کارگروه دعاوی امور حسبی

اموری که مربوط به احوال شخصیه می باشد را امور حسبی گویند. اموری مانند قیمومت، غائب مفقود الاثر، ترکه متوفی، امور محجورین و سایر امور در ارتباط آنها اموری هستند که در امور حسبی به آن پرداخته می شود. مراجع رسیدگی در امور حسبی، بدون اینکه بین طرفین، دعوا و اختلافی وجود داشته باشد مکلف به رسیدگی هستند. در مصالح اجتماعی دست قاضی در بحث امور حسبی باز است که بدون درخواست طرفین هر نوع تحقیقی را که لازم دید انجام دهد و نیز در تمام مراحل رسیدگی دلایل استنادی را می تواند بپذیرد.
مراجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند نیز عبارتند از: دادسراها، شورای حل اختلاف، دادگاههای خانواده (اگر آنها را بر اساس قانون حمایت سال 91 دادگاه اختصاصی بدانیم) و دادگاه های عمومی حقوقی.

این مجموعه حقوقی با بکارگیری افراد متخصص و مجرب در زمینه امور حسبی که برای احقاق حق نیازمند آگاهی و داشتن دانش حقوقی فراوان در این زمینه می باشد، آماده ارائه خدمات ویژه در مورد امور حسبی می باشد.

پاسخ به سوالات