.

کارگروه حقوق مالیاتی

مالیات، برداشت بخشی از دارایی و درآمد افراد به تبع تحمل پرداخت آنها برای تهیه و تامین خرجهای عمومی است. حقوق مالیاتی مجموعه قواعد و قوانین ناظر به نحوه شناسایی دارایی و پرداخت آن می باشد. مالیاتها را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. جامع ترین تعریفی که به وسیله آن بتوان این دو دسته را از هم تفکیک کرد و براساس آن عمل کرد نمی توان یافت، در نهایت باید به اینگونه تفسیر کرد که مالیات مستقیم گونه ای از مالیات است که پرداخت کننده مستقیم و بدون واسطه وجه را به خزانه دولت واریز می نماید و به نوعی حس پرداخت در شخص به وجود می آید. که از آن جمله می توان به مالیات بر درآمد مشاغل اشاره نمود. و در تعریف مالیات غیر مستقیم باید گفت که مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که، با واسطه پرداخت می گردد و فرد مالیات دهنده حس پرداخت در شخص ایجاد نمی شود. از این قبیل می توان به مالیات بر مصرف اشاره کرد که در آن برای مثال: بیشتر کسانی که خودرو دارند، بنزین استفاده می نمایند که بر اساس قواعد و قوانین مالیات بر ارزش افزوده نرخ آن بیست 1 درصد است اما این حس  که مبلغی از آن به صورت مالیات پرداخت شده را نمی دهد.

این مجموعه حقوقی در نظر دارد با بهره جستن از توان حقوقدانان خبره در زمینه حقوق مالیاتی بهترین راهها را برای انجام موارد مالیاتی ارائه نماید.

پاسخ به سوالات