.

حقوق انرژی

منظور از حقوق انرژی قوانین و مقررات مربوط به این رشته از حقوق می باشد. به عبارتی حامل ها و صنایع مولد انرژی و ابزار و روش های استخراج، نقل و انتقال، فرآوری، تغییر و تبدیل آنها به فرآوردهای دیگر و آثار اقتصادی و نیز اثراتی که بر طبیعت دارند در حقوق انرژی مورد بحث قرار خواهد گرفت. حامل های انرژی که قواعد و مقررات ملی و منطقه ای را شامل می شوند عبارتند از باد، آب، اورانیوم، سنگ، بخار نور خورشید، نفت و گاز، که این حامل ها خود به مآخذ انرژی زای تمام شدنی که با فرآوری و صرف آنها به تدریج از بینمی روند، مانند زغال سنگ و نفت و گاز و مآخذ تجدید شدنی که با یک یا چند بار استفاده از میان نمی روند تقسیم می شود.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهرمندی از توان علمی حقوقدانان کارآزموده و توانگر در زمینه حقوق انرژی و قواعد و قوانین آن خدمات خود را ارئه دهد.

پاسخ به سوالات