کارگروه کارگزاری بانک و بورس

 

کارگزاری‌ها، بنگاه‌های معاملاتی که فعالیتهایی از قبیل اوراق مشارکت قبول شده در بورس و اوراق جانبی، حق تقدم سهام، نقل و انتقال سهام و خرید و فروش سهام به وسیله آنها انجام می شود را کارگزاری گویند. کارگزاری‌ها در سمت نماینده از طرف خریداران و فروشندگان سهام معامله ها را صزرت می دهند و در قبال این فعالیتشان حق کارگزاری یا حق العمل کاری دریافت می نمایند و نیز در کنار این فعالیتها اقدامات دیگری مانند مشاوره ارائه و قبولی، سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری و… را انجام می دهند.  

نقل و انتقال  در بورس، بر اساس مقررات مخصوصی به عمل می آید. ایجاد یا مشغول شدن در آن نیاز به قبولی در آزمون مخصوص کارگزاری بورس دارد.این مجموعه بر آن است که با بهره مندی از توان علمی و تجربی کارگزاران زبردست در زمینه خدمات کارگزاری بورس و بانکی به طریق اولی اقدام به ارائه خدمات ویژه در این زمینه می نماید.

پاسخ به سوالات