

بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 334

هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

✅ حقوق جزا نکته 333

مصادیق عوامل موجهه عبارتند از: 1.حکم یا اجازه قانون 2.اجرای قانون اهم 3.امر قانونی آمر قانونی 4.اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تادیب یا محافظت از آنها 5.رضایت به جرم در عملیات طبی یا جراحی و عملیات ورزشی6.ضرورت یا اضطرار 7.دفاع مشروع

✅ حقوق جزا نکته 334

به موجب قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد عمل انجام شده  جرم محسوب نمی شود و مرتکب هم مجازات نمی گردد.

✅ اصول فقه نکته 240

سنّت عبارتست از قول یا فعل یا تقریر(سکوت تأیید آمیز) معصوم در امور دینی؛ منظور از قول و فعل گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تایید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا طرح شده و آن را رد نکرده باشند. در واقع عدم رد و سکوت معصوم، تایید ضمنی واقعه ای است که رخ داده و حجت و دلیل است.

✅ حقوق تجارت نکته 333

صدور سهام انتفاعی در طول فعالیت شرکت مجاز است مگر در برخی مقاطع زمانی؛ به عنوان مثال بعد از صدور اوراق قرضه، صدور سهام انتفاعی ممنوع است.

✅ حقوق تجارت نکته 334

سهام مؤسس: سهامی است که مؤسسین در ازای خدمات خود برای شرکت از آن برخوردار می¬شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 333

جهات رد دادرس عبارتند از:

 • قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا.
 • اینکه دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
 • اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
 • سابقه اظهارنظر در موضوع دعوای اقامه شده تحت عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه.
 • اینکه بین دادرس یا یکی طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا سابقا مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگدشته باشد.
 • اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 334

 مصادیق جهات رد دادرس بطور حصری در قانون ذکر شده و نمی توان حکم آنها را به موارد مشابه تسری داد.

✅ حقوق مدنی نکته 335

ارش عبارت است از تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب با توجه به نرخ بازار که به همان نسبت پس از اعمال خیار عیب از ثمن کسر می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 336

محاسبه ی ارش و اختلاف قیمت از طریق اهل خبره به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف نظر ایشان، حد وسط قیمت ملاک خواهد بود مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از ترجیح نظر گروهی از آنان باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 335

در هر حال دستمزد کارشناس نباید از تعرفه قانونی تجاوز نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 336

کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

✅ حقوق جزا نکته 335

هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی،جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.

✅ حقوق جزا نکته 336

هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شودلکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مامور مجازات نمی شود اما در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است و در این حالت فقط آمر مجازات خواهد شد(نظریه رعایت ظواهر قانونی).

✅ اصول فقه نکته 241

به عقیده اهل تسنن، تنها قول ، فعل و تقریر پیامبر(ص) جزء سنّت است ، ولی شیعه سنّت امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) را هم جزء سنّت می دانند. سنت به سه قسم تقسیم می شود: سنت قولی، سنت عملی و سنت تقریری.

✅ حقوق تجارت نکته 335

يكي از اصول اساسي شركت هاي سهامي تساوي حقوق سهامداران است مگر در دو مورد ⇩

⎈ اول آن¬كه شركت با مشكلات مالي مواجه باشد و نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي يابد در اين صورت ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري برای سهامداران جديد قائل شود.

⎈ دوم اين¬كه در هنگام افزايش سرمايه شركت، شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد كه در اين صورت بايد حقوق بيشتري براي سهامداران سابق شركت درنظر گرفت.

در اين 2 مورد سهام ممتاز صادر مي شود.

❋هر شركت سهامي مي‌تواند به موجب اساسنامه + تا موقعي كه شركت منحل نشده است + با تصويب مجمع عمومي‌فوق‌العاده سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طور وضوح تعيين گردد.

❋هر گونه تغيير در‌امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اين گونه سهام انجام‌گيرد.

❋امتيازاتي كه توسط سهام ممتاز به وجود مي آيد مي تواند به صورت:

-برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسيم شركت باشد.

-دارنده سهام ممتاز مي تواند نسبت به صاحبان سهام عادي در برداشت ارزش سهام ممتاز به هنگام انحلال و تصفيه و تقسيم دارايي شركت اولويت داشته باشد.

-به هنگام انحلال و تصفيه شركت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارايي شركت پرداخت مي گردد.

-به هنگام استهلاك سهام شركت صاحبان سهام ممتاز داراي اولويت مي باشند.

❋مبلغ اسمی سهام ممتاز برابر با مبلغ اسمی سایر سهام¬ها یعنی سهام عادی شرکت است فقط برخی حقوق مالی و غیرمالی این ¬گونه سهام می¬تواند بیشتر باشد.

❋سهام ممتاز را می توان همچون سهام عادی منتقل نمود⇩

البته اساسنامه می تواند انتقال این¬گونه سهام را مشروط کند یا انتقال سهام ممتاز را موجب سقوط حقوق آن کند در این صورت با انتقال سهام فقط حقوق مادی آن منتقل می شود و امتیازات سهام ساقط می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 336

از حقوق غیرمالی صاحبان سهام می¬توان به حق عضویت سهامدار اشاره کرد که بدون رضایت او نمی توان وی را از شرکت اخراج کرد مگر طبق قانون.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 335

سابقه اظهارنظر در صورتی جزء جهات رد دادرس محسوب می شود که اظهارنظر در موضوع و ماهیت دعوا صورت گرفته باشد. اگر سابقا شخص به عنوان دادرس یا داور به دعوا رسیدگی کرده باشد، صدور قرار از قبیل عدم صلاحیت یا رد دعوا، اظهارنظر در موضوع تلقی نمی شود تا بتوان آن را موجب رد دادرس دانست.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 336

شکایت انتظامی علیه قاضی حتی اگر منتهی به محکومیت وی شده باشد، قانوناّ جزء جهات رد به شمار نمی رود.

  ✅ حقوق مدنی نکته 337

خیار تدلیس زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین، عمداً مجموعه عملیات فریب انگیزی انجام می دهد که طرف مقابل را برای انجام عمل حقوقی إغوا نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 338

تدلیس در اوصاف معمولی یا مهم باعث ایجاد حق فسخ  است اما تدلیس در اوصاف اساسی، موجب اشتباه مؤثر در عقد و به تبع آن، باعث بطلان عقد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 337

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 338

در خصوص نکته قبل چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد.

✅ حقوق جزا نکته 337

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.

✅ حقوق جزا نکته 338

چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض تحصیل می شود. در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.     

✅ اصول فقه نکته 242

 1. خبر متواتر: عبارت است از اینکه تعداد زیادی از مردم که عادتاً تبانی آنها بر دروغ گفتن ممتنع باشد، خبری بدهند بطوری که موجب قطع و یقین شنونده شود. خبر متواتر دو قسم است:

الف) متواتر لفظی: خبری است که الفاظ آن بدون هیچ تغییر و اختلافی به اسناد متعدد، به حدی که مفید قطع و یقین باشد، به معصوم برسد؛یعنی در واقع الفاظ و عبارات آن عیناً از اشخاص متعدد نقل شده است. مثل آیات قرآن، حدیث «انما الاعمال بالنیات».

ب) متواتر معنوی: خبری است که با الفاظ مختلف و بطور متواتر نقل شده ولی همه آنها مفید یک معنای واحد باشند؛ مثل اخباری که در مورد «لاضرر» رسیده با الفاظ مختلف مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام – لاضرر و لاضرار علی مومن».

در مورد حجیت خبر متواتر هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.زیرا خبر متواتر مفید علم ویقین است.

✅ حقوق تجارت نکته 337

مبلغ پرداخت نشده سهام باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه که در هر حال از پنج سال تجاوز نخواهد کرد، مطالبه شود. (ماده 33 و بند 7 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ حقوق تجارت نکته 338

چنانچه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی عام ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود، مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد. (ماده33 لایحه)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 337

قضات دیوان عالی کشور مشمول جهات رد دادرس نمی شوند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 338

هرگاه دعوایی مطرح شود و خوانده مدعی باشد که این دعوا واهی و بی اساس است در این صورت خوانده می تواند از دادگاه درخواست نماید که رسیدگی به دعوای خواهان را منوط به دادن تأمین کند. در این حالت دادگاه برای جبران خسارات ناشی از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است در نهایت به پرداخت آن محکوم گردد، تأمین اخذ می نماید. چنانچه این درخواست پذیرفته شود تا زمان پرداخت مانعی بر سر راه رسیدگی به دعوا قرار می گیرد.

✅ حقوق مدنی نکته 339

خیار عیب، فوری بوده و فقط در عین معین و کلی در معین راه دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 340

منظور از مخفی بودن عیب، جهل مشتری به آن عیب می باشد خواه عیب از نظر عرف، معلوم و بارز باشد و خواه مخفی؛ کاهلی خریدار تاثیری در به وجود آمدن خیار برای وی ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 339

جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 340

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند.

✅ حقوق جزا نکته 339

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد. مبنای این عدم مجازات، اجازه قانونگذار می باشد.

✅ حقوق جزا نکته 340

اصل بر این است که رضایت بزه دیده تاثیری در وقوع جرم و مجازات مرتکب ندارد.

✅ اصول فقه نکته 243

حجیت و اعتبار سنّت نبوی، مسلّم و اجماعی و دلیل حجیت آن قرآن کریم است و به نقل کردن سنّت، حدیث یا خبر می‌گوییم.

✅ حقوق تجارت نکته 339

مبلغ اسمی سهام: مبلغی است که در اساسنامه بابت هر قطعه سهم در نظر گرفته می شود.

✅ حقوق تجارت نکته 340

مبلغ واقعی سهم: قیمتی است که در بازار بابت سهام پرداخت می شود که این مبلغ ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ اسمی سهام باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 339

چنانچه دعوایی نزد دادگاه اقامه شده و سپس یکی از طرفین، اقدام به اقامه دعوا علیه دادرس نماید، چنین وضعیتی موجب رد دادرس نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 340

 اگر یکی از جهات رد دادرس وجود داشته باشد، دادگاه با پذیرش ایراد یکی از طرفین، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادرس دیگر شعبه یا شعبه ی دیگر دادگاه و یا نزدیک ترین دادگاه هم عرض محول خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 341

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری به وجود بیاید، در حکم عیب سابق می باشد و برعهده ی بایع است. همچنین ضمان عیب جدیدی که در نتیجه عیب قدیم باشد نیز بر عهده ی بایع است.

