.

کارگروه حقوق محیط زیست

حقوق محیط  زیست از پر اهمیت ترین و جدیدترین رشته هاست که از زیر شاخه های حقوق عمومی می باشد. این رشته از آن جهت هم در عرصه ملی و هم فراملی اهمیت دارد که با سلامت و زندگی انسان رابطه  مستقیم دارد.

در کل می توان در تعریف حقوق محیط زیست گفت که قواعد و مقرراتی که روابط انسان را با محیط زیست و اعمالی که برای آن به کار می رود را شامل می شود. بنابراین یکی از وسیع ترین شاخه های حقوق عمومی که مجموعه ای از قواعد و مقررات عرفی و تعیین شده بین المللی برای تنظیم ارتباطات و تعاملات پیروان حقوق بین المللی در زمینه محافظت و حمایت از محیط زیست ایجاد شده، می باشد.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهرمندی از توان علمی حقوقدانان کارآزموده و توانگر در زمینه های مختلف من جمله حقوق محیط زیست خدمات خود را ارائه می نماید.

پاسخ به سوالات