.

حقوق دریایی

حقوق دریایی یا The LAW OF ADMIRALITY   مجموعه قواعد و مقررات و عرف دریاها که ناظر به ارتباطات فی ما بین افراد و سازمانها ملی و فرا ملی در تمامی مسائل و اقدامات مرتبط با حمل و نقل مسافر و دریانوردی و به طور کلی تمامی کسانی که از کشتی استفاده و بهره برداری می کنند، می باشد و کلیه آثار و پیامدهای ناشی از کشتیرانی، حمل مسافر و کالا و ایمنی ناشی از این موارد را به طور اخص شامل میگردد. حقوق دریاها هر چند در گذشته جزء حقوق تجارت محسوب می شده ولی امروزه حقوق مستقل می باشد که خود شامل رشته های جانبی نیز می گردد.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهرمندی از توان علمی حقوقدانان کار آزموده و توانگر در زمینه حقوق دریایی خدمات خود را ارائه نماید.

پاسخ به سوالات