✅ حقوق مدنی نکته 342

همیشه خیار عیب متضمن  دو راه برای ذوالخیار است که قبلاً به آن اشاره شد ولی این امر دو استثنا دارد:

الف.فروض ماده ی 429 که مشتری فقط حق اخذ ارش دارد که عبارتند از:

1.در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

2.در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3.در صورتی که  بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص مشتری باشد که مطابق اصل، مشتری هر دو راه را دارد(فسخ و رد یا قبول با اخذ ارش).

ب. ماده 478 عقد اجاره که ذوالخیار فقط می تواند عقد را فسخ کند و حق اخذ ارش را ندارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 341

در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 342

تمدید مهلت به کارشناس  و طرفین ابلاغ می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 341

در 2 مورد استثنایی، رضایت بزه دیده باعث عدم مجازات مرتکب می شود:1. جایی که عدم رضایت بزه دیده، جزء عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب می شود در این حالت رضایت بزه دیده باعث عدم تحقق جرم می شود. مثلا در جرم سرقت،آدم ربایی، کلاهبرداری، توقیف غیرقانونی و … عدم رضایت بزه دیده، شرط است و در این موارد رضایت بزه دیده موجب عدم تحقق جرم می شود.2. در جایی که قانونگذار این اجازه را داده که رضایت بزه دیده به عنوان عامل موجهه جرم محسوب شود.

✅ حقوق جزا نکته 342

مقنن به طور کلی در دو حالت رضایت بزه دیده را به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری اعلام کرده است:1.عملیات ورزشی و حوادث ناشی  از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد 2.هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء،یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود(در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست).

✅ اصول فقه نکته 244

اقسام خبر

1-خبر متواتر

-متواتر لفظی

-متواتر معنوی

2-خبر واحد

-خبر ضعیف

-خبر حسَن

-خبر موثق

-خبر صحیح

3-خبر مستفیض

✅ حقوق تجارت نکته 341

در شرکت سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نمی تواند از ده هزار ریال بیشتر باشد در حالی که این محدودیت در شرکت سهامی خاص وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 342

تجزیه سهم به قطعات سهم ممکن است و در این صورت مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام باید متساوی باشند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 341

ایراد رد دادرس تنها ایرادی است که هم به وسیله خواهان و هم به وسیله خوانده قابل طرح است برخلاف بقیه ایرادات که تنها از سوی خوانده قابل طرح است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 342

 ایراد رد دادرس جنبه ی آمره دارد نه تنها طرفین حق طرح ایراد را دارند بلکه خود دادرس نیز در صورت پی بردن به یکی از جهات رد دادرس باید به آن توجه نموده و از رسیدگی به آن دعوا امتناع کند.

✅ حقوق مدنی نکته 343

خیار تدلیس پس از علم به آن فوری و ویژه عین معین و در حکم آن می باشد و در کلی راه  ندارد مگر در وصفی از کلی تدلیس شود که آن وصف مشترک در تمام افراد کلی موجود  در جهان باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 344

در خیار تدلیس نیز مانند خیار غبن با از بین رفتن مبنای خیار، حق خیار ساقط نمی شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 343

جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 344

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند.

✅ حقوق جزا نکته 343

ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.

✅ حقوق جزا نکته 344

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیمار،رئیس قوه قضائیه  با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوط به اعطای برائت به طیب اقدام می نماید.

✅ اصول فقه نکته 245

 1. خبر واحد: هر خبری که بنفسه موجب قطع و یقین نشود و متواتر نباشد هرچند سلسله راویان آن واحد نبوده و بیش از یک نفر باشد.

نکته: به نظر اصولیان خبر واحد تنها در احکام آن هم در صورت افاده ظنّ، معتبر است و ظنّ حالت نفسانی انسان است بین شک و قطع.

الف) خبر ضعیف: خبر واحدی است که یکی یا همه راویان آن واجد تمام یا بعضی شرایط لازم برای روایت نباشند و توثیق هم نشده باشند.

ب) خبر حَسَن: همه راویان آن شیعه دوازده امامی باشند لکن بعضی از آنها توثیق شده باشند.

ج) خبر موثق (قوی): همه راویان آن شیعه دوازده امامی نباشند (یکی یا تمام راویان) ولی همگی توثیق شده باشند حتی اگر سنّی باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 343

 در صورتی¬که مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود و مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه تشکیل نشود، هر ذینفع حق خواهد داشت که تقلیل سرمایه شرکت را به میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 344

هر گاه شرکت سهامی مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند و ظرف مهلت مقرر پرداخت صورت نگیرد، شرکت می تواند این گونه سهام را از طریق بورس یا مزایده به فروش برساند.(مواد 35 و 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 343

خوانده برای درخواست تأمین دعوای واهی تا پایان جلسه اول دادرسی مهلت دارد و از آنجایی که این ایراد چنبه ی آمره ندارد دادگاه نمی تواند رأساً مبادرت به اخذ تأمین از خواهان نماید، پس مستلزم ایراد خوانده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 344

تشخیص واهی بودن دعوا به عهده ی دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال و قوت و ضعف ادله ی خواهان آن را تعیین می کند.

 ✅ حقوق مدنی نکته 345

خیار تدلیس پس از علم به آن فوری و ویژه عین معین و در حکم آن می باشد و در کلی راه ندارد مگر در وصفی از کلی تدلیس شود که آن وصف، مشترک در تمام افراد کلی موجود در جهان باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 346

در خیار تدلیس نیز مانند خیار غبن با از بین رفتن مبنای خیار، حق خیار ساقط نمی شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 345

در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 346

تمدید مهلت به کارشناس  و طرفین ابلاغ می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 345

در موارد مذکور در نکته 344، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

✅ حقوق جزا نکته 346

در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی مقررات مذکور در فوق عمل می شود.

✅ اصول فقه نکته 245

خبر واحد: هر خبری که بنفسه موجب قطع و یقین نشود و متواتر نباشد هرچند سلسله راویان آن واحد نبوده و بیش از یک نفر باشد.

نکته: به نظر اصولیان خبر واحد تنها در احکام آن هم در صورت افاده ظنّ، معتبر است و ظنّ حالت نفسانی انسان است بین شک و قطع.

الف) خبر ضعیف: خبر واحدی است که یکی یا همه راویان آن واجد تمام یا بعضی شرایط لازم برای روایت نباشند و توثیق هم نشده باشند.

ب) خبر حَسَن: همه راویان آن شیعه دوازده امامی باشند لکن بعضی از آنها توثیق شده باشند.

ج) خبر موثق (قوی): همه راویان آن شیعه دوازده امامی نباشند (یکی یا تمام راویان) ولی همگی توثیق شده باشند حتی اگر سنّی باشند.

د) خبر صحیح: راویان دارای همه شرایط به جز توثیق باشند.

✅ حقوق تجارت نکته 345

 در صورتی¬ که مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود و مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه تشکیل نشود، هر ذینفع حق خواهد داشت که تقلیل سرمایه شرکت را به میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه بخواهد.

✅ حقوق تجارت نکته 346

هر گاه شرکت سهامی مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند و ظرف مهلت مقرر پرداخت صورت نگیرد، شرکت می تواند این گونه سهام را از طریق بورس یا مزایده به فروش برساند(مواد 35 و 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 345

از آنجایی که بعضی از تکالیف و حقوق خواهان و خوانده مقید به مهلت جلسه اول دادرسی هستند باید تعریف دقیقی از جلسه اول ارائه دهیم. جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد و خوانده، امکان و فرصت دفاع پیدا کرده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 346

تا اولین جلسه ی دادرسی مقطعی است که از تقدیم دادخواست شروع شده و به نخستین نوبتی که در اولین جلسه ی دادرسی به طرف مورد نظر برای ارائه دفاع و پاسخ طرف مقابل داده می شود ختم می گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 347

خیار تبعض صفقه زمانی ایجاد می شود که عقد نسبت نسبت به قسمتی از مبیع به جهتی از جهات باطل و منحل شود و نسبت به بعض دیگر، صحیح باشد که در این صورت ذوالخیار حق دارد بیع را فسخ نماید یا آن قسمت که بیع صحیح است را قبول نماید و نسبت به قسمت باطل، ثمن را استرداد نماید. البته طبیعتاً نباید هنگام عقد، عالم به بطلان عقد بوده باشد و الّا خیار ایجاد نمی شود.

✅ حقوق مدنی نکته 348

خیار تبعض صفقه در کلیه ی عقود معوض راه دارد و ویژه ی بیع نمی باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 347

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 348

در خصوص نکته قبل چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود،دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد.در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد.

✅ حقوق جزا نکته 347

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

✅ حقوق جزا نکته 348

هرکس هنگام بروز خطر شدید یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

✅ اصول فقه نکته 246

خبر مستفیض: مشهور اصولین آن را قسمی از خبر واحد می دانند و آن عبارت است از خبری که مفید قطع و یقین نباشد ولی سلسله روّات آن از سه تا بیشتر باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 347

مسدود کردن ورقه سهم بی¬نام در زمانی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد مجاز است.

✅ حقوق تجارت نکته 348

شرکت سهامی فقط در مورد سهامی که تمام مبلغ تعهد شده آن پرداخت نشده و به ترتیب مقرر مطالبه و در داخل مهلت، بقیه مبلغ تعهد شده آن پرداخت نشده باشد می¬تواند سهم سهامدار را بدون رضایت او بفروشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 347

 اگر جلسه دادرسی با درخواست اصحاب دعوا به تاخیر بیفتد، جلسه اول دادرسی همان جلسه ای است که بعد از تاخیر تعیین شده است چرا که خوانده ی دعوا عملاً فرصت دفاع پیدا نکرده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 348

انواع جلسات و اوقات دادرسی عبارتند از:

 • جلسه دادرسی عادی یا معمولی.
 • جلسه خارج از نوبت.
 • وقت فوق العاده.
 • وقت احتیاطی یا نظارتی.

✅ حقوق مدنی نکته 349

خیار تبعض صفقه زمانی قابل اجراست که بیع قابل تجزیه باشد تا بتوان بخش باطل را از بخش صحیح جدا نمود.

✅ حقوق مدنی نکته 350

خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می شود مگر ضمن عقد، شرط عدم انتقال به وراث شده باشد یا قید مباشرت در خیار باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 349

بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می کند.

آیین دادرسی کیفری نکته 350

در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد،کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

✅ حقوق جزا نکته 349

کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

✅ حقوق جزا نکته 350

شرایط خطر برای تحقق اضطرار: 1- خطر باید شدید باشد. 2- خطر باید فعلی یا قریب الوقوع باشد.

✅ اصول فقه نکته 247

به اتفاق نظر مجتهدین بر امری از امور دینی که کاشف از رأی معصوم باشد اجماع گفته می شود.

