کارگروه اسناد تجاری

اسناد تجاری اسنادی هستند که در دو وجه عام و خاص می تواند مورد بررسی قرار گیرد. معنای عام آن اسنادی است كه مال یا طلبی می باشد که به نوع و یا اشکالی در چهارچوب تجارت جای می گیرد. مانند اسكناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شركت های تجاری، بارنامه و غیره.  و معنای اخص آن شامل صرف برات، سفته و چک است. اسناد تجاری به منظور تسریع کارها و راحتتر کردن خرخش پول و رهایی تجار از بوروکراسی و امور اداری زمانبر استفاده می شود. و هر چند که جزء سند های عادی می باشد اما خصیصه هایی چون لازم الاجرایی، وسیله اعتبار، تسریع در انتقالات، ضمانتی بودن مسئولیتها، مستقل بودن مسئولیتها، مستقل بودن مطالبات، تا حد زیادی مسئولیت جزایی از سندهای عادی متمایز می گرداند. ماده 1285 قانون مدنی، در تعریف سند مقرر می دارد: سند عبارت از هر نوشته ای است كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ولی این تعریف سند در تجارت قابل اتکا نیست و خود قانون تجارت نیز تعریفی از سند ارائه نکرده است.

مجموعه حقوقی ما با توجه به پیچیده بودن مبحث تجارت و نیز اهمیت اهمیت آن در دنیای امروزه با بهره جستن از اساتید و حقوقدانان ماهر و متبحر در زمینه حقوق تجارت آماده ارائه به روزترین و در خورترین خدمات می باشد.

پاسخ به سوالات