.

کارگروه حقوق اداری

 

حقوق اداری به ارتباط بین مردم با وزارتخانه ها، ادارات دولتی، شهرداری ها، اشخاص حقوقی اداری و نیز وظایف و فعالیتهای این سازمانها در قبال مردم می پردازد. براین اساس فعالیت‌های این سازمانها امتیازیست که حقوق عمومی بر دو مبنای خدمتهای عمومی و نیز سیانت و محافظت از نظم عمومی متحقق می گردد.

حقوق اداری از دو دیدگاه قابل تعریف است:

1)از لحاظ صوری ، از منظر رابطه معقول مابین سازمانهای عمومی.

2) از لحاظ ماهوی ، از منظر قواعد و احکام حاکم بر آن ها..

در واقع حقوق اداری تکمیل کننده حقوق اساسی می باشد. از طرفی دستگاه اداری هر کشوری از افراد حکومتی و فرمانروایان آن کشور تبعیت می نماید و نیز مروری بر سازمانها و وظایف مقامات حقوق اساسی را روشن و مشخص می نماید.

نحوه دفاع از حقوق افراد در زمینه حقوق اداری نیازمند تسلط بر قوانین مرتبط و نیز قانون اساسی می باشد، این مجموعه با بهرگیری از حقوقدانان مسلط در این زمینه ها در نظر دارد ارزنده تریتن و درخورترین خدمات را به شما ارائه نماید.

پاسخ به سوالات