✅ اصول فقه نکته 248

عناصر اجماع:

1-اتفاق نظر مجتهدین⬅️ اگر برخی سکوت کنند اتفاق نظر نیست و حجت نمی باشد

2-امور دینی⬅️نه مسائل عقلی،لفظی یا امور عادی

3-کاشف از قول معصوم

✅ حقوق تجارت نکته 349

رئيس واعضاء هيأت مديره هر شركت سهامی که ظرف مهلت مقرر در قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت‌ مذكور مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شركت دعوت ننمايند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.(ماده 246 لایحه اصلایح قانون تجارت)

✅ حقوق تجارت نکته 350

اوراق سهام شرکت¬های سهامی باید به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه شرکت تعیین می¬شوند، برسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 349

جلسه دادرسی عادی، جلسه ای است که با دعوت قبلی اصحاب دعوا و به منظور رسیدگی به ادعاها و دلایل طرفین تشکیل می شود، وقت این جلسه باید از روی نوبت و بر طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 350

 جلسه ی خارج از نوبت شبیه جلسه ی دادرسی عادی است با این تفاوت که وقت این جلسه بدون رعایت نوبت تعیین می شود، بنابراین بایستی توجه داشت که تشکیل جلسه ی خارج از نوبت، خلاف اصل بوده و مستلزم نص قانونی است.

  ✅ حقوق مدنی نکته 351

شرط اسقاط خیار تفلیس ،تعذر تسلیم، غبن خارج از حد متعارف، عیب خارج از حد متعارف، تدلیس و تخلف از وصف و رویت، اثر ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 352

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 351

جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 352

مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود.

✅ حقوق جزا نکته 351

شرایط تحقق اضطرار: 1- مرتکب خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد. 2- رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد. 3- رفتار ارتکابی برای دفع خطر ضرورت داشته باشد.

✅ حقوق جزا نکته 352

با حصول شرایط مذکور در فوق با حدوث اضطرار، ارتکاب عملی برای حفظ نفس و مال خود و دیگری جرم نخواهد بود.

✅ اصول فقه نکته 249

اقسام اجماع         

1)اجماع مُحصَّل(تحصیل شده)

2)اجماع منقول(نقل شده)         

3)اجماع مرکب

4)اجماع سکوتی

5)اجماع مدرکی(اجماع مستند)

6)اجماع غیر مدرکی

✅ حقوق تجارت نکته 351

در شرکت سهامی، امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.

✅ حقوق تجارت نکته 352

سهام شرکت¬های سهامی خاص، قابل عرضه در بورس اوراق بهادار علی¬الاصول نیستند مگر در شرایط خاص.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 351

خوانده برای درخواست تأمین دعوای واهی تا پایان جلسه اول دادرسی مهلت دارد و از آنجایی که این ایراد جنبه ی آمره ندارد دادگاه نمی تواند رأساً مبادرت به اخذ تأمین از خواهان نماید، پس مستلزم ایراد خوانده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 352

تشخیص واهی بودن دعوا به عهده ی دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال و قوت و ضعف ادله ی خواهان، آن را تعیین می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 353

بیع شرط، عقدی می باشد که به موجب آن، متعاملین شرط می نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی، تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را داشته باشد و یا شرط نماید به هر میزان از ثمن را که پرداخت نمود، به همان میزان اختیار فسخ معامله را داشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 354

به مجرد بیع شرط، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و اگر بایع، ثمن را پس بدهد و از خیار فسخش استفاده نماید مشتری مالک منافع مبیع از زمان عقد تا زمان فسخ خواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 353

طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ،جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 354

شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای کارشناسی حق حضور دارند می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.این امر در صورتمجلس قید می شود.

✅ حقوق جزا نکته 353

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

✅ حقوق جزا نکته 354

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

✅ اصول فقه نکته 250

 1. اجماع محصَّل: زمانی است که مجتهد فتاوی علمای دیگر را مطالعه کند و متوجه شود که در مسئله ای با هم اجماع دارند.
 2. اجماع منقول: زمانی است که مجتهد به وجود اجماع از طریق نقل علمای دیگر که موثق و عادل باشند، مطلع شود.

3.اجماع مرکب: هرگاه در مورد مسئله خاصی تنها دو نظریه میان علما وجود داشته باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که علما اتفاق نظر دارند که قول سومی جز این دو نظریه صحیح نیست و لذا اجمالاً قول سومی را نفی می کنند.چنین اجمالی را «اجماع مرکب» می نامند.

4.اجماع سکوتی: هرگاه در مورد مسئله ای از سوی یک یا چند فقیه شناخته شده حکمی صادر شود و میان علما منتشر گردد و از آن اطلاع یابند و مدت زمانی بر آن بگذرد، اما هیچ یک از علما با آن مخالفت نکنند و در برابر آن سکوت کنند، می توان چنین استفاده کرد که آنان نیز با این نظر موافقند و این حکم اجماعی است. در مورد حجیت چنین اجماعی اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر اصولیان شیعه آن را حجت نمی دانند؛ زیرا سکوت، همیشه دلیل رضایت نیست بلکه ممکن است علل و عوامل دیگری در کار باشد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص133).

 1. اجماع مدرکی: یعنی از کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله ای وجود دارد.
 2. اجماع غیرمدرکی: یعنی از کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله ای وجود ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 353

شرکت¬های سهامی که سهامشان بی¬نام است نمی توانند در بورس اوراق بهادار وارد شوند و باید سهام خود را به بانام تبدیل نمایند.

✅ حقوق تجارت نکته 354

پس از ثبت و قبل از پرداخت مبلغ اسمی، صدور سهام بانام مجاز است اما صدور سهام بی¬نام به صورت گواهینامه موقت بانام امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر تا زمانی ¬که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است صدور ورقه سهم بی¬نام و یا گواهی¬نامه موقت بی¬نام ممنوع است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 353

استناد به ایراد تأمین دعوای واهی در همه ی دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری و امور حسبی امکان پذیر است مگر در موارد زیر:

 • دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 • دعوا مستند به برات یا سفته یا چک باشد.
 • دعوا علیه متوقف یا تاجر ورشکسته باشد.
 • مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر نموده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 354

اگر دادگاه ایراد را بپذیرد قرار تأمین صادر و در آن، نوع تأمین (وجه نقد یا ملک ثبت شده یا هر مال دیگر به تشخیص دادگاه)، میزان تأمین (معمولاً 10 تا 20 درصد ارزش واقعی خواسته) و مهلت سپردن آن (موعد قضایی منوط به نظر دادگاه) را مشخص می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 355

تا پایان مدت خیار در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی نماید که منافی خیار باشد مثل نقل و انتقال.

✅ حقوق مدنی نکته 356

در عقد معاوضه، عوضین بدون آنکه ثمن یا مبیع تلقی شوند، با یکدیگر تعویض و مبادله می شوند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 355

در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس مواد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 356

در خصوص(نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس مواد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید). در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود،جلب می شود.

✅ حقوق جزا نکته 355

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

✅ حقوق جزا نکته 356

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود و به موجب آن جنایتی بر مهاجم وارد شود قصاص منتفی است،لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

✅ اصول فقه نکته 251:

 اجماع غیرمدرکی ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت می توان آن را در شمار دیگر ادله استنباط ذکر کرد و آن را دلیلی مستقل دانست؛ در حالی که اجماع مدرکی را نمی توان دلیلی مستقل از ادله دیگر دانست زیرا فرض بر این است که مستند حکم مساله، کتاب و سنت است.

✅ حقوق تجارت نکته 355

سهام شرکت های تعاونی سهامی. عام، سهام بانام است.

✅ حقوق تجارت نکته 356

سهام شرکت بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های بیمه باید سهام بانام باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 355

 قرار به خواهان ابلاغ می شود و اگر طرف مهلت مقرر تأمین را پرداخت کرد رسیدگی به دعوا که متوقف شده بود ادامه پیدا می کند و در غیر این صورت قرار رد دادخواست به وسیله ی دادگاه صادر می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 356

 اگر دادگاه تشخیص داد که شرایط ایراد تأمین دعوای واهی وجود ندارد، قرار رد درخواست صادر می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 357

تلف هر یک از عوضین پیش از قبض، عقد را منفسخ می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 358

احکام مختص بیع، در معاوضه حاکم نیست.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 357

هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 358

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی ازاظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

✅ حقوق جزا نکته 357

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

✅ حقوق جزا نکته 358

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود.

✅ اصول فقه نکته 252

از اجماع نمی توان اطلاق و عموم گرفت بلکه بایستی اجماع را در حدّ قدر مسلّم و قدر متیقن بکار برد و برای موارد شک باید از اصول و ادله دیگر کمک گرفت.

✅ حقوق تجارت نکته 357

سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها باید بانام باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 358

در شرکت سهامی اصل بر این است که هر سهم صرفاً دارای یک حق رأی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 357

اگر دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص داد و قرار تأمین صادر نمود ولی در نهایت معلوم شد که منظور خواهان از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه ی دادرسی به نفع دولت محکوم کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 358

اگر شخصی که تبعه ایران نمی باشد علیه یک شخص ایرانی دعوایی اقامه نماید در این صورت خوانده ی ایرانی می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی درخواست نماید که دادگاه رسیدگی به دعوای خواهان را به سپردن تأمین از جانب او موکول کند، به این ایراد خوانده اصطلاحاً ایراد تأمین اتباع بیگانه گفته می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 359

موجر: اجاره دهنده، مستأجر: اجاره کننده و عین مستأجره: موضوع اجاره است.

✅ حقوق مدنی نکته 360

مفاد عقد اجاره همان تملیک منافع  عین مستأجره توسط موجر است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 359

هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس  یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 360

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق  و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

✅ حقوق جزا نکته 359

هرگاه قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل فجرحـ،تعرض، به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع در برابر آنان جایز است.

✅ حقوق جزا نکته 360

مبنای دفاع مشروع اجرای حق است

✅ اصول فقه نکته 253

قیاس عبارت است از «سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر به واسطه ی اشتراک در علت حکم». به سخن دیگر، هرگاه دو موضوع که حکم یکی از آن دو(اصل)بیان گردیده و معلوم است و حکم دیگری(فرع) بیان نشده، از جهت علت و ملاک حکم با هم شبیه و مشترک باشند، اثبات حکم معلوم برای موضوع دیگر را قیاس می گویند (اصول فقه کاربردی،ج 2، ص 214).

✅ حقوق تجارت نکته 359

گواهینامه موقت سهام بی¬نام در حکم سهام بی¬نام است و با قبض و اقباض قابل انتقال است، مضافاً از لحاظ مالیات بر درآمد نیز مشمول مقررات سهام بی¬نام می¬شود.

