.

حقوق سیاسی

حقی که انسان به واسطه آن می تواند در زندگی سیاسی اجتماعی کشورش از راه انتخاب رؤسا و مقامات سیاسی مشارکت نماید، یا به شغل های سیاسی و اجتماعی گمارده شود، یا در جمع ها افکار و عقدیه های خود را بدون ترس و واهمه و در کمال آزادی مطرح نماید را حقوق سیاسی گویند. و این امر فقط مشمول تباع یک کشور می گردد و شامل سایر افرادی که به هر عنوانی در کشور زندگی می کنند نمی شود. حقوق سیاسی مستلزم فعالیت سیاسی می باشد. که از آن دسته می توان به آگاهی و پیگیری عملکردهای دولت، اظهار نظرها و موضعهای رؤسا و سیاستمداران در زمینه های مختلف عمومی اجتماع، تأیید یا مخالفت آنها، شرکت در انتخابات، کاندیداتوری در پست های سیاسی، احداث و پیوستن به احزاب و جنبشهای سیاسی مشروع و…

این مجموعه حقوقی با توجه به اینکه حقوق سیاسی از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار می باشد و نظر به اینکه جزء حقوق حقه آحاد مردم اطلاق است، و نیز با توجه به اینکه حقوق مردم و احقاق آن در درجه نخست اولویت برای این مجموعه می باشد، در نظر دارد با بهره گیری از تجارب حقوقدانان خبره و دانش آموخته در این زمینه خدمات خود را ارائه نماید.

پاسخ به سوالات