.

.

کار گروه حقوق ثبت اسناد، احوال و شرکتها

ثبت اسناد

نقش حقوق ثبتي را مي توان علاج واقعه قبل از وقوع دانست. زمانی که روابط حقوقي، با آگاهی از قوانين مرتبط بطور شفاف و روشن دردفاتر اسناد رسمي ثبت شود، ایجاد اختلاف به کمترین میزان برسد و در مواقعی که نزاع و اختلافی پیش بیاید تصمیم گیری بسیار سهل تر خواهد شد.  مجری ثبت با توجه به زیادی قواعد و مقررات ثبت و نیز ذات این مقوله باید از قوانین دیگر نیز مانند قوانین زمين شهري، شهرداريها، موقوفات و… مطلع باشد.

 

ثبت احوال

ثبت احوال به شکل امروزی و منسجم به قرن نوزدهم میلادی بازمی گردد. در گذشته ثبت تولد و ازدواج سنتی در کشور، با ارجاع به روحانیون و ریش سفیدان صورت می پذیرفت. و ثبت احوال به روش امروزی، با تقلید از کشورهای اروپایی و نیز هم عصر با مدرنیته شدن و شناسایی اتباع به منظور بوجود آمدن ارتش منظم، گرفتن مالیات و… ثبت احوال تاسیس گردید. سازمان ثبت احوال کشور به این جهت که اسناد هویت و تابعیت اشخاص را دراختیار دارد از نظر دولت دارای اهمیت فراوانی می باشد.

 

ثبت شرکتها

ثبت شرکت، مفهومی جدا از ثبت شرکتنامه دارد، امور و دفاترشان نیز متمایز می باشد. متصدی ثبت، پس از ثبت شرکتنامه و بررسی مدارک ارائه شده توسط مدیر شرکت  در ضمن تقاضا صورت می گیرد. و در ادامه در دفتری که به این منظور اختصاص یافته است، زیر شماره ردیف تعیین شده برای شرکت، چکیدهای از مفاد شرکتنامه و اساسنامه ثبت می شود.

این مجموعه حقوقی  بر آن است در شعب های گوناگون حقوق ثبت و اقدامات مرتبط، در همه زمینه های ثبتی مانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ثبت موسسات غیر تجاری، ثبت گرید، ثبت تغییرات، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ارزش افزوده، ثبت شرکت سهامی خاص، اخذ جواز کسب، انجام امور پلمپ دفاتر،  ثبت کارت بازرگانی، اخذ کد اقتصادی و جواز تاسیس و نیز در احوال شخصیه و مسائل مربوط به ثبت آن و همچنین ثبت اسناد و قوانین ظریف و موشکافانه مربوط به آن، از طریق وکلاء با سابقه و خبره در زمینه های فوق خدمات خود را ارائه نماید.

پاسخ به سوالات

 

کاربرد حقوق ثبت اسناد احوال و شرکتها