✅ حقوق تجارت نکته 360

از معایب سهام بی¬نام این است که به هنگام مفقود شدن، خیانت در امانت و سرقت، اثبات مالکیت آن دشوار است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 359

برای تشکیل جلسه دادرسی مقدماتی لازم است که در اصطلاح موجبات مقدماتی دادرسی نامیده می شوند، چنانچه هریک از این موجبات فراهم نباشند تشکیل جلسه دادرسی ممنوع و غیر قانونی خواهد بود. این موجبات عبارتند از:

 • حضور متصدی دادگاه.
 • کامل بودن دادخواست از جهت شرایط شکلی.
 • حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها یا حداقل احراز صحت ابلاغ.
 • رعایت حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ و روز جلسه.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 360

 حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ و روز جلسه اصولا 5 روز است اما اگر ابلاغ از طریق انتشار آگهی صورت گرفته باشد حداقل فاصله یک ماه است. اگر خوانده مقیم خارج از کشور باشد فاصله قانونی بین ابلاغ و جلسه دو ماه است و اگر دعوت شهود به دادگاه موضوع ابلاغیه است حداقل فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی یک هفته می باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 361

در عقد اجاره، تملیک منافع عین مستأجره (موضوع اجاره)به مستأجر (اجاره کننده)توسط موجر(اجاره دهنده)انجام می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 362

اقسام عقد اجاره، اجاره ی انسان، حیوان یا اشیا می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 361

هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین ومقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 362

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

✅ حقوق جزا نکته 361

شرایط تجاوز یا خطر برای تحقق دفاع مشروع:1-تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد.2- تجاوز یا خطر غیرقانونی باشد3-خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

✅ حقوق جزا نکته 362

شرایط دفاع برای تحقق دفاع مشروع:

1.دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.2-مدافع در دفاع،مراحل دفاع را رعایت کرده باشد.3-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز وخطر موثر واقع نشود4.رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

✅ اصول فقه نکته  254

ارکان قیاس

1.اصل یا مقیس علیه: موضوعی که حکمش معلوم است.

2.حکم اصل

3.فرع یا مقیس:موضوعی که حکمش مجهول است.

4.جامع یا علت: سبب حکم گه در هر دو موضوع وجود دارد.

✅ حقوق تجارت نکته 361

انتقال سهام بانام در شرکت سهامی باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد.

✅ حقوق تجارت نکته 362

انتقال سهام با¬نام در شرکت¬های سهامی در صورتی که مطابق مقررات به ثبت نرسیده باشد، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 361

اگر حداقل فاصله زمانی میان ابلاغ تا روز جلسه رعایت نشود و خوانده در جلسه حاضر نشده باشد به لحاظ عدم رعایت فاصله مزبور تشکیل جلسه قانونا ممکن نیست اما اگر وی در جلسه حاضر شده و به این امر اعتراض ننماید دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 362

حقوق اصحاب دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی

1.حقوق خواهان

   -اعمال ماده 98

 • افزایش خواسته
 • تغییر نحوه دعوا
 • تغییر خواسته
 • تغییر درخواست

  -طرح ایرادات

 -جلب شخص ثالث

 -طرح دعاوی اضافی

2.حقوق خوانده

  -طرح ایرادات

  -طرح دعوای متقابل

  -جلب شخص ثالث

✅ حقوق مدنی نکته 363

عقد اجاره، مقید به زمان است. پس هرگاه مدت اجاره به صورت دائمی یا منطبق با طول عمر تعیین شود یا اصلاً مدت تعیین نشود ،اجاره باطل است.

✅ حقوق مدنی نکته 364

شروع مدت اجاره در صورت سکوت طرفین، از زمان انعقاد عقد محاسبه می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 363

تخلف از مقررات نکته قبل (بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 364

احضار متهم به وسلیه احضاریه به عمل می آید.

✅حقوق جزا نکته 363

رکن روانی یا عنصر معنوی جرایم عمدی از دو بخش علم و عمد تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 364

علم به دو بخش علم به حکم و علم به موضوع تقسیم می شود علم به حکم مگر در شرایط خاص مفروض است و نیازی به اثبات ندارد اما علم به موضوع نیاز به احراز دارد.

✅ اصول فقه نکته 255

برخی شرایط قیاس از مرحوم دکتر محمدی و برخی از استادان قافی و شریعتی بیان می گردد:

 1. حکم اصل باید حکم شرعی فرعی باشد (اعم از حکم تکلیفی یا وضعی). لذا در اصول اعتقادات یا در معانی الفاظ و کلمات قیاس جاری نیست. البته فقط در سه حکم وضعی(سبب، شرط و مانع) قیاس جاری نیست. مثلا قیاس وصیت بر هبه برای اثبات شرطیت قبول و نیز قیاس وصیت بر وقف برای اثبات شرطیت قبض صحیح نیست. ولی در احکام وضعی دیگر مانند انتقال ملکیت در مثال محرومیت قاتل، قیاسی است درست ولی حجیت آن مورد گفتگو است.
 2. حکم اصل باید با دلیل قرآن یا سنت یا اجماع(طبق نظر استادان قافی و شریعتی) ثابت شده باشد نه با قیاس.(در موردی که حکم اصل با اجماع ثابت شده باشد قیاس آن مورد اختلاف است).

3.حکم اصل (مقیس علیه) نباید مستثنی یا برخلاف قاعده باشد و به بیان دیگر هرگاه چیزی استثنا شده باشد حکم آن، خاص خود آن است و به موارد دیگر سرایت نمی کند. مثلا ارث بردن پسرعموی ابوینی با بودن عموی ابی (ماده 936ق.م) برخلاف اصل و قاعده ارث یعنی الاقرب فالاقرب است و بدین جهت نمی توان موردی دیگر را بر آن قیاس کرد. مواد 17 و 349 و 873 ق.م مثالهای دیگری برای این مطلب می باشند.

4.قیاس تنها در مورد حکم شرعی جاری است و در مورد حکم عقلی یا لغوی قیاس جاری نیست.

5.حکم اصل، نسخ نشده باشد.

6.فرع باید شباهت اساسی با اصل داشته باشد و در علت حکم با یکدیگر مشترک باشند.از این رو ،شباهت های جزیی کافی نیست وگرنه «قیاس مع الفارق » تلقی می شود و اعتباری ندارد.

7.حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فرع بیان نشده باشد وگرنه به دلیل لفظی مراجعه می شود و اعتباری ندارد.

8.علت حکم کاملا روشن و واضح باشد، به گونه ای که شناختن علت حکم شرعی در مورد اصل ممکن باشد؛زیرا در صورتی که مجتهد نتواندآن را شناسایی کند،شباهت بیان اصل و فرع در علت،احراز نمی شود.

9.علت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابطه مندی باشد که اختلاف حالات و اشخاص و زمان و مکان در آن دخالتی نداشته باشد و آن را دگرگون نسازد.

10.علت باید با حکم اصل مناسبت اساسی داشته باشد به گونه ای که در نظر مجتهد حکم،منوط به این علت و دایرمدار آن باشد مانند اسکار برای حرمت شراب.

11.نباید دلیل خاصی وجود داشته باشد که علت را مختص به اصل بداند یا دلالتی بر عدم اعتبار علت در فرع داشته باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 363

انتقال سهام در دوران تصفیه شرکت نیز مجاز است.

✅ حقوق تجارت نکته 364

نقل و انتقال سهام ⇩در شرکت سهامی عام نمی تواند مشروط شود⇜ این حکم با هدف تشویق به سرمایه¬گذاری و حفظ حقوق انتقال گیرنده سهم سازگاری دارد. امّا در شرکت سهامی خاص می¬تواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد.✺نکته: در برخی از موارد سهام شرکت های سهامی عام بنا به مصالحی غیر قابل انتقال است به عنوان مثال سرمایه بیمه مرکزی ایران به پنجاه سهم ده میلیون ریالی بانام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 363

وقت فوق العاده وقتی است که در آن دادگاه پرونده را جهت صدور رای تحت نظر قرار می دهد. اصحاب دعوا برای حضور در چنین جلسه ای دعوت نمی شوند و این وقت برخلاف سایر اوقات در دفتر اوقات دادگاه نیز به ثبت نمی رسد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 364

وقت احتیاطی یا نظارت وقتی است که هرگاه دادگاه دستوری صادر کرده یا اقدام تحقیقی به عمل آورده که منتظر حصول نتیجه ی آن است مقرر می دارد که پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد تا درآن وقت با بررسی پرونده معلوم شود که آیا نتیجه ی اقدام موردنظر به دست دادگاه رسیده است یا خیر. سپس برحسب مورد تصمیم بعدی را اتخاذ خواهد کرد.

✅ حقوق مدنی نکته 365

ضمن عقد اجاره، موجر ملزم می شود عین مستأجره را به مستأجر تسلیم نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 366

موضوع عقد اجاره لزوماً اموال مصرف نشدنی می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری  365

احضاریه در دو نسخه  تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء، به مأمور ابلاغ مسترد می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 366

در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد.

✅ حقوق جزا نکته 365

عمد به دو بخش تقسیم می شود: عمد در فعل(سوء نیت عام)و عمد در نتیجه یا علم به وقوع نتیجه(سوء نیت خاص)که در جرایم مطلق که احراز نتیجه لازم نیست احراز سوء نیت خاص هم لازم نیست.

✅ حقوق جزا نکته 366

اصل بر مطلق بودن جرایم است و در اثبات جرایم، احراز نتیجه ضروری نیست.

✅ اصول فقه نکته 255

شیوه های استدالال در

منطق   ←   اصول فقه

قیاس←دلیل و برهان

استقراء←استقراء

تمثیل←قیاس

✅ حقوق تجارت نکته 365

سهامی که در ازاء اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده اند، اختصاص داده می شود ⇦ سهام جایزه

✅ حقوق تجارت نکته 366

خرید سهام شرکت سهامی عام و خاص توسط همان شرکت به هر شکلی ممنوع است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 365

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده بلکه ابتکار رویه قضایی است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 366

 اصحاب دعوا حق دارند شخصا یا توسط وکیل در جلسه دادرسی حاضرشوند. علاوه بر این حق دارند لایحه کتبی تقدیم نمایند. عدم حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها مانع رسیدگی نیست مشروط به اینکه از صحت ابلاغ وقت به ایشان اطمینان حاصل شود.

✅ حقوق مدنی نکته 367

اجاره ی اموال مصرف نشدنی برای استفاده ی نا متعارفی که منجر به تلف آن نشود، صحیح است. مانند اجاره پول برای نمایش در صرافی.

