.

تعارض قوانین

تعارض به حالتی اطلاق می شود که در آن دو قانون به گونه ای در برابر هم هستند که امکان اعمال همزمان هر دو وجود نداشته باشد. تعارض بعضاً بین دو قانون یا در متون یک قانون یا بین دو قانون از لحاظ عموم و خصوص مانند هم نیستند. تعارض گاه بین قوانین کشورها پیش می آید که در این صورت مربوط به حقوق خصوصی می باشد. در هر دو صورت اقداماتی باید برای حل این تعارض انجام شود که به شرایط و تعارض فی مابین و نیز قانون اهم بستگی دارد.
قواعد تعارض در هر سیستم حقوقی پایه و توجیه خاصی دارد. برخی از سیستمها غیر قابل انعطاف و دشوار است و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می دانند و قواعدی همچون قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را انتخاب می نمایند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف بیشتری دارند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. که در مورد دوم بر اساس قواعد و قوانین بعضی از کشورها و نیز قواعد و اسناد سازمانهای بین المللی، می توان گفت که آزادی و حاکمیت اراده طرفین غالب است، البته نمی توان گفت که این اصل مطلق و بی چون و چرا است و در خیلی از کشورها محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد.

مجموعه حقوقی ما در نظر دارد که از طریق کارشناسان و حقوقدانان خبره خود در این زمینه و با تسلط بر تعارض قوانین هم در باب قراردادها و هم در باب حقوق بین المللی، با اساتیدی که تخصصا در زمینه های مزبور تبحر و ید طولایی دارند خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید.

پاسخ به سوالات