کارگروه حقوق شهروندی و مددکاری اجتماعی 

 

حقوق شهروندی را می توان به سلسله قواعد ناظر بر روابط افراد در اجتماع شهری قلمداد نمود. حقوق شهروندی نشأت گرفته از حق درونی و اصلی انسان است. از طرفی این حق غیر قابل واگذاری و جداسازیست. بدین نحو که اجزاء و ارکان آن زنجیر وار به هم وصل بوده و مکمل یکدیگرند. دکترین حقوق شهروندی بر این باورند که مردم یک جامعه زمانی که به حقوق سایر افراد جامعه ارج نهند و آن را محترم بدانند و به وظایف خود در قبال جامعه جامه عمل بپوشانند به شهروند تبدیل می گردنند. همچنیین حقوق شهروندی به افراد با تابعیت یک مملکت جدای از قومیت، نژاد، دین و مرتبه ی اجتماعی داده می شود.

این مجموعه با بهره گیری از حقوقدانان توانمند و حق مدار بر آن است که خدمات حقوقی شایانی را در زمینه حقوق شهروندی و اجتماعی ارائه نماید

پاسخ به سوالات