✅ حقوق مدنی نکته 368

اجاره ی عین مجهول یا مردد، باطل است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 367

در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 368

فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

✅ حقوق جزا نکته 367

رکن معنوی جرایم عمدی: عبارت است از علم به موضوع و عمد در فعل. اگر جرم عمدی از نوع مقیَّد باشد عنصر معنوی آن عبارت است از علم به موضوع، عمد در فعل و عمد در نتیجه یا علم به وقوع آن.

✅ حقوق جزا نکته 368

جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

✅ اصول فقه نکته 256

قیاس منطقی معادل دلیل و برهان در اصول فقه است. قیاس منطقی یعنی استدلال از کلی بر جزئی. قیاس منطقی حجت است.

✅ حقوق تجارت نکته 367

بازخرید سهام به این معنا است که شرکت سرمایه خود را به اندازه یک یا چند نفر از سهامداران کاهش بدهد ⇦ این امر از طریق پرداخت قیمت سهام سهامداران مزبور و ابطال سهام آن ها صورت می¬گیرد.

✅ حقوق تجارت نکته 368

در صورت فروش سهم، نام صاحب سهم سابق از دفاتر حذف و اوراق جدید با قید کلمه المثنی به خریدار تسلیم می گردد و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 367

اگر اصحاب دعوا وکیل داشته باشند ابلاغ به وکیل کافی است مگر آنکه دادگاه در موردی خاص حضور شخص اصیل را لازم بداند که در این صورت شخص مزبور نیز به جلسه ی دادرسی دعوت می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 368

 چنانچه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد بایستی با تشکیل یک جلسه طرفین را دعوت نماید تا خواهان در جلسه ی مقرر ادای توضیح نماید در این صورت چنانچه خواهان برای ادای توضیح حاضر نشود و دادگاه نیز نتواند با اخذ توضیح از خوانده رای دهد قرا ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

✅ حقوق مدنی نکته 369

اجاره ی مال کلی صحیح است و موجر، مصداق خارجی مال کلی را تعیین می کند.

✅ حقوق مدنی نکته 370

موجر لزوماً باید مالک منافع باشد اما ممکن است مالک عین مستأجره باشد یا نباشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 369

ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 370

هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

✅ حقوق جزا نکته 369

جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست.

✅ حقوق جزا نکته 370

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم،باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

✅ اصول فقه نکته 257

استقراء استدلالی است که در آن حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد از افراد یک مجموعه به همه افراد آن تعمیم داده می شود.پس در استقراء از چندین حکم جزئی به یک حکم کلی می رسیم.در استقراء بر خلاف قیاس به صحت و درستی نتیجه آن اطمینان کامل نداریم و نتیجه آن قطعی نیست(استدلال از جزئی به کلی). استقراء بر دو قسم است: استقراء تام و استقراءناقص. استقراء تام، آن است که برای استخراج قانون کلی، تمام افراد مشمول آن، مورد بررسی قرار گیرد. اما در استقراء ناقص، تنها تعدادی از افراد موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. استقراء تام همیشه حجیت دارد زیرا همواره مفید قطع و یقین است اما استقراء ناقص تنها در صورتی که مفید قطع باشد حجیت دارد و در صورتی که مفید ظن باشد حجیت ندارد. در علم حقوق هم استفاده از استقراء می تواند برای یافتن نظر قانونگذار کارگشا باشد اما باید نهایت دقت و احتیاط در آن صورت گیرد(اصول فقه کاربردی، ج 2، صص215 و 267 و 270). رسیدن به یقین از طریق استقراء، معمولاً از طریق کشف ملاک و پی بردن به علت حکم است یعنی فقیه با مشاهده جریان حکم در یک یا چند فرد، علت و مناط حکم را به صورت قطعی کشف می کند و حکم را به دیگر مواردی که همین مناط وجود دارد نیز سرایت می دهد. این شیوه استدلال در فقه به تنقیح مناط قطعی موسوم است و دارای اعتبار است(همان، ص267).

✅ حقوق تجارت نکته 369

سهام بی نام با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد.

✅ حقوق تجارت نکته 370

صغیر ممیز با اذن ولی خود، رأساً حق سرمایه¬گذاری در شرکت سهامی را دارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 369

اصحاب دعوا مکلفند اصول اسناد مورد استناد خویش را برای ملاحظه طرف مقابل و دادگاه در جلسه اول دادرسی شخصا یا توسط نماینده حاضر نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 370

فقط طرفین دعوا می توانند از یکدیگر ارائه اصول مستندات را بخواهند و دادگاه نمی تواند رأساٌ از اصحاب دعوا درخواست نماید.

 ✅ حقوق مدنی نکته 371

تسلیم عین مستأجره ی مشاعی، منوط به اذن شریک مشاعی است.

✅ حقوق مدنی نکته 372

تصرف مادی در مال مشاع بدون بدون اذن سایر شرکاء، ممنوع و ضمان آور است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 371

هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شوند. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 372

در جرایمی که به تشخیص بازپرس،حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند،عنوان اتهام در آگهی موضوع نکته قبل ذکر نمی شود.

✅ حقوق جزا نکته 371

عنصر و رکن روانی یا معنوی جرایم غیر عمدی از تقصیر تشکیل می شود.

✅ حقوق جزا نکته 372

تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.

✅ اصول فقه نکته258

منظور از قیاس اصولی، تمثیل یا تشبیه منطقی است که همان استدلال از جزئی بر جزئی می‌باشد؛ در تمثیل، حکم یک جزئی را می دانیم و نیز می دانیم که با جزئی دیگر شباهتی دارد و اگرچه حکم جزئی دوم معلوم نیست ولی با کمک معلوماتی که داریم حکم دومی را هم پیدا کنیم.

✅ حقوق تجارت نکته 371

تبدیل سهام بانام به بی¬نام:

1-یک نوبت آگهی در جراید کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت

2-اعطای مهلتی که کمتر از دو ماه نباشد.

3-پس از انقضاء مهلت دو ماه جهت تبدیل سهام بانام به بی¬نام، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی¬نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری می شود تا صاحب سهم بانام مراجعه کند و سهام بانام وی اخذ و ابطال و سهام بی¬نام به وی داده شود.

✅ حقوق تجارت نکته 372

مراحل تبدیل سهام بی¬نام به بانام:

1-نشر مراتب تبدیل سهام سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی¬های شرکت در آن منتشر می شود.

2-دادن مهلتی که کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد جهت تبدیل سهام

3-در صورت انقضای مهلت و عدم تبدیل، سهام بانام باطل شده تلقی می شود.

4-برابر تعداد سهام باطل شده، سهام بانام صادر و از طریق بورس یا حراج به فروش می رسد.

5-آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت نشر می گردد، منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداق ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در این تاریخ تمام یا قسمتی به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت تجدید خواهد شد.

6-از حاصل فروش از طریق حراج یا بورس، بدواً هزینه های مترتبه کسر خواهد شد و مازاد آن در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. چنانچه دارنده سهم بی¬نام جهت اخذ وجوه باقیمانده حاصل از فروش سهام تبدیل نشده بی¬نام ظرف 10 سال از تاریخ فروش مراجعه ننماید، وجوه باقیمانده مال بلاصاحب بوده و با اطلاع دادستان به خزانه دولت منتقل می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 371

 اگر یکی از طرفین اصول مستندات طرف مقابل را تقاضا نماید و اصول اسناد در همان جلسه اول ارائه شود، طرف دعوا یا سند را قبول می کند که در این صورت دادگاه مطابق آن رأی می دهد یا طرف دعوا نسبت به اصالت سند ادعای انکار، تردید یا جعل مطرح می کند که در این صورت دادگاه مکلف می شود اول به اصالت سند رسیدگی کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 372

اگر یکی از طرفین اصول مستندات را مطالبه نماید اما طرف مقابل اصل سند را ارائه ننماید در این حالت واکنش دادگاه بنا به رسمی بودن یا عادی بودن سند متفاوت خواهد بود:

اگر سند عادی بود و طرف نسبت به آن ادعای انکار، تردید کند و استفاده کننده از سند هم خواهان باشد و دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ولی اگر دادخواست مستند به دلایل دیگری بود با توجه به سایر دلایل به دعوا رسیدگی خواهد نمود و اگر استفاده کننده از سند خوانده باشد این سند از عداد دلایل وی خارج می شود.

اگر سند رسمی یا عادی باشد و مورد ادعای جعل واقع شود دادگاه به  طرفی که به آن سند استناد نموده است اخطار می کند که در صورت تمایل به ترتیب اثر دادن به سند در دعوا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل آن را به دادگاه ارائه کند. اگر سند ظرف ده روز ارائه شد اصالت یا جعلیت آن مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ارائه نگردید حمل بر این می گردد که استناد کننده از استفاده از سند صرفنظر نموده لذا دادگاه بدون توجه به آن سند، رسیدگی را ادامه می دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 373

موجر باید پس از ایجاب و قبول، عین مستأجره را به مستأجر تسلیم کند.اگر امتناع کرد اجبار می شود و در صورت عدم امکان اجبار، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ کند.

✅ حقوق مدنی نکته 374

موجر علاوه بر تسلیم عین مستأجره موظف است وسایل و شرایط انتفاع را برای مستأجر پدید آورد و در غیر اینصورت تسلیم ناقص بوده و فاقد اثر حقوقی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 373

قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 374

سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

✅ حقوق جزا نکته 373

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

✅ حقوق جزا نکته 374

مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها،حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

✅ اصول فقه نکته 259

1)اولویت:حجت است.    

2)قیاس ادنی:حجت نیست

3)قیاس مساوات          

3- 1- منصوص العله: حجت است

3-  2-  مستنبط العله:    

           *    قیاس مستنبط العله قطعی: حجت است       

            *  قیاس مستنبط العله ظنی: 

                    الف) در فقه:قیاس مستنبط العله ظنی، حجت نیست.

                       ب) در حقوق:  

                                1.قوانینی که مبنای فقهی دارند مانند غالب مواد قانون مدنی: قیاس مستنبط العله ظنی، حجت نیست. 

                                2.قوانین و مقرارت عرفی مقتبس از قوانین سایر کشور ها: قیاس مستنبط العله ظنی، حجت است.   

✅ حقوق تجارت نکته 373

پس از تبدیل کلیه سهام بی¬نام به با¬نام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی¬نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های 6 ماهه و 2 ماهه مذکور در مواد 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی شود.

✅ حقوق تجارت نکته 374

در سه حالت سهامدار از حق رأی در مجامع عمومی شرکت سهامی محروم خواهد بود:

حالت اول: اصل در شرکت های سهامی این است که هر سهم یک حق رأی خواهد داشت اما این امکان وجود دارد که برای داشتن حق رأی در مجمع عمومی عادی و فوق¬العاده، داشتن حداقل تعداد سهامی در اساسنامه شرکت مقرر شود.

