براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی جدا از یکدیگر است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را معین نموده است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر مورد اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری می باشد و در مواردی موجب اطاله دادرسی است

این مجموعه حقوقی از طریق کار گروه تخصصی شهرداری و دیوان عدالت اداری با حضور حقوقدانان و وکلای با سابقه در زمینه دعاوی مربوطه در شهرداریها و کمیسیونهای ماده۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و دیوان عدالت اداری آمادگی خود را جهت انجام کلیه دعاوی مرتبط و خصوصأ دعاوی زیر اعلام می نماید:

·       اعتراض به آراء کمیسیون های ماده 100، 77 ، 99، 55 و…شهرداری ها

·       اعتراض به نحوه محاسبه جرائم ساختمانی در تخلفات ساختمانی و عوارض

·       اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

·       دعاوی استخدامی و اعتراض به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

·       ابطال مصوبات شورای شهر و سازمانهای دولتی

·       دستور موقت جلوگیری از اجرای آراء سازمانها و شهرداریها

·       اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای دولتی و گذرنامه

·       شکایت از شهرداری در خصوص پروانه ساخت

تقاضای تصدیق خسارت در دیوان عدالت و مطالبه آن در محاکم و

پاسخ به سوالات