.

کارگروه حقوق گمرکی

مالیات و عوارضی كه دولت‌ها به جهات مالی، حمایتی یا هر دوی آنها از کالاها استرداد می کند را تعرفه می نامند که در اصطلاح به این استرداد و گرفتن حقوق گمرکی می گویند.

هر گاه تعرفه گمركی برمبنای ارزش كالا گرفته شود به آن تعرفه ارزشی گویند و به روش‌های گوناگون احتساب و مسترد می شود.

مبلغی كه در گمرك از كالاهای وارداتی گرفته می‌شود، اولاً حقوق و عوارض است كه به نوعی مالیات غیرمستقیم است و صورت دیگر آن هزینه‌هاست كه در قبال خدمات ارائه شده دریافت می گردد. که از این دست اقدامات و خدمات می توان هزینه بارگیری، انبارداری و استاندارد را برشمرد که حقوق و عوارض توسط گمرک  دریافت و سایر هزینه ها را سازمانهای خدمت دهنده مانند سازمان بنادر، انبارهای عمومی که در گمرکهای داخلیند و نیز سازمان ملی استاندارد دریافت می نمایند.

 

مبلغی كه در گمرك از كالاهای وارداتی گرفته می‌شود، اولاً حقوق و عوارض است كه به نوعی مالیات غیرمستقیم است و صورت دیگر آن هزینه‌هاست كه در قبال خدمات ارائه شده دریافت می گردد. که از این دست اقدامات و خدمات می توان هزینه بارگیری، انبارداری و استاندارد را برشمرد که حقوق و عوارض توسط گمرک  دریافت و سایر هزینه ها را سازمانهای خدمت دهنده مانند سازمان بنادر، انبارهای عمومی که در گمرکهای داخلیند و نیز سازمان ملی استاندارد دریافت می نمایند.

پاسخ به سوالات