.

کارگروه حقوق خصوصی

 

مجموعه ای از قواعد و مقررات در روابط اختصاصی، خانوادگی و نیز عهود اشخاص در مقابل همدیگر در مقوله ای به نام حقوق خصوصی قرار می گیرند. به عبارتی مقررات ناظر بر ارتباطات افراد با هم را حقوق خصوصی می نامند. که این قواعد و قوانین بر این اساس است که تعهدات و روابط خصوصی افراد مادامی که با نظم عمومی مغایر نباشد مورد حمایت و احترام قانون گذار قرار دارد و این رشته از حقوق تا جایی که با نظم عمومی مرتبط باشد از قواعد آمره و در بقیه موارد جزء قواعد تکمیلی محسوب است. مقصود از قراردادن مقررات و قوانین حقوق خصوصی سیانت از منافع افراد در قبال همدیگر است. در اصل در حقوق خصوصی افراد به صرف عضویت در جوامع روابطشان با یکدیگر جدای از شغل یا عنوان خاصی تضمین و تنظیم می گردد.
این مجموعه با اشراف کامل حقوقدانان خویش در زمینه حقوق و قواعد خصوصی ناظر به ارتباطات افراد در نظر دارد اقدامات و خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید. 

 

پاسخ به سوالات