دسته بندی مطالب مربوط

پژوهش، نحوی دست یافتن به راه حل‌های منطقی و مورد اطمینان از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیرداده‌ها به منظم ترین و برنامه ریزی شده ترین شکل ممکن.

پژوهش در معنای عام، جستجویا تلاشی منسجم با پشتکار بسیار فراوان و به معنای خاص، بررسی و تجربه‌ای کلی به هدف ایجاد و دستیابی به حقایق جدید و تبیین صحیح این حقایق، بازنگری دستاوردها، نظریه‌ها و قواعد پذیرفته شده در راستای حقایق و به کار بردن علمی یافته ها و قواعد جدید است. پژوهش از جمله اصلی ترین پدید ه ها در جهت رشد و شکوفایی یک جامعه مدنی پیشرفته می باشد. توانمندی هر یک از جوامع در راستای قدرتمنطق پژوهشگران آن جامعه است. به معنای دیگر رشد و توسعه همه جانبه جوامع در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابستگی مستقیم به مقوله پژوهش دارد.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهرمندی از توان علمی پژوهشگران حقوقدانان اقدام به ارائه ی مشاوره پژوهشی در موضوعات گوناگون حقوقی نماید.

پاسخ به سوالات

کارگروه پژوهش حقوقی