.

حقوق عمومی

در حقوق عمومی جبر و یکطرفگی از طرف قوای عمومی نقش اول را دارد. جامعه از دو گروه فرماندهان و فرمانربرداران تشکیل شده است. در حقوق عمومی رابطه بین این دو گروه مورد داقه می باشد. حقوق عمومی به طور کلی ارتباطات بین افراد جامعه با دولت، نهادهای وابسته و قواعد و مقررات مربوط به آنها را تبیین می نماید.

عمده ترین هدفهای حقوق عمومی عبارت است از: