.

کار گروه حقوق خانواده

 از منظر جامعه شناسان  خانواده متشکل از گروهی است که به سبب خون ، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر ارتباط و منتسب می شوند و برای مدتی نامعلوم کنار هم زندگی می کنند. همچنین دعوای خانوادگی امروزه در کشور ما بیشترین میزان شیوع را دارد که با توجه به ازدیاد قوانین مرتبط با این مقوله و نیز مشکل بودن آنها و مضافاً با تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده جدید و تغییر و تبدیل و دگرگونی قانون مارالذکر مانند تغییر در حضانت طفل و نیز درخواست طلاق توسط هر یک از زوجین میزان تسلط و تبحر در این قواعد و قوانین برای به ثمر رساندن نتیجه مد نظر و جلوگیری از ضایع شدن حقوق حقه زوجین از لوازم می باشد.

بر این اساس این مجموعه در نظر دارد با اتکا به تسلط و تبحر حقوقدانان خویش در زمینه حقوق خانواده آماده ارائه خدمات ویژه در این زمینه می باشد.

 

پاسخ به سوالات