.

کارگروه قوانین نظامی

نظامی مفهومی عام است که شامل هر نیرویی که چه در سازمانی رسمی و حکومتی یا غیررسمی در چهارچوب سازمان‌های شبه نظامی و حتی چریکی برای جنگ و پیکار آموزش دیده باشند.  قوانین نظامی یا عدالت نظامی یا قوانین نیروهای مسلح، قوانینی هستند که در یک کشور برای پرسنل نظامی آن کشور وضع شده‌اند. بر این اساس به جرایم خاص افرادی از جمله:

طبق قوانین خاص، در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود. مفهوم مخالف این مطلب به ما می دهد که به جرایم عمومی افراد فوق، در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهره گیری از توان اساتید و حقوقدانان خود در زمینه های فوق خدمات و  مشاورهای درخوری را ارائه نماید.

پاسخ به سوالات

 \