.

حقوق مالیاتی چیست؟

مالیات، برداشت بخشی از دارایی و درآمد افراد به تبع تحمل پرداخت آنها برای تهیه و تامین خرجهای عمومی است. حقوق مالیاتی مجموعه قواعد و قوانین ناظر به نحوه شناسایی دارایی و پرداخت آن می باشد. مالیاتها را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. جامع ترین تعریفی که به وسیله آن بتوان این دو دسته را از هم تفکیک کرد و براساس آن عمل کرد نمی توان یافت، در نهایت باید به اینگونه تفسیر کرد که مالیات مستقیم گونه ای از مالیات است که پرداخت کننده مستقیم و بدون واسطه وجه را به خزانه دولت واریز می نماید و به نوعی حس پرداخت در شخص به وجود می آید. که از آن جمله می توان به مالیات بر درآمد مشاغل اشاره نمود. و در تعریف مالیات غیر مستقیم باید گفت که مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که، با واسطه پرداخت می گردد و فرد مالیات دهنده حس پرداخت در شخص ایجاد نمی شود. از این قبیل می توان به مالیات بر مصرف اشاره کرد که در آن برای مثال: بیشتر کسانی که خودرو دارند، بنزین استفاده می نمایند که بر اساس قواعد و قوانین مالیات بر ارزش افزوده نرخ آن بیست 1 درصد است اما این حس  که مبلغی از آن به صورت مالیات پرداخت شده را نمی دهد.این مجموعه حقوقی در نظر دارد با بهره جستن از توان حقوقدانان خبره در زمینه حقوق مالیاتی بهترین راهها را برای انجام موارد مالیاتی ارائه نماید.

پاسخ به سوالات

میزان مالیات بر ارث چقدر است؟

ابتدا اموال به جا مانده از متوفی ارزش‌گذاری شود و آنگاه سهم‌الارث هر وارث مشخص شده و بعد از این مرحله براساس جدول قانون فعلی، نرخ مالیات ارث آن محاسبه شود و سپس مالیات مزبور پرداخت شود. بعد از پرداخت مالیات، امکان انتقال ترکه به وراث وجود دارد. به این ترتیب تا زمانی که کل ترکه متوفی ارزش‌گذاری نشود، امکان تعیین نرخ مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت و حتی اگر بعد از اینکه نرخ مالیات بر ارث مشخص شد، اگر بعدا مشخص شود که ارزش ترکه بیشتر یا کمتر بوده است، نرخ مالیات بر ارث آن هم امکان تغییر خواهد داشت.

اموال مشمول مالیات کدام است؟

* اگر متوفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی پرداخت شده است) نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم ، مشمول مالیات بر ارث است

* اگر متوفی و وراث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ 25 درصد مشمول مالیات بر ارث است.

اموالی که مشمول مالیات بر ارث نمی شود کدام است؟

به موجب بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.

به موجب بند 4 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

به موجب بند (1) ماده 24 قانون مالیات های مستقیم- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

به موجب ماده 21 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند جاری است.