حالت دوم: اگر دارنده سهام، مبلغ تعهد شده سهام را ظرف مهلت مقرر نپردازد(ماده 37 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

حالت سوم: اگر دارنده سهام ظرف مهلت مقرر، سهام خود را به سهام بانام یا بی نام تبدیل ننماید(ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 373

اگر خوانده به واسطه کمی مدت یا سایر دلایل نتواند اسناد خود را در جلسه اول حاضر کند می تواند تأخیر جلسه را تقاضا نماید و اگر دادگاه این تقاضا را موجّه دانست به او مهلت مناسبی خواهد داد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 374

 اگر خوانده در جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که خواهان برای دفاع در برابر آن دلایل نیاز به ارائه اسناد یا مدارک جدیدی داشته باشد، در این صورت به تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن، دادگاه مهلت مناسبی خواهد داد.

✅ حقوق مدنی نکته 375

هرگاه بعد از عقد اجاره معلوم شود عین مستأجره معیوب است، اگر موجر بدون اینکه ضرری متوجه مستأجر بشود رفع عیب کند،اجاره صحیح و غیرقابل فسخ است و در غیر اینصورت مستأجر دو راه دارد:

1.قبول اجاره با پرداخت کامل مال الاجاره

2.فسخ اجاره

✅ حقوق مدنی نکته 376

فقط عیبی که موجب نقصان منفعت یا سختی در انتفاع گردد می تواند مبنای فسخ عقد اجاره قرار گیرد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 375

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شو د و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1.نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.

2.بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که ماتع از حضور شود.

3.همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

4.ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

5-متهم در توقیف یا حبس باشد.

6.سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 376

در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

✅ حقوق جزا نکته 375

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

✅ حقوق جزا نکته 376

در حدود، احراز علم به حکم نیز ضروری است.

✅ اصول فقه نکته 260

قیاس منصوص العله: از نظر مرحوم دکتر محمدی، قیاسی است که علت حکم از زبان شارع یا قانونگذار فهمیده می شود و به تعبیر استادان قافی و شریعتی، هرگاه علت حکم در مورد اصل از سوی شارع یا قانونگذار تصریح شده باشد قیاس منصوص العله می نامند.

✅ حقوق تجارت نکته 375

ورقه قرضه: ورقه قابل معامله ای است که معرِّف مبلغی وام است با بهره¬ی معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد.

✅ حقوق تجارت نکته 376

اوراق قرضه به سه شکل منتشر می شود: 1- اوراق قرضه ساده 2- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام 3- اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

✺نکته: به اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، اوراق مرکَّب نیز می گویند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 375

تاخیر جلسه دادرسی یا همان تجدید جلسه به درخواست و رضایت اصحاب دعوا یعنی تقاضای مشترک طرفین فقط برای یکبار امکان پذیر است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 376

 بعضی اختیارات خواهان بنا به تجویز قانونگذار عبارتند از:

 • کاهش خواسته
 • افزایش خواسته
 • تغییر خواسته
 • تغییر نحوه ی دعوا
 • تغییر درخواست

✅ حقوق مدنی نکته 377

از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره به طور کلی به واسطه ی عیب، در حکم تلف است و  اجاره باطل می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 378

ممنوعیت شغلی که مستأجر  به آن اشتغال داشته توسط قوه قهریه  و از انتفاع افتادن موضوع عقد اجاره از اسباب انفساخ اجاره است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 377

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 378

در صورتی   که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

✅ حقوق جزا نکته 377

در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود، ادعای وی پذیرفته می شود.

✅ حقوق جزا نکته 378

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

✅ اصول فقه نکته 261

قیاس مستنبط العله: آن است که علیت را از کلام شارع و قانونگذار نتوان فهمید بلکه عقل آن را درک و استنباط کند و یا از نظر استادان قافی و شریعتی، هرگاه شخص با  اجتهاد و نظر خویش علت حکم را استنباط کند و بی آنکه در کلام شارع یا قانونگذار بیان شده باشد.

✅ حقوق تجارت نکته 377

اوراق قرضه ساده: اوراقی هستند که تا پرداخت وجه به صورت کامل، به صورت ورقه قرضه باقی می¬مانند.

✅ حقوق تجارت نکته 378

اوراق قرضه مرکب: اوراقی هستند که دارنده آن می تواند در سررسید یا اصل و فرع را بگیرد یا آن که اوراق را به سهام شرکت تبدیل کند یا تعویض کند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 377

کاهش خواسته در تمامی مراحل یا مقاطع دادرسی امکان پذیر است چرا که به نفع خوانده است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 378

مرحله دادرسی به فاصله بین اقامه دعوا تا صدور رأی اطلاق می شود مانند مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجام. هر مرحله دادرسی می تواند مشتمل بر مقاطع مختلفی باشد از قبیل جلسه اول دادرسی، ختم مذاکرات، ختم دادرسی.

✅ حقوق مدنی نکته 379

هرگاه موضوع عقد اجاره، عین کلی بوده و معیوب باشد: ابتدا موجر به تسلیم فرد سالم الزام می شود و اگر الزام ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ دارد.

✅ حقوق مدنی نکته 380

هرگاه  موضوع عقد اجاره در حین اجاره به صورت کلی یا جزیی تلف شود، اجاره نسبت به میزان تلف شده منفسخ است و نسبت به مابقی، مستأجر دو اختیار دارد:

1-فسخ اجاره نسبت به مابقی

2-مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 379

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد،دستور جلب متهم را صادر کند:

1.در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،قطع عضو و یا حبس ابد است.

2.هرگاه محل اقامت،محل کسب  یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

3.در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

4.در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 380

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

✅ حقوق جزا نکته 379

در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف،اکراه،ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

✅ حقوق جزا نکته 380

اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

✅ اصول فقه نکته 262

قیاس أدنی: قیاسی است که علت حکم در فرع به صورت ضعیف تر از اصل وجود دارد.مانند قیاس ایقاع به عقد در مورد اصل آزادی قرارداد ها.چنان که ماده 10ق.م مقرر می دارد:«قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».مبنای تأثیر اراده و رضایت دو طرفه اشخاص در عقود مصالح اجتماعی است.این مبنا و علت برای تأثیر اراده یک جانبه افراد در ایقاعات هم وجود دارد؛لذا ایقاعاتی هم که افراد انجام می دهند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص223). البته این قیاس، معتبر نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 379

شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 380

انتشار اوراق قرضه در صورتی امکان¬پذیر است که: 1-از تاریخ ثبت شرکت دو سال گذشته باشد.   2-کل سرمایه شرکت تأدیه 3- دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 379

کاهش خواسته توسط خواهان مسلماً آثاری را به دنبال دارد:

 • محدوده ی رسیدگی دادگاه را کم می کند.
 • مازاد هزینه ی دادرسی پرداختی قابل استرداد نیست.
 • قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی، تابع میزان کاهش یافته ی خواسته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 380

افزایش خواسته توسط خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی میسر است و قسمت افزایش یافته بایستی با خواسته اولیه، وحدت منشأ و ارتباط داشته باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 381

ایجاد تغییر در عین مستاجره که منافی مقصود مستأجر از اجاره باشد در اثنا مدت اجاره توسط موجر ممنوع است.

✅ حقوق مدنی نکته 382

هرگاه عدم انجام تعمیرات عین مستأجره، موجب ضرر به موجر شود، موجر برای تعمیر مجاز بوده و مستأجر در صورت عدم امکان استفاده از مورد اجاره، حق فسخ دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 381

 مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب،متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چناچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ  نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد .

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 382

جلب متهم به استثنا موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

✅ حقوق جزا نکته 381

حدود، تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

✅ حقوق جزا نکته 382

در مورد حدودی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است طبق اصل یکصدو شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود؛ یعنی برای استخراج حکم مسأله، قاضی مکلف است به منابع و فتاوای معتبر فقهی رجوع کند.

✅ اصول فقه نکته 263

قیاس جلیّ (با تشدید یاء بر وزن علی):قیاسی است که یا حکم در آن صریحا ذکر شده باشد یا اینکه به طور حتمی و مسلم دانسته شود.در واقع  قیاسی است که قطعاً بدانیم جهات افتراق فرع و اصل، تاثیری در حکم قضیه ندارد.به زبان ساده تر بطور یقینی بدانیم تفاوت فرع و اصل مهم و موثر نیست و مانع قیاس کردن نمی باشد. مانند قیاس زن بر مرد در اثبات احکام آنها، قیاس ثمن بر مبیع از لحاظ احکام آنها و قیاس جواز وصیت برای کافر ذمی بر هبه برای او با در نظر گرفتن اینکه فارق آن دو که مرگ و زندگی وصی و واهب است تاثیری در تملیک ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 381

در شرکت های سهامی عام، در صورت حصول شرایط، هیئت مدیره می تواند پیشنهاد اعطاء مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی فوق¬العاده دهد و مجمع عمومی فوق¬العاده در صورت تشکیل با حد نصاب قانونی نسبت به آن تصمیم¬گیری نموده و به هیئت مدیره اجازه صدور اوراق قرضه می دهد.

✅ حقوق تجارت نکته 382

اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده می¬تواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 381

 دعوای اضافی یک نوع دعوای طاری است که خواهان دعوای اصلی علاوه بر دعوای اصلی، خواسته ی جدیدی علیه خوانده ی اصلی اقامه می کند اما در افزایش خواسته، خواهان مبلغ و میزان خواسته ی اصلی را افزایش می دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 382

فایده ی تشخیص دعوای اضافی و افزایش خواسته این است که دعوای اضافی باید در قالب دادخواست اقامه شود اما افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

✅ حقوق مدنی نکته 383

تعمیرات و کلیه مخارج مربوط به امکان انتفاع به عهده ی موجر است مگر اینکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 384

تعمیرات مربوط به کمال انتفاع مطلوب و شخصی، به عهده ی مستأجر است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 383

در خصوص مواردی که ضرورت دارد جلب متهم در زمانی غیر از روز انجام شود تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم،وضعیت متهم،کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 384

در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم  را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

✅ حقوق جزا نکته 383

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

✅ حقوق جزا نکته 384

جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

✅ اصول فقه نکته 264

قیاس خفیّ (با تشدید یاء بر وزن علی): آن است که ظن داریم که جهات افتراق فرع و اصل، تاثیری در حکم ندارد. به زبان ساده تر بطور ظنی بدانیم تفاوت فرع و اصل مهم و موثر نیست و مانع قیاس کردن نمی باشد. مثلاً می دانیم در موردی که کسی دیگری را عدواناً با شمشیر و آلات برنده دیگر بکشد قصاص خواهد شد اما در موردی که قتل به وسیله جسم سنگینی ایجاد شده باشد قطعا نمی دانیم که کیفیت آلت قتل در حکم مساله موثر است یا خیر و فقط ظن به عدم تاثیر آن داریم. چنین موردی را قیاس خفی گویند. قیاس خفی به عقیده سنیان حجت است ولی به عقیده شیعیان حجت نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 383

توجه داشته باشید تفاوت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه قابل تعویض با سهام: دراوراق قرضه قابل تبدیل با سهام، افزایش سرمایه زمانی انجام خواهد شد که دارندگان اوراق قرضه بخواهند اوراق خود را به سهام تبدیل کنند، در حالی که در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، افزایش سرمایه همزمان با انتشار اوراق قرضه به عمل می¬آید**

✅ حقوق تجارت نکته 384

دقت داشته باشید مواد61-68 لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به مقررات اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و مواد69-71 لایحه در خصوص مقررات اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت خواهد بود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 383

 آثار افزایش خواسته عبارتند از:

 • افزایش محدوده ی رسیدگی دادگاه.
 • مابه التفاوت هزینه ی دادرسی باید پرداخت شود.
 • قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام، تابع مبلغ افزایش یافته است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 384

اگرچه افزایش یا کاهش بهای خواسته با شرایط مذکور قانوناً امکان پذیر است اما خواهان نمی تواند بهای خواسته را افزایش یا کاهش دهد.

