.

کار گروه حقوق بین المللی

اجتماع حقوق بین المللی، اجتماعی است که بر پایه انسجام که بر مبنای ماخذ و منبع همسان و نیاز همسان دولتها پدید می آید.

کتاب حقوق جنگ و صلح و قواعد و مقررات حقوق بین الملل نگاشته گرسیوس برای اولین بار به جای حقوق بین الملل استفاده شد. بعد از وی نیز اصطلاحات متفاوتی به وسیله دانشمندان برای تعریف آن بکار رفته می توان به حقوق بین دول (امانوئل کانت )، حقوق نوع بشر (پاسکال فیور)، حقوق عمومی اروپا مابلی) و حقوق سیاسی خارجی (هگل) اشاره کرد. برای اولین بار جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سال ۱۷۸۰ اصطلاح حقوق بین الملل را به شیوه و مفهوم جدید استفاده کرد.

این مجموعه حقوقی با بهره گیری از اساتید و حقوقدانان خبره در زمینه حقوق بین الملل آماده ارائه کلیه خدمات در خصوص اتباع سایر کشورها و نیز امور حقوقی ایرانیانی که در خارج از کشور در کلیه زمینه های حقوقی، کیفری و نیز اداری می باشد.

پاسخ به سوالات