.

   کار گروه حقوق جزایی

 

قواعد كلّی و مشترك از سوی دولت که حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط  در زمینه مجازات ها را حقوق جزا گویند. حقوق جزا مرجع تبیین اشخاص دارای مسئولیّت كیفری؛جزائی و نیز تعیین نوع كیفر و اقدامات تأمینی می‌باشد. قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن جلوگیری از به وجود آمدن جرم، جامعه و اشخاص را از مرتکب شدن به جرم و عواقب زیان­آور آن به دور داشته و اشخاص قانون‌شكن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر منع می‌دارد. این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سركوبی اعمال خلاف مصلحت اجتماعی صلاحیت دار می‌شناسد زیرا که  رفتار مجرمانه موجب ضرر رساندن به منافع خصوصی افراد جامعه شود، جبران تضرر و استیفای حق پایمال شده غیر از دخالت دولت و نمایندگان دولت امکان پذیر نیست. در بعضی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یكدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را تركیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند. درست است كه در غالب موارد دادرسی كیفری به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاكی خصوصیجنبۀ تبعی و فرعی دارداین مجموعه حقوقی با بهره گیری از حقوقدانان شاخص که درعلم حقوق جزایی دارای سمت های ارزشمند علمی و اجرایی هستند در احقاق حقوق حقه متهمین و شاکیان به بهترین شکل جهت ارائه خدمات حقوقی اعلام آمادگی می نماید.

پاسخ به سوالات