✅ حقوق مدنی نکته 385

در صورت تعدی و تفریط مستأجر در خصوص مورد اجاره، هرگاه موجر نتواند مستأجر را منع کند، حق فسخ خواهد داشت.

✅ حقوق مدنی نکته 386

در خصوص مزاحمت ثالث بدون ادعای حق در عین مستأجره توسط مزاحم قبل از قبض، مستأجر دو راه دارد:

1-رفع مزاحمت و مطالبه ی اجرت المثل از مزاحم

2-فسخ عقد اجاره

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 385

چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 386

در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

✅ حقوق جزا نکته 385

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

✅ حقوق جزا نکته 386

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

✅ اصول فقه نکته 265

قیاس جلی در تمام مواردی است که قیاس، حجت می باشد و در این موارد، قیاس، قطعی است یعنی قیاس اولویت، قیاس منصوص العله، اتحاد طریق و تنقیح مناط قطعی، تخریج مناط قطعی، إلغای فارق قطعی، تحقیق مناط قطعی و وحدت ملاک. قیاس خفی در تمام مواردی است که قیاس، در فقه، حجت نیست و در این موارد، قیاس، ظنی است یعنی قیاس ادنی و تمام قیاس های مستنبط العله ظنی. موارد قیاس خفی عبارت است از: قیاس أدنی، تنقیح مناط ظنی، تخریج مناط ظنی، إلغای فارق ظنی و تحقیق مناط ظنی.

✅ حقوق تجارت نکته 385

در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، دارنده هر زمانی قبل از سررسید می تواند اوراق را با سهام شرکت تعویض کند.

✅ حقوق تجارت نکته 386

صاحبان اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام می توانند طبق شرایط و مهلتی که مجمع عمومی فوق¬العاده مقرر نموده است، اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل نمایند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 385

 خوانده حق اعتراض به افزایش یا کاهش خواسته را ندارد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 386

تغییر خواسته یعنی وقتی خواهان از خواسته قبلی خویش صرفنظر کرده و خواسته ی دیگری که با خواسته اولیه، ارتباط و وحدت منشأ دارد را جایگزین آن می نماید مشروط به اینکه تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح گردد.

✅ حقوق مدنی نکته 387

در خصوص مزاحمت، غصب  و تلف عین مستأجره توسط  ثالث پس از قبض، مستأجر فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

✅ حقوق مدنی نکته 388

هرگاه ثالث نسبت به مورد اجاره ادعای حق کند، بعد از اثبات حق به طرفیت مالک و مستأجر مجاز به تصرف می باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 387

ظابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین،در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند.در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود.به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 388

در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک،پرونده متهم  جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی  خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.

✅ حقوق جزا نکته 387

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

1.زنا با محارم نسبی

2.زنا با زن پدر که موحب اعدام زانی است

3.زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4.زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

✅ حقوق جزا نکته 388

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی،خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

✅ اصول فقه نکته 266

تنقیح مناط، یکی از شیوه های استنباط حکم شرعی است که در آن، اجتهاد و نظر، علت حکم از دیگر اوصاف غیردخیل که در نص شرعی آمده، تمیز داده می شود تا بدین وسیله بتوان حکم یاد شده را به دیگر مواردی که علت حکم در آنها وجود دارد سرایت داد(همان، صص232 و 233 به نقل از: فخر رازی، المحصول، ج5، ص 229؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص264؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص315). تنقیح مناط به صورت مختصر، تعیین علت است.

✅ حقوق تجارت نکته 387

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود مادامی که این تعویض به عمل نیامده است، تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تأمین یا توقیف نخواهد بود.

✅ حقوق تجارت نکته 388

از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، شرکت نمی تواند

1-اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند. 

2-سرمایه خود را مستهلک سازد.

3-سرمایه را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد.

4-اقدام به تقسیم اندوخته کند. 

5-در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 387

آثار تغییر خواسته عبارتند از:

 • مابه التفاوت هزینه دادرسی باید براساس خواسته جدید پرداخت گردد.
 • رسیدگی دادگاه محدود به خواسته جدید خواهد بود.
 • قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز با لحاظ خواسته جدید و بهای آن تعیین می گردد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 388

 تغییر نحوه دعوا یعنی تغییر سبب و منشأ دعوا که شرایط و آثار آن  مثل افزایش خواسته است

✅ حقوق مدنی نکته389

ید مستأجر، امانی است. بنابراین مستاجر باید نسبت به مورد اجاره، متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند مثلا:

الف)موضوع اجاره را برای مصرف مقرر در اجاره نامه یا مصرف متعارف استعمال نماید.

ب)مال الاجاره را طبق مواعد یا در صورت عدم تعیین مواعد، نقداً بپردازد.

✅ حقوق مدنی نکته 390

در صورت اعسار مستأجر، موجر حق فسخ دارد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 389

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد،نتواند نزد بازپرس حاضر شود،در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 390

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم،دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

✅ حقوق جزا نکته 389

زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود در حکم زنای به عنف است.

✅ حقوق جزا نکته 390

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است.

✅ اصول فقه نکته 267

تنقیح مناط قطعی حجت است ولی تنقیح مناط ظنی حجت نیست. چون قطع، بطور ذاتی حجت است و حجیت ظن، باید از سوی شارع و قانونگذار تصریح شود و در مورد تنقیح مناط ظنی، دلیلی بر حجیت آن نداریم.

✅ حقوق تجارت نکته 389

مرجع تعیین¬کننده شرایط بانک¬ها و مؤسسات مالی را که می¬توانند افزایش سرمایه شرکت به واسطه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را پذیره نویسی کنند، شورای عالی پول و اعتبار است.

✅ حقوق تجارت نکته 390

حقوق دارنده قرضه: * ورقه قرضه از اوراق بهادار است در نتیجه مانند سایر اوراق بهادار قابل نقل و انتقال است. * دارنده قرضه مانند سایر طلبکاران حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را دارند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 389

تغییر درخواست یعنی تغییر متفرعات دعوا که در عمل به ندرت اتفاق می افتد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 390

کاهش خواسته هیچ زیانی برای خوانده ندارد و به نفع اوست، به همین دلیل برای کاهش خواسته نیازی به حضور، اطلاع یا موافقت خوانده ندارد و مقید به مهلت نیز نمی باشد. برعکس افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا در حقوق و منافع خوانده موثر است و باید به اطلاع او رسانده شود و فرصت کافی برای تدارک دفاع در برابر این تغییرات به او داده شود.

✅ حقوق مدنی نکته 391

مستأجر می تواند از مورد اجاره، انتفاع مشابه با انتفاع تعیین شده در عقد اجاره که از نظر ضرر مساوی یا کمتر باشد را ببرد به شرط اینکه خصوصیت خاصی در قرارداد یا عرف برای انتفاع معهود، لحاظ نشده باشد.

✅ حقوق مدنی نکته 392

هرگاه مستأجر مورد اجاره را در غیرموضوع مذکور در قرارداد یا عرف استفاده کند و منع او ممکن نباشد، موجر حق فسخ خواهد داشت.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 391

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 392

در خصوص نکته قبل، در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول می کند.

✅ حقوق جزا نکته 391

در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه  است.

✅ حقوق جزا نکته 392

در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت نشده باشد(مثلا با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد) موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

✅ اصول فقه نکته 268

تخریج مناط (مناسبت یا اِخاله): علت حکم همراه با حکم بیان نشود و مجتهد به جستجو و استخراج آن بپردازد و سپس در هر موضوع دیگری که این علت را یافت حکم را به آن سرایت دهد. در نزد عالمان شیعه تنها تخریج مناط قطعی حجت است و اگر به صورت ظنی باشد ، مانند قیاس مستنبط العله است و حجیت ندارد(اصول فقه کاربردی، ج2، ص234). تخریج مناط به صورت مختصر، استنباط علت است.

✅ حقوق تجارت نکته 391

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت⇦ 1- در اوراق مشارکت، ناشر باید وجوه حاصله از مشارکت را الزاماً در طرح های اعلامی به مصرف برساند اما در اوراق قرضه، ناشر می تواند به صلاحدید خود و در هر زمینه اقتصادی که لازم می داند وجوه حاصله را مصرف کند. 2- وجوه حاصله از اوراق مشارکت به مالکیت شرکت در نمی آید، برعکس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیک می شود. 3- اوراق قرضه برخلاف اوراق مشارکت دارای سود مقطوع و معلوم در زمان انتشار می باشد. 4- دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت محسوب می¬شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک شرکت محسوب می شوند. 5- در اوراق مشارکت بازپرداخت اصل و سود الزاماً تضمین می شود اما در اوراق قرضه این امر اختیاری است.

✅ حقوق تجارت نکته 392

وفق نظریه های متعدد شورای نگهبان، بویژه نظریه مورخ 18/11/1385 شماره 518 -20/30/85 شورای نگهبان و اصل 49 قانون  اساسی، معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 391

اگر دادگاه در وقت تعیین شده تشکیل نشود بایستی نزدیکترین وقت برای رسیدگی به پرونده اختصاص داده شود لکن چنانچه عدم تشکیل دادگاه، منتسب به طرفین نباشد در این صورت جلسه ی بعد حداکثر باید ظرف دو ماه تشکیل شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 392

 اگر شخصی از اصحاب دعوا نظم جلسه دادرسی را بر هم بزند قاضی برای برگرداندن نظم جلسه می تواند یک تا پنج روز وی را حبس کند البته پس از اتمام جلسه؛ اما اگر شخصی که مخل نظم جلسه شده جزء اصحاب دعوا نباشد قاضی می تواند وی را فوراً از جلسه اخراج یا دستور حبس وی به مدت 24 ساعت را بدهد که فوراً اجرا می شود.

