.

کارگروه حقوق شرکتها و امور ورشکستگی

شرکتهای تجاری

قانون تجارت به شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی بخشیده، به این معنی که شخص حقوقی دارای حقوق و مزایا و تکلیف می شود. اساساً شخصيت حقوقي شرکتهای تجاری حتی آنهایی که به ثبت نرسیده اند، بارزه یکسان همگی این شرکتها می باشد. شخصيت حقوقي، شامل مجموع اموال يا اشخاصی است که به منظور به ثمر رسیدن هدفي خاص و معین و بر اساس مقررات و قواعد خاصی تشکیل شده و صلاحيت تعلق گرفتن حقوق و تکاليف مستقل را داراست. تعیین این موضوع که شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری از چه زمانی شروع می گردد درتعهدات مستقل شرکت در مقابل سایر افراد و نیز ارتباط شرکای شرکت با حائز اهمیت می باشد. 

ورشکستگیTop of Form

Bottom of Form

توقف یا ورشکستگی مختص تجار و شرکتهای تجاری می باشد، که به وضعیتی اطلاق می گردد که طی آن شخص ورشکسته از دخل و تصرف در کلیه اموال و دارایی خود ممنوع و کلیه اختیارات وی را مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در سمت قائم مقام وی اعمال می نماید. ورشکستگی به سه شرط تحقق می یابد.  این سه شرط عبارتند از:

 1.تاجر یا شرکت تجاری باشد.

2.ناتوانی و توقف تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت وجهی که عهده دار آن است.

3.صدور حکم ورشکستگی از دادگاه.

شرکت تجاری باید کلیه فعالیت های تجاری و تغییرات بعدی آن را مانند: ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و… را در اسرع وقت ثبت نماید.

این مجموعه حقوقی از طریق کارشناسان با تجربه و متبحر در زمینه شرکتهای تجاری و امور مربوط به ورشکستگی آماده ارئه کلیه خدمات مرتبط می باشد.

پاسخ به سوالات