.

کارگروه اجرای احکام مدنی و جزایی

حکم لازم الاجرا یا حکمی که می بایست اجرا شود یکی از این موارد می باشد:

-حکم هایی که از طرف مرجع دادگستری در دعوایی صادر می شود. حکم هایی مانند حکم داوری که مستقل و در بیرون از دادگستری به طور جداگانه صادر شود.

-حکم هایی که توسط مقام غیر دادگستری صادر ولی توسط دادگستری اجرا می شود. مثل احکم صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما.

 برای اینکه حکم به اجرا درآید باید شخصی که حکم به نفع اوست تقاضای صدور اجرائیه نماید. یعنی رای صادره خود به خود و بدون درخواست منتفع از رای قابل اجرا نمی باشد. و این بر خلاف حکم کیفری می باشد که نیازی به درخواست منتفع برای اجرا ندارد

اجرای احکام با صدور اجراییه تحقق می یابد، مگر مواردی که رای جنبه اعلامی‌ دارد یا اینکه طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به دولت باشد و حکم به سود انها باشد و از جهتی مفاد حکم می بایست به وسیله آنها صورت بگیرد که در این صورت اصدار اجرائیه ضروری نیست بلکه باید حکم به دستور دادگاه اجرا گردد.

این مجموعه حقوقی با بهره ای که از وکلای خوش سابقه و افراد آگاه در زمینه مسائل مربوط به اجرای احکام حقوقی و کیفری  دارد به یاری محکوم له در تحقق آراء قابل اجرای دادگستری اقدام می نماید.

پاسخ به سوالات