✅ حقوق مدنی نکته 393

ید مستأجر امانی است. بنابراین مستأجر در صورت تعدی و تفریط مسئول است حتی اگر خسارت، مستند به تعدی و تفریط وی نباشد.

✅ حقوق مدنی نکته 394

در صورت بازگشت اعمال امین متعدی به رفتار امانی، ید او مجدداً امانی می گردد. همچنین در صورت تجدید اذن از مالک به امین متعدی، ید ضمانی او، امانی می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 393

تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 394

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.

✅ حقوق جزا نکته 393

احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

✅ حقوق جزا نکته 394

احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

✅ اصول فقه نکته 269

تفاوت تنقیح مناط با تخریج مناط:

در تخریج مناط علت حکم همراه با آن بیان نشده و مجتهد به جستجو و استخراج آن می پردازد و سپس در هر موضوع دیگری که این علت را یافت، حکم را به آن سرایت می دهد.اما در تنقیح مناط چنان که گذشت مجتهد از میان اوصاف یاد شده در نص شرعی، اوصاف اصلی و دخیل در حکم را به عنوان علت حکم تعیین می کند (اصول فقه کاربردی، ج2، ص 234 به نقل از: الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج1، صص693 و 694؛ مرقاتی، «تنقیح مناط»، دانشنامه جهان اسلام، ج8، ص 297).

✅ حقوق تجارت نکته 393

در آگهی دعوت کلیه مجامع عمومی باید این موارد ذکر شود:

1-تاریخ تشکیل جلسه¬ی مجمع با قید روز و ساعت

2-نشانی دقیق محل تشکیل جلسه

3-دستور جلسه¬ی مجمع

✅ حقوق تجارت نکته 394

کلیه مجامع عمومی باید به نحوی تصمیم¬گیری نمایند که به حقوق و منافع برخی یا تمام سهامداران خللی وارد نشود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 394

اصولاً ثبت مفاد یا مضمون اظهارات طرفین در صورت مجلس کافی است اما در مواردی باید عین عبارات نگاشته شود که عبارتند از: اظهارات مشتمل بر اقرار، هرگاه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف مقابل استفاده کند و در هر موردی که دادگاه به علتی درج عین عبارت را لازم بداند.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 394

اگر دو دعوا که با هم ارتباط کامل دارند به صورت جداگانه در یک شعبه یا دو شعبه ی مختلف اقامه شده باشد طرفین باید دادگاه را مطلع تا در حالت اول، قرار رسیدگی توأمان صادر و دو پرونده با هم مورد رسیدگی قرار گیرند و در حالت دوم، دادگاه دوم با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادگاه اول بفرستد تا با هم رسیدگی شوند. در غیر این صورت ممکن است آراء متناقضی صادر شود.

✅ حقوق مدنی نکته 395

شرط ضمان مطلق بر مستأجر، صحیح  است و انتساب تلف به حوادث قهری در صورت وجود این شرط، مستأجر را از ضمان معاف نمی کند.

✅ حقوق مدنی نکته 396

شرط عدم ضمان مطلق بر مستأجر، صحیح است مگر در مورد خسارات وارده ی عمدی یا در حکم عمد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 395

وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند،اظهار کند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 396

سلب حق همراه داشتن وكیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 می‌شود.

✅ حقوق جزا نکته 395

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

✅ حقوق جزا نکته 396

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

✅ اصول فقه نکته 270

اتحاد طریق(اتحاد طریق مسئلتین یا وحدت طریق دو مسئله): منظور از آن این است که نصی درباره حکمی داشته باشیم که علت حکم از آن نص استفاده شود و همان علت در مورد دیگری که حکمش مسکوت است موجود باشد. طبق نظر استادان قافی و شریعتی اتحاد طریق دو مسئله، ظاهراً مترادف با تنقیح مناط قطعی و وحدت ملاک است(اصول فقه کاربردی، ج2، ص236).

✅ حقوق تجارت نکته 395

کلیه مجامع باید با حضور بازرسان و حسابرسان قانونی تشکیل شوند.

✅ حقوق تجارت نکته 396

توجه داشته باشید: در شرکت¬های سهامی منظور از اکثریت آراء، اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی است. در حالی که در شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود منظور از اکثریت، اکثریت تمام شرکا چه حاضر و چه غائب است.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 395

طواری دادرسی، اموری غیر قابل انتظار در ارتباط با دادرسی است که در جریان آن بروز می نماید و صدور رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 396

 از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در دادرسی، هیچ یک از طواری رخ ندهد و دادگاه در پی یک دادرسی ساده، پرونده را آماده ی صدور رای قاطع دانسته و نسبت به آن اقدام نماید.

✅ حقوق مدنی نکته 397

عقد اجاره به محض انقضای مدت خاتمه می یابد.

✅ حقوق مدنی نکته 398

پس از انقضای مدت اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن موجر تصرف کند، چه از منافع آن استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد باید اجرت المثل بپردازد.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 397

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 398

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی  به آنها را صادر می کند.

✅ حقوق جزا نکته 397

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

✅ حقوق جزا نکته 398

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

✅ اصول فقه نکته 271

تحقیق مناط: تحقیق مناط در دو معنا بکار می رود(اصول فقه کاربردی، ج2، صص234 و 235):

1-در مواردی که علت حکم اصل، معلوم و مشخص باشد – چه از طریق نص شارع، چه از طریق اجماع و چه از طریق استنباط – و مجتهد تلاش کند وجود این علت را در موضوعات و فروعات دیگر بیابد آن را تحقیق مناط می گویند. تحقیق مناط عبارت است از: تلاش احراز وجود علت در مورد سایر فروعات و موضوعات. مثلاً بعد از آنکه به واسطه نص یا استنباط برای مجتهد ثابت شد که علت حرمت شراب، حالت مست کنندگی آن است اگر به دنبال  بررسی و تفحص در مورد مست کنندگی نبیذ(شراب خرما) باشد تا در صورت احراز این وصف، حکم حرمت را به آن هم سرایت دهد تحقیق مناط کرده است. تحقیق مناط در این معنا جزء منابع استنباط احکام است.

2-تحقیق مناط را به معنی اجتهاد و کوشش در تشخیص مصادیق و تطبیق حکم کلی بر افرادش است. مثلاً علت و مناط قبول شهادت، عدالت شاهد است اما قاضی باید در هر موردی عدالت شاهدان آن پرونده را احراز کند و این عمل او تحقیق مناط محسوب می شود. بنابراین تحقیق مناط کاری است که قضات معمولاً در هر پرونده ای انجام می دهند. تحقیق مناط در این معنا جزء منابع استنباط احکام نیست.

✅ حقوق تجارت نکته 397

کلیه مجامع باید تحت نظر هیئت رئیسه ای مرکب از چهار عضو باشند: رئیس- دو عضو ناظر- یک منشی. با پایان یافتن جلسه هیئت رئیسه نیز منحل می¬گردد؛ اساسنامه می¬تواند در مورد هیئت رئیسه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

✅ حقوق تجارت نکته 398

رئیس مجمع، همان رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر آن¬که 1- انتخاب یا عزل برخی یا کلیه اعضای هیئت مدیره جزء صورت جلسه مجمع باشد که در این صورت انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد 2- زمانی که مجمع طبق شرایط ماده 95 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت تشکیل شده باشد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 397

طواری دادرسی می توانند موجب شوند که حسب مورد دادرسی در مرجع دیگری ادامه یابد، به تأخیر افتد، پیچیده شود، متوقف گردد و حتی زائل شود.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 398

طواری دادرسی:

غیر مربوط به ادله

         -ایرادات

         -طواری ناشی از دعاوی طاری

                     *دعوای متقابل

                     *دعوای اضافی

                     *دعوای ورود ثالث

                     *دعوای جلب ثالث

      -طواری ناشی از جریان دادرسی

                    + توام و تفکیک نمودن دعاوی

                    + توقیف دادرسی

                    + زوال دادرسی و دعوا

مربوط به ادله

✅ حقوق مدنی نکته 399

پس از انقضای مدت اگر مستأجر مورد اجاره را با اذن موجر تصرف کند، فقط اگر از منافع استفاده کند باید اجرت المثل بدهد.

✅ حقوق مدنی نکته 400

اگر برای پرداخت اجاره ضامن تعیین شده باشد، ضامن مسئول اجرت المثل ایام پس از انقضای مدت اجاره نخواهد بود.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 399

قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی  و تصمیم گیری کند.تصمیم دادگاه قطعی است.

✅ آیین دادرسی کیفری نکته 400

تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

✅ حقوق جزا نکته 399

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می شود.

✅ حقوق جزا نکته 400

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره نباشد، مرتکب فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می گردد.

✅ اصول فقه نکته 272

از دیدگاه شیعه هرگاه تحقیق مناط و علت حکم به صورت قطعی مثلاً به وسیله نصی مشخص شده باشد جستجو و بررسی سایر موضوعات برای احراز وجود علت در آنها و سرایت دادن حکم به آنها صحیح و معتبر خواهد بود و در مواردی که علت حکم به صورت ظنی استنباط گردیده، یافتن این علت در موضوعات و فروعات دیگر هم اثری ندارد.

✅ حقوق تجارت نکته 399

اعضای ناظر هیئت رئیسه در کلیه مجامع باید از بین سهامداران حاضر در مجمع با اکثریت نسبی انتخاب شوند.

✅ حقوق تجارت نکته 400

در کلیه مجامع، منشی جلسه از میان سهامدارن یا غیرسهامدارن با اکثریت نسبی تعیین خواهد شد.

✺نکته: در صورتی که مجمع عمومی در موارد خاص با دعوت دارندگان یک پنجم سهام شرکت دعوت شوند، منشی نیز باید از میان آن ها انتخاب گردد » ماده 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 399

 توأم نمودن دعاوی اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی طاری در صورت وجود شرایط قانونی به آن مبادرت می ورزد چرا که هر یک از دعاوی طاری را با دعوای اصلی یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد.

✅ آیین دادرسی مدنی نکته 400

گاهی ممکن است که دادخواست های متعددی در محدوده ی دادرسی های جداگانه به یک دادگاه داده شده که بین آنها رابطه ای وجود دارد که بهتر است به همه ی آنها یک جا رسیدگی و با رأیی واحد، تکلیف همه ی آنها روشن شود.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *